ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6829. Donderdag 24 April 1919. 59e Jaargang. DRANK WET. DRANKWET. ABONNEMENT ADVERTENTlEN Rantsoen Yetten. BINNENLANO. Telefoon 25. Bit Blad verscfept Maanfiag^, Woensdag- en Yrijdagavonii, nitgezondbril op Feestdagen, by de Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Nenzen. Maxinmmprijzen Aardappelen. Uitreiking Aardappel- en en Spekkaarten. Per 3 maanden binnen de stad 1.20. Franco per post voor Nederland 1.40. Bij vooruitbetaiing: voor Belgie en Ned.-lndie 1.80, overig Buitenland/2. Voor Nederland: Per Jaar bij vooruitbetaiing 5, Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postkantoren en Hulppostkantoren. Van 1 tot 4 regels 0.&0. Voor elken regei meer OJ?? Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwels op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien voor 1 Ulir op den dag der uitgave. De Burgemeester ran TER NEUZEN maakt bekend, dat met ingang van 22 April 1919 is vastgesteld een maximum- kleinhandelprgs voor Aardappelen van 7 cent par Kilogram. Ter Nenzen, 23 April 1919. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat da bon I2e week der Melange A en B en tnargarine- kaarten voor het 3e tgdvak geldig is van 25 April t/m 2 Mei (919. Ter Neuzen, 23 April 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Hoofdcontroleur-Boekhouder van het Levensmiddeienbureau maakt bekend, dat de uitreiking der Aardappelkaar" ten 13a serie en de Amerik. Spek- kaarten le serie zal plaats hebben voor rechthebbenden op Vrijday 25 itprii a. S. op vertoon der rantsoeneeringskaart en wel voor de bonders van Rantsoeneerings- kaarten No. 1— 250 van 9—10 u. v.m. 251-500 10-11 501- 750 11-12 751—1000 1-2 u. n.m. 1001-1250 2-3 1251-1500 3-i 1501 en hooger 4—5 i Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ingevolge artikel 12, le lid der Drank- wet, ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift om vergunning voor den ver- koop van slerken drank in het klein vanCORNE- LIS JORIS WIELAND, winkelier, wonende te Ter Nenzen, voor het rechter-lokaal van het perceel, kadastraal bekend gcmeente Ter Neuzen, sectie L No. 73, plaatselijk gemerkt 2 en gelegen aan de Havenetraat. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen het verleenen van de vergnnning schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren inbrengen. Ter Nenzen, 23 April 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE. Secrctaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ingevolge artikel 12, le lid der Drankwet, ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift om vergunning voor den ver- koop van sterken drank in het klein van JOHAN NES MARINUS VAN DER VELDEN, metselaar en herbergier, wonende te Ter Neuzen, voor het voor- lokaal van het perceel, kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, sectie M No. 55, plaatselijk gemerkt 23 en gelegen aa» de De Feijterstraat. Binnen twee weken, nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen het verleenen van de vergunning schriftelijk bij Burgemeester en Wet houders bezwaren inbrengen. Ter Nenzen, 23 April 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Voor de bewoners van Driewegen en Sluiskil zijn deze kaarten verkrjjgbaar bp de beeren Jansen en Meulbroek aldaar. De prijs der kaarten bedraagt 1 cent per stuk. Ter Neuzen, 23 April 1919. De Hoofdcontroleur-Boekhouder van het Levensmiddeienbureau, L. W. RIJNBERG. De beurt aan Nederland? De Nederlandsche communis ten vcrzwij- gen met ianger, aldus De Slandaand, dat thans tie beurt aan Nederland is voor ,het udroepen (!e.r sovjeh-epubljiek. HeL bestuur der ai'deeling Utrecht van tie communist f- sche party beef l by de parLijgenooten een urcular-e laten mndbezoryen, waann zij woj-deu uitgenoodagd lot een namkldag-vcr- gadertng op morgen j i cafe De Luife^ Neude, te Utrecht- Wij citeeren leLtej-iyk uit dozen oproep: Partijge'.ioolcn. De vlocdgolt der revolu- Ite stort 'it nit over Europa, van het Obs- ten naar het Westell, aLpieer ien jneer. Thanjs hecfl zij over Hongarije been, Bcieren ovei-spoel4 en ook daar de Sovjot-rcpubliek ie voorschijn geroepen. Weldra zal zij, naar wij ho pen en verwaehlen niogen ook Prui- sen en daarniede Berlijn ovcyslroomen. ja geheel Duitschlanld kan, al i; he} dan mLs- schien om dezclfde mien als Hongariju, in de naatsle toekomst verzwolgen wordeuj om plaats te maken voor de soviet-repii- bliek. i ..En dan, partijgenoolen, ejn dan? Wel, dan is ook ons land a an de beurt. M aar zijn wij klaar? Wij zullen zeggen Als bet met even zoozeel woorde:i is @e- Zcgd, dat Llianis .ook oils land aan >de beurt" komt, wekt (le circulaire op ter bijocsikoms}, om de buitenlandsche toeslanden mot el- kaar le besprdkenj, opdat, wanneep bet spoe- dig noodij moeht zijn. wij als g&rjnan daar sLaan' Een mogelijk gemeente-faiilissement: De gemeente Vebei >i s'raks zonder geld Emmei krijgt dus gezclschap. Velsen leeft nog op de 250.000 gulden, welke het Rijk als voorsdiot voor den woniugboutv zond, dock die wel spoedig aan de bouwver'ieni- (4 lg zal moeten worden doorgegevai. Een leege gemeeitekas dus. Overal j, geprob^e,d geld las te Jkrijgeju. Alle wi .sels loopen drLe maanden, zoodal lie I ecrstdaags bepaakl vast loopt. Er zal nu aan de Regeering om steun worden gevraagd,, lisfst voor een milliocU. Wej;5ert de Mi|iister, idan krijgen we ieeji faillissenient van een gemeente. NederlandBelgie In het vooi'Ioopige vredesvei-drag zijn door de mi listers van builenUuidsche zaken dea- vijf gj-oote mogendheden eenige bejiaiingen opgenoinen, te vervangjing Vvan het verdrag Van 1839, i i verband met den nieuwen po- j'i'ieken staat van Belgie. In deze dausules ,wordt de Ncdu'iandsch- Belgische kwestie buiten beschpuwing ge- lalex. i Volgenis een peuter-beai<Jit lie -ft IN'a- liona'.e politieke comity, ter geleyenheid van de verjai-i ig van (het traktaat van 1839. aan de Belgische gevolmacb tigden te Parijs e:n telcgj-airi gezonden, waarin (hct uit naam van 51.000 loden (het va-lrouwen van het Relgisclie vplk in (de voortvarendheid da- gedelegeerdea idtspTOekt en zijn voldoening uit over het j-eods bereijkte resultaat. Ilel vcrtolkt yoorts den eenstesnmigien weasch om met Lux,emburg ecu brocder- lijke verliouding lot (stand te brengen, al- gelieeJ h erst el derr geleden sc.liad}' te ver- ki'ijgen), benevens v.olkomen genaegdoening van Heidi's reditcn (en de vereischte waar- borgen met Ijelrekki'.ig (tot de Scbc'.d.e. in Li nburg en tegen ^Duitschland. Kolenaanvoei' met Anierikaartsche sehepeu. De aanvoer van 6teenkolen uit Ametrika js lot dusver jn lxoofdzaak bepaald dooJ' den stand dor besdiikbare Nedcvlandsche tonnage. Tlians is men pr echter toe over- gegaan Amerikaansche sell ee psr aim te te cliarteren voor het (vervorr van brandstof de eesmige mctho.de dfe, gelijk wij eeni- gen tijd geleden ppmcrklen, onde de teg'en- woordi e omstaiidighciden doelireffend kan worden geadit, speciaal; nu meer scheeps- ruinte gebrutkl moat Avorden voor graan- aauvoer. Het hehoeft oveii jens geen lietoog, dat deze metliole jevens ze:r kostbaar is. Het annexionisme opnieuw veroordeek! Maandag werd op jiot. so; i ilistisch Qon- gres te Brussel liet verslag Desti-ee— Viack over de i rternationale (politiek en dus ook over de'Scfciel 'e-kwe tiijjbe proken Wij kim- hen volstaan met flc verklaring van mi,nis- ster k'andcrveldef Er Jiettaai ii Belgie geen officieele pro paganda tegen Nederlanid ten ik betreur het, dat er door parli ulieren propaganda werd gemaakt. Nooit zo'udcn mijnc modcaninisten's en ik een dag langer zetelen in ten mi- nisterie; dat officieele annexionistsclie imo- paganda tegen wfip (ook zou willen voereay De bekende \'01ksvertegenwoordiger Dem- blon veroordeelde even strong liet annexio- niisme en bewees hoe reeds een toehtje van Knokke naar Sluis elken onbevooroordoel- de toont, dat Zee uwsch-Vi aanclcren gewn Belgisch-Vlaanderan is. Niamand op hot congres verhief ren an- Eexinnistisch-gez inde s tern Tegen de Belgische inlijvingsplannen. Te Maastricht is (Maandag voor het eerst een diocesane Bondendag geiiouden. Ex- Ira-lreinen voe,-den reeds vroeg de deel- nemers uit de (ridhtingen Venlo, Kcrkradc: en Eijsden naar J i nburg's hoofdstad, waar om 9 uur ;in de St. Servaliuskerk en om 10 uur i'.i 4® O. L. Vrouwekerk een hoiog- mjs werd gevigrd. Om ,11 uur werden in 8 lolcaliteiten afdeelingsvcrgaderingcn gehou- den, waarin geejstelijken sprakeu over het onderwerp: voor kerk te.n yaderland. Om lialfdrie werd nabij {ret station een oplocht opgesteld. Het was een jOnabi unbare stoet van dui- zenden manivr^i en vv|fe vrouweip dii met linn baniercn stadwrarts ii-okken. Enkele ninziekkorjisen luislerdeii den stoet met mu- ziek op. Na door yerscliRleudc straten te zijn geirokken, vcrdeelde zich de ommcgang en toog een ige decile naar de St. Servatius- kerk en een ander naar de O. L. Wouwe- kerk. In bride lcerken was een plechlig lof met fcestrede. 's Avonds {te 8 uur weixl er een feeste'ijke bijeenkomsl in dc St. Ser- valiussocieteit gehouden. Alle dcelnemers waren getooii met het insigne.- Limburg bij Nederland. Overdracht van Duitsche schepen Renter scj R uit I^onden: Een lid vajn dc Kamc{- van Sdveepvaart protesleert i i ecu .brief aan de Times tegen de voorgcnionien erkejming van de over dracht van dc pake tboo tfgn van de Ilam'- buj'g-Ameiikalijn Johann Heinncli Burchard en W.i lifym 6' ^wald aan een Nedcrlandsche reedetrij en he,5 inert pan de kennisgeving der regei?: i ig, dat zij dergeiijke overdracht i~iet zou orkennen. De inzender hetoogt, dat de overdracht een schending van de be- langen der geallieerden zou zijn. De 1 Meidag, Een hoofdariikel in Het Vplk: Ouzo 1 Mei-IJag, ee.i dag ,van slrijd en verzet, ge- teekend door liet jicstuur van de S. D. A. P. ien van het N. V. V., besluit met eenoproep, waarin wordt gezegd: De hoofdbestui-eiU van jle bij het Neder- landsch Vcrbond van Vakvcreeniji,ngen aan- geslotcn organia lies hebben besloten, aaji de \iering van den komt'iuden 1 Mei-dag dat karakler van strijd cn verzet te geren, door het doen necrleggen van den arbeii in die plaatsen en in die bedrijven, waar door de ze daad de wji< ent de kracht van het Ne dcrlandsche x>r°lctaii mt tot uiling komen. Revolutievrees, De Controleur verlell: De Rege iiig hceft alle mogelijke maatregeleii ge'.ix>ffen, om te gen 1 Mei den vrijwilligen landstorm en de snoods re 1 <e rcgimentea infanlerie direct te kunnen mobi isemvn. De rcvolutionnai- ren zijn inzake de Regeei'iagsm aa I pegeI oil in- ge'S-ht en hebben jhans besloten de vo-or- genomen rovol uifi Hinaire actie yan 1 Mei (of 28 Apti (achterwege le laten. Zij zul len liiver wachten, fot de Duijtsdie com- muiijislen het sein peven, Wijnkoop zit in deze dagen van span ning in de provincie G-roningm, hetgecai de Regeefdag als ecu guns tig teeken beschouwt. Hij wordl door detec'i-es achtervolgd. Ongeoorloofde pressie. De Li nb. Koerier gchrijft, dal er op het BelgSsch douauekanloor pan het kanaal naar Luik bij Petit Lanaye lijslen ter tee- keiiing voor de anuejxatie van Limburg lig- gen. De douanebeambten noemden <dit ge- lijikniaking dor grens. De lijsten worden Legelijk met anxtere papieren, die bij passage moeten geleekend worden, ter laekening aangeboden aan Ne- derlandsclie schippers en zoodoende door velen- onbewust en onwi lekeurig geleekend. Hel is bcgTi.jpelijk, dat er ook schippers zijn, die nil yre-es voor moeilijkheden niet diirven wcijoron de lijst te terkenen. De vleesch- en vethandel. Naar wij vememen, ikan bia'uenkort ver- wachl wordeiii, dal (de regeedngj liet slachten van alle soorlen ,vee en den handel daari l weer geheel \Tij zal geve i. Op 1 Mei zal het vet weer geheel vrij komen en zal het Rijkskanloor voor vettcii worden opgeheven, Verhooging van vrachttarieven. Naar de N. Venl. Ct. vemeeml, zullen de vrachten dei- Nedor'andsche spoorwegen hi meukort nog met 10 pet. verhoogd wor den. De rieuwe tarieven, die, in verband hiermee, worden ingevoerd, zullen tegen vroeger een vci ho|0? ji lg yan 80 pet. aan wij- zen. Voor ko'en zullen de vrachten lager zijn. Hiervoor worden speriale laiieven in- gevoerd. De aanstaande bvandstoffenpriizen. Met ingang van het nieuwe tijdvak van huisbranddistributie, dat op 1 Mei aanvangt, zal worden geb'roken met het tot dusver ge- volgde stelsel van verstrekking van huisbrand beneden den kostenden prii\ en zal voor elke -brandstoffensoort een prijs gelden. In het distributiejaan 1918—1919 werden de rantsoenen aan de groepen B, C en D, als- mede de andere verstreklcingen, welke tegen den z.g. hoogen liuisbrandprijs verkrijgbaar waren, voor zoo ver in Limburgsclie kolen ge- leverd, boven, voor zoo ver in buitenlandsche kolen en gascokes geleverd, beneden, en voor zoover in turf geleverd, tegen de kostende prijzen verstrekt. De levering op de mininnim- rantsoenen en verdere rantsoenen, welke te gen den z.g. lagen liuisbrandprijs verkrijgbaar waren, geschiedde evenwel bij alle brandstof- fensoorten, beneden de kostende prijzen. Gelijk men weet zijn deze kosten g-edekt, doordat de kolenprijzen voor de idustrie (waar- onder mede begrepen, spoor- en tramwegen, gasfabrieken, electrische centrales en scheep- vaart) dusdanig zijn gesteld, dat de brand- stoffenvoorziening als geheel geen uitgaven van de schatkist zou vorderen. Het stelsel van huisbrandverstrekking bene den de kostende prijzen was voortgekomen uit den gedacbtengang, dat de hoog-e kolen prijzen voor een groot deel als voorbijgaand crisisverschijnsel waren te beschouwen, en dat het te verwachten was dat binnen niet te lan- gen tijd na het eindigen van den oorlogstoe- stand, de huisbrand weer geleverd zou kun nen worden tegen prijzen, die hoewel hooger dan die van vroegere jai-en, weinig zouden afwijken van die, welke in de eerste helft van 1917 golden. Het laat zich echter thans niet meer aan- zien, dat binnen betrekkelijk korten tijd de huisbrand wederom tegen de vroegere prijzen geleverd zal kunnen worden. Niet alleen ver- toonen in alle kolenproduceerende landen de kolenprijzen, een aanzienlijke stijging, welke, althans voor een groot deel als blijvend zijn te beschouwen, doch ook zijn de kosten, welke tusschen mijn en verbruiker op den huisbrand komen, aanmerkelijk verhoogd, t. w. spoor- vrachten, lossingskosten, opslagkosten, be- zorgloonen, enz. Vervalt dus eenerzijds <le aanleiding om als tijdelijken crisismaatregel, in afwacbting van een pvijsdaling, met verstrekking van huis brand beneden den kostenden prijs door te gaan, anderzijds schijnt het onder de huidige omstandigbeden niet meer verdedigbaar een toestand te bestendigen, waarbij, teneinde aan de huisbrandverbruikers goedkoope brandstof- fen te verstrekken, aan de overige verbruikers zeer aanzienlijke lasten wotxlen opgelegd. Op grond van een en ander is, gelijk gezegd, besloten, na 1 Mei den huisbrand niet meer beneden den kostenden prijs te verstrekken. Mede in verband met deze beslissing zijnde prijzen voor industriekolen in April reeds met gemiddeld f 7 per ton verlaagd. De huisbrand- kolenprijzen zullen in het komende distribu- tietijdvak nog in zoover laag worden gehou den, dat de huisbrand op basis van de prijzen, welke de Limburgsche kolen kosten, worden verstrekt. Deze prijs bedraagt thans gemid deld f 24 per ton. Ook wanneer buitenland sche kolen en gascokes voor huisbrand worden gebruikt, zullen deze op basis van de Limburg sche prijzen worden geleverd. In de praktiik komt het stelsel hierop neer, flat de huisbrand kolen per brandstoffeneenheid gemiddeld 50 ct. goedkooper zullen worden, vergeleken bij de thans geldende hooge prijzen en f 1 duurder, vergeleken bij de thans geldende lage prijzen. Ten slotte zij nog opgemerkt, dat de turf uitsluitend tegen den kostenden prijs zal wor den verstrekt. Zeven duikbooten vergaan. Ijit Cherborg wordl gemeld: Van aclit Duitsche 'duikbpoteni, die van Engeland naar Cherbourg werden gesleept, i; slechts een enkele Le Cherbourg aangekomen. De ze ven andere yingen lefigevolge van den storm verloren. Vrijwilligers in Beieren opgeroepen. De Bei 'ji-sche regoei ing verspreidt een ma- J li 'est, onderlejekend dooa? alle ministers, waarin zij vrijwijligers pproept ter bestrij- ding der raden-reRiiibliek te Munchen. De Raad der Oudsten i.i:. den Beiersclien Land- dag J>ni>,i< eert een dergelijken oproep. Het teleurgestelde Belgie. Het is begl-ijpebjk, dat men zich in Bel- gi i teleurgesteld gevoekl door de ii gang van zaken. Van de belpofde Ihulp om de g<?- leden scliade te Jicrstclien wordt nog \vej.- i ij bemerk't. Om in den nood le voorzien is men nu zelfs verplicht in liet uitgeput'e land zelf eene eenjtig te plaatselt. Ook het besluit waarbij Geneve werd aan- gewezen als zetel yan den Volkenbodd heeft daar een pijnlijk© feleurstelling gewekt. Het Handelsblad yan Anlwerpen sclirijft o.m.Behj": vraagt /zich af, welk voordefcl bet er bij heeft, ii een Volkenbond te tre- den, waar bet de sympathi? niet meer onl- moet, waai-op bet ,meen t aanspraak te mo- gen maken die sympathie wordt het niet meer betuigd, anders hadden Ameipka, En- geland, Italic en Japan Brussidl wel lot zetel van den Volkenbond gekoaeti. Die Zedelijjc? voMoenipg woi-dl Belgie niet ecus gegund. En nocbtans, 'lis met Belgie, dat gij verbonden landejn ,steeds geschermd hebt. Door Be'gi? hebt gij de sympathie dernieutra- len gewpnnejii cjn Ibans, op het oogenblik, dat de neutralejn nog aan Belgii bun sym pathie beluigefn!, zijn liet zijn bondgenooten djie het zoo hunnpy vriendsdiap en trouw betoonen. Het b!ad spoort dan aan tot slille berus- tingWij zullen onzen weg gaan, wel we- tend, dat, zoo .Brussel de lioofdstad van deii' Volkenbond nipt wordt, Belgse asr hoofdstad der besehaxiag is en blijveR sjic. De oor'.pg hceft ons geleerd wie wij zijE en wat wij jcunnen cm. zoo onze veiwoesse. streken, die uwe vertegenwoordigers rm>- kwamen bezoeJken. ni»t jluid genoeg spire- ken, dat wij ten minste niet ikzuchtjg has- delden noeh handelen, /.ulten wij tlians em inl de toekomst bewijzen, dat zoo er in m wereld demand liet |-echt heeft de beschai-|^g aan te predilceta, jdit Belg-ie zal wezeai, nit? met redevoQ-i agent die Jie[ bij de vodjei papier werpCn zal, in aar met zijn voorfofyid aan den lijve gevpeld en naar de ziel §c- leden. Ook in de Kamcr is de diepe telcnrsSel- ling tot uiting gekomen in a^n beioo^n^ waaraau alle parlijen deelnamen. Met aige- meenp stemmen woj-d teen niotie aangpw- mea vaji du JBus de Warnoffe, lujdendf Dfi Kamer van VoUcsvertegenwooi-dije-s. tolk van gansch Relgie, drukt den smarte. lijkefi spijt uit, dien het voelen zou, mois de keus aan Gyfihve als z eld pi cuds rag. de?! Volkei-enbond bekrachlijd woixlen Zij eischjt voor JieLgie de uilvocring de beloften, di? ,liet uit eigen beweging tm piechlig door de verbondenen gegeven war den ten ppzich'tfe van het algeheele hers&S van de geleden tsehade, van de waaj-borger- en zekerhedenj din zijn lot in de toekomv moeten verzekeren. Belgi i dankt zijne gfgevaardigden ter V-e desconfcmilia, wegens de werkzaamlieid es de nauwgezetlieid, die zij aan den dag teg- gen bij het yolbrqngen van hu^yie zwa re zending en yei'zoekt hen met al huism wilskraclit de verwezenlijking van recbtvaa- digheid em recht jia te streven. In antwoord (op idoor verschidende Ka merleden geslelde vTagen, heeft de mirnv. ter-president Delacroix, de volgende vo -kte ri'ig afgelegd: f Belgi zal voile stofl'clijke herstel bebonwa zooals beloofd werd. Wij mogen zulks mtb s'telligheid aaimemen en voor mij liest&s er geen de minste twijfel. Maar wij mes?. ten .nog de ihoofdzakelijke modaliieiten te scliouwen aangaande de terniijncn .en waar- borgen. Welnu, di? mod ali lei ten istaan nog ri\S vast. Ik heb geruststellende inlichtingen dat punt, maar het zou gevaarlijk zijc aar openbaar te maken. Daaram vraag ik de- Kamer ni?t aan te dringen. De intemationale arbeidswclgeving, De besluftcn, wellce door ds vollaUjE zitti ig der vredesconferentis werden aasge nptmen; ten Uie in de vrcdaspixlpnitnai rw> worden ingevoOgdj zijn de volgendo: lo. Nocli l-echtenls, nodi feitclijk kan tb arbeid van een menischelijk we'zen als kooj*- waar pf als een liandelsartikel wo-den 5w scliouwd. 2o. Het recht van verecnigi ig en eoalitit wordt den werkgevej-s en arbciders vi- ze- kerd voor alle doeleinden, di niet in slryA zijn met de wet. 3o. Geen kind bejheden den 14jaftgeK leeftijd zal we'rk miogen verri.clitoai in di inditshiye of bij den handel. zoodat zija lichameHjke en geesleiijke ontvikkclim verzekerd zijn. Jongelfeden tussclien 11- lSjarigem teeftijd mogen slechts wohdc® gebruikt voor werk. dat overeen.komt mefe bun fysickc ontv.dkkieli'ig cn under voor- waarde. dat hunl borapps- of algemeen on der wij s gewaarboi-gd blijfl. to. Elk arbeider heeft recht op een loos, dat hem, overeenkomstig de bcsrliavi'ig vas zijn tijd en Zijn land, behoor'njke levuj-s om s tandigbeden vcrzekert. 5o. Hel loon is gelijk, zonder onderschti.4 van geslachl, voor in hoeveelluil en hoe- demghcii gelijke werkzaamlieden. Go. Alle arbeiders hebben cchl op ee® wekelijksehen rusltijd, met inbeg'rip vaa den Zondajgl, mf, inc'ji m dtl ocnmogelijk is. op ecu rustlijd van gelijken duur. Een proteststaking te Bristol, Een Engelsehe lxwtweiker was wegens diefstal van twee appals, ter waardc vasf. twee stuivcr, vei-oordeeid lot ecu niaand ge- vangenisstraf. Als protest trgen di- liarde vonnis legden 2000 andere havenarbci k-rs te Bristol liet weak neer. In optoclit beys- van dc stakers zich naar den burgeme&s- ster. Velen droegen stokkc-VL waarop twer appcls ges token waren cn waaraan op sclij-ift.cn bevestiyd waren, luidenJce 2 Hp- pels, 1 niaand on. Edn der bootwerkc -s verklaarde, dat dp man, die veroordccld was, een der beslc bootwerkers was r® dat hij intrekkiig van het voniijs vorlang- dc. Later op dc i day is de ,mcui i lkweslie vTijgelalcn, met de toezegging, dat bet von- ms zal worden he-rzdein. Het al-C'hrisielijk congres. In een offi j ease medededing, die Za terdagavond door het Vatic,aan i; ujlgis- geven, wordl geizegd: De Ilei'iye Stoel heefi besloten niet deel le nemen aan hel al- Cbristelijk congres, dat hi inenkort bijeeoi- geroepesm zal worden, daar de Roomseh- Katholieke Kerk met liet oog op liaar d »g- matjsch karakler zich niet op gelijken voet

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1