ALOEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6752. Dinsdae 22 October 1918 57 c Jaargang Bekssigiiataifcifig* De Oorlog. AEONNE M E N T ADVERTENTIfiN: i s H N W L A mT" Bit BM versoliynt MaaMag^, Woeasdag^ en Yrijdagafosd, nitgezanderd op Feestdagon, H'antsoen Bofer, enz. Be OEtrniming van Belgie, ■se^magtaBx. Per 3 maanden binnen de stad 1.20. Franco per post voor Nederland 1.40. Bij vooruitbetaling: voor Belgie en Ned.-Indie 1.80, overig Buitenland /2.— Voor Nederiand: Per jaar bij vooruitbetaling 5, Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Pcstkantoren en Hulppostkantoren. Van 1 tot 4 regels 0.50. Voor elken regel meer 0.125, Grootere letters en cliche's worden naar pjaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. :i Op vertoon der RantsoeBeeringskaarten, zal op 22 Oct, a. ®.g de uitreiking plaats hebbsn van de Il^oce!- kl8@v*i:s3ss der 73e/76e week en wel voor de houdsrs van Rantsoeneerings- kaarten So. 1— 250 vsn 9—10 uur v.®. 251— 500 10—11 501- 750 1112 u 751-1000 1-2 B.ra. 1001-1250 2—3 t 1251-1500 3-4 n 1501—llOQger u 4—5 n De ingeaetenen worden er op afctent ge- maakt, dat zij bij het in ontvangst netnen der broodkaarten zich behooren te over- tuigen, dat het juiste aantai kaarten in het pakje zit, daar na het verlaten van bet bureau geen reclames meer worden aange- aomen. De aantjegeven verdeeung zal strikt in acht worden. genortien. Voor de bewoners veu wijk 0 nummers 1—186 en 202224 bij den heer J; C. Janszw, Hoofd der School te Driewegen en voor die van Sluiskil bij den hear (X Msulbsoek aldasr. Ter NoHsan, 19 Oet. 1918. Ds HosfdcoEtroleur-Boekhoud&ir vsn het Levensmiddelen bureau, L. W. RIJN BERG. Burgemaester en Wethouders van TER NEUZEN saaken bekend, dat gedureade het tjjdvak 23 Oct. 2 flaw.,'geldig is boa 4e week der kaartsn vcor Boter, Melange A, Melange B an Norruaalaaargariise. Bij dese bea most tevens worden afxe- gfcven bon No. 5@fc. Ter Neuzea, 21 Oct. 1918. Bsrgemeaster en Vvefchouders voornoemd, J. BUIZINGA, Bargemeester. L. Y7A8EKE, Secretaris. De Burgemeester van ZAAMSLAG maakt bekend. dat do uitreiking der Broods kaapten, geldig voor het 19e tijdvak (periode) ingaands op 25 Oet. a. s., zal plaats hebben, veor de psrsonen wier namen beginKsn met J4 i op 22 Oet. van 9 tot 4 ursn E£ 'M, s 23 Oet, ,f 9^4 urea. Do Burgemeester voorneead, J OH. DE FEIJTER. Ouze gezaat te Washington. Tot gezant by de Yereenigde Staten is beaoemd de heer J. T. Cremer. Met zjjn vertrek derwaarts zal vsrmoedeiijk nog wel een week of drie gemoeid zjjn. Aanvulliugsbroodkaart. Het Ned. Corr,-bureau meldt; Het voornemen bestaat om aar. personen tasscben 12 ea 20 jaar eea aanvufliugs* broodkaart te verstrekken, ingaanse 22 November a.3. Coaamigsie voor de bissiienvaart- gesehilleu. Naar Sehuttevaer meldt zal in de Staats- ••urant warden meegedeeld, dat de Minister van Uandbouw een commissie heeft in^astsld waarm verUgenwoortiigers van debincenvaart zitting nllen hebben, en wi#r taak bet zal egn da bslaagryke quaesties in het vervosr t« water te onderzoeken en dasromtrent adviea aan dea Minister uit te brengen aismede over de wijze, waarop bestaande en eventaael epkomende gesehillen van be- langrgken aard knnnen worden uit dea weg geruimd. Direeteur generaal der Posterijen en Telegrafie. Bp Kon. besluit van 16 dezer is, te rekenen vaa 10 September, aaa Jhr. G. A. f 70n Beusau, Minister van 0»rle<y. Z vsrleend uit Z1U betrekbing «6C Ur"FCHeraa! der Postergea en vele 7n 8die°h tLt^nkk8tuiging V00r de die betrekking aan den laade be- wezen gewichtigo dieneten en is, met ingang van 16 November tot directeur-genoraal dsr posterpen en teDgrafie kenosmd E. P. WsstervcTd, imBen Helder, directeur van 'sRijks werven en directeur van 's Rgka warf te Willemsoord. Social® wetgeving. Naar bet Hbl. verneemt wordt aan de noodige maatregelen tot invoering van de Sadenwet, Invalidireitswet en Ziektewet met greoten spaed gewerkt, zoodat het vrgwcl vaststeat dat daze wet tea op tjjd in wsrking zullsa kunnen tredes. Onderwyl wordt ook overwagen enkele wijzigingen aan te brangan ter tegemoet- koBaing aan bazwaren. De bsdosling schgnt te zijn dat die wgzigingen zoo tijdig worden ingsdieiad, dat ze nog tegeljjk'met de in voering der badoelde watten is working kmnnen traden. Bovendien is in voorbe- reiding eer.e wettelgke regeling voor de Yoorziening in een oudardomsrente voor niet-arbeidars. Voorts wordt aan het Ministerie veb Arbeid op list osgenblik s.m. gewerkt aan eene regeling vaa de huisiniiistris «n van eens zeor noodzak&lijke technische wgziging van de Ongsvallenwet. Tijdelijk geen ztchte zesp b8s®hikbaar. De Minister van Lasdbouw heeft de j velgende eirculaire tot de gerxeentabesturen gericht Ik heh ds ear u nsede te dstlsn, dat na de tbans pleats vindende distribatie van ssachte zesp, bij de zespfabrieken gsen vol- doende ahemicaliSn besehikbaar ssjja om ds voor ds volgande vier-wekel^ksehe periode benoodigd« hoeveelkeden zaebte zeep te kunae* leveren. Ten gevolge biervan is het noodzakelgk, de volgsade periode van 4 woken voor de distribute van zachto ss*p or«r te e!asn. Tor vervanging van het zaebte zeep- rantsoen zal geduranda da ssaand November door het Rjjk«kanioor veer zeep op de ge- brnikelgjk® wijzs een extra rantsoen van 62x/2 gram seepposdor met aea vetzuur- gehalt® vaa 10% ea van 100 gram harde seep met een vetzuurgekalte van 25 wordea beschikba&r gesteld. Ia November zal dus behalve de reeds in uitzichi gestelde distrihutie van 100 gram harde seep met minerals kestanddeslen, welke naar ik hoop ook reeds in die asaand sal kunnen aanvangen, kovenbadosld extra- raBtsoen w«rd«n taegewezeu." Schocnen. De Minister van Landbouw heeft het verbod van aflevering van schoeaen inge- trokken en bepaald, dat d« distributierege- liag voor reparatielader en schoenea hedon in werking zai trsden. De maximum kleinhandelsprijs voar re- paratielodtr is vastgesteli op 0.56 per K G. In verband met bovenstaaade besehikking n.eft de Minister van Lasdbouw, Ngver- beid #n Handel aan de gemeeatebesturen g?sehreven i De toestand is tbsns de volgsnda a. d« dlevsring van sehoeawerk, oaver- schillig van wsike soort (hoojf of laag, pastoffels, muilea, ens.), met iedsren «f rabberzoien en waarvan de sehachten gebeel of gedesltelijk uit Uder bestaau, ia aiet anters geeorloofd, dan tegen avergifte van een njkabon voor zoover standaardschoenea of omgekeerd kinderschosnwerk wordt af- gelsverd, sgu de gestslde mtximumprnzen vaa kracht f b. aflavering van al het overige schoen- werk (schosuen mat schaehtsn" van stof, ^r9P) bnnen, laken, hroeaat e. d. en scheecen mat Iedsren sebashten en boutel zolen) kan geschiedea zonder in ©ntvaagstneming van bons e. het veerzien met nieuwe zolen en hakkea van scboesea is niet geoarloofd dan tegen overgifte van een rpksbon en in over- eeastemming met de gestelde maximum- pr^zen d-, reparaties met afvalleder uitsluitend stukjes opzettsn e, d. is vrij. D® voorraden schoeaen hierbovsn sub a en de voorradea raparatieleder bierbeven sub a badoeld, worden feg schoenvarkoopars, respectievelgk schoanreparatenrs, siechta aangevnld voor zoover van de afleverisg in omaenstemming met de gestelde distributie- regeling het bewgs kan worden geleverd door overlagging van rijksbons het is dar- halve ook een gemeentelijk belang, dat geer; an a faring zonder bon voor zoover voor- geschreven plaats vindt, cmdat anders na in de gemeenta aanwezige voorraad Bchoanec en repara.ieleiar vermindart, en tot mosdiijkheden voor de ingazatenen aan- leiding zsl gevsu. - De verzending van de rijksbans is in velien gangeen groot aantai gameenten zullen die reeds hebben ontvangen ik ver- wacht, dat de avenge gemeantan in den loop der volgende waek de voor haar be- stemde zending kanneu verwachten. Er is nog een wijziging gebracht in de omschrqving van de bedoeling der gestelde maximuraptijzen veor reparatieleder, en wel in dier voege, dat de prijs voor dat ledsr per gewichtshoeveelheid, kleiner dan een K.G., niet alleen voor zelf-raparataurs, dock ook veor scheenmakers, die het leder uit- gasneden wenschen to koopan, f0.56 per H,G zal bed rag en da prijs van f 4.50 par K.G. is slschts dan van kracbt, indien bet leder bij iien K.G. of sen veelvoud daarvsn wordt g<,'koeht. Eolenaunbsd door Amsrika. Ds Amerikaansehe legatia doet de vol gende mededeeliag over een aanbod, dat de Aajerikaanscha regeering 15 dezer aan de Nederlandsche regeering heeft gedaaa Da regeeiisg der Yereeaigde State® is op hetroawbare wgsa ingeiieht, dat het Neierlandsche volk slechts in staat is Duiische steenkolsn te hekomen in onzekere lioeveelhadsn en onder harde voarwaardes, waarender begrepen is de uitroar uit Nederland naar Duitsekland van lavensmid- deisn, waaraan hat Nadsrlandsche volk self bchoefte heeft. Met het oog op dezen tae- stand en da nadering vaa dan winter, met daarutt voarfcspruiteiide behoefte aan steen- kolea, beeffc de regeering der Yereeaigde Statsn een zorgruldig onderzoek ingesteld naar den toestaad in eigen land, met hat wogmerk om na te gaan, ofkMenbesparing kan p'aats hebben ten bata van het Na- de>lsudsehe volk. Er is een zeer merkfeaar tekort aan kolsn in de Yereenigds Staten en streage maatregslen zijn genomen om bat gebruik voor huisalgke dosleindea t« beperkas. De regeering der Vereenigde Staten vartrouwt deaniettemin, dat bet Amerikaanscha volk bereid is, zieh toene- mende opsflforingsu te getroosten ter wille van. een vrisndschsppelgk volk, weiks nood weliicbt grc.oter is dan zijn eigsa nood. Dientengevolge biedt de rsgeering Ver- eenigda Staten om aanstond9 tar besehik king' van de Nederlandsehe regeering te stallen ten minste honderduizend ton steen- kool per maand voor d® esrstvoigende 12 maanden of tot bet emde van dan osrlog binnen dien termija. Deze kolen zullsn in een Atlautische haven worden gelaveri aan uit Nederland uitgszondea sehspen om ze ta halen. De regeering der Yereenigde Staten vraagt voor zichzalve geea compen satie van Nederland voor dese kolenvoor z'ensng. De eenige aan het aanbod ver- bonden veorwaarde is, dat 4e Nederlandsehe regeering de geboden gelegeaheid beautto, om de» uitvoer van ievensmiddelen naar Duifsebland te staken. De regeering der Yeresnigde Staten erkent, dat de sanvaarding van die aanbod mede zal brengen het in dienst stellen van een aanzianijjk dael van de Nederlandsehe schepen, welke thans doelloos in Nederland's Baropeesebe havens liggen. Ten eiDde daarem het halen van andera handelswaren met het minst mogelgke gebruik van seheeps- ruim^e moge:ijk te maken, is da regeering der I'ereenigda Staten bereid, met de Ne derlandsehe regeering van gedaehten te Wisselen over de voorziening in sen aan- zienlijk deel van de Nederiasdsehe behesfte- aan graan door de Vereemgde Staten zelve. Bet zal duiaelijk zijn, dat door het hales van graan uit de Vereenigde Staten in plsafs van uit mesr verwijderde havens een groote bespsnng van scheepsruimte wordt verkregen. doet veel verwachten van dsn geest waar in de onderhandelingen met Ameriks zul len worden gevoerd. De senige voorwa&rde aan het Ameri- kaanechs aanbod verbenden, is evenwel dat de Nederlandsehe Regeering de gebod^n gelegenheid benutte om den uitvoer van ierensmiidelen naar Dnitschlaad te stakes. Deze veorwaarde nu xsaakt het geheele aanbod waardeloos, daar zjj etn fsitelijke schending van de neutraiiteit iobsuit welke voor ons land tot de onmogelijkke- den behoort. Door bet steppen van onzsn vollsdigen invoer in Duitschland, zouden wij ©r.s seharen aan de zjjda der Entente, om van de andere ir.cocvenienten die een dergelgke maatregel voor ons zau mede- brengen, neg niet eeas te gprekes. Het aanbod van Amerika is voor ons land niet alleen niet aanneraelgk, maar het heeft zelfs in zgn vriendeljjkheid iets vernederends. Het veronderstelt toch dat, na bet Duitseh- land minder goed gaat, wg toegankelgker zullen zjjn voor den draeg om ©ng ie zgnen aanzien te laten betrekken in den anti- voedingsoorlog, dien de Entente er tegen vosrt. De rechtsorerwegingen die de ge- dragslgn der Nedsrlandscbe Regeering tot »u tee bepaald hebben, worden genegeerd en enkel de nadruk gelegd op de harde voorwaarden waaronder met Duitse'aland in de tegenwoordige omstandigheden kan werden gecsntracteerd sn d© uaderiug vaa den winter, welka voor het Nederlandsehe veik dee toestand bg Hitstsk moeilijk maakfe. Dat wg er steeds op uit geweest. zjja, naar beide zijdea de verpliehtiagen welke ds neutraiiteit oes eplsgt, na te komen, bat vindt is de neta van de Yereenigds Staten niet de miEste erkesaing. _Dit alles Mcemt intusschea nist weg, dat wg nu voor de osdarhandelingen, welke met Duitschland »*n den gang zgn of bitRenkort aan des gang komen, een praehtig argument in de hand hehbea. Met Amerista's aanbod gewspsud staan wg daar sierk Maar aanleidig daarvan schrijft de Nieuwe Crt. Aan eenheid in de handelingen der geassoeieeraen ten aanzien van Nederland, sehynt het ten eenemale ts ontbreken. Naawelijks is overeengekomea, dat de onderhandelingen te Londsn zullen p'aate grgpsn en zullen onze onderhaudelaars daarheen vertrekken em er spoedig eea eeonomirehe overeenkomsfc ta mskan, of de Amerikaansehe regeering komt met een aanbod om ons maandelgks tea minste 100,000 ton steenkolen te leveren en vaa gedaehte te wisselen nopens de vraag der voorziening in een aanzienljjk dsel der Nederlandsehe behoefte aan graan. Dit aanbod is ODg6twijf9ld edelmoedig en De Baagsche redacteur van het Hbl., sehrgft o. a. De politieke zgd© van het aanbed is behsive wafc betreft onze verhouding toi Amerika, vs» het uitnemendst gewieht voor onse relatiss met Duitsehianu. Het juisS, dat onse betrskkingen met de centrales sp economisch gebied tot dusver vrij wel neergekomen zgn op dan rsL van steenkool tegea ievensmiddelen. Maar intusschen heeft ds eigen nood dei export van vosdiDgsstoffen allereerst bs perkt, later s«agenoeg ahsoluut doen ophou den. Wat wij bg het totstandkomen eener economische overeenkomst. met Duitschland thans nog zoudsn kunnen leveren, komt vrjjwel uitsluitesd neer op goederen die niet tot ds Jevensmiddelengroep behooren, zooals bgv. hHiden. Wij vertroawes, dat het begrip voeding^middelsn in de oogen dsr Amerikaansehe regeering niet ees zoo- danigen omvang bezit, dat men de conditio veor het aanvaardsn vsn het generenze senbod zou moetes cpvatten als een die neerkomt op een algeheele sluiiicg der grenzen. De geografische liggiug van Nederland noopt automatiseh tot bst ender- hoadsn van heogst gawichtige betrskkisgeu met Duitschland nu en i» de toekomst, len kunstroatig verbreken van alle rela tion met het aehterland is es« on^oga- Igkheid, waartoe niemand ons zal kunnen dwingen.^ Eh die, wij vertrouwen het, ook steliig niet in de bedoeling kaa liggen van hen, die op zoo ridderlijke wjjzs thans het naar kolen baukerende Nederland de hahulpzama hand willen bieden. Natuur- Igk zullen wij, met bst Amerikaansehe aaa bod in de hand, nu ook stork kunnen staan tegenovsr elkc poging, ons opnieuw in een positie te laten dringen, als waarin Duitschland ons sinds 1917 drocg. Trsu- wens, aan de politiek der ecenomische chantage sehgat reeds lang en nu oader den invioed van deu #nieuwen koers" in Daitsshland, een eind gebomen te zgn. In dit verbaad zjj het gezegd wij knnnea slechts betreuren, dat het aanbod niet iwse .aren vroeger gekomen is. Dsn zou de aositie van Nederland tegesover Duitsch land een gansch andere Eijn geweest Uit hetgeen ons daaromtrent bericht wordt blgkt, dat de ontruimiug van BelgiS door de Dsitschers niet in zoo'n snel temp® gaafc, als de eerste berichten ass zoudes hebben deen verwachten. Nadat Donderdeg Ostende »Etr»iml was, was dit pas Yrjjdag- namiddeg met hst benoorden Ostende g&- legzn deel der kust bst geval en werde^ te 3 uur de wachtpostea iusschen de kasfe ea Oostburg teruggenomeu. Uit enkels mededeslisgsn die ©ns be- reiktsn valt af te leidea, d&t de Duitsehera de laatste degen stand hielden op een front aan de Lsie. Toch hcort men niet vsn gsveehten eh was er nog niet ovsral aan- raking met het oprukkead© Bilgisehe en Engelscbe legsr. De Diitssfeer* zullea, waar mogeigk, dat vooruitrukken vsrtragen, teneinde tgd te hebben hun serlogst.aig en Isger zooveei mogelgk ongsrspt msda te votren. Daar- mede agn ze voortdurend druk bezig. Daarvan zijn te Selzaste dsgelijbs teekenes te zien en naar we vernasaen is dat des- gslijks in Gent hst geval. Onjuist is i&a oak een bericht in het oehtendblad der N. R. Crt. van Zsndag, dat jl. Zaferdag de brug bij Selzaete reeds zou opgeblazea zjjn. De Duitscherg hebben die nog te hard neodig. Zij waren integsndsiel bezif bg Diemen- Ertvelde een sehipbrug te bouweD, teneinde over het kanaal een evergang, meer te hebben. Behoudens het drukke verkesr ovsr de brug te Selzaete heeft daar aan d# grens nog alles hit gewone aanziea. De grerss- bewakers sebjjnen dear order te hebben t® blgvan tot het allerlsatsts osgenblik. Di® mannen zgn zeer verlangead naar bet eisi van den oorlog, daar die hen het vooruit- zicht ©pent naar huis te kuaaen gsan. Zaterdagavond es gisteren arriveerdeis hier een aantai professoren van de Ylstaea- gehe Universiteit te Gent. De colleges aldaar zgn tliaxs gestaakt. Bljjkeas hunne mededeelings* he$ft esea te Gent veel te lijdea van de vlisgtuigaan- vallen der geallieerde*. Donderdag stonden tal van menschen bg het station St. Pieter te wachtea cp des trem uit Brusssl,toen vliegtuigen versehenes. Een geworpen bom kwam terscht tusrehen de voor bet station Staande moEseben, waar van er 40 werden gedssd. Te Gent zijn ook zeer reel Duitsch© militairen. Verschillende Duitscbers, niefe tot het leger behooreude, doieh die wegeng de oorlogstoesiand derwaarts waren gekemen hebben de stad reeds verlaten ef maken daarto© aanstalten. Op de evilitaire bureaux gaat nog alles gertgeld zjjn gang, alsofec gsen vsrhuizicg op til was. Naar we vernamea zgn sen aanfal g«. vangenendie wegens verschillende overtredjas gen vaa door de Duitschsrs uitgevaardigge verordenicjen gestraft waren en nog eenigen tijd straf te gosd hadden, vrg gelaten/' Omtrent de ontruiming van de kust en de bezetting door de Bdgiscbe troepen «ntleer,sn we de volgende berichten aaa verschiilende bialen Slit CS@t©^eis. De esrst® soldaat der geal!ie»rden is Denderdag door le lucht in Oostandeaan- gekomen. Het was eon Frsnseh vliogor, die gewoRi werd bij hes neerkomen. Daai- de Duitschsrs nog in de stad waren, ver- borgen de bewoners den vlieger, die niet door den vjjaad lastig gevailen werd. Om 3 uur ontruimden de Duitscbers de stad gehsal, aa het zeestation es de voors&amste plsinen in de Incht te hebbsn does vliegsn. Om half visr etrsek de majoor van d® Belgisch# genie Bremaecker aan het strand aeer in een vliegtuig, dat best ward werd doer don kapitein-vliegar Jonmott®. De bevolking kwam in diehte monigto aacge- loopen ea juiebta doze eorste Belgea, di® aankwamen, eindoloos toe. De beide officierea werdon daarna op het stadnuis entvangeH dcor den waaraemenders bargomeester. Eort- daarop kwam ait Duin- kerksn ovor zee een majoor van hot Engelsche leger aan. Ie don loop vsn dem middag kwamon ten glotte de Koning d@ Koningis der Bilgan met een ttjpedo- jager. Zjj werden met hat uitbundigst® gejuich ontvangen. Allen wareu tot tranen toe bewogea. Do stad Ostsnde heeft be© trokkelgk weinig geleden. De Kuraaal is ongsveer o^geschondsK. Vrijdag wsri er gevlagd. Er heerschte elgemeene vreugde. Alvorens te vertrekkee hebbea de Duitscherss uit Ostende het laatste stuk gesmeed ijzei- weggenomen. Het befaamde 38 c.M. kanon, dat bg Leugenboom opgesteld was en dat %M gag! B;S imiMWn i 111ii f\ 'hi i -vtSrT:r--MTU- -r-Tri-Imi I III .I...,.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1