No. 6789. Zaterdag 18 Januari 1919. 59e Jaargang Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Inlevering Wapenen. ~s i h n e a uTiTor~ AanijziM ¥erkrijgbaarsteiliog Li¥€KBm!ddelM, Gecondenseerde TaptemelL Slichtyergnnningeiic Uitgifte Boterkaarteo, f 42,500.-- gulden, 8U1TENLAWD. De zending naar Belgie, Rijwielbs^den. Dr. Rrnmm»lk»mp ernstig ziek. Gun Blachtvartaod. Orgafiisatie der <5istrib*tie. zfsk&z&l areyggtMBgaafc?.*9£ttss&^iirsz -t' 'j:i:££3&BttaB&€£?*£i£g2 &B&2L2." ■y^sr-r:'-^ ■&MSR3BBBBHRKBM9C -sasm in iraKssm Be Burjemeester van TER NEUZEN brengt t*r keanis ran belanghebfeenden dat in wapenen wsder moeten ingelever.d worden. Senoemde iulerering moet plaats hebben op Maandug, Dinsdag en Woensdag 90, 91 en %'i Januari 1910, telkens van des voor- middags 9 tot l'i uur, Op het Politiebuieau aan den Smidswal. Ter Neuzen, 16 Januari 1919. De Burgemeester voornoemd, "j. HUIZ1NGA.. Hargejmeester jm Wethouders van TER NI6ZEN maken bekend, dat in de week van 20—26 Jasi, mag worden afgegeven op ben No. 152b 79gramKaas 20 plus. n 153b 70 Yolvette Kaas. nan 154b 150 Jain. g n f/ 155n (50 if Rpsi. H 158b 1 stukje Kleizeep. „„H 1^7b 1 reep Chocolade. fj n f> 158b 250 gram Suiker (Melis of bpsoorten). gun 5 2e serie der kinder-suiker- kaarten 250 gram Suiker (Melis of bijsoorten). u 11 en 12 lie serie der aardappel- kaarten ieder 2 K.G. Aardappelen. v *12 le serie der penlvruchtenkaarten 250 gram Groen# Erwten. Ter Neazen, 17 Jan. 1919. Bargemeesfcer en Wethouders voornoemd, J. BU1Z1NGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat vanaf 1719 Jsa&s* mag worden afgegeven ep bon No. 151b 2 ons geconden- aeerde Taptemeik, waarran de kleiabandelprjjs bedraagt 8 cea* p*r ons. Ter Neuzen, 16 Jan. 1919. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZ1NGA. De Burgemeester van TER NEUZIEN maakt bekend, dat vergunnipgen iot slaeh- tiag alteen worden afgegeven voor Htm- (leren, terwjjl voor huisslacktingen ver- gsncing moet worden aangevraagd bp den plaatselgken correspondent der landbouw- esmmissie (secretarie). Ter Neuzen, 17 Jan. 1919. De Burgemeester voorneerad, J. BUIZINGA. De Hoofdcontroleur- Boekhouder van het Levensmiddelenbureau maakt bekend, dai de uitreiking der kaarten Ille tijdvak voor Beter, Melange A en B en normaal Margarine zal plaats hebben op vertoon der rautsoeneeringskaarfc op Oistsdaxf 21 Jan., en wei roor de bonders van rantsoeneerings- kaarten No. 1—250 Y.m. ran 9—10 uur 251-500 v 10-11 u n 501—ISO 11—12 v 751—1000 n.m. 1—2 u 10Q1-1250 2—3 1251—1500 3-4 g 1501—en hooger u 4—5 Yoor de bewoners van Driewegen en Slniskil zpn de kaarten te bekemen bp de heeren J. G. Jansen en C. Meulbroek. Ter Neuzen, 17 Januari 1919. De Roefdccntroleur-Boekhouder van het Levensmiddelenbureau, L. W. RIJNBERG. Burgemeester en Wethouders der gemeenteZAAMSLAG maken bekend, dat de inschrjjving is opengesteid op de 2de Serie, der door de gemeente aactegane 5 °/0 geldleenlnggroot in stukken van 500 gulden. Insckrijvingen worden ingewaeht voor of ep 24 Januari 1919, voorirriddags 9y3 ure. Zaamslag, den 14 Januari 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLK, Secretaris. Renter seint uit Bmssel, <iat de Neder- landsche sending Woensdagochtend ten padeize in de groste raode zaal door den Koning is ontvangen in t: genwoordigheid van de hefdigniiarissen. Nederlandsche beeren werdsn den Eoniug voorgesteld door Minibier Bjmans. zgn geen toe- spraken gehoaden, Jhr. Rt'js 4e Beerenbrouek, hoefd der missie, besft den Koning een eigenhandig door Koningin Wilheimina geschreven brief overhandigd en den Koning en diens volk de geiukwensehen van he's Nederiand&che volk overgebracht. De Koning bedankte in karteijjke woor- des de Koningin voor w.at H. M. en de regeeiing gedaan hebben voor verdrevec Be! gen. Aan het galadiner van hedenavond zitten aile Ministers aan en ook burgemeester Max yan Brussel. Aan het noenmaal in het Nederlandsche gezantschap heeft adngezeten de oppsrhof- maarsehalk Tiresent. Gedurende het banket heeff. de Kening een toespraak gehoaden, waarin hp de Koningin d«r Nederiandeu bedankte voor haar kiesche attentie door het zeaden vaa de missie hij voegde daaraaa tee sea herinnering van den ouden roem van Nederland. Belgie en Nederland tpn vereenigd door intsdlectneele en economisehe banden, wDke dagteekenf n van de eerste tijilen hnnner geschiedenis en die in da toekomst nauwer zuilen worden aangehaald. Het publieke en het private leven van d* b*ide volken berust op Je liefde voor vrjjhsidij ver en eerlpkheid Jn den hgpdel. De aar'hykskundige ligging van biide landen maakt ban om zoo te z<~ggen selidair. Men zou mteiipk kunuea vaiten, dat het eene de vrpheid zou behoudeu, indien het andere geknecht zou wezen, Mpn landgenooten begrppen z*er wel deze gemeenschfip van balangen, welke doar de natuur is geschapenhun levendigite weusch is, h*t Koninkrijk der Nedeilandea dageiijks in kracht en in voorspoed te zien groeien. Bij de vriendEehap, die de Belgen voor het Nedeilandsshe vo!k> gevoelen, veegt zich ean gevoel van levendige dankbaarheid voor de ontvangst, die houdarSfuizerxdia uitgewekentn op den Nederlandseben bodem gavonden hebb»n. De Koning spreekt ver- volgens o"er het werk, dat er door de Nederlandsche diplomaten en ambtesaren van het Spaansch-Nederlandsehe comi'e vol- bracht is, ten einde de bevolkiog van Belgie v»or hongersnood en de ellende der opvorderingen en de deportaties te be- hoeden. Tsn slotte geeft de Koning uiting san de dankbaarbeid vaa het Belgische volk en zegt danU zuit niet ualateu nan de Koningin te .zeggen hoe zesr wp haar ar- ksntelijk zun voor haar vriendelpke attentie en tevens zult u haar de wecschen over- brengen, die wii voor het geluk van het koniuklpk gezin en de wslvaart vac Neder laid koesieren. Jhr. Ruys dankte den Koning roor de ontvangst m Belgie en g- f de rersekering dat hij de wenschen vaa Z.M. aan Koningin Wilhelmina zou overbrengen. Dinsdag 14 Januari werd fce 'a ©raven- hage onder leiding van den voerzitter, den heer B, C. J. Herfkens, de jaarlpksehe algemeene vergadering gehouden der Ned. Yereeniging van Grossiers in Rijwielen en Ocderdeelen. Uit de mededeelirg van den voorzitter bleek o. a., dat het rij wielbandentraagst.uk binnen drie maanden zou zijn epgelost en dat, albeewel er geen overvloed was, toeh iedereem die een rijwielband noodig had, deze dan zou kunnen krpgen. Thee. De regeering heeft besloten thee-aanvoer direct van Indie uit te hevorderen ia ver- baad met het feit, dat de prijzen in de kolonifen aaiszienlyk lager zija dan ter Londeasche markt. Dit beteekeDt, dat voorloopig thee-aanvoer uit Engelaad prsctisch niet za! kunnen geschieden. Naar het ,»Yad." verneemt heeft onze regeering besloten de thee-distrihutie voor- loopig te handhaven en de maximumprpzen niet op te hefifen. Naar de ffNed." verneemt, is dr. Brummel- kamp ernstig ongesteld. Vrpdag wconde hij nog een vergadering bp te Utrecht, dech toen hp op zjja terngreis t^S Gomda op aansluiting moest wachten, schijnt hp koude te hebben gevat, wat in deze mate verevgerd is, dat het ergste gevreesl moet worden. Blijkens een later berieht is Dr. Brummelkamp overledeu. De i/Pr. Gr. Ct." heeft het aeriaht ge bracht, dat binaenkort weer een algesaeen slaeht=erbod kan worden verwacht maar het v Vad." kan meedeelen, dat hier voorloopig geen sprake van zijn zal. Ora per hoofd 2 ons per week te distribueeren is voldoende vee aanwezig ea vooral als het Amerikaansch spek uit Engeland aargjkomen is als aaa- vnlliEg van de t« sistribaeereu voorraad, hestaat eerde'r kan? op vermeerdesing van bet rantsoen, dan op em sJuhtverbod. Dat elaadestien jesiacht worit, is waar, het heeft bij lange na niet den omvaog van voer hst slachtverbodhot voerde*! vaa het clandestien siachiec, #at ongeveer 350 per-vette koe bedraagt (bet ontduiken van den accijr.s er- hei riet leverr* van vet aan het rpk) is voor velen bhjkbaar to machtig. De v aag aaar vleeech blpft nog steeds groot. Aan het slaeht1 a te's Qravertbage is bv. reeds een paar mn het siachten stop gs- zet, omdat het rantsoen van 2 ons per haofd ovevschreden zou wo den. Hoe het dan gaan zal in gemeeoteo waar geen algemeese slaehtplaats is en cie controle dus zooveel moeilpker is, valt ta begrppen. Dat er ihans ffif;r vieesch is, da® toen de regeeriag vorderde, komt ook omdat de boeren, uit vrees voor vordering, veel komea drachtig hadden doen worden, in welk gsval ze buiien ds vordering vielen, terwijl er weinig bezwaar bestaat, die dieren t«ch te slachtsn, daar ze sis melkkoc haar waarde g'ootendeels verlor i hebben. Voor groote veyhooging van de prijzen van het vltesch, brhoeft voorloepig geen vrees te bestaan. Esrat als het clandestir a slaehter zuik een omvang zou nemen, dat hot slaehU .re veo op zou rake*, is een algemeene staging te verwaehten, maar er bestaat goede hoop dat het zoover niet ko- men zal. Ia varkens gaat in den ciandestiecen handsl hetl wat om. Is het b.v. niet teeke- nend, dat een dezer dagen in ten van de goede straten in een buitenwpk hais aan buis gshsld ward en gevraagd of "er some varkentvlaesch noodig was. Vanait de omliggende gameenten wordt hat vieesch bij groote hoeveelheden tegelijk aangebraeht. De prijzen van dit vieesch zijn natuurlpk zonder eonrurrentie vastgesteld en dus hoag. In verband met -le ophefficg vaa ver- schilleude Rpkfekantvren en verdere maat- regeien, den laatster. tijd dosi den Minister van landbouw op he gebied van de orga- nisatie der distiiuatre e andere aiisisaan- gelegerhed^n genomen, meb.lt hat Ned. Corr.-bureau Naarmats de crisistoestaed gaat plaats maken voor meer aormaie toestanden, dient men op svergangsmaatregelen feedacht te zijn en moetev geleideipk de organen, wtlre aan het departement van landbouw voor de crisis belast waren met de behartiging ViiB verscbillende belangen, weder worden ingeschakeld. Terwijl de sfdeeling C'risissaken tot het optreden van den tegenwooidigsn Minister vrijwsl geheel ios van die organen werkte, is reeds kort na diens komst aan het hoofd van het departement de direetie vaa den landbouw weder ingeschakeld, waar het gold de babsrtigirig van andbouw-criais- aangelegeahede*. Op dezelfde wijze is» nu ook het vee- artsei'ijkundig sraaistcezichi met zijn ambtenaren weder ingeschakeld met be- trekking tot de vleeschvoorzieaing, terwpl evenzoo ihans ock de afdeeiing handel weder meer betrokken wordt in de eeo- noaJsehe aangelegenheden, welke tot de gewene taak dier afdeeiing pleegd.an te behooren. Hiermede staat eok in verband de instelling van den Ngverheidsraad. Zoo zuilen de crisi3organisaties lang- zamerhand moeten verdwpnen om plaats te maken voor de blpvende depariementale organem. A1 voltrekt dit pieces zieh uit den aard der zaak ook geleideiijk, dit doet tot het begsnsel niets af. De Nederlandscbe ambulance te Parijs. Dr. Van Tienlioven, leider yan de Neder landsche ambulance in ,,Pre Cat elan," tc Parijs, welke Woensdag gesloten is, heeft de complete inrichthig aan den Fi-anschen Staat geschonken ten gebruike in de be- vrijde provincies. Waarschijnlijk zal de ambulance ie Ka- merijk geplaatst worden en daar definitief gevesligd worden onder den naam „Neder- landsche Sticbting". Het medisch en admi- nistratief personeel zal methef hospitaal mee reizen, om bij de installeering beiiulp- zaam te zijn. Men verwacht er dric maan den te zuilen blijven. Op 25 Januari zal le Parijs een groot afscheids-dejeuner aan bet ambulanee-per- soneel worden aangebodenvan 200 converts. De belastingplannen. Diit een artikel van „De Residentiebode" (r.-k.) over directe en indirect© belastingen; Hoofdzaak is, dat tliee en koffie niet, zoo- als de Minister (van Financien) meent, luxe artikelen zijn, maar volksdrauken, die in geen enkel huisgezin gemist kunnen worden.*' Ook suiker schijnt de Minister als luxe te beschouwen, terwijl die steeds meer een volksvoedsel is gewoixten. Met* de suiker is het een eenigszins ander geval, omdat die al sinds lang belast is. En bet mag wel- licht geen goede politick zijn, die belasliug ier thans, nil er zooveel millioensn noodig zijn, af te do-en', zooalls al zoolang in uit- zichl gesteLd is, bet gaat toch vooral niet aan ,inel den Minister nu majaj- te zeggen: suiker is een luxe en de belasting moet er maar voor goed op blijven. Neen, hoe eer er die ongelukkige belas ting afgaat, hoe beter. En we zouden bet vooral geen wijze politiek achten, de. onge lukkige suikerbelasting met de twee'ingzus- jes, thee- en koffiebelasting te verrijken. De indirecte belastingen kunnen niet gemist worden, goe<t, maar er zijn toch waarlijk nog w!el andcre objecten, die heel wat be ter getroffen kunnen worden. En als men, overigens terecht, voorop zet. dat de indirecte belastingen niet gemist kun nen worden, vooral niet, nu er zoovele nieu- we millioenen noodig zijn, dan wilt en we er toch ook eens op wijzen, dat ook vooral niet de directe gemist kunnen worden. Men zegt dikwijls zoo heel gauw dat de directe belastingen niet meer onihoog kunnen. Het blad verwijst hiervoor naar de er- vaving in Engeland. Staatscommissie voor de Gemeentewet. Naar het Vad. verneemt, staat het be- danken van de katholieke leden der staats commissie tot herziening der Gemeentewet, Mr. Dr. Koolen en Mr. W. M van Lanschot, in verband met het fcit, dat bcdoelde hee- ren op dit oogen'blijc ie veel werk hebben omyide vergaderingen der staatscomrpissie, die veelvulclig gehouden worden, gcregeld bij te wonen). Vieesch in den vrijen handel. De Feministiscbe Paidij, ovcrwegende, dat de duurte van het yleesch oorzaak is, dat al- leen -enkele bevoorrechten daarvan gebruik kunnen maken, heeft tot den Minister van Landbouw het dringend verzoek gcricht den vrijen handel ztfo spoedig mogelijk te doen staken, maximumprijzen vast te stellen, zoo noodig de Distributiewet tc yerscherpen, slechts een paar dagen in de week vieesch vcrkrijgbaar te stellen en daarbij het bevi'o- ren v'loesdi in de distributie op te nemen. Op deze wijze, aldus hel adres, zal het mogelijk zijn den aanwezigen voorraad, vieesch voor alien beschikbaar ie stellen. Zooals het nu gaat, is het zeker, dat er naar aanleiding hiervan, gisting onder de be- volking zou kunn.en komen. Steenkolen uit Duitschland. Uit Dusseldorf wordt aan de Frankfur ter Zeitung gemeld, dat de verzending van Roerkolen naar Nederland is bcrvat; voor loopig worden er dageiijks 1600 ton ver- zondem. Nederland zorgt voor het transpori- maleriaal. De prijzen zijn onder den invloed van buitenlandsche conc.urrentie aamncrke- lijk verlaagd. Duurtetoeslag predikanten en R. K. geestelijken. Blijkens de memorie van Antwoord op het voorloopig verslag inzake hoofdstuk VII B der Staatsbegrooling 1919 is de Minister van Financier, bereid te overweg-en of er termen bestaan aan de predikanten en R. K. gees telijken een duurtctoeslag op bun tractement te geven cn c.cj. te bevorderen dat dc benoo- digde gelden bij suppletoire begrooting wor den aangevraagd. Bngelsche steenkolen naar onzijdige landen. Op de beurs te Newcastle wend Woensdag berieht, dat bet embcrgcf op idA jkolfenversche- pingen naar Nederland, Denemarken- en Zwc- den is opgeheven. Het bedrijf staat echter nog onder scherp toezichl en de mijneu moeten in de eerste plaats m|et de binnen- landsche en geallieerde beboeften rekening houden. Buitengewoon groote vergaderingen yan kooplicden en anderen- worden gehouden in verband met de regeliug voor de hervatting van de verschepingen naar Belgie. De toestand. Op den tweeden Januari schreven wij aldus die Nj R. Crt. -- dat er toen omtrent de vredesconferentie nog maar e6n dmg vaststond; dat er censuur zou worden uit geoefend op de berichten daaromtrent. Tlians meldt een telegram, dat er over de confenentie in bet geheel geen \-erslag zal worden gegeven, tenzij, door een re- dactie-comite, dat mededeclingen zal publi- ceeren. Voider mag over de beraad,staging niets worden meegedeeld. Ook moeten de gevolmachtigden zich verbinden niets over de debatten lo's te laten. Dit punt is niet -zonder belang. Men her- xnnert zieh, dat president Wilson, bij mon- de van Lansing, den secretaris van Staat, op 23 October 1918 aan Duitschland heeft laten weten, dat bij niet niqer kon nalatem de kwestie van den wapenstilstand bij de met de Ver. Stalen geassocieeide mogend- beden ter sprake te Jirengen, nadat nu een- maal Duitschland dJe xTedesvoorwaarden, door den president op den aclitsten Janu ari 1918 geformuleerd, bad aangenomen. Deze vredesvoorwaarden waren de Jiekcn- de 14 punteni Hier vo-lgt nog eens punt ecu: Openbare vredesovereenkomslen, voorbe- reid in het openbaar, waarna er geen gebel- me internationale afspraken meer zuilen be staan en de diplomatic altijd openliarLig en in bet openbaar te werk zal gaan. Het .eerste punt van, zooals Wilson het noemde, bet program van den wereldvrede, is dus alvas-L om hals gebracbt. Er blijven nog dertien over. Wilson heeft tegen de gehcimhouding ge- pleit, maar, !zoo formuleeren het de Franscb-e lcranten, ,hij moest ten slotte inzien, dat er veel te zeggen viel voor een „matigin,<U van de openbaarheid." Dat is maar een kwes tie van woorden. Er woi-dt ten slotte wel lets gepubliceerd, dat kan eemnaal niet an- ders. En daar dus de gelieiinlioujding niet volstrekt is, kan men haar altijd wel ,een dergelijke ,,gematigde" openlxaarheid was echter ook altijd hei kenm- rk van vroegere vredesonderbanelelingen, die men geheixn noemde en bet was daartegen, dat Wilson in zijn eerste punt heeft .widen opkomen. Niet le verwonderen dan ook, dat mm in den Amerikaanschen Senaat scherp dit ber ate gewichlige besluit van den OpperstSM Raad te Parijs heeft bekritiseerd, gewag makend van prolesten ook van Engelsche en Amerikaansche journalisten. - Vooris is bepaald, dat alle stolen, die op de conferentie vertegenwoordigd zijn, elk i slechts cen stein liebben. De grooten kun- i nen zicli even wel b u Lelirigs door vijf ver* j scliillende personen laten vcrtegenwocrdigen!, De Britscbe dominions blijken als zelfstaa- dige staten op de conferentie te zullenmee- stemrnen; ook de Tsjecho-Slowaksche repu-« liek en Polen worden vcriegenwoordigdt Over Rusland, voor welks .vertegemvoordb ging Lloyd George inoet hebben gepleit, hoort men niets meer. Lord 'Cecil heeft gezegd, dat het Fransche .voovstel ten op- zichte vali den volkerenboiid het meest ge- durfd en het best ujtgewerkt is. Dit is stellig een belangwekkende opmerking, nadat wij van Clemenceau gehoord hebben, dat hij een voorstander is van het oude stel- sel van wapeningen, strategisehe yenzea, enz. Gelijk men een zoo groot mogelijk© geheimhouding een gematigd-e openbaarheid kan noemen, is het ook mogelijk, dat Cecil het oude stelsel van bondgenootschappeu, voorgestaan door Clemenceau, betilelt als een zeer gedurfd en goed uitgewerkt plan van een volkerenbond. Immers die ouda verbonden waren ook een soort van volke renbond en. Alleen niet zoo een als Wilson bedoekfe. De sterkte der Vredesdelegaties, Ontstemming bij de Belgen. Op de Maandag gehouden zitiing van de vredesconferentie deelde Clefmemeau mede, dat hij aan Leon Bourgeois een rapport oyer! den volkerenbond had gevraagd. Hij voegde er aan toe: „Ik zou om niets ler were Id -ervan beschuldigd willen worden, dit denkbeeld, dat mij zeer ter harte gaat, w-eg te inoffelen." Het voorstel tot vermindering ,van het aaa- tal gedelcgecrden der kleine stalen tot twee was afkomistigS van Lloyd George, die van oordeel was, djtt de verdeeling van getleb:- gecrden moet geschiedjen op grond van da algemeene beteekenis van' het land en niet volgcns (de rol welke het in den oorlog ge~ speeld heeft. Wilson wdnscble ttrie gedx legeerdeu yooi Brazilie, aangezlen dit land door Amerika, Italic en Engeland als groote mogendheidi erkend is. De v-eiimindering van hel aantal Belgische gedelegeerden wordt door de Fransche pers in minder gunstigen zin besproken en heeft in Belgische kringen levendigei let ears tel ling gew-ekt. „LTntran-sigeant" meent te weten, dat Yan- dei'velde~"zich zou terugtrekken in geval Bel gie slechts twee gedelegeerden naar de vre desconferentie mocht zenden. Tel. Leniging van den v«edselnood. Het Amerikaansche Huls van Afgev-sun-- dlgden heeft met 240 tegen 73 -stemmen goedv- gekeurd het wetsonlwerp, waarbij een cre- diet van bond-erd millioen dollars wordt toe- gestaan tot leniging van den voedselnood in Europa,. Men verwacht, dat ook de Senaat bet ontwerp binnenkovt za! aan nemen. Pre sident Wilson heeft in een speciale botw't- scbap aan bet congres ten sterkste op de •aannemirig van hel ontwerp aauige*: gen, wijl z.i. het bolsjewisme, dat naar hel wes- ten voixleringen maakt, alleen door voedsel- voorzlening tegengebduden kan wo ixteu. De vrede en de" geheele Europeescbe to stand hangen en van af. De eerste volledige zitting van d# Vredes conferentie. De eerste volledige zilling van de vredes- conferentie wordt Zaterdagmiddag om b.alf drie jn het ministerie .van buite.nland&che zaken geopend. De reactie in Duitschland. Op een Zondag in den circus-Busch te Berlijn gehoaden vt rkiezingsvergadering den Duitsch-nationale partij, is overtuigend nan den dag getreden, dat ook de aanhangesrs Van bet oude regiem niet stilzitten. De moed schijnt in bun geledei'en lerug te kecren. Daar vcrklaarde o.,a. de predikcrft ITaub onder lifiden bijVal der vergadering, dat velen in deze dagen weer verlangend uitzien naar jhet oude systeem en „wij willen niet vergeten, onzen Duitscben keizer Wilhelm te groeten. (Jubelende bijval.). Daamaast groeten we echter ook Ludendorfl". (Ra- zende bijval, geroep Tirpitz. De spreker besloot met de woorden„E.r gaat een stroo- ming naar rechts door Duitschland. Een ander spreker zei: ,,Wij zijn door rede, ge voel en overtuiging aanhangers der moiur- chie geweest en laten onni die niet uit bet hart rukken". Ten slotte kwam bet tot geesldriflige manrfestaties. De geheele cir cus zong: ,,Heil Dir jm Siegerkranz" en „Deutschland,' Deutschland luber alles" en een donderend Hoch op den keizer weer- klonk door het gebouwr Schadeloosstelling voor herstel van Belgie eai Noord-Franlsrijk. Uit Stuttgart, wordt aan de Berliner Zei tung am Mittag geselnd: In een gesprek met -clen Zui-d-Duitscheri minister van spoor- wegen, gehouden te I :n. h-ceft slaaissecre- taris Erzbtrger het volgende medegedeeld: Maarscbalk Focb beschouwt als cen gepaste schadeloosstelling voor bet herstel van Belgie en Noord-Erankrijk een bedrag yan 30 mil liard; voor -de overige schade de som van 20 milliard, tezainen dus 50 milliard. Als waarborg zuilen de geallieerden de Duit- sche spoorwegen en Duitsche bossclien alts land -eisclien.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1919 | | pagina 1