Ds krijgstedrijven. Yereeniging tot Ziekenverzorging Hieuwstraat 12. FABRIEKSTERREIN te kaop een eerste klas KLEIBOERDERIJ, ZouftevSsch Zeu&evisch XoEKtewiseh eEiE^GOE berichtewT" Laatsts Benefited P. C KLUGT C°. "p&KD-iKBEITBTllL H^ogwatergetij te Ter Neszes ABYERTENTIEN. Tabak en Sigaren of Snoepwinkel. TAB AKSSAUS, Het Kantoor van Mr. P.DlELEHANis thans te Ter Neuzen gevestigd e^n net Burgerwoouhiiis, Kerkboeken en Rijbels S^esident hebben gebracht tot deze kwat- Sende toon. Sedert de Duitsche pogingan om een bemiddeling te krijgen is de entente naers tig aan den gang gewe«st tegen alia vredespoginger, van den preside*!; propa ganda te maken. In het bizonder heeft de uitgrst heftige Fransche persveldtoeht an deze risbting met sucess gewerkt. Het hooidmiddel was een kraehtige gruwelveld- tocht. Deae komt nu echter minder te pss, daar de tegenwoordige ieiding van het rijk, aan d® Isgerleiding strikfc bevel heeft gegeven, stile verwoestingen, die niet door aller- dKBgdete militaire noodzakelijkheid vol- sstrekfc niet kan worden nagelaten, te staken. Ten opzichte van dit, punt vervait dus de eiseh van den president. Wat aangaat den duikbootoorlog, de «aiseh van den president daaromtrent loopt vooruit op de voorwaarden vocr den wa- penstilstand. De regeering van Duitsch- land kan voor de staking van de vijande- ijjkbeden het duikbootenwapen niet uit ■hand geven. Voar het overige is men hier van mee ting, dat de verandering in de toon van den president ook aan invloeden uit Amerika is toe te schryven. Wilson is in den toes stand vas den toovernaarsleerlinghy i- de geesten, die hij heeft opgeroepen, niet ■meer de baas. Naar aanleiding van deze beriebten. seint het Wo'ffoureau uit Barlijn dd. heden Het bericht van de Nieuwe Rotterdamsche Courant mist alien grond. Aangezien de kerichten van onzen goed ingeliehten Berlijnschen correspondent door die eensaur zijn doorgelaten, en aangezien wg van deze beriebten in den Haag een e'Oiiedige bevestiging ontvingen, is het be richt van Wolff's bureau alleen zoo te verklaren, dat men ts Berlyn te elfder ure 'ran meening veranderd is, en bet bericbt, dat men voornemetts was te pukliceeren, heeft ingetrokken. Omtrent de oorzaak van die frontver- andering, kan me* slecbts vermoedens 'aiten, Het ware bgvoorbeeld mogelgk, dat da invloedvc, die tegen een vrede door toegeven zijn, t.ijdelijk weer gterker zijn geworden, (Red. N. R. Crt.) ©E SCHULDIGEN AAN DEN OOULOG. Het besluit van den Beiersehen partgdag der sociaal-deraocraten, waarbij de instal ling van een staatsrechtbank verlangd wordt om vast te stellen en te veroordeelen, wie er schuldig zgn aan de tegenwaordigen Boodlottigen toestand tengevolge van den oorlag. heeft de volk instemming van de "Vorwarts. Dit blad schrijftMeo zou er aan kunnen tw'gfelen of reeds thans bet gescbikte oogen'elik is gekomen em zoover te' gaan, nu de oo-leg nog woedt. Maar op zgD laatst tea week *a het sluiten van den vrede zou dit comite in fanetie moeten 'tredeu en hat onderzoek^sou sleh t&t den tjjd van voor deb oorlog moeten uit- afcrekken. Reeds tbans moet duideiijfe worden tiitgespreken dat de demoaratie er niet aan denkt, de zonden van hen, die vroeger re- geerenden, met den mantel der liefde te dekken, Oistrisisiiistg *«#a§? da Belgisehe kust. De verwacbte ontruiming van de Bel- sgiscke kust is thans, biykens de beriehten, begonnen. Gis'eren kwam het bericht, dat de Belgen den User over waren en reeds Schoore en Keyem hadden beset. Voorts kwam een telegram uit Londen, dat Enge sehe watervliegtuigen, samen- werkende met de marine te Ostende waren geland en die plaats door de Duitsehers ^erlaten hadden gevonden. Woensdag werden te St. Kruis reeds groote drukte onder de militairen bemerkt, het was gedurig eeu af- en aanrijden van wagens. Ook werden des avonds herhsal- delijk zware ontploffingen waargenomen. Volgens andere beriebten zijn de Belgiscbe troepen tbans reeds tot in Brugge gevorderd, soodat thans de ontruiming der kust door de Duitsehers dan wel ees voidongen feit zal TER NEUZEN, 18 Oct. 1918. Het weerbericht van het meteorologisch tasutuut te De Bildt van heden luidt als volgt Hoogste barometerstand: 767.7 Hernosand. Laagste barometerstand onder 760 Zuid- Duitschland. Verwachting tot den avond van 19 Oct Zwakks tot naatige winden uit Oostelgke Kiebtingen, nevelig tot licht of half bewolkt, weinig of gsen regen, mogelgk nachtvorst in het Oosten, vrij zaeht overdag. Diefeggen betrapt. Den laatsten tijd was het bier by ver- schillende winkeliers opgevallen, dat zg, nadat des avonds hun winkel was bezocht door eenige meisjes, de gsz. De B., wonende Baandgk albier, enkele artikelen vormisten, b. r. kaas, hari*g en dergelgke. Gister- avond was de gemeantepolitie met hst oog daarop waakzaam en mochthetbaargelukken d# meisjes op heeterdaad te betrappen. Yalscbs g#ruehten. Dea laatsten tijd doen telksns valsehe gerucbten de ronde en warden wij dikwgls opgebeld met de vraag of die gerachten waarheid bevatten. Tot baden koiden .wij steeds de noodige inlichtingen verstrekken, maar bet spreekt van zelf dat ons dit niet immer mogelijk isdaarom raaen wg dringend aan omtrent eventueele geruchten de noodige reserve in acht te nemen. Zoo bereikte ons hedenmiddag bet bericht, dat de Prosperpolder onder water was gezet door de Duitsche troepen. Daar deze polder ook op Nederlandseb gebied ligt, konden wij zulks niet aannemen en hebben inlichtingen ingewenneu, waaruit bleek dat de Prosperpolder nog gebeel droog is. Aan de grsna. Te oordeelea naar de geruchten omtrent bst achteruittrekken van het Duitsche ieger van de kust, was te verwachten dat efaarvan bg Selzaete groote beweging zou waar te nemen zgn. Er was daarvan echter heden middag nog niet veel te] zien. Wel rijdsn gedurig vraehtwagens en auto's met aanhaugwagens in Oostelgke richting over de brug en zgn dezen namiddag ook 11 Duitsehe vliegmachines, komende uit het Westen in de richting van Antwerpen ge- vlogen, aoch aan de grens is het nog rustig. De soldaten staan daar neg op wacht en zij die vrij van dienst zgn maken op hun gemak een wandelieg. Hat terugtrekken uit Ostende en de bezetting door de gealli- eerden bleek hun bekend docb een verder lsezetten van de kuststrook spraken zg tegen. De roofmoerd te Hulst. F. T., die wegens den bekenden roof- moord te Hulst doer het gerecbtshof te 's Gravenbage tot 20 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, heeft in die veroordeeling berust en zal in verband daarmede eerlang naar de strafgevangenis te Leeuwarden worden overgebracht. Steiger in de huiteHhaven t« Fiissingen. Door bet Departement van Waterstaatis het maken van eeu steiger van gewaperd beton in de buitsnbaven te Ylissingen op- gedragen aan de Internationale betonbouw te Breda voor 100.000. Het spionnage geval. Het politie-onderzoek in de bekende spioncage-zaak te Ylissingen, waarbg ge- heime verdedigings-kaarten van een der oorlogsbodams zgn gestolen, is beeindigd. De beI3e~verdachie mariniers v. ff. K. en B. zgn ter besehikking gesteld van bet maritiem justitieel gezag, terwgl zekere B., wonende te Rotterdam, die als verdaeht van heiiDg der kaart.en naar hier was vervoerd, heden ter besehikking van den efficier van justitie te Middelburg is gesteld. Waar alls gestolen gehsime kaatten door de politie zgn opgesp*ord en weder in bet bezit der marine-autoriteiten ziju gesteld, is door den commandant der stelling van d* aeonden dar Maas en der Schelde, den vice-admiraal Smit, de uitgeioofde premie vas 500 op bet terugvinden der kaarten gesteld, ten politiebureele te Viissingen met een eomplimsnteerend woord aan de boofd- agentaa van politie-recbercheurs J. Prins en A. R. de Boo van Uijen, uitgereikt geworden. Mynen voor YlissiflgeH. De bewoners van den Boulevard De Ruijier te Ylissingen, hebben Masndagmorgen angstige uren doorgebracbt, omdat een mija tegen dien boulevard was aasgedreven. De marine heeft de mijn gedemonteerd, zonder dat er ongelukken bg voorkwamen. Y erblijfsbepal iBgen. De opperbevelhebber van land- en zee- macht heeft bet verbljjf in alle in staat van beleg verklaarde gedeelten van het rijk ontzegd aan August Verstraeten, 40 j., te Ter Neuzen en de Duitsehers Johanu Heitfrich Esser, 19 j., te Odenkirchen, Heinrich Zinsmeister, 23 jaar en Bernbard Karl Thiel, 27 jaar. beiden het laatste wonende te's Gravenhage. Door den opperbevelhebber van land- en zeemacht is aan Willem Bakksr ea Willem Seholten vergund wederom in de hem bg besluit van 13 April ontzegae deelen van het rijk terug te kearen. De commandant der stelling van de monden der Maas en der Schelde hesft aan Fr. J. Begun te Westdorpe en P. Tiele- man te Hontenisse voorwaardelijk vergun- ning verleead in *gn gezagsgebied lerug te kearen. Eigen graankaarten. De regeerings-eommissaris veor de Rijks- graanverzameling in Zealand te Hontenisse sshrgft dat bet in verband met de vela werkzaamheden aan de invulling der eigen- graaukaarten verbonden, wel niet mogelijk zal zgn dat voor 25 October 1918 deze kaarten toegezonden zijn. Diantengevolge zullen de rijksbroodkaar- ten voor de vier weken, volgende op 25 dezer; aan alien worden uitgereikt. Zoodra de eigen-graankaarten in ons be zit zijn «al bekend gemaakt worden, dat recbtbebbenden deze kunnen afhalen tegen inlevering der reeds verstrekte rijksbrood- kaarts*. Bij den Minister van Landbouw zullen inlichtingen ingewonnsn worden aangaaude de bedoeliug van de woordeu #op bet bedrgf wonende" vaste arbeiders. Het komt ons voor dat bier bedoeld kan zijn top bedrgf werkzaam zijude vabte arbeiders". Aan den secretaris der landbouwcommis- sie, sitting houdeade op de Groente- en Fruitvsiling, zal dientengevelge opgave be- koore* te worden gedaan van op het be drgf /^werkzaam zg.^ie" vaste arbeiders, alsmede van hen, die' op bet bedrijf wonen. Zoodoende ontvangen wjj de gegevens in afwacbtiug van de beslissing van den Minister voorneemd. (VI. Crt.) Hedenmiddag eir«a half een kwam uit Westeigke riebiing een Duitsche tweedekker, bemand door twee personen, over onze gemeente gevlogen en werd door de alhier in garnizeen zijnde militairen bevig be- sahotea waarna de machine verdwaen in Zuidelgke richting; lUgeling ia da distributie. Sedert eenigen tijd is er is het distri- bueeren van de vleesehrantsoenen voorzieken en zwakken eene verandering te goede ingevoerd. Thans staat deze onder controls van den militairen-arts den heer Chr. Eggink Jr. officier vaa gezondheid 2e klasse te Ter Neuzsn. Eeae verande*ing ten goede zeggen wij met voordacbt, aangezien er reeds van den beginne aan in dien distributietak bgrra overal ^something rotten" was ingeslopen en er thans wel een einde zal gekomea zgn aan bet vselat vigeerende stelsel van nepotisme en preteetionisme, dat op vele plaatsen den spot scbeen te drgven met de medische adviezen en warkelijke behoefteu. Disfstal te Ylissingen. Het Tweede Kamerlid, de heer Ter Hall, heeft, naar aanleiding van den diefstal van dosumenten te VlissingeD, vragen gericht tot den Minister van Marine, om te ver- jjemen of de iagbladt/richten dienaangaande juist zijn en of er maatregelen zijn ge- troffen om veortaan dergelijke diefstallen te voorkomen en of de Minister alle in lichtingen, veor zoover deze althans niet strgdig met de defensiebelangen kunnen geacht worden, wil verstrekken. Zondag 20 October 1918. Gemeente (Tlscsw^kstrastJ Ter Neazen. 9 u., 2 u. en 51 a., Ds. Kek. Lekftal „iSben~.(f»Sser" (Kerkhslaan). Ter Neaaeu. 51 a., Svangelisatie. De Spaanschs ziekte. De Spaanscbe ziekte heerschte hier de laatste weken ook in hevige mats. In tal van gezinnen waren meedere Igders tegeigk. Over bet algemeen iijkt de ziekte bier niet van ernatigen aard. Slachts enkala trnstige gevalle kwamen ons ter oore. Te Breskens woedt die ziekte in aoo hevige mate, dat op de openbare school I 144 leeriingen oatbraken. Alleen i* de kom der gemeente zgn 800 Igdera. Deor 3 g«- neesbeeren wordt geneeskundige bulp ver- leend. De garnalen visschere aldaar kunnen niet gaan visscben, omdat zij, wegens het beer- scben der ziekte de -garnalen niet gepeld kunnen krijgen. Ook op Walcheren neemt de ziekte in omvang toe. Inzonderheid in de gemeente Nieuw en St. Joosland, waar de school ge- sloten moest worden en zelfs de dokter door de ziekte is aangetast. Te IJmuiden zijn alle onderwijsin- ricbtingen wegens het heerscbe* der ziekte gesloten. Te Amelo breidt de ziekte zieh on- rustbarend uit en vertoont zich zeer kwaad- aardig. Het aantal ziektegevallen is enorm. Hoewel bet aantal geneesheeren met 5 is vermeerderd, kunnen deze niet aan alle verzoeken om hnlp tijdig voldoen. Bedroeg bet aantal overledenen gedurende de ge- heele maand Oet. 1917 slecbts 11, in het tijdvak 115 October van dit jaar zrin reeds 71 sterfgevallen aangegeven, waarvan 56 ten gevolge van de gevreesde ziekte, gepaard met lougontstekiug. Het sierftecijfer over het loopende jaar heeft reeds 296 bereikt, terwijl over bet geheele jaar 1917 slech^s 263 aangiften van overledenen werden geboekt. In verband met dit alles heeft de burgemeester in sverleg met de geneeekundigen het houden van alle opeabare vermakelijkheuen verboden en is de sluiting der onderwgsiaaicbtingen mat sen week verlengd. De gemeenteraad van Enschede heeft in verband met de uitbreiding van de Spaanscbe griep, welke vele slachtoffers eischt en in aanmerking nemende, dat de wet op de besmettelijke ziekten van 1872 sleebts van tospassing is op de daarbij genoemde ziekten, de verordening betreffen- de het houden van openbare vermakelijk- beien enz. in dien zin gawgzigd, dat aan den burgemeester de bevoegdheid is ver- ieend om opeenhooping van personen in beperkte ruinate tagen te gaan, opdat be- mesting zooveel mogelgk werde voorkomen. In verband daarmee zgn van heden af alle publieke vermakelgkheden gesloten en is het houden vaa openbare vergaderin- gen verboden. Naar de voorzitter mededeelde, is het aantal iijders zoo gcoot enkele. doktoren hebben van 600 tot meer dan 1000 pafienten dat bij genesskuudige huip van buiten heeft aangevraagd. Aan B. en W. is zoo noodig een crediet verleend om de kosten daarvan te bestrjjden. Te Veendam zijn alle openbare lagere scholen en do mulo-scbool voor acht dagen gesloten wegens het heerscben van de Spaanscbe griep. De Spaanscbe griep eiseht in Kaapstad en Kimberley vele slachtoffers. Men scbat het aantal sterfgevallen aan influenza (te Kimberley) op 1500 van alle rassen tn negen dagen tijds. Tweederden van .bet aantal waren inboorlingen"uit de diamantmijnen. De epipemie breidt zich thans uit over de steden in de Kaapkolocie. TWEEDE KAMER. De Yoorzitter herinnert, naar aanleiding van eea in „Recbt veor alien", redacteur de beer Koltbek, voorkomende versiag van de afdeelingsvergadering, geteekend K., aan de traditie, dat de beraadslagingen in de afdeelingen gebeim worden gehouden. De heer Kolthek zal zich hier d*n aan houden voor zoover hij dit met zijn geweten kan overeenbrengen, docb kan geen belofte doen. De Yoarzitter zegt, dat dan bet reglement zal moeten worden gewijsigd, in dien zin dat geheimhouding verphehtend wordt ge- ■teld. Minister Ruys de Beereabrouck deelt mede, dat de waarschgnlgkbeid groot, is, dat een greot aantal vluehteiingen naar Neierland zal komen en dat, in verband met den toestand in Beigiii, de verloven van de in Noord-Brabant gelegerde troe pen met iugang van heden zjjn gescborst terwgl da naogelgkbeid niet is uitgealoten, dat ook voor de troepen in Limburg eea zalfde maatregel wordt getroffen. De R#geering doet een beroep op de burgerlijke en militaire autoriteiteu. De heer Engels dringt aan op een meer rechtstreeks ge'oruik maken van de bulp der organisaties vaa landbouw en arbeid. Stand hend«H te Antwerpen T ROOSENDAAL. De Duitsehers hebben den polder Calloo onder water gezet, het- geen op een verdediging ran Antwerpen doet lgksn. De vluchtingen werden hier morgen of overmorgen varwaebt. Het Belgisch YoMtenpftar* te Ostende. PAEIIJS. De Koning en de Koningi* van Belgie zjj*. hede*morgen te Ostende aangekomen, verwelkomd door de bevrijde burgers van wie veleu de driekleur hadden uitgestoken. De Belgisebe treepen defi- leerden iangs het strand terwgl vliegtuigen heen en weer viogen. Oorlogsschepeu la- gen op de reede. De beroveriag van Bel- gie's grondgebied werd fcastalgk hardacht. Bragge beaet. LONDEN. Naar gemeld wordt hebben de Belgische troepsn Brugge bezet. LONDEN. Naar Rauter vernecmt hebben de Belgische troepen Brugge bezet, terwgl de cavailerie voeling houdt met den achter- uittrekkenden vijand, die door de artillerie wordt beschoten. Gemeld wordt, dat de basattiBg van Ostende zonder een enkel schot plaats had, terwgl enkele overgebleven Duitsche sol daten werden gevangen genotnea. De nota van Wilson. BERL1JN. Naar aan De Tijd gameld wordt heeft de officieale overreiking van het antwooid van President Wiison plaats gebad. De besprekingen zijn nog niet ge'aeel af- geloopen terwijl de hoofdeommissie het ontworpen antwoord nag moet goedkeuren. Algemeen verwacht ®en, dat Duitschland aan President Wiison nog nieuwa eoacessies zal dcen, maar tevens dat zij thans een definitief antwoord' zal verlangen. Vermoedelgk zal bet antwoord Zaterdag- avand gereed zgn. WASHINGTON. Aan Oostenrgk zal geen antwoord worden gegeven op bare nota, voordat Duitschland de Amerikaansche nota definitief heeft beantwoord. Yerzet in Meldavie. PAR1JS. Naar uit Roemenie wordt ge- seind hebben in Moldavie ernstige onlusten plaats" en neemt de bevoiking een dreigende bouding aan tegen de Oostenrijk-Hoagaar- schs bezettiagstroepen. INGEZONDEN STUKKEN. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie). Geachte Redacteur Z*terdag Zasdag Uaandag Di*g4ftg W©«Kssiag D«»4«rdttg 24 Yrgdag E N. Voor*. Nam, 19 Oet. 0 37 12.58 20 u 1.10 1.40 21 2.1 2.22 22 2.43 3 6 23 3.28 3.50 24 4.13 4.37 25 5.3 5.29 SCHEEPVAARTBEWEGINCL Van 16 Oct. tot en met 17 Oct. werden lungs de Oostsluis alhier 29 binnenvasv- tuigen op- en 34 afgeschutTanga de Mid' densluis 6 op- en 7 afgesehnt; Westsluis 0 op- en 0 afgescbut. Qetrouwd D. R E M IJ N E. B R A A M, die, mede namens wederzijdsche familie, Emrtelijk dank betuigen voor de ontvan- blijken van belangstelling. Utrecht, 16 Oct. 1918. Voor de deelneming ons betoond bij het overlijden frsn onze innig geliefde Echtgenoate, Boeder, Behuwd- en Qrootmoeder CATHAR1NA EEKMAN, betuigen wij hiermede onzen hartelijken danlL Uit aller naam, P. BARKER SR. Axel, Oct. 1918. v Voor de vele blijken van deelneming, ontvangen bij het "overlijden van onze geliefde Echt- genoote, Moeder, Behuwd-, Greot- en Overgrootmoeder, Wilhelmina Maria van Maelsaeke, betuigen wij onzen hartelijken dank. inzonderheid aan den WelEd. Zeer Gel. Heer Dr. Spruitenburq voor de vele zorgen haar tijden* haar langdurige ziekte bewezen. Namens de Familie, M. W1SSE. Ter Neuzen, 18 Oct. 1918. Men wenscht overte nemen gelijk in welke stad in Hol land, een kleine Zaak in Brieven met prijsopgaaf zoo gauw mogelijk in te zenden. Adres Dek- kerstraat 18, Ter Neuzen. TER NEUZEM. Ledenvergadering op Dinsdag 22 October 1918, des avonds te half negen precies, in Hotel des Pays-Bas, Nieuwstraat, voor het uitloten, ten overstaan van den Notaris Callen- fels, van een aandeel in de Obligatie- leening van 1914. HET BESTUUR. Wilt gij van uwe gedroogde tabaks- bladen eene geurige, pittige rooktabak, of eene smakelijke pruimtabak maken, behandelt ze dan met tabakssaus, voof rooktabak of pruimtabak afzonderlijk verkrijgbaar bij A. L.AJV5.ERS, Apothekers-ass., Veemarkt 9, Breda. Prijs per V4 Liter f 1.50, per V2 Liter f 2.75 en p. Liter h f 5.50 met gebruiksaanwijzing. Dankbetuiging. Ondergeteekende betuigt zijnen wel- gemeenden dank aan de „Onderlinge Veeverzekeringmaatschappij in het voormalig Ve district van Zeeland voor de vlugge en prompte uitbetaling van zijn gestorven veulen. H. DIELEMAN. Hoek, 16 October 1918. Br. No. 162, bur. van dit blad. UIT DE HAND TE KOOP geheel puik groenland, mebeene wierd* in 't midden en al het land heel gunstig rondom het heem, in 't midden van de prev. Gron. Ze is groot 43 H.A., waar van 27 H.A. moet worden gescheurd. Nov. te bepioegen, Mei te bev/onen. Adres C. GEERTSEMA te Apeldoorn. P.S. van dekoopschatmoetb41/2% hypothecair er over blijven beleend. TE KOOP J Staande op goeden stand voorzien van electrisch licht en telefoon, ook zeer geschikt voor het uitoefenen van alle bedrijven. Te bevragen bij Mej. E. VAIN LEEUWAARDEN, Noordstr. 96, Ter Neuzen. Het is spoedig te aanvaarden. van vleet of rog (beste Zoutevisch). Per kistje bruto 5 kilo f 5, van prima Schelvisch. Per kistje bruto 5 kilo f 5, van beste Kabeljauw. Per kistje bruto 5 kilo f 10,—. Franco per post, rembours. Zoutevisch Export. IJ M U 1D E N. Firma P. J. VAN DE SANDE, Ter Neuzen. SAS TAN GENT. Hervormde Kerk. Ter Seuzen. 91 u., Ds. A. Timmerman en 2 u., lis. G. A. van der Hooft. Siuiskil. 91 u. en 2 u., dkr. L. Dek. Eeek. 3 u., Ds. E. Raams en 2 u., Ds E. Raams. Zaamslag. 9 u., Ds. Q. van Dis en 2 u., Ds. G. van Dis. Asel. 91 u., Ds. J. B. Th. Hugenholtz en 2 a, Ds. J. B. Th. Hugenholts. Sas van Gent. 2 a., Ds. H. Akersloat van Heu- tcn Roos. Hulst. 10 u., Ds. De Boer. Stlesaterzande. 16 u., W. J. van Lindonk. Gereformeerde Kerken. Seek. 9 a. en 2 u., Ds. H. v. d. Wall. Chr. Gerefevmeerde Kerk. Zaamslag. 9 u. en 2 a. Ds. L. ds iruijae. 0ud Gerefarmeev de Gemeente (Tlooswykstraat). Ter Meazea. 9 a., 2 a. »h 51 a. leeskerk. K. K. KerMiens ten te Ter Umizen. Zendag zija de S. S. Diaaeten em 7,81 er> 18 aw. 's hlamiddags em half drie Lef. Naar aanleiding van het ingezonden stuk van »Bixi," vragen wij U beleafd een plaatsjs in Uvv blad, waarvoor bij voorbaat dank. Het is jammer dat bedoeld ingezonden stuk niet de voile waarheid bevathet eenige wat er waar is, is dat de spoortrein M. T. elken morgtn, ons, leer- lingen der R. H. B. S., vervoertde rest is pure phantasie. Daargelaten dat het niet »fair" is, dergelijke- dingen, ook al was alles waar, openlijk in decourant te zetten en zoodoende de »spes patriae" (dus niet spes patria) van Zecuwsch-Vlaanderen aan de kaak te stellen, is het verraakelijk, dat »Dixi" met" aller- lei vreemde - woorden schermt, die hij at evenrnin toont te kennen als den toestand in den trein. Wie heeft n.h ooit gehoord van »per pedum aposto- lorum" Volgens Dixi zouden de apostelen dus op een voet geloopen, dat is, gehinkt hebben. Waar- schijnlijk bedoelde Dixi »per pedes apostolorum." Deze grove fouten werpen een zeer bedenkelijk licht op »l)ixi's" Latijnsche taalkenniswij geven hem dan ook den raad, zich voortaan in zijn moederstaal uit te drukken; »Dixi" schept er blijkbaarbehagen in, ons in een oudea wagon opgeborgeir te zien, wat niet van naastenliefde getuigtook beschikt Dixi met alle vrijmoedigheid over de beurs onzer ouders, wil den abonnementsprijs verboogen en dat in deze dure tijden. Het is ons uberhaupt niet duidelijk, hoe »Dixi" zich een oordeel kan vormen, over het- geen er in den trein geschiedt. Is hij ooit ooggetuige geweest Tot nu toe reisde n.l. slechts 6en passa- gier in ons gezelschap mededaar Z. Ed. echter in kennelijken staat verkeerde, zal bij zich weinig van die reis herinneren. We mogen toch ook niet aan nemen, dat »Dixi" en de bewuste persoon identiek zijn. Boch sSchwamm druber." Heer Dixi, wil voortaan in details treden, wij zijn alsdan gaarne bereid, te antwoorden xDixi mocht wel »Fixi" heeten, Wil wat vertellen en kan 't niet weten." »RESPONSIMUS." Axel, 16 October 1918. V V V EN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 2