ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6826. Dinsdag 15 April 1919. 59e Jaargang. Bekendmaking. ABONNEMENT: Telefoon 25. ADVERTENTIEN Bit Blad verschijnt Maandag-, Woensdag- en Yrjjdagavond, uitgezonderd op Fesstdagen, bij de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Nenzen. Beslissisg oyer ingeleyerde candidaten- lijsten Toer de stemming ter yerkiezing ?an de Ieden ran den gemeenteraad. De nieuwe Arbeidswet. BINNENLAND. Per 3 maanden binnen de stad 1.20. Franco per post voor Nederland/ 1.40. Bij vooruitbetaling: voor Belgie en Ned.-Indie f 1.80, overig Buitenland/2.— Voor Nederland: Per jaai bij vooruitbetaling 5, Men abormeert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postkantoren en Hulppostkantoren. Van 1 tot 4 regels 0.6(3. Voor elken regel meer f 0.15 Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwd: op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien voor 1 UUf op den dag der uitgave. 500 tot hooger 16 N.B. Bnitendien worden geen brood- kaarten meer verstrekt. TER NEUZENSCHE COURANT De Burgemeester Tan ZAAMSLAG maakt bekend, dat de uitreiking der Brood* kaarten, geldende roor het 24ste tijdvak (periode) zal plaats hebben op vertoon van de daarvoor bestemde rantsoenneerings- kaarten voor de nummers 1—500 op 15 April. De Bargemeester voornoemd, JOHs. DE FEIJTER. De Voorzitter van het hoofdstem bureau in de gemeente 0YERSLA6 maakt bekend, dat het hoofdstembureau ten raad- huize dier gemeente op 18 April 1919, des namiddags 4 uur in een openbare zitting zal beslissen over de geldigheid der op 8 April 1919 voor bovengenoemde verkiezing ingeleverde lijst9n en over de handhaving van de daarop voorkomende candidaten. Overslag, 11 April 1919. De Voorzitter voornoemd, C. A. MATTELE. Invoering van dan acht-urendag en den vrijen Zaterdagmiddag. De door de Regeering in uitzicht gestelde nieuwe Arbeidswet is thans bij de Tweede Kamer ingekomen. Het ontwerp bevat niet minder dan 99 artikelen. De werking der ontworpen wet strekt zich uit over bijna alle bedrjjven, behalve over den landbouw. De arbeidsduur in fabrieken of werkplaat- sen eit in kantoren wofdt als:ne(gfel bbjierkt t|t 8 uur per dag en 45 uur per week. In winkefe, apotheken, koffiehuizen, hotels en ihrichtijii- gen voor ziekenvefpleging zal Piet 'laSger mo- gen worden gewerkt dan 10 uur per dag, ter- wijl daamaast nog een arbeidsduur per week van ten hoogste 55 uur wordt gesteld voor winkels, apotheken en verplegingsinrichtingen. De arbeidsduur voor arbeiders, die buiten fa brieken en werkplaatsen, winkels, apotheken, koffiehuizen, hotels en verplegingsinrichtin gen werkzaam zijn, wordt mede tot ten hoog ste 10 uur per dag en 55 per week beperkt. Het ontwferp laat op deze algemeene regelen verschillende uitzonderingen toe, maar maakt het ook-mogelijk in die bedrijven, waar de ar beidsduur njet meer dan. 10,uur mag bedragen, bij algemeenen maatregel van bestuur den maximal en werktijd korter te stellen, maar niet korter dan 8 uur per dag. Voor-kantoren en voor de bedrjjven,. waar 1 anger dan 8 uur mag worden gewerkt, kent het ontwerp geen overgangsfoepalingen. Het bevat die slechts voor fabrieken en werkplaatsen en dan nog op beperkte schaal. De Minister kan voor be- •paalde fabrieken of werkplaatsen overschrij- ding van den maximum-arbeidsduur met ten hoogste 6en uur per dag en vijf uur per week toestaan gedurende niet langer dan 2 jaar na het in werking treden van de wettelijke bepa- lingem, terwijl bij algemeenen maatregel van bestuur voor niet langer dan 4 jaar na dat tijdstip vergund kan worden, dat areiders in bepaalde bedrijven of arbeiders, die bepaalde soorten van- arbeid verrichten, ten hoogste 2 uur per dag en tien uur per week langer wer- ken dan als regel geoorloofd is. De memorie van toelichting zegt, met be- trekking tot die bepalingen, dat het in de be- doeling der Regeering ligt, van de hier gege- ven bevoegdheden slechts gebruik te maken, voor zoover dit dringend noodzakelijk is, en niet dan nadat de Hooge Raad van Arbeid is gehoord over de uit te vaardigen algemeene maatregelen van bestuur. Verwacht kan dan ook niet worden, dat reeds aanstonds afwij- kingen zullen worden toegestaan voor bet ge- beele tijdvak vaii 2 resp. 4 jaar, dat de arti kelen aapgeven, tenzij onomsitootelijk vast- staat, daf met een korteren termijn niet kan worden yolstaan. 6ok zal telkerts nauwkeurig worden nagegaan of niet een geringere ver- lenging van den arbeidsduur dan tot het voi le maximum, hetwelk d,e artikelen toelaten, voldoende is. Verder verbiedt het ontwerp nachtarbeid in fabrieken of werkplaatsen, voor zoover die niet om redenen van technischen of maat- schappelijken aard onmisbaar is; ook den nachtarbeid in de broodbakkerijen. Daamaast bevat het ver gaande voorschriften tot be- perking van den Zondagsarbeid en den arbeid op Zaterdagmiddag. Aan de memorie can toelicbting is voovis bet voigende ontleent: Nadat de wettelijke regeling- van den ar beidsduur en de rusttijden der kinderen, eerst van jeugdige personen en volwassen vrouwen vervolgens in alle landen steeds meer uitbrei- ding had gekregen, kwam al krachtiger het streven op haar ook tot de volwassen mannen uit te breiden. De Minister acht het overbodig, de voor- deelen op te sommen, welke door een verkor- ten arbeidsdag verkregen worden, en de re denen, welke ingrijpen van den wetgever noo- dig maken. Hij meent voor een en ander te kunnen volstaan met te verwijzen naar de mondelinge gedachtenwisseling van 1909 in de Tweede Kamer, naar aanleiding van de motie van den heer Schaper omtrent wettelijke be- perking van den arbeidsduur van volwassen arbeiders en naar de schriftelijke behandeling van het initiatief-voorstel, waarvan genoem- de afgevaardigde de eei'ste ondeiteekenaar is, Al kan hij zich zoo vervolgt de toelich- ting niet met alles vereenigen wat de voor- stellers daarvan in de memoi~ie van toelicb ting en de memorie van antwoord tot verde- diging van hun voorstel aanvoeren, aan deze helangrijke stukken kan zeker de verdienste niet worden ontzegd, dat zij op overtuigende wijze aantoonen, tot welke misstanden de ont- houding van den wetgever op het gebied van den arbeidsduur van volwassen mannelijke arbeiders geleid beeft. Indeeling van het ontwerp. De ontworpen wet bevat, evenals het voor- stel-Schaper, speciale bepalingen omtrent den arbeid van kinderen, jeugdige personen en vrouwen en daarnaast een algemeene regeling van den arbeidsduur. Zij onderscheidt ten aanzien van dit laatste punt 8 soorten van arbeid, n,l, arbeid in fa brieken of werkplaatsen in bet algemeen, in broodbakkerijen, in winkels, in kantoren, in apotheken, in koffiehuizen en hotels, in ver- plegings-inrichtingen en eindelijk arbeid bui ten fabrieken of werkplaatsen, winkels, kan toren, apotheken, koffiehuizen, hotels en ver- plegings-inriehtingen. Voor elke groep worden afzonderlijke be palingen omtrent de arbeids- en rusttijden gegeven. Bij de mondelinge behandeling van hoofd- stuk Xa der Staatsbegrooting voor 't dienst- jaar 1919 in de Tweede Kamer der Staten- Generaal is reeds uiteengezet, waarom de Mi nister den arbeid van dienstboden en land ar beiders niet in de onderwerpelijke regeling meent te moeteri opnemen, Daarentegen is de bakkersarbeid wel in de ontworpen wet geregeld, daar deze regeling naar de meaning van den Minister zeer wel in' het kader eener algemeene arbeidswet past Voor bedrijfsgroepen, waar de dagelijkscbe arbeid niet binnen een beperkt aantal uren kan afloopen, zooals in winkels, apotheken, kofiehuizen, hotels en verplegingsinrichtingen, moest een eenigszins langere arbeidsduur wor den toegestaan dan voor de bedrijfsgroepen, waar dit wel het geval is, zooals in kantoren of waar bij langeren duur van den bedrijfsar- beid invoering van een ploegenstelsel moge- lijk is, zooals in fabrieken. Eindelijk moest rekening gehouden worden met de intensiteit van den bedrijfsarbeid. En dan mag worden aangenomen, dat in fabrie ken of werkplaatsen, evenals in kantoren, de gansche tijd, tusschen aanvang en einde van den werktijd, geregeld doorgewerkt wordt. Geheel anders is het gesteld met den mees- ten arbeid daarbuiten. In winkels, koffiehui zen, hotels en barbierswerkplaatsen wordt eeaji belangrijk deel van den diensttijd met wachten doorgebraeht, Daar voor sommige categorieen van arbei ders het vaststellen van een dag- of weekma- ximum practisch ondoenlijk kan blijken te zijn men denke b,v, aan handelsreizigers, huur- koestiers en vele arbeiders in bet kunst- en amusementsbedrijf laat het tweede lid van artikel 16 toe bedoelde maxima bij algemeenen maatregel' van bestuur buiten werking te stellen, mits door het hoofd of den bestuurder der ondememing worden nageleefd de voor- waardem, bij den algemeenen maatregel ge steld. Deze voorwaarden kunnen o,m, betref- fen de nachtrust, den wekelijkschen rustdag, den vrijen middag per week en het geven van een zeker aantal vacantiedagen. Over den ar beidsduur in broodbakkerijen wordt in het bij- zonder deel dezer memorie gehandeld. Nachtarbeid, Bij de beslissing van de vraag in hoeverre het ontwerp nachtarbeid zou toelaten, heeft. de Minister zich op het standpunt gesteld, dat naar de natuurlijke orde der dingen de dag er is om te werken, de nacht om te rusten, en dat alleen in geval van noodzakelijkheid van dezen regel behoort te worden afgeweken. De eigenlijke nachtarbeid van mannen wordt in overeenstemming met hetgeen de Minister van Binnenlandsche Zaken op 10 December j,l, in de Tweede Kamer der Staten-Generaal me- dedeelde, in fabrieken of werkplaatsen alleen toegelaten in geval van technische of maat- schappelijke noodzakelijkheid en dan nog al leen in een drie- of vierploegenstelsel, waarbij de ploegen beurteiiu -; in het nachtgedeelte werken. Alleen voor nachtwakers wordt de eisch van ploegwisseling bij den arbeid niet gesteld. Zondagsrust, De Minister beschouwt bet als een bijzonder voorrecht door dit ontwerp te kunnen bijdra- gen tot bevordering van de Zondagsrust. Het ontwerp tracht de Zondagsrust op ver schillende wljze te verzekeren of te bevorde- ren. Zoo bevat bet vOor jeugdige personen een absoluut verbod van arbeid op Zondag in fa brieken of werkplaatsen, in winkels, in kanto ren, in apotheken, in koffiehuizen en in ho tels en behoudens uitzonderingen, die bij al gemeenen maatregel van bestuur kunnen wor den vastgesteld, een verbod van arbeid op Zondag buiten fabrieken of werkplaatsen, winkels, enz. Voor noodzakelijken Zondags arbeid toch zijn voldoende volwassen arbeiders beschikbaar. Brengt het hier bedoelde verbod reeds efen rechtstreeks voordeel voor de jeugd, de Minister verwacht er bovendien van, dat, wanneer eenmaal bet jonge geslacht ge- wend is aan den vrijen Zondag, dit naderhand er naar zal streven dit voorrecht te behouden en ook anderen deelachtig te doen worden. Nagenoeg geheel wordt de arbeid van vrou wen op Zondag in fabrieken en werkplaatsen verboden. Behoudens uitzonderingen, bij alge meenen maatregel van bestuur toegestaan, of kraehtens overwerkvergunning, is de arbeid op' Zondag voor mannen in fabrieken of werk plaatsen verboden. Aan mannen en vrouwen in apotheken en in koffiehuizen en hotels wordt een wekelijksche onafgebroken rusttijd van 33 uren verzekerd, in welken tijd een ze ker aantal malen in het jaar de Zondag moet vail en. Het tweede lid van art. 16 opent de moge- lijkheid voor mannen en vrouwen, die buiten de fabrieken of werkplaatsen, winkels enz., werkzaam zijn, den Zondagsarbeid te verbie- den. Het ligt in de bedoeling van den Minister te bevorderen, dat van deze bevoegdheid een raim gebruik gemaakt wordt. Eindelijk is in het ontwerp een absoluut verbod van bakkersarbeid op Zondag in brood bakkerijen, behalve in de Israelietische bakke- rijen opgenomen. Vrije Zaterdagmiddag. In de arbeiderswereld openbaart zich steeds meer het streven naar den vrijen Zaterdag middag. Gedeeltelijk vindt dit streven, dat in Engeland is ontstaan, zijn oorsprong in den weusch tot meerdere Zondagsheiliging, ge deeltelijk in het verlangen om eenige afwisse- ling te brengen in de eentonige dagverdeeling van hen, wier werktijd dagelijks aan dezelfde uren verbonden is en om dezen in de geiegen- heid te stellen een middag in de week aan par- ticuliere bezigheden of ^an ontspanning te besteden. Het laatste nfiotjef behoort er toe te leiden aan arbeiders in bedrijven, die op Za terdagmiddag niet kunnen stilstaan, bij wijze van compensatie een 'vrijen middag op een der andere werkdagen te gfeven. De vrije Zaterdagmiddag heeft reeds z'on- der rechtstreekschen wettelijken'dwang in ve le ondernemingen hier te lande burgerrecht verkregen. De Minister, het gewenscbt ach- tende om op dezen weg voort te gaan, heeft bepalingen opgenomen, welke in vele der on- der de wet vallende bedrijven zullen leiden tot het toekennen van den vrijen Zaterdagmiddag of van een daarvoor in de plaats tredenden vrijen middag. j Aanpassing bedrijfsleven. In de memorie van antwoord op het voor- loopig verslag der Eerste Kamer omtrent de algemeene beschouwingen over de Staatsbe grooting 1919, sprak de Regeering reeds haar vertrouwen uit, dat na de belangrijke verkor- ting, die de arbeidsduur gedurende de laatste jaren in de fabrieken en werkplaatsen heeft ondergaan, de invoering van den 8 u rig en ar- beidsdag en de 45urige arbeidsweek in die in- richtingen zonder te groote schokken voor 't bedrijfsleven zal kunnen geschieden, vooral wanneer in de wettelijke regeling ruimte wordt gelaten voor afwijkingen gedurende een overgangstijd. Als maatregel van blijvenden aard, welke ten doel heeft de aanpassing van de industrie aan de ontworpen wet te bevorderen, kan worden gewezen op art. 25, eerste lid, onder a, kraehtens welke bepaling het mogelijk zal zijn, in bedrijven, waarin dboir verkorting van den arbeidsduur de kosten van interest en afschrij- ving van werktuigen, fabrieksgebouwen, enz. te zwaar op den prijs der voortbrengselen zou- den drukken, gedurende tweemaal 8 uren in een tijdsverloop van 17 uren per dag te doen werken in een tweeploegenstelsel met arbei ders van 15 jaar en ouder. Een andere bepaling maakt in continubedrij- ven de vervanging van het gebruikelijke twee ploegenstelsel door een drieploegenstelsel, en van een drieploegenstelsel door een vierploe genstelsel mogelijk. Eindelijk bevat art, 39 een overgangsbepa- ling ten aanzien van het verbod van nacht arbeid in broodbakkerijen. Voor anderen arbeid, dan die in fabrieken of werkplaatsen acht de Minister geen over- gangsbepalingen noodig. Bescherming jeugdige pevsonen en vrouwen. In paragraaf 6 der memorie van toelichting wordt gehandeld over het ingrijpen van den wetgever ten aanzien van de wijze, waarop de arbeider zijn vrijen tijd zal besteden. Den leeftijd, beneden welken alle arbeid verboden is, had de Minister gaarne tot 14 jaar verhoogd gezien. Dit is evenwel praktisch niet mogelijk, zoolang niet ook de Leerplicht- wet een dienovereenkomstige uitbreiding on- dergaat, en de scholen en leerkrachten ver- meerderd zijn. Het zal voorts mogelijk zijn om ook maat regelen van gezondheid en veiligheid voor vrouwen in winkels en kantoren voor te schrij- ven, b,v, voorschriften te geven ten aanzien van het verschaffen van zitgelegenheden voor het vrouwelijk personeel in winkels. omtrent de verlichting, de luchtruimte, de luchtverver- sching der lokalen en het beschikbaar stellen van privaten. Ook voor den arbeid van vrou wen buiten eenige inrichting kunnen thans bij- zondere bepalingen worden vastgesteld. Bij artikel 11 teekent de toelichting het voi gende aan: „De Arbeidswet 1911 schrijft slechts een rust voor van vier weken na de bevalling. Die termijn is te kort, Ten einde zooveel mogelijk te bevorderen dat de vrouw niet ter wille van het geldelijk voordeel tot den laatsten dag wacht, is bepaald, dat de rusttijd in totaal 8 weken moet duren, waar van ten minste 6 na de bevalling. Ontslag van een onderofficier-kommies wegens revolutionnaire gezindheid, Op de vragen van het Kamerlid R. ter Laan, betreffende het ontslag van den mili- cien-sergeant G. Klein, als .buiten^ewoon kommies te Nieuwe Pekjcla, dat wegens djens soeialistische propaganda vcrleend zou zijn, antwoordt de Minister van Oorlog om., dat de reden van het fintslag is gelegen in de gebleken revolutionnai7-e gezindheid van Klein, welke het onniogelijk maakte hem in een zefstandigen werkkring, waarbij hij ovier geweer en patronen moet besdiikkeh, te handhaven. Dat die reden niet tc zijner kennis word gebrae.ht is een gevo'.g van een verzuim van de zijde van de betrokken chefs. Dezcrzijds is opdracht gegeven alsnog flit verzuim te herstelien. Indien Klein zich nader ter zake had ge- wend to! den lioO(fdofficier, belast met het toezicht op de miiitaire buitengewone kom- miezen, zou hem die reden zelcer zijn mede- gedeeld. Revolutie'gevaar? Op vragen van den lieer Kolthek in zake een bespreking tot het treffen van maatregelen tegen revolutie: 1. Is het juist, dat top 8- April j.l. e#a bespreking lieeft plaats gevonden ,van voor- aanstaande mannen in ons land, om maal- I'egeleu te trotfen tegen de revolutie, die geweldiger dreigt dan Ooit? 2. Zoo ja, kan de minister dan nadere mededeelingen doen over^die bespreking^n en die bedreiging met revolutie? 3. Is bet juist dat door dezelfde mannen is beweerd, dat ons jstaatshesluur zich hf- ziglioudt met die kwestie (der- revolulije, wel ke, niet meer of minder zou zijn dan een poging om in ons land de sovjetrepubUefk uit te roe pen? 4. Zoo ja, kan de minister dan de volks- vertegenwooi'diging ter zake precies inlioV teb? 5. Mochl de Minister niet in staat zijn (na dere inlichtingep te verstrekken, acht hij het dan niet noodig het Nedcrlahdsche volk gerust te stellen, door anede te deelen dat hem van zulke dreigende revolutionnaire plaimen niets bekend is? luidt het antwoord van den iVfinjister van Binnenlandsche zaken: Den ondergeleetkpnde is van een bespre king1, als in de eerste vraag bedoeld, niets bekend. Eenige mededeeling daanomtrent kan dan ook door hem niet worden gedaan. Hieruit volgt, dat op fie tweede, derde en vierde -vraag de ondergebeekende het anjt- wooi-d schuldig moet hlijven. Daar degenen, die revolutionnaire planinen mochtert koesteren, de Regeering omtrent hun voornemens niet plegen in te licliten, kanl ook op de yijfdc vraag geen antwoord worden gegeven. Geen gesaccharineerde suiker, Gelijk men weet was, volgens bepaling van den Minister van Landbouw, fabrikiart- ten die suiker verwerkjen, de Verpljchling opgelegd, een bepaald percentage sacchari ne in de suiker te mengen. Naar het N. v. d. D. verneemt, is deze bepaling opgehejvren en kuimen nu fabrikanlen, die cerst 50 pet. ontvingen, thans 75 pejt. van bun verbruik aan suiker over 1918 verki-ijgen. Brandspiritus, In verband met blijkbaar bestaande onze- kerheid bij het publiek deelt bet Cenitraal Bureau voor den Verkoop van Technischen Spiritus en Gedistilleerd te Delft tnede, dat de ranttsoeneering van brandspiritus reeds sedert eenige maanden is opgebeven, zoodat aant alle aanvragen naar dit ariikel ten voile kan worden voldaan. Verhruikers van hrandspirilus. welke in de plaats huruner inwoni.ng geen voldoende brandspii-itus zouden kunnen betrekken, wordt in overweging gegeven liiervan recht streeks kennis te gevlen aan vooTinjoemd bureau. Distribute van sccla, In verband met de opheffing van de Soda- commissie, welke met itigang van 15 dezer is ontheven van de zorg voor den aanroer en de distribute van soda, verletend de N.O.T. voortaan reclitstreeks consenten voor den aanvoer van (sel de soude en caustic soda, zoodat de aanvragen hiervoor in den vervolge tot de N.O.T. zullen rnoeten wor den gericht. Bruinkool voor de industrie, Het B i.j kskolcnb urea u heeft aan de brand- stc^ffencommissie een diingende waarschu- wing gericht, dat, met het oog op den ge- staakten aanvoer van kolen uit Duitschlafnd voor de industrie slechts bru(inkioLen m- plaats van zwarte brandstio(f kan beschikbaar gesteld worden, tei-wijl het zich niet iaat aanzien, wanneer tejn deze een gunstige wen ding ie wachten is. Vrijstelling wegens broederdienst enz. O'fficfeel. Een grool aantal personen, in- geschreven voor een der lichtingen 1918. en 1919, hedft indertijd verzuimd vrijsteLling wegens broederdienst of wegens aanwezig- heid van in hetzelfde jaar geboren broedes- of halfhroeder tijdig aan te vragen. Voor deze personen wordt gelegenlieid tot het aanvragen van de vrijstelling opjiteuw opengesteld. Binnen enkele dagep zal hieromirent in de verschillende gemeenten een algemeene bekendmaking geschieden. Daarna kan d# vrijstelling bij den Burgemeester wo -denaan- gevraagd. De aanvraag moet geschieden voor 1 Mei aanstaande. Weer een nieuwe politieke partij. Te Rotterdam is in een vergadiering van lieu, die instemmjng hadden betuigd met de oprichting van eon groepsparlij, omvaften- de de meer intellectuee'le workers, als kan- toorbedietiden, handelsreizigers, ambtenaren van verzekeringsmaatschappijen. opziehlers, enz., een voorloopig hoofdhestuur gekowen. Aan de oprichting van aifdcelingejn zal met spoed woixlen gewerkt. Grensverbeteringen, Het Nieuws v. d. Dag schrijft..■over lict bc- richt van de Daily Mail o.m De lieeren rekjenen er njissebfieft op,,-.dat in Nederland velen verlokt zuLlep. wnr-deju door de voorgestelde uitbreidjiig van,.ga;ond- gebied en zich mogelijk zeliViiief e'eii mil waarbij Bclgi.e de Scheldckwc'sl y in ^zijn geest zou oplossen zouden vrrzoifnen. Zooals de waard is. verlrouvtel hij zijtr'gasc ten Maar zij, die liet plannetjc. yerraeld door den correspondent-der Daily MAik uit- gehimed hebben ,vcrgissen zich. schromelijk in de mentalitoit van bet Net^sriatnische volk: dit meenen wij met zeke-hcid U? mo- gen zeggen. Met imjjerialistis .-he ncigjngetn zijn maar heel weinig Nedcrlandefs besmty, en geen op wier woord ernstig gelet wordt of die een veranlwoordelijke positie iilne- men. Geen Nedcrlandsche regreringi-zou ooit bet bedoelde verzoek doen. Men wensclil zich hier le lande nj -t te \,crrijken ten koste van den verslagen yijand dd«tfen- lente; men verlarrgl geen Duitspb groiul»e- hied, reeds om deze ggnvpudigc1 rgden. dat dil gebied door Duitsc'luvs hewOond wordt, en dat wij tot z.ulk een slag in I gez cht van bet zelfsbeschikkingsj-ech.t de.i* hcvol- kingen niet zouden "overgaan Is het poo- dig, er nog meer van te zeggfch? Misscbien alleen dil: van alle ergerlijke dingen die wij sedert eenige jarjen beleven, is zulk natio- naal-egoistiscb gekonkel en gesjaeheri in een tijd waarin de cllpndg van vojkerenbaat ent oorlog zoo gcdcmonstreeivl is een vani de nicest weerzinwekkende: ware er geen ander motietf dan zouden de Xedtrlan ders zich tot zulk een transactie niet leenen omdat bun waardiglieid him te lief is. Zij hebben tnog elanig c|zrgevoeI laat de annexio- nistische sjacberaars zich dal voor gezegd houden. De Nederlandsclie pers mod dat maar eens nadrukkelijk uitsprekiai. Het Volk: m Zulke annexatie-bepal'ingon in het vredes- verdrag zouden in lijnreeliten slrijd zijn mef. een der voornaamste bcgiaselen, waarvoor de gcallieerden steeds zeiden in den slrijd te (zijn gegaan en waarvan de vcj-\viezenlijki(tig in bet vredesverdrag is toegezegd, nl. dat bet zelffbescbikkingsi-echt der volkeren on- aantasthaai' moet worden gesteld. Met dit zelfbeschikkingSrecht is volstrekt onvereenighaar een Bjelgisch worden van Nederiandsche streken, waarvan het fibsoluut vast staat, dat nagenoeg alle bewoners; rvan niet wenschen Belgen te worden, maar Ne- derlanders willen blijven. En met het z©}ffbeschikkingsrechl is ook volstrekt onvereenighaar een Nederlandsch- worden van Duitsche streken, wiei1 bevol-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1