ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6759. Donderdag 7 November 1918 57® Jaargang. De Oorlog. ABONNEMENT: ADVERTENTIfiN: 8INNEKIAND. iUITENLAND a. Machinist if. Ilulp-fuachinist c. Boekfeonder, MtJMwrsehliat Maamlag-, Woensdag- en VrUdagavetnl. iiiigezoafcrT op Feesidagsn, bij He Firma P. J. YAM DE SANDE t« Tar Nwen Per 3 maanden binnen de stad 1.20. Franco per post voor Nederland 1.40. Bij vooruitbetalingvoor Belgie en Ned.-Indie 1.80, overig Buitenland/2.— Voor Nederland: Per jaar bij vooruitbetaling f 5,—. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postkantoren en Hulppostkantoren. Telefonsi 3 a. Van 1 tot 4 regels 0.50. Voor elken regel meer 0.125, Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handeisadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, heiwefk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders der gemeente ZAAMSLAG roe- pen op Sisllisit-arsfnaar de te ver- vullen betrekkingen van bij de Gemeentelijke Biectrische Centrale, op eene jaarwedde van f met 8 verhoogingen vau f 100, om de twee jaar; en f f50,— Gegadigden worden uitgenoodigd onder overiegging van getuigschriften van be- kwaamheid zich schrifteljjk aan te molden voor of op §5 s,g, Zaamslag, den 3Oaten October 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOHs. DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLE Lzn., Secretaris. iter en Wethonders //Mijne Heereu J De ernstice ffebenrte- t?i~ j t-, Raatsoeneering van scheepsruimte. Naar de Tel. verneenY, heeft, het Kameriid de beer Kotthek de volgende vragen gericbt tot den Minister van Landbouw //Is de Minister van plan maatregelen te nemen, die tot gevolg zullen hebben, da. ee scheepsruimte, waarover ons land te bescbikken heeft, ook inderdaad, althana voorloopig, wordt gebruikt ter voorziening m ^de mee3t dricgende beboefte van ons VJJ.r, dua ter voorkoining van een toestand, waarin de sckeepsraimte op de vrije markt zal worden geworpen, waardoor de rnoge- Igkheid wordt gsschapen, dat ze wordt dienstbaai gemaakt aan den aanvoer van artikelen, die uitsluitend particuliere of groepsbelacgen ten goede komen, doordat de belanghebbenden bij den aanvoer van die artikeien den hoogstea prijs voor de scheepsruimte betalen P #ls de Minister ook van plan om de in vraag 4 bedoeidp rantsoeneering van seheeps- ruimte vergezeld te doen gaan van een maximumprijs, om te voorkomen. dat de reedergen, die reeds zulke enorme winsten beboen gemaakt in de oorlogsjaren, ook in t vervolg zullen profiteerea van bet groote gebrek aan sebeepsruimte, ten nadeele van het geheele Neierlaadsche volk Een sekeapvaartclienst Ylissxngen— Dairskerken. Naar uit- Vlissingen gemeld wordt, be- staat bet een dienst te organiseeren van Vhssing^ naar Duinkerken voor het naar bun vaderland terug brenges van i ransche vlucbtelingen. Voor dezea dienst zullen worden bestemd de mailboot Prins Hendrik" van de Mij Zeeland en drie bootee van de Batavierlbn' aie^naar Missingen zullen komen. Steeds zullen waarschijnlgk twee booten van daar afvaren en ook semen weder teragkeeren. Reeds beden zouden aldaar vluchtelingen kunren worden verwacht en in loodsen worden ondergebraebt. Naar men verceemt zijn Engelsche mijnen- vegers bezig bet mijnenveld voor de Belgi- scbe knst weg te nemen om de route veilig te maken. Bet Ned. Cerr. bureau meldt ons nog dat het wegvoeren van vlucbtelingen naar' r rankerijk vermoedeljjk nog deze week zal aanvangen. Havas seint De Fransche Minister van Marine beeft last gegeven, onmiddellgk in buur te nemen vier stoomscbepen, welke de Nederlandscbe Regeering ter bescbikkicg van de Fransche Regeering geeffc gesteld voor bet terug- brengen van Fransche uitgewekenen van Nederland naar Frankrijk. Er zal een dagelgksche been- en terugreis tusscben lotn if'1 t}'ailkr«k worden gedaan, zoodat er elken dag twaalf bonderd uitge- wekenen kannen worden vervoerd. Waar- W u-Z J1 eeB Fransch scbip gevoegd worden bp de scbepen, welke de regeering dWatn .?6,t 200 vriendsehappelijke dienstvaardigheid beeft aangeboden, en zai m terugbrengen van de uitgewekenen kun nen worden bespoedigd. De geest in het leger. Bg de installatie van de commissie van onderzoek in verband met de militaire ongeregeldheden van de laatste dagen beeft gJ f1 ?Q 0orI°g' J'hr- Alting von Leasau, de volgeDde rede gebouden /r/Mgne Heereu 1 De ernstige gebeurte nisseu, die in de laatste weken op het ge- bied van orde en tucht bij de gemobili- seerde troepen bebben plaats gegrepen, hebben niet sleehts in bet leger, msar in bet geheele land beroering verwekt. loderdaad niet ten onrechte, want de vraag is zelfs gesteld of onze troepen nog wel veldoende betrouw- ■o a a r en in de hand hunner aanvoerders zjjn ora naar be- nooren mede to werken tot verdedigiag van ons grondge- bied en tot hand having der neutrajiteit. vOns volk heeft er recht op om naar waarbeid ea zonder aanzien des persoons te worden ingeiicbt omtrent de oorzaken en den omvang van de angeregeidheden, die in de legerplaats bij Harskamp en elders hebben plaats gehsd. Daarvoor heb ik u, mijne heeren, in commissie benoemd onder voorzitterschap van mgn ambtsvoorganger, den oud-minister jbr. De Jonge. Ik dank a alien zeer dat k wel zoo spoedig gevolg bebt willen geven aan mijne uitnoodigicg em in die eommissie zitting te nemen. vAaugezien ik meen te mogen aannemen, dat^de commissie de beboefte zal gevoelen bet. onrlerzoek op verschillende plaatsen gelgktgdig aan te vangen, beb ik haar zoo talrgk gemaakt, dat zij gelegenheid beeft zich in eenige sub-commissien te rerdeelen. //Ik ben in de laatste dagen ook zeif- steedig op onderzoek uitgegaan en heb daarbij als indruk gekregen, emtrent de oorzaken van een minder goedsn geest onder de gemobiliseerde troepen, dat de soidaten van meening zijn lo. dat zij te weinig eten krijgen 2o. dat het voar ben bestemde rantsoen ben slecbts ten dee'.e bereikt 8e. dat de tariev8n van vele cantines booger zijn dan noodig is 4o. dat de maatregel van het intrekken der verloven sleehts door zeer weinig .fficieren behoorlijk aan de soidaten werd verklaard. //Het spreekt wel vanzelf, dat, indien dit ter vergelijking noodig wordt geaeht, de commissie ook inliehtingen kan inwisnen bij troepenafdeelingen, waar geen onge regeldheden bebben plaats gegrepeB. z/lk zal u zeker niet behoeven te zeggen, dat het voor deze eommissie, meer dar^voor eenige andere, van belang is om spoed te betrachten. «Ea hiermede, mgrie heeren, verkiaar ik deze commissie voor geinstallesrd." De beer jhr. De Jonge aanvaardde bet voorzittersehap met een korte rede. Uit Zeebnigge. Te 's-Gravenhage is aangekomen de hear P. SI. v. d. Heart, consul van Nederland te Brugge. Bigkens door hem gedane mededeeling is hg in de eerste plaats in het bezit vun twee scheepsjournalen, een van de Hoilandia, tt' w OO f-a van de Neerlandia III, rv. W. 88, die bij heeft aangetroffen in een womng te Brugge en voor belanghebbenden welhcht van belang kunnen zijn, dar °fpF 7 drIde'' d^heer V> d1 0aert mee- rl i ggxtde SchePeD Zaanstroom, GelderJand en Niobe door de Daitscbers ie. ontruiming vas die plaats tot zin- Z1 ZSn Kebraeht. Wellicbt kunnen deze scbepen nog gelicht worden. 7e"olgens heeft bij nog een en ander meegedeeld omtrent de tjalkschepen Roelfina en A gin a en de visschersvaartuigen K. W. 72 en K. W. 84. Daar weliicht door belanghebbenden na- ■ere mlicbtingen gewenscht worden, heeft e neer v. d. Haert zich bereid verklaard, Woensdag van 10 tot 12 uur in een de^ okaliteiten van bet Departement van Bui- tenlandsche Zaken eventueele belanghebben den te woord te staan. Caeaebooneu. ^!Dab<im/0eiingen der N- °- T- bebben thans geleid tot de vrijlating van de met de panbe^aefhi6r t6 lande aaQgevoerde S ton 0Den' gr°0t 9350 bale3 of Credistilleerd. d» °R iT' heeft kencbt ontvangen dat FJl ,fe ^7^ d0 VPrscheping over handelT or" !audsche J^ver (n.l. van bandels- °f exportjenevei) naar elke plaats van bestemmmg en van alle gedistilleerd heeft T f tkUSt Jan Afrika verboden heett. Intusschen is bet embargo opgeb«ven op de verscheping over Engeland van Hol- landsche gedistilleerd van eerste kwaliteit, wanneer dit bestemd is voor geallieerde of Briische bezittingen, met uitzondering van de Westkust van Afrika De republiek Hongarije. De ministerraad te Soedapest beeft Hon- garge tot een republiek verklaard en de Nationale Raad, die volkomen door bet garnizoen en de politie is erkend, nam de regeering in handen. 1'oen dit nieuws bekend werd ging a; in de straten groot gejuieh op en graaf Michael Karolvi, den president van den Nationalen Raad, werden geestdriftige cvaties gebracht. Verdere rsastverstoringen worden uit de Hongaarsehe hoofdstad gemeld. In een straatgeveeht tusscben burgers en militaireu vielen 8 dooden en 60 gewonden. In Ofen hebben bloedige oislusten plaats gehad. De bankfilialen zgn bestormd. De Hofburg is bezet. De Nationale Raad neemt de geheele macht over. Het aantal stakers bedraagt 10,000. Tijdens de plundering van militaire wapendepots doar leden van den Nationalen Raad bebben eenige com- pagnieea van bet Boedapester garnizoen zich bij de opsiandelingen aangesloten. De -lationale Raad beschikt over talrijke ka- nonnen, ongeveer 100 machinegeweren en groote munitievoorra«b;g, Er zjjn wederom nieuwe barricades opgericht. Tersehillende i<ankeii zgn gesloten en hebben voorleopig bun beialmgen gestaakt. De gebouwen worden door pelitia bewaakt, daar men herhaling van de plunderingen vreest. De nituwe staal Bohemen Te Praag zgn twee treineu met olie, voor Duitsehland bestemd en onder Duitseh geleide, aangebouden. De olie werd in beslag genomen, maar het geleide kon verder reizen, na de wapens te h»bben afgegeyen. Dnitscn-Oostenrjjksebe officieren en soidaten warden door de Tsjecben ont- wapend, die alle vvapens verzameien. Een trein met veriofgangers die te Praag aan- niwam, kon verder reizen, docb ieden van den Tejechiechen nationalen raad reden mee tot Leitmeritz en hidden daaften be- -prekiug met het militaire commando. Alia goeierentreinen, die levensmiddeien nasi Aeeneii en Duiticbland vervoeren, worden aangehoudeu. De Pruisisebe en biiksische staatsspoorwegen bebben het ver- keer tusscben Beriijn—Dresden en Ocsten- rijk geheel stop gezet. Besioten is, dat uit Bohemen geen koleu meer zullen wor den^ mtgevoerd, behalve veer militair ge- ruik. Uit de stations en halten der spoor- wegen op i^echiscb gebied zjjn alle borden mei j uitscne opsehriften verwgderd. De militaire commandant te Praaw trachtte met behuip van Hongaarsehe .lospen de oude orde te herstelien, maar hg w erd met twee officieren van den gene- neralen staf gearresteerd, nadat de Hon- gaarscne soidaten geboorzaamheid gewei- geiu en zich met de Tsjecben verbroedsrd nadden. Daarop werd het militaire commando door de sokois bezet. Het 78e infanterie regiment uit. Eger, dat te Praag in garni zoen Jag, verlangde naar zijn woonpiaats terug te keeren, betgesn de Tsjechen toe atonden, maar de wapens moesten achter- geiaten worden. Zooyeel mogelijk wordt te Praag alles verwgderd, k dat aan den ouden toestand herinnert. Het standbeeld van keizer Frans woi \v -g'gyooiiien, straten enz., die naar leden van.het Habsburgsehe Huis ziin ge- noemd, worden berdoopt en krijgen namen, Gt w i omwenteliDg in verband staan. 'k Wilson heeft zgn brug gekregen. De vreugdebetoogingen in de stad duren voort, er worat veel geillumineerd en overal ziet men de portretten van Masargk en Wilson, terwgi de orde nergens wordt verstoord. ,.e gransebe blad Yenkow spreekt in zgn frontber/ehten over de Entente als ,onze bondgenooten" en zet boven de Duitscbe staf" n: yVan den v«andeI0ken generalen le- Onmiddellgke beeindiging der vijan- deigkbeien te land, ter zee en in de iucht. Volkomen demobilisatie in Oostenrijk- Hongarjje. Onmiddellgke terugtrekking van alle troepen, die aan het front vac de Noordzee tot Zwitserland opereeren. Op bet Oostenrgksch-Hongaarsehe gebied wordt de Oostenrjjksche weermacht terug- gehra«ht tot een maximum van 20 divisies op vredessterkte. De helft van al bet maternal der divisies en artillerie-corpsen, die zich op het door het Oostenrijksch-Hongaarsche leger ont- ruimde leger ontruimde gebied bevinden, wordt uitgeleverd. Ontruiming van al het door Oostenrijk- Hongarge sedert het begin van den oorlog met wapengeweld bezette gebied. Terugtrekking van de Oostenrijksch- Hongaarsche strjjdkrachten achter een nauw- keurig vastgestelde linie. De geallieerden zullen bet volstrekte recht bebben tot vrjje beweging voor hun troepen langs iederen straaiweg, spoorweg of waterweg op het Oostenrijksch-Hon gaarsche gebied en tot bet gebruik van de benoodigde Oostenrjjksche- Hongaarsehe transportmiddelen. 2e. tot bet bezetten met geallieerde strijdkrachtfcn van alle punten van strategiscb belang in Oostenrigk-Hongarije, zoolang het de Entente noodig voorkomt, om daar te verblijven of ora de orde te handhaven, 6e. Stquisnies tegen betaiing te doen ten bate van de geallieerde legers. Yerder wordt verlangd Terugtrekken van alle Duitscbe troepen en van alle duikbooten de Oostenrijksch-Hon gaarsche duikbooten komen onder bewakiag van de Entente. Overgave van 3 slagsebepen, drie Iiehte miisers, 9 torpedojagers, een mijnenlegger en 6 Donau monitoren met uitrusting en levensmiddeien. Alle andere zee- en rivier-oorlogsschepen moeten geheel worden onttakeld. Zij worden onder bewaking der geallieerden gesteld. Vrijheid voor de vaart van alle geallieerde en geassocieerde mogendheden in de Adri- atische Zee en de territoriale wateren, de Donau en zijn zjrivieren op Oostenrijkseh- Hongaarscb gebied inbegrepen. De geallieerden zullen het recht hebben asie mjjnenvelden op te ruimen, en de zee- versperricgen, waarvan de ligging hun moet worden aangewezen, te vernietigen. Ter verzekering van de vrije scheepvaart op den Donau, mogen de geallieerden alle vestingen en verdedigingswerken bezetten of sloopen. Handbaving der blokkade door de ge allieerden onder de thans bestaande voor- waarden. Oostenrijkscb-Hongaarsehe schepeD, die op de vaart worden aangetroffen, kunnen worden buitgemaakt. Ontruiming van de geheele kust en van alle handelshavens door Oostenrijk Honga- rije buiten het nationaal gebied bezet. bezetting van alle ter verdediging van Pola^ ingerichte land- en zeeversterkingea en eilanden en van de werven en bet arse- naal door de geallieerden. Teruggave van alle door Oostenrijk- Hongarge aan de geallieerden ontnomen handelsschepen. Uitlevering van alle Entente-knjVsge- vangenen, die zich in handen van Oosten- rgk-Hongarge bevinden, zonder verplichting vau wederkeerigbeid. Bg deze wapenstil stand-voerwaarden wordt van Oostenrgksch- Hongaarsche zjjde opgemerkt, dat zjj zijn aangensmen zonder te praejudiceeren op de latere vredesvoorwaarden. Daarbij werd vooropgesteld, dat de voorwaarden niet zoo zgn op te vatten, dat vgandelgke legers de vrge bewegiDg kunnen gebruiken voor den aanval op Duitsehland. Indien deze onderstellmg niet juist blgkt te zgn, zou daartegen moeten worden geprotesteerd. DE WAPENSTILSTANDSYOOR- WAARDEN. De door de Italianen aan Oostenrgk- ongarge gestelde voorwaarden voor den wapenstilstand bevatten o. a. s ONTREBDERING YAN HET OOSTENRIJKSCHE LEGER. De Staatsraad te Weenen publiceert den volgenden oproep aan bet Duitscbe volk in (Jostenrgk //Het land is in gevaar. Het leger ver- spreidt rich in wanorde. De soidaten van de niet-L»uits«he gebieden trekken naar hun vaderland, maar de Duitschesoidaten verlaten belaas hun kaders, blgkbaar vermoeiddoor den langen duur van den oorlog, zonder te bedenken, dat een niet ordelijk ten uitvoer geuracbte demobilisatie gevaar oplevert voor ontzettende werkloosbeid, en nameloo- zen honger en ellende, en dat zij plundering verwoesting en brandslichting dreigenff nader doet komen. De gevangenkampen verliezeu hun king, en de aldus vrijrakende Italianes, Russen en ServiSrs verlaten de kampen en overstroomen bet land. Dit gevaar moet onmiddelljjk en zosdey aarzelen bestreden worden, wanness* geea nieuw bloedvergieten ons zwaar beproeW volk zal bedreigen, wanneer niet de rest van wat wjj nog uit de oorUgsellead!® hebben kunnen r® Men, te gronde zal gaaug wanneer niet tienduizenden mannen, vrcuwea en kinderen aan den hongerdood ten prooi zullen vallen. Wij richtea der halve tot al degenen, men i de opbonw van onzen nienwen Dnitschea staat en de onverwijlde terugkeer tot dfe zegeningen van den vrede, tot bet gelukkig gezinsieven en tot de verzekerde vrgbedea des volks ter barte gaan, de uitnoodiging- zich aanstonds vrgwillig aan te melden Kg de Duitsch-Oostenrijksche Ersatz-korp3en der infanterie, artillerie, cavalerie, trein- en autotroepen, enz., opdat er aanstonds afdeelingen gevormd kunnen- worden, welke moeten dienen tot verdediging van have en goed van ons volk en voorai van de nog voorbanden Ievscsmiddelen, tot be- seherming der personen en tot verdediging der nieuwe vrjjheden. BELGBADO DOOR DE SERVlKuS BEZ£T. De Serviers hebben op 80 October de^ Donau tusschen Semendria en Belgrade oeieikt en Belgrade op 1 November beseL Op dien dag heeft de kommandani van bet eerste Servische leger zgn intocht in de stad gebouden, 85 dagen na bet be gin van het offensief. Andere Servische troepen zgn de Kolo- bara overgetrokken ten noorden van Val- jevo en rukken op saar Cbarbatz. De Servische cavalerie beeft verscheid&» ne succesvolle gevecbten geleverd in de stieek ten zuiden van de IJzeren PoorL De Serviirs bebben de Oosienrgkseiie monitors en convooien op den Donau beseho- ten. ZAL KEIZER KAREL AFTREDEN t Het Berliner Tageblatt" meldt, dat volgens particuliere berichten uit Wsenexr, Keizer Karel de leden der nieuwe regee- iing en vooraanstaande partgleiders bg zicK ontboden heeft, daar bjj hun gewichtirm mededeelingen te doen had, Nadat de Keizer zieh volledig ep de boogte gesteld haff omtrent de militaire veiligheia van Bensdeii- Oostenrijk en Weenen, verklaarde hg het voornemen te hebben om af te treden ea in Zwitserland te gaan Wonen. Officieele bevestiging dezer berichten is nog niet ontvangen. De Oostenrjjksche Minister van Buiten- landsche Zaken, graaf Andrassj, heeft den Keizer zgn ontsiag aangeboden, hetwelk werd aanvaard De leiding van bet ministe- ne van Buitenlandscbe Zaken neemt voor- loopig de afdeeiingschef von Flotow ob zich. e Ook de gemeenscbappelijke Minister van Financial), Spitzmuller, beeft een verzoek om ontslag ingediend. De Staatsraad heett bet uitvoerend zag overgenomen en de staatssecretarissen w hunne fun.tms bevestigd. De hiervoor noodzakelgke bureelen zullen dezer daaea betrokken worden. De Duitscbe antoxi- teiten zullen hun werkzaambeden uitsluitend tot t gebied van den Duitscb-Oostenrbk- scben staat uitstrekken. Eenige dringende wetsontwarpen zullen aan de dezer dagen bjjeenkomende Natio nale Vergadering worden voorgelegd. ZAKEN ZIJN ZAKEN. Ons® bijzendere correspondent in het* Engelsche hoofdkwartier geeft er zijn ver- wondering over te kennen dat de bewo. ners va* Rijssel onmiddellgk hg de bevrij- ding van de stad zoo'n groot aantal Franseh* vlaggen bij de hand hadden. Dit de Pr**- sehe bladen zien wij, dat deze verwondsrhuf algemaen gedeeld werd door de binnentrek- kende Britsche troepen. Het Parijsehe blad. L Oeuvre geeft er de velgsnde vgrklarinp vans //De Britten, die Rijssel binBenkwameo zetten groote oogen op. Waar hebt gii toon al die vlaggen vandaan, vrosgen zn Uit Duitsehland luidde het antwoorih Wat! Uit Duitsehland? Js. Taeis* het bekend werd dat de Boches zieh geresai maakten om uit te knijpen, hebbe* wij eea

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1