1 Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor .Zbe'uwsch-Vlaanderen Ho, 8763 Zwterdag i"> November '>M8 57e Jaargang. ianwijzing verRrijgbaarsteliing LeYeasmiddeieo. Aankondiging. 3 Nota Vluchtdingfiiverzorgiag. Uitreiking Melkbons. Maximumprijzen Kaarsen. wegen en voetpaden. 89i© moeten warden iugediend. Us*, in werkisg tredende meikregeling zullen worden u'tgegeven op vertoon der rantsoeneeriegskaarten en wel vosr de houders van rautsoeneerings kaarten No. I 250 Yrijdag 15 Nov. van 67 u. n.ra. u 251— 500 7-8 501— 750 8-9 751—1000 Zaterdag 16 Nov. vsn 1001-1350 1351 en hooger 9 10 n. v.m 10-11 11 1*' Q.~" Trouw aan hun kapitein. Gistermorgen is te Amersfoort in een oarakken van de infanterie-kazerne een vergadering gehouden van de man- appen van de le en 2e compagnie regiment detachement Amersfoort. Na ampele bespreking is met algemeene stemmen de voigende motie aange- nomen „Wij mannen van de lste en 2de com pagnie 3de bataljon, lste regiment Amersfoort, de zoogenaamde muiters, wij verklaren dat wij zullen optreden te- gen ieder die in dezen ernstigen tijd de wettelijke orde verstoord en dat wij in dat geval onvoorwaardelijk de bevelen van onzen kapitein zullen opvolgen. Deze verklaring wordt afgelegd. door alle manschappen zonder onderscheid van politieke richting. Bond van regeeringsgetrouwen. De bond van regeerings-getrouwen richt tot alle militajren het voigende schrijven Kameraden, De bond van regeerings-getrouwen komt tot u nijet het volgendq: N .adatallen 1 jaar trouw gestaam hebben aan de zijde der regeeriiiig, om onze nea- (tralltelt zoo noodig te verde;|igent en het gevaar van een buiteniandschen vijandis geweken, elreigt u een veel grooter gevaar, doordat een miruderheid van ons volk aan zich tie macht om te regeeren lialen wil. Daardoor komt in dev.aar de ganse.be voed- sclvoorziening voor ons voiik, en, de resut taten van a! Uwe opoifferimpi in de nu af- geloopen 1 jitren zijn te niet gedaan. Wilt ge dat niet, sluit U dan aan bij ge noemden bond, steunt de regcering, die wet- tig is gekozen, en ge bewaart Uw vrouw en kind, Uw vader en moeder voor aliLe ellen:- de van een burgeroorlog. Steunt met al Uw rnaclit. Sl'uit u a air. De Bond tot behartigimg van de mi'itai.re belangen. R. K. MiMtaire Vei'eeatigingen. Prot. Cln-. Mil. Bonderu. De demobilisatie. Men meldt uit Deu Haag: Hv |z'ijn tal van militairen, lioofdzakeiijk katholieke arbeidflrs, welke zich hebben aant- jgemeld' om ouder de wapenen te blijven. Ook hebben veien zicii voor den vrijwilligen landstorm opgegeven. De steunmaatregelen voor de werklooze gedemobiliseerden. Vanwege het Koninldijk Nationaal Steuncomite is de voigende circulaire ge- richt tot de commissie voor de wacht- geldregeling. Nu door de demobilisatie van het Ne derlandsche leger, duizenden arbedders naar hun haardsteden terugkeeren in een tijd waarin velen hunner geen werk zullen vinden, doen wij ook op U een beroep. De bij de wachtgeldregeling aangesloten werkgevers zullen voor het ordelijk verloop der demobilisatie de beste hulp kunnen verleenen, door hun vroegdre werklieden, die niet voor rijks- vergoeding in aanmerking komen, op te nemen in de wachtgeldregeling, zoolang voor hen nog geen werk aanwezig is. Het K N. S- C. is natuurlijk bereid voor deze arbeiders op dezelfde wijze bij te dragon als voor de anderen, en wij twijfeleri niet of U zult ook de andere contiibuanten daai'toe bereid vinden. Mocht niet bijtijds met alle aangesloten werkgevers tot overeenstemming zijn gekomen, dan verzoeken wij U toch van- af de eerste week ook voor hun arbei ders het wachtgeld uit te keeren en ver klaren ons bereid om vcor de gevallen, dat die werkgevers niet in staat of niet bereid blijken, hun aandeel te betalen, dit voor de eerste vier weken voor onze rekening te nemen." Mogelijk ingrijpen van de Entente in geval van revolutionaire woeling in Holland Men meldt van betrouwbare zijde aan de H .Crt. Naar het gerucht gaat, is van de zijde der Verbonden Mogendheden op de mo- gelijkheid gezinspeeld, dat, mocht hier te lande een revolutie uitbreken, de troe- pen der Entente zich genoodzaakt zou- den zien in te grijpen. Stellig zou, gelijk in de proclamatie der Regeering is ver- meld, de aanvoer van levensmiddelen worden stop gezet. Tegen het drijven van een kleine minderheid- In alle bioscopen en theaters waar pro- jecties plaats hebben, is vanaf Dinsdag- zooveel mogelijk in Den Haag en den volgenden dag door geheel Neder- land de voigende bekendmaking op het doek geprojecteerd. „Een kleine minderheid der bevolking stuurt aan op revolutie. Laat u daar door niet opwinden, WTanneer gij uw kalmte bewaart en niet uit nieuwsgie- righeid revolutionnaire volksvergade- ringen bezoekt, of naar straatbetoogin- gen gaat kijken, is er geen gevaar voor emstige_ rustverstoring. Blijft kalm, weest niet! zenuwachtig. geteekend: De Neutrale Partii. De Economische Bond. De Liberale Unie en de toestand. De Partijraad en de voorzitters van alle-prmrinciale kieskringen der Liberale Unie zijn opgeroepen ter bespreking van den toestand, en van de wijze waarop in het geheele land alle organen van de partij zullen optreden- De actie der Katholieken. Naar gemeld wordt zal het Roomsch Katholieke Vakbureau a.s. Zaterdag een miliioen manifesten verspreiden. Op piaatsen in Nederland zullen vergade- rmgen worden gehouden. Onder leiding van den heer v. Rijze- wijke zal een comite van actie door het R.-K- Yakbureau gevonnd worden. TY/EEDE KAMER. Jk t. rtnuiiiiw nammemmammmmmmmm t 5EIZEJSCHK Burgem-iaster an Wathoudara van TEB NEUZEN waken bekend, dat, nota'a toor leveranties, s*z. tan beboevf der verpleging ran viuchtelinge* voor 2© ^ovetn&eg* Ter Neazen, 15 Nov. 1918, Bnrgemeeafer en Wethoudars voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeesifj, L. WABEKE, Secretaris. Burgeiseester en WetisoudwB van TJER MEOZEN naaken kekend, dat in de week ran 88 24 pQwewnbsja* mag wordes afgegeven op bon No. 81b 70 gram Kaas 20 plus 82b 70 Vol vet te Kaas 100 Jam. 1 stnk Huishoud- oi' Toiletseep (van 100 Gram. v 851* 1 reep Chocolade. 86b 250 gram Suiker (Melis of bpsoorten) ,1/1/ 16 1» aerio der kinder-suiker- kaarten 250 gram Suiksr (Melis of bijsoorten). lien 14 9e serie der aardappsl- kaarten ieder 2 K.G. Aardappelen h 7 lOe eerie der Aardappelkaarten 1 K.G. Aardappelen. u h h 4 der Kinderzeepkaart 1 stuk Huishoud- of Toiietzeep (tan 100 gram.) i/ n 2 le serie der penlvruchtenkaart 125 gram Bruise Boonen. Ter Neuzen, 15 Nov. 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. BU1Z1NGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. v i/ n 83 b v a 84b De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat de uifcreikicg der melk- bons voor de op a> s» KSaartdag 88 De prijs dezer bans bedraagt I cent per stuk. De sandacht wordt erop gevsstigd, dat bet rantsoea 1 d.L. per persoon en par dag is, zoodafc dageipks aiet meer d.L, mag worden gekoeht dan de grsotte van bet gazin is. Ter Neu zen, 14 Nov. 1918 De Burgemeester voornoemd, J. HUIZ1NGA. De Burgemeester van TER NEDZEN maakt ingevolge Circ. No. 35308 dato 21 Oef. 1918, de navoigende tnaximum- kleinhaodelprijzsn voor Kaarsen en Scheoier- licbten bekend Kaarsen 0,64 per pak van 300 gram netto. Schemerlichten 0,58 u doos van minstens 200 grasa. Ter Neuaen, 15 November 1918. De Bargemeester voornoemd, J. HU1ZINGA. Burgemeester en Wethouders van ZAAM SLAG, brengan ter algemeene kennis. dat te begimten op 25 i^o- Vfitnbe!' a. van wege de gemeente eeue algemsene opneming sal worden gebouden van de Zaaaislag, den 14 November 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. DE FEIJTER, Bnrgemeester. J. SLOLK Lz., Secretaris. De S. D. A. P. te Rotterdam. Maandag zijn te Rotterdam de aangekon- digde vergaderingen der S D. A. P. gehouden in vijf zaien. In de Groote zaal van het Verkooplokaal spraken de heeren Mr. P. J. Troelstra, A. C. Butzelaar en A. W Heykoop. Voor den aanvang der vergadering werd de voigende motie verspreid, bestemd om na afloop der besprekingen te worden aange- nomen: „De groote volksvergaderingen, opgeroepen door den Rotterdamschen Itstuurderebond, de federatie Rotterdam der to". D. A. P. en den bond van Nederlandsche dienstplichtigen, op Maandag 11 Nov. ter ondersteuning van de eischen, neergelegd in het manifest, door bovengenoemde organisaties verspreid, be- groeten met vreugde de grootsche revolutio naire beweging in Europa. Zij hebben met en- thousiasme kennis genomen van de daarin ge- stelde eischen. Zij verwachten, dat ook in Ne derland ten spoedigste de gestelde arbeiders- eisehen verwezenlijkt worden. Zij spreken hun vertrouwen uit, dat de Nederlandsche arbei- dersbeweging in haar vervroegd congres op Zaterdag en Zondag a.s. den weg zal aanwij- zen, waarlangs de arbeiders den strijd voor dit program zullen voeren. Zij verklaren, dat zij het parool der leiding in deze tijden zullen volgen. Zij roepen alle arbeiders op deze machtige beweging te steunen en er zich bij aan te sluiten. De heer Mr. Troelstra besloot besloot zijne rede aldus: Het program, thans per manifest verspreid, acht spreker lang niet mooi genoeg; aan het program ontbreekt het voornaamste: „De arbeidersklasse grijpt thans de politieke macht", ze zal zich moeten constitueeren als revolutionaire macht. Alleen de georganiseer- de beweging kan besluiten nemen, het mani fest is daarom slechts voorloopig. Een revo lutie kan niet afloopen met een program als dit. Het Congres zal omtrent de d a a d moe ten beslissen. Op dat Congres zal de vraag worden gesteld of de Nederlandsche modeme arbeidersbeweging het aanzijn zal geven aan arbeiders- en soldatenraden. Men is tot nu toe van meening, dat dit een bolsjewistisclie in- stelling is. Spreker bestrijdt deze meening. In de geschiedenis heeft deze naam de be- teekenis gekregen, dat de arbeidersklasse de politieke macht in handen heeft genomen. De sikkeneurige parlementaire weg heeft men al- tijd moeten volgen, maar nu er een nieuwe macht komen moet die do leiding neemt en geen andere macht kan dat zijn dan de goed georganiseerde arbeidersbev .ging kan men den korteren weg volgen. Spreker gaat aan de hand van Duitsche voorbeelden na, wat de beteekenis en de taak der soldatenraden is. Zij constitueeren zich als de macht, aan wie iedereen zich heeft te on- derwerpen. Dit is heel wat anders dan dat ze aan een Regeering eenige hervormingen vraagt. Het congres der S. D. A. P. zal dus hebben te beslissen over de vorrning van een oppersten arbeiders- en soldatenraad en daar- naast van zulke raden in de verschillende steden. Tot de bourgeoise zegt spreker: Gij voelt dat uw taak is afgedaan en dat de arbeiders klasse die moet overnemen. Houdt rekening met dit historische verschijnsel zegt spreker tot haav. Onze rechtsgrond ligt in onZe noodzakelijk- heid en onmisbaarheid. Zijt gij het bourgeoi sie, die dat kunt. Als elite macht dan steunen moet op georganiseerd geweld, waar is dan dat geweld, waarop gij steunt? Op u, georganiseerde arbeiders steunen wij, Voetje voor voetje is de S. D. A. P. haar weg gegaan, doende wat gedaan kon worden. In 25 jaren is aan de arbeidersklasse politiek in zicht en een breede blik bijgebracht. Thans breekt een groote tijd voor u aan, thans kan de grondslag worden gelegd voor het socialis me. Alleen als ze georganiseerd blijft en niet de prooi wordt van fantasten of avonturiers kan ze deze taak vervullen. Gevorderd wordt nu dat geen haat of wraak in de harten doordringt, opdat eenmaal kunne worden gezegd: „De Nederlandsche proletari- sche revolutie is geweest het gloriepunt in de Nederlandsche historie. De politieke toestand in ons land. In de Kamerzitting van Dinsdag werd bij de behandeling der miltaire interpellaties door den heer Troelstra medfedeeling gedaan van de voornemens der sociaal-democratische arbei- derspartij, ongeveer in den geest zooals hij dat den avond te voren in de vergadering te Rot terdam had gedaan. Zooals wij reeds in ons vorig nummer aan- stipten heeft de Minister Ruys de Beeren- brouck te kennen gegeven prijs te stellen op spoedige behandeling van het ontwerp-Mar- chant tot invoering van vrouwenkiesrecht, om alsdan de rneening vap het land te leeren kennen, m. a. w. om alsdan de Kamer te ont- binden en een nieuwe verkiezing uit te schrij ven. Doch hij verklaarde, dat ieder, die den on- ordelijken weg wilde bewandelen de Regeering tegen zich zou vinden. In die zitting werd volgens het verslag in de Tel. ook het woord gevoerd door den heer Smeemk, die er op wees, dat het debat in de Kamer langzamerhand is komen te staan in het teeken van de geweldige gebeurtenissevi om ons heen. In ons land komt er thans reactie tegen de gelukkige constitioneele ontwikkeling die zich hier altijd heeft vertoond. De leider van die reactie is de heer Troelstra. Zij willen de staatkundige macht veroveren en die, naar Russisch en Duitsch voorbeeld, leggen in op te richten „Raden van arbeiders en soldaten". Hierteg.en protesteert spreker. Deze beweging gaat niet allereerst om groo te staatkundige hervormingen, maar het doel is de staatsmacht te brengen bij een minder heid. Slechts 200,000 arbeiders zijn bij het N. V. V. aangesloten en daategenover staan groo te drommen, die van het geweld, dat men nu aankondigt, niets moeten hebben. Bij uw po- gen, zoo roept spreker tot de socialisten uit, zult gij heel de Christelijke en Katholieke ar beidersbeweging tegenover u vinden. Zij we- ten, dat een goede levensmiddelenvoorziening en dat heel de sociale orde afhangen van or de en gezag. Ook wij willen sociale verbete- ringen, maar aan deze beweging doen wij niet mee. De rede van Mr. Troelstra heeft de oogen der Christelijke arbeiders geopend. De sociaal- democraten roepen de geesten op, maar zullen zij ze ook kunnen bezweren? Neen! roept spr. Achter Troelstra staat Wijnkoop en achter Wijnkoop staan de socialisten. In breede krin- gen van ons volk is men thans gewaarschuwd. Wij scharen ons om de regeering om met haar de orde te handhaven en daama rustig te ar- beiden aan de verdere sociale hervormingen. Een motie voor hervormingen. De heer RINK betoogt, dat ook de Unie Li- beralen sympathie hebben voor veel van de so ciale hervormingen, die de sociaal-democraten willen. Ook kunnen zij er zich mee vereenigen dat er algemeen vrouwenkiesrecht wordt in- gevoerd en dat er spoedig verkiezingen zullen plaats hebben. De Unie Liberal en echter wil len geen anarchie. Heel ons volk is daarvan thans meer afkeerig dan ooit. Geen geweld, roept spr. uit, en wat wij willen invoeren en hervormen moet tot stand komen langs den wettigen legalen weg. Verlaat men deze, dan weet niemand wat er gebeuren zal. Wil de heer Troelstra zich op ondemocrati- sche wijze, tegen den wil van de meerderheid van het volk in, van de staatsmacht verzeke- ren? Spr. kan het nog steeds niet gelooven. Wil men eenige belangrijke sociale hervor mingen, goed, die kunnen zeer spoedig binnen enkele weken, binnen enkele dagen desnoods, worden tot stand gebracht. Spr. roept alle vrij- zinnigen op tot eenheid in dit moeilijk oogen- blik en hij stelt de voigende motie voor: De Kamer, van oordeel, dat in de hui- dige omstandigheden groote democratische hervormingen zoowel op wetgevend als op sociaal gebied onmiddellijk ter hand moe ten worden genomen en onmiddellijk moe ten worden ingevoerd, gaat over tot de orde van den dag. Rede van Mr. Treub. Deze wees er op, dat de revolutie in Duitsch- land ordelijk verloopen is. Tot dusver is dit zoo, maar niemand kan nu reeds een definitief oordeel vellen. Daarvoor is de tijd te kort. Niemand weet, wat er nog gebeuren zal. De hoofdzaak is echter (wat de heer Troelstra vergat) dat het in Duitschland en Oostenrijk niet was een sociale, maar een politieke revo lutie. Tal van democratische maatregelen en instellingen bestonden in d"'e 'anden niet; daar was de revolutie noodig om allerlei goede de mocratische dingen te brengen, die' het volk noodig had. Maar bij ons is het niet zoo; hier bij ons hebben wij al die democratische instellingen reeds sinds 1848, en later zijn ze uitgewerkt en uitgebreid. Het eenige, wat ons in dit op- zicht ontbreekt, is het algemeen vrouwen kiesrecht. De heer TROELSTRA: En de Eerste Kamer? De heer TREUB: Dat zal ik straks behan- delen. Onze staatsinstellingen zijn door en door democratisch; daarvoor hebben we geen revolutie noodig en het algemeen vrouwen kiesrecht is met een eenvoudig ontwerp te verwezenlijken. De heer Troelstra heeft ook bezwaar tegen den ingevoei'den Economischen Raad; is er een revolutie noodig om dien weg te krijgen? (Gelach). Dat lijkt op een naai- ster, die een voorhamer gebruikt om een speld vast te steken (groote vroolijkheid), wij heb ben dus een democratische staatsinstelling Waarom kijken de heeren alleen naar Duitschland en Oostenrijk waar revolutie is? Laat zij ook eens kijken naar andere landen, wier staatsinstellingen evenals de onze, demo cratisch zijn. Daar is ook geen revolutie, omdat ze overbodig is. Geroep: Wacht maar eens! De heer TREUB: Een land, dat met het onze te vergelijken is, is Zwitserland! Welnu, daar is ook geen revolutie! Daar is een Bolsjewik- sche beweging, maar de democraten en de sociaal-democraten werken er samen om die te bedwingen. Dit alles bewijst, dat in ons staatsstelsel revolutie absoluut overbodig is. In een uitvoerig betoog, door de Kamer in groote stilte aangehoord, gaat de heer TREUB voort. De heer Troelstra, zegt hij, sprak gis- teren reeds als de toekomstige president van de Nederlandsche republiek. (Gelach). Ik ge- loof in het goede voornemen van den heer Troelstra, om de revolutie ordelijk te doen verloopen, maar het is mij niet duidelijk. hoe dat kan. De heer Troelstra zal naar minis ter Ruys gaan fen zeggen: Gij zijt de man van de afgeleefde bourgeoisie, maar ik ben on- misbaar en noodzakelijk en dus: geef mij uw zetel! (Gelach). Dan zal minister Ruys zeg gen: Daar had ik nog niet aan gedacht, maar ik heb er eens met mijn collega's over gespro- ken en: hier is mijn zetel. (Vroolijkheid). Denkt de heer Troelstra werkelijk, dat het zoo zal gaan? Heel die voorstelling is: made in Germany. (Groote vroolijkheid). In Duitschland was de overgroote meerderheid voor de revolutie. In ons land is de overgroote meerderheid der be volking er tegen. Ons volk wenscht, dat de staatsinstellingen zullen gehandhaafd blijven en spreker vertrouwt, dat dit zal gebeuren. Tegen iedere daad van geweld moet de re geering zich met rust, maar met voile kracht verzetten. Welnu, roept spr., aangezien slechts een zeer klein deel van het volk revolutionnair gezind is, geloof ik ook niet aan het gevaar van een revolutie. Als ons volk zich te weer stelt, als het niet bij de pakken gaat neer- zitten, als het zich verzet tegen wat een kleine minderheid wil,, zal de revolutie niet komen. Maar als ze komt, zal ze niet ordelijk kunnen verloopen. De Sociaal-Democraten willen slechts speculeeren op de hartstochten van een klein deel van het volk. Het is een poging van een kleine minderheid, om een groote meerderheid te tyranniseeren (Zeer juist). De heer J. TER LAANDat heeft de Bour geoisie altijd gedaan! De heer TREUB: Juist omdat de poging uit- gaat van een kleine minderheid, staat dit vast: Er komt hier geen revolutie. of de revolutie komt door geweld. Als er bloed zal vloeien, is dat de schuld van de sociaal-democraten. De parlementaire soci alisten zullen de leiding trouwens nooit in handen kunnen houden; er is geen twijfel mo gelijk. of de revolutie zal geweld veroorzaken, en de leiding zal niet bij Troelstra blijven, maar bij Wijnkoop komen. Dit staat vast. Wij de zoogenaamde bourgeoisie moeten toonen, dat voor de groote wcorden en de dreigemen- ten van den heer Troelstra niet op zij gaan. Voor deze revolutie is geen rechtsgrond. De heer Troelstra wierp eenvoudig de meerder- heidtheorie over boord, en dat doet de man. die jubelde, toen het algemeen kiesrecht tot stand kwam, die bloemen zond aan den minis ter-president. Die man ziet nu smalend op het algemeen kiesrecht neer (Zeer juist!) en be- dient zich van de oude leus der bourgeoisie, dat men de stemmen niet moet tellen, maar moet wegen (gelach). Dit heeft niets van de- mocratie! Het is een stelsel van tyrannie door een kleine minderheid! Het is het bederf van onze staatsinstellingen. Zoo gaat spreker voort. De heer Troelstra, roept hij uit, wil misschien nieuwe verkiezin gen en anderen willen die - ;k Wat geven ech ter verkiezingen, als men van te voren zegt, dat men de stemmen niet telt. maar weegt? (Zeer juist)! Is dat geen democratie? Ik ben vast overtuigd, dat ook verschillende' geestverwanten van den heer Troelstra dit volkomen met mij eens zijn. Verdeeldheid onder dc socialisten? Met deze laatste woorden geeft de heer Treub vermoedelijk uiting aan het in de Ka mer loopende gerucht, dat de sociaal-demo- cratishce fractie verdeeld is. Men zegt, dat verschillende leden van de revolutie thans niets moeten hebben. Op luiden toon roept de heer Treub uit: ik zegt tot de groote meerderheid van ons volk: Laat u 'niet overdonderen Hij bestrijdt vervolgens de plannen van Mr. Troelstra ook op motieven, ontleend aan de buitenlandsche socialistische literatuur. Ook het staatssocialisme naar Duitsch mo del bestrijdt hij. Het program van Mr. TREUB. Maar hij geeft toe, dat er tal van hervor mingen noodig zijn als gevolg van den oorlog en daaronder een Staatstoezicht op verschil lende bedrijven. De socialisatie, die de sociaal- democraten willen, is uit den booze dit tracht de afgevaardigde uitvoerig te betoogen, ter- wijl de socialisten hem telkens in de rede vallen. Hij wijst op de langzaamheid van onze wet- geving en spreekt in dit verband over de Eer ste Kamer. Deze Kamer zegt hij, bevordert de langzaamheid van onze wetgeving en is her- haaldelijk een sta-in-den-weg gebleken Welnu, als er grondwetsherziening komt om de Eerste Kamer af te schaffen, zal ik daar voor stemmen. De heer DUIJS: Maar die moet spoedig komen De heer TREUB: Zeker, zoo spoedig mo gelijk. De afgevaardigde verklaart zich vervolgens nog voor verschillende andere maatregelen. die de sociaal-democraten thans hebben ge- eischt, ook voor den acht-uren-dag en voor fiscale monopolies. De heer TROELSTRA: En het Staatspen- sioen De heer TREUB: Als er door de beperking van de militaire uitgaven gelden vrijkomen, ben ik ook voor Staatspensioen op lageren leeftijd, zonder speciale belasting. (Beweging). De heer HERMANS: Hij eet uit onze hand. (Gelach). De heer TREUB: Ik hoop, dat de heeren altijd zoo tevreden over mij zullen zijn. (Vroolijkheid). Er zijn allerlei nieuwe eischen opgenomen en nieuwe hervormingen noodig, allereerst voor de arbeiders. Dit moet de Re geering begrijpen, en dan moet dit alles ge daan worden met den meesten spoed. Ieder zal dan begrijpen. dat revolutie hier overbodig is. Mr. MARCHANT. Op het eind van deh dag kwam de heer MARCHANT nog aan het woord. Het zal wel niet vaak zijn voorgekomen, zegt hij, dat een revolutie voor zij uitbrakf" van alle kanten werd bekeken. (Groote vroolijkheid). Voor hij aan die revolutie komt, wil hij echter eenige detail-punten behandelen in zake het militair beleid. Mr. Troelstra zegt hij, wil de regeering om- vergooien, omdat hij de geweren en de bajo- netten en de kogels denkt te bezitten.. Welk een democratie! Op hetzelfde oogenblik, dat hij vrouwen kiesrecht vraagt. zegt hij: Ik hecht niet aan de meerderheid! Welk een politiek! De heer Troelstra stond in.zijn rede beneden het peil, waarop hij zelf hier altijd stond speciaal waar hij het had over den rechtsgrond der revolutie. Hij wil de bourgeoisie wegjagen maar erkent tegelijk1, dat de ambtenaren der bourgeoisie onmisbaar zijn. In Duitschland heeft men de burgerlijke Ministers ook noo dig. Men noemt ze daar .,vak-Ministers". (Gelach). Dit wil ik zeggen. roept spr., hier in ons land zal de heer Troelstra geen enkel bruikbaar bourgeois vinden om onder hem vak- Minister te worden. (Gelach). Men heeft gevraagd: Waarom moet de re volutie in Zevenaar ophouden? Spreker ant- woordt: Omdat Zevenaar in Nederland ligt. (Zeer juist). De heer Troestra wil hier echter j Pruisische systemen invoeren. Hij heeft heel zijn leven naar Pruisen ge- keken. (Gelach) In Duitschland was er reden voor een revolutie; daar is een regeering met een ontzaglijke bloedschuld! Hier niet. In Duitschland zijn heel andere toestanden dan hier; daar is de revolutie gegroeid van onde- ren op, maar hier wordt ze door den heer Troelstra gemaakt. Hier heeft het allerlei din gen noodig om ze te maken, o.a. het optreden der Koningin. Denkt gij, vraagt de heer Marchant aan Mr. Troelstra, dat uw door geweld veroverde heer- schappij zou blijven? Denkt gij, dat driekwart van ons volk zich aan u en de uwen zal o.nder- werpen? Er zal uit uW beweging niets anders voorvloeien dan ellende. Wij laten ons niet ty ranniseeren. Wij zullen ons niet onderwerpen aan uw terrorisme. Wij willen ons lot zelf bepalen: Wij geven u ons lot niet in handen. Wij willen vrijheid! Deze beweging van ellende wordt onderno- men op een oogenblik, dat wij ons opmaken om tot nieuwe welvaart te komen. Mijnheer Troelstra, ik smeek u niets, ik vraag u niets, gij zult de zaak met" uw eigen geweten moeten uitmaken, maar gij laadt een vreeselijke verantwoordelijkheid op u. En Bui- ten uw S. D. A. P. zult gij slechts tegenstan- ders vinden. Gij strijdt altijd tegen imperia- lisme, maar wat gij thans doet is ook impe- rialisme.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1