ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 6793 Dinsdag 28 Januari 1919. 59e Jaargang. buitenland. ABONNEMENT ADVERTENTIEN "Wtrt DP ftrthio. til is Firma P-J^^E^SA^TerF^ 3 Teleloosi Distributie gsccmdensserds Melk, Sago on AardappoSmeel BINNENLAND. !8 18 IH§^3lFf :vf ac^nsssnMK? Per 3 maaiiden' binnen de stad 1.20. Franco per post voor Nederland 1.40. Bit vooruitbetatingvoor Belgie en Nfd.-Indie 1.80, oveng Budenland/2.-. V®or NederlandPer jaar bij vooruitbetaling 5, Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook b.j atle Boekhandelaren, Postkantoren en Hulppostkantoren. Van 1 tot 4 regels 0.&0. Voor elken regel meer 0.5 Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. van 28 Jan.-l Feiii*» De thee- en koffle-distributie. Hat rleeseh rig. SUehtvet vrij. Margarine niet vrij. Ro vkUbnk ea sigaretten. Katoenen en woilea goecleren. Van wel ingeiiehte zjjde verneemt het Haagsche CorrespoDdentiebureau dat bin- nenkort te verwaehten is, dat katoenen en wolUn goederen in ruime mate uit het bnitonland znllen knnnen worden aange voerd, zoodat een belangrijke daling van de prjjzen van deze goederen kan worden te- gemoet gezien. Petrol onrn. Alcohol. 't Yaandel van 't 8sle. De vredesvraagstukkeu. Yiaamsche activist ter deod ver- oordeeld. Duitschland moet de oorlogskosteu betalen. Wilson en de Russische kwestie. Volgets de bladen zon Wilson geen Rus-ische regeering erkennen, die da bni- tenlandsche schuld niet aanvaardt. - Wilsons vertrek en terugkomst De fTemps" meldt President Wiltfoa moet zich in het begin van Maas t te Wash ington bevinden. Op den 4u Maart ver- loopen de volmachten van het tegenwoor- dige Congres, hetwelk voor uiteen tegaan, ste nmen moet over verscheidene" bataDg- rjjke wetsoDtwerpen en een boodschap aan den president moet aanhooren. Onder de ze omstandigheden is het waarschjjni jjb, dat de president Frankrgk midden Febru ari zal verlaten, ofschoon de datum van vertrek, nog niet defiuitief is vastgesteld. t ICJU .«JS" aB*KRB?«aK»-ifW9ezaaw«r-< ftil; ^SBBSSSSS^SafflBi IS K-' SJ-V3 *.- WBBS3?:'&&3KS8& iOTr«K-iMgtan— i ..,.,...1I ndcr-h* vHizirmiitfe siaatslieden tijdens den I de vooi i.ereidii.g ®e Burgemeester van TER NEUZEN rnaakt bekend, dak mag worden afgegeven op ion No. l«5b 2 ons geeondenseerde taptemelk van 29 Jan. I Febr. op horn l«6b 1 ons sago of aardappelmeel. Ter Neuzea, 27 Januari 1919. De Bargemeester voornoemd, J. HUIZING A. Naar de Tel. meldt, zallen voor de der- de serie thee- en koffiekaarten in aaanaer- konen, zjj die op 1 Maart 1919 den ieei tgd van 13 jaar bereikt zuikn hebben. Be Minister van Landbouw heeft inge- trekken de besehikkiageu, houdende verbod van aflsrering en vervoer van slaehtpaarden, leveade varkens, bokken en geiten, levende pchapen en lammeren, gesiaehte varkens of gedeeiten daarvan, verseh vleeseb en vast- stelliag van maxifMnmprijzen voor nuchtere kalveren, varkens, sehapen, geiten en bok ken en vaxtstelliug van een maximum klein- handelprys en geitenvleeseh. Naar het /irVad." verneemt is spoedig h$t besluit ta verwaehten, waa'bjj het slacht- vet wordt vrjjgegeveD. Een van de groote voordeelen, aan clandestienen verkoop ver bonden, ofadat thans het vet tegen vasten prgs aau de regeeiiug mod worden ge- leverd, zal daardoor vervaiien. Naar het «rVad." verneemt is het bericht van het ^Centrum", dat de rhandel in mar garine binnenkorfc vrjjgegeven aal worden, on j mist. Van vrjjgeven van de margarine is voor- loopig gecn sprake. Dit guede bron verneemt het Baagsche Corraspondmtiebureau dat bmnen zeer af- zienbaten tjjd de aanvoer van rooktabaken sigaretten van bnitenlandschen oorsprong zat kunnen worden nerval. Uit seheepvaartkringen wordt nader mee gedeeld In strjjd met vroegere 'oepalingen dat al leen consenten werden afgegeven voor ka toenen en wollen goederen, die betaald waren, in Eng-dand voor rekening van imporieurs liggen en waarvoor reeds vroe ger consent was verstreki, is thans mede gedeeld, dat voor alle katoenen en wellen manufacturen die in Engeland liggen con sent kan worden aangevraagdnaar ver- luidt ligt er voor Hollandsche rekening een waarde van pl.m. f 38,000,000. Hit vervoer dezer goederen geschiedt voornamelgk door de Boll. Stoombootmaat- schappjj en de mij. ff^oordzee", hoewel ook enkele Rofterdarasche lijnen hiervoor in aanmerking komen. Vlastouw. De Nederlandsche Uitvoermaatsehappij dealt mee, dat houders van vlastouw, nit inlandsch vlas vervaardigd, in de gele- gcaheid kunnen worden gesteld een gsdeel- te van han produet nit te voeren. Inlichtingen op dozen uitvoer betrekking hsbbende kunnen worden ingewonnen bg de afdeeling ngverhied der N, U. M De ministervan Landbouw heeft 'n nieu- we distributieregeling voor petroleum vast gesteld, uitsluitend ten behoeve van huis' houdelgk gebruik en verlichting van bin nen voartuigen, welke regeling is opgeno naen in de »St. Ct." no. 19. De minister hoopt, dat in de tweede helffi van Februari met deze distributlie kan worden aaogevangen. Gewacbt wordt op den aanvoer van overzee. De juiste datnm kan echter thans cog niet worden vastgesteld. Bet ber'cht van het ^N. v. d. D. dat petroleum binnenkort in den vrgen handet zou komen, biijkt ODjuist te zi]o. Eerlang kan verwacht worden de in stelling oener door den Minister van Bui- ienlaudsehe Zaken reeds aangekondigde Staatscommissie, betreflende het alcohol vraagsti k, an welke zal worden opgedrageu de mogelgkbeid te onderzoeken oni zander aan de induatrie een knak toe te brer gen, aan bet branderg-, distilleerderg en likeur- stokers bedrgf een andere riehting te geven. Meer bepaaidelijk zal die commissie hebben na te gaan of het terwille van de b'-strg- ding van het alcoholisme mogelgk is, de productie van gedistilleaed voor inwendig gebruik bestemd, aanmerkehjk tebeperken en, indien het kan, op te hefienr Tegen bolsjevristische avonturen. Het Hdbl. maakt als volgt melding van maatregelen door de autoriteiten genomen, om voorbereid te zijn op daden van al te avon- tuurlijk aangelegde Bolsjewisten. De voorgeschiedenis is de volgende: De S. D. P. thans herdoopt in Com muni stische partij, heeft sedert het uitbreken van de Russische omwenteling geregeld voeling gehouden met de Russische revolutionairen en na de over- winning der Bolsjewisten werd de verstandhou- ding zeer innig. De heer Wijnkoop werd feite- lijk de vertegenwoordiger der Bolsjewisten, het dagblad De Tribune de verdediger van hun principes en 'tis een algemeen ockend feit, dat, ter bevordering van de Bolsjewistische propaganda, dat orgaan met Russisch geld werd gesteund. Achter de Spartacus-woelingen in Duitsch- land zaten ook de Russische Bolsjewisten en 't ligt voor de hand, dat in de kringen der Nederlandsche Bolsjewisten plannen werden beraamd om, bij een eventueele overwinning van Spartacus in Berlijn, hier eveneens een dergelijke kans te wagen. Op het in ons land komen van vreemdelin- gen werd wel scherp toezicht gehouden, maar 't was niet mogelijk de grenzen zoo te sluiten, dat geen ongewenschte gasten in ons land kwamen. Toen de Spartacusbeweging haar hoogste punt naderde, werden de autoriteiten in Den Haag tegen ook voor ons land dreigende ge- varen gewaarschuwd. Er liepen geruchten, dat de voornaamste spoorwegstations, de telegraafkantoren, de groote dagbladen en verschillende bankinstel- lingen bij een overwinning der opstandelingen te Berlijn, door binnen- en buitenlandsche„ Bolsjewisten zouden worden bezet: dat zou ge- beuren omstreeks 19, 20 en 21 Januari; dan werd van Bolsjewistische zijde verwacht, dat de beslissing in Duitschland zou zijn gevallen. De regeering in Den Haag achtte, onver- schillig in hoeverre die geruchten geheel of ten deele juist waren, waakzaamheid g-eboden. Op haar aandrang werden in verschillende plaatsen maatregelen getroffen, verschillende leiders der Burgerwachten werden er op attent g'emaakt, dat ordelievend Nederland op huirne organisaties rekende en de Minister van Bin- nenlandsche Zaken kwam in Amsterdam, or daar met de autoriteiten overleg te plegen. Want in Amsterdam is de BaJsjewistische be- weging het sterkst; op het jongste S. D. P.- congres te Leiden was, door een onvoorzich- tige uitlating van een der congressisten ge- bleken< dat reeds in den loop van 1918 het be- zetten van Handelsblad en N. R. C. was over- wogen. Als de Bolsjewisten zich aan een avontuur zouden wagen, zou de hoofdstad daartoe het sein geven. Ten stadhuize te Amsterdam hebben jongst- leden Donderdag met den Minister van Bin- nenlandsche Zaken geconfereerdburgemeester Tellegen, de stelling-commandant generaalr majoor Overduijn, de procureur-generaal baron Van der Feltz, de waam. hoofdeommissaris, de heer Marcusse, de commandant der Burger- wacht, de heer K. van I.ennep. Daar zijn verschillende voorzorgsmaatrege- Ien getroffen. Zoo zouden vendelen der Burgerwacht op aangewezen dagen de gebouwen van eenige groote bankinstellingen, waaronder de Neder landsche Bank, bezetten. Vooral met betrek king tot deze instelling bepaalde men zich niet tot halve maatregelen. Op het gebouw werd een antenne geplaatst voor draadlooze telegra- fie om niet van de buitenwereld te worden af- gesloten voor het geval het telegraafkantoor zou zijn bezet, op het terrein van de Bank zou prikkeldraad-versperringen worden aange- bracht. Voor een scherpe bewaking van telegraaf- en postkantoor zou eveneens worden gezorgd. Ook werd den dagbladdirecties bescherming aangeboden, om te voorkomen, dat hun gebou wen door de bolsjewisten zouden worden bezet. Inmiddels deed de heer Van Lennep een be- roep op de Christ iijke werklieden-organisa- Vjfcr - ties om zooveel mogelijk vrijwilligers aan de Burgerwacht te bezorgen. Aan dat verzoek werd voldaan en in cpoedvergaderingen, Vrij- dag j.l. gehouden, werden en in den R. K- Yolks'oond en in de Protestantsch-Christelijke Organisaties velen orvan overtuigd, dat hun diensten in 't algemeen belang, dringend noo- dig waren. Intusschen was de opstandige beweging in Berlijn onderdrukt en bleek uit nadere infor matics, dat van gewelddadig optreden del roerige elementen voorloopig niets zou komen. Dit is daarop VrijdagTniddag ten stadhuize ook aan de pers meegedeeld. De revolutievertoo- ning zou niet doorgaanwegens gebrek aan aeteurs. Maar de Burgerwacht blijft paraat, en de autoriteiten houden een oog in 't zeil. De ex-Keizer naar Parijs? Renter seinl uit Louden het volgende be richt van de Daily Atalpt' ,.IIet Fransche Oouverneincnt heeft be- rt'lda '<le eerste happen gedaau om de kwestie van het vt 'biiji* en) de persoonlijke straf van de ex-kcizer tot een onmiddel- lijke practische oplossing te brengen. Er is alEe reden omj te hopen, dat binnen en- kede weken de ex-kcizer door Holland zal "worden uitgeleverd eni dat bij dan te Pa rijs onder bewaking zal worden gesteld, waar hij zal terechlstaah Hot ligt volkomen binnen de bevoegd- heid el er vredesconferentie om een inter- nationiaal hof te benocmen, dat de uit- levering vim den ex-kcizer door Holland zal vragen, niet op de gronden dat hij Duilsch loot'rhovtu-ldier is oof dat hij schuldig is aim het uitbreken! van den oor- log, maar omdiit hij de internationals wSten outheiligde en moorden bedreef waarvoor liij persoonlijk verantwoordelijijk moet worden gesteld;.'' De Times" zegt o. a nog, dat de ver- oordecling van den ex-keizer beschouwd moel worden als begin 0111 de inteniiatio- nale machtsgcb ru iken door rechlsregeLis te vervangen. Het is daarom dat Clemenoeau de ex-keizer kwestie als een der eerste za ken der vredes-conferentto besehouwt Een lersch Parle in en t proclameert de Republiek. Het Ieradhe republikeinsche eongres. bo- frtaande uit 30 a 40 Suiin-Fem-leden van het Parlemenl, kwam gister in het Man- sion-House te Dublin bijeen. Een verkla- ring werd voorgelezen, wan-in de nationaQ onafhankelijkheid wordt geprodanieerd, alsmecle de vesUging der terse he republiek, em waarin de terugroeping wordt gevraagd van het Engelsclie garni zoen. De Sinin-Feiners, de Iersche patnotten die huu land onafhankelijk van Groot- Brittannie widen maken, ontwiklcelen hun afsc.hcidingsbeweging. Zij hebben, evenals andei-e ©nderdrukte volken in midden l-.uio- pa, een nationale vergadering to Dublin bij- cengeroepen die de Iersche republiek afkon- digde en drie voor name leren, graaf Plum ketl. de Valera en GriffiUi tot afgevaardigden ter vredesconferentie koos. Zooals genield, had maarschalk Fi-ench, de Iersche onditr- koning, vohnacht 0111 tegen de Sinn-Feiners- actie op te treden. Dit is tot dusver niet geAeitrd. Het bloedig onderdrukkere van de Sinn- Feln-opsland in 1910 hedft zooals uit de jongste gebeui-teiiissen biijkt, s'.echts tijde lijk geholpeh. Wellidit is de beweging voot onafhankelijkheid er zelfs door gestaalu. In 'tkort komt de Iersche kwestie liiei- op neer dat alle Iereni verlangen naar meey zelfstandigheid, de nationalistische partij wit Home Rule (zelfbestuur) zonder afscheiding, terwijl Sinn Fein volkomen zelfstandigheid van Ierland en vonning der republic^, voor- staat. De nalionalislen hebben in <lc~alere jaren sterk aan invloed vcrlorcn. Sinn Fein, de u iters te partij, heeft haar overvleugeld. De Engelsehe regeering, die juist voor den oorlog het Home Ruleplan gereed had, stel- de lict tijdens den oorlog uit, maar eischte tocli Ierland'is deelneming aan den oorlog Door het nieuwe uilstel werden de Sinn Feincrs tot verzet gcprikkeld. Geheime ver- eenigingen gingen een levendige actio ont- wikkelen, groote hocveelheden wapens wer den bimnen gesmokkekt De opstand waar- bij Casement een rot spceilde, brak uit, maar mislukte. Sedert kreeg Ierland een geslren- gcai militair, lord' French lot gouverneuv en er was- zelfs plan! de conscriptie voor Ierland in te voeren. Algemeen laaide het i verzet op tegen de Engelsehe maatregelen en Sinn Fein groeidc met den dag. Als men nagaat, dat Ierland sedert de tweede helft der vorlgei eeuw, in Gladsto ne's lijd, zelfbestuur was. beloofd. dan is het te, begrijpen, dat men eindelijk de in- lossing van die belofte wit zien. I let tal- men van Ide Engelsehe vegearuvg is dan ook oorzaak dat de uitcrste radicate partij ten slotte den knoop zal doorhakken. De tijd van hardhandig optreden, waarover de En gelsehe vrijzinnige siaatslicden tijdens den oorlog niet behoefden te blozen, is tlians voorbij. Men kan moeilijk te Parijs over vrede en verzoening oreeren, teryvijl men te Dublin de leren laat doodschielen. Do Sinn Feiners willen zich nu het zelfbe- scliikkingsrecht met de volte maat zien tou- gewezen. En zij hebben 't oogenblik daar- voor niet slecht gekozen. 't Gebeurde eenige dagen geleden te Soltau. in Duitschtand, Krggsgevangen Belgen gingen hois toe. Een muziekkorps en officieren wachtten hpn aan de poort van 't kamp om den stoet naar t station te begeleiden. De stemming was natuurlgk opgewekt. Vooj" velen had de gevangen- sehap met al de ellende vier jaar geduurd. Eensklaps sprong een adjudant naar voren. Bg ontplooide en awaaide eeu vaandel. Waakte of droomde men P t Vaandel van 't Bchtste linie-regiment Waarlgk het was dat, het oude, het echte. Vier jaar had de kranige kerei het ver- borgen als een relikwie, hopend op dezen stond. Onbeschrgfljjk was het tooneel, dat zich nu afspeelde. Gejuicb, geroep, geween En met't fiere vaandel in top marcheerden de bevrgden naar 't station. (Tel.) De Franschen zgn slecht te spreken over het besluit der vredesconferentie om alle Russische regeeringen dus ook de bo! sjewiki uit te noodigen tot een samen bespreking met de geassocieerden. Bet officieele °Frankrgk heeft bg monde van Minister Piehon verklaard, dat het geen vergelgk met de bobjewiki wil en de meer derbeid der Fransche bladen zijn die meening toegedaan en bfhalve de Humanite die het besluit goedkenrt, vindt de Fianrche pers het een gewaagde en gevaarljjke be ■Hissing. De eenige concessie, die men aan de Fransche meening doet, is dat de bols jewiki niet te Pdrgs mogen komen, maar op een afgelegen eiland in de Zee van Marmara, bij Konstantinopei, in „quarau- taine" worden gehouden. Het gevolg van de beslissing zal zijn dat de be'sjewiki in ofBeieel contact komen met de geassoeieerde regeeringen. Tot dus ver hebben laarstgenoemden dit contact zoo angstvallig mogelijk vermeden Alleen Engeland toonde aanvankelijk eenige toe nadering tot sovjet Ruslaud, door toe te staan dat Litwinoff als agent der bolsje wiki-regeering te Lonlen vertoefde^met wie sg in nie--officieele betrekking stond. Later rooest Litwinoff echter weer uit Engeland vertrekken. Engeland is voor toenadering tot Rus land. C Alle Engelsehe bladen, op de ffMor ning Post', na, juichen het besluit der con ference toe. Reeds bjj 't begin moeten de FranscheD zich 't woord herinneren van Clemenceau, dat Frankrgk zich bg't vastleggen van den vrede, opofferingen moet getroosten. Die opoffering bestaat nu hierin, dat men af flict van gewapende intersenhe in Ruslaud en langs den weg van verzoeniDg zal pogen om Ruslaud uit den chaos tehelpen. Bet is nog de vraag of de bolsjewiki de aan geboden hulp zullen aannemen. De tfFi- garo" spreekt de hoop uit, dat zij zuilen •veigeren naar de eonferentie op de Prinaen- ^eilanden te gaan. Andere bladen wgzen er op, dat men door officieel en rechtsstreeks met de bolsjewiki in voeling te treden, hen stilzwijgend erkent. De eonferentie met de sovjet-vertegen- woordigers, die half Februari zou beginner), is volgens de ffTimes", de eenige oplossing geweest waarover de geassocieerden te Parjjs net eens konden worden* Geen ander voor- stel zou zon zjjn aanvaard. Hiernit biijkt dat Engeland en Amerika wel sterk op hun punten gestaan hebben in hun verzet tegen nieuw bloedvergieten in Oost Europa en voor de handhaving van 't beginsel van het zelf- beschikkingsrecht der volken. Naar dr. Dillon, de correspondent van de .Daily Tel." seint, hebben de burger- lijke regeeringen in Noord- en Zuid-Rus- land eD in Siberie (waarvan vertegenwoor- digers te Pargs zgn) gewe^gerd afgevaar digden te zenden naar de Prinsen-eilanden om met de'bolsjewiki te confereeren. Een poging dus om het plan der geassoc:eerkep in^de war te sturen. 't Is niet bemoedi- gead3 Morgen begint op deconferentie te Pargs de behandeling van het Volkenbondvraag- stuk. Yolgeus de „Newyork World" heeft de voorbereiding raeds goede vordsrmg«n gemaakt es zal Lloyd Geerge Zaterdag ia siaat zgn in de voltallige zitting den al- gemeenen grondslag aan te g«v*n, waarop de overeenstemming is bereikt. Het voorstel van Lloyd George is in al gemeen e termen vervat De oorlogtregei.au zullen in een aanvullend verdrag worsen opgenomen. Htt Amerikaansthe Volireu- bond-plan bevat, volgens de #World", de afschaffing van de dnikboottn ait oorlogs- werktu'g en vernietiging van al deze strijd- srachteu, in 't bezit van welke natie ook.. Er is over dit plan nog aiet beraiwt- ragd, maar men neemt aaa dat Engeland het zal goedkemren. De krggsraad in het algemeea hoofi- kwartier te Brussel, heeft deu aativrst Dewael, repetitor aan de (Viaamsche) hooge- school te Gent en lid van de Raad vat) Vlaanderen, ter dood veroordeeld, daar bg schuldig is bevonden aan een aanalag tegen de veiligheid van den staat ea het steaa verleenen aan den vjjand. V .75 10 10 >0 25 10 - O - 0 0 y 15 0 De vereeniging van Britsche produeenteu, gesteund door de groote handelsvereenigingac van het Britsche rgk, vertegenwoordigend meer dan twaalf milliard guldta aau in de nijverheid belegd kapitaal, he eft Lloyd George een schrgven gezonden met de ruede- deelirrg, dat het bestuur der vereeniging na dec wapeustilstpnd eenparig een motie heeft aanganotnen, waarin betaliug van eeu schadeloossteling door de centra!# mogend- hsiden, gelgk aan de kosten van den oorlog, wordt geeischt. Uit alle ceslen des rxj<ss zijn be wgzen van instemming van znstev- vereenigingen ontvangen. Het is r da vereemgingen vooral om te tioen, dar, do Britsche njjverhpid bij de medediugicg van aniere volken, die niet zoo uitgeput zgn, niet zal achterstaan, Het zgn de volkesj, die de wereld in den oorlog gedompeld hebben en daar voor verant* ooidelijk moeten worden gesteld voor de aangegaue schuiden. Ziju verhlgf te Washington zal vrg kort zgn en de president rekent- er op dat hg tegen einde Maart weer te Pargs terug zal zijn om dan zgn plaats op de vreiescon-.o- rentie weer in te nemen. TER NEUZEN, 27 Januari 1919, Het weerbericht van het meteorologisch in- stituut te De Bildt van heden luidt als volgt: Hoogste barometerstand 768.2 Haparanda. Laagste barometerstand 745.1 Stornoway. VervJhchting tot den avond van 29 Januari: Zwakke tot matige Zuidelijke tot Zuidweste- lijke wind, zwaar bewolkt tot betrokken, waar- schijnlijk nog sneeuw of regenbuien, licbte dooL Posterijen. Met ingang van' 1 Februari a s. is benoemd tot brieven- or telegrambestcller alhier. J. P. Klaaijssen. alhier. De verbindingsweg ten Zuiden van den Braakman. Teneinde de beteekeni^i na te gaan v an het amendement van den heer De MuraR betreffende den verbindingsweg ten Zuscten van den Braakman) hetwelk na zijne kraefi- tiget .verdecfjgpig in de Tweede Kamer door den Minister is overgenomcn en waardoor de rijksbegrooting tea behoev-t van Z ee u wfs cli A" 1 a and eren met ecu kwavt mu- lioeai gulden- is Verlioogd. lateu vv ij hier ynder vol gen een- lijst van de jaarlijksche b'.jum.- gen (die door verschillende gemeenten en polders gedlurendc 30 jar^l -oor den a ant eg van Idien weg waren tocgezegd en van wel- ker betaling zij mi ontheven worden. Ter Neuzen 686. Biei-vliet 177- Uzeiy- dijke J 209, Axel /383, Hoek 197, Plu- I m

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1