Mm, JiplMi-1 KiiferMeefliog Demi of Winter]as Colbert-Costuums DE FOSJW, Gegloeid Uzsr&md op W oensdag' 23 October a.s„ Dronken Loen Ha afloop 2AIj» eea not Heerenliuis, HEEREN- EN KINDERKLEEDIKG. Firma J. HOUBAEE zal een bijzondere Zeeuwsche Hypotheekbank I tegen 100y2 20,15,12,10,8,6,6 814 si J. BE KOK, Noordstr. 75, Ter N euzen. KEHHISftEVIHQ. HEEL Co. DAMES- en KINDERHOEDEN is Firma C«. JP A. T I Ik* warts Verf, Bankkiintoor te IJzendijke. Ls. van Waesberghe-Janssens, IJZENDIJKE, Prima KAiER-CARBIDLAfiPE^ ZAELAMPEN met prima Battarijsn. NATIONALE BANKVEREENIGING I i voor Sctieepscrediet AUG. OE MEUER ZONED. SiELPEHS, Grffiof© To©«©®IifO©i*stellim§f of de schaiide van de Jordaan, doode of levende BfacMpaardea. Houdt iedersn Zaterdag zitdag ta A. F.» MANNAERT-GEERS, tlifpakking te Ter Heti^sst JB S O SEjp SEHANDELINa VAN ALLE BANKZAKEN. OPEHBAKE V1EKOOPINQ gr. 1 «n| H DAMEgMANTELS. KIEDXRJASJES, PANTAL0HS, M0T0BJEKKEES en ECHTE EHGEISCHE EEGENJASSIN Br&ndversekermg TER NEUZEN Door ds installatie IX VAN AKEN, IW aa torn?Waarom- In den grooten- Naaimachinehandel van 5 Dyitsche Rij4cslefnivig. Koers van Uitgifte 98 pCt. 47a °/o Dyitsche 9cfiatkistbilJetUn Koers van Uitgifte 98 pCt. in het Hotel de Commerce, A.asraag's avonds 8 uur. Priizen dsr piaatsen Is'8 rag f1.2de rang f 8.75. van af 19 tot en met 23 October, ftlles 1e klas Goederin, Chiqne modeliea en de nieawste dessins. 8TALEN voor Costumes naar Maat. MIDDELBURG. U 0. H.H. Belanghebbenden. N.W. Heyztnsohe hands! in Bauwmaterialen S10e Hoop' (Oudste bekende Tabak- en Sigarenhandel). Ingevolge beschikking van bet Eijksbureau voor Tabak, d.d. 2 October 1918, ben ik ingescbreven in bet Register als grossier in Tabaksfabrikaten, en als zoodanig erkend. 'Be bepalingen iljn: v K Aan wederverkoopers mag niet meer geleverd worden, dan nj gewoon waren t© betrekken. 2®. Aan parfciculieren mag maandelijks geleverd worden 500 Sigaggg of Bigarilloi. 1000 Sigaretten en 2 KM- Rooktabak. 3®8 Alles moet worden geleverd onder vervoerbDjet. Onder beleefde aanbeveling, Ter Neuzen, 16 October 1918. Orossier in Tabaksfabrikaten. C ostuums, W inter j assen. Fietsjekkers enz. £*i»me«s.e Oliegoederen, Het beste adrevS voor CHIQUE MIDDELBURG LANGE BURG 20 en 21. VLISSINGEN St. JACOBSTRAAT 28, 5^PAIM-CXPELLER1 met Carbid, aan distributieprijs. Fas ontvangeri: zending Aanbevelend, Rijwieihandef, Ter Neuzen. Kantoren te HULST en TERNEUZEN. Zitdag Zaterdags te AXEL, „Cafe Wiihelmina, van 10V2 12l/2 ore- Zitdag Donderdags te SASVAfl GENT, „Hote! deZwaan, van 10 let 1V, urs. CREDIETEN, i Telefoon Mo. 7. Kantoerursn van 10 tat 12.30. COUPONS, DEPOSITO'S, EFFECTEN. van aa sos Bui I tegees da halfl d'®p» waavde. f u; Hypothsek op SchepiR. Bemiddelirtg voor nieuwbouw en aankoop. Caseo- ea TransportTerzekerisg, op fahrieken, goederen. huizen enz. Molestrerzefceriag. IX O jEI k. ONTVAfV&ENi Uit voorraad aangsboden Minzaam aanbevelend. I-Iet Rijk mag de obligaties op zijn vroeyst tegsn dan Isten October 1924 opzeggen en kan, in verband daarmede, ook den rentevoet daar- van niet van te voren verlagen. Mocht het Rijk na dien datum voornemens zijn, den rentevoet te verlagen, dan moet het de obligaties opzeggen en de houders de terug- betaiing daarvan tegen de voile nominate waarde aanbieden, Uitlootbaar tegen 110 pCt, tot 120 pCt. Wendt U voor verdere inlichtingen tot Uwen Bankier. i De termijn van inschrijvlng sluit op W®©rs- dssg 2S@$eia Octofe«r> I9.'8S /dtes sism. iess I ksb*©» door een Amsterdatnsch Tooneelgezelschap onder Directie van FRANCOIS NOBEL en HENRI ALBERS. Ojjgevoerd xm.1 worden Jordaanschets met muaiek en dans. Lanibouwers en PaardenhoudersI JOSEPH VAIKAERT, SCH00NE UITPAKKINQ houden van Heeren. eai Kinder- kleeding bij den Heer I. CASTELEIJN, Dijkstraat, Ter Neuzen WederverkooperS ginisten rabat. Terkrijgbaar zijn: De Directie Mr. A. A. DE YEE1. w Mr. M. C. YAN DEE MISNE. Beleefd aanbevelend, "|"ea» Slf&saaEew* BS?*e©teisi* F. 'f*._d. SPEIJL. V R JZ -A. o- rF bq C. A. R0UW, Zaamshg. AXE L.^ Kaetssr geepsnd Dagslps vsa S v.m. - S "s av. Opensn Reksnsng Sourar.t. geyestigd sedert 1871 te !iSJLS¥s met bijkantoren te TWM §SEUZi.Sis HXEL ©re GEEST. in het HoTEL DE W1TTE, („DE VIER EMMERS") KAPITAAL fin RESER¥EM 17,200,000.— sucses essmJiKT Vsiwsjssaar w nEttemm f0>95 ESS f 1 4631 H.H. AP0THEKR9 BH - De aandacht wordt geveatigd op de afgifte van Rinnenlandsche Credietbtie.en, waardoor in ruim 80 piaatsen iTStoiTnTielden franco kunnen worden opgenomen. del waarbij zeer groote partij afkomstig van Faillissement, wordt voortgezet vanaf Dinsdag 22 tot en met Yrijdng 25 October, beslist aist laagejv aan de door de taxateurs getaxeerde prijzen, ia het gebouw 2e Yerbindingsstraat, Ter Keuzen. VVij laten hier eenige prijzen volgen, bijvoorbeeld: van f 24,f 27,50, f30,-, f34,-, f36,~, f 40,-, f 45,- f 50,f65,~. voor f 12,50, f 14,—, f 15,50, f 17,—, f 18,-, {21,-, !23,—f 27,50, f 38,-* Wij raaken vooral attent op onzen grooten voorraad Alle goederen kunnen gepast worden; de verkoop geschiedt uitsluitend 'it Content. Regeling vaa den verkaop: Dinsdag van 3—9, Woensdag en Donderdag van 9-4-9. en Vrijdag van 9—6 uur, beslist niet langer. Dagelijks g e s 1 o t e n van 2—3 uur. De Directie, belast met den verkoop, *5. GERRiT25I3I!|tf. Verzoeke pakpapier mede te brengen. |j van een naar de eischen des tijds iege- richte kunnen wij vanaf heden alle voorko- mends DruJcwirken leveren. Geen order 4® groot. Geen ordei* te kleln. Handelsdrukkerij, Markt, TER NEUZEN. Die groote toeloop tot de PUR- GEER EN BLOEDZU1VERENDE PILLEN van H. VAN AKEN, Apo- theker-Scheikundige te Selzaete, Oud-leerlingderGasthuizenteGent. Orrasisat zij snel werken. OmcSfet zij volkomen de maag x en ingewanden zui- veren. Omdat zij uit het bloed alle onzuiverheden verwij- deren. Orsaclat het gebruik U voor alle ziakten behoedt, voortkomendeuitsleeht en bedorven bloed. Prijs per doos 60 cent. Hoofd-depot veor HollandN.V. v/h C. A. SCHULTE Co. te Middelburg Vsrder te Ter N#axm*. j. j. Kense, Fa A. van Overbeeke— Leunis; 1f««kWed. L. Machielsen, SluisMlAlg. Begheijn, A. G. van Breenvan GentJ. van Leern- putZuidd*rpe E, A. Waelput ZmewnslmfWed S. Deurwaarder, F. C. Wisse, A. F. Buijze, C. Dees- Stoffels; Axel: C. if. Antheunis, I. J. Krakman, Smies—Meulbroek, A. A. Slijpen, litschkmpell*.- j j. Hermans. Mo. 13 en 14. Brieven onder No. 40 bureau Ter Neuzensche Courant te Ter Neuzea. P. 1. COmmEESlDTS te Stbandokg. vindt elk zijn gerief. Thans ruim aseventigS NAAIMACHINES van* de nieuwste soort voorradig, zoowel vopr Industrieel- als Huishoudelijk gebruik. Op elke Naaimachine welke door mij wordt afgeleverd, geef ik een schriftelijke garantie van 10 jaar, levering geschiedt franco naaste Statioa. S(® r Paardenslager, BOSCHKAPELLE, geeft nog altijd de hoogste waarde veor TE KOOPt op den besten staad van Ter Neuzen, voorzien van electrisch licht. Te bevragenbureau van dit blad. vara Groote coliectie Ex.-- a 15 cent per pakje. y- TE6EN RHEUMAT1CK m VERKOUDHEDEM A - ,7J_.SV, j-im Ruim SS jaar mgr JtettT-F-M RHEUMATIEKLIJDEHS Te Ter tfttKten bijP. SIMONS- VAN DER PEIJL, J. J. KENSE, Wea. A. VAN OVERBEEKE—LEUNIS. Te JIuUt bqH. P. BORGHSTYN.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 4