m ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUW8CH-VLAANDEREN. Directour Levensmiddelenbedrijt. 6756. Donderdac 31 October 1918 De Oorlog. ABONNEMENT: ADVERTENTIEN i tfE H I ft 0. ■H Telelooft ^£3* "itlteT ygrsolijnt Haaadas-. Wteisdag- ea VrUiasanmfl, aiteezimtoi og FeesUagen, nq de Firma P. J. YA8 SS SASBEJsTerjtea Herhaalde oproeping. tij delijk DIH ECIE O R 1 Per 3 maanden binnen de stad 1.20. Franco per post voor Nederland 1.40. Bij vooruitbetaiingvoor Belgie en Ned.-lndie /1.80, overig Buitenland/2. Voor Nederland: Per jaar bij vooruitbetaiing 5,—. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postkantoren en Hulppostkantoren. Van 1 tot 4 regels 0.50. Voor elken regel meer 0.125. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien vdor-l uur op den dag der uitgave. sus VA» GOST, Burgemeester en Wethouders van SAS VAN "GENT roepen sollicitanten op naar de betrekking van van het levensmiddelenbedrjjf in die gemeente tegen een r.ader overeen te koraen jaar- wedde. Borgstelling 1090,— zakekjk of per- soonlijk. In diensttreding zoo gpoedig mogelijk. Solticitaties in te zenden voor S wsmtier1 191®. L. W. G. HOEFNAGELS, Burgemeester. F. P. J. STUBBE, Secretaris. Sas van Gent, 28 October 1918. ALGEMEENE TOESTAND. $5 Be bcbelde kwestle. Een bijzondere correspondent van de z/Nieuwe Couranl" meldt uit London: lk vestigde de aandacht van Minister Balfour op het artikel van de //Echo de Paris" betreffende da Nederlandscke neutra- liteit en de monden der Sehelde. Ik ver- wees naar mjjn vorige verklarirgen van Grey, Curckill en Cecil, die namens de Britsche regeering hebben verzekerd, dat Engeland nooit de Nederlands'ehe neutraiiteit door het forceeren der Sehelde z u aehenden. De beer Balfour heeft mi] daarop ge- antwoord door te verklaren, dat de politiek der Britsche regeering in dozen niet ver- anderd is. Een Buitseko zeebaot. De Duitsche zeeboot Lipsoe, van de Duitsche Levantlijn, is van Antwerpen hier te lande aangekoraen en wordt geinterneerd. Yergoediag voor de bij Falmouth getorpedeerde schepen. Het Mioisterie van Buitenlaudsche Zaken deelt mede, dat de zes Duitsche schepen in Nederlaudsch-lndie, welke de Duitsche regeering heeft afgestaan ter vervanging van de zes op 22 Februari 19L7 bij Pal- mouth vernietigde Nederiandsche schepen, thana aan de betrokken reederijen in eigen- dom zijn overgegaau en onder Nederiandsche vlag zyn gebracht. Alvorens de reederijen de schepen tijdens den ooriog in devaart kunnen brengen, zal met de geassocieerde regeeringen overeenstemming nopens de erkenning van de vlagoverdrackfc zgn te verkrijgen. By de thans plaats hebbends oeconomische besprekiagen te Londen wordt getracht, te dezer zake tot overeenstemming te geraken. De Centrale Bond van Transportarbeiders heeft het vorige jaar Dr. Plate verzocht, bg zgn onderhandelingen met de Duitsche regeering in verband met de torpedeering van Nederiandsche schepen bij Falmouth, ook de belangen der bemanningen te be- hartigen. Dit verzoek was gegrond op het feit, dat, hoewel de bemanningen voor verlies van uitrusting een schadeloosstelling krachtens de Oorlogs-zeeongevallenwet. kre- gen, hiermede toch voor velen de werkelijke schade niet was gedekt en ook eenige zee lieden tengevolge van de torpedeering werkeloos werden. Op zijn verzoek werden aan den heer Plate door genoemde orga- nisatie daarvan voorbeelden verstrekt. De heer Plate verklaarde zich toen be- reid, ook de belangen der bemanningen te bepleiten en heeft thans aan denCdiitralen Bond van Transportarbeiders bericht, dat de Duitsche regeering, hoewel ze geen aatispraken erkende, bereid was, tegemoet- komend te zgn en een bedrag van 100,000 voor de gezamenlijke bemanningen toekende. Dit bedrag is nu aan de rederijen, welker schepen verloren gingen, naar rata uitge- keerd, ter verrekening met de zeelieden. De totaalsom bedraagt ongeveer tweemaal het bedrag, dat indertijd krachtens de Oorlogs-zeeongevallenwet aan de zeelieden werd uitbetaald. Verkeer stopgezet. Het Duitsche transito-verkeer op de Ign VlodropHamont is stop gezet. Ssdert Zondag komen er twee tot drie treinen per etmaal uit Belgie, volgeladen met dezelfde goederen, welke ze er eeni- gen tijd geleden heenbrachten. Het antwoord van de Duitsche regeering is, sckrjjft de N. R. Crt., kort maar veel- zeggend, Gelyk by alle nota's die een schakel zijn uit een gedachtenwisseiirg, moet men ook nu niet vergeten, waavop het Duitsche stuk een antwoord is. Het is een antwoord op het document, aat president Wilson op 23 October heeft laten openbaar maken, By heeft daarin gezegd, dat hg alleen een wapenstilstand voor over- weging vatbaar acht, //die de hervatting van de vijandelijkheden door Duitschland on- mogelijk maakt." Verder heeft president Wilson in het stuk gezegd,/Mochten dergelijke voorwaarden voor een wapen stilstand worden voorgesteld, dan zou haar aanvaarding door de Duitsche regeering, ecz." De president geeft hiermee dus te kenneD, dat die voorwaarden voor een wapenstilstand zulien worden voorgesteld", en dat. het aan Duitschland is, aat. die voorwaarden zulien worden voorgesteld, dat blijkt uit het tweede gedeelte van den aangehaaiden zin, die begint met de woorden, //dan zou hare aanvaarding door de Duitsche regeering." Nu is stellig het voornaamste van d nieuwe Duitsche nota de slotzin /,de Duit sche regeering ziet nu de voorstellen voor een wapenstilstand tegemoet, (die een vrede van rechtvaardigheid inleiden, gelijk president Wilson d;e in zgn betcogen heeft geken- schetst)". r]e Duitsche regeering de voorstellen voor een wapenstilstand aanvaardt, zooais die in algemeene termen in de sota van Wilson zijn gekenschetst, die derhalve de hervatting van den oorlog voor Duitschland onmoge- Sijk maken. Ware dit niet zoo, dan zou de Duitsche regeering hebben gezegd wij zien de door u aangekondigde voorstellen tegemoet, maar, wij moeten van te voren meedeelen, dat wij ons niet buiten gevecht willen laten stellen. Of ook had zij in dit geval hebben kunnen zwijgen. Nu schrijft de Times: vDe Duitsche nota tracht de geallieerden tot het indienen van voorstellen betreffsncle don wapenstilstand te krijgen en bewijst daardoor een averechtsche opvatting ten aanzien van den natuurlijken gang van zaken". Dit kaa men naar onze meening alieea neerschrgven, als men buiten be- schouwing laaf, wat Wilson zelf heeft ge- sehreven. Wilson zegtwe zulien u een voorstel doen, dat gij de Duitsche re geering moet aannemen en dat er onge veer zoo en zoo uitziet. De Duitsche re geering antwoordtwij zien uw voorstel tegemoet en nu komt de Times met de opmerking, dat de Duitsche regeering de geallieerden tracht te bewegen enz., terwgl in werkelijkheid de Duitschers zich nu tot Foch moesten wenden. Dat is op ziehzeif zeer wel mogelijk, maar dan moet er nu dan toch aan de Duitsche regeering nog een mededeeiing toekomen op welke wiize, zij de wapenstil- standsvoorwaarden in bezit kan krygen. Een en ander bewijst, dat er een bepaald verwrongeu verklaring noodig is, om de Duitsche nota anders uit te leggen, dan als een groote stap nader tot den vrede. Het begin van de nota slaat op de wenken, die de president heeft gegeventen opzichte van de binnenlandschehervovmingen in Duitschland. Hij gaf daarin min of meer duideigk te kennen, dat de voorwaarden voor den wapenstilstand wellieht wat zachter konden worden, indien de hervormicgen in Duitschland zich verder zouden ontwikkelen en vorduurzamen. //De militaire autoriteiten zgn onder de burgerlgke regeering gesteld", zoo zegt Solf, en wel merkt de Morning Post op, dat zalks niet uit het ontslag van Ludendoril volgt, maar dat beteekent mets. Er zijn wel meer dingen, waar dat niet uit volgt. Het volgt echter wel uitdeonlangs door den Rijksdag aangenomen grond- wettelijke veranderingen. Zoodat zelfs de meest chauvinistlsche bladen, die alles als ougunstig voor den vrede uitleggen, er ditmaal by de Duitsche nota zonder op zettelijke verwringing niet in slagen. De afzending van deze nieuwe Ouitsche nota, die feitelijk de aankondiging is van de aanvaarding van zeer scherpe voorwaar den, is voorafgegaan door het ontslag van Ludendorff. Deze merkwaardige figuur zal in de geschiedenis naast andere politieke veidheeren, als W: -lenstein en dergelyke genoemd bljjven. Hy heeft den strijd tusschen Duitschland - en het grootste deel der overige wereld gedurende eenige jaren georganiseerd. Op het slagveld werkte hg aanvankelgk met Hindenburg. Hel groote offensief' van dit voorjaar schijnt ge'neel en al aan zgn initiatief te zgn toe te schrijven. Zgn verdienste ligt echter vooral op het veld der organisatie van alle krachten des lands voor de oorlogvoering (de burgerlgke dienstplicht). Hij zag zich bg zgn werk gedwarsboomd door burgerlgke autcriteiten, en zoo kwam hij er allengs meer toe zich te bemoeien met de politiek. in de democratiseering van het rgk zag hg een groofc gevaar voor de defencie. en dat was het eenige gezichtspunt waaruit bg de zake beschouwde. In de landender entente hebben de militaire ieiders burgerlijke dictators als Olemenceau en Lloyd George naast zich gehad, die dat werk mee hielpen opknappen en bevorderen. Ludendorff ondervond bij de burgerlijke autoriteiten in Duitschland groeiendentegen- stacd, dien hij met geweld of met list trachtte te onderdrukken. Het is vrijwei zeker, dat Ludendorff den stoot voor het verzoek om wapenstilstand heelt gegeven, maar dat, hij de gebeurtenissen niet volgen kon in hun Snellen loop, dfen zg daarna hebben genomen. Daarom heeft hij ont slag moeten nemen. Bij valt als het sym- bool van het stelsel, dat nu in Duitschland heeft af'gedaan, als bet symbool ook van den grooten strijd tegen de wereld, dien Duitschland verloren heeft. Het is het flat De eigenschappen, die zulke natuven als Ludendorff geschikt maken voor aileen- heerschers, indien zg succes hebben, die eigenschappen maken hen ook geschikt tot zondebokken, als het hun niet goed gaat. vluiquissima", zoo zegt Tacitus daarover (Agricola C. 9), haec bellorum conditio estprospera omne3 sibi vmdicant, adversa uni imputantur." (De oorlog brengt deze groote onrecht- vaarrligheid mee, dat iedereen voor zich de verdienste van het succes opeischt, maar dat alien voor den tegenspoed een a-an- sprakelijk stellen). In alle geval beteekent ook het aftreden an Ludendorff, dat de verwijdering van het- geen de meerderheidspartijen in hun pro gram als //de onverantwoordelijke nevenre geeringen" bestempelden, er door wordt bezegeld. Tevens is het de verwijdering van alle stioomingen, die nog voor een tegenstand tot het uiterste konden geyoelen. Midderwgl heeft Oostenrijk-Hongarije ge antwoord, dat het ook niet het minste oe- zwaar heeft tegen Wilson's eisehen ten opzichte van Tsjecho-Slowaken en Zuid- Siaven, en dat het derhalve niet inziet, dat men den uitslag van andeve onderhande lingen moet afwachten, om alvast met Oostenrgk te onderhandelen. Het is de vraag of de spoed, waarmee Oostenrijk- Hongarije zich overgeeft, de entente zal aansporen haar voorwaarden voor den wapen stilstand met Duitschland te verzachten De militaira toestand op het Westeliik front is er in de laatste dageu voor de Duitschers nitt zoo sterk op ackteruitge- gaan, als te voren wel het geval is gsweet. De groote aanval der Britten tusschen Sehelde en Sambre (Conde, Valenciennes, le Cateau), die bg Snellen voortgang, zoo noodlottig voor de Duitsche stellingen in Vlaanderen en in het Oisegebied had kunnen worden, is, nadat de eerste dagen de Britten vrij ver vooruit hadden gebracht, gestopt, voor dat hij een gevaarljjk karakter had aangenomen en gloeit slecfcts na in plaat selijke ondernemingen. De omstandigheid, dat de opmarsch der Britten in deze streek aanzienlijk was ver- traagd, maakte daarna den aanval der Franscben op het front tusschen Oise en Aisne voor de Duitschers veel minder ge- vaarlgk. En deze aanval werd daarom nog te minder noodlottig voor de Duitschers, omdat zij er in slaagden hun tegenstander te verhinderen, dadeiijk bij den eersten stormloop vooruitgang van belang te maken, deze wa3 zelfs, naar uit de Fransc'ne be- riehten blijkt, over het algemeen zeer gering. Daardoor kon dus de verdere terugtocht in den hoek tusschen Oise en Serre ordelijk in zgn werk gaan. Dit is wel is waar heel wat anders dan een positief succes, maar het is toch ook nog heel wat anders dan een militaire ramp, welke sommige berichten als zoo nabij hebben voorspeld, Hiervan zou in dit geval slechls dan sprake geweest zijn, indien de Britten benoorden de Sambre zoover waren gevorderd, dat zij de Oise-Iinie in den rug bedreigden, en wanneer de Franscheu onmidleliijk den eersten dag de Duitschers voor zich hadden kunnen jagen. Nu is het slechts een langzaam wegwerken van de Oise geworden. Als later geschiedschrij vers de krggsge- beurtenissen van dezen oorlog in tijdperken gaan verdeelen, dan komt de periode na den 18den Juli in aanmerking als de penode van de tanks en de Amerikanen. Die tank- periode is nog niet afgesloten. De Duit schers trachten nog voortdurend hun terug tocht zoo in te richten, dat hun verdedi- gingslinie achter water komt te liggen. waar de tanks niet kunnen aanvallen, ter wgl de geallieerden hun aanvallen in het bijzonder tegen de vakken richten, waar geen water hun dwars in den weg ligt. De indruk, dien het jongste antwoord van Oostenrijk-Hongarije heeft gemaakt, is groot, zoowel in de landen van de gealli eerden als in Duitscheland. De Vorwaerts schrijft, dat de capitalatie van Oostenrgk beteekent, dat zgn gebied (evenals Bulgarije) wordt gemaakt tot opmarsch gebied van den tegenstander, de greDzen van Beieren, Saksen en Silezie kunnen dan rechtstreeks worden aaDgevallen, Munchen, Dresden en Breslau zijn 'oedreigd. De Vorwaarts verwacht van de bekend- making van de voorwaarden der entente eenige opwinding, maar acht ieder bloed- op aan, nuUeioos' Irloedvergieten te ver- mgden. Men viudt 5d de bladen der entente de meening terug, dat zg van Oostenrgk zal gedaan kunnen krijgen (zonder bloedver- gieten namelijk) gebruik te maken van bet Oostenrijksch Hongaarsche gebied in den strijd tegen Duitschland. Het is zoo helder als glas, dat in zulk een geval (ook al zonder bloedvergieten) het Oostenrijksch- Hongaarsche leger zou worden ontwapend, en het is daarom minder duidelijk, waarom de geallieerden nu juist op dit oogenblik met een offensief in Italie voor den zgn gekomen. Stefani seintHet Oostenrijksche leger toont in dezen slag zijn strgdvaardigheid te hebben behouden. Deze heeft niet ge leden onder den terugslag van de politieke gebeurtenissen, die de monarchic^ in be- roering brengen. Tegenaanvallen brengen eenige golvirigen teweeg. Het Oostenrijksehe leger wordt nog bgeengehouden door een ijzeren tueht. Het strijit met hardnekkig- heid," Zoo is het. De aanval der geallieerden heett zich eerst naar het Noorden gericbt, tegen de bergen in de buurt van den Monte Grappa. Deze bergen geraakten in hun bezit, maar de Oostenrijksch Hongaar sche troepen hebben ze in stormaanvallen mot de bajonet heroverd. Dat de iroepen, na vier jaar oorlog, terwijl achter hun rug het rgk met donderend geraas in elkaar valt, strgdend voor een verloren zaak in een verloren land, dat feit hebben vol- bracht, strekt hun tot onvergankelijke eer, en hun plichtsbetrachting zal later aan andere legers in minder moeilijke psychische omstandigheden ten voorbeeld kunnen worden voorgehouden. De Tsjecheu, die, al drossend, geen land- verraders, maar strnders voor de vrgheid van hun natie waren, verklaren nu al bij voorbaat de Duitschers voor landverraders, die zg met geweld bg hun nog ongeboren nationaliteitsstaat willen inlgven en die daar geen genoegen mee zouden nemen. Stefani nu voegt aan het daareven aange- haalde toe „omdat het leger in geenenkel opzicht zgn karakter heeft verloren van een werktuig van de tirannie, van een organisme, dat de slaaf van de ogiiarchie is en zijn leven geheel afgescbeiden is van dat van het land." Deze logica leidt tot de zonderlinge co»clusie, dat een niet oligarchisch leger zich tegen een aanval niet verdedigt, dat het altbans de plicht van het Oostenrijksche Hongaarsche leger ware geweest, zulks tecenorer de Ttalianen na te laten. Maar al is dat de bedoeling niet, wat zouden de Italianen van den autocratischeu last om verraderiijk terug te slaan, als men wordt aangevallen, voor last hebben gehad, indien men, zooais boven gezegd, langs den weg tl_ Oostenrgksche leger tot demobilisatie hac\ gekregen en men alvast aan de grens van Beieren en Saksen, in plaats van aan de Piave, was gaan strijden lutusschen is het offensief der geallieerden in Italie geenszins zonder succes gebleven. Want de aanval in de buurt van den Monte Grappa was maar een afliidicg. De hoofd- aanval is losgekomen aan de Piave, en, volgens de laatste berichten, is het den geallieerden gelukt een aanzienlijke bres in de Oostenrgksche riviersteilingen te slaan, zij zgn op eenige plaafsen benoorden Oderzo een kilometer of acht vooruitgekomen. Ten opzichte van de vredeontwikkeiing valt voorts niets anders aan te teekenen, dan dat Washington nog eens bevestigt, dat de volgende stap van de geallieerden zal uitgaan. VAN DE ZEEUWSCH-VLAAMSCHE GRENS. Men meldt van Dinsdag uit Aardenburg aan de N. R. Crt. Weinig rrieuws vandaag. De Duitschers hebben vanmorgen umstreeks zeven uur met een stevigen slag een gedeelte van den straatweg Aardenburg-Maldeghem, slechts een honderd meter van het hek af, opge- blazen. Duitsche en Belgische patrouilles bestoken elkaar nog in het vak tusschen Eede-Maldeghem, het kanaal en Middelburg in Vlaanderen. Vanmorgen, terwgl de ge- sneuvelde Belg ie Eede begraven word, zaten zg elk in een huizengroep ter weers- zijde van het verlengde van de dorpstraat van Eede, vlak aan den draad en sohoten op elkaar^ ^le^uHiHir^verheidheeft alhier getracht den Belg, die aan de Hoom een Duitschen soidaat gedood heeft, te pakken te krijgen. Het gerucht liep, dat hg bg familie in Heille vertoefde. Als ongewenscht vreemde- lingkon hij dantenminstenaareenvluchtoord gezonden worden. Toen de pat.rouille, die er op afgezonden was, het huis binnen trad was de vogel echter gevlogeu. Naar zgn famiiie beweerde, was hg naar Belgie terug, om zich bg het leger aan te melden als vrg- williger. Een Belgisch luitenant aan de crens wist echter te vertelleD, dat als zij hem te pakken kregen, de krggsraad hem wel vonnissen zou. In iedere gemeente, die door de Belgen heroverd wordt, wordt onmiddeliijk afgekondigd, dat het der bur- gerg ten strengste verbeden is9 zich met de krggsbedrijven in te laten. Heden een Duitscher geinterneerd. UIT BEVIIIJD BELGIE. Ik heb, seint men aan de N. R Ct Segers, Minister van oorlog, op heroverd gebied ontmoet. Hij zeiin bevrijd laanderen wordt de dienstregeling geheel omgewerkt. Het hoofdbestuur, te talrgk om het mak- kelijk te kunnen verplaatseu, zal voorloopig te Havre blijven, maar een delegatie is zooeven te Brugge gevestigd. Men is be- gODnen met den agenten hun plaatsen aan te wgzen, welke op bevrijd gebied werden teruggevonden, alsmede de werkplaatsen en stallingen, het materiaal en de Ignen weer in bezit te nemen. Een bijzondere afdeeiing is ingericht om den terugkeer der Belgen mogelijk te maken, die op het oogenblik in Frankrijk, Groot-Britanje en Nederland toeven. Ze zal met de spoorweguaaatschap- pgen en de repatrieeringsbureau's in nauwe betrekking bljjven. De agenten der mili taire genie hebben met een verbluffende snelheid aan het herstel van delijnen gewerkt. Laatstleden Woensdag reden de treinen tot Thourout, Vrgdag kwam de eerste te Brugge, Donderdag ging het eerste telegram van Brugge naar Havre. Er is evenwel belangrijke schade aangericht en voor de dienst op bepaalde netten weer op garg is zulien eenige dagen verstrijken. Wat de post aangaat, men kan in Vlaan deren en van het niet-Vlaarmche deel van het gabied uit met Vlaanderen en den vreemde brieven wisseleii. De directie van de zeevaart wordt binnen- kort te Ostende gevestigd. Daar zulien, zoodra de schepen, tusschen de havenhoofden gezonken, zijn gelicht, de poetbooten kunnen aanleggen en zal men de Belgische vlucnteliDgen in Groot-Brii&nje t methodiseh naar hun vaderland beginnen terug te voeren. EEIZER WILHELM. Volgens een bericht in bet Kolner Tage- blatt heeft het Rgksdaglid Kuckhoff ter)] vergadering van de Keulsche centrumsaf- I deeHng gezegd, uit de beste bron te kuunenl I verzekeren, dat de keizer siet onafscheide- J ■fs Dit kan r.iot --."««•. 1 dscr neDben o

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1