r Algemeen Nieuws-en Advertentieblad voor aeeuwsch-Vjaandere i No. 6795. Zaterdag 1 Februari 1919 Bekendmaking. ~b u~TTT~nT~a n d. 59e Jaargang iib elgenaars si beBeei das van Paavtat Rautsoen Koffie Bantso80_B£t6f, enz. L Jj s T lUllf jj* i H mi LtjWBSi'ddflfelSfl. ijgbaar'st^iiifi^ HULP-Machhist, Distributie Bokking. -n 169b 170 b 171b 172b 173b A—SI s o- z s op 7 Febr van 9 tot 4 siren. 9 4 siren. 5 Ni A c Nk s. A *J 0. Sfr. van 9- 10 10 u. v.m 1501 en hocg«r Begrooting van Arbeid. Beter en duurder withrood. Geen prysverhooging van brninbrood. Lji'inujii-MW iM^iii W ii wmi ^m;11;it r r- j5awCTBMii~u«u»^*-» jjgja-s«agigsg3iiKaMigg»'"-^ i iura—mIttnyrairjsi s< -a. mv u' luljiiii iira™"-'1—1 -.K^n Hit h«tpi*kei Be Borgemee'ter der gemeente TEH NEUZEX ferenet ter algemeene kennis, dat de ingevolge art. 17 vail liet inkwartieringsreglement opgemaakte mlnhabetisch lijst, bevabcude denamen er j m dese gemeente meterw n geve* tgde oiaena r beheerdere van een at meer to," vordering en er fearing 'inn te Itieden Faardetl, gedurende de maana e- hruari nor een ieder tor secretarie dezer ge- aieente ter inzage is nedergelegd. f«r Nemen, den 30 Januari 1919. De Burgemeester voomoeEbd, J. Hit'/.IXC Sluiskil bij da heeren Janskn en Misum broek aklnar. Ter N*uzi3D, 3L J at). 1019. De Hoefdcontroleur- oekhouder *an bet Levensmiddeienbureau, L. W RIJNBERG, Burg*-ueester en Wethottdm-g fan TER NtUZEN maken befceiid^dat in de week vai 3- F«bruari mag warden afgege.,ea 1 70 graru Kaas 20 plus. 70 Volvette Kaas. 150 Jam. 150 u Ry*t. 1 reep Chocolade. 250 gram Suiker (Melis of hjjsoorten). K 7 2e serie der kindefl^suiker- kaarten 250 gram Suiker (Meiia of bjjsoorten). 15 en 1*0 lie serie der aardappel- kaart.eC ieder 2 K.G. Aardappeten. 15 le serie dgrpeulvrucbtenkaartec 150 gram Groene Erwten. 16 la serie der peulvruchtenkaarten 100 gram Capucyoers. Neuzon, 31 Jan. 1919. getpeester en Wetbouders voornoemd, J. BU1ZINGA, Burgemeester. L. WABEkE, Secretaris De Bucgeiii»-'ster van ZAAMSLAG maakt bekend. dVt *te uitreiktng der «^OcS geldig cor bet 22e tijovak (periode) 1 amide op 9 babvuan a. -., '<ai pilots bebb v.or d« persouen wier naraeu uogicnen met apbonNo. 168o 8 De Burgemeester vcumoemd, JOG. DE FEUTER .X,-K Burgemeester en vVetoouders 11r ..ecneente ZAAMSLaG roe- pen op sotlicUanten naar de, acante oetrekkicg van bij de Eo-ctrische Centrale, op eene be-- zoidiging van #4005 sjaars. Gegadigden warden uitgenoadigd zich ten spofdigsts scbriftelyk aan te maiden. Zaamslag, den Sosten Jan. 1919. Burgemeester, en Wetbouders vootcoemd, JOB. DE FEiJTER, Burgemeester. J. STOLK Lzn Secretaris. Per Bor De Burgemeester van lER N EU /.EN maakt bt-k- nd, dat ran 31 Jssfs. A Febr. mogea worden afgegeven op t>o« No 16< 2 bokkingen tegen den kleinbaudelprys van 7 cent per stuk. Ter Neuzen, 31 Jan. 19. 9. De Burgemersrer voorooemd, J. HU1ZLNGA TWEEDE KAMER. Vergad ri. g van Woensdag. De Voorzitter stelt voor deii,terpel1atie- Kru.t1 betrvffeude de toelating van deiingen niet toe te st<an, omdat in de aanvrage gespvoken wordt over schaodeiyke pra'itfjken, v^elke uitdrukkmg voor de re gearing in booie mate Sieleeligeod is.- Debeer Kiuyt (B v. C S) is bereid het woord (schaiidelgke' te schrappen. De voorz t er mreut, do de beer Kruvt dan een nieuwe aan rage moet doenen wqst er op, dat in de aan vrage ook ge sproken wordt over praktgken, in s-triji niscbe berzienmg van de Ongevallenwet 1961 kaii wor leu t g. moet gvzien. Acbs-ureudag Eeu n .vmeie arb*,irisdeg vai 8 urea i* fabneken eu we'rkplaitseu sluit. naar de meemi g van den Minister, niet in, <!a< een zelfde maximum, zou dett n wordeu ge-teid vo-r al k*ona0 z6nder odderscheid. We' w.i. dt in ring van den acatarendug overwog'-n ;oor. gtrnwadoorsarbeid en v®or den a; md van de kantoordedtenden. Veler- |i-i arb id kan ecbler, "at de daai ij ge- vor 'errte inspanning esreft, niet op eeo Ign wu d me. i m arneid in fabneken CT „f kpiH isen. D. Minister kan dan ook met-So -en, dat bii our ail-n loonarbeid den 8 ungen arbeuwdag of de 45-urige arb<-i zal vpot^*'' Dat bij verkoni' g an de* aroei .s'liiui tmbaeh-s eden i» hpn vrijen tyd hnn patrrvm eon cur reH tie willen aandoeri acht de Minister rie nil vsloten. Naar .yn rdfesnmg kan dir. kwaad het dest nestreden wordeii door he opcemtn van een des beirrfien i verno 1 in de coiieeti«ve arbeids- overuenKomst. Na nog e«-n we nig otnvangrijk onderzoek zal mede in vert)and met de te treffen wettelijke r-t;eli> g van de buisindustrie, van den Minister een voorstel te wachten zyn nra den f i irieksarbeid van gehuwde vrouwen te veruH.dee, heboudens di gend noouzakeiyse uitibndewngen en overgang?- bepalingen. Ouderdomsrente. Ten aaDzien van de met 1 Januari-1919 iogaande verhobging van de r nte krach- teus de artikeli n 369 en 370 der lnvaliai tedswet, deeit de Minister i og in-de dat een wet-ODtwerp germed is om zoo spoedig mogeiyk van het »otum der Kamer vooi die verhooging te kuDnen woruen inge- diend. I) i v b r s e n. De Mmisttr wenscheiy febeid de Burgemeester er, Wethoud<rs van 1ER NEUZEN maken bekend, dat gedurendfe i¥, iijd«ak I—IS Feibruar-i, doo. detail listen aan verbritikert mag worden afgeleverd op bon No. 46 eener Thee- en Koffiekaart s/3 ons Koffiv. Tisr Neuzen, 31 Jan. 1919. Burgemeester en We houiers vooruoemd, J. H111ZINGA, Bu-gemeester. L WAHEKE, Secrniaris. Bargameester en Wethouders van TER NSEZEN maken bVekend, dat gedureode h»i tydvak I t m S Feb", geldig zal syn bon 2 der kaarten voor het 3e tydvak *#or Boter, Melange A en B en Normaal- margarine. Ter Neuzen, 31 Jan. 1919. Burgemeester en~ Wethouders vooruoemd, J. HUIZINGA Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. met aile begrippen van her gastrecbt. De beer Sobaper (v. d.) beioogt, dat voorzitter het fortnaiisme te ver dryfr. De b*er Wynkoop (Con m.) wy.»t er op. dat de h-w Kruy*,internaiionaal-parlemen- taire gewooct n toepasE Het voOrstel van den voorzitter wordt avngenomen met 38 tegen 19 stemmen./ Tegen de revoiut.ionaire socialisten, de 80Ciaal-democraten, - vryainnig-demqotaten eu de h^er A. P. Staulman (e.-d.) De beer Kruyt vaagt verUf voor een interpellatie over de wyze, waarop de -regeering optr- e t inzake de toelating en bewegmg van vreeuid.elii gen. Op dit verzoek zal D 'nderdag worden besiist. De motie Dlesselhuyi om een tyd Sijke voorzienirig in het gebrek aan loca'meit voor den dienat der Kamor en iugebruik n jming van de R kalen van den Raad ^an giate wordt z. h. s aangenomen, nadat. de voorzitter heeft meiiegedeeld, dat de commissie voor het Kamergebouw de aan- neming aanbeval. Aau de orde is de voortzetting van de bebandeling van de begrooting vans land- bouw, nyverheid en bandel. De heer Van den Tempel (S. D. A. P verdedigt de houding van het Amsterdam- sche gemeentebestuur inzake de meikcen tralisatie. Deze is door de regeering voor- geschreven, evenzeer als de pasteurisatie «an de melk. De z g. hoofdbezwaren vao de boeren zyn slechts bykom»tige bezwaren. De Hoofdcontroleur-Boekhouder van het Levensmidlelenbureau mankt bekend, dat de uitreiking der nieuwe "Br iers der 85e~ 88e week zrl pluats hebben op vertoon der Rautsoeneeringskaart en wel op Olnsdag 4 Feb**., voordebou- ders van Rantsoeneeringskaarten SJ n l— 250 251500 501750 751—1000 1001—1250 1251-1500 79 99 99 11-12 1-2 u. 2—3 3 4 4—5 99 99 ii.m 99 99 99 99 91 W De ingezetenen worden er op attent ge- maakt, dat zy by het in outvangst nemen der broodkaarten zich behooren te over- tnigen, dat het juiste anrtal kaaTten in het pekje zit, daar na het verlaten van bet bureau ^geen rselames meer worden aange- n«men. De aangegeven ".erdeeling zal strikt in acht worden genomen. Voor ds bewoners van Driewegen en In de memorie van antwoo'd op het voorloopig verslag der Tweede Kamer over de Sfaatsbegrooti) g van Arbeid verklaart de Minister, bat hy, ten voile overtuigd van de imodzakelysheid en de urgentie van sociacle hervorramgen, die ook in ver- dere sociale we»geviiig hear belichaming zullen rnoeten vinden, hoopt, dat het hem gebeven moge zyn, de totstandkoming van he'geen de toekomst op dit. gebied eisebt, met kracht en met vrucht te bevorderen. Gelet ook op de urgentie van de onder- scheidene maatregelen, komt het hem voor dat wat de om mngryke wetsontwerpen aangaat zoo spoedig mogeiyk de vol- gende voorstellen moeten worien irge- gediend, die dau eok, ais niet alles tegen- loopt, bit.nen er.kele maanden de Kamer zullen bereikeu het wetsontwerp tot alge- heele wyziging van de Arheidew^* (8-uren- deg) dat tot panvulling en wyziging van de Invaliditeitswet, en dat tot vaststelling van ee-n nieuwe Gezondheidswet. Daai naast zullen dan voor het zomer- reces verschillende wetsontwerpen van ge- ringeren omvang of geringere beteekenis kunneu worden ingediend, terwyl binnen een of twee maanden een goeiideels reeds door het vorige Kabinet voorbeieide tech- is ook oveituigd vau de ttdij. (i^. van ovevleg tusschen de Regeering en de vukorgamsaties en z-A er gaar .e toe medewerkeB om dat overleg zooveel mogeiyk te bevorderen. Oerwi.gen 'wordt i- bosveire bet wets ontwe p houdenSe bepahngen tot bescher mir g van de landarbeiders, dat door bet nieuwe kabinet is overgeuom«n, kan w rien aangevuid met bepalingen beireffende den aroeidsduur ook van volwassen mannelyne Iantarbpiders. De Minister kan niet insteinmen met d mepning om aau de Kamers van Arbeid hei b s aansrecht te ontzeggen. Aihoewel /y niet heoben oldaan aan de verwachtingen Ult het aantal ge.vchillen wat i og steeds voor die inst-Uingen wordt gebrachi, nlykt dat d** tyd nog niet gekomen is om deze Karness zonder meer r>p te h*-flen Iati sscben achtte de Minister een reor- gamsatie o--dig Ook i.aar bet oc»Td'-el van den Mi ister is bet noodig datomtrent den nachtarbeid bakkeriien een regeling by de wet worde getroffen. Omrwogen wordt of die regeling in de nieuwe Arheids- wet moet woruen op get omen- dan wel bet sanhangigo ontweip Bakkerswet te hand- haven en daarm wij -igingen te brengen om ook den aroeidsduur van bakkersgezellen op de basis vau den 8-urigeu werkdag te Orengen. Naar de HaagscRe corr. van de Tel. verneemt houdt de veraitdering en v-rbe- teriDg in de samenstelling van het wittebrood verband met bet p'an van den Minister om te trachten zoo spoedig mog* ljjk de pryzea in overeenstemming te brengen met de werkelyke kostp*yzen. De broodvoorzipning heeft het z.g graan- potje reeds verie iti kosten oversekreden en de Minister acht zich biijkbaar niet gerechligd dezen toestmd te laten voort auren. De meening, dat onze gunstiger graanpogitie tot deze verbeteriDg van samen- stelling leidde berust op een „misverstand", want juist de graanvoorziening behoeft de voortdurende en meest uitgebreide zoig der regeering. De Minister moet geen bezwaren tegen de vry aanzienlyke prysverbooging. die het wittehrood zal moeten ondergaan, hebben, omdat het naar zyn meening byua hoofd- zakelij t door de rueergegoeden wordt gegeteu. De samenstellirig van het bruiubroo'd. dat tbans goedkooper is dvn voor den oorlog, zal voorloopig geen prysveraudesiug nood- zakeiyk maken. Ongepaste bebandeling. De beer L. S\, te Goes^ heeft aan de Goasclie Crt. meegedeclch, wal hern in Anl- werpen is overkomen, to ail hij zich aldaar op een bureau bevond, waar men zijn pas en andere papiei'en aau een onderzoek on derwierp l)e Belgische off icier, die zich hiermee onledig hi eld, kreeg ook een min nebrief. die zich in den zaic van S bevond in hahdenl, waarop S.. dcnUende aan den inhoud van dlen briefi, even lachte. Deof- ficier keerde zich plotseling om en aiende S. een zeer gevoeligen kaakslag toe, waar na lrij en nog Lwee Hollanders weruem wcg- De lleer S. is van plan, alles in hei werk te stellen om in deze aangelegenheio voidoening te verkrijgen. Het revolutiegevaar. Ver strekkende maatregelen der regeering. Onze regeering str eft, volgens de lei., hi ij kens vcie reeds door haar gen6men maai- i-egelen naar een zoo inlensief-mogeiijk door- gevocrde wcerbaarmaking van ons volk, te gen .ieder revolutiegevaar. Naar wij Ihans weer van weling lichte zijdc* vernemen, ligt hei in haar voornemer, om niet alteen moreel, maar ook financieel d-eze 'we.-j-haarmaking te hevc rdercn, door steun te v'erleenen aan burgervvachten, weer- haai heidsvereenigingen e. d. Niet alteen, zoo indgctijk, door vergoedingen, maar tevens doen vers trekking' van kle ding, bewapening e d. Een desbetreffend wetsontwerp zal binnesnkort bij de Kamer worden imgediend. E^ploi'.atie der spoorvvegen door den Staat Door den lieer De Murall is bij ae I weeds Kamer eene niolie ingediend waarby woiJt uUgc'spi'oken:, dat Lhans moet- worden over gegaan tot exploitatie der spoorwegen dGor dcJn Staat. Distributiebureaux. Het Centrum meldt: Naar wij uit de beste bron vrrnenien, zul len ook de groenten-bureaux binnen eenige maanden worden opgeheven. Door Minister van IJselstein wordt met kracht gewerkt, om zoo spoedig mogelijk alle dislribureaux te doen yerdwijnen. Heeds zijn meer dan 2000 ambteuaren van tie ver schillende bureaux onl^lagen. Rotterdam als zeebasis voor de revitailleering. Op het oogenblik (s voor den aanvoer over zee ten behoeve van de Fransch© en Amerikaansche bezellingslegers in Duitsch- land, Rotterdam als basis aangewezen De Belgische regeering doel volgens een bericht uit Brussel adn de Tet., stappen om te bereiken, dat die zeebasis yaar Ant- werpen zal worden overgebracht. Minister Franck verzekert ons, dat reed toe/.eggingen ten gunstc van Antwerpeu zijn gedaan. De indirecte fcelastingen. Ook de Tijd (r.-k.) is tegen de indirecte belastingen van Minister De Aries en be- strijdt die met argumenten, onlleend aan een geschrift van zijn ambtgenoot van Ai be'id, Minister Aalberse. Het blad ontkenf. dat dp indirecte belastingen door den ldei- nen man gemakkelijlc betaa'd won. n en l,e- roept zich op het dezer dagen aan de Twee de Kamer gezondjen adres wan de Ned. Vereen. van Ouders en Gczinshoofdent, waar *at. dm (Hicenig irid in er op wordt gewezent dat deze soort belasting niet progressief werkt en evenmin gel'ijkhiatig drukt otp de verschillende bur gers, do eh des te zwaarder- naarmate Del gezin grooter list; dat die strijd om, liet be- slaan voor die gezinnen loch reeds zoo zwaai is en dat deze belastingen daaroin inslijj.i zijn met de "rechtvaardige beginsel eener belasting naar draagkracht. gex'oerd, om over de grens gezet le worden. Schadeloosstehing van Brlgie- De Belgische premier Dfefaeroix en Louis Franck, minister van financien,- zijn Dins- dag uit Parijs vetdrokken na gedurendever scheidene dagen onderiiandelingen gevoeixl te hebben over den fiuancieeler; en econo- mlschen toestand van Belgie. Zij hebben een huigdurig oiKierhoud gehad met den Fran sell en minister van fnancicn tvlolz, over de door Dnitschland te betalen scba- deloosslelling, Delacroix is ook door den president der Franschel republiek ontvan- uen. De economische wederopbouw van Antwerpen. De minister voor economische aangelegen- fieden heeft besloten te Antwerpen alle in- voervt rgunningen, die onder zijn deparie- nient ressorteeren, op te heffen, ten einde de werldoosheid te bestrijden.^ Dc regeering heeft besloten onmiddellijk met de werken tcr verbetering en voor het bnderhoudlhoud van de haven van Ant werpen le beginuen. De kosten worden op meer dan 50 millioen geschat. Passen aan De Wet geweigerd. De regeering "heeft passen geweigerd aan generaal de Wet en Goolerj, die ats leden van de op het congees le Bloemfontein be- noemde deputatie naar Europa wilden ver- tixkkeni, ten einde aan de vredesconferentic voorstellen tot onafhankeHjkh&idsverklaring vSn Zuid-Atrika voor te 4<|ggen. Arbeidsdwang in Duitschland. Naar de Lokal Anzeiger verneemt, wordt te bevoegder jilaatse ernstig de afkondiging van een wel over de invoering van arbeids dwang ovferwogen. DE ALGEMEENE TOESTAND. De vredeeconferentie, of liever de kleire commissie der groote mogendhedea, heeft de kwe-tie van de Dui'scbe bezitftingen in de Stille Zuidzee nog niet i bar eeu com miasm vetwezen, schiijft de N. R. Crt., maar evenmin heeft zy er eeu andei he- sluit over kunnen nemen. Men kan daar uit pfleiden, dat er over dit punt verschil van meening moet heerscheu. De heer Hughes, eerste minister van het Australische gemeeritebest, heeft er maimer een geheim van gemaakt, dat het Australie met zyn deetneming aan den oirlog te doen was om verovering van Duitsch ge bied (niet omdat Anstrahe op bat gebied gest.l i zou zyn, maar alleen ter beveiliging van Duitsche aanvaileu in de toekoms') Japan zou dan de Noordelyke eilariden- gioept-n wel mogen be ben Dit betehkei t, oar Japan en Austraue naast de Yereemgdw Sraien ge^ridige Zuidzee mogchdhedi-ii zd- ten w.ird.n, die welticht tafer weer d« ijoodzaiit-lykhei i zulien g-*voel»*n, zich tegen elkatnler gaau ybeschermen" op deaelfda wyze, ale zy het nu .tegen Duitseh and di- n. Maar dat is nu nog"uiet aan de orde. D*ze a iuxatiep'.annen ■dimschea reg>-l® echi legen Wilson's oeginseieu in, en het sprak dus van te Korei san-zelf, dat cr ve schil van nieenug moesi octstaan. Het effi i*ete con mm que, door Clemecceao z o g>i--T!g i/ei-u geiemper.de opvrutict, cm Wii8*m's del kbesld genoemd, de vre.desonderbandeiii gen in fast open'aar te tat"li bouden, erme'dt niet Maar uit de aai vullei de beticbt m rie Fransche per-, vmg-leke met heigB^a e Amerikannsche c rri-spi n "ten aat bun tiladeu semen, ban men op maken, dat Wilson ea "anbeiyk is opgekomen v<>or ten at.ionaiisa'ie van de Duitsche kolonie.i, en dat bij veTmlgens, m ver and met den lgemeenen lege stand teaen dit denkbeeni, e n tussch nweg heeft voorgesttld Ausirabe krygt. wat, het hehben wit, Japan ook, enz., maar siecbts bij mantiaai van den volkei enboi d Volgens oe New York bun heeft d© piesiieiit daar aan toegevoend, dat^-AusftrrS* deze regebng met te meer vrjjmoedigheid kon' voorstellen, omdai bet zelt zulke maa daien met hegeerde, terizij dan mis*chieu voor de Dardanellen, of voor 8yrie. Er schjjnt kans te zij, dat, deze opvatting die men a weer een //getemperde" opvaiting van internatioi alisane zou kunnen noeror-r* (gelyk de gehemihoudibg een /cgei(,,cnP pub'iciteii" werd genoemd) een ineerdei heid in de cooferentie zal krijiien, oftchoon Reuter verzekert, dat er tusschen -ie Eugei- ch« regeeribg en de dominions volkomen overeenstemming best aatwat in dezen all-en kan beriuiden, dat ook Eogehmd cog voorstander van de inlijving van den vot- kerenbond is. Bij wiize van seperaatvoorstelling heb'*en de beereu Wang en Koo, een fet diepuut gehouden met de s-edeli-go-erdeD van Japan aargmti do Kiautschau e. d. (faar h"t denkbeeld van het besturen vac de gewrs-zen Duitsche koloniSn hij mat; iaat en onder contio e van den voikerenbond door, dan moe' men zich pfvragerj, welk een zonderlinge positie Duitschland in dieft bond zou miemen. Dit zou daavdoor e-n vaD de- mogendhedea worden, in op iracbt van wis by voorbeeld Austratie, de .hfiz1-", Duitsche kolomen bestuurde. Maar DuitseU* laud staat nimmer vrywiilig zijn koiomSa af, en zal in dien afstapd Diet beruster. Door deze regeling aileen al. sal Duitsch land niet tot den voikerenbond kunren toetveden en deze een ond van over -v-muaara worden, een bond om by ht-r plnkken var de vrnehten d**r overwinriig geen omi'-r- liiigen strijd e krijgen. gedurende w-l*e geroemd" vruchten aan uen booip zondea gaan rotten. Het tegrip vrede raak trouwens by de vredesconferentie hoe longer hoe meer op dt n acotergrond. VT' or het, s uiten van rea vrede zyn mimeis twee ooriogvoeremien noodig. Ook overwlnnaars kunnen ni*t aileen met zich self - rede slmten. Emde- lijk zal ook de dug aan ore ken J dot men d© voor* aat den aau Duitsehlana ter goed— keuring zal voorleggen. Gisteren wareu er drie Amerikanen van den Riju w ggeloopen. Hoeveel zullen er nog si aan. ftls het een jaar*verder is? De volkereu der entente dwirgen hun regeeririgen tot ean overhaaste demobilisatie; die demobilisatie zal a! lang voltooid zijn, als bet zooeven genoemde- moment zal aanbreken De voorstellen aaa Duitschland zullen gegromi zyn op de 12 millioen man van Clemenceau. Maar die zyn er Jan niet meer, en wear krygt- hij -ze in de gauwigheid weer vac- daau, als Duitscbiand dan batstarrig gaat doen De tusschentoestand tusschen oorlog en 'vrede kan dus nog wel heel wat iaEg-r duveu dan de onderhandelingen van d« Peirysche conferentie, aan welke door Fransche kranten al een jsar le,V'.-n is voor- speld. N TER NEUZEN, 31 Januari 1919.' Het weerbericht van het meteorologisch in- stituut te De Bildt van heden luidt als volgt: Hoogste barometerstand 775.2 Lei-wick. Ldagste barometerstand 765.4 Munchen. Verwachting tot den avond van 1 Februari i Zwakke tot matige Oostelijke tot Noorde- lijke wind, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen sneeuw, matige tot lichte vorst. Een afdeeling burgerwacht. Naar men ons mededeell. bebben alhier deze week voorloopige besprekingen plants gdiad tot bet vormen van een burgerwacht. Verschillende personen bebben zich bereid verklaard, daarbij toe tp treden. Poging tot die Jtal van graan. Bij het kricken van den dag heeft heden de agent Sol waargenomen, dat zekere Van B. zich uit een der aan de Heerrngracht alhier liggende beurtschepcn een zak graan traehtte toe te eigenen. Deswege is proces- verbaal opgemaakt.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1