I ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6753. Donderdag 24 October 1918 57e jaargang-. Belasting op net iiouden m lionden. S c jh o oj g eld. Bekendmaking. De Oorlcg-. A B 0 N N E M E N T ADVERTENTIEN: Dit BM Yerssliijst MaaMag-, Woensdag- en frpagavond, uitgezeiiderd Gg Feestdagen, fejj de Flrma P. J. VAN DE SASDE te Ter Keuzsn. Distribute Rundvleesch. Distributiebedrijf Af& Ziekes- voediog, 88NNENLANP. Per 3 maanden binnen de stacf 1.20. Franco per post voor Nederlarid 1 AO. Bij vooruitbetaling: voor Belgie en Ned.-Indie /1.80, overig Buiteniand/2.— Voor Nederland: Per jaar bij vooruitbetaling f 5, Men abonneert zieh bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postkantoren en Hulppostkantoren. Telefoen Van 1 tot 4 regels 0.50. Voor elken regel meer 0.125. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. v Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. Op vert#on der Rantsoeneeringskaart is verkrjjgbfiar I en$ Vieesch (zonder beer)- per persosr, en we! op Donderdag 21 Oet. van 9—12 uur v.m. bij J. v. LU1K, Noordstraat, voor bouders der rantsoeneeringskaartun No. 8761100. bp M. DE JONGE, Viooswgkatraat, No. 1101—1825. op Doudordag 24 Oet. van 2—5 uur n.m. b.jj D. -USE 3AERT, Dijketraat, No. 1826—1575. bri Wed. C. L. v. d. BENT, Markt, No. 1576—1800. Ter Neuzen, 28 Oet. 1918. Do Burgemeester voornoemd, J. HUiZINGA. Voor hat verstrekkcn van levensmiddelen ten behoeve van zisken en zwakken zal, te bfegiuisEieai r?sst ss.s, Vrijdag 25 Oet, sitting worden gehouden cp de Raadzaal (Gemeentehuis) en wel das Dinsdags en Vrpdag®, telkens van 8 9 uur v.m. Veer spoadgovallen te spreken alle werk dagen vac 67 usr n.m. aan huis West- kolkstraat 10. Ter Neuzen, 23 Oet. 1918. De toazieud Geneesheer, Dr. OH. EGGINK. Burgemaester an Wethendsrs van HOEK maken bekend, dat ds jongsns, dia wenseben deel te nemen aaa het op 1 November a.s. aan te vangen herhalingsonderwijs, zich daartoe tot en met 3i deses* by het hoofd dar opanbare school kunnen aanmslden. Hoek, 22 Oetsber 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREG M ANS, Secretaris. rWEDE KAJUB. Na beeediging van het nieuwe lid den heer Schoaten en aannemirg z. h. s. van het wetsostwerp tot wijziging en aanvulling van de wet op de middelen voor 1918, werd Dinsdaj veortgegaan met de inter- pdlafcie-Scliaper betrefleodo de levensmid- delenvoorziening. De heer Merchant (v. d.) bstoogda on- houdbaarheid van de beweringeu van de revolutionaire socialisten aan wier afbre- kende critiek het proletariaat niets heeft. He?, verbod van alien uitvoer zou ons volslagen isoleeren. Wet op de Mtmenschcepvaarfc. Vordering van schepen moge- 1 S k gemaakt. Eij de I weede Earner is een wetsont- werp ingediend, houdsnde bc-palingen met betrekking tot de binnenseheepvaart. in de Memorie van Toelichting doet de Minister van Landbouw uitkomes, dat, naar zijn meening, d© wasrborg voor eea ge- regeld varvoar t# water onmisbaar is in verband met b«t sntbrekeu der zek®rb«id, dat de spoorwegen steeds da vercischte vervoercapaciteit zullen kunnen ontwikkeien. De ervariog der laatst# dagea heeft hem galaerd, dat die waarberg niet bestaater b.ebbsn zi*b stakingen van zoodanigsn sm- vang voorgedaan, dat een geregelde levens- middelsnvoerziening ernstig gevaar heslt geloopsndat van minnelgk overlag met den schipper geen veldoeade resultaten meer zgn te verwachtsn, leert de kennis- nsming van de eiseheu die het hoofdbestuur van den Algemeenen Schippsrsfeond in §en op 16 October 1918 te Utrecht gebouaen buitengewone algemeene vergadaring aan de orde heeft gesteid. De Minister is va» oordeel, dat daze stand van Zakea een .onvervrpld ingrijpen vordert 'hij dringt dasrom op een zeer spoedigebe- haideling van h®t ontwerp aan. Het ontwerp gaat uit van het begiasel dat e*n orgauisatie op wsttaiijken grond- slag van het vervoer en de daarbjj te g«- bruiken vervoermiddelsn onssisbaar is. De Minister houdt zich op dit oogenblik nog zijn beslissiag voor in hoeverre z.i. de door r,jjn ambtsvoorganger ten deze getroffen voorsieningea voor herziening in aanmer- king koHtec. In artikel 1 van het ontwerp wordt uit- drukkelijk de mogelgkheid voorzien om, voor zoover noodig zal blgken, belammerde en vsrouderde bepalingen, welke op het gebied der binaenseheepvaart btsiaan, af te wijkvn. De ia artiksl 1 bedoelde voorschriften zulUn ailetn betrekking he'oben op vaar- tuigea, welke kfaohtens overcenkomst s#a verraer van gosdsrsn op zieh nemen vaar- taigen voor zoover zjj in dienst van den eigenaar worden gebruibt, om diens eigen goed t® vervoeren, zija darhaive aan da ts stellen regslen niet onderworpsn. De emstand'ghaden kunnan noehthaas mtdebrengen, dat ook deze schepea voor korteren of Jaogeren tyd uitsluitend in het algemesa belang zulisn moeten var«n daarbij koiat, dat, hoezeer de Minister eek hoopt, dat de daarbg ketrokkenen zich avereenkomstig de krachtens artikel 1 te gevaa voersehriften zullen gedrag^n, bij de raogelykheid niet saag voorbijzien, dat in- grjjpen van Rageeringswege onvermgdelgk zal zgn. Derhalve zgn, gelgk dssehepeavorderings- wet zulks I'/gelt voor zeesehepeD, bepalingen opgenoHisn, volgens welke alle binnen- sehepen, onverschiUig of zp al dan niet aan da regelen van art, 1 sjjn *sderworpen, voor transport zullen kunnen worden ge- vorderd. De regeling, volgens welk« eene vordering ter kennis zal worden gebrasht van hem, wien net aanga«t, oatmoet bp de binnen- sehipperij eigenaardige mseilpkheden, waar- onder bet hit, dat het niet altpd gemakkeipk sal zpn dsn eigenaar van het sehip op te sporen, een belangrpke plaats ianeemt. Naast de kennisgeving aan den eigenaar wordfc daarvan de mogelijkheid opengelaten de vordering ter kennis te brengen van des sehipper. De beginselen, volgens welke de ver- goeding van het gevorderde sehip zal worden bpaald, sullen zijn gelegen is da voor schriften kraehtens art. 1 te geven. De bedoelisg eener vorderiDg is, dat d« sehipper zelf en met zpn sehip equipage en het transport zal bewerkstelligen doorlbem daarto® te verpL'shten, zou het ontwerp ech- ter t terrain van den burgerlijken dienstplicht betred«n, hetgeen den minister nietgewenscht voorkomt. Met een passende balooning voor sehipper en equipage wordt rekening gehouden y verleenen dezen hun medswerkingniet, dan zfu de overheid in ds gelegenheid moeten zpn, de kosten, welke zp moet maben om in het varen vaD het vaartuig te voorzien, ts verhalen. Kolenaanbed door Amerika. (Offieieel.) In antwoord op het in de bladen van 18 dezer opgenomen schrijven van den zaakgelastigde van de Vereenigde Staten van Amsrika heeft de Minister van Buitenlandsehe Zaben gisteran den volgen- den brief tot het gezantschap gericht Bij uw schrijven van 15 dezer hebt u mij wel willen bericbtea, dat u w regeering nietfagenstaande het tekort aan steenkool in de Vereenigde Staten van Amerika, be- reid is een haaveelb. id van hoaderdduizensl ten per inaaud genurende den esrlog ter btschikking te stellen van Nederland, met da b«deeiing, dat deze boeveelheid door uit Nederland te senden sehopea zal worden afgehaald. Daaraan werd teegsvoegd, dat de Ameri- kaansche regeering dan t«7ens kersid sou zpn om ia een bespreking te treden over eea ieveriag uit de Vereenigde Staten zelf in pl&atsea van uit meer veraf gelegen landen van sen aanzienlpk deel van het door Nederland benoodigde graan. Aan den veoravond van de onderhande- liagtn, die over een slgemeeae economische sshikking te Londen gsveerd zullen worden, heeft de Nederlandsche regeering met bjj- zoniere belangstsllirg van deze tweeleiige mededeeliag kennia genomen. Nederland heeft gedurende meer dan vier )aren te midden van de oorlegvoerenden zija ©h- zpdigheid op de nicest nauwgezette wpze gehsndhaafd en haar riiet zonder opoffering onder moeilpke omstandigheden aan d@ bilangen der mensekheid ia hat algemeen dienstbaar gemaakt. Het vermeent er uit dien hoofde r6cht op te hebben, dat, voor zoover van atneeren afhangi, zijn volksbestaan economiseh wordt mogelpk gemaakt. En Wannser daarom in het aanfeod der Ameribaansehe regeering het bev/ijs mag worden gezien van haar verlangen om hiermede rekening te kouden en het Nederlandscho volk in zpn beboeften tegemoet te komen, dan wekt dit voldoening en.stslt de Nederiandsche regeering er pry s ep, u dank t« betuigan, met verzoeb, dien dar.b aaa uws rsgeiiing over te wiilsn brengen. Zoosls intusschen tsreeht in Uwe mede- desling werd opgemerkt, staat het sanbod van Uw ri-gsering in de nauwste betrek king tot het gebruik, dat van da vrjje Nederlandsche scheepsrnimte, waarvan nog een dsel in Amerikaanschs havens aanwezig is, kan worden gemaakt. De quaesti© der sehespsruimte nu vormt een voornaam on- derdesl van de algemeene regeling, waar- fever de onderhandelingen te Londen zulltn loopea. In verband hiermede «n ook omdat den 18den October een mededealing is ingekomen van het Britsche gezantschap, waaruit blpkt, dat de Britscha regeering zich met uw aanbod Vvireenigt, beeft de Nsdsrlandsahe regeering gemeend, de aangelegenheid, waarop uw raededeeling betrekking heeft, naar de te bouden onderhandelingen te moaren verwpzen en heeft zn hare gedela- geerden ter conferenUe ter sake van de noodige instructies voorzien. Bp dia ondsrhandeiiBgou zai dan blijken, wel* gebruik van het aanbod dsr Ameri- kaansehe regeering zal knnnsn worden gemaakt met het oog op de behoeften en d# gedragsiijn, die Nederland in verband mat zpn positie heaft in acht te nemen. Oaze graanschepen. "Wp vernemen, dat de regeering 1% Ne- derlandsche staomschepen, meiende totaal 40.000 bruto ton, heeft gerequireerd voor da vaart naar Zuid-Amerika. De nota's tusschcn Amerika en Dui'tsch- land worden hos langer hoe soepibcer, schrijft de N. R. Crt. Dit nieuwe stuk is een antwoord op Wilson's tweeda neta. Dat document, het welk Wilson "betitelde als ^zgn openhartige en rechtstreeksehe verklaring over zijn be- sluit", bevatte, naar men zich zal herinne- ren, drie punten 1 De wapanstilstand moet worden ge- regeld door de miiitaire raadgevers der Ententemogendheden en mag geen afbreuk doen aau de miiitaire superioriteit der ge- allieerden. 2. De wreedheden te land en ter zae mo*tea ophoudea, voordat een wapenstil- stand kan worden overwogen. Het derde punt ging over de Duitsehe regeering en was dus vrpwel een herhaling van een vraag, die hij reeds in zijn eerste nota had gesteld. Wat dat derde punt aangaat, kon de Duitsehe regeering- dus, ais zij daar een- maal op wilde antwoorden, nist anders doen, dan in een herbaling vervallan. Zij hoeft dat gedaan. Die herhaling neemt zrlfs de grootste plaats in haar aBtwoord in, dat daardoor allesn al dadeiijk den in- druk veatigt weinig nieuws te vertellen. Op het verwpt van wreedkedeu antwoordt de Duitsehe regeering met gepruttel. Men weet, dat da Duitiche legerloiding aa Wilson's nota last gegevea heeft, on- noodige verwoestingen ta staken. Weliicht had het een wasrdigea indruk genaaakt, indien sp ruiterlpk had gezsgd bevel te hebbeD gegeven, de onnoodige verwoestingen te staken en van dsn duik- bootoorlog te hebben afgezien. Imsaers die duik'oootoorlog heeft nu toch geen nut meer. Dat is een wapsD, dat eerst op den langen duur nitwerking heeft. Als men eenmaal tot het insiekt is ge- komen, den oorlog geen jaren mesr te kunnen vcortzetten heeft de duikbeotoorleg geen zin meer, en een beperkte duikboot- oorieg is een tugsehending, dat men best kan weglaten. Of, wilde men in dazsn niet toegeven, dan had reehtuit kunnen warden gezegd oorlogvoeren is oorlogvoeren, sluifc dan een wapenstilstand, dan ia de wreedbeid voorbp. Maar hiertoe had men blpkbaar noch den mocd, noeh ds kraeht. Overbodig om te betoogen, dat vbd die onzpdige com- missies natuurlijk nieta komt. BIpft nog het antwoord op het eerste punt ia kwestie. Daarin zegt de Duitsehe regeeriisg, dat ook zij in don wapenstilstand het miiitair overwieht van de geallieerden wii gewaarborgd zien, 6n dat de zaak moet geregeld worden door de miiitaire raad- gevers (Wilson had alleen gesproken over zijn miiitaire raadgevers). Daar Wilson ds ©vsrweging van den wapenstilstand even- wel van puat 2 (het ophduden van de wrsed'neden) had afhankelpk gesteld, is de beantweording van punt 1 van minder belang. De inhoad van het Duitsehe antwoord is dus op zieh zelf van weinig waerde. Dat kon bet ook niet zijn, als het zich tot eea antwoord op Wilson's tweede nota bepaalde, Dat had het sleshts kunnen worden, als men een stuk had opgesteld in overeenstemming met den ioestand, zooals die zieh tpdens de notawisseliDg had ont- wikksld, een stuk, waarin bijvoorbeeld Duitscbsland's aiterste voorwaarden werden ontvouwd, een verklaring tot zoover gaau wp en niet verder. Of anders een duidelijke verklaringtot zoover gaan wij en ook nog wel verder. Want dat laatste is het, wat feitelgk ook uu in het Duitsehe antwoord staat, maar het is verborgen. Inamers het feit allecn, uat Duitsehlaird wcer een antwooed heeft gestuurd, is het eenige wat in deze nota er op aan komt. Nieuwe voorwaarden zijn gesteld, Duitseh- lacd weet, dat 't de laatste niet zalle* zjjn, "en toeh gaat het verder marehandearen. Eea duidelpk bswps, dat het moet. Ja, Duitschland abonneert zich met deze nota op de n -j- 1 formuie. De Duitssbe nota, zegt Theodor WsJff, is als een kofler, die men hseft geslotee, maar die men telkens weer opent, omdat men nog wat vergeten. heeft. Het resul- taat is een totaal gebrek aan stelselmatig- heid. In den aauvang harkant men nog ia de woordon De Duitsehe regeering laat het aan den president over, enz. een aanvan- kelpk ontwerp, waarop op wat ruiterlpker wijze do Boadzak*lijkkeid tot volslagen overgave (als de vijand niet anders wil) werd toegegeven. Nu is d# riots nog slechts aea aanloop tot sulk een vtmblaring. Duitschiasd heeft in dezen oorlog aan vael gebrek gebad, aa« aardappelen, brood en vet en allerhaude grondstoifea, utaar aan niets heeft 't zoeveel gobrek gshad ais aan groote staatslieden, die de kunst ver- stouden, op kefc juiste oogenblik de over- winningen op het slagveld te latea kris- taliiseeren tot een aannsmeipken vredo. Hoe komt dat Doordat er in Duitsch- land geen plaats voor zulk een staatsman was. Doordat zulk een staatsaaan, ala hp er al gewe©3t is, zjjn zin evenmin heeft kunnaa deorzetten, als Keizer Karei van Oostearpk, toen hij midden in den oorlog het verboad met Duitschland heeft willen opzeggen (dat keeft Karolyi ods onthuld) en wel omdat 6r te veel wildea meepraten, omdat men hem in zpn omgeving zpn haaden vasthield. Nu wil Oostearpk nog wel dolgraag het verbond opzeggen, ja, alles doen, wat men maar wil, om er uit te draaien, maar het is nu te laat. Wat meet de Donau-monarchie met dat antwoord van Wilsen doen Laton we doorvechten maar praten, zeide Burian. 1 Dat ia niet noodig, zeide Wilsen, gij kent immers mijn voorwaarden. Ja, zegt Wee ned we kennen za eu we aanvaarden ze, an nu komt Wilson weer zaggen, dat zpn voorwaarden zpn voorw&trden niet zpn. Hp had dea vorigen kesr vergeten te zaggen, dat ze waren veranderd. Wat kan hiertegenover nog tffakt kebhen dan onvoorwaardalpk evergevan of door- veahtsn Maar Weanen zal wear ant woorden I Dat sntweord kan ook al nies anders zpn dan een vermomde ovsrgave. In Duitschland, zoo zeiden we dus, heeft men een nijpend gebrek gehad Ran groote roaunan, die de overwianing kendeD orga- nis#er«D. Maar ziet, uu het er op aankomt manner: te vinden, die ae nederlaag komes organiseeren, nu hoeft men niet v«r te gaan. Duitschland ligt neer in henge deBaoeratischa kaliekan (zelfs Mecklenburg krijgt algemeen kiesreeht) en doet nu ge- luiden hooran ia den vorm Tan redu- voeringen van Maximilian Harden. Moort hem eens aan dan gang I De vrede moet vereenigkaar zpn met de eer raa het Duitsehe volk. Harden iegt obb uit dat het reset de eer van het Duit- gcha volk strookt, de vesting over te geven, als zij niet meer te houden is. Maar daarom niet getreurd gib de miilioeBen hun leren voor die vesting hebben ge-" laten. Neen, wsnt de vesting moge dan ook vallen, er zegeyiert een /rgedaehte". Wat is dat voor een gedachte De neder laag, de veraietiging van hetgeen, waar Duitschland dezen oorlog omgevoerd heeft. Het eisde van Duitschland als groote mo- gendhsid. Want we hoevun uiet pieer nieuwsgierig te zpn naar hetgeen president Wilson ©p deze Duitsehe nota zal ant woorden. Wp weten het al uit het ant woord aan Oostenrjjk-Hong&rpe. Eta van de groote vergissingen in dezen oorlog is deze, dat we me6nden te wetea waar de Entente voor roeht. Wel zijn de oorlogsdoeieinden van de Entente langea tijd dezelfde gsweest, maar dat had e#n zeer duid®lyke oorzaak. Die doelsinden, zooals zp werden gsformuleerd, waren on- vervulbaar zoolang de miiitaire ts^stand niet geheel zou zjjs omgedraaid. Dit ge- beurde niet en zo©iang befeoefden die doel- emdea niet te worden gewpzigd. Maar nu die miiitaire toestand verandard is, nu kiampt zith juist. de tegeapartij aau dat entcnteprogram vast ea de Entente zelf verlaat het. Waarom Omdat de miiitaire toestand zeodanig is, dat ia vergelpking daarroe®, da aauseming van Wilson's voor waarden voordeelig zou zpn. De Entente kan evenwel meer doorzetten,ana!lsterkeHen wpzen er op, dat zp h^t niet zal nalatea en dat verdare nota's van Wilson het dasrop in da bp bear gvbruikelpkeduistere termen zullen aansturen. Het gaat nu in het Westen verder langs de heeie linie naar d® Sohelde toe, walke rivier de Britten ten Noorden van Doornik reeds hebben bereikt. Ten Zuiden van »nze grens achterhoedegevechten. De Belgen zpn het afwateringskanaal vau de Lai® in Oostelijke richting over en staan dus dicht voor Gent. Ia het Zuiden, meer naar de spil van de terugtrekkecde bsweging, bieden d® Duitschers heviger tegeastand. Zij hebben zelfs ten Neorden van Youziers met tegon- aanvallen eenig ierrein gewonnen, Het komt er daar voor hen op aan vast te houdenj Om het front bp Vouziers moet de heel® Unie draaien, niet alleen bij een terugtocht op de linie ValenciennesHirson, maar ook moet dit frontgedeelte nog een tpdlang als spil dienen, ais het geheel op de Maas turuggaat. He fsk»t wan hst iluitsck® ai»4«jocif»sS aaaa Amepika. De tekst der nota, welke Maaadagnaaht door het Duitsehe gouvtrneusesit r«»n d® Zwitsersche legatie in Berlpa ia overhandigd, voor doorzending aan de regeeriDg der Ver- eemgda Staten van Amerika, luidt ais velgt: Teea zq het voorstel tot ontruiming van de bezette gebieden aannam, is de Duifsch® regeering uitgegaan van de onderstelling, dat het proc-es van die ontruiming en van de voorwaardea van den wapenstilstand zouden worden overgelaten aan het oordeel van de miiitaire adviseurs, en dat de hui- dige maehtstoestand aun beide zpden in het veld, de basis zou moeten vormen voor schikkingea, om dezen toestand te bevei- ligen en te garandeeren. De Dnitsche regeering stelt den president veor, een gelegenheid aan te grppen om ds details vast te stellen. Zjj vertrouwt Burgemeester en Wethouders van TER NSUZSN brengen ter kennis, dat het suppletoir kohier ran de belasting op het houden van Ilonden Mo. I in deze gemeente voor 1918 in afschrift gedurende vijf maandea op de secretaris dsr gemeente, voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Ter Neuzen. 21 October 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZJNGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter kennis dat het suppletoir kohier No. I van het schoolgeld voor het openbaar lager andcrwijs in deze gemeente over het tijdvak van 1 Mei31 Decem ber 1913, in afschrift, gedurende vijf maanden op de secretarie der gemeente, voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Ter Neuzen, den 21 October 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. ALGEMEENE TOESTAND.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1