HEEREN-, JONGEHEEREN- en KIHDER-DEHSAISONS, WINTERJASSEN en ULSTERS. Bank-Associatie M. DEES. - Confectie. II' Elmas Ammonia 'Zt Bericht. MIDDELBURG. LANGE DELFT A 94. Bericht. houtwaren, Si* sraf wit Machinegaren, Praktijk-Examens Effecten. Incasso's. Aahbesteding. II koopt Eisn PIAMO of SJRQEL R. DE FQUW, Hoek. Bijverdienste. vraagt ijverige AGENTEN, si SEoraaEa mmwmsm maatschappu ULSTERS. - BRMI-SAISONS. - COSTUMES. KINDER J AS JES. - GAPES. - MOTORJEKKIRS. Yerschillende WERKMANSGOEDEREN, enz. - Cemeilfcteg'els. Bsnmns eei groote serteoring PETTEN. Consulat de Belgique. Consolaat van Belgie. IFiiTc h t. Met betrekking tot het a.s. WSNTER-SEIZOEN geven wij U dtn goeden raad met het aanschaffen van benoodsgde Kleeding niet te wachten. Nog kunnen wij U beslist zeer voordeelig bedienen in van voorraad van vorigen Winter. In INPERMIABLE REGENJASSEN hebben wij^eene ruime keuze van 24,50 tot beste kwaliteiten. Openbara Verkooping een WOONHUIS Openbara Varkaoping HUISRAAD Openbara Verkooping. Hene groote partij nieawe gezaagde Voorradig: glanzend Qponbare Verkooping, 66 Canadaboomen, Openbars Verkooping. Een Woonhnis, Schuur, Openbara Verkooping Biliard mettoebehooren, Wertheim Gompertz 1834 en Credietvereeniging 1853. Kantoor TER NEUZEN, Nieuwstraat 10 (Telef. 6). Behandelt alle Baakzaken. Verleeat Crediet onder persoonlijken waarborg of zakeiijk onderpand. Neemt Gelden in Deposito. Koopt Vreemd Geld. 0PRUIMING CARBIDLAHXAABNS Bsslist beste middel tegen Bloedarmoede en Zenuwzwakte. Opsnbar® Verkooping. 150 Kanadaboomen, Dijkstraat 31, Ter Neuzen. H.H. Aannemers! H.H, Landbouwers! Ls ?an Waesherghe-JaBiseni, Handelscredieten. M m Ss J s H E H K E life Goes Fietsjekkers, Manchester Broeken en Jassen en nog eenige geedkoope Costumes. GEVRAAGD Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg Maatschappij, een flinken Smid, Vuur- of Bankwerker. jsngste Bediends gavraagd. een netta Dienstbode. een bekwame Dienstbode, Een DAGMEID NETTE ME ID, SBORSTELWERK, 0 ZEEMLEEB. a C. WIELAND, IE KOOP: sen linbtloopende PONY-CAMION, en een VEERKAR, REGULATEURS en staande KLOHKEN. P.DOFFEMONT.-Hulst. H V IS. Koop 1 da som van f180.—en Koop 2 da aom van f 6025, KOOP 1 op f 4475.—, en KOOP 2 op slechts f 500,—. A. E. v. d. HEIJDEN, 4 Vereenigmg van Leeraren in de Handelswetenschappen h 4 BOEKHOUDEN^ HANDELSCORRESP0NDENTIE ■iririr VOORHANDEN Rsgenjassen, Oliejassen, Fiets- Jekkers, Bonkers, Overjassen, Trap- en Handnaaimachines, F. A. MikU HOE¥Eji SSuiskit. SANGUINOSE. wassende op het Groot Eiland, gemeente Sint Jansteen. aan te besteden in massa De levering van Klee- dingsstoffen, benoodigd voor uitdeeling op 5 De cember e.Je. IS. ADRIAANSENS. NAJAARSZAAIGRANEN Fa A. van Overbeake-Leunls, Wissel- ea Effectsak&utoer, HULST, T. R NEUZEN, AXEL SAS van gent. N. V. DE HOOP. HIliEL 3 1 H loosterba Isem. Abdijsiroop. Borsthoning. Balsempillen. Urbanuspillen. Staalpillen. Teerpillen. ONTVANGEN De Firma A. ZWAAN Jr. gevraagdT" een net MEISJE GEVRAAGDs met 1 of 15 November y Bezems. Luiwagens. Schuurborstels. Haren Kamervegers. o Dweilen en 1 Buiskacbei, 20 gulden. 1 Ovenkachei, 25 1 Bulskachel, 40 1 Keukenkacbel met 4 ovens. bij J. NAEIJE, Wagenmakerij, Kijkuit bij Axel. met beste koperwerken. Gouden Heeren- en Dameshorloges, Zilveren «n Nikkelen Horloges. Een groote keuze Gouden Krullen, Slete*, Kraalhaken, Knoopen, Zegelriagen, Gouden Kettingsn, Bloedkoralen, Granaten en Treuwringen, laatate modellen. Oud Goud en Zilver wordt tegea de hoogete waarde ingekocht. Reparaties van alle Uurwerken ea Gouden- en Zilverenwerken wordea spoedig en praehtig gemaakt bij C. L. DE SMIDT-SNAP, Weststraat D 18, Axel. STEEDS VOORHANDEN: Zsematerialen, Boebtstijlen, Eiken Staken, Sparrepalen, Dekgeersn en Latten, enz. Tolsparren @n Klaverruiters. geveisiieid SROIIRGEH H SIISIOELeiJilS. giRANTfBRAMTAAL Fl. 500.000,—. VERZEKERJ) KAPITAAL 100.000 000,-. Vraagt soiiede Agenten op plaatseu waar niet vertegeewoordigd. Les families des militaires qui n'ont ass encore iatroduit de demande et qui desireni bdn^ficier de l'indemnitd «p«5ciale de legement, conformdment a 1 Arrete-loi du 20 mars 1918, sontpridesdes'adresser, munies de leurs pifeces d'identite, au Consulat, Lange Kerkstraat 85, avantle 1 novembre prochain. Les demandes introduces apres cette date a'auroet d'effet rdtroactif qu'& partir du jour de la demande et pour les trois mois ecoulds. Terneuzen, le 17 octobre 1918. De gezinnen van militairen, die nog gten aanvraag hebben ingediend en die alsnog wenscheu te genieten van de bflzondere vergoeding voor huisvesting, overeenkomstig het Besluit-Wet van 20 Maart 1918, worden verzocht zich v6or 1 November a.s., voorzien van hun een- zelvigheidsbewijzen, te wenden tot het Consulaat, Lange Kerkstraat 85. Aanvragen na genoemden datum in- gekoman, zullen slechts terugwerkende kracht hebbea vanaf den datum van aanvraag en voor de drie verloopen maandea. Terneuzen, 17 October 1918. - - - - ^v.-" Voor de goederen geveild op 15 October 1918 te Koewacht, ter herberga van dhr. E.de Vleescaouwer, is geboden als volgt, voor: Degu»ninggeschiedtop39 Octo- I BBMByaaM a ber a.namiddaga 2 uur, ter IS H herberge van dhr. E. de VleesCHOUWER te Koewacht (Zand). Notaris DREGMANS. A. KREYMBORG Co., De goederen ingesteld op 15 October 1918 te Koewacht, ter her berge van Ch. SwARTELfi, zijn ingesteld als volgt De toewijzing zal plaats hebben op 21 November a.s., namid- dags 2 uur, ter herberge van genoemden SwartelA Notaris DREGMANS. te TER NEUZEN. Notaris VAN DER MOER, zal op Dinsdag22 October 191S des namiddags te 2 uur, bij den heer De Vrieze aan de Markt, ten verzoeke van den heer JOOS TOLLENAAR te Ter Neuzen, met goedkeuring van den Minister van Financien, in het openbaar verkoopen met aangrenzend pakhuis en overbouw- den gang en het recht van erfpacht tot en met 31 December 1925 op den grond aan de Rosegracht te TerNeuzen, kadaster sectie C nommer 2918 (Woon- huis en Erf) groot 50 centiaren, 2919 (Pakhuis en Erf) groot 53 centiaren deel, groot ongeveer lOVacenfiare van nommer 4507 (stoep) en deel groot ongeveer 1 are 89 centiaren van nommer 4510 (Tuin), dus eene totale grootte van ongeveer 3 aren 21/2 centiaren, zijnde de grond eigendom van den Staat (Water- staat) aan welke elk jaar een erfpachts- canon is verschuldigd van f32,— te voldoen in vier 3 maandelijksche ter- mijnen, en wel uiterlijk den laatsten dag der maanden Maart, Juni, September en December ten kantore van registratie te Hulst. Aanvaarding na de betaling, doch niet v6or 1 November. De kooper moet te zijnen koste Erf en Tuin achter de gebouwen ten genoe- gen van den verkooper van diens perceel afscheiden. De muur Zuidwestelijk van den gang, blijft eigendom des verkoopers. Grondlasten van 1 Januari 1919 en erfpachtscanon van October 1918 af voor den kooper, Betaling koopsom 2 maanden. Onkosten 6 dagen. te HOEK. Notaris VAN DER MOER zal ten ver zoeke van de Erven van den heer PIETER RIEMENS, op de door dezen bewoond geweest zijnde hofstede in den Oud-Westenrijkpolder Hoek, in het openbaar verkoopen op Dins- dag 39 October 1918, des namiddags te half twee eene parti] als: Kasten, Stoelen, Tafels, Lam- pen, Vloerkleeden, Tapijten, Zeil, Spiegels, Naaimachine, Kachel, Tegelplaat, Stoven, Vazen, Beker, Jachtgevveer, Revolver, kleine en groote Koffiemolen, Wekkers, Keui- sche Potten, Glas-, Geleierd- en Aar- dewerk, Strijkijzer, Nikkelen Doozen, Ketels, Potten, Pannen, Messen, kepe^,-,X0rken^ Teele". Emmers, Broodblikken, Boterbascule enzoo- voorts. Betaling content. Dearwaardsr HUiNEMAN te Ter Neuzen voornemens om sp Maandag d2* "ami® dags 2 uur te Westdorpe, op het erf w heDrber8 «In het Anker" bij den 4- Puijlaert, ten verzoeke van t PnnciPaal h contant te verkoopen als: Dorschvloeren, Kepers Latten leiden met Succes op voor: Ksmmies, Politieagent, Klerk der Posterijen, Hulpkeurmeester enz. Cursus Boekhouden en Algemeene Ontwikkeling. Vraagt inlichtingen 1 Bureau Schrift. Lessen, Wildeveenstr. 14b, Rotterdam. Noordstraat 94, TER NEUZEN. De Notaris j. A. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van het Bestuur van den VAREMPEPOLDER, op Don- derdag den 24 October 1918, des namiddags half 2 uur, verkoopen staande onder de Gemeente Over- slag in dee Varempepolder, nabij de hofstede van Alph. van Lent. Betaling contant. De Notaris J. A. DREGMANS te Axel, zal krachtens Art. 1223 B. W. in het Cafe van dhr. M. A. Koole te Axel/ Markt, op Vrijdag den I No vember 1918, des namiddags 2 uur, verkoopen verdere eanhoorigheden en erf (zoogenaamde Planken- keet) te Axel, Margrette, kadastraal aldaar bekend als deel van Sectie B no. 689, voor dit gedeelte groot 2 A. 97 c.A. Eigendom van en bewoond door Hendr. Scheele. Betalen een maand ni de toewijziag. De Notaris J. A. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van den heer J. VAN DEN BON aan het thans nog door hem bewoond Hotel Willem III te A x e 1 ep Dinsdag den 5 Novem ber 1918, des namiddags 1 uur, precies, verkoopen 1 groote Vulkachel, Toonbank met Buffet, Bierpomp met Darmea, Keukenkacbel, Glas-, Geleierd- en Aardewerk, Dekens, Bedden, Res- sorts, Stoelen, Spiegels, 2 (jserea Ledikanten, enz. enz. Betaling contant. ^k^k^k^kS ep 18, 19 en 20 NOVEMBER des avonds in 18 steden ook te Vlissingen. Vraagt prosp. bij F. LANDSMAN, St. Jacobstraat, A Vlissingen, of bij den Secretaris Dr. OTTO KLIPP, Amsterdam, k A Aanmelding tot 4 November, k "V van een partijtje voorrijwiel-enkamergebruikaS3,GO. Zaamslag. PH. A. KNIJFF. voor mannen, jongena en kinderen. Vinum Sanguinose in vacuo Sanguinose is een zuiver plant- aardig tonicum en een degelijk versterkingsmiddel voor zwak- ken en herstellenden. Het wordt met vrucht toegepast bij bloed- armen, b^ zenuwhoofdpijn en zenuwzwakte, bij jonge moeders, bq klierachtige kiaderen, bij her- steilendeB van typheuse koortsen en in alle die gevallen waar de uermale bloedvorming geleden heeft. Zij werkt degelijk en ge- leidelijk, en zonder schadelijke bijwerking. De Sanguinose is „het" middel voor alle gevallen I va.H uitputting en algemeene verslappingstoestandeu. Prijs per flesch met gebruiks- aanwijzing f 2.25 6 fl. f 12.50 I 12 fl. f 24. Verkrijgbaar bq Apothekers en Drogistea. VAN DAM 4 Co., de Riemerstraat 2c/4. Den Haag. Te Ter Neuzen bij de Firms I A. van OverbeekeLeunis, Westkolkstraat en Axelsche- •traat; te Axel bij Joz. de Feijter. De Notaris E. B. DUM0LETN te Hontanisse, zal ten verzoeke van den heer A. J. CAMMAERT-BuiJSROGGE, op Woensdat 33 October 1918, des namiddags F/s uur, in het openbaar verkoopen: Het Algemeen Burgerlijk Arm- best uur van ZAAMSLAG, maakt aan de ingezetenen bekend, dat het op Donderdag 24 October u.s. des namiddags half twee uur, bij inschrijving zal trachten Stalen zijn vanaf Maandag 14 October tot en met Donderdag 17 October a.s., van 1 uur tot half twee te bezichtigen op het Gemeentehuis. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Secretaris-Ontvanger. Zaamslag, 10 Oct. 1918. Het Armbestuur voornoemd, C. A. WISSE, Voorzitter. C. J. DE VRIES, Secretaris-Ontvanger. Ontvangen een prachtige sorteering IVette afwerking Concurreerende prljzen. Beleefd aanbevelend. Greote voorraad van alle soorten het goedkoop8t uwe Horloges, Goud- en Zilverwerken bij r »?«ri?gemaker Korte Kerkstraat S. IjsrR UILKN van oud Goud, Zilver en oedkoralen tegen hG&gste wmarde Degenen, die door mijne tusschenkomst wenschen te ontvangen, gelieven hunnfe bestellingen spoedig op te wiilen geven. Prijscourant op aanvraag verkrijgbaar. Beleefd aanbevelend, KOOLE, Axel. weder voorradig. Aaaberelend, Westkolkstraat.Axelsche straat. ©Ef^STISD SEDEBT 1871. VAN geeft U WAARBORG, in 't bezit te komen van een SOLIED en ARTIST1EK instrument. Alle onze instrumenten zijn DEUGDELIJK GEGARANDEERD. Catalogus gratis. Stemmen, Repareeren, Verhuren, Inruilen Betaling desgewenscht OOK IN TERMIJNEN. aan concurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend, TER NEUZEN. Aanbevelend, 3. C. VAIV EJS, Zaamslag, Reuzenhoek. Soli de ajjenten r. d. ver- koop van land- en tuinbouwzaden en vruchtboomen. Opgave bij wien te informeeren J. TEN BRUGGEN CATE, huize Maria- hoeve te Albergen. Z&adteelt en Zaadhandel te ENKHUIZEN, voor den verkoop van zaden. Eerste kwaliteit zaden. Hooge provisie. Slechts eoliede personen komen in aaamerking. Wordt gevraagd tegen goed loon en vast werk Zij, die met plaatvrerk en autogeen lasschen bekend zijn genieten de voor- keur. Leeftijd niet boven de 35 jaar. Sollicitanten kunnen zich schriftelijk melden aan den Directsur der Maat- schappij te Axel. DE DIRECTEUR. Op een Handelskantoor wordt een Brieven No. 41 Bureau dezer Courant. QEVR A~AOD~s J. MARSILJE, Noordstraat 40, TerNeuzen. TEUSTOND GEVRAAGD: niet beneden de 18 jaar. Cafe Adm. De Ruijter, Dijkstr. 10-14. GEVRAAGD, niet beneden de 18 jaar. Vlooswijkstraat 42. voor de morgenuren, niet beneden de 14 jaar. Adres bureau van dit blad. van gez. oud., kunnende koken en goed werk«n, als Meid-Huishoudster in een Belgische familie. Brieven met inlicht. otider IVo. 42. bureau van dit biad. j-4 ONTVANGEN: C\3 een groote partij aan concurreerenden prijs, g als: jjj Harenstraat.TER NEUZEN. TE KOOP le Kortestraat no. 6. zeo goed als nieuw, model Dogcart zonder kap, ONTVANGEN: een prachtige keuze H Bijkantoren Amsterdam tS Rotterdam. Directeurea M- BROUWER en F. DIJKSTERHUIS, Groaingen en i Mr. P. DIELEMAN, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 3