Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen No. 8830. Zaterdag- 28 April 1919. 59e Jaargang. Bekendmaking. AanvijziDg Yerkrijgbaarstelling LeYensmiddeleD. PREDIKBEU1TEH, BINNENLAND. Landbouwherichten. BURBERLIJKE STAND. De Pink Pill en heipen bater, g 247b 248b 249b Zondag 27 April 1919. TER IEHZENSCHE COCRAST. Burgemeester en Wethouders van TER NEOZEN maken bekend, dat in de week van 28 April—4 IWei 1919, mag worden afgegeven opbonNo. 245b tun 246b 250b 70 gram Kaas 20 plus. 50 h Yolvette Kaas. 150 n Rijst. 50 Macaronie. 1 atuk harde zeep van 125 gram (Sunlichtzeep) prijs i6'/j cent per stuk 250 gram Suiker (Melis of bjjsoorten). K H 19 2e serie der kinder-suiker- kaarten 250 gram Suiker (Melis of bjjsoorten). f g 19 en 20 12e serie der aardappel- kaarten ieder 2 K.G. Aardappelen. v g 10 lie serie der Aardappelkaarten 1 K.G. Aardappelen. h g 37 le serie derpeulvruchtenkaarten 150 gram Groene Erwten. g g 38 le serie der peulvruchtenkaarten 100 gram Capucijners. g g 20 le serie der Rnndvleeschkaar- ten 200 gram Amerikaansch Spek. g 10 le serie der kinderzeepkaart 1 stuk harde zeep van 125 gram Sunlichtzeep. Ter Neuzen, 25 April 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. BU1Z1NGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van HOEK maken bekend, dat de ouders of voogden die hunne kinderen of pupillen op 1 Mei a. s. wenschen toegelaten te zien, daarvan tot en met 30 defter bp het hoofd der school aangifte kunnen doen. Kinderen die zes jaren oud zjjn, of dit in den loop van dit jaar worden, worden toegelaten. floek, 4 April 1919. Burgemeester en Wethouders van Hoek, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. Bepalingen betreffeaide huiden, leder en schoenwerk ingetrokken. De Minjpter van Landbouw heeft, met in- gang van heden, ingetrokken de distributie- regellng Huiden en Leder II en de beschik- king be'reffende Standaardeclioenen. Russisch bankpapier in Nederland. Het geruelit, dat din- te lande Neder- latidscli "bankpapier"' van Russische makelij in omloop zou ,zijn, zal, sclirijft het Ilbi., ondanks Mr. Ensched6's geruststetlende op- merkingen op dit punt, nog wet een tijdlang zijn alarmec-rand bestaan rekken. Men schijnt nu eemnaal in dezc roerige lijden, gaarne te gelooven.wat men n-iet wens eh L De ona fwendba a rheid van het Bolsjewipme drukt vele cenvoudige zieljen; en de vrees dat zij tc avond of morgen met ''RussisclT' bankpapier zullen worden gezegend, zoo ziij er al niet jnce opgescdieept zijn, niet minder Ter aanvulling van Mr. EnschedC's niede- deetingen kan Iiet daarom! zijn nut hebben' vast te stellen, dat lot dusver geen enkel valseh Xodei landsdi t it jet van vreemd maaksel von" den dag is gejkomen. Men heeft van het cneehl papi r de oorsprong tot nu t!oe rsteeds in Nelcrtaud (en voor zctoyer wij weten ,niet eens under de II ol- landselie boisjev iki) gevwnden. Ook van bui- tengewoton fraai geimiteerde biE(etten van j 1000 vdie zeif doer deskundigen niet on- middellijk van de ipchle te o listers elite i 'fin zijn), waarvan een thescluiden aahtal in om loop is gebracht. Iritusscheu zijn er 4 ier tc 1 ancle v. el een. vrij aamienlijk kwantum valcche Duilsehe btljetten, die waarschijnlijk voor het over- groote deel hiar to lande vcrzjeild is jge- raakt bij belangrijke liandelsmai ipulaties. Spcs iaai met dje stcden in hot bezetle ge- bjied. Weixl dozer dagen in het Handels- blad beijcht, dat de banken deze valsc.he li'jetten in ontvangjst nernen, omdat de Duit. sche banken zc niet weigcren, lhajis schijnt daaiin verandciing te zijn gekomcti. Een der grootste bankinstellingen, die ruirn van vats en Di itsdi geld Ls voorzien, heeft maat- regden genomen om verdcre afvlociing te remmen. Intussdien eirculecren speviaal in Den Haag ook vele Engelsdie hi I jet ten (van 5, 10 en 20 pond) waarvan de her horns t \vel- icht in Rusland zal moeten worden gezocht. Men is er, voor zoover ons bekend, tot dusver i iet in geslaagd vast te stellen, waar deze coupures vandaan zijn gekomcn. De mogelijktn id, dat men via Duitseliland en Nederland het Engelsch rt ilmiddel zou wil- len ver; SfUgep, mag men zonder meer maar niet uitsluiten. IIe,t is ons bekend, dat een zeer i itgebreid onderzoek wordt ingesteld naar de oorsprong van dezjq biljetten. Ten aanzien van irieuw valsch papier moet naluurlijk rekening worden gehouden met zekcre bezwaren, di® een volkomen weri'ng daarvan in den weg staan. Het ont- breken van vervo. rverboden maakt het on- mogetijk, valsche biljetten bui'en de lands- pa'en te houden. |3ovendieu zou de censuur op de briefpost moeten wcrden ingesteld, Wilde men tot een bevredigend resullaat komen. Maar het al- lesoverheerschend bezwaar: zoo de mog'elijk- licid van een importverbod bijvoorl eeld van Russische roebels (de valsche en de ech'ie lezanien, nit den gard der zaak) in theo, ic al mogelijk zijn lnoelit, het betalingsv rkeer met Duitseliland kan nalurrlijk niet wor den stopgezet. De ooaangenume kaut van de zaak blijft, dat al weigcren Nederlandsche bauken ze in mRa.-gst le ne.nea, tal van Xe-I •rlandsehe parlicuiic en iumiddels kun nen wcrden vjoorzien van valsch papier. Dal zij-zelf weilicht op het eerste geziciit niet ondi i-sctieideh van pcht. De vj'aag0 hoe de zcer crus'lige gevol- xeti vata de wi-gijttiging van het ruilmiddel in Duitseliland lenslotte zullen w rden on- dervangeu, is Jus <jtfe:t alken een kvnssti'e van Duitsche helangen wat Nederland aangaal. zelfs n.iet allee.i een kwestjte van eenijge bauken. Die handel in marken blijft nog steeds levendig en liij fcreidt zicli nil. met valsche marken. De speeulaliezuehl I'.eeft tal van Nederlanders lot geinlei es- iecr- deii bij bet wel en wee van Bcrlijn getiraakt en heL schijnt, dat de mark zelfs als belcg- gitngspapier is aanbevolen. Daarbij komi, dat velen zicli thans op- njetiw van marken .vocrzicn, hetzij in de hoop, dat een reaclie thans niet tang nicer op zicli kan laten wachten, dan wet in de overwcghig, dat zij daarmede een inkoop- koers van vroe ,cr gekochle marken drukken. Deze windtianddl levert weer de broil voor geruchlen is deze: dat de GeassOcieercien het plan zouden hebben, een vasle verliou- ding der Duilsehe, geassociccrdc en nentral|e valuta vast te (itellen met de mark op 30 cent Wie de credieten aan Duitseliland verschaffen zal 0111 deze koers te handha- len, wttnnccr de inlremsiejce waarde Ijeneden de aangeiiomen daalt, Reeled de bcriclit je- vers niel mede. Een cijfcr ten ^lotle: men neemt aan, dat de totaalsom der .papieren marken in vcr- .schillende cQujmres. hier le lande de 100 miillioen mark ovcrlrefl, en er zijn schattin- geu, die tot 500 111 illi0,311 gaan. Als tiet niet waar is... kan tie I loch nog erg genoeg zijn! Nederlamd en Belgie. De Morning Post sclirijft in een hoofd- artikel over de kwestie van Zeeuwsch-Maan- dcren. Dit gebtcd-fi:eeft voor Nedjerland nijet veel waai-de en ,1 el js duidelijk d,at de Sehjel- de de natutuiTijfkJe en bede grens. tussciiien de twee la.idea ycrmt. Belgie Lracht hier- om'renI een ovcreenkomst pict Npdertand te sluilen en js naar wij gelooven bereifd de N.derlandci-s een goieden prijs v-odr dit gcbie 1 le betalen. Ilet zou van belong zijn dat d«ze pvtcrdpracht tot stand komt, omdat darrdoor een der kleinere oorzaken van wrijving pp het vasteland zou verdwijncu en Enpe'ar.d (lienjt zijn goedp (liensten aan te bieden 0111 Necjierland daar- foe te beiiegen. Men zou Nederland km men hcripiienpn aan liet feit, dat de grillige loop Van zijn grenzeu het niet :uig gcteclpn h'eeft gebracht tot een einget wij fold gedwongen tqe- geeflijkheid, then het ,namelijk dfe terug- trekkende Duitsche lixiepen pver NiedcT- landsch gebied heeft laten 'rekken. XfedtT- land's bonding in (dat geval, cvenals in zaken van handel en scheepvaart, was stellig niet bevorderlijk voor de goede betrekkingen,, die (iitsschen Engeland en Nederland dienpn te bestaan. Wij wenschen gcen ruzie met onze gee- de vrienden de Nederlan 'jpi-s, maar hjerin- neren niclteniim dat ierwijt Nederland den geheclen oorlog onzijdig js geblevbn en een omvangrijken handel met jJuitschland heeft gedrevean, Belgie zicli op den weg van de opdringende I) u i tschei's lieefl geplaalst en den vijandelijken lined enkele kostbare wo ken heeft gestuit. Het is nauwelijks tioodig op te nierkeiij, sclirijft de N. tIt. Crt., dat de meet ling van de uitcrst oonservatieve .Morning Post, die steeds atle aanspraken ivajn amlcren op kos- te,n van Icngcland's ^rieicten wil toestaan, geenszins de officieele jxilidek van En.f}- land wecrgeeft. De Belgen schijnen het nog niet opge.ge- \_en te hebben .te 'rachten van de Vredes- conferentie gedaan te flcrijgfen, dat zij hen aan Nederland sell grondgebied helpt r- met coon- pensatie vopr Nederland, dat schadeloos ge- sleld zou worden (met wat Dujtschen gr0nd en Duitsche bewoners. De herichton van de Vredesconferentie blijijen spreken van eischen door minister Hijmans gesteld en de annexion istische blacten h(r\jatten hun campagne. Het Hbl. maakt parr aanleiding hiervan de volgende lopmerkingen: Wij verwachten er weinig van; wij ge looven niet, dat de lie;ren le Parijs Neder landers tegen hun zin tot Belgen zullen,' maken en Duitschcrs tegen den ztni -%sr Nederlanders tot Nederlanders. Maar !e.,en- over deze fcerichten en nu bladen als da Gazette in onbeschaamde rrtikelen zoo vol leugens, zoo |huichelachtig en brutaal als dat over Belgiquc et Hollande in dit blad van 17 April hebben wij er weinig ge- lezen doen .ahsof wij het grootste 011- reclit zouden begaan door ons tegen de Belgische eischen lot pfsland van (po-ndge- bied te v r ret ten, is het misschien loch hog eens good nog |eens duidelijk te doen uit- komen, .dat; al vhebbeu wij eenigen tjjd gezwegen, Nederland niet 111 hiet min d van meening vcranderd is; (dot wij blijven pr,or testccren tegen elken gebiAfsafstand, maar volkomen bcreid zijn pver verhelering ;'|rr scheepvaart te spreken r zooals wij altijd geweest zijn. Het is wel flroevig dil nog eens te moe ten herbal,en, wel droevig to 111, fden con- statecren, dat een re Jeering, wicr land zoo juist het grootste onrecljt geleden livcpft). niel schroomt liarcrzijds cen andcr volk een dcrgelijk pnrec.ht pan te dopn. W:<e gemeend heeft, dat jde 0 n°9 cenige goede eigenschap in den mensch kan ont- wikkelen, moet na het vaststelten van dpi) demoraliseerenden invloed djpn bij Jeluk- kig niet het geheele volk, maar wel op de rcgeering der Belgen t.teeft gehad, wel bitter ontgoocheld zijn. Niet slechts op 't con is der Belgische social is ten heeft men eeii.'jemmig alle ge- dachte aan aimcxalies ve.-worpen Inder- daad was dit het eenige ]>unt waaromtrent geen vcrschil van jneenin; bestoiid doch ook het oongres der libe ale jonge wach ten le B russet gehouden^ hopft n.fet alge- meene stemmen den volgpnden weosch uit- gesproken: Door de Jihei ale partij in ge- heel liet land wordl elke actie welke pok, af.gekeurd, die er op uitgaat internationale geschillen, in het hijzonder met Nederland, te doen gebcren worden^ te ond,erhoud|en of le vcrscliei'pen.sccmi to dooi- vriend- schappelijke, doch flinke niderhandelingeu de Teglemeuteering te \erkrijgen van uit-i sluitende Belgisch Lelicer pvjpr de Schelde, welke aan tlaud (een valioiieel en in'tegraal gekruik van zijn grooten naluurlijken weg van wereldexpansie zal verzekfei (en, doch zonder gedwongen grenswijzigingen pf ver- kapte annexaties. TER NEUZEN, 25 April 1919: Het weerbericht van het meteorolog-isch in- stituut te De Bildt van heden luidt als volgt: Hoogste barometerstand 768,3 Valentia. Laagste barometerstand 754,1 Kopenhagen. Verwachting tot den avond van 26 April: Matige tot krachtige Noordwestelijke tot Zuidwestelijke wind, zwaar bewolkt tot be- trokken, waarschijnlijk eenige regen, iets zachter. Sollicitanten voor gemeentesecretaris Voor de vacant komende betrekking van ge meentesecretaris alhier hebben zich 22 sollici tanten aangemeld. De Naerebout-avond. Het comite, dat zich alhier gevormd heeft voor het organiseeren van een avond ten bate van het fonds voor huldiging van Frans Nae rebout, heeft succes gehad. Het verkreeg daarcloor niet alleen flinke medewerking voor het geven van eene uitvoe- ring, maar het ontbrak ook niet aan belang- stelling van de zijde van het publiek, daar de bovenzaal van het „Hotel des Pays-Bas" j.l. Woensdag de opgekemenen te nauwernood kon bevatten. Nadat „Cresendo" de bijeenkomst met een flink.uitgevoerden marsch had geopend sprak de heer J. Stamperius, schoolopziener te Lei den, voorzitter van het algemeen huldigings- comite een woord ter inleiding, waarbij hij de beteekenis der huldiging van Frans Naerebout uiteenzette. Hij acht het vooral in dezen tijd opvoedend, wanneer blijkt, dat een land zijn helden eert, en de eenvoudige Naerebout was een held, al heeft hij geen oorlogslauweren geplukt. Tal van menschen en versehillende schepen zijn door het kloeke zelfopofferende optreden van Naerebout behouden gebleven. Het heeft ook zeker zijn goede zijde, dat we onze helden eeren, nu tijdens den oorlog Ne derland van de zijde der strijdenden in menig opzicht zich versehillende vemederingen heeft moeten laten welgevallen. Naerebout was voorts zou hij als het ware zeggen de eerste officieele loods en door hem te eeren wordt ook hulde gebracht aan het kranige korps Nederlandsche loodsen, dat blijkens de erva- ringen van den laatsten tijd ook zoozeer ge zocht wordt van eene zijde waarvan men zou meenen, dat die thans alle aanleiding heeft om aan de loodsen eener andere natie de voor- keur te geven. Aangenaam heeft het ook het comite getroffen, dat zooveel steun voor de huldiging nit Zeeuwsch-Vlaanderen is ontvan- gen. Ook daaruit blijkt ten voile indien men daarvan de laatste maanden niet volop had getuigd dat men hier heeft een stukje Nederland, bewoond door echte vaderlanders, dat men niet wil mis3cn, en dat met Neiier- land een en ondeelbaar 's. De inleiding werd met applaus begroet. Hierop werd aangevangen met de opvoering van het tooneelspel ,,'t Was maar een loods". door de tooneelvereeniging „Vooruitgang Ls ons streven": Voor dezen avond kon moeilijk een meer pas- send stuk zijn gekozen daar het leven en wer- ken van Frans Naerebout den vroegeren Vlis- singer schrijver Ruys aanleiding gaf het te schrijven. Als al zijne tooneelwerken is het doorspekt met kemachtige gezegden en spreek- woorden, die het wel wat rekken, maar die toch nog steeds hunne aantrekkelijkheid voor het gehoor niet blijken te hebben verloren. Niet tegenstaande den zeer langen tijd die voor de opvoering wordt gevorderd was de belangstelling tot het laatst toe groot, wat van waardeering getuigt voor de wijze waarop de optredende dames en heeren hunne rollen vervulden, en waarvan ook krachtig applaus aan het eind van elk bedrijf volop uiting gaf. Ook de versehillende muzieknummers die door „Cresendo" tusschen de bedrijven werden gespeeld vielen ten zeerste in den smaak der hoorders. Tot slot werden door een koor gevormd uit een 20tal jonge dames met begeleiding van het i orkest tweestemmig een tweetal Naerebout- liederen -gezongen, die ook zeer goed voldeden. Door den heer P. J. Jager, luit. ter zee le klasse, lid van het Naerebout-comite werd aan het comite en alien die aan het welslagen had- den meegewerkt een woord van dank gebracht, alsook aan de burgerij, die van hare belang stelling had doen blijken. Het eind der soiree was een bal, waarvoor evenwel niet veel tijd restte en dat naar den zin van tal van deelnemers veel te vroeg be- eindigd werd- Verduistering. Door een landbouwev is bij de politie aan gifte gedaan dat L. van de C. te Axel van hem ,f 25,000 zou hebben ontvangen om die met C. V., van Westdorpe, in Belgie te verhandelen, doch dat zij deze hebben verduisterd. Naar aanleiding Van het onderzoek in deze zijn ge- noemde personen gearresteerd en ter beschik- king der justitie gesteld. De inbeslaggenomen koffie. Naar we vernemen is de te Rotterdam bij den beurtschipper De R. in beslaggenomen koffie, die uit Sas van Gent afkomstig was, op vermoeden, dat deze van diefstal afkom stig was, na korten tijd weer teruggeg'even. Minder goed kwam het uit met eene partij koffie die met denzelfden beurtschipper was verzonden door Van C. uit Axei. Deze verkocht die partij ter waarde van ruim 3000. De koopwaar werd met een sleeperswagen aan het schip afgehaald en Van C. begaf zich naar den koopman om zijn geld te ontvangen. Deze zat echter in zak en asch. Hij had zijn porte- feuille met het geld „verloren"! De verkooper vond dat nog zoo erg niet, want dan zou hij zijn koffie maar terugnemen. Die was naar bleek niet meer te vinden! De koopwaar was dus weg en voor het geld een wissel op de toekomst. Bankierskantoor Met 1 Juni a.s. wordt alhier een bijkantoor opgericht van het bankierskantoor der Firma Van Heel Co. te Goes, waarvan de heer Anton van der Vaik als directeur zal optreden. Bestrijding van tuberculose In de gisterenmiddag te Middelburg gehou- den vergadering van de Prov. Zeeuwsche ver- eeniging tot bestrijding der tuberculose werd het jaarverslag uitgebracht, waarin o.a. ge- zegd wordt, dat in Zeeuwsch-Vlaanderen, be- halve in Hulst en Axel, de lust tot medewer king nog niet zeer groot is. Na een breedvoe- rige discussie werd de wenschelijkheid uitge- sproken, dat de geneesheeren niet langer zul len moeten geheimhouden de gevallen van tuberculose en dat de verplichte aangifte even- als van besmettelijke ziekte zal worden in- gevoerd. Spoorwegen in Zeeland Een ontwerp is ingediend tot verhooging van het maximum van het rentelooze voorschot uit's Rijks schatkist ten behoeve van den aan leg en het in exploitatie brengen van spoor weglijnen van IJzendijke over Sas van Gent naar Drie Schouwen, van Hoofdplaat naar Pyramide, van Philippine over Ter Neuzeu naar Zaamslag, en van Sas van Gent naar de Belgische grens, in de richting van Selzaete. Met den aanleg van die lijnen werd in het begin van het jaar 1914 een aanvang gemaakt. Tengevolge van den oorlogstoestand heeft de aanleg onder voor de Zeeuwsch-Vlaamsch Tramwegmaatschappij zeer bezwarende orn- standigheden plaats gehad, maar hoewel reeds spoedig te voorzien viel, dat de buitengewone verhooging der prijzen van materialen en ar- beidsloonen een overschrijding der raming ten gevolge zou hebben, heeft zij niettemin ter voldoening aan haar concesievei-plichting de werkzaamheden met kracht voortgezet. Thans is bij de maatschappij in voorberei- ding de aanleg van een verbinding van Hoofd plaat met Breskens, waarvoor zij een verzoelc om concesie en rijksvoorschot heeft ingediend. Deze aanvrage is in onderzoek. De invloed der buitengewone tijdsomstan- digheden bepaalde zich niet tot stijging van prjjzen van materialen en arbeidsloonen. Stij ging der waarde van aan te koopen gronden was mede een gevolg van den oorlogstoestand. Terwijl destijds mocht worden aangenomen, dat de aanlegkosten een bedrag van 2070,000 niet zouden overschrijden, is thans gebleken, dat met den aanleg een hooger bedrag van 870,000 zal gemoeid zijn. De totale aanleg kosten komen daarmede op f 2,940,000, over- eenkomende met ongeveer 50,000 per K.M. De maatschappij heeft derhatve verzocht om verhooging van de voor haar lijnen reeds toegestane voorschotten van het rijk en van de provineie Zeeland. Inplaats van een renteloos voorschot van 690,000 is thans toegezegd f 980.000, evenals te voren verminderd met de bijdragen van de direct belanghebbenden (gemeenlen, polders of derden). Bedroeg de contante waarde van deze laatste bijdragen, destijds f 123,527, thans is deze in het besluit der Staten bepaald op 175,444. ZAAMSLAG: Door middel van braak en inklimming zijn in den nacht van 23 op 24 dezer bij den land- bouwer Anth. Dekker uit de schuur ontvreemd een groote partij spek, waaronder 11 hammen en uit de bakkeet de geheele wasch, terwijl in denzelfden nacht bij den landbouwer G. Dees ook, uit de schuur zijn ontvreemd 4 of 5 rijwie- Ien. De wasch werd des morgens, benevens een fiets teruggevonden in het bouwland en nabij de tramhalte bij het doi-p. Men meent sporen gevonden te hebben van een kar, waarmee vermoedelijk de ontvreemde goederen zijn weggevoerd geworden. SAS VAN GENT. Aangeslagen. Door eenige rechercheurs, daartoe opzette- lijk uit Amsterdam naar hier overgekomen, werden uit een verborgen opslagplaats 12 balen koffie opgespoord en aangeslagen. Een onvoordeelig zaakje voor dengene, die dit affairetje op touw heeft gezet en boven- dien nog een leelijk staartje zal krijgen. Niettegenstaande het ongunstige weder iig- gen er in het algemeen in Oostelijk Zeeuwsch- Vlaanderen de graanakkers goed bij; het ge- was staat gezond en gevuid. Alleen de rogge- velden zijn achter. Zooals men zegt, moet April de roggearen geven, maar dat zal dit jaar niet het geval zijn. Hervomule Kerk. Ter Neuzen. 91 u., Ds. A. Timmeiman en 2 u., Ds. A. Timmerinan, Bediening ran den H. Doop. Sluiskil. 9i u. en 2 udhr. L. Dek. Hoek. 91 u., Ds. G. van Dis van Zaamslag en 2i n geen dienst. Zaamslag. 9J u., geen dienst en 2£ n., Ds. G. van Dis. Axel. 9j u. en 2 n., Ds. J. B. Th. Hugenholtz- Sas van Gent. 2 u., Ds. H. Akersloot van Hoa- ten Roos. Hulst. 10 u., Ds. De Boer. Kloosterzande. 9i u., Ds. W. J. v. Lindonk. Gereformeerde Kerk en, Hoek. 9 u. en 2 a., Ds. H. v. d. Wall. Chr. Gereformeerde Kerk. Zaamslag. SJ u. en 2£ u. (nieuwe tijd), Ds. L H de Bruijne. Gereformeerde Gemeente. Vlooswijkstraat. Ter Neuzen. 9 n 2 u. en 5^ u. (oude tijd) leeskerk. Oud-Gerefor meer de gemeente (Vlooswijkstraat.) Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5J u., (oude tijd). leeskerk. Lokaal „Eben-HaZzer" (Kerkhoflaan). Ter Neuzen. 5$ u., Evangelisatie. JS. K. Kerkdienalen te Ter Neuzen, Zondag zijn de H. H. Diensten om 7,8S en 10 uar s Namiddags om half drie Lof. (Nadruk verboden). TER NEUZEN. Huvvelijks-aangiftea. 17 April. Augustinus Peti ui Acke, oud 32 j jm. en Maria van den Boom, oud 29 j., jd. Jan van Wijck, oud 31 j-,jm. en Pieternella Leuntje van der Driel, oud 24 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 16 April. Anthonie Bon- dewel, oud 23 j., jm. en Suzanna Eekman, oud 23 j,, jd. 17 Api'il. Arend Slagman, oud 23 j,, jm. en Augusta Albertha Sophia De Yilder, oud 22 j., jd, Geboorten. 14 April. Alphonsus Franciscus, z. van Anthonius d'Hont en van Paulina Coolsen. 19 April. Jacobus, z. van Adriaan Marijn Adriaansen en van Hendrika Adrians llamelink. Oyerlijden. 14 April. Jan Harms, oud 72 j wedn, van Elizabeth van Petegem. Een opmerker zeide van de vrouwen //Vele meenen a! haar pL'chten ten opzichte van haar ech'genoot te hebben vervuld, als zg voor hem gebeden hebben." Vee! zieke vrouwen handelen zoo ten opzichte van haar zelf en meenen alles voor haar gezondheid, die zij tot verzal liettn komen, gedaan te hebben, als zjj haar bitteren nood en haar ongeluk aan de buren geklaagd helben en als zg de verzucbting geslaagd hebben //Heer laat mjj wederom gezond worden". Als geneesmiddel, als hu!p om een minder goeden stand van zaken te verbeteren is dat alleen slechts van geringe waarde en kracht en een flinke docs Puk Pil'cn zou heel wat beter he'pen. Wel is waar zijn aide vrouwennirtzoo. Mej. MARGUi,fiiTEQujsMEAEB5 rue Saint Yves te Quimper (Fini&te.e Frar.k- rgk), bgvotrbeeld is gelukkig tegen ae bloedarmoede, die haar onderrognde, de Pink Pillen te hebben gebruikt, in plaats van zich tevreden te stellen met klaagliederec. z/Ik heb het genoegen U te meiden, schrgft zij, dat ik van mijn bloedarmoede genezen ben, dar.k zij de Pink Pi len. Niettegen^ staar.de versterkende en andere geneesmid- delen, niettegenstaande zeer bgzondere zorgen was ik er niet in geslaagd mgn gezondheid weder te vinden en Iced ik maar steeds aan geweldigehoofdpgnen,dnizelingen, hartkloppingen. Ilet scheen mg toe, dat ik geen bloed meer in mgn aderen had, zoo zwak was ik. Den gorden laad emer vriendin, die de Pink Pillen met sucees gebruikt had, op volgende heb ook ik Uwe nuttige Pillen gebruikt en zg hebben mg mgr.e gezohde kleur en mgee goede ge zondheid van vroeger weer gegeven". Laten wij niet vergeten, dat negen van de tien keer de ziekte om zoo te zeggen een protest is van ons gestel tegen onze tekortkomii gen, ocze ralatigheid ten op zichte van ons zelf en ook tegen onze buitensporighedenmooienuttelooze woorden zullen dat protest niet tot zwjjgen brengen. De Pink Pillen zgn verkrggbaar a 1.75 per doos en 9. per zes doozen bjj het Hoofddepot der Pink Pillen, Nassaukade 314, Amsterdam, en bij alle goede apothekers en drogisten.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1