ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEBEN. No. 6767, Dinsdag 26 November 1918 57e Jaargang ABONNEMENT: ADVERTENTIEN ID BAG. 1 Kaiser Ms Koophaode! eo ILERK bij bet Lefensmiddeleebore^u, JL_« INI.jjf Urates Telefoon 33. Bit BM YsrsGbilDt ffiaaadaff", WoMSdag- en Trpapvoad, nltgszand- rd op Feestdagen, bij de Firma P. J. YAS DE SANDE te Ter Seazea. Openbare Vergadering BliiTENLAND. 1 m %2ik m m »i em *-* - Per 3 rnaariden binnen de stad f 1.20. Franco per post voor Nederland j AO, Bij vooruitbetaling: voor Belgie en Ned.-indie 1.80, overig Buiteniand 2. Vocr NederlandPer jaar bij vooruitbetaling 5, A4en abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten J er Neuzen ook bij alie Boekhandelaren, Postkantoren en Hulppostkantoren. Van 1 tot 4 regels 0.50. Voor elken regel meer 0.12S* Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien voor 1 Ulir op den dag der uitgave. te Tac Neuzen p«s 1 i N H t I o. De Kowingin naar Rotterdam. De Koningin heeft het voornemen Woesdag a.s. een bezoek aan Rotterdam te brengen. Een telegram van de stad Brussel aan Koningin Wilhelmina. Vrouwenkiesrecht. De broodrantsoeneering. Toiletzeep. In Antwarpen. Uit Be'giS. De Nederlandsehe miuistor-resident te Brasgol. Belgische troepea naar Dnitsckland. De Duitsche Keizsr. Petroleum in Sehotland. Nieuwe moetlykhsden. Wilhelia II dor altijd Duitsche keizer Het gevaar voor h«t uitoenvaHeif van Duitschland. V—CII IIill »Tj-"-TT-iifra-- -jae.it. De Burgemeester der gemeente TER NEU ZEN, brengt hierbij ter openbare kermis, dat de regeering met het oog op de tijdsomstandig- keden, behoefte gevoelt, om in overleg met de Kerkgenootschappen een algemeenen biddag of bidstond te doen fcouden op Donderdag 2o November X918 e«k. De nood oer Ujden, me rich ook in ons land zoozeer doet gevoelen, dringt volgens de regeering in net bijzonder tot verootmoediging en tot liet inToepen van God's Hulp. Aan alie ambtenaren in dienst der gemeente wordt dien dag verlof verleend; alie wcrkge- vers in Ter Neuzen worden verzocht, zoo eenigszins mogelijk, aan personen in hun on- derneming werkzaain, ten minsteindenvoor- middag van den 28 November 1918 vrij af te geven. met behoud van loon. leder behoort derverlangd zooveel mogelijk in de gelegen- keid te worden gesteld aan den biddag of bid stond deel te nemen. Voorts wordt aan de inwoners in overwe- ging gegeven zich dien dag te tooien met een OTanjestrikje als bewijs van verknochtheid aan sns Vorstenhuis. Tor Neuzen, 23 November 1918. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. o$ Yrtjdag 29 Nevfttabsr 1918,'s avoads sar. De Voorzitter, r rrj p Tuo De Seeretaris, N. J. HARTE. Burgemeester en Wethouders der gemeeatf ZAAMSLAG, roe- op 8©SlscitaBiter3 naar de vacant k<5»«ride betrekkmg vac Burgemeester en T> op esne bezoliiging van f 8H€I8— 'sjaars. la diensttreding 2 December a.s. Sollicitatiestukken worden ingewaeht voor of »p 2® Ufivt&nhe>p a Wetkouders *!er gemeent* Zaamslag. JOB. DE FEIJTER, Burgemeester. .J. STOLK Lz., Seeretaris. De waamemende burgemeester van Bflus- sel, de lieer Lemionnier, heeft nog voor den ta-ugkeer van burgemeester Max, volgens de N. iR„ Ot, lxet volgende telegram aan onze Koningin gezooiden: „Op llet oogenblik barer bevrijding zendt de stad Brusiset aan Hare M/ajMsteit de Konin gin da* Nederlandjn haar eerbiedige hulde. Ziji jzal altijd de hermnerimg bewaren aan de broederlijke hulp, haar door het Neder- iandsche volk bewezen, alsmede aan de toe-, wijding, vvetke 'haar betoond. is door dew uibsteketnden gegant der Ncdertanden. den heer Van Volilenliovtejn." Dot Vrijz. Democraat wijst er op. dat het on twerp March ant in een opzicht veranderd moet worden. Niet in 1922 moeten de vrouwen het kies- recht kunnen uitoefenen. Zij moeten daar- toc* in staat worden gesteld zoo spoedig mo- gdlijk na de invoering van vrouwenkiesrecht. Natnurli^gaan er eenige maanden heen met het samensteJlen der Mezerslijsteni Op het gereedmaken daarvan moet warden gewacht. Kan inmiddeLs de Volksvertegeu\vcKji\ligi:ig do noonzakelijk gewnrden voorstellen tot Gi-ondwetsherzie.ni.ng (afscliaffing Eerste Ka ma* enz.) gereedmaken, aan zpu de Vro.u- "wmkiesredit verlciezing samen kunnen val- tcn met de verkiezing noodig gewoi*den door do op een Grondwetsherziening volgende Ka- merontb hiding. De vrouwen zo,uden dam mee haar stem k'unmqn juitbrengen over de wijzigingejn in de Gixmdwet. Het lijkt ons mogelijk en dan ook noodig, dat doze verkiezingen gehouden wosxlen in den vaorzomer van 1919. Nederland zal dan zijn staatsvorm verder liebben gedemocratiseci*d langs normalen wcg. Het gerucht wil dat met Januari a.s. het brood weer zonder boil beschikbaar zal worJ den,' gesteld. ,!iM- dan een gerucht, en nog wed: een onjuist. Niet alleen is van die op-# heffing dei* rantsoenecring te bevocgder plaat- se nog niets bekend, doch wordt daarnaiast ook zees* imwaarschijnlijk geacht, djaar het zich mo men tpel niiet laat a,anzien, dat de graanvoorjraad in ons land een beschikba.ar- stelling van graan naar verkiezing in Janu- ani zal toes taan. Telegrafisch verkeer met het buiteniand. De vertraging met Duitschland is ge- weken. Bijzondere vertraging in hetbin- nenland is opg-eheven. Met Engeland duurt de vertraging voort, thans bijna 3 etmalen. Binnenscheepvaart. De commissie van rapporteurs der Tweede Kamer heeft bij amendement op bet wetsontwerp houdende bepaling met betrekking tot de binnenscheepvaart voorgesteld de wet zes maanden nadat de buiter.gewone omstandigheden ten opziehte van bet goederenve ''voer te wa ter zullen hebben opgehouden te be- staan, te laten vervallen. Brandstoffen voor scholen. Door den schoolraad voor de scholen met den bijbel, den Ned. Roomsch-Katb. Schoolraad en de Vereeniging voor Chr. Volksonderwijs is er bij de regeering op aangedrongen meer brandstoffen, en wel tegen een aanzienlijk verlaagden prijs, voor de scboolbesturen beschikbaar te willen stellen. Koffie. De Minister van Landbouw heeft be- paald, dat gedurende Jhet tijdvak aanv. 1 D r. si- V,op 15 Doc. 1918 door de detaillisten aan verbruikers zal mogen worden afgeieverd op bon 42 eener thee en koffiekaart 0,05 K.G. kof fie en gedurende't tijdvak aanvangende op 16 Dec. en eindigende op 31 Dec. 1918 op bon 43 0,05 K.G. koffie. Militaire voorraden vrijgegevesi. Naar gemeld wordt, zullen door de versehillende rijkskantoren de volgende voorraden, uit de stelling van Amster dam afkomstig, in handen van de distri- butiekantoren worden gegeven: onge- veer 110,000 K.G. kaarsen, 100,000 K.G. petroleum, 200,000 K.G. gasolie, 360,000 K.G. benzine, 200,000 K.G. carbid, 3,300,000 KG gedeeltelijkongeraffineerd zout, 22,000 ton steenkolen, 19,000 ton briketten en 13,000 ton cokes, benevens 1,700,000 K.G. ruwe koffie en 11,000,000 K.G. lijnkoe'ken. Slaolie. De Minister van Landbouw maakt bekdnid, dat het, in verband mpt do eenigszins ver- heterde vetpositie, mogalijk is geworden een bedangrijike part'ij slao-lie, die tot dusver ge- reserveerd was voor vervaardiging van mai- gai*ime, of opgeslagen in de stelling Amster dam, in het verkeer te brengen. Verbruikers aulten aanvragen om slaolie rechtstreeks moeten indienen bij ac. Fransch- Hollandsche Oliefabrleken voorlreem Calve- Delft, te Delft. Bij hun besielliugen z^ullcn zij hebben op te gcveni door bemidddling van wedken winkeller zij de olie wenschen te ontvangen. Da prijs waarvoor de slooilie zal .worden geleverd bediraagt !J 2.75 per heele flesch, aanj de winkeiiers wordt de olie tegen 2.35 in rebelling gebracht. Buitenlandsche paspoorten voor arbei- ders naar Duitschland. Blijkens door den Directeur van den dienst der Werkloosheidverzekering en ArbeLdsbe- middehng gedane meldedeelinig aan de Com- missarisseai der Koningin moeten Nederland- sche arbeiders die in Duitschland willen gaam wenken, om van het Duitsch© consul a at het gebruikelijke „Sichtvermerk" te kunnen ver- krijgen, in het bezit zijn 6f van een ,,fonnu- lica- B", af gegeven door de Nederlandsche Arbeidsbeurs te Oberha'U(Sdn, of van een1 wcTkbewijs, afgegeven door een Duitschen werkgever en zoo wel Wat de inhoud als de handteekening betreft door de Duitsche po- litkj bekrachtigd, en Walk stnk ran niet te ouden dattum. mag zijn em geheel moet zijn ge- schreveh (lietzij met de hand of met de schrijfmachine), zoodat liiervoor geen gebruil^ mag zijn gemaakt van gedrukte form'ulieren| Bedoelde arbeiders verkeeren ten onrechh? in de meening, idat zij zonder 'pieer op hu paspoort een „Sichtvoanerk" ontvangen e: daarna ongehitulerd naajr Duitschland reiz, lcunnefflj. Opheffing van vervoerverboden ei maximumprijzen. Er is, volgens de Tel., een streven merk van den Minister van Landbouw, om mige artikelen „vrij" te geven, d.w.3. den vrij en handel daarm mogelijk te maken, doior het opheffen van vervoerverboden en ma ximumprijzen. Het is ons gebleken, datdeze beslniten Worden gemomen —ten eande te gemoet te kornen aan >le wenschen van handedarenl, die van de bedoelde- arti- kcten voldoemle voorraden bezitten, en deze J tegen een lageren danden maximumprijs van de hand wenschen te doen. Tevens wordt hieixloor het lugubere be.Irijf der ketting- handclaars getroffen, omd.iL de vrije conw cuwentie. dezen heervn wel zal noodzalken 1; an voorraden tegen civielen prijs te ver- Roopai. Inmid«jels ieni men in het oog te hoiiiden, dat voiorioopig de levensmiddelen- toestand m ons lanJ'niet van dien aard is, dat ook sonirnige leensmiddelen „distribu- lieviij" zullen Kunnen worden. Er is dan ook geen sprake van dat de broodkaarten binnenkort zullen yevdwijhem. •■s De caibidnood. Naar iwe vernemlan was het op een mijn gtloopen en gezonlten Nederlandsche stoom- scliip ..Mercedes" van Rotterdam naar Sarps- borg onderweg, om ahiaar eene lading carbid in te nemen voor Amsterdam. Door bet verioren g (an van dit stoomschip is; jdius een slagnatie gekonnen in den aan- voti' van carbid, wukraan tlians zoo veel gehrek lieerscht. Hot Bureau voor Mededeelingen inzake de oedselvoorziening mi dt: De maximumprijzen op loiletzeep scheer- ztep uitgezondei'dzijn ingetrokken en het vervoer en de aflevQ'riug van di't arlikel zijn wijgelaten. Dit is geschied in de verwachtirsg dat thans de toiletzeep die in ons land nog aanwezig is, tegen mielijke prijzeni in den handed zal worden gebracht, zonder dat zich daarbij misbruaken zvllen vocrdoen. Mocht dat toch het geval z |n, zoodat de prijzen omlioagi gaan en z;ch den kettinghandel ordwikk elt, dan zal onverwijld worden in- gegrepen en zullen o. m. de maximumprijzen Eer. Goggetnig# Bahrgft: Ztmdag cas da gcheese stad Antwerpen versierd met vlaggen en een dichte men- sckenmeaigte bswoog zich door de str^ten, waurcit laid gejuich opsteeg voor alits wet miiitair was. Muziekverecmgingen met ?aandels doorkruisten de stad. Zoo zng k als anti- activistisch symbool eea rioodshoofd. waarep «eu Duitsche kwartier- auts op een stok e» daarondar aan een touw een groot afgekloven oeen met het opschiift Bactivistisehe stukk6n". De woningen van activisten worden door het voik heelemaal leeggehaald, meubels uit de 3a verditpiag op straat geworpeu. Van een bar, she naar men rnjj verrelds, kort geleden voor 70.060 fr. werd verbouwd, is voigecB de echiidwaeht die er vooratond, g> en stufc heel gebieven. Ik zag sleehts het ijze'ren rolluik, dat als sen gordijn om- gebogen was. Het aardigsts is wel te vernemen de rersehillende suanieren, waarop het koper ea de wol door de Duitscbers opgeSisctt, onder de tafeibladm, in de p;ano, vas buiten af onder de pannen verstopt zgn. In een pahsseri*, waar Duit.sehe olEcieren plschteu te lunchen. haalde de juffrouw onder de onderste laden van de kast koperen trap- roeden, klokken, enz. vandaan, teiwgi dekens en wol va« aehter het behar g te voorsehpn kwamen, Voor versehillende winkelramen lagen tiergen koper, om te toonen, dat de Duit- schers op een geweldige manier versehafkt waren, ondanks han etrenge huiszoekingen waarbp ze gaten ia muren en vloeren maakten en met sterke raagaeeten alias afzochten. Op eea landgoed heb ik zelf medegeholpea groote kisten vol met koperen voorwerpen op te graven. Oat aan het iuleveren van de wol te ontkomen, werden de dekens gsverfd en veranderd tot naeatels en jassen, evsnzoo h«t linnengoed. Op een hoop koperen kranen stond het volgende te leteu #Dit dient voor 't water der bronnen, Maar niet voor de Duitsche kanonnen Ik braeht een bezoek aan een van de lokalen voor de ^soepbedeeiing" aan de armen 2000 parties worden daar per dag afgegeven en zoo waren er op dat oogen blik 35 keukens in working. Opmerkeljjk was het, dat dt laa'ste dagen het aantal bengengen aanzienSjjk verminderde, waar- sehjjnlpk door den verkoop van het Duit sche entrepot dosr de Duitsche militairen zelf, Voor een prikje gingen kisten meel en boonen van de hand en ook wapens, kjjkers waren voor haast geen geld te koop. Zelfs vertelde men mjj, dat er een duikboot en een vliegmachine voor resp. 800 en 500 nsark verkocht waren. Volgens beriehten sou in Antwerpen de staat van beleg zijn afgekendigd in ver band mst plnnderingen. In Aerschot zouden botsingen hebben plaats gehad tussehen Duitschers die niet vertrekken wilden en de Belgen. Ook in de dorpen bp Antwerpen worden plund.eringen gemeld. Te Antwerpen is een bevel uitgevaardigd om a!le persenen gevangen ts nemes, die de Duitse'nsrs werkkrschten besorgd hebben. Iemand, die Donderdag uit Gent terug- ksvam, kon bevestigen, dat daar, zooals ook ts Antwerpen, de staat van beleg is afgekondigd. Doch niet //tsngevolge van opsteotjes, veroersaakt door aetivistisehe twisten", maar ten emdehst verder plnnderes en verbrauden van de huisen der aetivisten van allerlei slag tegen te gaan. De overheid wil in de eerste plaats orde en rast. Nadat bg het binnentrekken van het Belgisohe leger de meubelea van den wear- Hemenden rector dr. Speleers, van B. van der Spurt, Jan WaauyD, E. Stockd en E. Fabri ©p straat waren verbrand, sjjn on- middeilgk maatregelen genomen om zulk optreden van soidateu en bevolking on- mogsljjk te maken. Men wil bjj het gepeupe! dem lust tot plunderen met aanwakkeren. Op haar beurt heeft de OTerheid alie aist-gevlushts aeki- ▼istea in heehtanis genemeH. De Echo Beige vertelt hoe de heer van Vollenhoven, de Nederiaadiche minister- raaideufc -3 Brnesei, ■- g tj'r; I-: Saatitu dagen der Duitsshe bezetting door zjjn kloek eptredsn bloedige ODgeregeldheden tussehen Duitschers en Beigon voarkamen heeft. Dsn 12enNov. haddenindeatad, tsngevolge van ds revolutionaire bewsging ender het Duitsche bezettingsleger, arnstige botsingen plaats met de t russalsche bsvoiking, waarbg een dertig ai doodsn vielen. De heer van Vollenhoven s.telde zich in verbinding met de Duitsche autoriteiten en overtuigde dezen er van dat dc eenige manier om niewwe wanordelijkhsid fe ver- mgden zou zgn om zoo spoedig saogelgk het stedelyk gerag, onder den waarborg van voikomen bewegingsvrijheid, aan de Bslgische autoriteiten terug te geven. Toen hat Duitaehe bestmir daartoe ge- neijd was, riep de heer Van Vollenhoven een bgaenkomst samen van den gouvsrnetar van Brabant, de vertegenwooriigsrs der magi*tratusir ea het parket, alsmeds den burgemeester van Brussel. Bg deelde den heeren het resultant van zgn onderhoud met baros von der Lancken ineda, waarop de Belgische autoriteiten be- sloten aanstonds hun werkzaamheden te hervatten en alls maatregelen te treffan om de orde en de rust onder de Belgische bavolking. dar hoofdstad te verzekeren. Belgische tr^epen zullen weldra o. a. Aksn, Essen en Keulen hezettes. De yLibertd" meldt, dat men aan den deken van de fasulteit der reehtsgeleerdheid to Parijs raad heeft gevraagd betreffende do uitievering van den Keizer uit het oog- punt van volkenrseht. Met het oog op den ernsl en do gecompiiccerdheid van dexe vraag heeft de doken tgd govraagd voor het antwoord. De lntergeallieerde Petroleum Commis sie hoeft dezer dageu Sohotland bezocht, om de pgpieidiig in te wgden, die dwars door Sehotland, langs hot Ciyde Forth Kaaaal is geiegd, teneiade do Britsche vloot voort- durend van petroleum to kunnen voorzion. De pgpleiding kan per uur 100 ton olie leveron en is de laagste in Europa. Ze is aangelegd om te vermpden, dat de tank stoomschepen rondom Sehotland naar de Oostkust moeten varen, om op deze wijae het gevaar van verlies van tank atoombooten door aanvallen van onderzeirate verminderen Met het werk werd in het begin van Maart een aanvang gemaakt, op 11 November was het gereed. In den loop van het bezook heeft de Commissie ook de Schotsche petroleumindustrie geinspecteerd, die 70 000 galloas(?) olie en 60.000 toD ammonia per jaar oplevert. Er verloept geen dag zonder dat de ergste Jobstijdingen Berljn hereikeu. Het rgk is op het oogenblik van binnen en van alie zjjdec op de vreeselijkste wg»e bodreigd. Een telegram van Hindenbmrg, waariu hij zegt, dat de FranBchen zoekau naar een rechtsgrond voor hervatting vaE den strgd, heeft bier een verplettereadm indruk gemaakt en reeds aanleidisg gegeven tot geruchteu, dat de Fransclaeji ®v«r Fraak- f»rt verder getrokken zouden zgn. Het //Be*). Tagebl" schrgft, dat men is Fraukrgk blijkbaar dan wensch koesteit van de weerioosheid van Duitsehland toi het uitersta gebruik te maken om den oor- log voort te zetten teneinde annextmnistischfe veroveringsplannen te kunnen verwez&n- lgken voor welke sedert geruimen tgd doax de Fransche Dationalisten stemmirg is ge» maakt. Men wii onder het voorwendcel, dat Duitschland de onmogelijke wapenstilst&ncb- veorwaarden Diet ten voile vervuid heeft, de hervatting von den oorlog afkondiges en zich dan definitief van den linker Rgn- oever meester maken, die volgens d© be- palingen van bet wapenstilstandsverdrag sRchts bezet zou worden. Uit alie beriehten blgkt, dat msu zal pogen de bevolking in de heiette gabieden voor de losscheoring te winnen. Yoor het geval, dat Wilson tot zulk eon duidtlijke machtspolitiek niet zou wilien medewerken, wordt doer voarstanders van deze cdele denkbeelden hlijkbaar het plan gemaakt t,«t toepassiog van een minder- doonichtige methods, nl. vorming van een bufferstaat. Voigr^a ^diplomatiaken eorrsrpon dent" van de //Daily Mail", moet een hooge Britscbs regeeringsautoriteit hebben gezsgdWilhelm 11 is nog altijd Duitsch® keizer en koning van Pruisen, voor zooves* wg wsten. Er is te Berlijn ten# nieuwe regssring gevormd, en, hoswel «r feiteiijk 14 dageu verloopen zgn, is geen mede- deeling van den afstand aan de geallieerde regeeringen of de Vsreenigde State® ge- daan. Wg achten het bijna zeker, dat, warmeea* de afstand op de geb uikelgke wfze gesebicd was, daarvan op zgn minst mededealing zou gedaan zgn aan de Amerikaanaebe regeering. Daar de keizer niet formeal afstand gedsan heeft, beseheuwt nog altjjd de keizerlgke kroon en den Pruisischen treon als de zijne. Onder deze emetacdig- heden moet de wareld rekenicg houden mes de mogelgkheid, dat hij vsrwasht temg te keeren. Terwgl N»derland Diet in twgfel kan vsrkeeren, dat de mogendheisn waarmes-. Duitschland nog altjjd in oorlog is, er geen genoegen mee nemen, dat hem hek recht van asyl wordt toegekend, zgn tot dusver door de geaaoeieerde regeeringen nog geen gezaraenlgka pOgiugen gedaan om hem uitgeleverd te krijgea„ De ©ppositie van Zuid-Duitschland tegen het terroristisch streven der radical© Berlijners *eemt, c-lgens een talegram aan lot tlbl. ait Berlfn, zeer ernstige vormen aan. Nadat eerst Baden had verklasrd, dat het zich aan de voorschriftea van Berlgn niet wilde onderwerpen, heeft Hesscu dit voorbeeld gevolgd en de stemming in Beieren tegen Berlgn is op het oogenblik van dien aard, dat openlgk toespelingen werden gemaakt op afseheiding. Wanneer de Constituante niet spoedig bgten wordt geroepen en de rgksregeering niet zeer krachtig optreedt tegen de Ar~ beidersraad te Berlijn, dan is het uiteen- vallen van Duitsehland niet sleehts een schrikbeeld maar een ODgelijkheid, die boa langt-r hoe nader komt. Reeds rsadt men te Miinchen, Stuttgart en eldera aan, aldus het ffBerl. Tagebl.", Berlgn aan zijn lot over te laten en spreekt men van de con- stitueering van een Zuid Duitsche republiek. Deze veorstelling is helaas nog te optv mistisch. De arbeiders en soldatenraden van Id en- burg, Oostfries'and, Bremen, het district Stade, Harburg, Hamburg en Sl»eswgk- Holstein hehben een nieuwe republiek met Hamburg als zstel gevormd. Daardoor worden dus groote stukken van Pruisen losgescheurd en vereenigd met andere bonds- staten tot een nieuw staatswezen. Nog ernstigor is de volgeede medadeeling in de //Vorwarts" van Zaterdsgochtend In. het Rgnland wordt met toenemande ernst en door een dagelijks grooter wordende kring van personen de afseheiding van bet rgk ea

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1