ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. 6768 Donderdag 28 November 1918 57e Jaargang. B e k e i d m a k ing, ABONNEMENT: ADVERTENTlfiN Bantsoen Buter, mi. KLERK bij bet LeYensmiddeleflbareaa, Bit B!ad Terscftijnt Maandag-, Woensdag- ea Vriidagavond, nltgezoaderi cp Feestdagea, hij de Firma P. J. YAN DE SANDE te Tar Hanzen. Koffie-extract. Per 3 maanden binnen de stad 1.20. Franco per post voor Nederland 1.40. Bij vooruitbetaling: voor Belgie en Ned.-Indie /1.80, overig Buitenland/2. Voor Nederland Per jaar bij vooruitbetaling 5,—. Men abonneert zich bij de Uiigeefster, of ouiten lei Neuzen ook bij aile Boekhandelaren, Postkantoren en Hulppostkantoren. Tielefocsra 25. Van 1 tot 4 regels 0.50. Voor elken regel meer 0.125, Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien voor 1 UUF op den dag der uitgave. Bnrgemeester en Wethouders van TER NEUZEN noodigen de ingezetenen uit op Donderdag 28 November 1918 te VLAGGEN als bewijs van verknccht- heid aan het Vorstenhuis. Ter Neuzen, den 25 November 1918. Burg, en Weth. voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L; VYABEKE, Seeretaris. Burgemeester en Wethouders van PER NEOZEN maken bekend, dat gedurende het tijdvak 30 ^OW.-0 0@C.y geldig zal zijn de hon 8e week van de Boter, Melange A, Melange B en Margarine- kaarteu voor het 2e tg Irak. Bij deze bon meet tevens worden afge- geven bon No. H7fe. Ter Neuzen, 27 Nov. 1918. Burgemeester ea Wethouders voornoemd, J. BLiZlNGA, Burgemeester. L. WABEKE, Seeretaris. De Burgemeester van TER NED ZEN maakt bekend, ter voldoening aan Oirc. No. 34874 dato 18 Nov. 1918, de riavol- gende msixtmumprijzen Koffie-essence /0 42 p d.L. /0.50 p d L. exel. flesch. excl. flesch. De ffesch, waarin Knffie-extraet of Koffie- essence wordt verkochr, meg tegen den kostenden prijs worden bertkend, doch rnoet tegen dieuzelt ien prgs, mits onoescbadigd, worden teruggenomen. Ter Neuzen, 27 November 1918. De Burgemeester voornoemd, J. BUIZ1NGA. Burgemeester en Wethnuiers -&S8F der gemeente ZAAMSLAG, roe- pen op sollicitanten naar de vacant komende betrekking van op eene bezoldiging van f 80<Jj— 'sjaars. In diensttreding 2 December a.s. Sollieitatiestukben worden ingewacht voor of op 28 Novenbei* a,s, Burgemeester en Wethouders ier gemeent* Zaamslag. JOB. DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLE Lz., Seeretaris. Algemeene bid dag. Op 28 November is aan het geheele leger Zondagsche dienst voorgeschreven. TWEEDE KAMER. Vergadenng van DinBdag. Aan de orde is het in de vorige week van de agenda afgevoerde voorstel tot goed keuring van de overeenstemmiDg met de Maatschappij Zeeland omtient den mail dienst ViissiogenQueensborough. De beer Heijkoop (S. D. A. Pdient een motie in om de Kamer de wenscheiijk- heid »an staatsexploitaiies van d«-ze ign te laten uitspreken. Spr. driDgt aan op een postverbinding per viiegtuig tusscben oris land en Engelaud, en veriangt vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in overleg met de vakvereenigingen. Het voorstel van den voorzitter om de motie te behandelen op een nader te be- palen dag wordt aangenomen met 48 tegen 16 stemmen. De heer ELykoop verklaart, dat hem heeft verwonderd, dat de Minister in zijn memorie van antwoord gezwegeu heeft over de epmerking. in de afdeelingen ge- niaakt, dat deze iijn best in handen van den staat kon overgaan. De regeering bad nu een mooie gelegenheid om staatsexploi- tatie van deze lijn voor te bsreiden. Hoe denkt de Minister hierover Spreker wijst erop, dat bij staatsexploi- tasie ook de arbeidsvoorwaarden beter ge- regeld kunnen worden zij laten thans veel gelegenheid tot critiek. Spreker wil een uitspraak over al of niet J staatsexploitatie uitlokken. Hij wijst erop dat voor postverbinding met Engeland ook uitstekend- viiegtuigen kunnen worden ge- bruikfc, die nu in Soesterberg renteloos liggen. De Binnenscheepvaartwet is zonder hoof- delijke stemming aangenomen. Noemeus- - aardige wijzigingen zijn met aangebracht slechts nam de Minister het amendement der commissie van rapporteurs over, waav- docr meer waarborgen geschapen zijn, dat dfi. wet niet langer dan strikfc noodig is zal blijven voortbestaan. Mi'. TroeJstra rnoet, naar uit Den Haag aan de Prov. Groc. Ct. wordt gemeld, zeer ernstig ziek zgn hij zal eenigen tijd het bed moeten houden en Iang rust moeten nemen om zgn diep geschokt zenuwgestel weer in orde te brengen. Nieuw lid van de Tweede Kamer. In de gisternamiddag gehouden zitting van het centraal stembureau is tot lid van de T weede Kamer, in de plaats van wijlen den heer W. H. Boogaardt, benoemd ver- klaard de heer J. van Rgzewijk te Tilburg, Burgerwachten. Zeer binnenkort is te verwacbten een circulaire van den Minister van Biiinenlard- sche Zaker,, in overleg met di ns ambt- genoot van Oorlog, tot de burgemeesters van de grootere gemeenten, wn&rhij dezj worden aaugespoord, vooraanstaande inge zetenen hunner gemeenten op te we. ken, het initiatief te nemen tot vorming van burgerwachten, die in moeilgke tgden de taak der politie kunnen verlichten. Eereburger van Antwerpen. De correspondent van het Hbld. aan het Eugelsche front meldt, dat de stad ADt- werpen onzen minister-resident te Brussel, den heer van Vollenhoven, benoemd heeft tot eereburger en zulks ter waardeering van de vele diensten aan Belgiii en de Belgen tgdens de bszetting door de Duitschers bewezen. Bidweg tegen de Spaansche griep. Te Maastricht werdZondagmiddag teSuur een bidweg gehoudea naar aanleiding van de Spaanscbe griep, die daar nog steeds woedt en vele slaehtoffers eischt. Aan de O. L. Vrouwekerk vormde zich de stoet van duizeuden kinderen en volwassenen. Het beeld van de Sierre der Zee, de nood- kist, een der reltquien uit de St. Servatius- kerk en het beeld van den H. Rochus, dien men aanroept voor besmelteijjke ziekten, werden in de processie rondgedragen. Na ommegang door enkele straten wtrd bij terugkomst aan de kerk het loflied van de Sterre der Zee aangeheveD. G66n ruggespraak met de gezanten der Geassocieerden over den Daitschen doortocht. Vanwege de Amerikaansche, Belgische, Fransehe, Eugelsche en ltaliaansehe hgaties wordt meegedeeld Verschillende persorganen verklaren dat de beslissing, om de Duitsche troepen door Limburg te laten trekken, niet is geDomen geworden dan na onderzoek van de zaak met de vertegenwoordigers d»r geassocieerde mogendheden, die het gezichtspunt van de N-'derlandsche Regeering volkomen jaist zouden hebben geacht. Deze mededeeling is onjuist Op 13 November is den vertegenwoor digers der geassocieerde mogendheden ver- zocht hun regeeringen in kennis te stellen van de voorwaarden, waaronder de Neder- landsebe regeering in den avond van 12 November de besiissing had genomen om den toortocht door Limburg, tusschen Maaseyck en SustereD, toe te staan aan de Duitsche troepen,' die aan de grens zouden verschijnen, en die vooraf ontwapend zouden worden. Men vroeg hun tegelgkertijd om_ de redenen uiteen te zetten, die tot deze beslissing hadden geleid. De vertegenwoordigers der geassocieerde mogendheden hebben zich er toe bepaald te antwoorden, dat zg de mededeeling en de verklaribgen, die hun gedaan waren, met spoed ter kennis van hun Regeeringen zouden brengen. Maar er heeft geen enkele gedachtenwisseling plaats gehad, en zg hebben geen persocnlijke meening geuif, aaugezien men hun verzocht de kwe3tie aan hnn RegeeriDgen voor te leggen en men hen overigens voor een voldongen feit stelde. Brood rauts#eneeiing. Het Ned. Oorr.-bureau meldt, dat aan opheffing van de broodrantsoeneering in afzienbaren tijd nt g niet kan worden ge- dacht. O ik is niet. te verwachten, dat het normale eeonomiscbe leven spoedig hersteld zal zijn. Tal van regelingen, die nu be- staan, zullen tog langen tijd moeten worden gehandhaafd, zg bet ook weliicht in g«- wijzigden vorm of ten deele min of meer ierzacht. Broodcommissies opgeheven. De Minister van Landbouw, Ngver'neid en Handel heeftde provincial brood- eommissies opgeheven ,en onder dankbe- tuiging voor de bewezen diensten eervo! ontslag verleend aau de voorzitters en leden en secretarissen dezer com missies bepaald, dat verec'eedoeld oetslag niet inhoudt een deeharge voor het gevoerde financieele beheer, zoolang zooaanige deeharge niet is verleend door de Aigemeene Rekenkamer. 1)8 Fransehe perseamyagne teg«u ons land. De Tempi", die de uiteenzettingen der Nederiandsche Regeering terzake niet aan- vaardt, komt terug op het doortrekken van Duitsche troepen door Limburg. Hetzelfde blad sornt voorts de onteibare voordeelen op, die Duitscbland uit het neutrale Nederland weet te tiekken /^Duitsche torpedobooten, die zich te Emdelijk is de Nederiandsche Regeering ais intermediair opgetreden voor Duitschland bij de Yereenigde Staten ten aanzien van het volgende De Duitsche regeeriDg spelend met het bolsjewistiseh gcvaar op hetzelfde oogenbhk dat de Duitschgezinde socialist Troeistra er van sprak reiolutie in Neder land te maken heeft de Nederiandsche Regeering onder het oog gebracht, dat het noodzakelgk zou zijn er de wapenstil- stacdsvoorwaarden te verzachteu, alsmede de voedselvoorziening van Duitschland te regelen, teneinde te vermijden dat wan- ordeigkheden in dit laud uitbarstten, die ook de naourige landen zouden be- dreigen. De Duitsche Regeering verzoeht de Nederiandsche in dien zia haar belan gen te beplqiten bij de Rogvering der Ver- eecigde Staten. De Nederiandsche Regee ring heeft dit niet geweigerd en heeft de Amerikaansche Regeering de redenen ge- noemd, die een verzachting van de om- standigbeden, waarin Duitsehlahd verkeert, gewensckt zouden maken. Het is vooral deze interventie van Ne derland ten muriate van Duitschland bg de Vereenigde Staten die te Parijs een pijnlgken indruk gewekt heeft." De //Matin" zegtFocb heeft eens-en- voorgoed geantwoord op de verzekeringen der Duitsche gedelegeerden, Dit antwoord is van toepassirg op elk initiatief in de toekomst. De pogingen waartoe Solf den Haag inspirearde, zijn ijdel. De Regeering der Vereenigde Staten zal er i ooit op aandrir gen wijziging te brengen in de voorwaarden van den wapenstilstand, die openlgx zgu g-.edgekeurd. Ernstige tegenspraak. Naar aanleiding van in de bladen weer gegeven benchten uit de Pargscbe pers, volgens welke de Nederiandsche Regeering als intermediair zou zijn opgetreden bg die der Vereen. Staten, ten einde ten behoeve van Duitschland verzachtiag der wapen- stilstandsvoorwaarden te bepleiten, deelde men aan het Departement van Buitenlandscbe Zaken mede, dat die berichten (en derhaDe ook de daaraan vastgekuoopte beschou- wingen) feitelijken grondslag missen. Getrouw aan de gedurende den geheelen oorlog gevolgde gedragslgn, om eike be middeling, die niet op een verlargen van beida zijden berustte, te. vermijden, heeft; ook ten aanzien van bovenbedoelde kwestie de Regeering zich van tusschenkomst ont- houden. Hsildiginp van de Koningm te Amsterdam, Aan de Vorstolijke familie is j 1. Zater- dag in de hoofdstad een ontvangst bereid, die behoort tot de meest geestdriftige ui- tingen van aanhankelijkheid aan het Orasje- hnis waaraan onze gesehiedenis toch zoo rijk is. De betoaging was oorspronkelgk op toaw gezet door christelgke (protes tantsche en katholieke) vereenigingen. doch bg die bewegicg hebben, in weerwil van den zeer korten tgd vau voorbereiding, zich zooveel tienduizenden anderen aangesloten, terwgl bovendien zoo'n ontzaglgke mensehen- massa de betoogers omgolfde, dat kan ge- sproken worden van een huldiging door gaheel Amsterdara, rde soeiaal-democraten dan nataurlijk uitgezonderd. De stoet die zich met vaandels en banieren opstelde aehter het Coueertgebouw, telde op het oogenblik van afmarsch reeds 60.000 personen. Maar er schoven nog zooveel groepeu onderweg tuaschen in, dat bg op den Dam ztker een 100.000 deeinemers telde en bgna twee uur, van vieren tot bij zessen, noodig had ona voorbg te trekken. Maar voor de stoet daar kwam was er reeds een reusacht.ige ovatie aati de Koningin gebracht door het publiek dat in dicht opeen gep&kte drommen stond geschaard van het statiun naar den Dam, en bovendien een groot deel van de Dam vulde. Hoe- velen daar stonden is niet te schatten. Toen de Koningin, na de ontvangst aan het station, te half vier vergezeld door Prins Htndrik en Prinses Juliana langs het Daturafe naar het Paleis reed, daverde de lucht ouafgebroken vau het gejuich. En toen zij daarna op het balkon verscheen, barstte bet publiek in zulk een geestdrift uit, dat slechts met groote moeite ruimte kon worden vrij gehouden voor den optocht. AHes juiehte, de soldaten zwaaiden met hun kepi's, en daar doorheen klonk het gesehaf vau de horens. Het voomij trekken van den optocht geschiedde ook onder ouophoudelgk gejuich van de deeinemers, nu «n dan af'gebrokea door zarig van voorbg trekkende zang- gezelschappen en door muziek. Honderden en hoaierden vereenigingen volgden elkaar op, vereei igingen op alierlei gebied, in 50 grot-pen verdeeld Onder de deeinemers waren ook de sturienten van de gemeeDte- lijke en van de vrge universiteit, alien aehter de vaandels bunner talrijk# ver- eenigmgen, alien met de baretten op en met hun kieurige linten get.ooid, Er waren ook vendels vau de burger- wacht, he( geheele roode kruis maar het is onmogelgk door een opsommmg een oetld te geven van den kilometers langen sliert die langs het Paieis trok. Al dien tijd bleef de KoniDgin met Prinses Juliana op het balcon de voorbg- trekkenden toewuiven. Prins Hendrik stond den meesten tgd naast hen, maar ging een oogenblik naar de hoofdwacht om te vragen i aar den torstand van eenige kin deren, die in het ont letter d gedrang onwei waren geworden. Gelukk g hadden er geen ongelukk.en plaa*s. Na bfl: top van den optocbt heeft de Koningin zich ond^ihouden met een aantal gemeenteraadsleden, die zich in de Mozeszaal van het Paieis verznmeld hadden. Een toespraak, door den burgemeester gehouden, btautwourdde Zij met eenige hartelijke woorden. H. M. zei het op prijs te stellen nog eens te verklaren, hoezrer Zij heeft'mede geleefd, alle Red en Igden van de bevolking der hoofdstad gedurende dejaren, die aehter ons liggen. Zij wenscbte persoonlijk uiting te geven aan Haar gevoelens van medeleven. met hetgeen er in de menschen omgaat. Een van die uit'ngen is Haar proclamatie geweest, in welke plannen voor de toekomst zijn ontvouwd. H. M. is bereid mede te werken met alien tot verwezenlgking van de denkbeelden in de proclamatie neer- gelegd. Moge dat alles, aldus besloot H. M. Haar toespraak, bljjken een rijke zegen te zijn voor ons vaderland en voor den bloei van de hoofdstad. Na zich met verschillende raadsleden te hebben onderhouden, werden eindeiijk de toebereidselen gemaakt voor het vertrek. Maar daarbij kwam ook de beurt aan leger en marine. We meenen dit to.o- neel te moeten weergeven met de beschrijving die de correspondent van de //N. R. C." er van geeft Toen het rijtsig van de Koningin voor haar paieis uitreed, waren de soldaten en matrozen, die het omstuwieD, niet mser te houden. Honderden handen waren gereed en zg betwistten elkander de eer om de paarden af te spannen en als dat dan eindelgk gebeurd was, en bet Kon. echtpaasr met het gezelschap op het hordes naar buiten trad, scheen wel geheel het hek van den dam te gaan. Alle cfEcieelheid was nu toch wel zoo radicaal mogelijk opzg gezetop den statiebok, op de treden, op de palfeniersplaatsen waren tientallen sol daten geklauterd. In hun midden zat de aalmoezenier Wennen, in zjjn majoors- uniform. Toen het eerste rijtuig met den buige- meester en den commandant der burgerwacht ons stapvoets voorbg gereden was, zagen wij eerst twee lange rijen soldaten, die, elkander hand in hand vasthoudend, het Koninklgk rgtuig trokken. Verderop tilde de aalmoezenier, die, nog steeds omstuwd door zgn soldaten, op den statiebek stond, Prinses Juliana in zijn armen, heog boven de menigte uit. Het gejuich groeide aan tot een s(aeds wassende orkaanom het vorstelgk rijtuig werd het een onbesehrgfe- Igk gedrang van soldaten en burgers, die buiten zichzelf wareD van geestdrift, zoodat wij er onder hen zagen, die lachten en huilden tegelijk. Hoe de Koningin en de Prins al dat roerend betoon van aanhankelijkheid be- antwoordden, hoe de diepe indruk, welke het op hen moet hebben gemaakt, zich toonde op hun geiaatsirekken en in hun houding, het valt in de korte sparine tijds. die ons gegeven is om dit verslag te maken, niet te beschrjjven. Yolstaan wij kiermede, dat wg H.M. telken male de tranan van de oogen zagen wisschen. De sterkste indruk, die %ca van dezen onvergetelijken zegetoeht over Dam an Damrak i3 bijge- blevan, is die van de ontzaglijke menschen- massa In het rossig booglicht het was iumiddels geheel donker geworden woe- lend als de branding van een fel bewogen zee om een veor ons zichtbaar midielpunt, totdat wg weer hoog boven het rgtuig uit het aardige kinderfiguurtje van het prin- sssje zagen omhoog rijzen als deinend op de geestdrift. Humoristiseh was de aacbiik van H.M. particulier secretarii, baron Yan Geen, die op den kattenbak van het kocinklgk rijtuig zat, lange serpentines om den hoogen hoed. Zooals wg reeds schreven, was van een afzet geen sprake meer. Duizenden en duizeuden liepen met den gtoet mee, klampten zich vast aan het koninklgk rg tuig, terwijl de beide laige cordons sol daten dit laDgzaam tusschen de onbeschrij- telgk geestdriftige volksmenigte hebben getrokken. Het aandoenlijk mooie. van dezen zege toeht was, dat het volk met zgD praehtig huldebetoon volkomen vrij tot zgn vorstin haar gemaal en haar dochterlje werd toe- gelaten. Ook op het perron in het station werd aan de Koningin een langdurige ovatie ge bracht. De Koningin, Prins Hendrik en Prisses Julianna, zichtbaar onder den indruk van hetgeen zij de twee laatste uren doorieefd hadden, zongen uit voile borst het Wien Neerland's Bloed en het Wilhelmiis mede. Dan werd afscheid genomen van den burgemeester en den hopman van het vendel burgerwacht. Toen de Koningin en de Prinses in het salonrijtuig wilden stappen, werden zg op- nieuw door het losbarsten van een nitbun- dige geestdrift terruggehouden de Koningin keerde zich toen nog eens om, en riep. in antwoord op het leve de Koningin dat d.averde onder.de overkapping, luide uit: Leve ons Vaderland, leve Amsterdam En thans was aan Haar de beurt om van ganscher harte in te stemmen met de luide hoera's waarmede deze woorden werden begroet. Daarna zijn de Yorstin en de Prinses in den trein gestapt, die eerst laDgzaam w-gretd, in Oosteliike richting, doch onmiddellgk daarna weder, terwijl de muziek het Wiihelmus blies, en de burger wacht haar een laatsten groet toejuiehte, voorbg reed. Nog h'eeft het volk verder op het per ron, waar de trein nog een oogenblik bleef stilstaan, een ovatie gebracht, die wegstierf in de plechtige tonen van. de volksliederen. Toen zette de trein zich voor goed in be- weging. Prins Hendrik maakte de reis niet mede. Tusschenhundelpr. Kleinhandelpr. Koffie-extract /O.l lp. d.L y'0.20 p. d.L excl. flesch. excl. flesch. Alii wer pen ■jeVOBiies, en is' handen van de geallieerden hadden moeten .'alien, zgn de Schelde afgetrokken, en hebben zich in Nederiandsche havens laten interneeren. Duitsche sleepbooten, die zich ook in Bel gische wateren ophielden, zijn door kanalen Nederland binnengekomen en zgn te Dor drecht gesignaieerd, vanwaar meu klaar- blgkelijk hoopt ze naar Duitscbland te kunnen brengen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1