ALGEMEEN NIEUW8- EN ADVERTENTfEBLAD VOOR ZEEUW8CH-VLAANDEREN. No. 6802 Dinsdag 18 Februari 1919. 59e Jaargang, De Belgische eischen. ADVERTENTlEN: ABONNEMENT: Telefoon 25. §econden$eerde Taptemelk. Bantsoen 8oter, enz. Bit BM verschijnt MaaMag", Woensdag^ en Yrjjdagavonil, aitgezonderd op Feestdagen, bij de Firma P. J. YAN DE SANDE I t8 Ter Nenzen. Kalkeieren voor Banket- bakkerijen. Bekendmaking. Inneming van Rijkswapenen van Verlofsgangers. De Belgen en Wy. mammas mmmm ^er 3 maanden binnen tfe siad f 1.20. Franco per post voor Nederland 1.40. Bij vooruitbetaling: voor Belgie en Ned.-Indie 1.80, overig Buitenland 2. Voer Nederland: Per jaar bij vooruitbetaling 5, Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij a«e Boekhandelaren, Postkantoren en Hulppostkantoren. Van 1 tot 4 regels 0 &0. Voor elken regel meer 0.1 Grootere letters en ciiche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwdSk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien vdor 1 uur op den dag der uitgave. Be Burgemeester van TER NEUZEN Ma&kt bekend, dat van 1522 Fetsss Mag worden afgegevsn •p bon No. 189b 2 ons geconden- seerde Taptemelk. Tar Nenzen, 15 Febr. 1919. De Bnrgemee8ter voornoemd, J. HUIZ1NGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat. gedurende het tpdvak 19 t/m 27 FebP, geldig is bon 4* week der kaarten van het 3e tpdvak voor Boter, Melange A en B en Normaai- Margarine. Ter Neuzen, 17 Febr. 1919. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN ■saakt bekend, dat ten behoeve van Koek- eu Banketbakkerij-m en andere industrieele sudernemingen Kalkeieren kunnen worden aangevraagd. Deze eieren worden wekeiijks geleverd, t*rwjjl levering aal plaats hetiben tot 31 Ifmart a.s. Schrifrelijke bestellingen voor21 Februari tan kantore «au het Levensmiidelenbureau in te dienen. Ter Neuzen, 17 Februari 1919. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van ZAAMSLAG maakt bekend i. Ingevolge aanschrpving van den Minister van Oorlog van-31 Januari 1919, IVe Aid. Litt IJ 15 moeten de verlofgangers van de miiitie, de land- weer, den landstorm en van het reservepersoneel, rjjkswapenen onder hunne berusting hebbende, deze wapenen inleveren. 3. Oe rpkswapenen met toebehooren, welke moeten woiden ingelevesd zijn Geweer (met monddekse), staurtstuk- borstel, schroevendraaier), karabpa, bajonet, bajonetscheede en -drager, geweerriem, karabpnnem, rijksrevolver met foudraal, voor zoover genoemde voorwerpen tot de uitrusting van den verlofganger behooren de korporaals en minderen moeten ook de overige tot hunne nitrusting behoorende blanke wapenen inleveren. 3. De inlevering heeft plaats, ten over- staan van de militaire overheid, in der lokalen der openbare dorps- 4. i, een school, op de navolgende dagen en uren I© Fe&sspusipi S9I9 van 10 uur voormiddags tot 2 uur nam. 20 Feter-assspi SSSIfl van 10 unr voormiddags tot 2 uur nam. De verlofgangers zpn verplicht, be- houdens ernstige verhindering, op de aangegeven tjjdsiippen hunne wapenen in te leveren, en zullen, zoo mogeljjk, daarbij hun zakboekje mee- brengen. De inlevering kan des- gewenscht in burgerkleedinggeschieden. Zij, die op de bovengenoemde dagen hunne wapens niet inleveren, znllen in een garnizoen onder de wapenen worden geroepen, om dat alsnog te doen. Blpkt daarbij, dat zjj, zonder geldige redenen, geen gevoig gaven aan den algemeenen oproep, dan znllen zij worden gestraft, en gedurende dien straftijd, in dienst worden gehouden. Aangezien het ten strengste verboden is, rijTesmunitie in bezit te hebben, moeten zij, die in bezit daarvan mochten zijn, die munitie op bovenstaande tijdstippen mede inleveren. Nalatigheid in deze stelt hem aan een zeer strenge bestraffing bloot. Zaamsla^, 12 Februari 1919. De Burgemeester der gemeente Zaahslau, JOH. DE FEIJ'TER. dag- INGEZONDEN. (V e r v o 1 g 10.) Na langdarige onderhandelingen werd den 5den Mei 1320 de vrede tussehem Vlaanderen en Frankrijk geteekend, waarbij o. a. bepaild werd, dat Vlaanderen na het afsterven van graaf Robert III niet op 's graven oudsten zoon Lodewijk, eenen woestaard, zou overgaan, maar op's graven kleinzoon Lodewjjk van Nevers, die al- vorens met Marguerite van Frankiijk, de docbter van koning Philips V, in den echt zou treden. Den 17den September 1322 overleed Robert III, twee en tachtig jaren oud. Hoe wel ook hp vaak voorbijzag, dat bp hot volk in de eerste plaats de kracht des lands berustte, wordt hij geroetud als een edel- moedig vorst, die zijoen onderzaten eene hartelpke genegen'neid toedroeg en als wet- gever groote verdiensten had. Hp was de laatste regent van Vlaanderen, die toonde meer te zpn dan een speelbai der verschil- iende staatkundige paripen, meer dan de gedienstige kneeht der Fransche nmnarchen. Lodewpk 1, opgevoed te Parijs en te Nevers, was Vlaanderen vreemd. Niets haatte de pdele, lo3zinnige jonge graal' meer dan ernstige bezigheden Het ».oik huldigde den Waal noode als vorst. Van deze stemming maakte zijn oom Robert van Cassel gebrmk, om de geldigbeid der bepah'ngen van 5 Mei 1320 te betwisten. Hp trachtte koning Karel IV, die zpnen broeder Philips V in Jatuari 3322 was op- gevolgd, voor zij tie beiangen te winner. E enzoo deed Roberts tante Mathiide, de gade van Matfheus van Lotharingen. Het Parlement van Parijs werd geroepen, om uitspraak te doen. Ofschoon Lodewijks yoverhaast bezituemen van de kroouleenen" niet voorbjjgezien werd, viel de beslissing in zpn voordeel. Terwpl Robert en Mathiide den jongen graaf de erfenis betwistteD, had zpn oud- oorn Jan van Namen met klem zpne be iangen behariigd. Om dezsn dienst te be loonen, droeg Lodewijk hem de heerlijkheid Lammens4iet (Sluis) op en voegde daaraan het waterrecbt over de havens van Sluis en Damme toe. Hij schond daardoor ech- ter een belangrpk privilegie der Brugge lingen, wijl dezen door zpne voorgangers verzekerd was, dat bet waterrecht over de havens aan het Zwin steeds door een Brngseh poerter, die te Damme zpn ver k'iii moest hoaden, zou nitgeoefend worden. De Bruggeliagen, woedend over deze schennis, eisehten, dat de gift aan Jan van Namen zou terngganomen worden. Teen hunne bedreigingan niet baatten, grepen zij naar de wapenen en snelden naar Slnis, om het te bemachtigen. Vruchteloos poogde graaf Lodewpk, die, van de beweging onderricht, in den naeht ijlings uit Kortrpk naar Brugge was ge- komen, hen te weerhouden. Hp was ge- tuige van eene bloedige sehermutseling, die wel den eersten aanval stuitte, maar den Bruggelingen niet verhinderde, zich te her- stelien en 81uis te vermeesteren en aan de vernieling prjjs te geven. Jan vanNnmeh dankte het leven slechts aan de snseekingen van graaf Lo&ewjjk, die boloofde, de sohenking te aullen istrekken. Hij werd Eaar Brugge gevoerd an in den Steen op- gesloten (14 Juui 1323). De gravin van Namen riep onmiddelljjk de tusschenkomst van den koning van Frankrpk in. De graaf van Vlaanderen begaf zieb naar Parijs, om daar over de aanmatigingen zijmer onderdanen t9 klagen. Het verdroot Jan van Namen, dat hp niet speedig zpne vrijhoid herkreeg. Hij verzocht, den dienst in de St.-Donaaskerk te mogen bpwonen, op zijn ridderwoord ver- zpkerende, dat hij niet zou beproeven te ontvluehten. Men weigerde zpn verzoek en sloeg geen aeht op zpne klachten over de vervelendheid zijner gevangensehap. loch was 's Gravensteen een vroolpk ver- blpf, in sppt van zijne traliSn en stok- waarders. Men gaf ,den gevangenen goede beddenop groote feesten versierde men hunne zalen met groen en bleemen en men verbood hun niet, er hunne vrienden te ontvangen. Men zong er den ganschen men dobbelde er den geheelen nacht. Doze ordeloosheiti verscbafte Jan van Doorne, wiens huis aan de gevangenis paalde, de gelegenheid, om zonder gerueht te verwekken, eene opening in den rauur te maken, waarlangs graaf Jan zijnen verlos- ser volgde. Uit het hnis van Jan van Doorne spoedde hp zich naar de Vrjjdag markt, waar Jan van flertaberge hem met nog drie ruiters en zes paarden verbeidde, ea ontvlood jjlings de stad, welker poor- teis te laat vernamen, dat men hun den kostbaarsten buit van de onderneming te gen Sluis had ontrukt (September 1323). De spijt der Bruggelingen werd grooter, toen zij hoarder, welke jjverige pogingen graaf Lodewpk en graaf Jan aanwendden, om van Fransche zijde hulp te bekomen, ten einde de bewonhrs van Brugge en het Vrije te straffen. Zij besioten bakzeil te halen en zonden efgevaardigden naar Sent, die den graaf nederig verzochten, een ver- gelijk te trefien. Lodewjjks voomaamste raadsman, de abt yan Vezelay, toonde zich volstrekt niet on- verzoenlijk, vootal toen de Bruggelingen hunne beur-s voor hem openaen. De sa menkomst liep ia de baste verstandbouding af, nadat de poorters, Ijoven do gift aan den abt, zich tegenover Jan van Namen tot eene boete van 66000 guldens verplicht hadden. De graaf bevestigde de oude voor- rechten van Brugge, vermeerderde die zelfs, en bepaaide, dat te Sluis geene koopwaren van boven de zestig pond zouden gelost worden, dat aidaar geene lakenweverijen zouden mogen wcaen opgericht, of eene lakenmarkt g- hou nook zou Jan van Namen, noch zpne opvoigers er kasteelen of sterkten mogen bouwen. Graaf Lodewpk vermeerderde na ook de rechten der met de Bruggelingen bij dit oproer zoo nauw verbonden Vrplaten. Deze Vrijlaten waren de bewoners der oude kas- selrpe van den Brugschen burcht, eere landstreek, welke van de Yperiee en den Tser in het zuiden tot de Hont en het br.rggraafscbap van Gent in het noorden reikte. Oorspronkelpk had dit Iandschap onder Brugge gestaun, utaar dewijl ^het platteland veelal andere beiangen had dar de hoofdstad, haddea de bewoners der kas selrpe m een tpdperk, dat de poorters door oorlog en tegenspoed geieisterd wareD, be- dongen, dat zp voortaa-i niet meer aan de Brugsche overheid, maar aan den kastelein binnen den Brugschen burcht onderworpen zouden zijn. Graaf Philips van den Elzas had deze overeenkomst bevestigd en d-n Vrplaten eene keur gegeven, waarbij hp de rechtsmacht over hun district met het dagelijksch beheer aan eene bank van se'ne- penen opdroeg, welke regenten voor hun leven werden aacgesteld. Thans verklaarde graaf Lodewpk, dat de bestunrders van het Vrije niet alleen Vrplaten moesten zpn, maar ouk binnen het Vvije wonen. De rust was nu bersteld en graaf Lode wpk haastte zich, naar Frankrijk temg te keeren. Bp wilde door niets aan Vlaaa- deren herinnerd worden dan door eenen rm- men toevoer van geld oor zpne kestbare levenswpze en den luister, welken hem de titei van giaaf van Vlaanderen scbenk. Tot Iandvoogd over Vlaanderen benoemde bp den beer d'AspretBont, een Franseh rid der, die, onbekend met de taal en de be- hoeften des volks, buiten staat was, om het grafeiijk gezag naar eiseh te handha- ven. De ambtenaren. onbewaakt als zij waren, handelden, geipk het hun goeddaeht de tollenaars en ontvangers vonden in de geldverspilling van den graaf eenen wpden dekmantel voor hunne afpersingen. Deze kwellihgen moele, schoolde den 6den October 1323 een hoop ontevreden Bruggelingen samen. Zij vielen op de bloedzuigars hunner welvaart aan en staken de woningen der geweldenaren in brand. Ieder, die den getergden burgers mishaagde, was zijn leven niet zeker. Ongeveer vpf maanden waren Brugge en omstreke* het tooneel geweest van ontzettende grmwelen, toen graaf Lodewpk naar Vlaanderen terugkeerde, ten einde een onderzoek naar de beroerten in te stellen. Hij deinsde voor krachtige maatregelen terng en liet de zaken, zooals zij waren. Hij vergafden opstandel ngen het kwaad, dat zp bedreven hadden, maar ook den ambtenaren hunne knevefarijen. Nauw acktte hij de rust hersteld, of hij keerde Vlaanderen ander- maal den rug, om weder ongestoord de genoegens van jacht, spel en festijnen te kuncen smsken. Met 's graven vertrek wakkerde de wrok over de ontvangen beleedigingen weder op. De beroering, die kort te voren zooveel ellende veroorzaakt had, herleefde. In de lente van 1324 was Brugge opnieuw het tooneel van anarchie. Het volk ontsloeg op eigen gezag de ambtenareD, die het ge- kweld hadden, benoemde ontvangers en tollenaars, in wie het vartronwen stelde, en trok met de Vrjjlaten weder tegen de kasteelen der edelen op, nm deze sterkten te sloopen. Graaf Lodewjjk, van deze nieuwe geweld- dadigheden verwittigd, keerde in de zomer- maand naar Trngge weder. Ook nu ont- wikkelde hp noch dat doorzicht, noeh die kracht, welke deomstandigheden vereischten. Hp vergaf den verstoorders der openbare rust andermaal hun gedrag. Alleen moesten de Bruggelingen hem beloven, dat zp de door ben aangestelde ambteBaren weder ontslaan en de luiklok niet meer in be weging brengen zouden, om de burgers ieen te roepen, dan op bevel van den graaf of zjjnen stadhouder. Lodewpk ver klaarde, hiermede voldaan te zijn, ffoojdat de burgerjj van Brugge hem altijd zooveel genegenheid had betoond." (24 Juni 1324), Graaf Lodewpk droeg thans delandvoogdp op aan den dapperen ridder Philips van Axel en vertrok weder ras naar zpn geliefd Frankrjjk. (Wordt vervolgd). Blpkens het reeds door ons vermelde Havastelegram heeft de Belgische Sfinx, het officieele Betgia, dat emtrent de annexa- tieverlangens van het niet-officieele Beigie zweeg als#een mof" eindelpk te Pa- rps voor de vredes conlerentie gesproken en zijn eischen of weHscheD duideljjk is hetgeen daaromtrent gemeld wordt nog niet keDbaar gemaakt. Volgers het eene b^richt wordt vrijheid op de Schelde in vredes- en in oorlngstijd gevraagd, volgens andere vermoedens wordt ook af-tand van gebied, in de eerste plaats van Zeeuwsch Vlaand-ren, gevraagd. Bipkens eene mededeeln g van onzen Minister van Buitenlandsche Zaken, in de Tweede Earner, is er ook bij onze Regso g officieel nog niets van nekend. We zullen dus nog moeten afwachten, om te vernemen wat m^n ipet ons vooi heeft Er blijkt toch wel iets te zpn en zij, die meenden dat men h-*t monsterachtige niet zoude aanaurven, om de hand uit te stekeD naar iets dat aan den rnstigen "buurmati behoort, die niets anders heeft getracht dan we.l doeD, hebben ongelpk gekregen. Zooals nit eene bloemlesiDg, die we hier order gevem, bigkt, zpn er ondertusschen vele beschouwirigen over gehonden, ook door Belgen en wonderiijk is het. dat zelfs zij. die als ons goedgezindsm worden besehouwd ook nog sprrken van eischen dia bahooren te worden ingewilligd en Bgrensr«gelingen die op vriendscb appelpke wpze zouden moeten wordeD opgelost". Men sehpnt waarlpk nog ta denken dat men er de Zeeuwsch-Vlamingen aen piezier roeia zon doen, om hen bp Nederland om te wissalen voor Duitschers (zooals som- migen in overweging geven). Zou men uaarmede dan Zeeuwsch-Vlamingen ook bun gehechtheid aan het Vaderlaad uit het hart kunr-en rukkan P Of ia men het eens met dien scbrpver, die uit de liefdsrijkbeid, waarmede in 1914 zoowel de ter internee- ring over de grans gekomen soldaten als de arme vluch'elingen ontvangen zpD, eeD bewijs ziet, dat we gaarne bp Belgie zouden behooren Als men met scferijvers ke doen heeft die op een dergelpke wpze de historie ver- krachten, die bljjk geven z66 weinig de werkelijke toestanden te kennan of misschien niet willen kennen, dan moat me* er aan wanhopen de waarheid tegenover hen te doen doordringen. Evenmin kan men den geaaehtengang begrppen van die BelgeD, welke bepleiten dat tusschen ons land en Belgie steeds een vriendscbappelijke verhouding moetbestaan, en dat de kwesties (er zijn nota bene heelemaal geen kwesties tusschen ons en hen, zp veroeelden zich dat alleeri) op vriendschappelpke wpze moeten worden opgelost. Zp willen een paar stukken en niet de minsten van Nederland af- snijden op ffvriendschappelpke(?)" wpze Moet men hen daarvoor misschien ook nog dankbsar zpn, dat ze dit wel gelieven te doen Hebben zij dan de stem van Zeeuwsch- Vlaanderen, die nu reeds OBg#?««r iwm maanden #van d'Ee tot Hontenisse" wear- kliukt nog niet gehoord Zpn dt> a-aageia van ons reuzenkoor, de door de baaoeker® der vergaderingen gejubelde vadsrlandacKe zangen nog niet tot hen dooigedrongea, dat het nationaal zangkoor, dat, naar ^ssrs? vernemen zieh ook buiten Ter Neazea sal doen hooren, zjjne stem dan nog wat Laid®? doe klinken, wellicht dat Men dan tot feat besef komt, van de stemming ia hat Zeeuwech-Vlaam8che volk. Zelfs de meest welgezinde Belgen gprekea van „rechten van Belgie, van een ga-sd- maken van een gepleegd onreeht''. is door verschillende sprekers op hiEtorisahtt gronden aarigetoond, dat Zeeuvrseb-Vlaaa- deren bp Nederland behoort, dat het Nedsr- landsch is, en op uitnemende wgs® feisjk! dat ook wel uit de artikelen 0De Belgea en Wrp", ontleend aan historische bionnew, Ook zullen wij in een der volgende naEimsr® op grond eener kaart van Zeeuwask- Viaanderen nit de jaren 1300 kunnen »sa- toonen, dat bijna geheel onze streek seder! dien tijd door de Zeeuwsch-Vlamingen de zee is veroverd. Maar bovendien, al ware er in vroegere tpden aan Belgie geen reeht gedaac, dam zoude, wat vroeger wellicht mogelijk nog te herstellen zoude geweest zpn, na niet meer kunnen geschieden zonder dat dooT dat zoogenaamde herstel een grooi onirecht zoude gesehieden tegen eene be?olking vaa ongeveer 80.000 zielen, die in merg ea nieren Nederlandsch is en dat wenscht 4® blpven. Eu al moge dat getal kleiu sfa, in evenredigbeid tot de bevolking der aarde, ieder onzer meent, even goed als andere volkeD, recht te hebben op de nationaliteit waarin bij is opgegroeid, die bp door zpa levensaard en oniwikkeling lief heeft. Door deD uitslag van deu oorlog zpa de banden gebroken, die vele voiken omkneld hidden onder een juk dat zij niet wensckea. Zou men dan het nieuwe tpdperk willen ingaan met het knecbten van e^n gedetke van een vrij volk onder een juk dat dit blijke s zpne krachtige protester* in het geheel niet wenscht Er is in vele gevallen een beroep gedaan op het zelfbestemmingsrecht der volkes. We hebben nog vertrouwen dat alls leefet de wereld niet uit is, en de machthehbendets ter vredesconferentie het blijkfoaa? tegea ons geeiscbte onrecht niet zullen teestaa®. De Belsji&che kwestie ia 4® Tweede Kamer. In de Vrpdag gehonden virgaderiug stelde de heer Loefi aan dec Minister vafc Buitenlandsche Zaken de volgende vragen Kan de Regeering mededeelen of de b«- ricbten in de dagbladen jnist zjjn, blpkens welke de Belgische regeering van dh Vredesconferentie te Parjjs sou kebbea geeischt, dat het bezit Tan dan linker Schelde-oever door Nederland niet gahand*- haafd kan worden, daar de bevoikscg Belgiseh is Zoo ja, welke houding denkt de Keges- ring daar tegenover aan te neme* Antwoord van den Minister van Buitenlandsehe Zaken, De heer Van Karnebeet, Minister va.a Buitenlandsche Zaken, antweordi De dagbladberiehten, waarin gewag wordt gemaakt van een eiseh der BtlgLske re geering ten aanzien van den linker Schelde- oever, zpn aan de Regeering niet ontgaa*. In verband hiermee is het van helaug mede te deeien, dat door H. Ms. gszant t'e Parijs namens de Regeering de verwaehting is kenbaar gemaakt, dat geen vraag of or- derwerp, waarbp Nederlandsehe hfllangen zijn betrokken, op de Vredescoufsreatis zal worden behandeld, zonder dat Nederland daarbij wordt toegelaten. Hierop is dd. 4 Februari van de* se®re- taris der vredesconferentie eeu schrpveu ontvangen, waarbp ter kennis van den gg- zant werd gebraeht, dat velgens art. 1 vHa de vredesconferentie neutrale staten zalien worden opgeroepen tot bijwoning van zit- tingen, gewpd aan onderwerpen, dis ban rechtstreeks aangaan, teneinde moudeling of schriftelpk te worden gehoord. In het vertrouwen dat geen bsslissingea zullen worden gen-omen, die inbreak maken op het vaste reeht van den Staat of die indruischen tegen het gevoel van saamheo- righeid der bevolking van eenig gedeeite van het Rijk, acht de Regeering bet ter- nauwernood noodig te verklaren, dat hoe zeer prijssteltend op een goede na schap, met den mcestea nadruk een

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1