AL8EMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. 6764 Dinsdag 19 November 1918 S7e jaargang. Paarden- en Vsemarkt Aankondiging. Bake n cl m a k i n g ABONNEMENT: ADVERTENTIEN Dif Blad verscliijiit Maandag-, Wceasdag- en Yrpagavond, mtgezond?: i op Feestdagen, bij de Firma P. J. YAH B£ SANBE te Ter Nenzen. Paarden- eo Veeniarkt iaximumpryzen Tapioca- meei, Kindermeel. finruilen Boterkaarten Distributie Rundvfeesch wegen en voetpaden. 6 i n L a. H Q.~ Per 3 maanden binnen de stad f 1.20. Franco per post voor Nederland 1.40. Bij vooruifbetalingvoor Belgie en Ned.-Inche 1.80, overig Buitenland/2. Voor NederlandPer jaar bij vooruitbetaling 5,—. Men abdnneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postkantoren en Hulppostkantoren. Telefoon ;3£S. Van 1 tot 4 regels 0.50. Voor elken regel meer 0.12®. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend, Handelsadvertentien bij regelabonnement teger, verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Intending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. De Burgemeester van TER NEUZEN isaakt bekend, ingevolge Circ. No. 57350 dato 7 Nov. j.l., dat de ter beschikking ran de Regeering staande partyen maizena uagenoeg zijn verbruikt en zal in de plaats hiervan iapiocameei worden beschik baar gesteld. De maximum-kleinhandelprijzen voor tapi- ecameel zijn vastgesteld als volgt 0,80 per pakje van 400 gram. n 0,55 y n ii 250 Ter Neuzen, 16 November 1918. De Burgemeester voornoemd J. HUIZ1NGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt ter voldoening aan Circ. No. 57848 date 7 Nov. j 1. bekend, dat in het vervolg ook pakjes Kindermeel van 200 gram zullen worden besohikbaar gesteld en*is hiervoor eea maximum-kleinhandelprijs vastgesteld van \7 cent per pakje. Ter Neuzen, 16 Nov. 1918. Da Burgemeester voornoemd, J. HUIZ1NGA. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis van belanghebbenden, zulks in verbar.d met Girc. No. 57349 dato 7 Nov. j.l., dat houders van Boter- kjaapten desgewenscht deze kunnen inroilen voor Margarine-, Melange A of B kaarten. Opgaven hiertoe tunnen worden gedaan 19 22 dezer, telkens des voor- middags van 9 12 uur op het Distribatie- bnreau, ender overlegging d«r rantsoenee- riagskaart. Op ean nader san te wijzen datum zullen de gawijzigde kaarten kunnen wordeu ver- strekt. Ter Neuzen, 18 Nov. 1918. De Burgemeester voornoeiad, J. HUIZ1NGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat vanaf WoeS39d»jj 20 Nov. a. S, des namiddags te 2 unr tot Donderdagavontf 5 unr, geldig is bon 4 der 1# serie Rundvleesehkaarten, waarop mag worden afgegeven 1 ores fiendvleesch. Ter Neuzen, 18 Nov. 1918. De Burgemeester voornoemd, J. HU1ZINGA. Burgemeester en Wethouders van ZAAM SLAG, brengen ter algemeene kennis. dat te beginuen op Ift^aradag 25 Ma- vareiber a, ss.5 van wege de gemeente eerie algemeene opneming zal worden gehouden van de Zaamslag, den 14 November 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. DE FEIJIER, Bnrgemeester. J. STOLK Uz., Secretaris. De Burgemeester van ZAAMSLAG maakt bekand, dat de uitreiking der Brood" kaarten, geldig voor bet 2§e tijdvak (periode) ingaande op 22 Nov. a. s., zal plaats hebben, voor de personen wier namen beginnen met up 20 Not. van 9 tot 4 uren 0—2 s 21 9 ,i 4 uren De Burgemeester voornoemd, JOB. DE FEIJTER. Belasting vsrhoogiitgen. In de memorie van antwoord op de algemeene beschouwirgen der Tweede Kamer over de Staatsbegrooting, becijfert de regeering, dat ter bestrijding van de meest dringende behoeften, zal benoodigd zijn 70.000.000. De regeering twijfelt er niet aan, dat de Staten-Generaai bereid zullen zijn mede te werken tot een spoedige behandeling van de wetsontwerpen, welke herstel en band- having van het budgetair ev9nwicht beoogen. Met betrekking tot de wijze, waarop in het hierbosen becijferde bedrag van 70 millioen gulden zou zijn te voorzien, zij het volgende aangeteekend In de inkomsten- en vermogensbelastingen zullen wijz'gingen worden voorgesteld die, naar raming, eene hoogere bate zullen op- leveren van pl.m. 35.000.000, waarvan ecbter voor 1919 slechts 2/s beschikbaar zal zjjn of pl.m. f 24.000 000. Voorgesteld zal worden het suikerfonds te liquideeren, wat beschikbaar zal stellen pl.m. 16.500.000. Uit herschattingen voor de personeele belasting en uit wijziging van die belasting 2 000.000 De voorgesteldeplaatskaarten- belasting 2.000.000. Verdubbeling van het quitanliezegel 1.500.000. Verhooging van den acctjns op het g° distil lee rd 1.750.000. Eene herziening van de Verdedigings- belasiingen, zoodat gedurende 4 j var hieruit een bedrag kan worden geraamd van 35.000.000 per jaar, waarvan ten be- hoeve van bet Leeningsfonds genomen kan worden 8.000.000. Uit een en andere zal in totaal verkregeB worden 58 550.000. Voor het ontbrekende meent de Minister van FinaneiSn op het voetspoor van hetgeen zijn ambtsvoorganger aanvoerde in de memorie van antwoord, betreffende het wetsontwerp op de grondbelasting, voors hands te mogen rekenenen op de meerdere opbrengst welke uit onderscheidene middelen mag worden verwaeht, terwijl er overigens in de bestaande omstandigheden voor een- maal in berust moet worden, dat de be- grooting niet gcheel sluit. Het spreekt van zelf, dat verdere maat- regelen tot versterking van 's Rjjks in komsten onverwijld dienen voorbereid te worden. De regeering is voornemens de ver- dedigingsbelasting te verlengen met4jaren, derhalve tot 1 Mei 1923, waarbjj tevens zal worden voorgesteld de tarieven te her- zten, ten einde den last meer naar draag- kraeht te doen drukken. Uit de gewijzigde tarieven zal een bedrag van 35 millioen worden verkregen tegen ongeveer 50 millioen volgens de thans geldende wetten. Omtrent heffing van oorlogswinstbelasting en het desbetreffende wetsontwerp zou de regeering baar oordeel willen voorbehouden in afwachting van de resultaten. van een onderzoek, hetwelk zij met betrekking tot deze aangelegenheid heeft ingesteld. TWEEDE KAMER. De bedreiging met revolutie ver- loochend. Na de mededeeling van den heer Troelstra, bij interruptie gedaan, dat hij niet op revolutie aanstuurde, was Vrij- dag de heer Schaper aan het woord, die de door de rede van Mr. Troelstra ont- stane binnenlandsche crisis besprak. Hij trachtte zooveel mogelijk het optre- deh van den heer Troelstra te verdedi- gen doch deed zichzelf kennen als een tegenstander van revolutie. Zijne rede werd vooral op het laatste gedeelte ge- dung door interrupties onderbroken, van leden die de gesproken woorden in herinnenng brachten en nadere verkla- ringen aan den spreker trachtten te ont- lokken. Wij ontleenen hieromtrent aan de H. Crt De heer Schaper (S. D. A. P.) zet zijn Donderdag afgebroken rede voort. Hij is in zijn vrees, dat het verblijf van den ex-Keizer van Duitschland in ons land een bron van contra-revoltie in Duitschland zal worden, gesterkt door een citaat uit een christelijk blad, waar- in den ex-Keizer wordt aangeraden kalm te wachten op een nieuwe glorie. Die nieuwe glorie kan niet anders zijn dan het speculeeren op 'n herstel van den troon. Spreker hoopt, dat de Regeering dit ernstig zal bedenken. Thans komt spreker tot de debatten der laatste. dagen Met belangstelling en bewondering heeft spreker de rede van den heer De Geer gehoord. Geroep: Nu gaat hij mooi-praten De heer Schaper: Wacht even met uw cynisme. Voortgaande, verheugt spreker zich over bet naderende einde vain den oorlog- Inderdaad ziet het er thans voor de bevolking beter uit dan eenigen tijd geleden. Niet gaarne zou spreker meewerken tot het veroorzaken van nieuwe ellende, maar hij vraagt of er wel bereikt zou zijn, wat thans is bereikt of toegezegd, indien de S. D. A. P. niet krachtig wa re opgetreden. (Beweging). Spreker wijst op de redevoeringen van de heeren Smeenk en Hermans, die hoe- wel uitgesproken door arbeidersafge- vaai'digden, toch volkomen weergaven wat de Regeering het meest aangenaam kon zijn. Het is hier altijd zoo gegaan, dat men de meerderheid naar den mond praatte. Daarom ging het hier altijd traag, formulistisch en conservatief. (Spreker wordt v m verschillende zij- den geinterrumpeerd- De Voorzitter zegi;, dat men niet behoeft te interrum- peeren omdat de heele Kamer het woord heeft gevraagd). De heer Wijnkoop: Jullie hebben Posthuma gesteund. De heer Schaper: Natuurlijk, wij heb ben hem gesteund. Maar dat was ter bestrijding van de reactie. Wij hebben ook Bosboom gesteund, toen deze in het belang van onze jongens handelde. De Regeering die wij thans hebben, was sedert haar optreden tegenstand- ster van het vrouwenkiesrecht. Thans is zij er voor. Sedert wanneer? Sedert de gebeurtenissen der laatste dagen. Van den acht-urigen werkdag wilden (blijkens het voorloopig verslag op spre- ker's voorstel dienaangaande) zij niets hebben. Geroep: Dat was de vorige Kamer! De heer Schaper: Ja, de vorige Ka mer, maar vele van die leden hebben ook in deze Kamer nog zitting. Thans echter is men plotseling gaan draaien en wil men den acht-urendag spoedig ingevoerd zien. Thans vraagt de Regeering om het vrouwen-kiesrecht. GeroepOm spoedige behandeling van het voorstel-Marchant dienaan gaande. Maar dat wil niet zeggen, dat zij er voor is. De heer Schaper: Nu maken de hee ren alweer reserves! Voortgaande, komt spreker tot deEer- ste Kamer. Hiervoor is hij op 'toogen- blik niet bang. Het is nu koek en ei. Wie de koek en wie het ei is wil hij in 't midden laten. Maar toch vindt spre ker, dat we in dezen grooten tijd, die Kamer maar spoedig moeten opruimen. Ook de mogelijkheid om Grondwetswij- zigingen aan te brengen, moet gemak- kelijker worden gemaakt. De Regeering ziet in, dat er groote dingen moeten gebeuren Gelukkig is de heer Ruys iemand met in zijn soort mo- deme denkbeelden. Welnu dat hij met groote dingen voor den dag kome- Wij hebben sedert jaren noodig ziek- teverzekering met goede geneeskundige hulp, verzekering vail landarbeiders te gen ongevallen. Wij zijn bereid, conces- sies te doen ten aanzien van de uitvoe- ring dier verzekeringen. Wij hebben hier een ongevallenverzekering, die tot 70 van het loon gaat, d.i. hooger dan waar ook elders. Laat men nu spoedig de landarbeiders er bij trekken. Spreker wenscht op het oogenblik geen herhaling van de spoorwegstaking. Hij is niet blind voor de gevolgen, voor al nu bij de levensmiddelen-voorziening. Doch wel moet de anti-stakingswet voor dat personeel worden opgeheven. De heer Wijnkoop (S. D. P.)U moet klaren wijn schenken! De heer Schaper (S. D. A. P.: Ik wensch het proclameeren van een spoor wegstaking over te laten aan de vakor- ganisatie. Daarvoor neem ik als niet spoorwegman, de verantwoording niet op mij. Ik kan de menschen niet uitbe- talen, die op de keien komen. De heer Wijnkoop: Wat 'n slappe houdmg! (Rumoer). De heer Schaper: Geen enkel leider eener politieke partij heeft het recht om staking te proclameeren. Terugkomende op den acht-urendag deelt spreker mede, dat het in zijnvoor- nemen ligt, te komen met een nota van wijziging op het voorstel om den over- gangstermijn van vier jaren er uit te lichten. Concludeerend, zegt spreker, dat de S- D. A. P. niet bevredigd is door de toegezegde hervormingen, doch hij komt op tegen elke geringschatting van die toegezegde hervormingen, welke, indien zij spoedig worden ingevoerd, reeds een halve revolutie beteekenen. Nu de socialisatie der bedrijven. Als men daarover begint, dan worden de heeren bang. Het is echter de vraagof in deze Regeering en in deze Kamer die socialiseering niet mogelijk is. Spreker is in het bezit van een brief van den voorzitter eener antirevolutionaire kies- vereeniging, waarin de schrijver spreker verzoekt de revolutie te voorkomen en toezegt, dat van chi-istelijke zijde tegen socialiseering der bedrijven geen prin- cipieele bezwaren bestaan. Daarom kome de Regeering met voor- stellen tot overleg. Onze menschen zijn redelijk genoeg. Wat doet men echter? Men komt aan met het spook Wijnkoop. Men spot dat Troelstra door de zweep van Wijnkoop wordt voortgedreven. De heer Van Ravesteyn (S. D. P.) Dat is toch immers ook zoo? De heer Schaper: Neen, zoo is het niet. De heer Ketelaar (V.-D.)Uw partij spreekt zelf van de zweep van Troelstra. De heer SchaperIk heb daarvan nim- mer gesproken. Thans komt spreker tot het verzoek der revolutionnaire socialisten om sa menwerking bij de revolutie. Hij merkt op, dat hij uit de krant heeft vernomen, dat een verzoek van het revolutionnair socialistisch comite naar de S. D. A. P. was verzonden. Als onder-voorzitter der S. D. A. P. en der Kamerfractie weet hij er niets van. Het is bij ons echter een democratische boel en dus zal spreker zijn stem er over willen laten hooren. Maar dit weet hij wel, dat hij voor die samenwerking feestelijk bedankt. Ook de geheele S. D A. P.-fractie was gister nog unaniem tegen samenwerking met de revolution naire socialisten. De heer Wijnkoop: Uw partij heeft voor die samenwerking bedankt. De heer Schaper: O, er is dus reeds een afwijzend bericht teruggezonden Welnu, spreker's partij zal nimmer met de S. D. P. samenwerken, nu niet en nooit! (Bravo's). Thans de rede van den heer Troelstra. Spreker merkt op, dat die een diepen indruk heeft gemaakt. Het is echter mo gelijk, dat zij evenals een deel van de rede van den heer De Geer voor tweeer- lei uitleg vatbaar was. Spreker deelt dan mee, dat de heer Troelstra op dien achtermiddag heeft geimproviseerd. (Herhaialde interrup ties en rumoer). De heer Schaper: Troelstra kon niet anders dan improviseeren. Wij willen geen bloedige revolutie. Wat is de zaak Wij hebben 22 zetels en met de revolutionnairen mee 26. De heer Wijnkoop: En jullie wilt ons niet meetellenl De heer Schaper: Jullie vertegen- woordigt in elk geval een deel der ar- beiders. Er zijn dus 26 arbeiderszetels, maar meent men niet, dat de arbeiders der rechterzijde als het er op aankomt met ons zullen meewerken? Het was dus zeer wel mogelijk dat de meerderheid van Juli thans niet meer de meerderheid ware. Intusschen hebben de omstandigheden doen blijken, dat er een massaal verzet is tegen de revolutie. Spreker is altijd deraokraat geweest onder het kapitalis- me, en hij zou dat ook onder het socia- lisme blijven. (Er wordt herhaaldelijk gei'nterrum- peerd, dikwijls door verschillende leden tegelijk, zoodat de spreker onverstaan- baar is. Wijnkoop schreeuwt: We moe ten nu weten of hij voor of tegen de re volutie is). De Voorzitter: U moet den heer Scha per laten uitpraten. De heer Schaper voortgaande, zegt, dat de S. D. A. P. demokratisch wil blij ven;. Zij wil rekening houden met den wil ider meerderheid. Dat is ook de wensch van Troelstra. Wij denken er niet aan de meerderheid door geweV onze meening op te dringen, en daarom snijden wij alle gemeenschap af met die twee exemplaren die daar zitten! (Spre ker wijst op Wijnkoop en Van Rave steyn) Spreker wenscht het congres der S, D. A. P. te laten beslissen. Hij wenscht geen hervormingen met het pistool op de borst. De heer Dresselhuijs (V.-L.)De heer Troelstra heeft te Rotterdam gezegd dat de arbeiders- en soldatenraden moes- ten komen! (Beweging). De heer Schaper: Ik spreek voor mij persoonlijk. Ik ben het eens met Polak,. die voor arbeiders- en soldatenraden ge- spaard wenscht te blijven. De heer Ketelaar: Jullie hebt wel de- gelijk arbeiders- en soldatenraden wil len instellen. (Rumoer). De heer Schaper: Indien men one onzen gang laat gaan, dan zal men zien, dat wij steeds bereid zijn, langs den par- lementairen weg hervormingen te be- reiken. Wij zullen daartoe bereid blij ven, maar dan kome men ons van bur- gerlijke zijde daarbij tegemoet! (Bewe ging) Eene deputatie van den Bond der Regeeringsgetrouwen bij de Koningisnu Men meldt uit Den Haag: Zaterdagavond 6 uur heeft een depu tatie van den Bond van Regeeringsge- trouwen, bestaande uit ds. Scholten, veldprediker der le divisie, sergeant Den Hollander van het garnizoensdeta- chement te Rotterdam en den milicien A. J. Boes, van het bureau van den ver- plegingsofficier 2e bat. regiment jagers, een onderhoud gehad met H. M. de Ko- ningin ten paleize- Nadat ds. Scholten, voorzitter van den Bond, het doel van het onderhoud had uiteengezet, werden H. M. door den ser geant Den Hollander verschillende intee- kenlijsten en sympathie-telegrammen ter inzage gegeven. H. M. verzocht den voorzitter uit haar naam de bondsleden van hare voile sympathie te verzekeren, De Koningin heeft zich ongeveer een kwartier met de deputatie onderhoudem Congres S. D. A. P. en N. V. Y. In het circus te Rotterdam is Zaterdag- middag ruim een uur "het congres geopend, bysengeroepen doer de sansenwerkande Sociaal-Democratische Arbeiderspartij en het Nederlandsch Verbond van Vakveiee- nigingen. Voor dan aanvang wa3 de volgende con- gresresolutie randgedeeld i #Nu d.e wereldoorlog, die over Euro pa's volkaren de grootst denkbare rulue en •llende heeft gsbracht, tun einde is, valt de arbeidsrsklasss de bistorische task ten deel om te zorgen, dat de wederopbouw van het ecouomiscbe en soeiale le?ea z66 geschicdt, dat zjj daarin de plaats krygt die baar krachtens getal en economisehe onsiisbaarheid toekomr. Zy mag, noeh wil langer dulden, dat zg op de bslangrykste terreinen van het maat- scbappelyk leven als minderwaardige en macbtelosse staat, en anderen door bet kapitaalbezit baar h*eie bestaao beheerschen. Het cengres begroet met oprechte vreagde bet feit, dat d© sociaal-demecrafie in Duitschland en Oostenrijk de taak van de demosratiseering en socialisatie in het levensbelang der arbeider-klaese heeft ter hand genomen »n spreekt de heop nit, dat de Duitschs revolutie, die op zoo schitte- recde wyze de ovsrwinning heeft behaald, er op even schitterende wijze in moge siagen baar sociaal-politieke doeleinden te bereikeu. Het doet een beroep op de gecrgariseerde arbeidersklasse jan de lauden der Entente, om zoodanigen invloed te oefenen op de Tredesvoorwaarden, dat de grootsche taak, die de Duitsche revolutie niet alleen in het belang van het Duitsche, maar in dat van alle volkeren te vervullen heeft, niet verhin- derd wordt door een lamgeslagen econoiaisch leven en een hongerecde bevolking. De economisehe ontreddericg door den oorlog vereorzaakt eok in Nederland, waar wel enkele groepen van oorlogswinatiEakerH groote kapitalen opeenhoopten maar breede massa's der arbeidersklasse, mede door de totaal onvoldoende regeb'ng der ievens- middelenvoorziening, leden en iyden, heeft zoodanige verhoudingen geschapen, dat terugkeer tot normale en vreedzame ont- wikkeling slechts te bereiken is wanneer dat door ingrijpende politieke en soeiale hervormingen mogelijk wordt gemaakt. Het congres is van coideel, dat de roo- dige stabiiiteit in bet soeiale leven van het lard alleen dan zal worden bereikt, wan neer door de aibeidersklaese door middel Burgemeester en Wetliouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in die gemeente zal worden gehouden op Woensdag 4 Decem ber 1018, in plants van op 20 November 1918. Ter Neuzen, den 18 November 1918. Burgemeester en Wetliouders van Ter Neuzen, J. HU1ZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De voorgestelde effeetenbelasting zal naar raming 3 6 millioen kunnen opbrengen, waarvan voor 1919 s/3 of 2.300.000.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1