Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen No. 6804. Zaterdag 23 Februari 1919 5 Jaargang Aanvijzing verkrijgbaarstelliiig Lemsiniddeleii. BINNENLANP. 8 U I T E N L A N D. FBEDIKBZUBTIH. op bonNo. 191b 70 gram Kaas 20 plus. r n 192b 70 ff Volvette Kaas. 193b 150 n Jam. 194b 100 a Rgat. 195b 100 a Aardappelmeel 196b 50 Vermicelli of Maearoui. 197b 250 gram Suiker (Melis of bgsoorten). Bijfele muuiticwagens heeft men verschei- dene Bickford-lmiten gevouden, waarvan er eenige reeds lira intend warm Men denkt, dat liet drie Duitschers waren die de munitiewagens in de luclit wilderu blazen. Dank zij de oplettendheid van de sc.hildwacliten is een nieuwe, ontzettendb ramp voorkomen. Zondag 23 Februari 1919. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in de week van 24 Febr.-2 laari 191®, mag w»rden afgegeven ff u ff u H B U ff ff ff tt 10 2e serie der kinder-suiker- kaarten 250 gram Suiker (Melia of bijsoorten). i y ir 1 en 2 12e serie der aardappel- kaarten ieder 2 E.G. Aurdappelen. y 21 le serie der peulvruehtenkaarten 150 gram Braine Boonen. IB r 22 le serie der peulvruehtenkaarten 100 gram Witte Boonen. Ter Neuzen, 21 Febr. 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. BU1Z1NGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. EERSTE KAMER. Vergadering van Donderdag. Aan dc jorde zijn verschillende wetsont- wej-pen. Bij ontwerjp (no. 1 (jwetleiijike voor- riening naar aanleiding van de instelling van het Ministerie van onderwijs, kurasten rn wetensdhappen em van hot Ministerie van Arbeid) wijst de Minister van Onder wijs crop, dat men nog niet kan uitmaken of bet departement van ondierwijs blijvend zal zijn. Wij 1 even, aidus spr.; in een over- gangs boost and. Bij on twerp no. 2 (.installing van eenOn- dervvijsraad) verklaart spr.. dat iiet lanid- hofriwonderwijs bij het dept. van land bouw zal blijven gelij.k bet militair onder wijs bij bet dept. van oorlog blijft. De onder wijsraad zal niet aileen nit onder- wijzers, doch ook uit wetensch a ppclij lte lUannein bestaan. Bij on twerp no( 3 (wijiriging en verhouging ran bet zevende hoofdstuk B der staatsbe- gSnooting) zegt de Minister van Financier!, dat er 72 millioen gulden zilverbons in om- Jioop waren, waarvan er ihams nog 02 mil lioen in otmloop zijn. Den leni Maart zjuUen de cude rijksdaalderbons ingetmkkean wor- den. Er zijn nog voor 15 !m ijjioen gulden ndeu- we rijksdaalderbons in omioop. Er zullen geen nieuwe zilverbons meer worden uit- jjegeven. Van lieverlede zullen de oudewor- «Sea ingetrokken. Cr wetsontwerpen woirfen i. h. g. aan- fwjometi. Een onwettigc verkiezing. Be gisteren gehouden istemiming voor een lid van den gemctnleraad te Bussum heeft den volgenden uitslag gdhad: .1. v. d. Berg (comm. partij) 56, R. Bouma (S-D-A-P) 294; nrej. J. 'il. H. Stents (Econ Bond) 458, J B. G. Steur (R.K.) 783 stem'meni, Herslem- (ming lusscbcb mej. Stants en den heer Steur. Tegen de verkiezing is namens de S. D. A. P. protest aangeteckend, "daar volgens haar deze lusschentijdische verkiezing moest plants heTDben volgens de oiudje kieswet en gTondwet, weike de verkiezing van een vrouw ui.tsLuiten. TWEEDE KAMER. Vergadering van Donderdag. Aan de orde is de interpeilatie-Otlo, over de Schexirwet. De interpellant klaagt over de willekeur bij de uitvoering van de wel. De Minister van Landbouw enz. verklaart in antwoord op de interpellatie, dat hij de Scheurwet niet kan intrekken in verband met de voedselvoorziening van ons land. Deze kwestie wordt niet beheerd door de voorraden, weike Amcrika voor ons be- sdhikbaar stelt, nvaar door 'net groote ge- brek aan scheepsruimte. Thans worden ondcrhandeiingem gevoerd niet Engeland (over de teruggyve van de door Engeland in beslag genomen schepen. In veft'band met een en andpr wilde spr. wel verklaren/. dat bij de uitvoering van de Scheiurwel zal opschcrten lot liet a.s. na- jaar. Kalizeep. In ecu circulaire to! de burgemeesters vesfigt de Minister van Landbouw hun bij- zondere aandaehl opy de noodzlakelijkheid kalizeep in disfributie le bnengen, zooals deze wordt verstrekt en deze dus niet met imeer of mindere bruikbare vulstoffen le vei-mengen, hetwelk in bet algemeen aan de hoedanigheid van die zeep slechts schade kan doen. De vredesbesprekingen. Een internationale recbtsgeleerde vereeni- ging besitaande uit 40 jurist.cn uit landen, die deel van den volkenbond zullen uit maken, is te Parijs gcvormd. Ze zal inter nationale ontwerpen satmenslellem, die ze aan den vollvexxbond zal voorleggen. De vereeni- ging is verzfckerd van de beste ontvangst bij de regeeringen. ter vrediesconferentie ver- Legeiiwoordigdl Ze telt onder haar op den voorgrond tredende leden Dr. Loxxdon (oud- Minisfter van Buitcnlandsche Zaken) voor Nfefckxiand. Handelsmaterialen in ijzer en staal. De Minister van Landbouw, Nijvenlieid em Handel becft met ingang van heden in getrokken de in een besrihikking van 23 Ja- nuari 1919 vastgestelde maxi'mumprijzen voor h an del sm a ter i a 1 e n in Ijzer en staal, zoowel oud als niexiw. Predikantstractementen. Steenderen en Bnonkhorst. Kerkvongden en Notabelexi besloten 15 Eebr. Id. het predi- kan'tstraetement met ingang van 1 Jam. 1949 vnorlojpig; te (brengen van 1800 op J 2.VMJ. Naar wij iports vernemen km bet vxa zoek van den Kcrkeraad om het te stellen op /3000 (bans nog niet worden ingewilligd. Deze verbneging inoet igeheel Jiestreden worden (uit een verboogde H. terwijl de gemeente si edits 1700 zielen telt. Tariefverhooging telegraaf en telefoon. Wij verncmcn, dat binnenkort een vcrhoo- ging is te verwadilen van de thans gel- den.de tarieven voor (de njkstelegraaf en telefoon. Het Vad. kan bier aan (oevoegen, dat het in de ibodoeliug ligt de tarieven voor de telegraaf (per Li i n wooixien) en voor de lelcfoon Xnct 5 cent te verhoogen. Zoo mogelijk zal de regeling reeds meft 1 Maart van kradit worden. De posterijen en telegrafie meent tot vei- hooginjg te. moden overgaan, onidat de steeds stijgo,nde kosten van het materiaal hetnoo- dig maken naar grootere bronnen van in- komsten te zoeken. Deze partieele werboo- ging zal dan ook tijdelijk zijn in afwachling van radicale wijziging \an dc tarieven. Giftig meel. Het Bureau voor Mededieelingen inzake de Voedselvoorziening meldt: rHe't blijkt voor to komeg; dat in clandte- stien venhandeld mcel bloemboilen zijn ver- malen en took bollen Van narcisscni, welk mod giftige eigensrbappen bezit. Afgosohej- (den derhalve van de gronden waarop uit bed oogpunt van algemeen belang bet koo- pdn van >mcel in deni sluikhandel niet ge- Websoht is, moet het ook om gezondheiijs- retienen ten sterkste worden ontraden. De Belgische vrijmoedigheid. Een vertegenwoordiger van In XXe Siecle, bet Brxisseiischc lilad, beeft met den Belgi- scben senator Coppieters, e n der lechnische Belgis< he afgevaand; 'en te confeivntie 'e Versailles, die te Brusset is teruggekeerd; een onderhoud geliad over de eischen van Blelgie. Senator Coppieters, zoo blijkt uit bet intcrvicuw is van oordeel dat Belgie het redbt heeft, de vrij© beschikking le vra- gen over bet kanaal van Ter Neuzen en over de Sdhelde. Deze vonnt het minimum van de feisdhen van Belgie. Ecliter zou het z.i veel redelijkei- zijn onder voorbehoud, dat er rekening gctiouden moet worden met bet beginsel van hct zelfbeschikkingsrecht der volken zoo aan Belgie de linker- Scheldeoever en Zeexiwsch-Vlaandei-en wer- den toegekend. Volgens senator Coppieters zou dat uit aardrijkskundig, politick; mili tair en maiitiean oogpunt de logische oplos- sing zijn. Bezuinijring op de begrooting- Naar de Tel. verncetnt, is de kans groot dat er in de begrooting van Marine aanzieu- lijke wijzigi'n'gexi zullen worden aangebracbit, teneinde voorloopig op de uitgaven te bezui- nigen. Het ontslag van den Minister van Marine. De St.ct. bevat het Koninklijk besluit, waarbij op zijn verzdek eervol ontslag is verleend aan den vice-admiraal W. Nau- din ten CatCj als Minister van Marine met dankbc.tuiging voor die vele en gewicbtige d'iensten door hem aan de Koningim en aan deli lande bewezem en tijdens de ontstente- nis van een Minister van Marine het beheer van he^ Departement van Marine, ad inte rim, opgedragen aan den Minister van Biu- neblandsclxe Zaken. Jhr. Mr. Ch. J. M Ruys de Beerenbrouck. Gongres, dat van 5 lot 12 Maart te Bern zal worden gcliouden. Mr. Schim van der Loeff. Naar de Tel. verneem|t, beeft Mr. Schim van der Loeff sehriftelijk zijn ontslag als dnef van Re afdpeliog Crisiszaken bij Mi nister Van IJssedstein ingediend, hct aan den Minister overlatende met ingang van welk en datum bij ontslag wil vcrlc'Qnen. Mr. Schim van der Loeff zai binnenkort ecu i'iunctie l:(ij de Botterda'msche Bankver- eeniging aanvaarden. De Belgische eischen. De Nieuwe Gazel het Antwerpsche or- gaan, bevat een h- ;fdar(ikel getileld: De Belgisdit eischen, v.uv.nit wij het volgende knippen Hollandsch-Limburg of Zotxiwsch-VIaan de- re n willcn inpalmen tegeu den uildrukkelij- ken wil van dc aldaar wonende bevolking in, da't (ztoju ecu cnnvcrautwoiordelijke inbrcuk (maken op bet beginsel van bet zelfbeschik kingsrecht der kleine naties waarvoor heel de were Id tegen Duilschland en zijn vazal- lejn ten strijde is gelogeni eri het laat zich mxx'iiijk voorstcllcn, dat voor ten dergelijken eisdx de Ilollandkclie delegalie bij de vredes- confercntie gehoor zal vinden. Deze twijfel krijgt trouwens al dadjelijk voejdsel door het berichtl dat de raad der Den bcisloteii schijnt te hebben, de eischen van Bdlgie te splits-il in dAzen zin: dat de aanspraken betreffendc de vrije vaaid op Sclicldc en Ma as naar de bijzondere commissie voor de havens verwezen znu- den worden, terwijl deze lietreffcnde de an- nexatie' van Ntderlandtsch grondgebied voor het Iribxmaal van den te slid)ten volken bond zouden worden gebradat. Dat belooft niet bijzonder vcel. voor onnze annexionisten De Nieuwe Gazet geeft vervolgens ver schillende redenen aan, waarom het optre- den van de vcrtegenwoordigers van Belgie te Parijs een verrassing is voor een ioder en zeg't dan aan bet. slot van haar betoog: Maar belangrijker dan dit alios is het fe'it, dat de Belgiscbotoiatie geacbt mag wor den grootcndeels \5jSnndig te staan tegen iedcre annexatie van vreemd grondgebied, die de kic-m van nieuwe internationale con- fiidten in zich zou dragon Indiexi men voor deze aanigeiegenlheid eens Wilde afzicn van de mdCiodes der geheime diplomatic, weike dozen oeeaan van onlieil over de wereld ui'lgi Tort hebben, en de vraagj of wij door .in f. -meele onrecht- vaardigheid een c euwigdu •entde vijandschap lusscben Belgie en Ncderland in het leven mcjetcn roepen, onderwerpen wilde aan het oordeel van de nalie.door een (referendum 0$ door haar tot een punt op het kiespro- grattnlna van ecu bepaalde partij le rna ken -dan zcu op glansbijke manier blijken, —Hat het Belgische volk de grens van zijn rodbt niet veixler wil getrok'ken zijn dan tot daar, waar het rec.ht van anderen be- gint. En vooral: dat hel geen twist wil met een even ldeinen buurman, dien wij nog even dikwijls nocdig zullen hebben als hij ons. Een vermindering met 33 millioen. j DefMinister van Oorjog becft op het wets- ontwerp lot wijziging der Oor]ogsijognooting voor 191S oen nota van wijzigingen inige- j diend, in verband met vermindering van nil- gaven, die mogelijk zijn gewordexi door den gewijzigden tocstand' die ingelreden is na- dat de tweedc builengewoon-creidiet-aanvra- ge voor 1918 zijn departement had vei'laten. i De vermindcringen zijn in Iioofd;zaak van j drieerka aard. ten deele vloeien zij redxt- sitreekS voort uit de sediert 11 November jl. i vertn i nderde legersterkte, ten deele is de besparing bet gevolg van het aimuleeren van aanjgegane verbintenissen en bet stopzetten van weaken en leveringen en een derde aan- J lcMing tot vemindering is, dat de gelden in 1918 voor weaken en leveringen aangevraagd, niet gebeel verwerkt konden worden. De aanslag op Clemenceau. Dc premier verliet Woensdagmorgen vroeg als gewoonlijk zijn buLs in d.c rue Frank- Em no. 8, toen; juist op lxet oogcnblik dat hij in het gereedstaandie rijtuig wilde stap- pjen, een indiyidju op hem toesnelde en ver- sdieidcne revolverschoten losle. Cldmenceaxi word licbt gekwetst. Hij bleef uiterst kalin, ging bedaard zijn iiuis weer binnen en zeide tot dexigenen die hem bij willcn staan? 't Is niets, 'I is niets. Hij .we'igerde zelfs dat men hem dadelijk' zou verbindtn. Agenten wierpen zicb op den onbekenden dadcr, die over herculische ln*acht bleek fie bescliikken en worslelde om vrij le ko- men. Dank zij de hulp van voorbijgangers kon men hem editer overmeesteren en wegvoerenMen is (tbans bCzig zijn itlen- titejit vast te stellen. Hel gerucht. van den aanslag had zicli :snecdig door de gehcele wij'k verspreid en een enoime mensclieiuracnigte verdrong zich voor het huis van den premier om nadere bijzonderheden te vei-nemen en zijn sympa tic e voor Clemencealu te betuigen. O'm half twaalf werd door dc professoren Landry, Tes-sier en Gosset het volgende bul letin aangaande den president uitgegeven: Lcii dicpe wond'e in liet achterste deel van den rechterschouder, waarbij echter de spierweefsels niet beschadigd zijn. De alge- tntoene toestand is goed'. Brussel aan een ramp ontkomen. Maandagnacbt ontwaardeu de schildwach- jlen. in (de Zuidtstatie te Brusse\(, drie man- nen.j die zidi Irachtlen te verbergen achter De totale besparing kan, naar bet zich I deR miuni lie!rein, die op een zijspoor stand. tbans laat aanzien, voor 1918 op minstens 33 (millioen gulden worden geraamd. Soda. De Minister van Landbouw beeft ingetrok ken de verbodsbepalingen op de aflevering en het vervoer van watex-vrije soda (Sel de Soudie) en van bijtende soda (Causlieke soda). v De heer H. van Kol. Hat lid dci' Eerste Kanrer de heer IL van Kol is onverwaclit naar Brussel en Parijs ge- roepen; hij verlrok gisteren, Tevens ilioopt hjj dan gevoig tc kunnen ge- ven aan de uitnoodiging van nei Organisalie .Eomite der Conference internationale pour la Societe des Nations ax aan de voorbcrei- dende wcrkzaamheden Ideel ,te hemen van hel Toen de (sc-b ildlwacbLen nadcrden: n allien de mannen de vludit. Godiirende een kwartier werd en zij ver- volgd en verschillende. schoton op hen ge- lost, zonder hen nochtanis te treffen. Zij ontkwalmen in de dhisternis. Londensche bolsjewiki. De Daily Mail zegt dat op goed gezag kan worden aangenomen:, dat er op bet loogenblik naar ruwe scbatling 20.000 bolsjcwiki in TER NEUZEN, 21 Februari 1919. Het weerbericht van het meteorologisch in- stituut te De Bildt van heden luidt als volgt: Hoogste barometerstand 757.4 Munchen. Laagste barometerstand 742.3 Vestmanoer. Verwachting tot den avond van 22 Februari: Matige, tijdelijk wellicht krachtige Zuid- Westelijke wind, aanvankelijk opklarend, later waarschijnlijk weer regen, zelfde temperatuur. Een jubile. Op Maandag 24 Februari a.s. hoopt Ds. A. Timmennan alhier, zijn 30jarig ambtsjubileum bij de Ned. Herv. kerk te herdenlcen. Den 24 Februari 1889 deed hij zijn intrede te VHeer Arendsltoek, terwijl li'j op 19 April 1891 alhier zijn intrede deed, Reciteeravomd. Wij veatigen de aandacht op de in dit num- mer voorkomende advertentie der Chr. Reci- teervereeniging „Ontwikkelt uw Talent", en kunnen hen, die reeds meerdere rciteeravon- den dezer vereeniging hebben bijgewoond, aan- raden ook op 26 Februari a.s. deze avond te bezoeken. Van een tooneelvoorstelling. Een vreemde opvatting van bun laak schijnen te hebben de dames en heeren van bet ensemble Aibers en Sikkesb die gister- avond eene tooneeluitvoering gaven in het Hotel de Commerce. De zaal was goed be- zocht, zoodat de oorzaak niet kan liggen aan gebrek een opkomst. Toch werd liet stuk geeindigd verklaard toen er ncg een bodi'ijf moest volgen en ook liet naar we hoorden de pianist liet bal in den sleek, lang vodrdat de tijd van eindigen was aan- gebroken. We dachten zoo: die hebben vcr- tnoedelijk wel niet meer bet plan tcrug te ktota'en. Godeeltelijk opgevocrd werd: Sleelitc An ne,, de sc'nande van de Jordaan De uitvoe ring was niet „de rocm van tooneelc'ubs". Tegen de annexatie. Het was Donderdag te Vlissingen de dag om tegen de annexatiepogingen van een deel der Belgen te protesteeren. Reeds van 's morgens af was het te zien, dat het een bijzondere dag was. Van de openbare en vele particuliere ge- bouwen wapperde de Nederlandsche vlag, een groot deel der bevolking had zich getooid met het „rood, wit en blauw" of „Oranje" als tee- ken, dat men Nederland ook na den wereld- crisis in zijn gebeel wil zien behouden, zooals het de laatste 80 jaar is geweest. Des avonds was een groote openbare verga dering belegd, waarin de heeren Ds. J. N. Pat- tist en Dr. Felix Rutten op hun bekende over- tuigende wijze het onreehtvaardige van de be kend geworden aanspraken, die men bij onze Zuidelijke naburen op ons grondgebied meent te mogen doen gelden, aantoonde. De toeloop ter vergadering was boven ver wachting. Vele honderden stonden in de zaal en gangen opgepropt en talloozen konden geen plaats meer vinden. Tijdens de vergadering werden ook gezon- gen het Zeeuwsch-Vlaamsche en het Lim- burgsch Volkslied en verschillende andere na- tionale liederen, weike spontaan werden mee- gezongen door de opgekomenen. Het was eene bijeerikomst waarin duidelijk bleek, dat men ook aan gene zijde der Schelde medeleeft met hetgeen in de gemoederen van alle Zeeuwsch-Vlamingen in deze tijden om- gaat. Onder de aanwezige autoiteiten waren de vice-admiraal, commandant van Zeeland, de commandant der scheepsmacht te Vlissingen, de commandant van het garnizoen te Vlissin gen, het gemeentebestuur enz. Besloten werd tot het zenden van een tele gram van hulde en trouwbetuiging aan H.M. de Koningin. Veetelling. De Minister van Landbouw, Nijverheid era Handel heeft liet volgende bepaald: Art. 1. 1. Dctn burgemeesters wordt opge dragen, tusschen 5 en 1(2 Maart 1919 van de Imnden ver toe veil, grootendeels Russen en andere vreemdtelingen. Ongeveer een derdp. bestaat uit Engel- sdheln. De auloriteiten zijn zich vara den toestand bewust en hebben maatregelem ge nomen tegen e.rakelc leiders. Het bolsjewisme in Engejand wordt niet beschouwd als van bet kwaadaardige Russische type le wezen De aanhangcrs zijn voornamelijk agitators die onder alle omstandiglieden tegen het gezag zjouden optreden. Vast staat dat Litvinof, de uitgewezen bolsjewistische gezant alles heeft gedaan, om zijn beginselen bier ingang to doen vin den. Enkele der agigators van de jongste on]us'ten stondcxv in actieve betrekking tot Litvinof, gednrende zijn verblijf ira Enge- 1'and. Het lijk van Rosa Luxemburg gevonden? Het Tageblatt meldt, dat bij de Mocker brug, niet ver van het Anhallcr-goederen station heden (uit het Langwehr-kamaal bet lijk van een vnojuw is opgehaald, dat vol gens verschillende aanwijzingen liet lijk van Rosa Luxemburg zou kunnen zijn. Het was gejheel ongektoed en moet, te oordeelen naar den stoat van ontbimfing, tenminste drie wdken in het water hebben gelegen. De schedel is geheel verpletterd. De aard dci' vevwonding doet denkeni, dat deze met een geweerkolf is 'toegebracht. In den rug had bet lijk twee ernstige wonden. Naar de grootte van den neus te oordeelen, meent indn bier met het lijk van Rosa Luxemburg te doen te hebben. Hiertegeu pleit echter de omstand.iglieid, dat het lijk op ovcrblijf- selen van glace-liandschoenen aan de han den na, gebeel naakt was. Anderzijds mee- neSn weer personen, die haar gekend hebben in weer wil van den staat van ont binding, haar beslist te herkennep,. inwoners huimer gemeente bij schriftelipHf vordering opgave te verlangen van bet asm- Lit paarden, runderen; scliapen esi varkensi xvaarover bedoelde personen als ixoiidar daadxverkelijk bet beheer voerden op 5 Maa»^ <1919 2. Den burgemeesters wordt tevens gedrageru, van de dioor den belrokken d;«- trictvecarts aan te wijzen inwoners humus' gelmecnten bij schriftelijke vordering ajxgave le verlangen van de wijzigingen, die 5 Maart in bun vixs.topel liebben plaafex gevonden en van nanmkeurige gegevens aaii- gaaude.de (Oorzjken dier venmderingen (b.v. geboorte1, sterfte; aankoop en verkoop) spe-- ciaal ook ten aanzien van de iiairwn an woonplaalsen der personen, aan wie af voe* fwie dieren verkocht of gekocht zijn. BOSCHKAPELLE. Een landbouwer kuilde in het najaar circa 180 zakken aardappelen in; toen hij dezer da- gen de kuil opende, bleek er nog ongeveer Sf- zak goed te zijn; de rest was be-dorven. Oplichterij Men bood hier steenkolen te koop voor f <iJ per 1000 K.G. af te halen uit schip, aan de Schelde; een voorschotje moest gegeven wor den als handgeld. Toen men om de kolen reed, was er getc- schip te zien! Andere personen lcochten steenkolen die per voerman zouden thuis bezorgd worden; ze moesten ook wat vooruitbetalen, om den voer man te voldoen. De voerman heeft de kolen nog niet g®- bracht SAS VAN GENT. Door verschillende verlofhouders werd Don- derdagavond eene vergadering gehouden, waan- in ter sprake gebracht werd de kwestie der vastenavondviering. In gewone jaren werd gedurende de drie Vastenavonddagen steeds verlof gegeven tot het houden van dansmuziek. Door belanghebbenden wordt nu getracfet om dit jaar deze dagen te mogen vieren als gewoonlijk teneinde zoodoende eene compensa- tie te vinden voor het verminderde inkomen. dat tijdens de oorlogsjaren door deze zaken verkregen is. Zaterdag ten 5 ure zal de BurgerwacM beeedigd worden. Deze beeediging zal met eenige plechtighead geschieden. Het aanvankelijke aantal deelnemers .ia»x dit corps is inmiddels nog veixneerderd en thans tot een kleine veertig man aangegroeML WESTDORPE. Schadelijke import. Het importeeren van kolen uit Belgie is de ze week ook al geen voordeelige transaeties gebleken. Door de marechaussee's werden versetiilltv;- de ladingen voor Axel en Hoek bestemd in lie s'ag genomen, terwijl ook bij diverse particu- lieren, die hun voorraad reeds binnen hadden tot inbeslagname zal overgegaan wor'den. Wel een beetje nadeelig wanneer meteen de mededeeling gedaan wordt, dat buiteat de vracht tot 8 gulden per 100 Kilo gran* voor de ze brandstof betaald werd. Hervormde Kerk. Ter Keuzen. 91 u. en 2 Ds. A. TimmeiWii:*. Sluiskih 91 u. en 2 u., dhr. L. Dek, Hoek. 9 u. en 2 u., Ds. E. Raams. Zaamslag. 9 u. en 2 u., Ds. G. van DIs. Axel. 91 u. en 2 u., Ds. J. B. Th. HugenhoSiz. Sas van Gent. 2 u., Ds. H Akersloot van &<m- ten Roos. Hnlst. 10 n., Ds. De Boer. Kloosterzande. 10 u., W. J. van Lindonk. Gerefomieerde Kerken. Hoek. 9 n. en 2 u., Ds. H. v. d„ WalL Chr. Gereformeerde Kerk. Zaamslag. 9 u. en 2 n. Ds. L. de Bruijne. Gereformeerde Gemeente. Vlooswjjkstraat. Ter Heuzen. 9 n., 2 n. en 51 u, leeskerk. Oud-Gerefomneerde gemeente (Vlooswijkstraat.) Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 51 u., leeskerk, Lo7eaal „Kben~ ffa'izer" (Kerkhoflaarb Ter Neuzen. 51 n., Evangelisatie. It. K. Kerkdiensteri. te Ter Nenxen<, Zondag zijn de H. H. Diensten om 7,81 en 40 ne.r, 's Namiddags om half drie Lcf. RECHTSZAKEN. Arrondissements-Rechtb. te Middeihvx^. De rechtbank heeft in hare zitting van 21 Febr. de volgende vonnissen uitgesproken: J. D, S., oud 38 j., straatmaker te Oostburg, is wegens diefstal veroordeeld tot 20 boete of 20 dagen hecht. J. H., oud 35 j., visschersknecht te Rres- kens, is wegens alsvoren veroordeeld tot 1 maand gevang. voorw. proeftijd 3 jaar, D. J. de V., oud 24 j., visscher te Breskeas, is wegens alsvoren veroordeeld tot 1 maand gevang. voonv. proeftijd 3 jaar. P. A. C., oud 23 j., veldarbeider te Uzen- dijke,is wegens alsvoren veroordeeld tot f 20 boete of 20 dagen hecht. A. C. G., oud 21 j., schoenmaker te Aarden- burg, is wegens heling veroordeeld tot 1 maand gevang., voorw. proeftijd 3 jaar. A. M., oud 37 j., metselaar te Groede. is wegens mishandeling veroordeeld tot f 10 boe te of 10 dagen hecht.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1