ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6827. Donderdag 17 April 1919. 59e Jaargang. ABONNEMENT: Telefoon 25. ADVERTENTIfiN Bit Blad verscfeijnt Maandag-, Woensdag^ en Yrtfdagavond, nitgezonderd op Feestdagen, hU de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Nenzen. Wegens het Faaschfeest zal a.s, Maandag geen nummer van dit blad verschijnen. Rantsoen Yetten. Beslissing over ingeleverde candidaten- Iflsten Yoor de stemming ter verkiezing van de leden Yan den raad der gemeente Philippine. 8 i N N E N L A N 0. BUITENLAND. Per 3 maanden binnen de stad 1.20. Franco per post voor Nederland/ 1.40. 8ij vooruitbetaling: voor Belgie en Ned.-Indie y 1.80, overig Buitenland/2. Voor Nederland: Per jaar bij vooruitbetaling 5, Men abonneert zich bij de. Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij aile Boekhandelaren, Postkantoren en Hulppostkantoren. Van 1 tot 4 regels 0.^0. Voor elken regel meer 0.1 5 Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwdi op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. De verkiezingskwestie te Hilyersum. Het Katoen-raatsoen en de blokkade. NEUZENSCHE COURANT Burgemeester en Wethoaders van TER NEUZEN maken bekend, dat de bon lie week der Melange A en B en margarine- kaarten voor het 3e tjjdvak geldig is van 17 t/m 24 April 1919. Ter Neuzen, 16 April 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. .De Yoorzitter van het Hoofdstembureau in de gemeente PHILIPPINE maakt bekend, dat het hoofdstembureau ten raadhuize dier gemeente op 17 April, des namiddags 6 uur, in een opeubare zitting zal beslissen over, de geldigheid der op 8 April 1919 voor de verkiezit g van leden voor den Gemeenteraad ingeleverde Ijjaten en over de handhaving van de daarop voorkomecde eandidaten. Philippine, 16 April 1S19. De Voorzitter voornoe«d, P. A. RAMMELOO. Afscheid Mr, Schim van der Loeff, Mr. M. M, Schim van der Loeff, die ^)ins- dag zijn functie als directeur-generaal van de afdeeling crisiszaken neerlegt, heeft Maan- dagnamiddag afscheid genomen van de direc- ties van de rijkskantoren en van de ambte- naren zijner afdeeling, Deze ambtenaren heb ben hem een blijvende herinnering aan de aan- gename wijze, waarop zij steeds met hem had- den mogep. samenwerken aangeboden, Mr, Dubois voerde daarbij het woord. Hij zeide, dat velen aan deze huldiging hadden willen medewerfcen, niet alleen uit vriendschap voor Mr, Van der Loeff, maar ook uit eerbied voor zijn werk, waaraan hij zich zoo ten voile had gegeven, zonder rust te kennen of ooit eigen vordeel te zoeken, Mr, Van der Loeff had vaak aan onbillijke critiek blootgestaan; hem werd de verzekering gegeven, dat alien, die door hun dagelijkschen omgang met hem konden overzien de moeilijkheden, die over- wonnen moesten worden, en de wijze, waarop dit geschiedde, de vaste overtuiging hebben, dat Mr. Van der Loeff het recht heeft, met groote voldoening terug te zien op hetgeen hij in het algemeen belang tot stand bracht, Een vreemd geval, Door het hoofdstembureau der gemeente Leeuwarderadeel is de candidatenlijst voor de verkiezing van gemeenteraad sled en, irtgele- verd dooor de S, D, A. P, niet in orde bevon- den en ter zijde gelegd, op grond dat zij werd ingeleverd en onderteekend door twee niet- stembevoegde personen, als hebbende dezen nog te kort in de gemeente gewoond om vol- gens de oude lijst kiezer te zijn voor den ge meenteraad, De S, D, A, P. in Leeuwarderadeel zal dus de eerstvolgende vier jaren niet in den raad vertegenwoordigd zijn (wy meenen dat thans 7 leden van de partij daar in zitting hebben), tenzij nog een oplossing mocht worden ge- vonden van dit zeker vreemde geval, dat trouwens ook bij andere partij en in Lemster- land en Gaasterland reeds is voorgekomen, De herziening der (ractaten van 1839, In vreemde dagbladen werd medegedeeld, dat Nederland in gebreke zou zijn gebleven naar Parijs vertegenwoordigers te zenden, om te spreken over een herziening der tractaten van 1839. Dit bericht moet op een misverstand berusterr. In de eerste dagen van April liet de Minister van Buitenlandsche Zaken in ant- woord op de ontvangen uitnoodiging weten, dat de regeering bereid is te Parijs het stand- punt kenbaar te maken, waarop zij zich ten aanzien van het vraagstuk van de herzie ning dier tractaten stelt. Aangezien daarvoor nog geen datum is bepaald, kan er van ver- traging in de uitzending van vertegenwoor digers geen sprake zijn. De Gouvereur-Generaal. Naar het Hbl. verneemt zou de gouverneure generaal van Ned. Oost-Indie, gi-aaf Van Lim- btrrg Stirum voornemems zijn spoedig af te treden en opgevolgd worden door Mr, D. Fock, oud-Minister van Kolonien, thans Voorzitter der Tweede Kamer. De Engelsche censuur! Moeten wij ons van machtiger rijken dan het onze alles laten welgevallen vraagt de Limburger Koerier. In den oorlogstijd matigde Engeland zich de censuur aan over onze brievenmails. Dit geschiedde tegen alle recht en billijkheid in. Maar het was oorlogstijd en deze kent geen billijkheid en recht, alleen grof geweld. De oorlog is nu eehter ten einde. De Britsche censuur gaat evenwel nog steeds met haar willekeur voort. In Nederl. laden, naar onze Neder. kolonien verzonden, maakt de Engelschman met zijn drukinktrol de passages die hem niet aan- staan, eenvoudig onleesbaar, In Nedei-land zelf wordt de drukpersvrijheid zelfs in de streken, waar de staat van beleg nog voortduurt, geeerbiedigd, Doch de vreemdeling houdt toezicht over hetgeen de eene Nederlander den anderen zeggen mag, Onderstel eons, dat de Nederl, Regeering de Engelsche bladen, die via haar gebied per post naar Belgie, Duitschland, Luxemburg of welk ander land ook, vervoerd worden, aan censuur onderwierp wat zou men een ge- krijsch aan den Theems hooren opgaan! Welnu, wat wij niet tegenover een ander mogen, waarom mag een ander dat w,l doen tegenover ons Tegen willekeur en geweld van overmacht staan wij machteloos, we weten het wel, Maar we vertrouwen toch, dat onze Regeering dat alles niet zonder protest over haar kant zal laten gaan. Minstens moge het Foreign Office toch op- merkzaam worden g'ereaakt op het stuitende onrecht, dat in zijn houding tegenover ons land gelegen is, De Brandstoffen. Een der berichtgevers meldt: De Rijkskolendistributie acht thans den tyd gekomesn om te breken met het stelsel van dubbele prijsstelling, daar met het oog op de normaliseering der bedrijven niet langer de industrie een toeslag kan betalen ten bate van den huisbrand en tevens, dat ieder den kost- prijs moet gaan betalen van de verbruiksarti- kelen. Daar thans vaststaat, dat de kolenprijs niet is crisisprijs, maar dat in de toekomst de prijzen eer zullen stijgen dan dalen, be- staat er geen aanleiding om thans te blijven doorgaan met het toekennen van een z.g.n, crisistoeslag, Zoo eenigszins mogelijk zal echter de een- heidsprijs f 0,50 goedkooper worden gesteld voor de nieuwe distributie-campagne dan de thans geldende „hooge prijs'". Een toeslag voor twee eenheden op het mi- nimumrantsoen wordt toegestaan voor gezin- nen van meer dan zes personen (inwonende dienstboden tellen mede). Besloten is de nummering der minimum- rantsoenkaarten te doen loopen van 110, zoodat de bon voor de z,g,n, April-eenheid ongenummerd blyft, Hierdoor wordt bereikt dat niet telkens de eene plaats bij de berekening van de eenheden rekent met de 10 wintereenheden en de ander met de II van het geheele minimumrantsoen, Het afgeven van eonsenten voor vervoer van voorraden die op de rantsoemen zijn gedistri- bueerd, zal mogen geschieden door de brand- stoffencommissie. Arbeidsschuwheid In onze groote steden wordt geklaagd over de „arbeidssehuwheid" van een aantal onder- steunden. En blijkens betrouwbare mededeelingen, is deze klacht niet geheel ongegrond. Het kwaad schuilt niet zoozeer onder de vakarbeiders als wel onder de ongeschoolden. Daar zijn er, die niet voor een loon van j 20 willen werken, zoolang zij kunnen rekenen op een steun van 15. Zij werken dan slechts voor f 5, zeggen zij. Men moet niet generaliseeren, zegt Patri- monium. Onder de gesteunden zijn er geluk- kig heel wat, die reikhalzend uit zien naar arbeidsgelegenheid, die slechts noode naar het Steuncomite gaan. Maar het valt niet te loochenen, dat er ook in de lagere kringen „parasieten" zijn. Door langdurige werkloosheid en op zichzelf niet onaardige steunbijdragen zijn sommige personen gedemoraliseerd. Deze arbeidsschuwheid is een gevaar voor de maatschappij. Zij schaadt vooral ook de arbeiders. Scherpe controle is eisch. En zooveel mogelijk moet men productief werk aanwijzen. Wie dat niet aanvaardt, be- hoort van alle ondersteuning te worden uit- gesloten. Wij pleiten steeds voor een goede steunre- geling ten behoeve van alien, die tengevolge van de tijdsomstandigheden zonder werk ge- raakten. Maar het arbeidersbelang brengt ook mede, dat tegen werkschuwheid met krachtige mid- delen wordt opgetreden. Dit is ten slotte ook in het belang van deze categorie ondersteunden zelf. Leert men hun niet, dat zij de handen uit de mouwen moeten j steken, clan zullen zij straks g'aan behooren tot de paria's yan onze maatschappij. Een kwakzalverij-enquete, De Vereeniging tegen de Kwakzalverij wenscht, nu de Staatscommissie, ingesteld om een onderzoek te doen naar de wenschelijkheid oin de uitoefening der geneeskunst vrij te la ten, tot de conclusie is gekomen, dat de kwak- zalver den zieke geen voord.eel brengt, mate- riaal bijeen te brengen, waaruit blijken kan, hoeveel noodeloos padeel de kwakzalver den zieke berokkent. Daartoe heeft zij een vragen- lijst gezonden aan de verschillende genees- heeren met het doel, om door de beantwoor- ding van die vragen goed geconstateerde ge- vallen, goed gedocumenteerd in haar bezit te krijgen en die aan het oordeel van het pu- bliek te onderwerpen. De Kolenpositie, De gevolgen van het stopzetten der Duit- sche kolenaanvoeren zijn deels ondervangen door de vrij toevallige stijging der Belgische importen. Van 1—10 April zijn 21,000 ton uit Belgie aangevoerd en deze hoeveelheid is sindsdien nog belangrijk gestegen. De verkeerde indiening van de lijst voor Chr-Hist. kiesvereeniging in kieskring III te Hilversum, belooft een zeer interessante kwestie te worden. Werkelijk schjjnt er door het Hoofdstembureau in deze kwestie een fout te zijn gemaakt, zoodat het de vraag is, of niet de geheele candidaatstel- ling ongeldig is. Het gebeurde is als yolgt in zjjn werk gegaan De lijst voor den derden kieskring is in geleverd door een der onderteekenaren. Deze heeft, overeenkomstig artikel 40 van de nieuwe kieswet, een bewjjs van ontvangst gekregen. Later bleeb, dat de Ijjst was inge'everd door iemand, die niet in kieskring 111 woon- achtig was, dus niet mocht onderteekecen. Bjj de contiole werd bedoelde naam ge- schrapt, wat weer tot gevolg had, dat de indiener niet voldaan had aan de bepaling van dit artikel 40 geeiseht. Feiteljjk was er dus geen indiener en is wettelijk de lijst nut ingeleverd. Dit is weer-in strgd met al. 2 van art. 40, want als geen lijst is ingeleverd, mag geen ont- vangstbewjjs wordeD afgpgeven. Dit is nu wel geteurd. Onze Londersche berichtgever seint Cecil Harms worth, de ondersecretaris van buitenl. zaken, heeft een deputatie van den Kantoenspinnersbc nd !e Manchester in ge- hoor ontvangen, welke hem kwam verzoeken, de beperkte bepalingen omtrent den uitvoer van katoenen garens naar Nederland te verzachten. Yolgens de »Manc. Guardian" heeft Harmsworth veiklaard, dat de gerantsoe- neerde export naar Nederland van katoenen garens nog niet een zoodanige omvang heeft aangenomen, dat deze kan worden uitge- breid, zonder dat het rantsoen wordt over- schreden. Indien er geen orders uit Nederland worden ontvargen, meet dit worden toegeschreven Ban andere oorzaken dan de blokkade. Een der redenen zou kunnen zijn de moeiljjkheden, die de Neder- landsche kooplieden, die voor zaken naar Engelaud wenschen te komen, met de pas- poorten ondervinden. De rantsoentn ge heel afschaffen zou het ontstaan van ern- stige blokkade quaesties ten gevolge hebben. Een belangwekkend feit is, dat de aan- gelegenheid uitvoerig en ernstig is besproken door de geallieerde blokkade-commissie. Zekere voorstellen zpn gedaan, welke indien zij worden aangenomen, den toestand zeer zullen verbetereD. Wat de beperking der blokkade betreft hoopt men dat binnen enkele dagen de geallieerden bepaalde con- ceesies zullen doen. De huisbrandrantsoeneering voor het distri- butiejaar 19191920, De distributie- en rantsoeneeringsregelen van huisbrand, voor het distributietijdvak aan- vangende 1 Mei 1919 zijn dezer dagen door de Rijks-Kolendistributie aan de Brandstoffen- eommissies toegezonden. In verband met de omstandigheid, dat de loopende maand bij het distributietijdvak 1918- 1919 is getrokken en dit dus 13 maanden heeft geteld, is de duur van het nieuwe di stributietijdvak op 11 rrsaandengesteld, ein- digende 31 Maart 1920. De groepsindeeling en rantsoenen zyn vrij- wel gelijk aan die van het vorige jaar; hotels, pensions, restaurants en cafe's zijn van groep C onder groep B gebracht; apotheken, behan- delingskamers en wachtkamers van genees- heeren en tandartsen zijn nu gerangschikt on der groep C, onder welke groep de verbruikers vallen wier voorziening naast de verstrekking der minimum-rantsoenen aan groep A (par- ticuliere woningen), het meest dringend is te achteai. De rantsoenen van groep A zijn gelijk ge bleven, met dien verstande, dat nu voor 11 maanden dezelfde hooveelheden worden ge geven als voorheen voor een jaar waren vast- gesteld. Bij de bepalingen van de rantsoenen van de groepen B, C en D wordt er echter wel reke- ning mede gehouden, dat het distributiejaar maar 11 maanden telt. Voor woningen met gasaansluiting wordt wederom geen zomerrantsoen verstrekt; voor het overige is de verstrekking van gas en electriciteit voor kookdoeleinden en voor ver- warming in het winterseizoen geheel losge- maakt van de brandstoffendistributie. Zij die gas of electriciteit voor verwarming of voor koken in het winterseizoen wenschen te gebruiken, zullen dit dus kunnen doen bin nen de perken der plaatselijke regeling ter- zake, zonder dat afstand behoeft te worden gedaan van eenheden van het aanvullings- rantsoen. Een andere nieuwe bepaling is, dat voor groote gezinnen van 7 personen en meer, een extra rantsoen van 2 eenheden wordt be- schikbaar gesteld, De rantsoenen aan een bepaalde woning of een bepaald gezin toegewezen, zijn niet voor overdracht vatbaar. Ten slotte zij vermeld, dat, al zijn de rant soenen voor een tijdvak van 11 maanden vastgesteld, dit een tusschentijdsehe ophef- fing van de kolendistributie bij genoegzame kolenaanvoeren geenszins uitsluit. Overzicht, Nauwelijks is de Mur.chensche raden-r,e- publlek teni val gebracht of te Tresden bre ken) erge onlusten uit, waarbij de minister van) Oorlog Neuribg, als ^laehL per van de volkswoedc is gevalleiu. Begon Zatci'dag mot betoogi'ng van ©en paar duizend inva(- lide soldaten en arbeiders voor f depnrle- metijt van Oorlog. Men wilde pen deputatie zenden aan minister Npr.iing, pra de ehchep kenbaar te maken. Deze weigerde pcb,ter de- monjs'.i-aiilen te oiitvangeai, daar men vrcesdq dat de Spartaeisten op die wijze het 'gebouw wilden 1 innepkoipcfn. Tola ,men nog aan t onderlmndelen was, ontpl ifle buiten ten handgraniaat. Een tumult volgde en de be- toogers deden een aanval pp de 1 ewakings- maurcbapi en $oor t gebouw. De wacnt werd ovcrweldigd en de ppro<?iigen drongen binnen. Men zoclit dm m iH iter van oor log, die naar buiten word gesleept. De razende menigtc vo.rde (den minijter, die dcKrlijk werd mishanideld, paar en brug over dc Elbe en wi rp lvem :en ban chouwe vara duizenden over de brugleuning in da rivier. Nemjig 'kon >icb nog een poosje zwemmende boven water houden, maar de onmenseben rich lien hun gewercjn op den ongelukkige en schoten totdat hij in de diepte verdween). Zijn lijk is tot dusver niet gevonden. Dit ontzeltende lynchdrama, een harhaling van een paLangs op dezelf de wijze [gepleegdera moord op een Duit- scbera kolonel, kenschetst wel de verdwa- zing, waartoe men i,n Di Iftscliland is vc,r- vallera. Dat men, zooals in Beieren; minis ters als "t ware uit een hinderlaag dood- schiet, kon blijkbaar mocilijk warden voor- komen', maar dat een groote menigte; zon der zich er tegen te verzetten, Loelaat dat een regeeringspersoon, em minister; te wa ter geworpen en dan jn koelen bloede dood- gescboten word!, is ceil bewijs voor erger- lijken moreelen aehtcruitgang. Het gebeurde wijst er op, dat ook in Saksen't maatschap- pelijke leven liopeloos in de war is. De Iaatste dagen was 't plan bekend gewor de ra om in Saksen de raden repub'.iek a(f te kondigen. Er waren reeds Jang groote politieke slakingan aan den gang. De mir nislcrmooixl te Dresden wicrp jncens 'n fcl licht op den waren toestand, die met alle wet en recht den spot drijft. De rijkf regeering gaat nu met mi itaip geweld ingrijpen in den warboel deu* a'fzon- derlijke slitjte'ra. Er zijn troepen naar Saksen en Brunswijk ondorwejg, de Beiersche re geering weigcrdc hulp en kon het met de hulp der eigen troepen klaarspelen. De on- niogelijke maatregeLera van de j-aden-regqe- ring (e Miinclien blijken veel tot haar val bijgedragera te lxebben. Willekeurig werd beslag gelegd op woningen en landgocde- ren, de social isa'ie was cr opger\clilt de burgerlijke bedrijven' te vemieitigen. De oommunjjsjlen liepch te hard ,van stapel, zoo>- dat velc arbeiders tot jjeziruning kwam en era zich van hen afkeprden. Intussclutp vol- tooidera de trocpeh en reijwil igers van de regcoriiig-IIiJffmann de insliiting van Mun- cheni. Toen ten slotte pok het gamizoen de raden regeering afviel was haar kortstondig bestaan ten einde. Nog onbevesfligde berichtcn te Bcedajoest srprekera van een arbeidersrevplutie in S-.r- vie. Maar (reeds meermalen gingen onware geruchten over ilcrgclijkr hewegingen in Servie en) ook in Ita ie. Plaatselijke, Mieli ondert'rukte ongeregeldheden worden voor buitenlandsch gebruik aangeslikt en dit zal vermoedelijk ook tbaras "t geval zijn. Te Kairo, in Egypte; zijn in de afgelor- pem week dri© dagen Jang onlusten gewees!', waarbij \ele dooden en gewondera zijn ge- vallenf. Dc n a I iona 1 i sli s ehc beweging- ischijnt zich, voor zpover uit de zeer spaarzjame be- ricblera uit Engelsche bron vail op ta makenj, 'uit te bredden. De Engeiscben hebben dezer dagen een viertal natioraa'jis- tiische loiderjs, cie op Malta gedeperteerd waren, \rijgelalen. Vandaar een .groote be- tooging te Kairo, die litliep op een schiet- partij met de Engelsche Imepen. Ook ie Alexandrie word gevoclilen. In den strijd cler natipna'.isffen tegen de EngelscLen, die eeru strijd is voor t»nafhankelijklk:idmcngl zich ook le gelooifshaat der Mohammedaani. sche bevolking jagens de Europc-anen era de vele 'te Kairo wonende Armenicrs, oni der wie lal van siachE/tiers vielen. De Vredesonderhandelingen, De vorige week nog een „groote crisis" op de Parijsche conferentie, en nu schryft de N, R, Crt, de uitnoodiging aan de Duitsche ge- volmachtigden! Dat zijn van die verrassingen, die wij aan de getemperde publiciteit van de onderhande- lingen te danken hebben, Een aangename ver- rassing ditmaal, Het is waar, dit is niet het eind, het is het begin van de vredesonderhan delingen De Parijsche conferentie heeft ze nog slechts voorbereid, het was nog maar een onderlinge beraadslaging onder de geassocieer- den over de voorwaarden, die zy den vijand zouden voorleggen. En het is met den vyand, daai- is niets aan te doen, dat de vrede moet gesloten wordea. De langdurigheid der Parijsche voorbereiding heeft bewezen, dat het nog moeilijk genoeg was, eerst eenheid onder de vrienden te bren gen. Die eenheid is trouwens ook nu nog zeer gebrekkig. Inderdaad, een groot deel van het ontwerpvredesverdrag ligt daar nu. Maar het is de resultaat van een aantal tegenstrijdige krachten, het is een gerecht, dat door ver schillende koks, met zeer verschillende intcn- ties is klaargestoofd, en als dat gerecht op tafel komt, en het smaakt niet, dan is er maar al te veel kans, dat de eene kok den anderen zal toevoegen: had ik het je niet gezegd En heelemaal gereed schijnt deze spy's zelfs nu nog niet te zijn. Men moet er nog de Iaat ste hand aan leggen. Maar men rekent toch stellig, dat zulks met 25 April gebeurd zal zijn. Dan komen de Duitsche gedelegeerden naar Versailles, en zij vinden daar een reeks bepa lingen over een aantal vraagstukken, waartoe, naar het oordeel der geassocieerden, de be- langstelling der Duitsche gevoimachtigxien zich behoort te beperken. Het is te vreezen, dat de Duitschers voor nog verschillende ander vraagstukken belang- stelling aan den dag zullen leggen, die de ge associeerden voor onder onsjes hadden gereser- veerd, en dat hun al dadelijk tot moeilijkheden aanleiding geven. Als dit niet gebeurt, dan komen er toch moeilijkheden, uit anderen hoofde. De Duitsche gedelegeerden hebben zich van te voren eenigszins vastgelegd. Te dikwijls hebben zij verklaard, dat zij geen verdrag zouden teekenen, dat niet in hoofd- zaak met de voorwaarden en beginselen van Wilson overeenkomt, dan dat zij het thans klakkeloos zouden kunnen doen. En uit het verbeterde ontwerp volkerenbond, waar de Fransche pers zoo verontwaardigd over is, blijkt, al dat zulks ten opzichte van het ko- loniale vraagstuk naar Duitsche opvat- ting niet het geval is. Immers, alleen de Duitsche kolonien komen aan den volkerenbond, en alleen geassocieerde mogendheden krygen mandaten. Voorts zou, volgens de Iaatste berichten daarover, het Saargebied wel met bij Frankrijk worden in- gelijfd, maar dan toch wel van Duitschland worden afgescheiden. Alles bijeengenomen is het niet denkbaar, dat de Duitschers het ver drag, zooals zij het voor zich krijgen, zullen teekenen. Wat dan? Men heeft vroeger vele malen gezegd en tegengesproken natuurlyk ook, dat de Duitsche gedelegeerden het vre- desverdrag in zijn geheel hadden aan te ne- men of te verwerpen. Maar zij zouden een be- denktyd krijgen. Het kan wezen, dat men dit denkbeeld heeft prijsgegeven en dat onder- handelingen zullen plaats vinden. Stellig zullen deze langen tijd in beslag ne- men, en als er geen onderhandelingen plaats vinden, en de Duitschers het teekenen weige- ren, ook dan zal een langdurige toestand van onzekerheid aanbreken. In alle geval de vredesonderhandelingen zijn nu zoowat bijna zoover, als die van het veelgesmade congres te Weenen, dadelijk bij de opening waren, en een begin is toch altijd al verder dan een voorbereiding tot het begin. Een revolutie in Servie? Ira de Zatcrdag gejiouden eerste zitting vara den inieuwgefkozen arso'raad yan Boe- dapest, decide de volkseommissaris voor

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1