i Algemeen Nieuws- en Zeeuwsch-Vlaandere n ■A No. 6751. Zaterdag 18 October 1918, 57e Jaargmng laeiiplng icrkrijgbaarstelling LeT'ensffliddelen. Bekendmaking. I 1 N N I N L iToT De Ooflog, imps r Algemeene Bekendmaking. Burgesaeester sr. W«fhoud«rs van TER NEUZEN m&keH feekend, dat in de week van 21 27 !l©t©iE@8* mag wordest ©fgegaven 70 gram K&as 20 plus. 70 a Volvette Kaas. 200 n Zaehte Zeep. 1 refep Chocoiade. 250 gram Suiker (Melis of bijsoorten). 12 le seri# der kinder-suiker- kaartsn 250 gram Suiker (Melia of bijsoorten).* u 5 es 6 9e serie der aardappel- kasrten ied«r 2 E.G. Aardappeien. i/ i/ 3 19a ssrie <3er Aardappelkkarlsa 1 K.G. Aardappel -n. Ter Neszen, 18 Oct. 1918. Burgeiaeestsr ea Watkoaders Vvorcosmd, J. BU1ZINGA, Burgemseat^r. L. WABEKE. Seeretarie. De Burgemeestar van ZAAMSLAG maakt bekenst, dat de uitreiking der kaai*teg?f geldig voor het 19® tijdvak (periode) ingaasde op 25 Get. a. s., ,zal plaats hebbsn, vsbr de psrsonen wier aamen beginaan met M i op 22 Oct. van 9 tot 4 ur»n: O—2E i 33 Oct, m 9 4 ureis. Da Burgeiriee3ter voorneesad, JOB. DE FEIJTER. op bon No. 54b 55b 56b 57b 58b LeveasMiddoleo, ®nz. De Rageering boo verklaarde de Miais- ter in de Tweede Earner hehft ernstig overwogen of verhoaging vaa het brood- rantsesn mogelijk is. Zoedra er cenig uitzieht is op geregaidaa toevoar van graan nit hst buitanlaad. ssal het broadrantsosn worden verkor.ga. Zoo mogelijk nog vo6r des winter. Komt er echter aiet gsrsg'ld graan nit het buiienland, dan is het bsstaande rant- soen gevraarborgd tot 1 Augustus 1919. Onze vst-positie is sleeht, verkiasttt de Minister, maar alles wordt gedaan, om inveer te krijgen. Het bestaande vetrantsoen is gevraar borgd tet 1 Maari 1919. In November aal worden begennen saet het op groote schaal distribueeren van gordkoeps boven- en osderkleeding. Eea aigemeene sehoenen-versehaffing is eehter onmog9lgk. Er is niet genoeg grondstof om ieder inwoner een paar schoenen te waarborgan. Een special© regeling word* gstroffen veor het verschaffen van werkschsenen. Ds klompenvoorzie.ning zai op denzeifden vo«t gssehieden als ver- leders jear. Het minimum-rantsoen van 10 eenheden kolen is tbans voor den gehselen winter verzekerd voor ieder verbruiker en ait de inlandseke produetie. De raart ©p Scandinavie. De moeilgkheden die ten aanzien van da scheepvaart met deNDuitsehe regeering wa- ren gerezen en die teagevolge hadden, dat voor de Scandinavische vaart van Duitsehe zgde geen vrpgeleiden warden veratrekt, zijn op veor Nederland bevredigende wijze opgelost. De vaart ep Seaadinavie zal in verbaud hiermede binneokort worden hervat. Graan nit Argentinie. Het ministerie van buitenlandsche zaken deelt mede, dat van het gezantsebap te Washington bericht is OBtvangen, dat de sehepen, die eerlang van hier zuijen ver- tiekken om in Argentinie graan te hal a, zich in de Ver. Staten van de noodige Bun- kerkolen zullen kunnen voorzien. De Sakippersbtwcgiag. D« iaatste weken gist ket wecr onder de sekippers aaDgssloten bg den A. S. B. Er worden verechillend® grieves tegsn da riigeliag der beurtbe?rachting opgesosad en sr blgkt in vele ge7&!!»s dat de besrusirders van dea bond het noodige overwickt op de ledeu aiissan, om ysh dezs aitvoering der overesngskossan besiuiten t« verkrggfen. Tkans is ®r een vosrstel aa»h»r,|ig, om aae d® ngesring versehiilande verlangens keabaar te makea «n daza in d?n vorm v?.n uHii'",al*iu aan fesar te t!.®»n g«- ;1 bg r.'-es-iawilliging ru«t atopzetten dsr bevracbting wordt gedreigi. Naar gemeld werdt kseft de verige waek te Grave»hage eene eonfareutie plsats gskad van de direetie van hat bureau ffYerToer" der afdaeliEg ^Criaiszaken" met hoofdbestaurdars vast cfen ASg. Schippcrs- boDd, en is dian bsstuurders same®s de regsering ®ieeged#eid, dat zg er niet aar. daeht, moeht het veorgestslda uitisaalsm ter aigeaiesns vergsdering van den A. S. B, werdes aaogonomes, dsarop in te gaass. DIstribatie rs® tbee Naar» ds (Ohr.) Amsterdamrger" ver- aeeinb is de kans groot, dat er weder thee zal gedistribueerd worden, De onlangs aangekome# zendiugen klgken dit mogelijk te rnakdn. Omtrsnt het tgdstip ea de hoe- vselheia vaa de te distribueeren thee kan echter nog niets worden medegedsald. Ksffie. De Minister van Landbonw heeft bspaald, dat gedursede elk der tijdvakken ran 115 November 1918 en vsrn 1530 November 1918 door datsiilicten aaa ver- braikers reap, op de bona 40 en 41 van de th*e- en koffiekaart 0,05 K G. koffie zal megen vrorden afgeleverd. Gelei4ebilj*tt«a mannfaeturen. Geleidebiljstten vaa het Rijkskantoor voor Manijfaeturen zgn van &f 18 Get. alleen geldig indien voorzien van de oasm- steeipsls der beidss adj.-dir. G. C. KlaSte en Alfred P«lak. Goederen verzonden voor dien datum valleu niet ender deze bepaling. Bijslagbaas vow sehssmen. Van het Kon. Nat. Steuneowite versehijnt dezer aagen ®ene cireulaire wearbg het tijdstip tot wanneer de bgslagkons voor 3®hoenea geldig big ven, voarloopig voor on- sepaalden tgd is verschoven. Terruiming v»n li»tb«Iastiiigg©Med dior gemeesRea. W^g vesnemen van d8 meest bevcegde zgde, dat da Minister van PinaneiSn het voornsmesi heeft, het wetsontwerp hetref- feede de verruiming van het belastisggs- bied der gemeenten, in 1909 onder hec ka- biset- Heosstskerk ingediend, in principe te handhaven en de behandeiing daarvan "bin- nea korten tijd zooveel mogelgk te bevor- deren. (Hbl.) Belastinf op advertenties Naar de (Ohr.) Amsterdamsaer" ver- neemt, zijn bg den Minister van Finaneila nog verschillende plannen in overwegiug tot versterking van de Rgksmiddelen. Onder near moet overwogen worden het hsffen van een belasting op advertenties. Aanvankelijk was gedscht dan wederinvoe- ring van het dagsladzegeldaarvan is men eehter teruggekomsn tkass wil wen over- gaan tot een beinsfcing op ophresgst van advertenties van 510 °/6. Distributie van R«koeH«n. Het Rjjkskantoor voor Hsidsn en Leder deelt in een cireulaire o.m. mee Voor den aankqop van eea paarsehoenen zal het publiek its het vervolg in het bezit moeten zgn van een rijksschoene»bo». Oader scheeaen wordt voor de toepassiag van deze rageliag verstaan al het sehoen- werk, onverschiliig van welke soort (heog ®f laag, panto3el» of muilen) met lesUsren of rubberzslen en waarvan de schachten gehesl of gedeeltelgk uit leder bestaan. Hisruit volgt, dat alle seboenei^ waar- van de scbaekten geheel uit andere grond- stoff«n dan leder bestaan, dus alle scheenen met schachtem geheel van stof, trgp, linnen, laken, brocaat, ens. buitan de regeling vallen, ook dan wsnneer de zolen van leder of van rubber zgn. Yerder vallen buiten de regeling alle sehoenen, waarvan de schachten uit leder bestaan, doch waarvan de zolen uit ander materiaal dan leder of rubber zgn gemaakt, dos bgv. laderen schoenen met houten zoien. Wat hier verder wordt medegsdeeld, heeft uitsluitend betrekking op het schoen- werk, dat onder distributierageling valt. Al het andere sehosnwerk kan door den wiskelier, zoodra de distributieregilirsg voor schoenen in werking trqedt, vrg verkocht en door h®t publiek vrg, dat wil zeggen zender bon, iKgskocht woraen, De schoenenbons worden door het Rgks- kantoor voor Huiden en Leder iedere drie maanden aan de gemeenten toegezonden en wel in 5 soorten voor mansschoenen van j no. 40 afvoor vrouwenschoenen van no. 36 afvoor ondermansschoeren in de cummers 36 t®t en met 39; voor jcBgcms- en meisjessehoenan in de nummars 28 tot en met 35, en voor kiiidenehoenen in de nusitoars 17 tot en met 27. De bons wordan door het gefiueen'teh«*tuur op het tgdstip van afgifte gestempeld en zijn geldig in alle gemeentea des lands. Bons, waarop het s:empel van de ge- j meente van afgifte ontWeekt, zgn ongeldig. Dtjgene, die een paur aieuws schoenea neodig heeft, weadl s;eh dus tot het ge- meentebestuur van de pleats zgneruiwosing. Hg vraagt daartoe een formulier, hstwtik kosteloes verkrijgb&f- is en iient op dit formnl'.sr zgn a. Wordt op zgn verzuek gunstig beslist, dan oatvangt hg aen ;on, ap walks ach- terzgde zgri naaia is vermeld, en gaat dac./mode naar den sihoenwinkeliar of den ipgesehrer.n sekosnmaker, bii wie*hgzieh e^ n pUar pchoensn wfenscht aan te sehaffen. De i3?£i as,ci*rs, ai® bons van het publiek in ostvangst naemt, is verplicht, deze on- middeligk sa ontvangst van een in inkt getrokken kruis te voerzien. Alle# door den leverancier in ontvaDgst genomen schoene»bGrs moeten per aaDge- taekend schfijven aan bjt R. H. L. worden toegezonden. Isgesehreven ^choenmakers, die uitslnitend reehtstreeks aan verbru.kers leverea, zullen in eea opvclgend tgdvak ten hoogste zoo veel Isder kunaen bekekken als noodig ie om soovgel paren schoenen te maken, als wiarvoer^. zij in oen Vosrafgaaad tgdvak bons bebben ingeleverd. lugeschreven gressiers in schoonwerk zullen hun voorraad siechta knnnen a*n- rullea tot zoodanig aantal pares en in een zoodanige rorteering als aan hen door h«t Rgkskantoor toestcmmiBg to* aflevsriag a*n schoenwinkaliers is verleead. Aangaande staadaardsshoenwork oa- gekeerd kinderschoenwerk, wasrvoar maxi- mumpriizen zgn vastgesteld, wordt meege- deeld, dat het R. fl. L. ssiet in de gebgenheid is, rechtstresks vaa verbruikers reelasnes omtrent soliditeit in behaadeling te nemen. Indien de g-sbruiker een gegronde klaeht inbrengt omttent d© eoliditeit. van boven- hedoeli schoenwerb, dan is de winkelier verplicht, die klaaht o er te brepgen aaa den fahiikhnt, ooJc m geval, dat de be trefiende schoenen ni©t rechtstrcaks van den fasrikant zgn betrokkes. Is de fabrikant niet genegen de klaeht te asnvaarden en de schosnep in beh®or- lijken staat ta brengeie of op andere wijze een vergo«ding te verlaenec, dan kas de winkelier-de bemiddaiing inroepen van hat Rgkskantoor, ALGEMEENE TOESTAND. In de nota >an Wiissn aan Duitschland wordt - mcegedeeld dst aan Otstenrgk- Hongargc een afzonderlijk antwoord zal worden gezondea. Die nota mag w#l niet lang meer uitblgven, schrijf; h*t Alg. Hbl zal er nog e«n Oostenrgk Hosgarge zgn «>m ze te beantwoordeu da gebeurte- nissen gaan tegenwoordig immers zoo snel. Dat Oostenvgk-Hongsrge zal giteanvalltn is nauwelijks mesr te betwgfeien. De verschiBende nationaliteiten van Oesteisriik verl»agen de vorming van .nafiorale staten en er is onder heM ees kraehtige beweging om zieh niet noser tevrsden ta stellsn met zelfbestuur, maar om voikomen onafhankt- lijkheid te verDngen. Van hooger hand tracht men rtu door federalistische plannen het dreigende gevaav van een volkomen uiteenvalien te bezweren, rssaar de regeering der monarchis is niet sterk gsnoeg meer ora zulke planaen uit te voeren. Het ge volg is dat nu ook Hongarge zich vol- komen zelfstandig wil makea. In een Zaterdag door dr. Wekerie den Hos- g^arsehen minister-president die nn ook zgn ontslag heeft gevraagd gthoudea rede gprak deze ever dan zso verwarden politieken toestand En vooral de aandaeht trok de verklaring dat Oostenrgk volkomen in federaliatiseh vaarwafor was gekomsn, dat Bohemen zieh wil afscheuren en dat de Oostefirijksehe staatsmacht geeB kracht meer hesft zich tegsa dii streven te verzatteh. Hierdoor, aldas de Miaistsr, is enze var- houding tot Oostenrgk geheel veranderd, omdst we ons niet vneer bevinden tegen- over het Oostenrgk van 1867. Daarom was do tgd gekomen „em onza Hationale, politiake an economisehe tosstaa- den en onze laadverdediging onafhankelijk van Oostenrgk te regelsn." Hongarge »«u dan alleen door ean psrsoneele unie met Oostenrgk verbonden moeten zgn. En oader de Duitsehe soeiaal-demoeraten in Oostenrgk, die meer en mesr da leiding nemen in de rationale bewegisg dar Duitschers, die nu als reaetie op het aelfstandigheidsstreven der audere nationaliteiten krachtiger is gewor- den, spreken er selfs al van aansluitisg van het Duitsehe Rijk. Maar te midden van al die onrust en gisticg heeft graaf Butian gisteren-- e«n redevoering gehouden over den naderenden vrede, die zich door groot optimisme onder- scheidde. Minister Burian verwacht spoedige einde der vijandelgkheden, heeft groot vertrouwsn in president Wilson sk spreekt s#boone woorden over de gerechtig- hsid in plaats van het belasgenstandpunt. Van Oostenrgk-Hongarije immers zai wei gesn vereet meer te wachten zijn, o*k al toon van zgn nota eist b©pa»id gemakke-* igffier gemsakt, masr aaa den anderen kani toont zgn vsrklaricg dat hg zelf da voort- zetting van de onderhaadsiisgeu wenseht D« toon dsr nota beteekent een vertraging dis zeker door de volken ran alle oeslog- vaerends la*d«H niet gswenscht wordt. M De jDautsche Tagesztg." zegtWg kunnen ons ges* Duitsehe regeermg denken^ die op deza nota een aader antwoord geeffc dan een beslist nesn. Thans is hst oogenhlik gekomen, dat ail© kiacEtcH mscten samen- getrekksn worden ora onze eer, ODie grenzea ©n onzs toskomst te v»rdedig©n. De jKrsasztg." Wat Wilson eischt kun nen selfs republikeinan niet vervullen, want zslfs de ssesst watcheehte dsmosratie kan niet voor zg» oogen bestaan. Hij wii ons vernietiges en niet sleehts «e monarchie. leder moet in deze ernstigs aren tot zieh zelf zeggenWg, die getr^nw aan dan Ksizer zgn, zullen ens voor onien heerscher scharen en kern tegen aijn buitenlandschs? en binnenlandsehe vgacden verdsdigen. Ds ffGermania"Met sehgnt, dat pre sident Wilson het Duitsehe astwsord, dat de rijkskanselier in naam vaa de Duitsehe. Regeering en het Duitsehe voik spreekt^ niet voldoanle vinit. Men meet gchte? genoege* nemea met zgn weord, vooral over de verandaringen in da grondwet, die men van plan is -aan te brangen. Dit geldt in het bijzondar het artiksl, dat da kesliasing ovar ooriog en vr«de het cor- desl van dsn.Rgksdag zal ge/rsagd worden, Haden werd daze verandaring door den Bondsraad aangenamen. Bovendien zal Wilson wal nist de eerste widen zgn, die- tegsn het zelfbestimmingsreaht der volken zondigt. De #Yorwirts" schrgft> De Duitsehe sociaal-demoeratie, gesteund doOr dss burger- lijke vriendan des vredas in Duitschland, is bereid alias ts daen wat esniggsins mo- gelik is om da wereld uit dezan vreeselgken toestand in eeu vrg en feeler bestaan over ta ferangec. Daarom ecbter moet men ook waten, dat er grenzen zgn, die niet over- scfereden mogan warden, zonder dat het begonnen werk we#r in puin valt «n de hal der verniatinicp ziah mat al zjjn af- .grondah spent. Wat 3© Engelsehe bladem sthrijvsn. Da rDaily News" sehrijft s ffHet ant woord van Wilaen gaat mat brgzelende kracht tot de kern der kvrastie. Hst jrKeizc- risme" heeft da wereld tot «en ksckelhoop gemaaktjhet Kaitarisme" ma©" verdwgneii opdat de wareid noait waer een knekalhnis warde. Hat is de gewichtigsta politieke verklaring feetrefteada de wereldpolitiek, die.- n»g ooit is geuit." De jDaily Express" schrgftffZoolang ds Keizsr aan het Ssewind blyft, kan er geen vreds zgn. Da Duitschers modem kiezan. Zg kunnea als vrije measehen levens. of als slaven sterven." D© *Tim*s" Bohrijft; #Des nota maakfc eind aan all© gspraat-over san vxede zdu d© nota, door president Wilssn aange- kondigd, misschisn niet geheel en al aan ds verwachtingsn beantwoordon van den optimistisehen graaf Burian. Beschouwingen over het antwoord van Wifson. Wat d© Duitsehe blade* sehyijven. Het pfi»ifistisehe Rijksdaglid Gothem is van oordeel, dat Wilson met zijn sota den genadesiag t«ebrengt aan sgn r»lk©renb©nd- gadsehtea. Hij aaamt een standpuat in vaa brutaal geweli, nist van rechtsgelgkheid. Zoo Wilson hiarin volhsrdt, dsn z®u hat Duitsehe vclk mst onuitsprekelgke ver- bitt«ricg ia sulk een "bond treden. Uit Wilson's aota sprsekt e»n geest van wa&- trouwen, terwijl het Duitsek© volk met vol vartrouwen Wilson's 14 punten has sas- vaard. Gothein poogt vervoigens aan te tooneD, dat bet Duitsehe volk, su hst met de autoeratie ea hst sailitairibme gebroken heeft, vertrouwen verdient ©k dat Dnitsch- lands antwoordnota reeds seer ver ging. Voor een duarzamen vrede is wederzijdsch vertroawtK noodig, maar WiijsoD verlangt eea ainderwerpingsvrede. De Nerddeutsehe Allg. Zt. sehrgft over de opvatiicg van Wilson Het antwoord van Wilson is vroeger afge- komen dan men had verwacht. Het otavangrijke document zet voor sen deel de discussie veort, voor een deel breidt sg haar uit, waardoor een nieuwe aitiacing van de Daitseha regeering noodzakelgk is e*, het practiseh© de#I van d© gedachten- witseling, het bi-werken van een wapsn- stilstend en het beginnen van vredssonder- handslingen nog niet dadeigk is te bareiken. Nieuw is ds opstsllicg ?»n bet beginsel, dat de toestand welke daor de ontruiming zal worden gesehapen, de tegenwoordige militaire superioriteit der Entente o»aan- getast moet laten. In verfeand met deze kwsstie v»rwgt de Amerikaanseh© nota de Oi: oovlcgToeii»><? -tmmcuytiolijl-.haiA ea zij besehuidigt haar van anmenscheigke handelingen. Het vsrwjjt is ongereehtvaaraigd es ziet althans de militaire soodzakelgkheid over het heofd, onder dwarg waarvan da Duitsehe legerleiding handelt, soolang het stakes van de v^andelgkhelen *iet is oereikr. De Duitsehe rsga«riag heeft zieh zelf epmerkza&m gemsakt op de gevolgen voer de stedes achter de Duitsehe froatlinie en hare bewoners door da voortzetting van den strijd. Zij heeft aangeboden, dit lijden zooveel mogelgk te verzachten en als eerste van de corlegvoerend© mogendheden eon feeslisieuda* slap gedaan, om de verwees- tingen van den ooriog in te perken. Haar thaas glleeu de sehuld te geven voor den tegen woordigen bstreurenswsardigen toe- stand van d© feswoonde geveehtszone, i?. dus onbiilijk. De bsantwoording vaa de Amerikaansche nota vereiseht natuurlglr uitvoerig overleg. Gelgk Rot dusver zoo zal d® Dmtseha regecriDg zieh oek daaybg iatenTeiden door den gsest vaa vsrzasnlijkheid en door den wsnsch, om e-sn eisd te reaken aan het feioedvergiaten ea dieas'ereenkomstig haar besluit nemea, met inachtnemicg van de belangea vaa het Duitsehe volk, De #Lokal Anzeiger" oordeelt, dat Wilsen met esn pennsstreek een einde aan alle osrlogsellende kon'maksn; wie dat kan sn hst, niettegens*aande aan alle gsstelde voor- waardsn wordt voldaan, toeh niet doet, is tenminste evenzoo sehuldig, zegt het blad, als hij die 4en ooriog heeft ontketend. Het fBerl. TUl." sehrgft: Door de nieuwe nota van Wilson is de vrsdesgedachte achteruitgagaan. De gaest, die uit de nota spreekt, is erger dan de eisehen die daarin gesteld worden. Wil son ip de profeet van reeht, verzoeaiug en het geluk der volken, maar de geest van de neU is da gaest van de zueht tot utaeht en gewald. Het aieuwe Duitsehland, dat ons voor oogen zwe»ft en een veraoening met alle volken wenscht zal het niet ver- geten als men het op de toon van een diktator toespreekt. De *Fra*kf. Ztg." merkt op Dat de nota een nieuwe stap is op den w«g naar den vrede, zooals da beide voor- afgaande Duitsehe nota's en de eerste van Wilson schenen te zijn en zooals man het ook van deze verwachten kon, zal men niet kunnen beweren. lnt«gendeel, uit deze nota spreekt een scherpere geest dan uit de eerste en het is duidelijk, dat bg deza nota andere krachten invleed habben gehad, de geest van Clemenceau en Lioyd George doen zich in deze nota gevoelen en de twijfel duikt op, of deze nota naar dea weg tot den vrede kan voeren. De ffVoss. Ztg." sehrgft: Volgena onze opvatting is er vooc president Wilson gsen hindernig meer. Hg heeft hst Duitsehe volk de vredesonderhandelisgeB door den zieh zelf duidelijk, wo! door onderhandeliisg. D« fceoordeeling door dv generaals van de voorwaardsa, dis noodig zijn" om de militaire overmaeht dsr ge- ailiearden te feandhavsn,za!ien waarschijnlgk zeodanig zij», dat hst voor Duitscfeland; onmogelijk wordt dsn ooriog te land voorfc te zetten, terwijl de eischen van de vlOot zoo zullen wezen, dat dit evenzeer enmoge- lgk wordt ter zee." Haar artikel besluitende, wekt de //li mes" op tot de vormiag vaa. een gemeen- schappeljjken politieken raad der gealii- eerden, evenals de (oorlog?)ra«d van Ver sailles, tot het voorbereiden va* den vrede, die plotselxng zou kunnen komen, opdat een vareenigcl politiek frent gefeodsn worde aan de pogingss, welke de vjjaud zeker- Igk in het werk sal stellea oat bg de regeling der geallieerdsu te verdeelen. STAKING TAN DE VEEWOESTINGEN, Wg ontleenen de volgenie telegrammen aan de N. R. Crt. BERLIJN, 17 Oetofeer. (Part.) De Duitsahe fcladsn bevattea het volgende eomm*nique De Duitsehe legerleiding heeft de mili taire msatregelen ia overeenstemmiftg ge- braeht met ds stappsa voor dea vrede. Do Duitsehe legers hebbea bevsl ont- vangea om al!.©, verwoesting van piaatsen. ts staken, tenzij men daartoeideor den militairen toestand, rls het veratdigings- werken geldt, volstrekt gedwongen mocht zijB. Desaiettsmin is te verwachtsD, dat, bjj het wgken stap veor etap, waardan zullers verloren gaau, die niet deor ge'd zijn vervanges, voor zoover namelgk de ver woesting inkaerent is aan de oorlogvosricj^ zelf, in het fegsonder bg de bescbisting van Duitsehe stellingen deor de artiileri© vsn den tegerstender. BERLIJN, 17 Oct. (Part.) Van eea zgde, die op d© hoogste is, zegt men mij het volgende ov§r de nota van Wilson Wjj hebhen met levesdige bsvreemdisg 'van deze tweede uitlating van den presi dent kennis genomea. Toeh is het op ©orzakqn dexa JIHII nil-.7-.tegy.gs.r-; ^r»?»s»SJH38i&3<±5ti si sssohbSnesb 'i^sesswttfes. De Burgemaegter van TER NEUZEN breagt ter kennis van Se hier ter plaatse aanweiige vreemde- lin<ren, flat alle vraemdelingen engeacht den tgd die gij^reed* in ons land verblijven, welke in der.e ge- rrieente Stunne woon- of verblijfplaats hebbcn of vertoeven en nog met voorzien iijn van een inden- titeitskaart ef contrhlepas verplicht zijn zich bij het hoofd der plaatielijke politie, dezar gemeente (en wel aan bet poiitiebureau op de Smidswal hier ter plaatse) aan te melden tot het bekomen van een indentiteitskaart of eontrolepas en wel zij wier na mes beginnen met de letter A tot en met op Jfaandag 21 October a.s. van 9 tot 12 lire, van K tot op Dinsdaa 22 October en de overige van 1' tat 45 op tober op dezelfde uren, alien voomen van trouwboekjes of andere sclfriftelijke beseheiden waar- uit hunne nationaliteit enz. kan worden vastgesteld. Overtreding kaa worden gestraft met hechtems van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoegste dnizend gulden. Ter Neuzen, 18 October 1918. -De Burgemeester voarnoemd, J. HUIZINGA. N u ff H IT 1/ N U ir e«n

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1