1 I Algemeen Nieuv/s- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen Zaterdag 8 Februari 1919 No. 6798. 59e Jaargang. Aaoffijzing verkrijgbaarstelling Levensmiddelen. Bekendmaking. Algemeene Bekendmaking. Broodkaarten. Thee-distributie. Bant308n Biter, enz. Uitreiking Petroleumkaarten, Inneming van Rukswapenen van Vsrlofsgangers. B1NNENLAND. j 1 Inneming van Rijkswapanen van verlofgangers. De Burgemeester van HOEK iii ii A S T. 1. Ingevolge aanschrijving van den Minis ter van Oorlog van 31 Januari 1919, IVe Aid. Litt. IJ IB moeten de verlofgangers van de militie, de landweer, den landstorm en van het reservepersoneel, rijkswapenen onder hunne berusting hebbende, deze wapenen inleveren. De rjjkswapenen met toebehooren, welke moeten worden ingeleverd zijn: geweer met monddeksel, staartstukbor- etel, schroevendraaier, karabijn, bajonet, bajonetscheede en -drager, geweerriem, karabijnriem, rijksrevolver met foudraal, voor zoover genoemde voorwerpen tot de uitrusting van den verl of ganger behooren; de korporaals en minderen moeten ook de overage tot hunne uitrusting behoorende blanke wapenen inleveren. I De inlevering heeft plaats, ten overstaan van de militaire overheid, in de Arsenaal- kazerne. op de navolgende dagen en uren: 10 Februari 1919 van 9 uur voormiddags tot 3 uur namiddags. 11 Februari 1919 van 9 uur voormiddags tot 3 uur namiddags. 12 Februari 1919 van 9 uur voormiddags tot 3 uur namiddags. 4. De verlofgangers zijn verplicht, behoudens ernstige verhindering, op de aangegeven tijdstippen hunne wapenen in te leveren en zullen, zoo mogelijk, daarbij hun zak- boekje medebrengen. De inleveTing lean desgewenscht in burgerkleeding geschie- den. i. Zij, die op de bovengenoemde dagen hunne wapens niet inleveren, zullen in een gar- nizoen onder de wapenen worden geroepen, om dat alsnog te doen. Blijkt daarbij, dat zij, zonder geldige reden, geen gevolg gaven aan den algemeenen oproep, dan zullen zij worden gestraft en gedurende dien straftijd in dienst worden gehouden. Aangezien het ten strengstc verboden is, rijksmunitie in bezit te hebben moeten zij, die in het bezit daarvan mochten zijn, die munitie op bovenstaande tijdstippen mede inleveren. Nalatigheid in deze stelt hen aan zeer strenge bestraffing bloot. Ter Neuzen, 6 Februari 1919. De Burgemeester der gemeente, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in de week van 10—16 Februari mag worden afgegeven op bonNo. 176b 70 gram Kaas 20 plus. 177b 70 u Volvette Kaas. g 178b 150 g Jam. 179b 100 Rjjst. 180b 1 reep Chocolade. 18lb 250 gram Suiker (Melis of bjjsoorten). t 8 2e serie der kinder-suiker- kaarten 250 gram Suiker (Melis of bjjsoorten). 17 en 18 lie serie der aardappel- kaarten ieder 2 E.G. Aardappelen. g n 17 le serie der peulvruchtenkaarten 150 gram Bruine Boonen. r 18 ,le serie der peulvruchtenkaarten TOO gram Witte Boonen. Ter Neuzen, 7 Febr. 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. BU1ZINGA, Burgemeester. L. WABEKE. Secrntaris De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat, te beginnen met de broodkaart der 85e week, de bons weder voor de werkelijke waarde moeten worden aangenomen en dus voor een brood van b.v. 800 gram, weder 800 gram aan bons moet worden afgegeven. Ter Neuzen, 7 Febr. 1919. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat gedurende het tjjdvak 10 t/m 18 Febr, geldtg is bon 3 der kaarten van het 3e tgdvak voor Boter, Melange A en B en NormaaU margarine. Ter Neuzen, 7 Febr. 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretary. u It v g r De Burgemeester van 1ER NEUZEN maakt bekend, ingevolge Circ, No. 36659 dato 4 Febr le. de datura van bervattirg der Tbee- distributie, aanvankelijk bepaald op Zater- dag 8 F-br., wordt nader vastg-ateld op Woensdag 5 F«br. a s 2-*. met ingang van 17 Febr. a.s. worden ingetrokken alle distributievooisehrifien, regelende de aflevering en den prjjs van thee, "behoudens ien aanzien van detaillisten, voor zoo»er zij het lichaam eener thee en kofSekaart heuben gewaarmerkt voor ODt- vangst van hon 52 en een verhruiker z eh met den correspondeerendt-n bon 51 bjj den detaillist vervoegt, zullende derhalve de detaillist, ook nadat ovengens alle beperkeude bepaling-m zijn vervallen, verplicht zjjn en blyven op iederen bon 51, als vorenbedoeld, welke hem tot dat doel door eenen verbr iker wordt aai ge- boden 0.1 K G. af te leveren tegen betahng van 0.29 3a. de detaillisten zullen de in ontvangst genomen bons 51 onverwijld veruietigen, zullende daarvan geen opzending via den tnsschenhandelaar naar het T. K. D. be- hoeven te geschteden. Ter Neuzen, 7 Fenr. 1919. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Hoofdcontroleur Boekhouder van het Levensmiddelenbureau maakt bekend, dat de uitreiking der Petroleumkaarten ten behoeve van lichtlooze gezinnen, zal plaats hebben op vertoon der rantsoenee- ringskaart op Dinsdag il Felsi*. a.s, en wel voor de houders van rantsqeneerings- kaarten No. 1—250 van 9—10 uur v.m. n 251 500 u 1011 g u n 501 750 a 1112 g g 751-1000 1—2 ii.m. 1001-1250 2—3 1251-1500 3-4 g 1501— en hooger g 4—5 Voor de bewoners van Driewegen en Sluiskil, zjjn deze kaarten te bekomen bij de heeren Jansen en Mjsulbrobk aldaar. Op de kaarten moet de naam van den gewonen petroleumleverancier worden ver- meld en gelieve men dezen bij hetatbalen der kaarten op te geven. Ter Neuzen, 7 Febr. 1919. De Hoofdcontroleur-Boekhouder van het Levensmiddelen bureau, L. W. RIJNBERG. maakt bekeud 1. Ingevolge aanschrijving van den Minister vau Oorleg van 31 JaDuari 1919, IVe Afd. Litt IJ 15 moeten de verlofgaugers van de militie, de la'd- weer, den landstorm en van het reservepersoneel, rjjkswapenen onder hunne berusting hebbende, deze wapenen inleveren. 2. De rjjkswapenen met toebehooren, welke moeten worden ingeleverd zjjn Geweer (met monddeksel, stanrtstuk- borstel, schroevendraaier), karabjjn, bajonet, bajonetscheede en -drager, geweerriem. karabjnnem, rijksrevolver met foudiaal, voor zoover genoemde voorwerpen tot de uitrusting van den verlofganger behooren de korporaals en mmderen moeten ook de overtge tot buDne uitrusting behoorende blarke wapenen inleveren. 3. De inlevering heeft plaats, ten over staan van de militaire o»erheid, op het gemeentehui«, op de navolgende dagen en uren (3 Februari 1919 van 10 uur voormiddags tot 2 UU'". 84 Februari 1989 van 10 unr voormiddags tot 2 uur. 4. De verlofgangers zijn verplicht, be houdens ernstige verhindering, op d aangegeven tijdsfippen hunne wapenen in te leveren, en zullen, zoo mogeljjk, daarbij hun zakbockje mee brengen. De inteveriDg kan des gewenscht in burgerbleedinggeschieden. 5. Zjj, die op de bovengenoemde dagen hunne wapens niet inleveren, zullen in een garnizoen onder de wapenen worden geroepen, om dat alsnog t doen. Bljjkt daarbij, dat zjj, zonde> geldige redenen, geen gevo g gaven aan den algemeenen oproep, dan zulle zij worden gestraft, en gedurendedie straftijd, in dienst worden gehouden 6. Aangezien het ten strengst verboden in, ryknmunitie in bezit te hebbenmoeten zij, die i bezit daarvan mocbten zjjn, die munitie op bovenstaande tjjdstippeu mede inlevereD Nalatigheid in deze stelt hem aan een zeer Btrenge bestraffing bloot. Hoek, 6 Febrnari 1919. De Burgemeester der gemeente HOEK, A. WOLFERT. Frans Naerebout. Het plan bestaat het Slandbeeld v,an Frans Nac'rebout, ontworpen en vervaardigd door den heer G. va. Lom, te 's-Gravenhage dozen zomer le V! singen ferstelijk Le ont- hullen. Steenkool uit Duitschland. Behalve per trein vijf kolentreinen per (lag rden tlians ook sleenkolen per scht epsgelegenheid uit Duitschland ver- wachl, meld I de N. CI. Reeds zijn eenige Rijnsdicpen in Ruhrort ladende. Rijkskantoor voor manufacturer! opgeheven. De Minister van Land bo uw, Nijverlnid en handel heeft met ingang van 1 Maart het Rijkskantoor vO'Or Manufacluren opgeheven. Vervoer van sigaren, sigaretten en gekorven tabak. De Minister van L. ndbouw, Nijverlnid en Handed lieefl ingetrokken de bpschikkingen van zijn ambtsvoorgangeT1, d.d. 25 Juni en 6 Juli 1918, houdende verbod van aflevering en vervoer van siganai, sigarjllo's, sigaretten en van gekorven tabak. Cacao en chocoladd De Minister van Lan d bo uw heeft in get rok ken een twectal beschikkingen, waardoor worden opgeheven de ve.rschillende verboden belreffende cacao boonen, cacaomassa, clio- coiademassa en andere halffabrikaten, als- tnede het verbod tot aanmaak of aflevering van chocoladcreepen,, andt rs dan op de voior- geschreven voorwaarden en tegen de vastge- stelde prijzen. Iiiermede is derhalve een einde gemaakt aan de dishibulie van choco- ladereepen, voor welke, nu er een geregclde aanvoer van de grondsloffen der cacao- en chocoladcindustrie le verwachten is, geen aanleiding meer bestaat. Handhaving van de Engelsche maatregelen ter zee. Dt blokkaide-maa, cgelen warden, voor zoover van toepassing op de Nederl. schecp- vaai*t, nog steeds gebandha,afd zoo deeR thans het Hbl. mede. Schepen op weg naar ons land moeten als vrbeger, een Engelsche tiaven (Kirkwall of Falmouth) aandoen, om de lading te doen onderzoeken ook de post dus. Uitgaande schepeu, die op Amei ilea va- reig behoeven Engeland niet meer aan le doen. Op de maif(, die zij vervoeren, wordt dus ook geen censuur meer uitgeoefend. Uitvaixnde Indische schepen dicneu ech- ter wel een Engelsche haven binnen te loo-, pen en de post wordt ook gcccnsureerd. Ter vi rgemakkelijking echter, wordt deze voor- af naar Engeland gezonden. De schepen netnen die dan bij vertrek uit een Engel sche haven weer op. Binnenscheepvaart regeling. De Minister van Landbouw, Nijverheld en Handel, overwegende, dal de tegenwoordige builcngewone tijdsomstandigheden maatrege- len in het belang van liet vervoer van goede- ren te water noodzakelijk maken; geizien aDt 1 en 6 van de Binneuscheen- vaartwet 1918 en aft. 1 van de wet van 3 Augustus 1911 iSt.bl. no. 344) ge'ijk deze taatstelijk werd gewijzigd bij de wet van 3 Juni 1918 (St.bl. no. 326); gezien het Kon. besluiL van 1 dezer 1919 no. 28, (St.bl. no. 33), lieefl ingetrokken alle beschikkingen van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, voor zoo ver zij zijn afgekondigd onder de aanduiding Afdeeling Crisiszaken, Bureau Vervoer, van kracht zijn ten dage van de inwerkingtre- ding van de onderwerpelijke beschikkingen zij bclrekking hebben op de regeling van de binnensdieepvaart, en vastgesteld een biu- nenscheepvaartregeling, welke is opgenomen in de St.ct. no. 29. Steenkool. Naar de N. R. Crt. verneenjB, zal van Amci ikaansche zijde eene offerte worden gcdaan tot levering van 150.000 Ion steenkool in de maand. Thee. Het blijkt ons, dat de mogelijkheid bestaat uit Engeland per poslpakket verbruiks- en dcvgelijke artikelen te belrekken zonder N.O.T.-consent. De waarete van den innoud mag f 60 niet te boven gaan. Op deze wij- ze wordt tnans o.a. reeds thee (op zijn noogst 10 pond") uit Engeland ontvangen. (N1. R. Crt.) Burgerwachten en vrijwillige landstorm Men schrijft: Gelijk bekend, heeft de Regeering vierschil- tende wenken aan de burgemeesters ver- sti-eld inzake de oprichting en organisalie van burgei*wachten. Zooveel mogelijk zijn deze autoriteiten aangespoord en opgewekl, een ander met kracht te steunen. De verhouding tusschen de burgerwachten en den vrijwilligen landstorm lieefl ondertus- sche'n in den laatsten lijd aanleiding gcgevem toi beschouwingen, waarnit zou kunuen wor den afgeleidj dat die verhouding te wen- sclien zou laten. Dit is niet juist, behoeft aitbans niet het geval te zijn. Beide korp- sen zijn opgeroepen om me is I elkaar bijstand te verleenen ter bestrijding van verstoringen van de binnenlandsclie rust. Angslvallig zal dus allies te vermijden zijn, wat tot rivali- teit aanleiding zou kunnen geven. Devrij- willige landstorm zal als een mi itair geor- ganiseerd korps in de eerste plaats oud-ge- dienden en met verlof zijnde militairen en i-eserveplichligen tot zirh trekken. Het is geen zuiver plaatselijk korps, maar kan door de militaire overheid gebezigd worden ter plaatse, waar daaraan belioefte wordt ge- voeld. Daarentegen is de burgerwacht voor ailes een gemeenlelijk inslituut. Ieder die wenscht sainen te werken met het wettig gezag, kan zich aanmeiden1", doch uit bet vorenstaande vail af te leiden,, dat zich bij de. burger-, wachten velen zullen opgeven\ die in den wapenhandel nog niet of niet voldoende zijn geoefend. Alhoewel de bijstand, die vcr- wacht wordt niet altijd een gewapende be hoeft te zijn en men ook) in anderen vorm goc-de diensten bij ordevcrstoriug kail bewij- j zzen, zal oefening voor de ongeoefenden locli in het algemeen gewenscht zijn. Van de burgemeesters wordt verwacht, dat zij beide stroomingen in iiare juist bedding zullen weten te leiden. Zij moeten daarbij natuurlijk niet at te doctrinalir te werk gaan en bv. oud-gedienden, die aan de burger wacht de voorkeur geven^ allerminst van aansluiting bij dat korps terughouden. Ge- lijktijdige verbintenis bij beide korpsen ia, gelijk vau zelf spreekt, uitgesloten. De Scheldemond. Het is schrijft de N. R. Grt. inde tegenwoordige omstandigheden zonder twij- fel niet ondienst|ig te wijzen op de volgende geschiedkundige fciten, die onomstootelijk vast staan. Ieder weet, dat bij den vrede van Munster (1648) de Scheldemond het gebied werd der Nederlandsche republiek, die reeds sedert de dagen na den opstand van 1572 al bestond zij zelve toon nog niet die mond feitelijk beheerschte. Niet zoo bekend mag het heeten, dat in de middeteeuwen die mond behoorde aan den graaf van Holland en Zeeland, sedert deze door het verdrag met dien van Vlaanderen van 21 Maart 1323 (Van Menis^ II bllz. 273) in het voile bezit van de isles de ZeLanda" was get reden. Wat toch was Zeeland'k het Zeeland der Middeteeuwen? De grenzen van dat graaf- schap worden in de oorkonden der 12de en 13de eeuw aangegeven als tusschen Bor- nisse en Heijdenezee" (Gosses, De rechter- lijke organisatie van Zeeland, biz. 2). De Bornisse was het thans lang verlande water, dat tusschen Heenvliet en Geervliet de oos- tergi-ens vormde van de oudi heerlijkheid Voorne, Heijdenezee, Heydunszec; He.lensee was zooals reeds de geschiedschrijver Kluit voor meer dan een eeuw aantoonde flist. Critlca, Enc. p. 110 vlg.) of het oude Zurn bij Sluis zelf of een deel daarvan. De Scheldemond behoorde dus bij liet graaf- schap Zeeland. In 1291) wordi .,alle die grout die tusschen Caesanl (Cadzand) ende Gi"e- velinghe ghelegen isi" dan ook gezegd te zijn: ,,die men heel Zeeland." Met andere woorden: alles tusschen de Vlaainsche kust cn de Mans is Zeeland. - Op te merken valt nog( dat tot in het begin der I5de eeuw de Honte of Wester- Schelde een k'lein, nauw en ondicp vaai'- water whs en de Ooster-Scheldc, die langs Bergen op Zoom liep, de hoofmond der ri- vier. Volgens een sententie van hel Hof van Mechelen uit 1504 gold de Honte, toen een machtiger water geworden, overeenkom- stig het boven verm'elde .,du tout en tout" voor een Zeeuwschen ,,fleuve et stroom". De granf van Vlaanderen had er slechts rechtsgebied, zegt het vonnis ,aultant et si avent" als liij van zijn Vlaamschen wal af met een zwaand of een rechteriijke staf ia het water kon reiken (Kluit, Hist. Cril. Cod. Diplomt pi. 1081). Er is dus niet de minste twijfel aan, of van 1323 af bczat de graaf vpn Holland als graaf van Zeeland den geheelen Scheldemond. In zijn rechten trad na den vrede van Munster de Republiek der Vereenigde Nederland,en, in 1813 als koninkrijk herboren en in 1815 met Belgie vergroot. Bij hei scheidingsver- drag van 1839 bleef de provincie Zeeland in haar gelieel Nederlandsch gebied,, dus ook de Scheldemond. .Van eenig territoiuaal recht van Vlaande ren, later Belgie, dat voor de veroverin* gen van Maurits en Frederik Hendrik tot de Schelde liep, op den Scheldemond is dus geen sprake geweest sedert ongevteer zes eeuwen, wat een respec.tabelen lijd mag lieelen. Tusschen 1795 en 1813, tijdens -de Eransche heerschappij, sledlits is eenige twij- (fel mogelijk, niet meer dan dat; maar op den Tocnmaligen toestan'd zal wel niemand zich willen beroepen. Tegen de Belgische inlijvingsplannen. Ook de Minister van Binnenlandsehe Za- ken, tijdelijk Voorzitter van den Raad van Minister, heefl een aanlal betnigingen van trouw en van protest tegen elk annexionis- liscb streven ontvangen. Meer dan ltK) ge- me-ntei aden, vireenigingen, vergaderingem eA coi-poralien hebben den Minister dergelijke betuigingen toegezonden. De tijdelijke Voorzitter van den Raad van Ministers heeft bjrop het volgende geant- wooixi: ,.,Uit Limburg en Zeeland ontving de Re geering in de laatsle weken tal van bewijzen van aarihankelijkheid aan liet Vaderland. Met groole beiangstelling heeft de Regee- ring die vaderland'ievende beweging gevolgd, daar bij zich ondcrseheidde doer eenvoud en waardigheid en verre van zich hiekl alles wal prikkelen kan. Het zal de Itegeeriug een spoorslAg zijn om, gesteund door de bevolking. zich ten kracht.igstc te verzetten tegen elke poging, welke moclil worden aangewend in slrijd met de zoo duidelijk uitgesprolcen wen- schen." TER NEUZEN,, 7 Februari 1919. Het weerbericht van het metec roiogisch Instituut te De Bildil van heden liiat <d& volgt Hoogste barometerstand: 770.5 Skagen. Laagste barometerstand: 759 9 Stornowa^ Verwachting tot den avond van 8 Febr- malige tot lcrachtige, later afnemende noord- oostelijke tot noordelijke wind, meestlicht bewolkt, droog weer, matige vorst. Regeling geestelijke verzorging. In verband met de gedeeltelijke demobilisa- tie van het leger is, in overleg met den Vc prediker in Algemeenen dienst, de geestelijke verzorging der troepen door de veldpredikers als volgt geregeld: Voor de troepen in Zeeland, veldpredikar L. J- S. Crousaz, standplaats Ter Neuzen. Voordracht onderwijzer. tip de voordracht ter benocming van een onde'rwajzer aan de school voor gewoon la ger onderwijis 3e klasse nq. 1 te Rotterd.un komt als no*. 1 voorj, de heer P. Rijpmir alhier. Het kanaal van Ter Neuzen. Naar een Havas-Reuter-bericht d.d. 4 Febr. uit Gent meldt heeft de gemeenteraad aldaar met algemeene stemmen een resolutie aange nomen, waarin de wensch wordt uitgedrukt dat de Vredesconferentie maatregelen neme opdat Belgie voortaan de vrije beschikking zou heb ben ove"r het kanaal van Gent naar Ter Neuzen, met de oevers tot aan de mending, zulks ic het belang van de Gentsche haven en can de streek die door het kanaal wordt bediewL De wensch is ter kennis gebracht van de- Belgische regeering en van de Belgische ge- delegeerden ter Vredesconferentie. Een ernstig bericht. Hoewe) wij nooit veel vertrouwen hebben in de berichten, welke door het geheel in dienst der Entente staande persbureau Vas Dias worden verspreid, schrijft Zel., mag men toch niet altijd daaraan alle beteekenis ontzeggen, vooral niet wanneer de berichten van dat pers bureau mededeelingen inhouden, welke in het belang der Entente zijn. Uit Brussel wordt door dit persbureau naar het heet uit goede bron gemeld, dat de vredes conferentie zich weldra zal bezighouden met de vraagstukken betreffende de grensregeling van Frankrijk, de Rijnprovincien, Luxemburg en Nederland. In dit opzicht wordt het belangwekkend ge- noemd, dat koning Albert, in antwoord op een telegram van de bewoners van Maimedy, ver- klaarde te hopen, dat de vredesconferentie hunne wenschen, die ook de zijne zijn, zal ver- wezenlijken. Men verwacht in Belgie, zoe wordt verder door Vas Dias gemeld, dat ba- paalde eischen betreffende de souvereiniteit van de Schelde en de Hont ter conferentie zul len worden geformuleerd, terwijl ook de Zuxd- Limburgsche kwestie ter sprake zal worden gebracht. Het is niet van belang ontbloot, dat in dit telegram onomwonden wordt verklaard, dat koning Albert hoopt de wenschen der bewo ners van Maimedy, die ook de zijne zijn, zullen worden verwezentlijkt. Is dit bericht waar, dan blijkt daaruit, dat' koning Albert niet afkeerig is van annexaties en wordt daardoor tevens verklaard, waarom de Belgische regeering voortdurend een hard- nekkig zwijgen bewaart op de vraag, welke door ons volk reeds zoo herhaaldelijk is ge- daan, of zij instemt met het annexionistisch gedoe. Nationale betooging voor de eenheid van Nederland te 's-Gravenhage. Men seint ons uit 's-Gravenhage: Donderdagavond werd alhier in het geboaw- voor Kunsten en Wetenschappen een groote Nationale Betooging voor de eenheid van Ne derland gehouden, als weerklank en bewijs van instemming naar aanleiding van de Va- derlandscl lievende houding van de Zeeuwsch- Vlamingen en Limburgers tegenover het an- nexion'stisch streven in het buitenland. De Noord-Nederlanders meenden de protes- ten uit het Zuiden tegen bedoeld streven en de talrijke betuigingen van aanhankelijkheid en trouw van Zeeuwsch-Vlaanderen en Limburg aan de Koningin en het Vaderland niet onbe- antwoord te mogen laten. Het voor dezen avond gevormde comite had tot voorzitter Mr. D. Fock, voorzitter der Tweede Kamer, en tot secretaris het lid der Tweede Kamer Jhr. R. de Muralt. Een eere-comite was gevormd waarvan al de Ministers en verschillende hoogwaardigheids- bekleeders en Haagsche autoriteiten deel maak- ten. Te 8 uur waren de groote zaal en de gaan- derijen van het gehouw voor Kunsten en We tenschappen dicht bezet. Door de vele toiletten en uniformen bood de zaal een schitterenden: aanblik. r Aanwezig waren alle Ministers en talrijke burgerlijke en militaire autoriteiten. Tot de laatsten behoorden tal van burgemeesters uit Zeeuwsch-Vlaanderen en Limburg. Even na 8 uur verschenen H. M. de Koningin met Hare Moeder en Z. K. H. Prins Hendrik met Prinses Juliana in <de zaal, door de aan- wezigen luide en geestdriftig toegejuicht. Aanstonds zette de muziek van de Ko,nmr - lijke Militaire Kapel het Wien Neerlandsch Bloed in, dat door de aanwezigen staande werd aangehoord. In een korte toespraak verklaafyle de voor zitter van het comite, Mr. Fock, dat de Noord- Nederla.nders hulde wilden brengen aan de Zeeuwsch-Vlamingen'en Limburgers voor hun ne houding in de laatste maanden, waaruit de eenheid vati het volk ten duidelijkste is ge- bleken. Spreker wees er op dat Noord- en Zuid- Nederland moet blijven samenwerken tot ver- deren bloei van het Vaderland.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1