Ho. 6748. Zaterdag 12 October 1818. 57e Jaargang 11 A.\J MR_ftJ V U IKII f Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen Aaiwijzlng Yerkrijgbaarstelling LeYensmiddelan. Ranfsoen Koffie, Rantsoen Boter, onz, iiMMIILAWD. De Oorlog. Burgemeester sn""'Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in de week vaa mag wordea afgegeven op bon No. 46b 70-gram Yolvette Kaas. H h h 47b 70 Kaas 20 plus. nun 48b 125 Bruins Boonea. h b 40b 125 Witt* Booissn. n 50b 75 Elavermout. f 51« J. reep Chocolade. n n g 52b 250 gram Suiker (Melis of bijsoorten). n 11 le seris der kinder-suiker- kanrten 250 gram Suiker (Melis of bijsoorten). n 5 en 4 9e serie der aardappel- kaarten iedsr 2 E.G. Aardappelen. nun 2 lOe serie der Aardappeikaarten 1 E.G. Aardappslen. Ter Neuzen, 11 Oct. 1918. Bargemeestsr en Wethouders veornoemd, J. BU1Z1NGA, Burgemeester. L. W ABE EE, Sscr«taris. Burgemeester en Wetbeuders ran TER NEUZEN makes bekend, dat ge.durende het tijdvak van IS31 October, door detaiiiisten aan rerbruikers mag worden afgeleverd op bon No. 39 easer Eoffis- en Theekaart Y3 ons Koffie. Ter Nauzsn, 11 Oet. 1918. Burgemeester en Wethouders vooraoesad, J. HUIZ1NGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat gedurende bet tijdvak 13—22 Siofobas",'geldig is bon 3e weak der kaarten voor Boter, Melange A, Melange B en NormaftlmargariBe. Bp deae b»H moet tevens werden afge- gevea bon No. 53b. Daar de eerste dag der bons op Zondag valt, mogen zij ook op 12 dezer in ent- vangst words* ge*omen. Ter Meuzen, 11 Oct. 1918. Burgemeester en Wethouders voornoema, J. HU1ZINGA, Burgemeester. L. WABEEE, Secretaris. Verhooging van briefport enz. De Minister van Waterstaat heeft bp de Tweede Earner ingediend een wstsontwerp tot wpziging en aasvulling der wet tot regeiing van de brievenposterij, inhauden- de eeae verhooging van het port voor brieves], drukwerken en*. De buitengewoae stijgiug van de ex- ploitatiekosien van het geheeie Staatsbedrpf der Posterijen, Telegrafie en Telefome dwingen, zegt de Minister van Waterstaat in de toeiichting tot eene ingrppende herziening van de tarieven der posterijen. Met inbegrip van de sommen, welke noo- dig zjjn voor de laatste herziening van de salarissen ea die welke zullen wordea ver- eischt voor de aitvoering van het Regle- ment boudende Dienstvoorwaarden voor het personesl der Posterpen, Telegrafie en felefonie 1918, zou de bestendiging van de tegenwoordige inkomsten voor het dienst- jaar 1918 een nadeelig saldo uit het bedrijf zpn te verwachten, waarvan het bedrag wordt geraamd op circa 7 millioen gulden. Afgescbeiden van het feit, dat voor het tegenwoordige de stand van 's Rijks sqhat- kist minder dan ooit zoude toelatan om daarnit een nadeelig saldo van het bedrijf te bestrijden, komt het den Minister voor, dat de kosten van dat bedrijf in de eetste plaats behooren te worden bestreden door degenen, die van de betreffende diensten gebruik maken. In meer opzichten zullen de ingediende voorstellen tevens van grooten invloed zpn op een gemakkeUjk gebruik maken van versehiiiende enderdeelen van het dienstvak. Bp het op maken van het onderhavm wetsontwerp is uitgegaan van het stand- punt, dat in da eerste plaats moest worden gsstreefd naar vermindering vaD exploita- tiekosten en naar hat verkrijgen van een hooger opbrengsteijfer door het vorderen van een redelpke vergoeding voor bswezen diensten. Als voornaamsta factor tot het bereiken van de te verkrijgen hoogere opbrengst zal nochtans moeten gelden een niet onaauzlen- iflke verhooging van bet port der brieven van enkelvoudig gewicht, van dat der brief- kaarten en van dat der gedrukte stukken, lie binnenficlieepTaart. Het R. K. lid der Tweede Earner, de heer Van Dpk heeft tot Minister Van lJselsteyn eenige vragen gericht, strekkende om te vernemen, of da door Minister Posthuaaa uitgevaardigde regelingen voor de binnen- seheepvaart, ondauks de daartegen gerezen protesten, door den nieuw opgetreden be- wmdsBsan aullen worden bestendigd in den bestaanden vorra. ludieu dii voornemen niet bestaat, zou de hser Van Dijk willen weten, of de Minister het nist wensehelpk vindt, bp het stellen van sieuwe regelen, overleg te plegen met den bandel e& d.-- iadnsfcvie ec het in de binnenseheepvaart- commissie georganiseerde mserendeel der vervoerenden. Wittehrood. Het Kamerlid de heer KoBhek heeft den Minister va» Landbouw, enz. gevraagd naar de bewetgredanen tot des maatregel em met ingang van a.s. Woesdag den witte- broodpriis met meer dan 10 preeent te rer- hoogen. HnisslaeEtingen. Da heer De Buisenjd (Economische Bond) heeft verd«r de volgeade vragen ingezosdes 1. Vreest de Minister nist. dat de op- heffing van de verpliclvting em te slachten in de centrals slaehtplaatsen veor uitge- strekte pSnttelandsgemeenten een behoer- Ipke inzamsling van vetten zal belemmeren 2, Acht de Minister het in hst belang van de vstroorziening niet *eedig, nu bij wijse vaa proef de siaehtingen op eige* erf weer mogelijk zpn, andere raaatregelen te treffen. dan die is enn circulaire (Stct. 231) aan de burgemefisters zpn geneemd 8. Is de Minister niet van eordeel, dat er gesn gelegenheid mag gegevan worden op eigen erf te slaehten in die gemeenteH, welke thans een eentraleslacbtplaats bezitten P De melkvoor^iBBing. Naar de Tei. meldt, heeft de regeering een groote melkreserve gemaakt. voor den aanstaanden winter. Deze bestaat in hoofd- zaak uit taptemelk en taptemelkpoeder. Yoor dit laatste was een hoeveelheid melk beachikosar van SO millioen liter, waaruit 17 millioen Kg. melkpoeder kaD worden ge- fabriceerd. Deze meikpoeder zal worden verkocht voor 8 cent per ons. Sig&ren. Dat tot nu toe geen uitvoering is ge- geven aan het onder den afgetreden Minister van Landbouw geconcipieerde plan om, tegenover de besehikbaarstelling der z eenheidssigaren, den fabrikanten tot nitvoer vpigunning te verleenen, heeft tot meer dan een commentaar aanleiding gegeven. Naar •7p vernemen, is het dsnkbeeld dier uit- voeryergunningen niet onmiddellpk door den huidigen Minister van Landbouw overge- nomen, omdat deze om twee redenen be- denkingen had tegen de voorgenomen regeiing. In de eerste plaats moet de regeering het in het algemeen principieel onjuist achten binnenlaadscheprpsregelingen l& vast te koppelen aan nitvoerver- gunningen, en in de tweede plaats zou de ontworpen regeiing voor de eenheidssigaren een zoodanig ingrijpcn in den geheelan hansel in dit artikel noodzakelpk maken en een dergelpk aantal ambtenaren voor controle en toezieht vereiscben, dat de vraag oyerweging verdient, of zulke ingrppentfe maatregelen wel toelaatbaar zpn, waar het een ar(ikel geldt, dat" niet tot de noodzake- Spke 'evensbehoeften kan worden gerekend. Intusschen is, naar wij vernemen, nog geen deflnitieve beslissing in deze aange- xegeiiheid genomeo, omdat de Minister nader deskundige ad^iezen inwint. welk een bepaald gewicht niet te boven gaan. Blpkens de ter zake ontvrngen inlich- tingea hebben portvorhoogingen van oage- veer gelijke strekking in andere landen geen merkbaren nadeeligen jnvlosd uitgeoefend op het verkeer. De posttarieven zullen wordt-n verhoogd en vastgesteld als volgt: BriefportVoor brieven van niet meer dan 20 gram is verschuldigd 71/1 eent. Van 20 tot 100 gram 10 eent. Yan 100 tot 200 gram 15 cent. Van 200 tot 1000 gran 20 cent. Veor eike 1000 gram of gede-. lte daarvan 5 cent meer. Het port van een brief van ni6t meer dan 20 gram te bestallen binuen den kring van het post- of hsofdpostkantoor, waar de brief ter post is bezorgd, hedraagt 5 cent. BriefkaarteaVoor briefkaarten zal 5 cent verschuldigd zpu. Gedrukte stukken tot en met 500 gram I1/, cant per 50 gram ®r"gedeelte daarvan. Bovon 500 gram tot ea met lOhO gram 20 ct. Voor elk Keerder gewicht van 1000 gram of gedeelte daarvan 5 cent. Nieuwsbladen e* bijvoegselscent per 50 graM of gedeelte daarvan. Monsters2*/s cent per 50 gram of gedeelte daarvan. Voor postwissels zal versehuldigd zpn 5 cent veor een bedrag van 12,50 of ge- deelte daar^aa. Heerer kleeding. Het Ned. Corr. bureau meldt ons, dat er geen gprake ran is, dat spoedig te wachten is een dist lbutie ea rantseeneering van heerenkltediag. !?eep, Het bureau vom- mededeelingen inzake voedselvoorziening meldt: De noodzakeijjke bezuiniging in het ge bruik van vetten voor de zeepfabricage heeft de regeering doen besluiten, ter ver- vanging van de thans gedistribueerde huis- heudzfep met een ebalte van 60 pet. vet- zu.--..n en han't, z0 p met een gehalte van 25 pet. vetzuren, asm harde zeep van laag ve^zuurgehalte (engeveer 25 pet.), gemengd nset minerale bestasddeelen, in distributie te br'engen. Deze zeep, die va* harde samenstelling zal zjjn, zal in de meeste ga- vallen met succes de tot dusverre gedistri bueerde huishoudzeep kunnen vervangen en is voor het wasschen van de h*id beter geschikt te achten dan de harde zeep van laag vetzuurgehalte, die tot dusverre om de andere maand besebikfcaar werd gestcld. Met het oog op bovenstaande msenen wp goed te doen, gezien de trearige gevolgen welke belastingfraude veor vele gezinnen reeds heeft gek&d, nog eeas in herinnering te brenges, dat "een belastingplichtige, die een onjuiste sangifte gedaaa kseft, ook al heeft naar aanleiding daarvan raed3 een aanslag plaats gehad, de enjuiste opgave alsnog kan herstellen, zander bevreesd te zpn met den sfrafrechter in aanraking te komftn, mils het harstel van die onjuiste aangifte geheel geschiedt *it eigen bewe- ging, dus voordat de helastingambtenaren eenigerlei oproeping hebben gedaan of on- derzoek hebben iagesteld. Volgens hef Hdbl. zal de nieuwe huis houdzeep i esta^p uit 20 pet. vetzaren, 65 pet. pijpaarde en kfei, 5 pet. soda e* .10 pet. water. De onderlianislingtB met de geallieerden. Naar het Hbld. mhldt, zullen de o*der handelingen met de geallieerden over een eeonomisehe overeenkomst te Londen wor den genoudan en gevoerd door den heer Coijjn, met de he*sren E. Heldring en Lovinb. terwijl de he^r Snouck Hurgro*je de Onderhandelingen voorbereidt. Plaatsel^ke keuzo. Naar ds Tel. verneemt wordt er door enkele leden der Tweede Earner, behoerende tot de reehterzgde, g?werkt aan ee* wets ontwerp, dat op initi-stief dier Kamerleden wordt ingediend en dat bsdoelt, mogelijk te maken in de versehiilends gemesaten den verkoop van sterken drank door plaat- seiijke keuze te verbieden, de z.g. local option, Talma's, I« verband met de in de troonrede toege zegde uitvoering en aanvulling van de verzskermgswetten Talma heeft de Ceutrale Organisatie uit de Maatsehappij tot bevor- deriug van de geneeskunde alie afdeeliugen der Maatschapppi, welke nog geen afdee- Ungsziekenfonds bezitten, en aile ledes, die er eigen doktersfondsen op na heuden, aange^chreven, zoo spoedig mogelpk aver te gaan tot de inetelling van een afdeelinwa- zieke»fonds, welke voorschrjjft, dat het ziekecfonds eigendom moet zijn van een lecbtspersoenlijkheid .bezittende insteliing «n voorts, dat de statuten en reglementen aan een aaetal eischen voldoen betreffende bun iawendige inriehting. Spaanschs gri«p, In overleg met het Staatstoezicht op de Volksgezondheid is te Enschede wegessihet heerscht-n der ziekte het ondsrwijs in de openbare sehelen voor Middelbaar- enLagsr ODderwgs geschorst. De burgemeester geeft ieder in everwe- ging zich zooveel mogelpk aan besmetting te onttrekken le. door zich niet zonder noodzaak te begeven in huizen, waarin ds ziekta heerscht 2e. door iokalen waar veel menseheD aanwezig zijn te mijden, vooral bedompte ruimten en waar men dieht op elkaar moet zitten. Controle op belastingaangiften. Gemeld wordt i Het Ministerie van Fi- nancien gaat steeds voort zoeveel mogelgk eontrole uit te oefeuen op de belasting aangiften. Thans is in werking gesteld aen nieuw bureau, dat zich uitsluitend bezig boudt met het bijeenbrengen van allerlei belangrpke gegevens omtrent handelstrans- acties, salarissen, loonen, previsie-ontvang- sten, enz. van belastingplichtigen j een staf van personeel is met een en ander belast. Het bureau, dat gevestigd is te 's Graven- hage, is o.m. reeds druk bezig met het op rnime schaal bijeenbrengeH van alie we- tenswaardigheaen, die te vinden zijn bjj de corporaties, vereenigingen, rijksbureaux, enz. opgerichi in de ooriogsjaren en direct of indirect in verband staande met het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel. Tal van handelstransacties, provisiege- nietiiigen ea andere inkomsten van belas- tingpliehtigen worden ep deze wijze bpeen- gebiaeht en het ligt in de bedeeling terug te werksn tot vorige belastingjaren. La wording is verder de organisatie vaa een centralen recherchedieast, welke ock aan bovengenoemd bureau zal worden ver- bonden. Dexe dienst za! langs anderen veg de noodige gegevens bijeenbrengen, waardoor het mogelpk wordt het reeds bestaande controlesysteem belangrjjk uitte breiden ook bier sal men zieh Biet alleen bepaien tot het loopende belastingjaar, maar tevens zich bezighouden met vorige, reeds afgewerkte jaren. ALGEMEENE TOESTAND. Het antwoord van den president der Vereenigde Staten is bekend gemaakt en de vredeskansen zijn niet verminderd. Integendeel zij zijn verhoogd En dat is, scbrgft de N. R. Crt., nog nimmer voor- gekomen, zoolang de oorlog duurt. Is het antwoord van den president gedicteerd door den wil om Duitschland te vernietigen, in welk geval, en wellicbt moet men ver- staan: in welk geval aileen prins Max van Baden heeft verkiaard, dat het Duit- sche volk de* strjjd op leven en dood zou aanvaarden In het minst niet. Woensdag zpn wjj wellieht velen nog wat te optimisch voorgekomen sehrjjft de N. R. Crt., toen wjj schreven, dat althans de mogelpkheid van een ^gunstig weige- rend" antwoord nog open stond. Het antwoord, waarvan de tekst nu voor ons ligt, is, naar onze meening, niet eens weigerend te noemen. Wilson zegt nergens, dat hij niet bereid is, 6stappen te doen tot het herstel van den vrede", zooals de Duitsche rpkskanselier heeft verzocht. Te dien opziehte vraagt hjj sleehts nadere ialichtingen. vBedoelt de Rijkskanselier dat de Duit sche regeering de veorwaarden aanvaardt, die doer den President van de V. St. zijn neergelegd in zpn Boodschap tot, het Ame- rltaansche Uongres op 8 Jannarr r.t. en in latere teespraken en is het zpn doel in besprfkingen te treden, die enkel tot over- eenstemming zonden hebben te voeren over de praktische toepassing der details Dat is de cardinale vraag van den presi dent, en wij ziea niet in, waarom de Duit sche regeering niet zal antwoorden met een volmondigj ffJa". Nigt alleen d® sociaal democratische Vorwaerts en eenige vrpzinaige bladen, die nu immers niet minder dan regeeringsbladen zpn, maar ook de offieieuse Norddeutsche Algemeine Zeitsing hebben in de laatste dagen uitdrukkeliik verzekerd, dat'juist dit, en dit velkomen, zonder voorbeboad en beperking, de bedoeling van het-aanbod van den Rijkskanselier was. Onze correspondeat te Parps heeft ge- seind, dat de Franscbe soldaten op het oogenblik niet gestemd zi]n voor een//binken- den" vrede. Maar er is heelemaal geen sprake van een hinkenden vrede. Een vrede ep de voorwaarden van president Wilson, die aile ententestaten tot de hunne hebben gemaakt, is geen hinkende vrede. Als men de ge- legenheid om een vrede te verkrijgen op zpn eigen voorwaarden, lichtvaardig laat si.ippen, en doorvecht om den vijand tot wanhoop te brengen, dan is er eerst recht kans op een hinkenden vrede. President Wilson heeft ghandeld over- eenkomstig ketgeen het eongres der|Fransche soeialisten hem heeft aangeraden (eerst oaderzoeken) an hp heeft zich aan het ge- krpsch der jingobladen in de onderscheiden landen niet gestoord. Dat hp daartoe den moed heeft gehad, daarvoor is de gamche menschheid hem dank verschuldigd. Het tweade gedeelte van het antweord van den president, is niet zoo duidefpk als het eerste. Een onmiddellpke wapenstil- stand, dat hsd wel niemand verwacht. Wilson zegt dan ooV, dat hij geen vrijheid vindt, zulk een wapenstihtand aan de met hem verbenden regeeringen in deze om- standigheden voor te stellen. Dat ,in deze omstandigheden" staat in de nota aldus nitgewerk zoolang de legers van 3e ceu trale mogendheden zich op hun grondge- bied __bevinden." De president gaat daar in zijn volgande alinea op door, zeggend a Het goed vertteuwen i* elke bespreking zou klaarblijkelijk afhankelpk zpn van de toes+emming der eeatrale mogendheden om onverwpld hua troepen everal uit bezet ge- bied terug te trekkeu." r"" Wp spa optimistiseh genoeg ter verkla- ring van deze alinea eenigen nadruk te laien vallen op het woerd #toe*temiaing", ofschoon wp erkennen moeten, dat als lemand wil beweren, dat dit baduidt, dat de Duitsche legers moeten terugtrekken, achtervolgd doer do geallieerden, bestookt door hun vliegers enz. en m.a.w. zich of aan vernietiging willen blootsteilen, of dien terugtocht even lpngzaam moeten zien te bewerkstellingen, als hp tot nog toe is ge- gaaD, dat het dan mosilpk is, om uii de woordea van deze alinea te feewpaen, da« bp ougeiijk heeft. Maar als Wilson dat op het oog had, waartoe dan zpn vraag in den beginne, waarom dan nog o*er een toeste^micg ge- sproken? Wij achten het da* ook onwaar- schijnlijk aiet alleen, dat Wilso* zoo iete heeft bedoeld. maar vooral, dat men zij woorden in Duitsehland zoo zal opvatten. Wat is er eigenlijk tegen dat Duitsehland zijn gtoestemming" g-ieft t»t de ontruiming van Belgie en Fnutkrpk In beginsel heeft het zulks al nitdrukkeipk gedaac. Het is maar een kwestie van praktijk, hoe dit, niet vechtenderwijs, kan geschieden, zondeir dat er een wapenschorsing intreedt. Op dit punt zou due ae Duitsche regeering is begissel kunnen antwoordetf met de vraag om inlichtingen aaa Wilson, hoe hp zicls die ontruimiDg in ds praktpk voorst'elt. Yoor e«n zoodanig antweord xal ook van de Duitsche regeering veei moed wordea gevergd. W7ani men begrppt,dat de maehtea, die bu jaist uit ket sadel zpa gewipt, niets zullea aalaten om hun pas verloren invloeii te heswinnen. Z| kunnen trachtcn de voorsteliisg ingang te doen vinds* kp het volk, dat de tegenwoordige regeerisg feitelpk Dnitsekland asn zeer vernsderende voor waarden wil onderwerpen en aiek zelf voeroioen als redders van de eer van hefc vaderland, Maar manne* als Solf, Erz- berger, Grobef en Scheidemann, zjj weten^ dat de millioene'n van de lpdende mensch heid, hangende het antwoerd, op h*a standvastigheid vertreuwea, dat in de tos- komst het Dnitseke volk hun dank aal wetenmege dat bewustzjjn hun krachi verkoogBQ. Oestearpk-Hongarpe krggt voorlaopig nog geen antwoord. Ook weer een gem- stig teeken, dunkt ons. Wilson wil eersi eene afwaehten, hee ket met de ender- handelingen met Duitsehland gent. Loopl dat gosd, dan komt Oostenrijk-Hoigarija van zelf aan de beurt. Daar rekent een Apponyi, daar rekeusn de Duitsch-nationalen, zooals me* hesft gelezen, al op het niteenvalle* van de Habsburgsche monarchic De Poolsche ra&smrina beeft inmitideWniei zoi,der Yflnr»- kennis van Duitsehlasd, ten opsiehte vaa haar land een eisch gesteld, volkossen over- eenkomstig de denkbeeldea van Wilson ia die kwestis. Over Turkjje wordt in het gehesl niet. gesproken. Het schijnt, dat men dit iang afzonderlpke onderhandsche ;jesprekingen aan den gang zpn. Fog vindt inmiddels de dood op d«> slagvelden een rpken oogst. De En gel-- sehen, Amerikanen cn Franschen hebben tussehe* Ksiserpk an St. Qsntin e?n ge- weldige* aanral gedaan, die hun vooral in het centrum dadelijk eeniga kilometers h r- rrin liet winnen, met name naar den kanfc van le Catean. Aan de Ncerdzpde va* het slagfront, naar de zpde van Kamerpk, on- dervonden zij den groeisten tegenstand, dies de Duitschers vermoedeljjk; ontwik- kelden tot dskking van hnn terugtocht ait Ksaorijk. Want, nadat zjj ds BrRtesdoor hun tegenaannallen in hun opmarseh har den vertraagd, aijn zij toeh achtsruitgegaan en Kamerijk (Cumbrai), reeds sedert dsgen in het nauw gebraeht, is thans in Britsehfi handen. Voor het overige zijn in het Westen der veranderingen niet zeer groot. De Fran- schen wonnen terrein op dsn Noorde'ipken over va* de Arne, ten Westen van St. Etienne, en de Fransche-Amerikaansche afdeeliugen breiden hun aanval uit tot ten Oosten van de Maas, waar zp hun linie vooruitbrachten, in aansluiting met ban winsten van de laatste dagen op den anderen oever. De slag van Dinsdag, tusschen Kamerijfe en St. Queotin, bljjkt alwser eea sehakel te zijn geweest uit de keteu van aehter- hoedegevechten, die zic'a tegenwoordig op het Westeigk front afspelen. De vooruitgang, door de Britsche troepen in het centrum van list aanvalsfroni be- vochteB, heeft de Duitschers gedwongeu, het heele sangevaileu frent te ontruiman, en zij befinden zieh 6p het oogenblik in vollen aftoeht in de richting vanle Catears en Guise. Want hun terugtocht strekt aiefe ook uit tot het front dsr Franschen (ender geceraal Debeney) ten Oosten en ten Zuid- oosten van St. Quentin. Da opmarsch der geallieerden treft 5ae4 Duitsche front hier op een zeer gevoelig#- pltk. Hier ligt na het heele complex dey Siegfricdstellingen (z.g. Hindenburglisig) reeds achter de strpdende legers. Eea blik op de kaarfc leert ohs, dst ns aan beide zijden van deze indeuking de aansluitends limes nauweljjks meer te heuden zullen zpn. De sterke stellingen van de bergwouden van St. Gohaig (voox Laon) liggen nu-in het hoekpunt van sec rechten hoek, ea aan dea druk op beide been®n vaa dien hoek, zoowel in de streek van Bohain, als beaoorden Reims kunnen de Duitsche troepen blijkbaar geen afdoen- den weerstand meer bieden. De ontruimiDg

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1