mm ah 11, m III.! ALGEMEEN NIEUWS- EH ADVERTENCES!.AD V00R ZEEUWSCH-VLAANDEREK. No. 6790. Dinsdag 21 Januari 1919. 59® Jaargang wm TITH E N L A N 0. ABONNEMENT: Telefoon 25. ADVERTENTIEN Bit BM Yarssliijst laandag", Woeasdag- es YrpagavoM, uitgezo; isrd op Feestdagen, de Firma P. J. VAN BE 8ANDE te Ter Neuzen. Steun aan gedeoiobiliseerden dieostplichtigso, Bantsoen Bator, mz. f 42,500.- gulden, Be Belgen en Wij. gaaaaBsaaaaaajMi in zasjessssmamiE's&mmmmm em m hi i mhmib1 wiwii1 uw l mmn «nm ■wiwiwiwp ii i«»iiii -vsmammm&mm& y B.;!- Wm Per 3 maanden binneh de stad 1.20. Franco per post voor Nederland/ 1.40. Bij vooruitbetaling: voor Belgie en Ned.-Indie /1.80, overig Buitenland/2.— Voor Nederland: Per jaar bij vooruitbetaling 5, Men abonneert zich bij de IJitgeeFster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle BoekHandelaren, Postkantoren en Hulppostkantoren. Van 1 tot 4 regels OPo. Voor elken regel meer 0.15 Grootere letters en cliche's worden naar plaatsraimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwdlf op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien voor 1 Utir op den dag der uitgave. Bsrgemeester en Wetbouder3 van TER NTEPZEN maken bebend, dat gedurende lift tijdvak 23 t/res 31 Ja.Di geldig is boa le week der kaarten van het Be tjjdvak voor Roter, Melange A, Melange B en N«-maai- margarine. Tsr Neuzen, 2® Jan. 1919. Burgerneester en Weihoudsrs voornoemd, J. HUIZINGA, Burgerneester. L= WABEKEt Seeretaris. Burgerneester en Wethouders dergemeenteZAAMSLAG maken bskend, dat de inschrgving is opengesteld op de 2de Serie, der door de gemeente aarstegane 5 °/0 geldleentng, groot in stukken van 500 gulden. Inschry vingen worden ingewacht voor of op 24 Januari 1919, voormiddags Ql/2 ure. Zaamslag, den 14 Januari 1919. Burgerneester en Wethouders voornoemd, JOH. OE FEIJTER, Burgerneester. J. STOLE, Seeretaris. y INOEZOSOKN. (Y e r v o 1 g.) Daar Karel da Goede geene kinderen naliet, poogden verscheiden bloedverwanten v&it het Yiaamsehe hois hvmee aanspraak op de erfenis te doen gelden onder deze bevonl zich oolr de gravin-_weduwe van Belland, die Viaanderen voor haren zoon Dirk VI irachtte te verkrijgen. Koning Lcdewijk VI van Frankrjjk noodigde als iaesheer de mededingers naar de grafelyke bS'»on en de grooten des lands uit, om te Atreeht voor hem te versehgneo, ten einde *»!k gelsgenheid zou vinden, om zijne aau- spraken te doen gelden." Hij zelf had rseds zijne keuze gevestigd op Witlem van Nermandie, in wien hjj eenen medestander vsrvraehtte in den atrgd tegeu Headrik 1 van Eugeland. De Vlaamsche grooten vaegden zich naar de wenschen des Konings zjj erkenden den Normandier als hunnen graaf en waren den leenheer behuipsaam, om die keuze bij de gemeenten goedkeuring ts verschaffen. Toen Lodewpk VI met Willem van Normandie naar Brugge kwam, sckeen da menigte in de keuze des konings ta bernsteu. Niet alle steden evenwel waren met de verheffing van den Normandier in- giEomen. Voorai te St. Omer en Aarden- burg maekte de burgerij tegenbedenkingen. latusschen ook deze tegenstand weid over- wonnen, en de gekozene op alle plaatsen, waar dit gebraikelpk was, gehuldigd. De geheele geschiedenis van Willems vsrheffihg ievert Jj-et bewijs, dat de Vlaam sche gemeenten reeds'te dien tijdetoteene groote mate van aanzien waren gestegen. Immers, zij durfden de verklaring afleggen, geen graaf te zuilen erkennen, die met in staat zou zijn, de domeinen zijns voorgangers rmar behooren te besturen en zpne reehten nadrnkkelijk tegen de vijaoden des lands te handkaven, of die ackterblijven zou, om de armsn en ouderloozen als een vader te ondersteucen en in de vreeze Gods alles aan te wenden, wat de welvaart der iand- zaten kon bevorderen." Is plaats aan deze billpke •ischen te volaoen, toosde de graaf Willem zich heog- moedig en laatdunkend. Hij ver.vreemdde de trouwste ocdersaten van zijn persoon, door tegenover den entluikenden vrpheids- zin de aaacht, der dwingelandy te stellen. Drie van Willems mededingers naar de graftlgke waardigheid hadden onverwijld bet harnas aangeschoten, bondgenooten ge- worven en zich van eenige verstevkte pun- ten meester gemaakt. Sleeht?, door Fran- sche hulp kon de No'mandier zich in Viaanderen handhaven. Zgn felsle tegen- siander, Wiilem van Yperen, had ininiddeis steun gezocbt bp ko:-ing Hendrik 1 van Eugeland deze rustte eene vloot uit, welke koers zeite raar Lammensviiet (het tegen- woordige Sluis). Zoodra graaf Willem de landing der Engeischen werd gebosdschapt, snelde hij den vjjand tegen, maar ter hcogte van het tegenweotdige Damme gekomen, werd hg zoo wel ontvangen, dat bij als vluchteling het slagveld moest verlaten. Willem van Vparen zag nu den weg aaar het hart van Viaanderen open, maar meer op eigen grootheid dan op da welvaart zjjner laadgenooten bedacht, vsrhinderde bij niet, dat zjjne krijgsbenden het gansche platteland plunderden en verwoeitten. De Vlamirgen vielen hem daarem niet toe, en teen koning Lodewjjk opnieuw balptroepen naar Viaanderen zond, zag hij zich ge- nsodzaakt zgn vaderland te ontwijben en in Engeiand eene sebuilplaats te zoekon. Koning Lode wij k VI, die, evenais Be?, dewga Vll eu Karel de Goede, de gemeeateo tegenover de eaelen beschermde, -hed Wii- lem van Normandie aan, hiertu ziiaen voer- gangers in Viaanderen niets toe te geven maar d^^ N©rmandier vond in de ro! van vrghsidminnend. graaf geen bebagen. Zijn bewind ontsardde eerlang in volslagen ti- rannie. Niemwe belastingen werden ge- eischt, drukkende wetten uitgivaardigd en den edelen vrij spel gelaten tegenover hunne eigenhoorigen. Eene algenaeeoe ontevredeobeid vervulde de gemoederen. Eindelijk brak het onweder los. Gehgel Viaanderen raakte in opstand. Op voorstel van Daniel van Dendermonde besloten de ontevridenen onmiddeilijk Dirk van den Elzas, den kleinzoou van Robert den Fries, de grafeliike kroor. aao te bicden. Zij noodigden heta tot hen te komen. Door niet meer dau drie ridd:?rs vergezelJ, naderde Di;k de Vlaamsche grenzenmaar eenmaal in net graafschap zijnde, werd zijn gevolg door de burgers, die naar iijne komst reikkalsder, duizeudvoudig vergroot Gent en Brugge bsgroetteu hem metgejuieh afgevaardigden uit Yperen kwamin hem aankondigen, dat hunne medeburgers gezind waren, het des Normandidrs af te schuddeu; op ziju roep ijlde het volk van Axel, Boachaute en het Land van Waas tot hem. Wiilem van Normandie, schier door alien verlaten, smeekte in zijnen nood, den koning van Frankrijk om bijstaud. Lndewgk dos- digde de Vlaamsche grooten uit, te Atreeht samen te komsn. Hij stelde voor, dat acht afgevaardigden van elke'stad en elke kansel- rije zich te bepaalder tijd aldaar zouden vereenigen en ten overstaan van zijne ge- macbtigden hunne grieven tegen graal Wiilem uiteenzetten, dan zou hij zich be- pveren, om den vrede tusschen hen en den graaf te bersteilen. Niemand verseheen. De Brugsche magistraat wees de tussehenkomsfc van den Franschen monareh af, met deze trotsche woorden,/De koning en alle vorsten, tgdgenooten en nakomelingschap, alien moeten weten, dat de Fransche koning zieh niet met de keuze van de graven van Viaanderen heeft te bemoeien dat aileeu de edelen en de burgers des lands den erfgenaam van het. graafschap kunnen aan- wijzen en hem bet oppergezag opdragen dat degene, die de erfenis ouzer graven ontvangt, als leenman van den koning van Frankrgk siechts verplicht is, een zeker aantal gewapenden te leveren J dat de koning van Fraukrijk geen enkel reeht heeft, ons eenen beer op te dringca, hetzij door geweld, hetzij door omkooperij". Lodewgk YI, zwiehtenda voor de beden van Willem van Normandie, sloeg het beleg voor Rijselmaar de moedige Dirk wilde van wijken noeh onderhaudelen weten. Op het gerucht, dat de Engelschea tot Epernay aan de Marne wareu voortgerakt, brak de koning het beleg op. Dirk zette nu zguen mededinger na, die met zjjne krijgsbenden in eene noordelgke richting was afgetrokken. Twee slagen werdea geleverd, waarin h^t voordeel eehter op de zijd van den Normandier bleef. Dirk sloot zich nu in Aalst op, dat door zijnen tegen- stander omsicgeld werd. Eens tot onder de rnuren gereden, teneinde de belegerden tot overgava te bewegen, werd Willem van Normandie ieor eenen boogschutter in den schouder g-i offen en wa» vijf dagen later een lijk. (1128) Na den deod van Wiilem van Normandie zag koning Lodewijk VI niet alleenafvan hot voortzetten der openlijke vjjandelgk- heden tegen Dirk van den Elzas, maar erkende zelfs na ooigen lijd diens heer- schappij over Viaanderen. Graaf Dirk gaf zich aile moeite, om de tweed: achtstiilen, die door het verm»orden van Kaiei den Goede onder de Vlaamsche edelen- wa-; ontstaar:. Hg zond «ene ver klaring in het liehr, waarbij alien, die om dezen moord de vj.ucht hadrien genomen, wiji zij van medepbehtigheid verdaeht wer den, vrjj en ongehinderd konden terug- keeren, indien zg door bewgzen staafden, dat zij onschuldig aan de misdaad waren. Door zeer veien werd van deze vergunning gebruik gemaakt, o deranderen door Lam bert, kastelein (burgg-aal) van Aardenburg, die zgne onsebuld hoven bedenking steide door gloeierid jjzer aan te raken (Godsoor- deei). Eenige jaren van toenemende welvaart waren verioopen, to. a Willem van Ypetfen Eo^meals .-nee peging waagde, om de V:a..,msciie kroon te winren. Met eene vloot nit Engeiand overgekomen, landde hg bg 8luis, aat_ dj tot een brandpant van verwoestende tochten in het uoorden van Viaanderen maakte. Hij was echter welhaast gedwongen zich bij verdrag over te geven en andermaal van zgne reehten op het graafschap afstand te doen. Vier keeren is graaf Dirk naar bei Seilige Land getogen, ten einde de Moha medauen te bestrijden. Tijdens zijnen derden tocht was het regentschap toever- trouwd aan zijnen zoon Philips, eenen jongeling van groote verwachtingen. Nau- weiijkfe had Philips bet bestuur overgenomen, of hjj wapende zieh tegen graaf Floris III van Holland, die te G --rvliet eenen tel had gevestigd, waar alle schepen, weike door de Bornisse steven icn. aan de Hollaodsche schatkist moesten offeren. Vergeefs hadden de Viamirigen die hanleJing als onweitig aangeduid. Graaf Floris was op zgn stuk blgven staan, omdat de Vlaamsche schepen, door de Bornisse op te varen den tol te Dordreeht konden ontkomen. Daar gees van beiie partijen wilde toegeven, was de ooriog onvermijdelgk. Engelsshe schepen voegden zich bg de Vlaamsche vloot, de Hollanders en Zeeuwen te be- strgdeu, terwiil Vl&amsehe krggsbenden het Land van Waas biunentrokken, waar- van nog steeds een groot en rgk gede^lte aan Holland toebehoorde. In deze streek rerdedigde Heridrik van Beveren met on- bezweken trouw de belangen van graaf Floris. De Htilanders werden echter uit het Land van Waas gedrongen, en de heer van Beveren zag zieh na de verwoesting van zijn kasteel gedwongen, het erf zijner vaderen te ontrlumen. Met niet minder treurigen uitslag dan de heer van Beveren had gestreden, voerde graaf Floris zijrre Hollanders en Zeeuwen tegen de Vlamingen aan. Na eenen hard nekkigen Rtrijd was hg genoodzaakt, zich gevangenNte geven. Hij werd in zegepraai naar Brugge gevoerd, waar hem de proostdij van St. Donaas tec verblijve werd aan- gewezen. Drie jaren wachtte hij vergeefi op de halp zjjner bondgenooten teen hij alle hoop op eene gunstige tusschenkomst verloor, bezegeld? bij in 1168 een vredes- verdrag, waarbij hij beloofde, de voordeeien, welke Zeeland Bewesten-ScheJde opleverde, met de graven" van Viaanderen te deelen en den Viaamschen ko. plieden verschillende voordeeien binnen zgne landen in te ruimen. De tol te Geervliet werd te hunnen behoeve opgeheven. De herfst van 1170 kenmerkt zich door eeaen hevigen storm, welke, gepaard aan eene hooge zee, de dgken zoodanig teisterde, dat vele bezweken, en geheele streken over- streomden. Beneden Stavoren vertoonde het gansche land zich als eene bavre zee, ja nabg de muren van Utrecht werd zeeviseh met netten gevangen. Ook het noordeljjk Vlaar- aeren, inzonderheid de streek romdom Brag ge, had vel te iijden en onderging door dezen geweidigen vloed alsmede door dien van 1178, eene groote gedaanteverandering. Nieuwe dijkea werden gevorderd, zou geeu groot deel des lands voor altiji der zee ten prooi vallen. Nu wist Philips van Viaan deren, dat de Hollanders boven alien in het aanieggen van dijken uitmuntten, en daarom noodigde hij Holiandsche djjkwer- kers uit, dien arbeid op zich te nemen. Meer dan duizend Holiandsche en Zeeuw? sche werklieden kwamen over, brachten het moeilijke werk tot stand en bouwden Dam me, dat zich eerlang tot eene der bloeiend- ste steden van Vlaanderens noordkust ver- hief. Het werd de voorhaven van Brugge. In 1180 werdea de grondslagen van de Liere-Vrouwenkerk te Damme gelegd. De opvolger van Floris III van Holland, graaf Dirk VII, wilde, wat het ook kostte, een einde maken aan de afhankelijkheid waarin Holland door het verdrag van 1168 tegenover Viaanderen gekomen was. Hij meeads eene voortreffelijke gslegenheid hier- toe te vinden, toen na den dood van den Viaamschen graaf Philips van den Elzas moeilijkheden over de erfenis tusschen de nabestaanden en den Franseheu koning waren ontstaan. Voor zoovcr hat ds op- hefiiDg van da leanroerigheii ovar Zeeland- Bewestea-Sehelde hetrof, mislukte zijne pogiagen, maar met betrekkisg tot ket bevestigen van den Geervlietschen tol slaatgde hij beteralthans keizer Hendrik VI ver- gunde hem, dien tol te blijven invorderen, onder de uitdrukkelijke bepaling, dat ook de Vlamingen gehouden zouden zgn, dien te voldoen. c Terwijl Dirk VII zich gereed maakte, om tegen de Drechterlanders, die onder zijnen broader, Jonker Willem, de ??apenen tegen hen hadden opgevai, ten striide te trekkeD, werd hem geboodschapt, dat de Vlamingen op Waicheren waren geland en hem dit eiland poogden te ontrukken. Zgne heldhaftige kleine gade Aleide trek nu met de eene helft van het leger naar het noor- den, Dirk zelf toog met de andere helft na-;r het zuiden. Beiden behaalden eene luisterrijke overwinding. De Vlamingen werden uit Waicheren verdreven. (1195.) (Wordt vervolgd.) Mederlaifcl en Belgie. Een Beigisch correspondent van de N. R. Crt. schrijft dd 13 dezer De perseampagne tegen ons land was sedert de laatste week wat aan het luwen en, zie, na neemt de Emile Beige, die daar- aan weinig had meegedaan, de zaak weer op, blijkb'aar in de meening, dat het toch jammer zou zgn een zoo dankbaar onder- werp voor goed te laten varen. Over het eerste artikel in de Etolle be- ricntten wij reeds en nu heefH heeft het numrner van Zondag wederom een hoofd- artikei, waarin wij behoorlijk worden aan- gevallen. Aangezien bet echter vol onbe- wezen beweringen en tendentieuse onwaar- heden staat, wil de redactie er bliikbaar de verantwoordelijkheid niet van op zich ne men en zet er voorzichtig boven Een onzer vrienden schrijft ons. Deze yvriend" is ook een aanhanger v»n het syateem der vriendschappelijke hespre- kingeu en regelingen en zou het in de kaart van Duitschland spelen vinden indien beide buren over grenswijzigingen en Schel- dekwestie ruzie kregen. Hjj somt dan be- awaren op die Belgie kan laten gelden tegen hec ISederlaadsch beheer van de Schel- de en de daarop uitkomende waterw-egen, als het kaaaal Ter Neuzen Gent, en be- vyeert dat deze levenskwesties voor Belgie door ons al buitengewoon stiefmoedeilgk werden behandeld. Dit ailes zijn voor Belgie levenskwesties van zeer groot belang voor zijn bondge nooten het zgn vraagstukken van recht- aardigheid. waar geen gevoelskwesties van mogen worden gemaakt. Tot dit laatste, vindt de ffvriend" van de Etoile, is Neder land trouwens minder gerechtigd, dan wie ook, want het heeft zieh weinig gevoelig "getoond onder de herhaalde Happen der Duitschers, tegenover wie het een welwil lende onzgdigheid heeft betracht. Men kan immers niet ontkennen, dat, zonder de be- voorrading van Duitschland met levenmid- delen doer of via Nederland, de ooriog veel korter zou geduurd hebben. De poli tick van het ministerie-Posthuma heeft Bel gie meer gek«st, dan men zou kunnen zeggeD. Evenwel laat de ffvriend" hierop on- middeilijk volgen, in aanmerking nemend de gastvrgheid aan onze arme vluchtelingen verleend (weliswaar meer dan afgeiost door de uitgaven der rijke uitgewekenas, door de hulp van onze gesehoolde wevk- krachten en door de gift va« ens hloed ten bate der gezameniijke vrijheid) en eveneena in aanmerking nemend de toekomrt, moeten wjj er bij het vredeseongt r op aandringea, dat Nederland, in-ruilvoor wat le mogend- heden ons zullen toe vijzen, groote sefiade- vergoedicgen krijge, met name een kolea- bekken, evenredig aan zijn behoefte. Maar dan moet Nederland ons ook in staat stellen op het coDgres te Versailles te zijnen behoeve tusschen beiie te kemen en niet toelaten dat een deel van zi<n pers en eommigen van zgn afgevaardigden oas onheusch bejegenen, nech dat zgn Minister van Buitenlandsche zrken het lasd v«rkeerd vooriiehte. Dit laatste nader uitwerkend, verzekeri de schrijver dat niet 70,300, maar 117,000 Duitschers door Lieaburg zgn getrokkea, deze waren niet ontwapend, want in Lim- bnrg hebbea de bewoners wapens van die troepen gekocht, in zake het doorgevoerde vee is geen enkei eertificaat van oorsprocg gevraagd, het grootste gedeelte van dea ooriogsbuit (paarden, vee, pluimgedierte, meubelen, auto'?, karreu, levensmiddelea) is door Limburg meegenomen, en dat ondanks de bezwareu daarover door de Belgische grensbewoners aan de Nederlandsche eontro- ieerende -militairen kenbaar gemaakt, enz. enz. Dit alles, gevoegd bg het feit, dat Neder land Limburg niet kaa verdedigen, maakt dat er over deze tusschen beide landen hangende visagstukken ge -raat moet worden zou men zich hiertegen verzettem, dit zou een vasten vrede in den weg staan en aileen van nut zgn voor Duitschland. De ffvriend" besluit dan met deze arga- menienNederland, dat zoo schitterend weerstand heeft geboden aan revoluLonaire bewegingen, zal niet toestaan, noch aan de pro-Duitschers, noch aan wien ook, dat het in een scheeve posRie wordt gebracbt. Nederland kan een uitstekends zaak maken wanneer het een hofielijke en harteljka houding bewaart, zf.l Belgie daar met a! zgu macht aan medewerken. En op die m a n i e r wordt da pn- blieke opinie in Belgie dmr de g oote pers roorgelicht, Buiisehe requisitiebons. (Officieel.) Het Ministerie van Buiten- landsche Zaken deelt het volgende raede De Minister van economische ^aken te Brussei heeft bekend gemaakt, dat alle ge meenten in Belgie zjja uitgenoodigd, voor den Blsten dezer over te ga m tot het na- zien van alia Duitsehe rtquisitiebons, die zich in het bezit bevinden van particuiieren en publieke insteliingen; aan al?:- hoaders van door de vijanden van BsigiS afgegevea requisitiebons wordt verzocht zich voorzien varr hun stukken aan te melden ien ge- meentehuize, waar in hun bijziju zal wor den overgegaan tot de inschrgving op een samenvattende lijst van het bedrag der boas, van het bedrag der vergoeding, dat kg, wiens goederen gerequireerd zgn, ontvangen heeft en van de waarde, die hij aan die goederen toekent. De requisitiebons zullen na inschrgving aan de eigenaars worden teruggegeven. Er zal ihans geen opgave worden samen- gesteld van die requisites, die niet tot af- gifte van bons hebben aanleidiug gegeven. De Minister van Buitenlandsche Zaken geeft aan Nederlauders bier te lands, die in het bezit zijn van rec|uisiiieboHS, door de Duitsehe overheden of militairen in be- zet Belgie afgegeven, in overweging, hun bons naar het ministerie van bniteniaad- scba zaken op to zenden, opdat dit ze kan doorzenden naar Hr. Ms. gezantscbap te Brussei, hetweik bereid is de boas aaa de Belgische regeering te doen toekomen ter overlegging aan de betrokken gemeente- besturen. Bg de toezending van de bons, die ver- gezeld moet gaau van de bovenbedoeids opgaveu, moet duidelijk vermeld worden, aan welk gemeentebestuur zij moeten worden overgelegd ook moeten du;de!ijk vermeld worden de namen der eigeaaren en hun woonplaats of vroegere wopnplaats in Belgie, alsmede hun tegenwobrdig adres. Schrijfwijze Nederlandsebo taal. Bij Kon. besluit van 16 dezer is de Staatscommissie, inges- Id bij Koa. besluit van 16 Juni 1916 no. 7, aan welke was opgedragen, de regeering van advies SE3S3BR *ksk'. TB9MSK'snsiras» fB&rwsaBtWHnaMHHp iwBBM»sw*BsnsB«JBSW«SBBMs«iasB«WE*EsaE«BSHBHsraft*ft! B« Burgerneester van TER NEUZEN brengt ter kennis van dienstplichtigen die net 31 Juli 1918 met onbepaald ldein verlof zijn vertrokkes en nog ge«* kleedinggeld hcbben ontvangen, en,voorzieii zijn van een grdene kaart, zich daarvoor kunnen aanmelden elken werkdag van des voormid- dags 9 tot 12 uur op het stadhuis. Zij die bij hun vertrek met onbepadld Iclein verlof geen groene kaart hebben ontvangen en meenen er aanspraak op te kunnen maken, kunnen zieh tot het verkrijgen van zulk een kaart alsnog sohviftelijk wenden tot den kolonel, hoofd van het bur eel landmavht, plein 28 te '8 tfravenhage. In hun aanvraag mo.t duidelijk vermeld worden a. naam en veornamen (voluit). h. positie (milicien, landweer-landstormpliehtige enz.) e. liehting, jaarklasse enz. d. korps en onderdeel, waartoe belanghebbende behoort of laatstelijk h.eft behoort. e. datum vvaarop fcuisvvaarts gezonden. f. adres waaraan de kaart moet worden toege- zonden. Ter Neuzen. 18 Januari 1919. Be Burgerneester voornoemd. .1. HU1ZINGA. om I® f

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1