Algemeen Mieuws- en Advertentieblad voor Zeeu wsch-Vlaander e No. 8810. Zaterdag- 8 Maart 1919. 59e Jaargang, rii Bekendmaking. aasaTB tbx.lA.iq. Aanbssleiling. SCHOOLBEHOEFTEN Koninkiijk bezoek aan Zeeuwsch-Vlaanderen. Burgemeester en Wethosders van TER NEUZEN, znllen op ISaandacg 31 HlaaB*t £829, des middags 3 lire, ten gemeentehuize aldaar, in het openbaar aanbesteden, de levering van voor de openbare lagere scholen voor het aehooljaar aaavangende 1 Mei 1919. De voorwaarden van aanbesteding, op- gaven, monsters enz. iiggen ter inzage voor belanghebbenden op de gemeente secretarie, alwaar tevens nadere inlichtingen zjjn te verkrjjgen. Ter Neuzen, den 4 Maart 1919. Bargemeester en Wethouders voornoemd, J. HU1ZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Seeretaris. De Burgemeester van ZAAMSLAG maakt bekend, dat de uitreiking der B$*ood- kaa^ten, geldende voor het 23ste tijdvak (periode) zal plaats hebben op vertoon van de daarvoor bestemde rantsoenneerings- kaart voor de nummers 1—500 op Dinsdag 11 Maart, 501—714 op Woensdag 12 Maart. De Burgemeester voornoemd, JOB. DE FEIJTER. (Vervolg). Den avond voor het bezoek aan Zeeuwsch-Vlaanderen was H. M. de Koningin en Prins Hendrik, met gevolg, in den Koninklijken trein te Kapelle aangekomen. De trein werd op een zij- liin gereden en daar den nacht doorge- bracht. Ongeveer kwart voor 8 des morgens stoomde de trein het station Vlake bin- nen, alwaar H. M. werd verwelkomd door den burgemeester van Schore, den heer Van Nieuwenhuijzen, terwiji de Koningin bij Haren tocht van het sta tion naar de in het kanaal gemeerde torpedohoot, door de in de omgeving saamgekomen bewoners hartelijk werd toegejuicht, ook bij Haren tocht door het kanaal en de sluis te Hansweert. Het bouquet dat Haar aan den stei- ger te Walsoorden namens het protest- comite werd geschonken, is overhandigd door doehtertjes van de heeren P. S. van Jole, G. Adriaansen en G. Stallaert. KLOOSTERZANDE. Onder het gejuich der omstanders werden de auto's bestegen en de reis naar Kloosterzande begonnen. Langs den geheelen weg, waar menschen ston- den, werd Hare Majesteit voortdurend toege j uicht. Te Kloosterzande, waar enkele eere- poorten waren opgericht en dat overi- gens zooals wij reeds meidden weer keu- rig versierd was, stapte Hare Majesteit met gevolg voor de woning van den burgemeester af. Daar stonden opge- steld de schoolkinderen, geflankeerd door de muziekgezelschappen van Tei Hole en Lamswaarde, die voiksliederen speelden, welke door de kinderen wer- den meegezongen. Hartelijke toe j uichingen klonken, toen Hare Majesteit met den burgemeester op het hordes voor de woning verscheen. Aldaar sprak de burgemeester Hare Majesteit in ongeveer de volgende be- woordingen toe: Majesteit. Het is niet de eerste maal, dat onze kleine, betrekkelijk zoo afgelegene ge meente u gi*oote voorrecht heeft Uwe MajasKyL in ons midden te zien. Het is op een paar dagen na juist 13 jaar geleden, dat een groote ramp, de watersnood onze gemeente trof. Moei- lijk was toen de toestand en velen zonk de moed in de schoenen. In die benarde tijden kwam uw eerste bezoek. Levendig herinneren wij ons alien nog de komst van Uwe Majesteit en van Z. K. Hoog- heid de Prins der Nederlanden. Uwe Majesteit sprak ons moed in, deed meer en ik zeg niet te veel als ik ver- klaar, dat zonder uwe grootmoedigheid vele ingezetenen lang in kommervolle omstandigheden zouden gebleven zijn. Hontenisse, ik geef Uwe Majesteit daarvan de verzekering, zal dat nimmer vergeten. Mochten wij in 1914 toen de groote schaar- van Belgische vluchtelingen van uit onze gemeente over de Schelde trok net voorrecht hebben Uwe Majesteit wederom in Hontenisse te zien, dub- be! verheugt ons op dit oogenblik Uwe komst, omdat die ons de gelegenheid schenkt em uiting te geven'aan de ge- van oprechte trouw en aanhan- kelijkheid die ons inwoners van Honte nisse, evenals alle bewoners van Zeeuwsch-Vlaanderen, aan Nederland en Oranje verbindt. Het petitionnement dat ook in onze gemeente door alle meerderjarige inge zetenen werd geteekend zal Uwe Maje steit daarvan reeds de overtuiging ge- schonken hebben. Gp den dag van he- den meenden terecht de ingezetenen onzer gemeente nogmaals uiting aan hunne gevoelens te moeten ge- ven. Het is daarom, dat nevens de ge- neenteraad en het comite van actie, al le corpora ties en vereenigingen met hunne insignes en banieren hier te sa- men gekomen zijn om Uwe Majesteit hulde te brengen. Op my rust de vereerende en aange- name task om namens den Raad en alle corporaties, ja namens de geheele ge meente Uwe Majesteit en Z. K. H. een eerbiedig doch oprecht en hartelijk wel- kom in Hontenisse toe te roepen. U dank te zeggen voor dit bezoek en Uwe Majesteit de verzekering te geven, dat wij onder Uwe zegenrijke leiding steeds Nederlanders wensehen te blijven. Na mens de geheele gemeente roep ikLeve H. 51. Koningin Wilhelmina. Hoera. Deze rede werd met algemeene toe- juichingen en hoera's bekrachtigd. Hare Majesteit de Koningin dankte hierop voor de geestdriftvolle ontvangst die Haar van de zijde der gemeentena- ren van Hontenisse te beurt valt en die den band, die tusschen hen en Neder land bestaat, opnieuw bezegeld. Er blijkt zeker uit, dat hier eene Nederlandsche bevoking woont, die en op deze woor- deru legde de Koningin nadruk dit ook altijd zal blijven. Met donderende hoera's werden deze woorden do-or de talrijke menigte be- groet. Hierop werden ten huize van den bur gemeester voorgesteld de plaatselijke protest-comite's aldaar aanwezig, name ly k dat van Hontenisse, van Hulst, Clin- ge, St. Jansteen en Graauw, terwiji door het dochtertje van den heer A. Adriaanssehs bloemeri werden aange- boden. Voorts waren aanwezig de leden van den gemeenteraad, tei*wijl nevens de muziekgezelschappen opgesteld waren afgevaardigden van tal van vereenigin gen met schilden en banieren en op de Markt de eerewacht te paard aanwezig was. Na een kort verblijf ten huize van den burgemeester ging H. M. tusschen de verrukte en juichende menigte te voet naar de inniiddels op de Markt ge- reedstaande auto, waar Zij insteeg en de reis werd voortgezet met bestemming naar Hengstdijk. Edoch, nu kwam er een kink in den kabel. Een Hollandsch collega, die meen- de dat wij beslag gelegd hadden op een auto waarin voor hem een plaatsje ge- reserveerd was, hield ons een oogenblik op en toen wij den Molenweg op reden, was <!e stoet reeds een heel eind voor ons. Bij Groenendijk den weg naar Hengst dijk nemende, was er tot onze verwon- dering in het geheel niets meer van den stoet waar te nemen. Toen we enkele minuten onzen weg zuidwestwaarts ver- volgden, zagen we toen de weg vrij van boomen was, de Koninklijke auto's met gevolg een weg Noordwestwaarts be- rijden. Dat men onbewust een verkeer- de richting nam, konden we niet aanne- men en dachten eerst, dat het doel was, ook Ossenisse te bezoeken. Den Konink lijken stoet nog inhalen, daaraan viel niet te denken, waarom we door reden naar Hengstdijk, waar, op het naderen van onzen auto de burgemeester met autoriteiten reeds naar voren traden, en de schoolkinderen gereed stonden om hun lied je te zingen. HENGSTDIJK. We vernamen daai', dat van een wijzi- ging in den weg niets bekend was, dat er te Ossenisse ook niemand thuis zou zijn en dat het ook niet anders kon, of de stoet zoude weer langs denzelfden weg moeten terugkeeren, indien men niet over nog slechtere wegen wilde rijden. Nadat we vernomen hadden dat de bui'- gemeester, de heer van Esbroeck, H. M. in korte woorden zou verwel- kornen en jongejuffrouw Maria Hamer- linck een bouquet zou aanbieden, reden we door naar een punt, waar de Kon. stoet ons in geen geval kon ontgaan en na een poos gewacht te hebben zagen we de auto's keeren naar Hengstdijk, waarop we doorreden naar Stoppeldijk, waar kort daania de stoet arriveerde. We bemerkten toen, dat er wijziging in de volgorde was, daai' de auto uit de garage van den heer. Visser alhier, be- stuurd door den chauffeur D. de Witte, thans vooraan reed. Ook kwamen we toen te weten de re den van het oponthoud. Door een vergis- sing was bij Groenendijk door devoor^ ste auto een verkeerde richting aange- geven, waardoor de geheele stoet, daar de verdere auto's de eerste volgden, over Ossenisse is gereden tot bij Zeedorp, waar men natuurlijk op den zeedijk stuitte en enkele auto's moeiliik uit het slijk los te krijgen waren. Het duurde geruimen tijd eer de auto waarin de leden van het Zeeuwsch- Vlaamsehe protest-comite weer in gang was, met het gevolg, dat die commissie leden voorts overal den stoet reeds ge- passeerd zagen eer ze aankwamen. STOPPELMJK. Te Stoppeldijk, waar ook enkele eere- poorten waren opgericht en allerwege de vlag was uitgestoken, stonden bij het gemeentehuis de schoolkinderen en ver- tegenwoordigers van verschillende ver eenigingen, de burgemeesters van Stop peldijk en Bosehkapelle met de gemeen- teraadsleden en de plaatselijke protest- comite's van genot ide plaatsen, om H. M. te verwelkomen. Onder het gezang der kinderen en gejmch van het volk, hield H. M. de Koningin stil en aan- hoorde, gezeten in Haar auto, de toe- spraken van de burgemeesters de hee ren De Waal en Truijman, wien Zij ook in hartelijke woorden dankte voor de ontvangst. De dochter van den burgemeester van Stoppeldijk bood H. M. een bouquet van seringen aan waarvoor H. M. minzaam met een handdruk dankte. Onder Iuide toejuichingen van de me nigte reed H. M. vriendelijk neigende ver der, met bestemming naar Zaamslag. 't Ging harder was vertraging en die mocht, om het programma te kunnen uitvoeren niet grooter worden. Voor de chauffeurs was het daarom een be- nauwd oogenblik, toen zij, even voorbij den tol van Rapenburg den weg be- strooid vonden met zware scherpe stuk- ken macadam, die een vernielenden in- vloed hebben op de banden. Toch liep het goed af. Geen enkele auto had pech, behalve, dat de giadheid van den weg blykbaar af en toe wel eens deed slip- pen, wat het snelle rijden niet zonder bezwaar maakte". Onze Zeeuwsch-Vlaam- sche wegen zijn in het v/intergetijde voor een auto-tochl niet de meest ge- schikte. ZAAMSLAG. Op Zaamslag, waar verschillende eere- poorten waren geplaatst, met toepasse- lijke opschriften (men had daar vlug we ten te werken)stond, toen de Konink lijke stoet aan kwan de burgemeester met de raadsleden en de plaatselijke pro test-comite's van Zaamslag en Axel ge reed, om H. M. te verwelkomen, terwiji bij het gemeentehuis het muziekgezel- schap stond opgesteld, dat het volkslied speelde. Luide hoera's stegen op, toen H. 51. met den burgemeester de trappen van het gemeentehuis op ging en Zij voor de menigte die er getuige van was, zicht- baar werd. Tijdens het verblijf van H. M. op het gemeentehuis zong de Ohr. zangvereeni- ging eenige liederen, onder meer het „Heer die Uw tent in de Hemelen spreidt" van Valerius. Hij verwelkomde H. M. als volgt: Mevrouw Het is ons een groote blijdschap, met uw Vorstelijk bezoek in onze gemeente. vereerd te worden. Inzonderheid nu ons nood en gevaar dreigt, geannexeerd te worden, toont U een moeder te zijn van Uw volk en van het Vaderland.' Wij, Zeeuwen, zijn trouwe Nederlanders en willen dit blijven. God, Oranje en Nederland, dat drie- voudige snoer, wordt nooit verbroken. God spare U met Uw Huis tot in lengte van dagen tot heil en zegen van ons dierbaai' vaderland. Zij dankte voor de hartelijke ont vangst, betuigende dat Zeeuwsch-Vlaan deren een is en blijft met Nederland. Door den burgemeester werden aan H. M. voorgesteld de plaatselijke pro test-comite's van Zaamslag en ook dat van Axel, dat zich daarvoor naar hier had begeven. Na enkele minuten werd de tocht weer voortgezet en reed H. M. onder toej ui chingen der bevolking af, naar Axel. AXEL. Aldaar had men met den tijd gewoe- kerd en in de korte spanne tijds die na 5Iaandagavond restte eenige fraaie eere- poorten opgericht benevens versieringen aai gebracht op de Markt, aan bet siad- huis en op de muziektent. Doch niet alleen had men te Axel vergaderd voor het beramen van versieringen, maar ook waren rapetities gehouden door het mu- ziekgezelschap „Concordia" met de be- voikvng, voei het onder begeleiding van dat gezelschap zingen van eenige volks- liederen, waaraan ook de schoolkinderen deelnamen, en toen de auto's de Markt op kwamen rijden klonk daar forsch uit eenige honderden kelen forsch het Zeeuwsch-Vlaamsch volkslied. H. M. wei'd door den burgemeestei1, den heer De Hollander, verwelkomd en diens dochtertje bood Haar een bouquet aan, waarvoor H.M. met een handdruk dankte. Zij verklaarde voorts zeer ge- troffen te zijn door de hartelijke ont vangst, terwyl Haar niet was ontgaan de vele versieringen, die men in den kor- ten tijd nog heeft tot stand gebracht. Met bijzondere waardeering heeft Zij kennis genomen van de gevoelens der bevolking in dezen tijd. Zij verzocht den burgemeester aan de bevolking Haren bijzonderen dank over te brengen. Bij deze gelegenheid werden aan Z.K.H. den Prins voorgesteld de afdee- ling Padvinders. DRIE SCHOUWEN. Nog even werd de voortgang van den stoet bij Drie Schouwen onderbroken. Bij de ingezetenen van Koewacht was het bekend, dat H. M. de Koningin hen niet kon komen bezoeken. Om toch een blijk van verknochtheid aan het Vor- stenhuis te geven, trok de geheele ge meenteraad met het fanfarengezelschap en de schoolkinderen, met vlaggetjes naar de Drie Schouwen, om daar aan H.5I. op Haar doorrit hulde te betuigen. De Koningin, die Haar auto bet stilhou- den, verklaarde ten zeerste door dit blijk van hulde te zijn getroffen en be- tuigde den heer A. Geerards, die als voorzitter van het protest-comite te Sas van Gent aan H. M. werd voorgesteld, daarvoor Haar innigen dank. WESTBORPE. En nu ging het weer in snelle vaart langs den glibberigen weg, naar West- dorpe. Zooals ook elders langs den weg, woei van vele huizen die de stoet passeerde de driekleur. Onder het luiden der kick (ook op de andere plaatsen die H.M. bezocht was zulks geschied) reed de stoet de gemeen te binnen. Bij het raadhuis stonden op gesteld de schooljeugd en verschillende vereenigingen, omstuwd door een jui chende menigte. Toen de auto van H. M. stil hield, werd door de school jeugd het Volkslied ge- zongen en Haar een bloemtuil aangebo- dien. De burgemeester, aan het hoofd van de leden van den gemeenteraad, sprak de Koningin toe als volgt: derland. 5Togc dit deel, voor eeuwendoor Prins Fi ^d rik Hendrik van Oranje fee- vrijd, een blijvende parel zijn aan de kroon van het Huis van Oranje". Bij het binnentreden van de raadasai werden aan Hare Majesteit door deaa burgemeester voorgesteld de heeren wet houders, waama de heer Neeteson, ate voorzitter van het Plaatselijk Antte Annexatie-Comite de verschillende de puaties voorstelde, die alien naar hier gekomen waren om van hun trouw en aanhankelij kheid blijken te geven. We merkten o.a. op comite's ait Westdorpe, Zuiddorpe, Koewacht, Over- slag en Philippine, waarvan zelfs eene heele zangvereeniging naast de harmo- nie „De Vereenigde Vrienden" had post gevat om de feestelijkheid te helpen opluisteren. De Koningin onderhield zich vriende lijk met verschillende personen o.a. met den heer Stubbe, wethouder, en toonde bij dit onderhoud goed op de hoogte te zijn van onze situatie tijdens den ooriog. Na het verlaten van het stadhuis ver^- toonde H. M. zich nog eenigen tijd met de aangeboden bloemen in de hand op de pui van het stadhuis en stapte toen gevolgd door den Prins Gemaal in de auto. Achtereenvolgens namen de vergezel- lende auto's de richting naar de phos- phaatfabriek waar de mijnenlegger Hydra" het Koninkiijk Paai' met gevolg zou opnemen. Ook bij de plaats van afvaart was een talrijke menigte, waaronder eenige leden van de plaatselijke burgerwacht, aanwe zig, die luide juichte toen H. M. met den Prins op de commandobrug verschenen. H. M. onderhield zich daai' ook eenigen tijd met Prins Hendrik, terwiji Zij in de richting van het Zuiden het gezicht op Selzaete hadden, waarbij de Prins in de richting van die plaats wees. Nadat de Koninklijke Standaard was geheschen werd de loopplank ingehaald de touwen los gemaakt, voer de Hydra** af, waarbij de Koningin steeds neigend en wuivend, dankte voor de huldebetui- gingen die vanaf den wal klonken, niet het minst aan den z. g. derden kanaate arm, waar het overgroote deel der Sas- sche bevolking plaats had genomen om de Landsvi-ouwe bij Hare afreis nog- Majesteit. Als burgemeester dezer gemeente, wensch ik Uwe Majesteit ook namens de leden van cen Raad, den Secret aris, en alle ingezetenen een hartelijk wel- kom in Westdorpe toe. 51ajesteit, wees er ten voile van overtuigd, dat wij Uw Koninkiijk bezoek op zeer hoogen prijs stellen om eens uiting te kunnen geven Uiaais fe begroeten aan onze gevoelens van liefde. trouw en j verknochtheid aan onze dierbare Vor- SLUISKIL. stin. Ja, Majesteit, wij zijn Nederlanders in merg en been en wensehen ook in de toekomst Nederlanders te kunnen blij ven. Wij zweren trouw en gehechtheid aan onze geeerbiedigde Koningin, trouw en liefde aan ons dierbaar Vo-rsterihuls. Hartelijk dankende voor de ontvangst der gemeentenaren, verklaarde H. M. ook te hopen, dat de bevolking steeds Nederlandsch zal blijven. Het bezoek alhier duurde zeer kort en werd toen voortgezet naar Sas van Gent, waar de stoet stil hield voor het versierde stadhuis. Aldaar waren opge steld het muziekgezelschap „De Ver eenigde Vrienden", de schooljeugd en verschillende andere vereenigingen. SAS VAN GENT. Precies toen een regenbui, die even- wel de geestdrift niet had vermogen te bekoelen, ophield, reed de Koninklijke auto met H. M. en Prins Hendrik over de met vlaggen versierde brug. Een da ver end gejuich van kinder-, mannen- en vrouwenstemmen steeg op, en hield aan, zelfs toen H. M. buigend en groetend, zich naar alle zijden richtte om voor de hartelijke ontvangst te danken. Door het dochtertje Annie, van den heer Neeteson, voorzitter van het pro test-comite, werd de Koningin een bloe men,hulde overhandigd, en deze eerste woorden van welkom toegesprokenj „Lieve Majesteit! Mag ik Uwe Majesteit j namens de inwoners van Sas van Gent deze bloemen aanbieden als eene eer- biedige hulde en een bewijs van ver knochtheid. Wij hopen Uwe Majesteit nog meermalen in ons midden te zien en drukken den wensch uit, dat Primes Juliana Uwe Majesteit dan moge ver- gezellen". H. M. dankte de lieve kleine voor deze woorden. Nadat H. M. het met de nationale kleu- ren versierde hordes van het gemeente huis betreden had, richtte de burge meester van Sas van Gent, de heer Hoefnagels, het woord tot H. M. Majesteit! ,,Als burgemeester van Sas van Gent zij het mij gegund mede namens de be volking Uwe Majesteit den welkomst- groet te bieden in de stonde, waarop Uwe Majesteit Sas van Gent met de Ko ninklijke tegenwoordigheid vereert. Ons onvergeetbaar Sas van Gent, gelegen in het u iterate hoekje van Nederland, draagt een hart van liefde en trouw voor Koningin en Vaderland en voor het Kor ninklijk Huis. Die band van aanhankelij kheid met ons Vaderland, ons Nederland, is onver- breekbaar. Ons volk, smeekt God: o, spaar onze dierbare Koningin ons nog lang. Regeer in lengte van jaren over Zeeuwsch-Vlaanderen als deel van Ne- Onderwijl aanvaardden wij den terug1- tocht naar Ter Neuzen, om daar bij de ontvangst te kunnen tegenwoordig zijn. Van de huizen langs het kanaal woei I allerwege de vlag en toen wij Sluisldl naderden, zagen wij, dat men ook daar op post was. Aan de huizenrij ter lin- kerzijde van het kanaal was het een vroolijken aanblik de talrijke wapperen- de vlaggen te aanschouwen, maar ook de bewoners v/aren present om hunne Vorstin te begroeten. Aan de overzijde bij de kolensilo van de cokesfabriek wa ren ze in breede reien met de schoolkin- deren opgesteld. Gedurende de vaart door het kanaal werd door H. M. met het gevolg geluncht Meermalen kwam Zij echter aan het dek om huldebetuigingen van de op den wal staanden te aanvaarden en daai*voor neigend te bedanken. Dit was ook het geval te Sluiskil, waar de Hydra" de vaart eenigszdns matigde. TER NEUZEN. Toen we Ter Neuzen naderden, be merkten we, dat daar alles zou worden overtroffen, wat wij dien dag hadden meegemaakt. De menigte, die daar langs de nieuwe sluis en op het terrein den Koninklijken stoet opwachtte, was overweldigend en bestond uit duizenden. We hadden aanvankelijk, toen het denkbeeld werd geopperd aldaar aan H. M. hulde te betuigen, wel eenige be- denking gehad, omdat op zoo'n groote open vlakte eene betooging met een be- pei'kt getal belangstellenden, niet den gewenschten indruk zou teweegbrengen, terwiji van andere zijde de vrees was geopperd, dat eene zangdemonstratie in de open lucht veel van het effect, dat het zangkoor in een zaal gemaakt had„ zou doen verloren gaan. Noch het een, noch het ander was het geval. Zooals wij reeds aanstipten, was het geheele terrein bij' de sluis met een dich- te menigte bezet. De muziekgezelschap pen „De Vereenigde Werkheden" van Ter Neuzen en „Elk naar zijn Krachten" van Hoek, waren bij de sluis opgesteld en hielden, onder leiding van den heer Schirris, er wat gang in door den tyd van wachten te korten met het uitvoe ren van eenige marschen en liederen. Tegen het gebouw der rijks-electrf- sche oentrale was een tribune opgesia- gen, met zeil afgedekt, waar het antj- annexionistisch gemengd koor, waarbij zich ook de zangwereeniging van Hoek had aangesloten, had plaats genomen om onder leiding van Dr. Ten Bruggeneate H. M. toe te zingen, terwiji daartegen- over een baldakijn was opgesteld, waar onder eenige zetels waren geplaatst, in de hoop,.dat het H. M. zoude behagen aldaar de zanghulde te aanvaarden. Voorts hadden zich bij de centrale op- ■KH^pKB STjHBSSKSTiaet - Mil MM «"l VMnMBMBBNMaWBCTaUMBBBiOTimaOTMMZSMn m.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1