Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen No. 6816. Zaterdag 22 Maart 1919. 59e Jaargang. Aamijzing Yerkrijgbaarsteiling Leveasmiddelen- IBJSIR/STIES ^JLeAJD- Rantsoen Vetten. 8INNENLAND. BUITENLAND. PREDIKBEUETEM. 24 t/m 31 Wlaart 1919. KOEWACHT. Zondag 23 Maart 1919. Loop der bevolking van Ter Neuzen. TER SE1IZESSCHE COERMT. op bonNo. 217b 218b 219b 220b 221b Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in de week van 24—30 nflaart 1919, mag worden afgegeven 70 gram Kaas 20 plus. 50 a Yolvette Kaas. 100 Rpst. 1 stuk harde huishoud- zeep van 125gram, prgs 16V2 cent per stuk. 250 gram Suiker (Melis of b jjsoorten). v 14 2e serie der kinder-suiker- kaarten 250 gram Suiker (Melis of bjjsoorten). y 9 en 10 12e serie der aardappel- kaarten ieder 2 K.G. Aardappelen. a 29 le serie der peulvruchtenkaarten 150 gram Bruine Boonen. n y 30 le serie der peulvruchtenkaarten 100 gram Witte Boonen. n 15 le serie der Rundvleeschkaar- ten 200 gram Amerikaansch Spek. 8 le serie der Kinderzeepkaarten 1 stuk harde Huishoudzeep van 125 gram. Ter Neuzen, 21 Maart 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. BU1Z1NGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretari8. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat de bon 8e week der Melange A en B en margarine- kaarten voor het 3e tijdvak geldig is van Ter Neuzen, 21 Maart 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. TWEEDE KAMER. Vergadering van Donderdag. Aan de orde komt het wetsontwerp tot wij- ziging van de wot op de Inkomstenbelasting 1914. De heer Wijnkoop (c. p.) wil deze reactio- naire regeering eigenlijk geen belasting toe- staan. Spr. is voor heffing ineens voor de crisisschuld, sociale wetgeving en onderwijs. Spr. wenscht verder slechts een belasting n.l. inkomstenbelasting en beveelt annuleering van de staatssehuld aan. Spr. wil voorts belasting op grondrente, confisquatie van goederen in de doode hand, schrapping van budgetten van oorlog en ma rine en verbeurdverklaring van de oorlogs- winst. De heer De Geer (c.-h.) gaat met de ont- werpen mee. Spr. bestrijdt de denkbeelden van den heer Oud. Het zou veel minder op- brengen dan deze afgevaardigde denkt, omdat het belang bij groot inkomen goeddeels zal verdwijnen. De amendementen-Oud zullen het oecono- misch leven scliaden. Spreker is voorstander van gedeeltelijke aflossing van crisisschuld door heffing-ineens, evenwel eerst na afslui- ting van de crisisrekening. Tegen de Belgische inlijvingsplannen- De heer M. Laevnoes, wethoiuder vara Vlissingem, heeft aan Ge verlegenwwordi^ers der gemecnteii1 ter nationale belonging te Utrecht op 14 dezer, vo,org es lekl; ©en tele gram aan President Wilson te zenden. Baksteen. Het Bureau voor Mededeelingem inzake de Voedselvqorziening meldt, dat er geen (grond is voor de meening, als zou ecrst- daags uitvoer van baksteen worden loege- staan. Vooralsnog wordt daaraan niet ge- dacht. Aanvoer sinaasappelen. Het stoomschip Zeus der Kon. Ned. Stoom- vaart-M'aalsch., is van Valencia (Spanje) te Amsterdam aangekomen met eon voile la ding sinaasiappeiejn. Dit is de cevste voile lading rechtslreclcs vanuit Spajnje te Am sterdam aangcvoerd. Administratie distributie. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft tot de gemeenlebesturun de volgende circulaire gericht: {Naar mij van bevoegde zijde wordt tea* kennis gebraeht, schij'nt bij sommige ge- meentebesturen, nu de lijdsomstandighedeni zich dermate hebben gewijizjigd, dat, binnen ©en [niet te ,la)tig tijdsbostek de normale toe- stamd kan worden terugverwacht, de mee ning post te val'ten, dat het overbodig is; in den laatsten crisistijd, wat de administra tie van de distributie betreft en bet met de nopdige zorg bewaren, va(n de daartoe be- trekkelijkc bescheiden en verantwoordimgs Stalep, den vereischtifjn ernst in acht te nemen. Ik moge liiejrom het volgende onder uw aandacht brengcf;, nl. dat het ter verant- woording van de financieele belangen, wet ke bij de distributie van levensmiddelej.i 'Oikio den crisistijd zooiwel voor het Jrijk als de gemeente zelf jfijn e.i waren betrokken, overlegging van de daaromlrent gevoerde- administratie en daarmede ver- iiand houdende bescheidein kan nioodigzijn of wpirden. Ik heb mitsdien de eer u met alle klem te wijzen op de verpbdhtiug van een rc- gelmatige bijhouding van de omtnjnt de distributie gevoerde administrate, zoolang eenige distributie in de gemeojnten wensche- lijk blijkt, alsmede op de zoegvuldige bc- waring van datgejie, wat lot eventueel ver- antwoordingsbewijs kan strelcken, opdateeaii on ander op de oerste vorderijag in zijn ge- heel kunne worden opongelegd of gedepo- deponeerd ter plaatse waar zulks zal blij- ken te beliooren. Antwerpsche slachtoffers van den oorlog. Te Antwei'pqnl heeft deze wcfck op in drukwekkende wijz(e de ter aardeljieslelling plaats gehad van 20 Anlwerpienaren welke tijdens de bezet'tinig door de Duilsctiers z;ijn gefusileerd en daartoe eerst zijni opgegrav.en. Blijkcns berichten in de Belgische bladea, waren van! de imeeste lijkenj bij het opgra ven de armep nog o,p den ,rug gebonden,- De adel in Beieren afgeschaft. De Beiersche landdag heeft zonder stem ming aangenomen bet voorstel om den adel af te schaffen, Het aanncmen vian het voorstel duurde 23 seconden. De wet luidt als volgt: de Beiersche adel wordt opgelieven. Het is den Beierschen staalsburgers verboden), de verheffing in den ade list and van andene staten aan te nemen. De wet wordt op het oogenblik van de afkondiging van knacht. De onlustan tc Berlijn. Het aantal dooden, gevallen gedurende de onlusten te Berlijn heeft men nog niet kuiinen vaststellen. Men weet groolendeels niet eems waar de lijken ondergebracht zijn. In het lijkenhuis der Hannoverschestraat zijn tot hedcn 222 slachtoffers binncnge- gebracht, waarbij IS vrouwen en jonge ineisjes. Van deze dooden was de lielft onbekend. H.cden moet nog van 22 dooden de indentiteit worden vastgesteld. Gemiddeld worden 1,5 tot 20 slachtoffers per dag dopir de families be graven. Enkele families weigcrden de begrafenis, wegiens ge- brek aan middeleir, docb deze slachtoffers zullen op koslen van den; staat worden ter aarde besiteld. Het Bolsjewisme in Brussel. De Brusselsche correspondent van de Ant werpsche Nieuwe Gazed zjegt in ©en brief over de werkliedenpartij p.a Tc Brussel beslaat reeds bet gevaar van bolsjewisme. He(t is nog we! niet erg, maar tiel beestje kan gi-oeien. De bolsjewisten rvijn Imeestal jonge lui. Zij* vergadei e i( vaor- al in zekere lierbergen van Molenbdek, de voorstad der fabrieken. Onder hen ztiiet meat zwartgebaarde Russ.cn en Polen, die over fondsen beschikken. Men zegt zelfs dat bet geld via Holland overkomt eni dat rnan- neni die tusschan Nederland en Belgie rei- zen, dit geld overbrengon. Ben ik good ingeRclit, dan zou men bo jig zijn in ze kere Brusselsche burgersidagbladen pogen binnen te diingen, waar men kameraden of gemakkelTjk te bclnvloeden journalislen zou kunnien vinden. v De correspondent waarscbuwt Huijsmans, dat zijn naam1 in die bolsjewislische krin- gen zekere populariteut geniet, waar,op hij waarschijnlijk niet gesteld zal z,ijn( en vraagt ten slolte waarom de mili'tairc auto- ritei'.ten die verdacb te Itusseni, Polen, «n Hol landers rustig lalem s,token tegen de veilig- heid van den staat. De tunnel onder het kanaal De groote tunnelverbinding tusschen Frank- rijk en Engeland zal nu eindelijk tot stand komen. De beide regeeringen zijn het met el- kaar eens om dit prachtplan te verwezenlijken en een gemeenschappelijke eommissie voert besprekingen te Parijs. De tunnel zal bestaan uit een of twee gale- rijen van 6 meter doorsnede, ongeveer 100 meter onder den zeespiegel. De tunnel zal meer dan 51 K.M. lang zijn, waarvan er 35 onder de zee, tusschen Dover en Calais zullen zijn. De kosten zullen veel minder zwaar zijn dan men ooit kon denken. Nu er zoo veel ontzettende sommen zijn uit- gegeven aan vemielingswerktuigen, zullen de vijf mililard, die deze voor de geheele wereld nuttige ondememing zal kosten, zeer licht schijnen. Het allereerste idee van den tunnel is in 1802 geopperd door den Franschen ingenieur Mathieu. In 1876 werden de eerste werken te Sangatte bij Calais en te Dover uitgevoerd, to en plotseling in 1882 een bevel van het par- lement het werk deed onderbreken. De ingangen komen, naar het Petit Journal uit Londen verneemt, twee tot drie K.M. land- inwaarts, waardoor bij militaire noodzaak de ze ondergrondsche uiteinden kunnen worden vemield, terwijl het bouwwerk zelf, dat vijf milliard frank zal kosten en de bouw waarvan op acht jaar wordt gesteld, ongeschonden kan blijven. De lengte zal 48 K.M. zijn. Er komen twee kokers naast elkaar, 45 i .M. ongeveer onder den bodem van het kanaal. De aanleg zal van beide kanten tegelijk beginnen. Beide land en hebben voor de helft daarvan op te komen. De stalen doorgangen zullen in door- snee 5 M. 50 meten. Men rekemt, dat per jaar van beide kanten'drie K.M. kan worden aan- gelegd. Twee honderd man ongeveer zullen voor beide landen zes uur per dag het boor- werk verrichten, terwijl het buitenwerk ver- moedelijk aan meer dan 10.000 man arbeid zal verschaffen. Hoeveel menschen in Europa gebrek lijden. Hoover heeft aan den Parijschen corres pondent van de Daily News medegedeeld, dat het aantal menschen, dat in Europa gevoed moet worden als volgt over de verschillende landen te verdeelen is. In Belgie 7%, in Po len 20, in Tsjecho Slowakije 13, in Roemenie 13, in Groot-Servie 12, in Finland, Armenie en andere landen 20 millioen menschen. De kritieke maanden zullen volgens Hoover April, Mei en Juni zijn. Wanneer wij hier voorbij kunnen komen, is de toestand gered. Volgens hem was het Duitsche voedselvraag- stuk van commercieelen aard, dat van de be- vrijde gebieden daarentegen is een kwestie van relief, daar geen dezer volkeren zal kun nen betalen. Alleen voor hen zijn per maand 400 a 450 duizend ton voedsel noodig. Waarom Keizer Wilhelm de grens overging. Hindenburg heeft in een 17 Maart uit het Groot Hoofdkwartier te Colburg gedateerd stuk de volgende mededeeling gedaan: De openbare meening heeft zich in den laatsten tijd meer en meer bezig gehouden met de vraag waarom de keizer naar Neder land is gegaan. Om een o'njuiste beoordeeling te voorkomem, merk ik ten opziehte dezer aangelegenheid het volgende op: To en rijkskanselier prins Max van Baden den 9den November het aftreden van Z. M. den Keizer, en Koning, zonder diens vooraf- gaando instemming in een verklaring openbaar maakte, was het Duitsche leger niet versla- gen, doch zijn krachten slonken weg, terwijl de vijand versche trooper, voor verdere aan- vallen gereed maakte Het sluiten van den wa- penstilstand was onmiddellijk aanstaande. In dit oogenblik van hooge militaire spanning brak in Duitschland de revolutie uit. De op- standelingen maakten zich in den rug van het leger van de Rijnbruggen, gewichtige opslagplaatsen en verkeerspunten meester, waardoor de toevoer van munitie en de ver- zorging van het leger in gevaar kwamen. De troepenvoorraad was nog slechts voor enkele dagen toereikend. De etappen- en vervangings- troepen raakten in ontbinding. Dezen toestand in aanmerking genomen viel aan een vreedzamen terugkeer van den Keizer naar het vaderland niet meer te den ken. Deze kon nog slechts aan het hoofd van getrouw.e troepen worden bevochten. Een vol- komen instorting van Duitschland was dan on- vermijdelijk. De Keizer kon zich nog naar de strijdende troepen begeven om aan hun hoofd in een laatsten aan- al den dood te zoe- ken. Ook daardoor zou de door het volk innig verlangde wTapenstilstand zijn uitgesteld en het leven van veel soldaten zijn opgeofferd. De Keizer kon ten slotte het land verlaten. Hij koos dezen weg, in overeenstemming met zijn raadslieden, na een ontzaglijk zwaren zfelsstrijd, slechts in de hoop daardoor bet va derland op de meest trouwe wijze te dienen. Duitschland verderen nood en ellende te be- sparen en het rust en orde terug te geven. Dat de Keizer zich in dit geloof heeft vergist, is niet de schuld van Z. M. TER NEUZEN, 21 Maart 1919. Het weerbericht van het meteorologisch in- stistuut te De Bildt, luidt als volgt: Hoogste baromeiterstand76S.7 Seydisfjord. Laagste barometerstand740.8 He Daix. Verwachting tot den avond van 22 Maart:' Matige tot krachtige wind uit Oostelijke richtingen, zwaar bewolkt' of betrokken, wel- licht eenige neerslag, zelfde temperatuur. Veiling woonhuis. Hedennamiddag werd alhier door den nota- ris Dregmans in het Hotel Centraal ten ver- zoeke van de erven van den heer D. P. de Cooker in het openbaar geveild een woonhuis, staande in de Zandstraat, groot 1 are. Het werd opgehouden voor f 2100 en zal over 14 dagen herveild worden. Gemeenteraadsv*erkiezing. Door de Chr.-Historische kiesvereeniging alhier, zijn voor de a.s. verkiezing voor leden van den gemeenteraad candidaat gesteld, de heeren: 1. H. J. van den Ouden, 2. Jacs,. de Bruijne, 3. R. Scheele Dz. en 4. W. Bedet. Tim mer lied enbond. Nadat voor eenige waken tot stand is go^omen de afdeeling Ter Neuzen van iden Cenlralen Bond van Bouwvakarbeiders, is nu opgericht een afdeeling an den Alge- meenen Nederlandsche Timmei']iedenbond. De nieuw opgerichte afdeeling heeft aan de Tim mer 1 ieden-patrotxns vcreeni ging de zelfde verandering in de arbeid,svoorwaar- den a; ahgevraagd als de Centralen Bond. Geschenk voor de Prinses. Sedert de vorige o-pgave del* oollecte van het comitd voor t kroonjaar van Prin ses Julianaij ,z(ijn nog giflen ingekomen o.ia. van del kinderen van school A 3i50 dm voorts de jn'zpmelftig van Sluiskil, z,oodat de geheele opbrengst bedraagt 210.23. Tc Zuiddorpe was de opbrengst 47.50. Invoering Zomertijd. Bij Kon. besluit van den 8sten Maart j'1,919, is bepaald; dat in 1919 {de vervroq- gjng met een uur van den wellelijken tijd bcidoeld in artikel 1 der ;wet van 23 Juli 1908, zal aanvangen den 7den April en z;al eindigen den 29sten September. Nederland en Belgie. De correspondent van dej N. R. Crt. te Brussel meldt: Uit een verfclari(tig van den heer Braun, burgemeester van Gent, blijkt dat bij, gedu rende het bekend© onderhonR, dat hij in- tegenwoordigheid van,den heer Van Vollen- boven, den Nedcvlandsehen Minister-Resi dent, met den koning der Relgen he;eft ge had, nimmer over annexatie van Neder- landsch grondgebied heeft ges;, ol.en. Hij heeft gezegd, dat men moesl .tootmen tot een regeling van de kwesti© van bet kanaal van Gent naar Ter Neuzen, aangeqien men van Nederlandsche zijde niet voldoiende ite- kening hield met de Gentscbe belangen. De heer Van Vollenhoven zou hem daar- op verzionht hebben, dat, indk'a er klach- ten bestonden met belrekking tot Neder landsche ambtenarenj, die zich niet in elk opzicht even volijverig badden getoond op het Nederlandsche gedeslto van liet kanaal,, hem dit medegedeeld zou worded opdat hij in istaat »zou zjijo de Nederlandsche Regeering te verzoeken ter zjake ©en onderzoek in te stellen om aan eventueele tekortkomingen een einda te maken. Do biser Rraun ver- volgt dat tnen |ui,t het have, staandq kan zitaq, dat de Nederlandsche pers der/e zaak o\|er- dreven heeft voorgesteld. AXEL. Tot onderwijzer aan de Bijif. school in de Nieuwstraat alhier is benoemd de hefer D. J. Galle van Zaamslag, Tot onderwijzer aan de R.K. school alhier is benoemd de heer P. P. M. fie Kort, alhier. SAS VAN GENT. Gemeenteraadsverkiezing. Naar rw-ij vemetnen, zullen bij jd© komende verkiezing voor den gemeenteraad all© hier bestaande politieke organisaties met een of meer eigen candidaten voor den dag IrelfAm, zoodat kan verwaclit worden, dat de strijid een vinnig karakter zal gaan drageui. Worden nu nog eenige candidaten builien drizc prganisaties om gesteld, hetgeen zeei' waarschijnlijk ,is, dan zfal de verkioziligsstrijid hier ?(oo fel gestreden wiorder^ als men l>(3l ooit hier beleefd heeft. De tijd der politieke onverschilligheid schijnl met Ide intrede der nieuwe kijeswel en de veranderde tijdsomsLandighedten thans ook hier vevdwenefn) te z^ijni. i WESTDORPE. Door de ambtenaren te dezer plaatse is on der Sas van Gent eene belangrijke aanhouding van gedistilleerd gedaan. Niet minder dan 400 L. jenever, benevens 200 L. onversneden alco hol werden in den avond van Zondag 16 dezer bij een zekeren V., wonende op den z.g. Reedijk te Sas van Gent uitgehaald. Noch het een, noch het ander schijnt door documenten ge- dekt te zijn. In verband daarmede worden zoowel hier als elders geruchten verspreid, welke voorloo- pig voorzichtigheidshalve moeten beschouwd worden voor hetgeen zij zijn. Aangezien de Inspecteur der Invoerrechten te Ter Neuzen de zaak in onderzoek genomen heeft, zal wel eerstdaags haring of kuit daar- omtrent te vernemem zijn. De partij gedistilleerd vertegenwoordigd eene waarde van 4000 en was klaarblijkelijk voor uitvoer bestemd. Vermoedelijk is in den afgeloopen nacht een poging gewaagd om de in beslag genomen waar uit de bergplaats weg te halen. De heer E. de Vleeschouwen, sedert tal van jaren lid van den Igemeenteraad, wenscht wegens hoogen leeftijd hij de aanislaande vci'kid (ing niet meer in aanmerking to ko men. ST. JANSTEEN. In de(;\e en aangrenzende gem|eenten zal in idem komenden zlpmer en najaar hoogst- waanschijnlijk een buitengewoon gebrek Zijn aan werkkrachtem in het landbouwbedrijJ, aan,gej(ien er zeei* velen of aan^czoeht of van plan zijnj, in Belgie en Noord-I* rankrijk te gaan werken tegen, naar inen Aagt; hoogst aanlokkelijke toonen. BOSCHKAPELLE. De heer M. Jansen alhier, secretaris van den Wieirijdersbond vpn Oioste'lijk-Zeeuwsch- Vlaanderen, zond narnens dien Bond aqn H. M. de Koningin een telegram van huide en trouw', em miocht het yolgende antwoord terug onlvangen: De Koningin;, nu jin het bijlzfpnderi waardee- rend betuigi'ngen van gehechljheid en trouw aan Vaderland en Vorstin, draagt m)j op U te ver'/joeken aan! jia leden Uwtr vereenigfng hongslder^elver oprechton dank- over te brengera. Ten Broecke Hoekstra, Adjudant. Iemand, die wilde fietseni over cfeme plank, welke |nal)ij het kerkhof, over ee.n diepen sloqt Jigt;, slierde er a,f; en hotst© tegen den kant. Gevoelige pijn im armen en been©n, een behloed gej^idit eni eem nat pak waren d,e gevolgen. KLOOSTERZANDE. Door het Bestufur der IE K. Jongensschool is tot londerwijizfer aan die school benoemd de heer P. Blommaert. De benoemd,e is thans werlcjaam aan de >R. K. school te Ter NeufJen. HONTENISSE. Het college van Kerkvoogdem en Nota- belen der Nederduitsch Hervormde Gemeen^ te alilier heeft den duurietoeslag pp Ret predikantstraktement vian 200 op GOO gebraeht, zoodat dit thans bedraagt 2000 Om de kerkeljjke kas hiermee njpt te veel te bewwaren, werd er een inschrijving $e- opend bij de welvarende gemeenteleden, die fmeer opbracht dan noodig was om de ver- hoogde uitgaveai te dekkeni. RECHTSZAKEN. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. De rechlbank heeft in hare z^tting van 21 Maart de volgende vomnissen uitgespro- is wegens medeplichtigheid aan diefstal wer- ooj'deeld tal 8 weken gevang. D. M. M, oud 15 j. te Breskens is wegeas. alsvoren veroordeeld Jot 10 gld. boete of 3 weken tuchtsehool. W. D., oud 39 j. lijnwachter te Vlissfe*- gen, is wegens diefstal veroordeeld tot 1 maand gevang., voorw. proeftijd 3 jaar, A. v. oud 42 j. koopman te Heikanfc Ls wegens vernielmg veroordeeld tot 14 da gen gevang." A. G. v M, oud 41 j. huidvrpuw vaa C. G„ te Ter Neu;zlen (Sluiskil) beldaagd van beleediging, is vrijgesproken. F. ide la R, oud 10 j. arbeider te Sas van Gent, beklaagd van diefstal is vrijgusprokesL D. H. de* W, oud 35 j te HontenisM| is wegens verboden, vervoer verooixleeld to! 10 gld. boete of 10 dagen hecht. M. ide L.j oud 19 j. werktaan te Slnfc Jansteem, gedetineerd, is weg|ens diefstal ver oordeeld toll 6 maanden gevang. J. ,F. de V. oud 34 j, arbeider, A F P., oud 24 j. arbeider; J. v II oud 24 j(, tmijnwerker en E. de V. oud 26 j; veld- arbeider, alien te Simt Jansteen, zjjn weg'ens, diefstal met brapk, ieder veroordeeld tot 6 maanden gevang. P. J. V, oud 17 j. te Ossenisse is wegenis diefstal veroordeeld tot 2 maanden gevang. A. B. I, oud 41 j. arbeider te Sas van Gent, is wegens hazprdspel veroordeeld tot 1 maand gevang) A. J. Ki, oud 24 j. machinist te IJzien+ dijke, beldaagd van overtrading spoorweg- reglement, is vrijgesproken. P. B. M(, oud 36 j. landboiuwer te Sluts, beklaagd van vei'duistering, is vrijgesproken.. Rcchtsingang is verleend met last tot gevangenhouding en verwijilng naar de te- rechtt'iltting tegenf J. M., oud 53 j.; wevkmant te Hoofdplaat, gedetineerd, beklaagd van smokkelarij. Eveneens tegen M. II., oud 25 j. te Schoondijke, gedetineerd, beklaagd van ver boden terugkeer. Hervormde Eerk. Ter Heuzen. 94 u., De. A. Timmerman ec 2 Ds. Crousaz. Sluiskil. 9J u. en "2 u., dhr. L. Dek. Hoek. 9 u. en 2 u., Ds. E. Raams. Zaamslag. 9 u., Ds. Crousaz en 2 u., Ds. G. van Dis. Axel. 94 u. en 2 u., Ds. J. B. Th. Bageuhoit* Sas van Gent. 2 u., Ds. H. Akersloot van Hoc- ten Roos. Rnlst. 10 u., Ds. De Boer. Kloosterznnde. 10 u., W. J. van Lindonk. Oereformeerde Eerken. Hoek. 9 u. en 2 u., Ds. H. v. d. Walk ken: C. B. v d V, oud 16 j. te Biervliet G'hr. Qereformeerde Eerk. Zaamslag. 9 u. en 2 u. Ds. L. de Bruijne, Gereformeerde Gem eetife- Vloos wijkstraat. Ter Keuzen. 9 u., 2 u. en 54 u, leesherk.. Oud-Gereformeerde gemeente (Vlooswjjkstraat.> Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 54 u., leeskerk. Lokaal „Eben-HaS*er" (Kerkhoflaaak Ter Neuzen. 54 u., Evangelisatie. E. E. Eerkdiensten te Ter Neusen. Zondag zijn de H. H. Diensten om 7,84 40 nw. 's Namiddags om half drie Lof. In de afgeloopen week hebben zich in de7je gemeenle geVestigd E. Haerljens, landbouwersknecht P 104 uit Boue,haute. S. Bruggeman, zonder Q 220 uit BiervIkSR M. van Bokkum, rijwielhei*steller Lange Kerkstraat 45P uit Klaaswlaal. J. C. Schouten, z[onder Kazerncslraat 18 uit Rotterdam,. I P. A. Schijf, kantoorbediende Lange Kerk straat 53, uit Rotterdam. P. J. van Aerde, 1 ai.dl)ouwerskmc'cht nit Westdoi-pe. J. J. van der Hagem, sjgarenmaker Q 8 uit 11 u,1st' A. M. Bogpairtj zjonlder Q 224 uit Helle- voetsluis. C., J. Dieleman veldarbeider N 10a uil ZaanrsLag. C. J. van Damme, landbouwersknecht Q 182, uit Hontenisse. C. Jongmarii, meubelmaker Nionrdstraat 28 uit Rotterdam. - 1. van Kerkvooi't, timmerman Donz'e-Vis- senstraat 97, uit Rotterdam. A. M. llol, geestelijke ziuster Q 183 uit Halsteren. N. Dieleman, Zonder O 198 uit HoeS© J. P. Rodrigo, holelknecht Nieuwstraat •50, uit Hulst. J. de Jonge, voermanslcnjecht Tholenstraat 60, uit Breskems. 1C Dekker, landbouwersknecht O 196b uit Axel. Vertrokkert": A. ten Hoeve, strijkster Lange Kerkstraat 78 naar Bergen op Zoom,1. A. R. Bootsgezlel, schippersknecht a an booi*d, naar Groaiingen. J. Tollenaari, werkam P 89 naar Hoek. E. Claeijs, landbouwersknecht P 73 naar Zaamslag. R. E. de Bruijne, zpnder P 66 naar Hoek. r J. van Doezjslaai*, landbouwersknecht P 35 naar Hoek. A. de Cock, zjouder O 184 naar Hulst.; B. A. van Wijck, zbnder Lange Kerk straat 52, naar Rotterdam.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1