ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No, 8762 Donderdag 14 November 1918 37e jaargang ABONNEMENT: ADVERTENTIEN: DEMOB ILIS&TIE. Teleloon 33. Bit Blad verschijnt Maandag-, Woensdag- en Yrydagavond, nitgezonderd op Feestdagen, hfj de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Neuzen. Verhoogiag Broodrantsoeo. Rantsoan Koffii, Distrlbutle zachte Zeep. BIWHEWtaNO. Per 3 rnaanden binnen de stad 1.20. Franco per post voor Nederland/ 1.40. Bij vooruitbefaling: voor Belgie en Ned.-Indie 1.80, overig Buitenland /2. Voor NederlandPer jaar bij vooruitbetaling 5, Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postkanforen en Hnlppostkantoren. Van 1 tot 4 regels 0.50. Voor elken regel meer f 0.12®. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat bljjkenss bij hem inge- komen herickt, de Regeering beeft besloten tot geleidelijke <iemobi!isaiie van liehtingen en jaarklassen 1916 en ouderen op nader aan te geven dagen. Ter Neuxen, den 12 November 1918. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat met ingang van 15 dszer bet rantsoen van het brood wordt verhoogd tot 280 graua per dag. De broodkaarten der 76e week zjjn mits- dien geidig van 15 St'ov. en moeten dus de bons worden aangenomen voor het daarop uitgedrukte gewisht. Ter Neuzen, 18 Nov. 1918. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester e* Wethsuders van TSR NEUZEN make# bekend, dat gedurende het tydsak van 15—30 Kow, 1988, door detaillisten aan verferuikers mag worden afgeleverd op bo# Na. 41 sever Thee- en KofSekaart Vi ons Koffia. Ter Neuxen, 13 Nov. 1918. Burgemeester en Wethouders voorcoe»d, J. HUIZINGA, Burgeaseegter. L. WABEKE, ISeeretaris j echter niet aan te wijzen door de vak- vereenigingen. Wei zullen de militairen invloed hebben op de keuze. Voor zoover de rechter niet in de zaak betrokken is, zal spreker een matige houding tegen- over de mniters aannemen. Het in voormad hebben van sterken drank in de kampemanten en cantines is verboden- Verpachtihg van cantines zal worden afgeschaft. Verder zal de opleiding van officieren en onderofficieren worden hervormd. Er zal ook een beroep bij straffen worden ingesteld; er zal een andere procedure voor klachten komener zullen conimis- sies in het leven worden geroepen voor de verzorging van den soldaat. waarin onderofficieren en minderen zijn te kie- zen door de soldaten zelve; de comman- danten zullen moeten overleggen met de vakbondende geestelijke verzorging zal worden doorgevoerd. Bufgeraeester en Wethouders van TER NEUZEN maken-bekend, dat van 15 17 Mo V. mag worden afgegaven op bon No. 80b 2 ons zaehte Zeep. Voor schippers is zaehte zeep tsh'eesi te verkrygen bij Wed. Lbenhoots-Db Bhutjne, Ylooswijkstraat 77 en mag dus door andere winkeliers aan hen >>een zeep worden verkoeht. Ter Neuzen, 13 Nov. 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L, WABEKE, Secretaris. TWEEDE KAMER. De heer Wijnkoop (s, d.p.) vraagt ver.of tot het houden van een interpel- latie over het optreden van de regee ring tegenover den gewezen Duitschen keizeihei. optreden van den burgemees ter van Amsterdam, in verband met de beweging aldaar, en de situatie in ons land in verband met den buitenland- schen toestand. Hij stelt voor tot onmid- dellijke behandeling over te gaan en de behandeling van de militaire interpella- ties uit te stellen. De heer Marchant (v.-d.) meent, dat het laatste onderwerp kan behandeld worden bij de replieken over de militai re interpellaties. De heer Troelstra (s. d.a.p) is het daarmede eens. De yoorzitter wijst er op, dat de an- jaere.jkwesties kunnen besproken wor den bij de behandeling van de staatshe- grooting, die wellicht morgen kan aan- vangen. De heer Nolens (r-k-) waarschuwt opmeuw tegen te veel interpellaties. De heer Wijnkoop zal tevreden zijn, atei hij zekerheid verkrijgt, dat alle drie onderwerpen b.v. bij de replieken kun nen worden behandeld. De heer Marchant doet het voorstel .,e 3 onderwerpen op te nemen in de interpellaties, die in behandeling zijn. Het wordt z. h. s. aangenomen. He interpellaties over het militair be Jeid worden voortgezet. De Minister van Oorlog zegt de com- missie van onderzoek naar de militaire geiepldhedea te zullen aanvullen met leden beneden den rang van officier, i onder opgesomdc- hoc-veelheden te onzer onmiddellijke beschikking gehouden. 50.000 ton tarwe, 2000 ton cacao boonen, 6000 ton keresine, 1000 ton benzine, 1000 ton smeerolie, 2000 ton gasolie, 1700 ton catriumcarbonaat, bijiende soda en zeep, 2000 ton pyriet, per stoomsehip ^IJssel", 3000 ton looistoffen, een hoeveelheid wollen garens, batoenen garers, wollen en katoenen goederen, thans aanwezig in Engeland, die later zal vrorden bepaald 4000 ton katoen, 1000 ton wol. De Regearirig heeft in verband met de levering van deze goederen den tjjdelijken zaakgelastigde te Washington opgedragen terstond stappen te loen, opdat deze re- geiing onmiddellyk in werking zal kunnen treden. Over den polifieken toestand zeide de Minister van Binnenlandsciie Zaken in de zittiog van gisteren o. m. het vol- gende De gebeurtenissen der laatste weken hebben hem den indruk gegeven, dat in de eerste plaats voor de volksvertegenwoordiging en de regeering rust en zelfbedwaug noodig is. De mastregelen die met betrekking tot demobibsalie gsnomen zijn, xjjn bekend. Bovenal is orde noodig. Gods zi] d*nk, zjjn wij buiten den oorlog gebleven. Bovenal voelt de regeering de naoden van de miadv.jfc bedeelden, wier druk zoo spoedig mogel k moet worden verminderd. Met mgaug van 15 November zal het broodrantsoen op 280 gram worden gebrashfc.- Stemmenzoo sraat in de kranten 1 De Minister: Daar staat, dat eerlang het rantsoen op 300 gram kan worden ge- brachf. Onze schepen zjjn od weg om de 40,000 ton graan te halen. Juisr is, dat drie schepen reeds verlof' hebben om boloniaie wartn binnen te brengen. De economische onrierhandeliegen heboen ecu gunstig ver- loop, zoodat, bij een goed einde, we oinnen- kort de beschikking zullen hebben over greote hoeveelheden votdingsmiddelen en andere artikeien, waaraan wij behoefte hebben. De regeling van hot vervoer is zoo geregeld, dat we binnenkort een be slissiHg kunnen verwaeiiten. Mogelijk is, dat we als contraprestatie gedurende vijf jaar aan de gealiieerden een crediet moeten geven vah 150 million, rentende 5 pet. Wat de tegenwoordige rjjden betrefc, orde- verstoringen, tegen de overheidswetkzaam- heden gericht, zullen alle o;.derhande- iingen in gevaar brengen. Deze zouden voeren tot ontredderiug van het bedrijfsleven en tot hongersnood. C Dat vorifc spreker, maar hij gelooft, dat volk en regeering diec toestand zuilen trachten te ontgaac. Vooral ten bate van de laatste kiassen is rust, noodig, opdat het mogelijk is dat we geleideipk tot een normabii tod terugkeereD. Het zou str»isvogelpolitiek zijn, de oogen te sluiten voor baitenlandsche gebeurte- nissen, di# ook hier invloed kunnen hebben Maar daarom mag etn krachtig beroep ,,p het Nederlandsehe volk cifct uiib ijePri, 0m zich kracbtig aaneen te sluiten en iev'ms- middelvavoorzieaing te verzekeren De rechtsn van ons volk zju vanouds rroot ep wettetijk gewaarborgd. Tegan de eischen van een mejiwen tijd mag niemand on^e- voelig zijn. Die vraagstakken kumTen enaer gemeen overleg worden besli.st maar gewelddadighedeu zullen slechts de orde verstoren. En vooral met het oog op de hoop, dat ons land tydens de vredesonderhandelinoen gastvrouw zal wezsn, moet er rust en orde wezen. ledere voiksver egenwoordiger moet daartoe medewerken. Bedriegt niet ailes. dan is het gevaar voor oorlog voorbij. De mannen zulleu naar huis terugkeeren! Zij hebben den dank van het vaderland verdiend (leekenen van instemming). Belangrijke toezeggingen aan levens^ nnddelen door de deassociterden. (Offideel.) Het Mmisterie van Buiten- Iandsch9 Zaken deelt mede Volgens teiegram, van de regeerings- onderhandelaars te Londen ontvangfn, hebben dezen met de geassoeieerde Rr-gee- ringen de volgende regeling getroff^n In afwachting van het tot standkomen eener defimtieve schikking worden de hier- De verwachte hnvratting van de Nederlandseke sehaepvaart. In verband met punt 17 van het gisteren gesloten wapenstilstancisverdrag, betreffende het opheffen der door Duitschland den neutralen opgelegde heperkingen van de scheepvaart, verneemt het persbureau Vaz Dias uit reederskringen, dat de Neder- iandsche reeders van plan zijn onmiddellyk uit te varen. Het wachten is thans slechts op het besiuit van onze Regeering, die toestemming heeft te geven tot het her- vatten van de vaart. Algemeen was men in scheepvaartkringen zeer verheugd over het feit dat men van Geallieerde zijde de voor de neutrale s«heep- vaart belemmerende htperkingen heeft op- geheven, en men ve^wacht dat spoedig de seheepvaart iiervat zal kuniiea worden. Rep*blikei8sche partij opgericht. Te Utrecht zijn gisteren een aantal per- sonen byeengekomen. die naar aanleiding van het door den hear dr. Haentjens in da Nieuwe Groene van 19 October opge- nomsn. Poiitiek verlangljjstje voor een republikeinsche partij, na ampele bespreking tot de oprichting van een republikeinsche partij besloten. Ale voorloopig partij program wer4 aan genomen (verkorte redactie) 1. AtjchatEng van het Koningschap en bof. Installing van een re:publiek met een iaarlijkscb aftredenden president. 3. De lepubliek shut zich zoo spoedig mogelyk aan bij den te vormen statenbond. 4 De Ministers, ieder voor zich ver- antwoordelyk aan de volksvertegen- woordigers. 5. Verkiezing van veiksvertegeawoordigers mede door vrouwen en insteilirg van een referendum. 6. Afschftffing van de Eerste Kamer. 7. Afschaffing ran de diplomatic. 8. Af*ehaffi«g van leger en vloot, te vervangen door een politieeorps. 9. Indie los van Holland. 10. Democratiseering van het volk, ryk en arm, doora. afscheiEng van adel, jachtreebt en ridderorden b. jury recht- spraak, kosteloos en unel rec-htc. verplicht kosteloos nderwys op dezelfde school tot en met middeibaar onderwysd. her- vorming, later afschaffieg, van het recht tot erfenis, iustelling van een staatsbelasting op kapitaal en inkomsfcen, waarca de staar aan de gmneenten uitkearing versshaft; f. lnstelhng van ee'n klasse by ae spoorwegen met layer tarief. il Vereenvoudiging van Ministerieele en gemeentelijke administratie. 12. Voorloopig vrye productie en vrye ban del, mogelyk later een soeiale com mu'istische regeling. werd besloten tot verzending van bet volgende telegram: Ministerraad den naag. #H«t hocfdbestuur van de heden opgerichfe repubiikeiasche party, uoodigt U uit bij Koningin aan te dringen op mitiatief tot iavoering van republikeinsehen regeerings'orm in verband wereldgebeurte- nissen." De oprichting van een weekblad De Republikein wordt voorbereid. Dc Arbeiderseisehen. Zondagavond is ap iaitiatief van den Rotrerdamsehen Bestuurdersbond en de Federatie Rotterdam der S. D. A. P., iB veroand met ds snelle ontwikkeling van de politieke gebeurtenissen in Europa, een vergadering belegd met het bestuur en de Kameifractie der S. D. A. P., het bestuur van het Ned. Verbond van Vakvereenigingen en het Bestuur van den Ned. Bond van kjipn^tplichtigen, om tot een vervroegde byeenroeping van het voor 24 November te Rotterdam uitgeachreven arbeiderscongres te geraken. Het congres werd bepaald op 16 en 17 November. Maaniag zij* te Rotterdam de eerste plaatselijke vergaderingen gahosden ter propageeriDg van een voor dat congres ter besprekiag vastgesteld voorloopig pre- gram van eischen. Woensdag zou deze propaganda in Den Haag aaavangen, Woens dag of Donderdag in Amsterdam, Het Maandag hier ter stede verspreide strooibiljet van den Rotterdamschen Be- stuurdersbond, de Federatie Rotterdam der S. D. A. P. en den Ned. Bend v. Dienst- plichtigen, waarop het voorloopig program van eische* voorkonat, is aan de Retter- damsche arbeidersklasse gericht. Daarby worden //aan de bezittende klasse en de regeering" de volgende groote soeiale en economiashe eischen gesteld ter duidelyke verwezeniijking 1. Onmiddellyke demobilisatie met uit- keering van behoorlijke vergoedingen, zoo- laug de gedemobiliseerden werkloos zyn. 2. Onmiddellyke invoering van algemeen vrouwenkiesrecht, gevolgd door nieuwe ver- kiezingen. 3; Afschaffing der Eerste Earner. 4. Onverwyide iuvoering van de* wet- tslijken 8-urendag en den 6-uren dag voor de mynwerkers. Invoering van staatspensionieering op 60-jarigen leeftyd. Inwilliging van alle eischen van het program van den Ned. Bond van Dienst- plichtigen. 7. Belangrijke verhooging der salarissen van werklieden en iagere ambtenaren in publieken dienst en van het spoorwegper- soneel. 8. Intrekking der stakingswetten van 1903. 9. Voliedige werkloozenzorg onder be- heer der arbeidersorganisaties. 10. Levensmiddeienvoorziening als ge- meensekapszorg. Regeling van produetie en aanvoer. 11. Socialisatie van alle bedryven, die daarveor in aanmerking komen. 12. Uit'oering van het program van Bern, zijnde de samenvatting van al ouze wenschen op het gebied der soeiale wet- geving. Bovenstaande eischen zuilen op het groot algemeen arbeiderscongres, betwelk nu op Zaterdag 16 en Zondag 17 November a. s. zal worden geho*den, definitief worden samengesteld. Daar zullen de middtlen worden aangewezen, waarmee men ditpro- gram tot verwezerlyking wil breDge*. Maandagavond werden groote volksver- gaderingen ter ondersteuning van deze eischen gehouden in de zalen van het Alg. Yerkooplokaal en den Doeie. De DRit8che import. De Duitsche import in Nederland zoowel die van kolen als vac ijzer, kali enz. staat voikomen stil. Katholieke eischen. Dinsdagochtend heeft het bestuur voor de R. K, vakorganisatie, gevestigd te Utrecht naar de N. R Crt. meldt, een onderhoud gehad met den tydelyken voorzitter van den Ministerraad, wien door het bestuur het volgend adres is ter hand gesteld Aan den raad van Ministers. Exceilenties, De gewicntige gebeurtenissen van dit oogenblik, die van den grootsten invloed kunnen zijn op het staatkundig en maat- schappelyk leven van het Nederlandsche volk, geven ons aanleiding, ons tot Uwe Exceilenties te wenden, om aan de Regeering de verzekering te geven, dat wy°bereid zjjn tot den greotst mogelyken steun tot handhaving van orde en gezag. Wij zijn overtuigd, dat wjj in deze* de gevoelens vertolken van meer dan honderd- duizend georganiseerde arbeiders, Wij zijn voornetnens in deze een beroep te doenijop het Nederlandsche volk, dat het geen gehoor geve aan de aansporingen tot oproer en verzet, die in ons land mechten weerkliuken. Wy zouden echter niet den indruk willen vestigen, dat wij ons bepaalden tot negatieve actie. Het welslagen onzer pogingen zal niet weinig bevorderd worden, als wy ons daarby kunnen beroepen op de toezeggirg van belangrijke her vormingendoorUweregeering. Wjj meenen daarom de vi jjheid te mogen nemen van Uwe Exceilenties uitvoering f» vragen van de volge*de punten t A. Crisismaatregelen. 1, Een zoodanige regeling van de demobili satie, dat de oudsten in jaren, het eerst met onhepaald verlof kunnen gaan 2. Voortzetting van de uitkeeringe* der vergoeding der gedemobiliseerden en znlks voor onbepaalden tjjd, zoolaDg zy niet op andere wjjze in hun onderhaud kunnen voorzien met dien verstande, dat de ver goeding aldus word# geregeld, dat aan onge- huwden van 12 tot 18 gulden en aan ge- huwden van 16 tot 22 gulden zal worden uitgekeerd. De grootte van deze vergoeding te be- palen door plaatseljjke commitsies, be- staande uit vertegenwoordigers van vak- organisaties van verschillende richtingem. 3. Invoering van een nieuwe steunregeling voor alle werkloozen op denzelfden voefc als in punt 2 omschreven. 4. Yersterking van den invloed der arbeidersorganisaties (nationaal, gewestelyk en plaatseljjk) in de regeling der distributee van voedings- en gebruiksartikelen. 5. Yerhooging van het broodrantsoerr, dat zoo spoedig mogeijjk dient opgevoerd te worden' tot 400 gram. 6. Verhooging van het vetrantsoen. B. Soeiale hervormingen. 1. Het toekennen van publiekrecbteljjke bevoegdheid aan de vakorganisatie. 2. Spoedige wettelijke regeling van heft collectieve arbeidscontract. 3. Spoedige invoering van wettelyke regelingen der verzekeringen tegen ziekte, ouderdom, invaliditeit en werkloosheid, benevens uitbreiding van de ongevallenver- zekering tot iandbouw, zeevaart en visschery. Erkenning van de vakorganisaties by de voorbereiding en toekenniug van besturende bevoegdheid by de uitvoering dezer ver zekeringen. 4. Wetteljjke regeling van den acht- urigen arbeidsdag, met vaststeiling vaa korteren arbeidsduur voor bedrjjven, die hooge eischen stellen aan het lichamelyk weerstandsvermogen der arbeiders. 5. Wettelijke regeling van den vrijejs Zaterdagmiddag en oogeablikkeljjke gebmik- making van de bevoegdheid van art. 6 der Arbeidswet (invoering van den vrjjen Zater dagmiddag voor beschermdepersonen.) 6. Yerbod van ioonarbeid voor gehawd® I vrouwen. 7. Wettelyke regeling van da hois- Industrie met vaststeiling van minimum- loonen. 8. Oitjjreidicg van de Arbeiders wet tot alle jeugdige personen van 14 jaren af e» herziening van de Leerpliebtwet met in voering van verp!i«ht ouderwys tot 14 jaar. 9. Maatregelen tot voorkoming en Le- stryding van beroepsziekten. 10. Krachtige steun, ook door ruime subsidieering van de vereenigingen tot be- strjjding der tuberculose. 11. Het bouwen van nood-sanatoria. 12. Krachtige maatregelen inzake wontng- voorzienirig, vooral voor groote gezinnen. Minister Ruys de B^erenbroek verklaarde, dat bij met groote belarg^telling van het adres had kennis genomen, waarna met zjjn medeweten de heeren een nadere coi ferent a hadden met den Minister van Arbeid ter bespreking van het tweede gedeelte van dit adres. Bij punt 1 en 2 werd medegedeeld, dat de M:nister dit als een onderwerp beschonw- de. De wetteljjke regeling van de collec- tieva arbeidsovereenkomst was reeds in voorbereiding en maakt een onderwerp van beraa isUging uit tusschen de departementen van justitie en arbeid. Wat punt 3 betrett, werd verwezen naar de Memorie van Antwoord op hoofdstuk 1 der Staatsbegrooticg voor 1919, waaruit blykt, dat de regearing geheel in den ge«at van de verzoekers handelt. Wat het punt betrefterkenning van de vakorganisaties bij de voorbareidii g en toekenning van besturende bevoegdh# d by de uitvoering dezer verzekeringen, deelde de. Minister mede, dat hjj bereids op dit punt ten deele verder was gegaan, Bg hetontwetp begrootrng van het department van arbeid, hetwelk spoedig"-zal worden ingediend, zal bljjken, dat het zjjn voor- nemen is, in te stellen een Hoegea Raad van Arbeid, waarin zoowel vertegenwoor digers van arbeiders- als werkgeversvereeni- gingen en eenige persanen van studie zitting zullen hebben. Deze Read zal voortdurend by het voorbereiden en uitvoeren van soeiale wetten en maatregelen worden geraadpleegd lift EUZENSCHE COUR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1