VLB 11 ALGEir'Efl NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Uitloting Geldleeningen No. 6819 Dinsdag 1 April 1919. jaargang ABONNEMENT: A D V E R T E N T I E N BiNNENLaMQ. Teiefoon 33. Uifgifie Melkkaarten, Pit Biafl yerschjjnt Maanflag^, Woensdag- en VrUdagaYonfl, nitgezonderd op Feestdagen, bp de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Nenzeu. Maximumprijien Soda. BUITENLAND. Per 3 maanden binnen de sfad 1.20. Franco per post voor Nederland/ 1.40. Bij vooruitbetaling: voor Belgie en Ned.-Indie 1.80, overig Buitenland 2. Voor Nederland: Per jaar bij vooruitbetaling 5, Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alie Boekhandeiaren, Postkantoren en Hulppostkantoren. Van 1 tot 4 regels 0. 0. Voor elken regel meer 0.1 Groofere letters en ciiche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetvvdi op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. De Hoofdcontroleur-Boekhoutler van bet Levensmiddelenbureau maakt bekend, dat op Ooisdei'dag 3 &ppil, op vertoon der rantsoeneeringskaart de uitreiking zal plaats hebben der Melkkaarten 6e terie en we! voor de houders van rantsoeneerings- kaarten No. 1— 250 van 9—!0 .our v.ra 251-500 10-11 501-750 11-12 ir 751 -1000 n 12 n.io. V 1001-1250 2—3 1251-1500 3-4 v 1501—eu hooger 4—5 De prijs der kaarteD bediaagt 1 cent per stuk. Voor de bewoners van Driewegen en Sluiskil zjjn de kaarten verkrjjgbaar bg de heeren Jansen en Meulbkoek aldaar. Ter Neuzen, 31 Maart 1919. De Hoofdcontroleur-Boekhouder van het Levensmiddelen bureau, L. W. RIJNBERG. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt ingevolge Circ. No. 49123 Afd. Crisiszaken, bureau Nijverheid dato 25 Maart de navolgende^naximumpryzen voor kristal- en pntentsotZci bekend Groothandelprija 13 50 per 100 E.G. Tusschenhandeipriia f 15. aleinhandelprgs 19. of 9x/2 eent per poud. Ter Neuzen, 31 Maart 1919.. De Burgemeester voornoemd, J. HU1ZJNGA. der gemeente SAS VAN GENT. Geldleening 1893 nummer losbaar vanaf 1 Mti 1919 1894 nummer 0 losbaar vanaf 1 Juli 1919 u 1904 nummer 14 losbaar vanaf 1 Juli 1919 1914 nummer 3 losbaar vanaf 1 Juli 1919 1915 nummers 7 en 58 losbaar vanaf 1 Dec. 1919 Van vroegere uitlotingen zijn nog niet ter betaling aangeboden s No. 7 van de geldleeniug van 1893. Sas van Gent, 31 Maart 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, L. W. G. HOEFNAGELS. De Secretaris, F. P. J. STUBBE. Nederiaml—Belgie. De (Brusselsche) »Standaard" meldt Naar we uit goede bron vernemen. heeft de commissie, belast met het onderzoek der vraagstukken van havens en water- wegen, de eisshen van Belgie omtrent 't Schelde-Rijnkanaal aangenomen. Belgie zal vertegenwoordigd zjjn in de commissies roor de Rgn- en Donauvaartin de eerste door twee, in de tweede door 4e'n lid. Voor wat de Sehelde- en Maaskwestie aangaat kon nog geen besluit genomen worden, omdat Holland daar bg gevraagd moet worden. De toestand is echter zoodanig, dat Belgie voldoening zal krijgen. DeTTt^rit0ria!e vra8en ZP° de baan. e Hollandsche afgevaardigden zgn best gestemd en ook heelemaal genegen om toegevingen te doen. Be commercieele en industrieele film Om de Nederlandsche industrie zoowel m het buitenland als binnen de eigen landgrenzen bekend te maken is, naar de *TeI. meldt, eea maatschappg opgericht »Oe eeonomische en industrieele film". De bedoelmg is, tal van bedrijven te filmen en de films ,/Sf te draaien" in theaters, zoo noodig door causerieen het tril-beeld verduidelgkend in vergaderingen van de Maatschappg voor Ngrerheid, in het buiten land op tentoonstellingen, enz. Fa! van bekende manneD op commercieel I en industries! terreia treden op als com missarissen. Krenteu- en &ucadebrood. De Minister van Landbouw heeft met wij'iging voor zooveel noodig van de be- staande voorschriften, bepaald lo. dat krecten en/of sucadebrood, be- reid van regeeringsbloem, zal mogen worden verkocht uitsluitend tot een gewic" 60 gram, 250 gram en 500 gram 2o. dat dit krenten- en/of sucadebrood slechfs Fan worden verkocht tegen inlevering van Wittebroodbons, vertegen voordigende een gewicbt van respecherelijk 50, 200 en 400 gram 3o. dat voor krenten-en/cf sukadebrood geen maximumprgs zal gelden. De 8-Urige Arbeldsdag. Bet ontwerp Arbeidswet, dat met name den 8-urigen arbeidsdag regelt, is naar den Raad van State verzoDden. De koude. Door de Siberische koude en het gebrek aan brandstof, heeft men op het platteland in Friesland, verschillende scholen tgdelgk moeten sluiteu. Ingetrokkeu vervoerverbodea Do Minister van Landbouw heeft met ingang van 1 April ingetrokken het verbod van vervoer van tuinbouwzaden, het verbod van aflevering en vervoer van visehlever, haringvet en traan, waaronder ook te verstaan traandroes. Rantsoeu veevoeder verhoogd. De N.O.T. heef mededeeling ontvangen van het Intergeallieerd Comite te 's-Gra- venhage, dat de Geassoeieerde Regeeringen besloten hebben het rantsoen voor den aan- voer in Nederland van ander veevoeder dan mai'3, te verhoogen met 50.000 ton, waar door het totaal rantsoen van veevoeder op 800.000 ton per jaar wordt gebracht. Opheffing uitvoerverbod van rubber uit Indie. Van den Gouverneur generaal van Ned. ndie is bericht ontvangen, dat het uit voerverbod van rubber uitNed.-IndiS is op- geheven. Distributee van hooi en stroo. Met verwijzing naar zgne beschikking in- zake ophtffiog van. het verbod van vervoer en aflevering van stroo, alsmede van de maximumprijzen voor stroo, brengt de Minis ter van Landbouw ter algemeene kennis, dat hij andermaal heeft overwogeD, of ook tot intrekking van de maatregelen, met betrek- king tot de distributee van hooi, zoude kun- nen worden overgegaan. Gebleken is daar- bij, dat de bezwaren, verbonden aan de op heffing der hooidistributie v6or het einde van de loopende campagne van dien aarj zijn, dat daartoe thans nog niet kan wor den overgegaan. Deze bezwaren vloeien, behalve uit bil- Igksherdsoverwegingen ten aanzien van hen die reeds hooi hebben geleverd, voort uit de omstandigheid, dat de vordering van het hooi voor het leger in zeer nauw verband met de levering voor de distribute wordt uitgevoerd. Door eene opheffing van de distribute zoude vordering voor het leger op zoodani- ge bezwaren stuiten, dat de uitvoerbaarheid daarvan ernstig in gevaar zou worden gebracht. De hooidistributie zal das worden voort gezet. Ten aanzien van de stroo distribute heb- ben de omstandigheden zicb zoodanig ge- w0^i§d, dat thans'tot opheffing kan wor den overgegaan. Handhaving van garantieprijzen 1 Op de vraag, door den voorzitter derZ. L. M. in het Zeeuwsch Land- en Tuinbouw- blad gesteld, of de landbouwers handhaving der garantieprgzen dan wel vrgen handel wenscben, is, naar wg vernemen, door de groote meerderheid der afdeelingen Z. L. M. geantwoord met een aandrang tot hand- having garantieprgzen. In dien geest zal aan den Minister gead- viseerd worden; Ook het Kon. Ned. Landb. Comite advi- seerde den Minister in dezen geest. Naar het schgnt overweegt de Regeering intrekking der garantieprgzen voorjaar 1919; vast staat dienaangaande echter nog niets! Grind-gries-zemelen. De minister van landbouw brengt ter kennis van belanghebbenden, dat, met in gang van beden, de hpndel in grind/gries/ zemeleu is vrggegeven en aan geenerlei beperk^ndc bepalingen meer zal onder- worpen zgn. D'E TOESTAND Het nieuws van VYijdag was van groot belang. De jongsfe verklaringen van graaf Ka- rolyi hebben nogeens bevestigd, dat bg moeilgk anders handelen kon dan hg heeft gedaan. Had hg zijn goeikeuririg gehecht aan den maatregel der entente nopens de bezetting van Hongarge, dan zou bij toch terstond ten val zgn gebracht. btaat de Duitsehe Regeering al voor een dergelijk geval Het heeft er iets van- of zg er ze]f zoo over begint te denken. Artikel 16 van den wapenstilstand van 11 November luidt aldus Oe geaJieerden hebben vrgen toegang tot het gebied, dat de Duitschers aan bnn Oostelijken gren3 hebben ontruimd, hetzij over Dantzig, hetzij over den Weichsel, om vivres aan de bevolking van deze streken te doen toekomen, of om de orde te handhaven. Aldus het artikel. Nu willen de gealli eerdeti de troepen van generaal Haller, dat zijn eenige Pooische divisies, welke nu nog in Frankrgk staan, in Dantzig laten Ian den. Zij hebben de Duitsehe regeering ge- sommeerd aan die landing niets in den weg te leggen Wc 'gert de Duitsehe re geering, dan beschouwt de entente zulks als een inbreuk van Duitsehe zgde op het wapenstilstandsverdrag. De Duitsehe regeering heeft dit ultimatum geweigerd. We zgn wel overeengekomen geallieerde troepen in Dantzig aan wal te la^en gaan, zoo redeneert zij, maar geen Pooische?" De Polen behoorden name)i]k op den llden November nog niet tot de geallieerden. Deze formeele opjectie is nogal handig ge- vonden. Men zou er evenwel dit nog in kunnen brengenin de legers der°ge- a!!ieerden streden op den llden November reeds Polen mede. Onder geallieerde troepen konden ook toen dus reeds Pooische troepen worden verstaan. Van Duitsehe zijde zou daartegenover wederom kunnen worden aangevoerd, dat de Pooische divisies, die nu te Dantzig zouden worden geland, eerst na den wapen- stilstand zijn gevormd, gedeelteiijk weliswaar uit Amerikaanscha Polen, die reeds in Frankrgk stonden, maar gedeelteiijk ook uit iosgelaten krijgsgevangenen enz. Deze divisies zijn thans een nationaal Poolsch leger, waarvan den llden November nog geen sprake was. Tot zoover de kwestie, of de weigering van Duitschland een in breuk is op het wapenstilstandsverdrag of niet. Zooals men ziet kan men zoowel voor het een als het ander argumenten aanvoeren. en welke argumenten men het zwearste laat wegen, zal er van afhangen of men zich op Duitsehe of op entente- standpunt plaatst. Het lijdt in alie geval geen twjjfei, of de entente zal de weigering als een verbreking van het wapenstilstands verdrag beschouwen, waaruit voortspruit, dat dit verdrag na 72 uren ophoudt van kracht te zijn. De Duitschers voeren evenwel ook prac- tische argumenten aan. Zij zeggen, wij willen uw maatregelen tot handhaving van de orde niet dwarshoomen, wij willen ook niet de kornst van generaal Haller's leger in polen iets in deD weg leggen. Lsat hg' te Koninsbergen, te Msmel of te Liban debarkeeren, waar hij bovendien betere spoorwegverbindingen vindt als te Dantzig. Maar daar, te Dantzig niet. Als de Polen te Dantzig landen, verwekt dat de grootste beroering t ij de gemengde be- volking, die door de kwestie van de toe- wijzing van Dantzig aan Polon in zeer geprikkeide bevolking heerscht. Paderewski heeft dan ook al te voren de bodem beraid voor Pooische spektakels bij een lading. uit te leveren, dan staat zij voor een uit- j gemaakte zaak. Het Duitsehe stuk bevatookeenbedreiging, al wordt zij voorshands nog in hedekte termen geuit. //Als echter de geeischte landing bg den tegenwoordigen stand van zaken tot een bloedigen strgd in dit gebied leidt, dan ioopt bovendien het Duitsch-Oostelijke front tegen het Russische bolsjewisme gevaar. Daar houdt het Duitsehe leger de sowjet- troepen tegen, dat leger zou dan in den rug eveneens een vijand krijgen en tusschen twee vuren geraken". Dit beteekent als gij die troepen van Haller aan den Weichsel een Poolsehen opstand laat verwekken, dan kon ons wel eens de lust vergaan, verder voor u tegen de Ru-s:sche bolsjewiki te big /en strgden, daar hebben wij dan geen belang meer bg. Onze troepen konden zich dan wel eens, uit overweging, dat de Polen in die om standigheden grooter vijarden dan de Russen zullen zijn, bij laatstgenoemden gaan aan- sluiten. Dit is een bedekte bedreiging om het voorbeeld der HoDgaren te volgen, niets meer of minder. Zal. het na een paar dagen al zoo ver zgn Men kan er gerust aan twijfelen. Maar wie het niet gelooft, zg toch niet te zeker in zijn ongeloof. Het ultimatum der entente dient om de Duitschers te brusqueeren. Ds mijn kan daardoor eerder springen dan men verwacht Over het weigerend antwoord van de Duitsehe regeering op het ultimatum der Entente, nopens het landen van Pooische troepen te Dantzig, kwamen nog geen nadere berichten en dit is geen slecht teeken. Uit de officieele lezing van het antwoord blijkt, dat de Duitsehe regeering wel bereid is de landing van het leger van Haller te Stettin, Koninpsbergen, Memel of Libau, met alie mogelijke middeJen te bevorderen. Reuter meldde uit het antwoord alleen dit laatsteals de entente voornemens was verder te gaan, zou Reuter daarvan den weerslag wel in zijn berichtgeving hebben doen blijken. Waarschgnlgk zal de entente dus wat inbinden en over een andere landingspiaats gaan onderhandelen. Do Duitsehe president. in een telegram in dit nummer kornt ets voor over de gelden, waarmee de pre sident der Duitsehe republiek zijn officieele uitgaven zal kunnen bekostigen. Dat hg een rnaandelijksche bezoldiging van 100.000 mark krijgt, is druk besproken. De Vorwaerts merkt da-aromtrent op dat dit geld volstrekt niet alleen voor de per- sooniijke beboeften van den president is bestemd, maar dat hij daarmee ook alie zakeljjke onkosten van zgn ambt moet dekken. Natuurlgk heeft bg behoefte aan een uitgebreid bureau met ambtenaren en beamten, wier sallarissen hjj uit eigen zak heeft te betaleD. Eveneens moet de rgks- president de kosten van een ambtswoning in overeenstemming met zgn rang bestrgden, waarin hij de waardigheidsbekleeders van andere staten kan ontvangen. Ten slotte moet hij over eenige geldruimte beschikken orn inrichtingen te algemeenen nutte, ver gaderingen bjj bizondere gelegenheden, kunstinstellingenenz. opeen manierte onder- steunen als waarop presidenten van andere republieken dit doen. Lenin is niet tevreden. De Duitsehe bevolking, daar in de meer derheid, zou zich tegenover uittartingen niet kaim kunaen houden, botsicgen zouden onvermijdelijk zijn. De landing, wel verre van de orde te bevorderen, zou dan recht- streeks tot onlusten aanleiding geven. Lit dit betoog blgkt zoo helder als glas, dat de Duitsehe regeering van meening, is dat de landing van Haller daartoe diant, om al bij voorbaat de facto Poolsch te ma ken. Wil zij later nog weigeren Dantzig Lenin heeft aad Befa Kun liet volgende draadlooze telegram gezonden Ik verzoek u mede te deelen welke werkelijke' waarborgen u kuht geven, dat de nieuwe Hongaarscbe negeiering inderdaad communrStiseh, niel slechts eenvcudig so- cialistisch, d.w.z. soeiaal-verradelijk is! Het slaal vast, dat lengevolge van de eigenaar- dige verhoudingen, die Hongaarscbe revo- lulie als louler navtolging van onze Russi sche taktiek in bare bijzonderheden een foul zal blijken te zijn. Voor deze foul moet ik waarscbuwen. Een noodlottige scheepsramp. De llaliaanscbe tankboot Spiaidion, aan booed waarvan zicb militaire en burger- lijke autoriteiten bevonden, die op weg wa- ren inaar Pola, is in de lucht gevlogen. Der- tig person™ zijn gedood en 30 gewo'nd. Geen gosdienstor.derwijs meer op de Hon- gaarsche scholen. De commissaris voor het ondtrwijs heeft bepaald, dat iii alie scholen bet godsdienst- onderwijs dadelijk zal gestaakl worden en dat de vrij gekomen uren zullen gebruikt worden deels tea- behandeling van de hui- dige sociale wetgevjng, deels voor het on- derricht van. vooir bet verkrijgen van alge meene ontwikkeling, noodige keiinis. De staat van Belgie voorldopig gehandhaafd. De Soir bericht; dat in den laalstgcihoudcta Belgische ministerraad besloten is de vcr- vanging van den sfaat. v;/i beleg door deal slaal van oodogj uit te stellea, nadat door de ministeries van oorlog en justi'Je op d« moeilijkbeden was geweze i die bieruit zou den kunnen voortvloeitlp.- )v rouwen in het Hongaarsche rocde leger. In verband met de tegenwoordig plaats hebbende aanwervingen voor het Hongaar sche mode leger, hebben zich ook tairijlca vrouwen en meisj.es aangemeld. Te Szfc- kesfehcrvar hebben zicb <op een dag 8U vrouwen en meisj<|s voor het roode leger opgegeven. De schadevergoeding voor Brugge, Het gemceintebestuur van Brugge, welkjp plaals als centrum vun het Duitsehe marixMf- gebied, waarloe Zeebrugge beboorde, zeec veel hcr.ft gelederq hoe ft de rekening vaa de gelcden schadie opgemaakt en vraagt thans 29 millioen franc vergotding. Dil is echter n(iet de tolale schade voor het gebied van Zetebruggei, daar ook d« s clieepva a rtinaats cb app ij en groole sehado liebben ge-Ieden. Zwedcta levert voedsel, De Amerikaamsche gezant Moris vcrkreeg vhn de geallieerden d,e vei-gunning voor het Zweedsche Roode Kruis om 50.000 ton rog- ge- en larwemeel naar Duitschland le zen- den De betaling bier voor zal bestean uit Duitsehe kolen of uit apdere ariikelen, di« Zweden noodig heeft. Ebert's inkomen. De huishoudelijke commissie uil de Na- tionale Vergadering heeft gisler vo.or dea rij.lvspresident ©en jaarlijksche bezoldiging van 100.000 marlcj gelijk de rijkskanselier tot nu toe trokj aismede voor de kakclijka uitgaven van den president, voorloopig 500.000 mark uilgelrokken. Het Pruisische deficit. In hel voorloopig rapport van de PruD si'sc.he slaatsbegrooling voor 1919 wordt go- zegd: Terwijl 1918 slccbts met cen tekort van 100 millioen mark eindigde, heeft da finaiicieele toestand zich idiaama ejn vooral in de laatste maanden een zoo groolon acb- teruilgang gezien, dat imen thans met eqa dc/icit zal taoetehi rcjkening liouden, dat vroeger in Pruisen voor iets onmogelijks gehouden zoiu zijn. \olgens de laatste schattingen zou het tekort op 2 milliard te ramen zijn. Dit ia in hoofdzaak le wij ten aan de stijgirm der loonen van alio arbeiders in staalsdjelasC en wel in de eerste plaats van de spoorweg- arbeiders, van de arbeiders in oorlogsb©- drijven cn van dc groote toeslagen. die moesten betaald worden. Daarbij komen nog dc vocrzorgsmaalregelen voor werkloozen e* de kosten voor de arsolraden. Schadevergoeding aan cnschuldig gevangen gehoudenen, Te Berlijn js opgericht een Verband eh em aUger Scbutzhaftgerangener, Berlijn; Huis van Afgevaardigden, karmcrs 45—46); die zich ten doejl slelt, scbadevergoeiding le verkrijgen voor alien, die gedurende dea oorlog in Duitschland onscbuldig in z g- Schutzhaft zijn gehouden. De haven van Antwerpen, Met hel doal een einde le makjen aan de afbrekendie campagne tegen de ha Men van Antwerpen. heeft de Kamer van Konp- land el mcdcgedeeld, dal een ondierzoek van de vaargeul der Sehelde heeft aangefbonkl dat de toestand beter is dan men liao dur- i en hopen. Er bestaat lioegenaamd geen gevaar voor groote fechepen, de kaden zijn geschikt om alie soorten goederen te ont vangen. Hek bewijis voor den uitnenie/ad,eia staat, waarin de haven en de rivier verkce- ren is,, dat de Ver. Statelh een militaii^ basis te Anlwerptin hebben irigericht, ter wijl Engeland en Frankrijk e-ir zeer betang- rijke diensteui vestigden. Er is -oveiwloeiiP aan werkkrachten. ENGELAND, De dienstplicht voorloopig gehandhaafd. Het Lagerhuis heejft de wet op den mili- lairen dienstplicht in tersic lezing aainge- nomen. Een voorstcil der opposilie om de werking der wet tot 3j December 1919 in plaals van 30 April 1920 te beperken, werd met 282 tegen 70 stemnien verworpen. Een ander amend,eanent, dat de verplichting otn in Rusland te dienen uitsloot, werd met 281 tegen 84 stemmem verworpen. t.hui'chill weigei-de dit amendement te aanvaarden en zeidef, dat de regeering jiiet van, plan was een groot conscriptieleger op de been tej brengen 0111 naar Rusland la zenden. Do vraag der Russische politick is niet een vraag voor de Britsche regeering. Het is eon vraag, waarmjoe een Bond van Volken of eeai bond van overwinnende vol- ken zich zal hebben bezig te houden. De verv. oestingen in Frankrijk, In den Eranschen Stlnaat gaf Reynald, namens de commissi©, die cen onderzoek fn- sletde in de verwoesle streken van Frank rijk, een uiteenzetting van de stelselmatig* MBHMMMaMmaHBSCSOMItM i »i A,*-:* 1 "ir'fTTI^rri" IHM» Timm,—111 m ■HMiiaillW cr I l t i 55 55 55

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1