ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6774 Donderdtv; 12 December 1918 S7C jaargang ADVERTENTIEN: ABONNEMENT: WEEKJMARKT. I BteM aaa Gedemobiliseerden. fisidlssawlag. u. Telefoon 223. Bit giad verseliijnt Maandag-*, Woeasdag- sn YrijdapTond, uitgezoaderi op Fsestdagea, bij de Firma P. J. YAM DE SA^DE_^i Geldleening groot f 60,000.--, Zeeuwsch-Vlamingen, Per 3 maanden binnen de stad 1.20. Franco per post voor Nederiand 1.40. Bij voomilbetaling: voor Belgie en Ned.-indie/1.80, overig Buitenland 2 Voor Nederiand: Per jaar bij vooruitbetaling 5, Men abonneer.t zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postkantoren en Hulppostkantoren. Van 1 tot 4 regels 0.50. Voor elken regel meer 0.123. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. Burgemeester eu Wethouders van ZAAM- SLAG maken bekend, dat inschrgvingen naar de ten oehoeve der Eh ctrische Centrale, bjj hen kunnen ingeleverd worden voor of op 20 December a.s des voormiddags ten tien ure. Zaamslag, den 3den Decemoer 1918. Burgemeester en Wethouders der gemeente Zaamslag, JOH. DE FEIJTER, Burgemeester. J STOLE Lzn., Secretaris. fi n t Onderstaande oproep is gepubliceerd in de Ltmburgsahe pers. Indien bij U nog geen aetie gevoerd wordc, ian roepen wij U eveneens daar toe op. Wij wenschen U een hurtelgk welkom in deze nationale actie. Het Lissburgsehe Anti-AmiFxiooistisch# Comitf. Maastricht, 9 Dec. 1918 Anti-annexioaistische Actie. Limburgers. Ons vjjandige pevs-stemmen uit Belgie en onedele handelir.gen van anti nationale Iandgenooten en intrigeerende vreemdelii gen in Limburg noodzaken ons ©m met alle man en macht front te maken tegen de opkomende politieke propaganda om Lim burg of een gedeeite van dit gewest in de jongste toekomst bij Belgie in te Ijjven. Men geefc een onjuiste politiek geschied kundige voorlichting en een valsche voor- steliing van de daadzaken onzer regeering in de laatste maanden. Men beroept zich op de geograflsche en de geologische, de commercieele en de industrieele iigging van ons gewest. Men beweert,datwij, Limburgers een dergeljjke inljjvicg zuilen waardeerdn Men maakt op alle mogelijke en onge motiveerde wijze stemming tegen ons land en ons Limburg. Wjj moeten ons volk voorlichten en waar- schuwen. Wij moeten door Nederlandscbe propaganda in het buitenland, vooral in Belgie, Franferjjk en Enge'a d, duidelijk inlichtingen omtrent den waren stand en de ware gezindheid der Limburgsehe be- volkisg verschaffen. Wjj moeten zoo noo dig de regeeringen dezer staten en de aan- staande vredeseoiiferestie van onze nationale ideeea op de hoogte itallen. Wg stellen er prijs op te verklaren, dat zeer vele Limburgers een zeer grootc sym- pathie voor het Belgisehe volk gevoelen en daarvan gedurende meer dan vierjarenvan zware inspanning sprekende bewijzen heb- ben gegeven daaruit mag allermmst worden afgeleid, dat wg neiging gevoelen om Belgen te willen worden. Int-gendeelWg be- geeren, wij yer?ang#n, wg willen.niets anders dan te blgven wat wg zijn Neder- Saadsrs en nog eens tfederlanders Oeze oproep is gerickt tot alle provin- ciegeneoten. Wg willen geen Maastricht- sche, maar ean Limburgsehe^ anti-an- nexiouistische aetie. Uit alle rangen en slanden, .uit alle poiitieke partijen en godsdienstige gezindten vragen wij mannen en vrouwen een Lim- burgsch comite te vormea om zoo spoedig mogetgk in een proviaciaie vergadering te beraadslagen, met welke middelen wij ons tegen annexiomstische actie moeten keeren. WIJ ZIJN DIT UIT EEN MO REEL EN ULT EEN NATIONAAL OOGPUNT VERPLICHT. Zjj, die genegen zijn om in een derge- lijk L;mburgsch eomiti te treden, geliev^n dit ten spoedigate, doch uiterlgk voor Vrijdagavond a.s. (13 Dec.) aan een der voor- loopige eomiteleden, dach bij voorkeur aan den laatsren ondert«ek«naar te berichten. Vermoedeliib zn! reads Maandag of Diiis dag, 16 of i7 December, een provinciale vergadering tot vormiDg van een Lim- burgscb comite en van snb-comite's, het beramen van strijdmiddeien en bet vast stellen van een gedragsli) worden satnen- geroepen. Wg zullea ons eveneens in verbinding stellen met ouze Zeeuwsch-VIaamsche iand genooten en met dezen contact blijven houden. Limburgers, de handen aan h-t werk geslagen LIMBURG BIJ NEDERLAN - NOOIT BIJ EEN ANDER LAND! Maastricht, 8 Decemoer 1918. F. BARTELINK, Directeur Regr. en Domeinen. A. TB BLOEM Kapitein der Infant-*riV. Mevrouw D. DE BRUYNE - VAN LUT- TERVELD. Mr. G I. DU CELL1EE MULLER. E. DASSEN, Fabrikaur. A. J. A FLAMENT, Rgksarchivaris. Mr. J. G. H. GADIOT. Rechter. A. J. H. BAGDORN, Raadshd. H. G. M. GERMANS, Lid v. d Earner v. d. Sfaten Generaal. ERNEST H 1LLMAN, Raalsfid. Mr. F. I. L JANSSEN, Lid v. d Staten en van den Gemeen'i-raad. Mevrouw Mr. M. JASPAR-MARRES. Mejuffrouw MARIE EOENEN, Letter- kundige. CL. M. MARRE3, Wethouder. R. NAFZGER. Raadslid. Mr. L. REGOUT, industrial. Mr. Jbr G M. R TE"TA. Rechter. Jbr. J. A. 1. H. GRAAFLAND, res. U luit. Fnfie, 95 Brusselschestraat, Maastricht, seer-penn. De eischen wan Belgie op de w^edesconferentie. Het te Londen verschgnende Belgisehe blad, le Metropnle, zegt dat Paul Bij mans, Minister van Buitenlandsehe zafeen, in aut- woord op de aan hem ges elde vragen aan- gaande de Belgisehe eischen op de vredes conferentie, den 2en December de volgende verklaringen heeft afgelegd Natuurljjk zai de eers e eisch aan Duitschland zijn de teruggave van alle milliarden, waarvan het ons in onze nijverheid en in honderden and ere vormen heeft beroofd. Wat de territoriale wijzigingen betreft, kan ik op het oogenblik geen enkele ver- klaring doen. Wanneer ge eehter uauw- kenrig tusschen de regels wilt lezen, zullen de passages in de jongste troonrede, die van de oude verdragen gewaagden, u even veel zeggen als ik zou kunnen doen. De passages in kwestie bebben in het bizonder betrekking op het Internationale verdrag van 1839, hetwelk de pos:tie van Belgie heeft bepaald. Dit verdrag beroofde Belgie van de voornaamste gedeelten van Limburg en Luxemburg en verrjjkte den Duitschen Statenbond met Belgisehe steden in de provincie Luik, zooals St. Vith 2de Eupen, Malmedy en Montjoie. Het stelde tevens Nederiand in het bezit van de beneden-Schelde. Het resultaat was dat Antwerpen bg de aanvacg van den oorlog werd opgesloten en van elken mogelijken steun overzee tegen dea overweldiger wsrd beroofd. Door te verklaren dat het verdrag, het welk aldus ten nadeele van Belgie heeft gesrrekt en het van i839 tot 1918 heeft verkleind, thsns vervalUn is, heeft de Eoning aangetoond in welke richtisg de eischen van Belgie zich zullen bewegen, en dat b.y. Eederland zijn uitsluitend recht op de internationals rivier, de Schfelie zal moeten prijsgevan een recht dat voor Belgie zoo nood ottig is gebleken, zonder Nederiand in het roinst te bese.hermen daar geen der geallieerden op eenig oogenblik de Nedrr'andscbe marine of het Nederland scbe grondgebied heeft bedreigd. De Schelde eu Zeeu wscli-Ylaanderen. Uit Brussel meldt men aan de N. R. Ct. In de Independance Beige van heden- ochteod geeft de bekeude rechtsgeleerde professor Nys een hoofdartikel over de Schelde en Zeen wsch-Viaanderen. Hjj gaat in het kort aan de baud van de tractaten en van de historische ontwikkeling na, hoe de tegenwoordige toestand ontstaan is. Volgen3 prof. Nys he Yt ons land de be langen van Z »eu wseh-Vlaanderen stee ls op nalatige wijze behandeld dit gebied eigenlijk als stiefkind beschouwi en uitsluitend op het oog gehad, de beUngen van het oor- spvonketgko U'Oederlan te dienen Hg vmdt de Kwestie vau de voiiedige beurijdiiig vaa de Schelde vau bet hoogste gewicht. voor Belgie en beweert, dat de sluiting van de rivier voor oorlogsschepen vau groot nadeel vo ir Belgie is geweest. lntusscben wil hij vulstrekt geen pijn- lijke en gevaarijjke incidenten tusschen de oeide landen uitgelokt zien, maar zou veel eer het vraagstuk op minnelijke wijze willen regelen. Want zijn de Belgisehe argumenteD juist, dan moet zulk een -ehikking bij gemeen overleg niet moeilijk te vinden zijn. De beweging tegen de iniijving van Limburg. De Eouiugin heeft het volgende telegram pit Maastricht ontvangen N-gen-en-veertig ter ve gadering van de Zuid-Limburgsehe distriout.ievereenigi' g aanwezige burgemeesters van Zuid-L mourg, overtuigd meie te spn-ken naouens al de niet aanweziger, uit'nj g vende aan hnn verontwaardiging over he streven van som- migen om een afscheiding van een deel van Li«»burg nit het Nederlandschestaatsverba d te bevorderen, bieden Uwe Majesteit de eerbiedige verzekering aan hunner hechte trouw en innige verkDOcbtheid. De burgemeester van Beer, Mr. A. Tho- massen, sehrijft aan de Limb. Eoer., dat tjj de Nederlandsche vlag in den top van het Raadhuis te Heer heeft doen plaatsen welke vlag daar biijft, fotdar het inlijvings- gevaar als niet bestaande vertlaard is, of totdat e-jn vreemde mogendheid haar laat verwijderen. Do Temps togen Nederiand. Naar aanleidmg van h^t Zaterdagavond opgenomen artikel van b-t Parijsehe dag- blad Le Temps, ontvmg het Ned. Corr. bureau van het departement van buiten lai dsche Zaken de volgende ophelderUgen Ten aanzien van de maatregelen, reeds voor het uitbreken van de oorlog voorge- sch even met betrekking tot dh scheepvaart op de Scbelde, zij er aan herinnerd, dat die samenhingen met de algemeene maat- regeien van soortgeiijke strekking met be trekking tot de andere Nederlandsche zee- gaten, genomen, in het he'ang van de be- S' heiming van het Nederlandsch gmnlge- bie.d en de handhaAng der onzijdigheirl. Eun en ander was een rechtstreeks uit- vloHisel van de algem-ene mnbili^atie, welke in ons land cp SI Juli 1914 reeds was afgekondigd, in vernand met de poli tieke spanning in die dagen eu het gevaar voor oorlog De onder*tellirigen van Le T -mps, dat hierbjj onder pressie van Duitsch land zou zijn gebandeld, is zonder eenige grond geen pressie hoegenaamd was door Duitschland uitgeoefend, geen eisch of ver zoek gedaan, het onderwerp was zelfs niet ter sprake gekomen. Dat ook overigens het dagbladartikel een geheel verkeerde voorstelling geeft, blijkt afdoeDde uit een verklaring, welke de Bel gisehe regeering op 16 Augustus 1914 deed afleggen bij Minister Loudon, inhoudende, dat weliswaar de bedoelde maatregeien in- zake de oorlogsbetonning-, verlichting mgnen enz, een afwgking vormden van het systeem, neergelegd in de verdragen van 1839 en 1843, doch dat ze gerecht'aardigd waren in tijden van oorlog, door Neder- iand's recht op zelfbehoud en door de plicht del Nederlandsche regeering om de ouzijdigbeid des rijks te dcen eerbiedigen. Vanzelfsprekend achtte het de Belgisehe regeering, dat die maatregeien een volstrekt tijdelijk karakter zouden dragen en zouden worden opgeheven, zoodra de omstandig- heden, die hiertoe aanleiding hadden ge geven, zouden liebben opgehouden te be- staan. Met nadruk constateerde bg die gelegenheid de Belgisehe gezant op last van zijn regeering, dat de regeling van alle te berde gebrachte vraagstukken in volmaakte overeenstemming door de beide betrokken regeeringen was geschied en dat de Bel gisehe regeering hierin het bewijs zag van de vriendschappelijke gevoelens, welke die van Nederiand haar toedroeg. Ook ten aanzien van het tweede door het Pargsche blad ter sprake gebrack(e punt zijn deszelfs bewericgen en onderstellingen met de waarheid in strjjd. Het kan zgn nut hebben te vermelden, dat de verklaring der Duitseke regeering, ten aanzien van haar voornemen om de onzijdigfceid van Nederiand te eerbiedigen, in den namiddag van 2 Augustus 1914 is gedaan aan den Nederlaodschen gezant te Beriijn en wel geheel spontaan en overigens nogmaals op den volaenden da? bij Minister Loudon persooiilijk door des gezant van het Duitsche rjjk. Beide verklaringen zjjn ge daan zonder dat daarbij eenige eisch of voorwaarde werd gesteid. Noch rechtstreeks, noch zijdeliugs was eenige afspraak, o erleg, of bespieking zelfs, daaraan voorafgegaan. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. Na de beeedigirig van het nieuwe lid, dan heer Van Ryzewijk, wordt voorlgegaan met de algemeene beschouwingen over de staatsbegrooting. De heer Van Ravesteijn (C. P.) verklaart, dat de rewolutionaire club obstructie zal gaan voeren, ah haar wederoM een inter p^ilatie zal worden geweigerd, en dat Wijnkoop en hg niet zullen deelnemen aan de algemeene beschouwingen wegens de rarrtsoeneering van den spreektijd. Zg hebben afgezien van het voornemen om de in staat-van-beschuidigingstelling van de vorige regeering voor te stellen, omdat de politieke verantwoordelijkheid van da Ministers in onze wet sleabts een fictie is. Zjj eischen op dit punt wetsverandering, omdat ook deze regeering in-staat-van- beschuldiging moet kunnen worden gesteid. De Voorzitter hoopt, dat de Earner zich door bedreiging met obstructie niet zal laten weerhouden een interpellate te wsigeren, als daartoe reden is. De heer Snoeck Henkemans (C.-H.) vraagt, wat de regeering doet tegen de schriftelijke campagne, die in het buitenland tegen ons land wardt gevoerd naar aanleiding van het verblijf van den ex-keizer en de door- lating van Duitscbe troepen. Spr. vraagt de voorstanders van het staatspensioen om het verband tusschen het pensioen en de behoeftigheid los te laterr ten einde tot een compromis te kunnen komen. De scheepvaart en het koiengehreh. De correspondent van het Hbl. te Rotter dam semt De hoop, dat de wapenstilstand en de dientengevolge berstelde veiligheid der zee aanleiding zou kitnnen wezen tot een be- laugrijke verlevendiging van de scheepvaart, dveigt de bodem te worden ingeslagen, door- dien Duitschland in gebreke is gebieven met zgn kolenleverantieu. Af te wachten biijft of Ergeland de kolenlevering zal overnemen. Wel is waar zijn-uit Gr. Britannie reeds enkele ladirgen aangevoerd, doch deze vormen niet meer dan rea druppel in de zee der behoeften. Zelfs scbijnt de ongestoorde vaart met dit artikel nog niet eens gewaarborgd te zijn, daar, naar wij vernemeD, verschillen.de Nederlandsche schepen met kolen beladen in Engelsche havens liggende nog geen vergunning tot vertrek hebben gekregen Over het geheel is men dus in reederij- kringen niet zeer optiiiiistisch en dit gevoel wordt in de hand gewerkt doordien ook de exporthandel nog weinig kansen heeft om zich te ontplooien, zoodat men zeker niet te veel aan uikgaande lading voer de schepen heeft. Trouwens, het feit, dat ook de export van ons aehterland vooreerst neg wel niet hersteld zal zjjn, laat staan of zij zeer spoedig hersteilen kan is al mede een factor die de uitvaart uit de Nederlandsche havens niet loonend zal maken. De reorganisatie der Earners van Koophandel. Het wetsontwerp betreffende de reorga nisatie der Earners van Koophandel dat, gelijk men weet, om advies in handen van de Earner zelve gesteid is geweest, zai dezer dagen naar den Raad van State ver- zonden worden, zoodat verwacht mag worden dat het in Januari 1919 zal wordsn iDge- diend bij de Earner. Er ajjn in de oor- spronkeljjke tekst geen veranderingen van beteekenis gebracht. De ex-keizer. Uit Wageningen wordt gemeld dat het landgoed „Belmonte" op den Wageaingschen berg, eigendom van en bewoond door gravin Von P#ckeler-Constant ebecque in de naaste toekomst bestemd zou zjjn als woning voor de Duitsche ex-keizerlijke familie. Reeds zgn werkiieden bezig verschiilende vertrekken, die gewoonljjk niet bewsond worden te restaureeren. Voorts worden onderhandel'ngen gevoerd met de directie van het hotel ffDe Wageningscbe Berg" en met den eigenaar van het hotel Bel vedere", beide onmiddelijjk bg #Bsltnonte" gelegen, om deze gebouwen voor enkele maanden te buren. Naar aan het Departement van Bniten- landsche Zaken vernomen wordt, is daar niets bekend van stappen van de Duitsche regeerirg bij de Nederlandsche regeering met betrekking tot den gewezen keizer en den kroonprins, waarvan in een sraadloos bericht uit het buitenland gewag gemaakt werd. Onze verstandhouding met China. Zjjne Excellence Tang Tsai Fou, gezant van China, alhier, heeft in een onderhoud met 'n medewerker der //Tel." op de v?aag of het juist was, dat de Ohineesehe regee ring een nota aan de Nederlandscbe had doen toekomen, waarin de onmiddelljjke terugroeping van den gezant te Peking, Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland, werd gevraagd, verzekerd, dat geen enkele nota was overhandigd. Wel werd bevestigd, dat kleine moeiljjkheden waren gerezen, welke invloed doen geldeu op de positie van den Nederlandschen gezant, die de behartigiag ?an de Duitsche belangen, welke hem zgn toevertrouwd, niet opvatte naar het genoe- gen van de Chineesche regeering, doch de gezant verklaarde, dat de betrekkingen tus schen China en Nederiand steeds uitstekend zullen blijven. #Ik kan geen enke! misverstand en nog veel minder een coDflikt tusschen de beide regeeringen zien", aldus de gezant. ffBoven- dien bestaat er tusschen beide landen een traktaat tot verpliehte arbitrage voor ge- schillen van allerlei aard, welke men niet langs diplomatieken weg zou kunnen bjj- leggen. Ik heb zelf de onderhandelingen over dit traktaat met de Nederlandsche re geering gevoerd en het draagt ook mgn onderteekening. Welnu, men zou het zich ten nutte kunnen maken, indien zich een geval in de praktgk voordeed, maar zulk een geval doet zich nog niet voor. Dat is wel het beste bewijs, dat de geest vao goede verstandhouding nimmer heeft opgehouden te domineeren over de betrekkingen tus schen de beide landen. Dat is het wat ik u kan bevestigen." Over de moeiljjkheden met onzen gezant te Peking, zeide de heer Tang-Tsai-Fou z/Ik weet van Hat atles slechts wat in de officieele communique's is.gepubiiceerd, en dit weet gij ook. Ik. kan u bovendien ver- zekeren, dat de Nederlandsche belangen niet in het spel zijn In een woord de moeiljjkheden, die zieh voordoen, zijn ge- makkelijk te overwinnen en zjj zulteD in geen enkel opzicht de goede betrekkingen, die tot bet welzij i van beide landen bestaan, kunnen schaden. Die betrekkingen kunnen slechts verder in de gewenschte richting uitgebreid worden door het blgvend ver- trouwen en onze wederzijdsche pogingen. De gezant droeg geen kennis van een conflikt tusschen Siam en den daar geaccre- diteerden Nederlandschen gezant. Het resultaat van het onderhoud, dat Z.Exc. Zaterdag met Minister van Karne. beek heeft gehad, vatte de gezant aldug samen//Alles gaat goed, lk ben zeer te_ vreden en wij waren het voikomen eens.»» ZENSCHE COURANT B»rgem?ester rn Wetbonders van TER NEUZEN, maken bekend, dat dt Weekmarkt in st*de van op Woansdag 35 December 1918 (le Kerstdag) en Woens- dag 1 Januari 1919 (Nieuwjanrsdag) op Dinsdag on SI December /0iSzalgeh»ud«n worden. Tot Neuzen, 10 December 1918. B«rg«mee»ter en Wethouders voornoensd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L WABEKE, Secretaris. D« Burgemeester van TER NEUZEN brengt bet volgende ter kenais van belanghebbenden. De termijn, waarover na aftrek met onbepaald (klein) verlof of na dienstrervulling bij den Trijwil- ligen landstorna kostwinnersvergoeding werdt door- betaald, is door den Minister van Oorlog van dertig dagan nailer gebraaht op zestig dagen. Indien de verwanten van den dienstplichtige ook a dezen termija ran zestig dagen nog hehoafte hebhen aan steun, wordt deze bun verleend doar de zorg ran het lioninklijk \fition Steuti- comite. De kostwinnersvergoeding strekt, ook nadat de dienstplichtige in zijn gezin is teruggekeerd, alleen ter voorziening in het leven onderhoud van de verwanten Steun, welke noodig mocht zijn voor de voorziening in het levensonderhoud van den dienstplichtige zelf zijn huiswaartszending, wordt eveneens ver- strekt door de zorg van het JioninklijJc Natio- naal SteuncomitS. Dit geldt zoo wel wanneer de dienstplichtige kostwinner als wanneer hij geen kostwinner van anderen is. Om vanwege genoemd Comite steun te kunnen verkrijgen, moeten belang'bebbenden zich met een verzoek daartoe wenden- tot het Steuncomite in bun woonplaats. Indien in bun woojiplaats zulk een comite niet bestaat, kan de aanvraag worden gedaart aau den burgemeester. In de eerste bebonfte van den dienstplichtige om werk/cleeding en gereedschup en zoo noodig ook in verhuislcosten, voorziet de Koninklijke Nutionale Vereeniging tot steun aanmi- Uciens. Deze vereeniging heeft in alle gerneenten een afdeeling of een correspondent. Het adres vau da afdeeling of van den correspondent kan zoo noodig worden gevraagd ten Gemeentehuize. Ter Neuzen, 11 Dtcember 1918. De Burgemeester, J. HUIZINGA. Prov.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1