Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 6743. Dinsdag* 1 October 1918. 57e Jaargnng. De Oorlog. Rantsoen vleesch. Rantsoen Beter, enz. Rantsoen Koffie. Uitreiking Aardappelbons. 8iNKENLAND. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekead, dat vanaf Omsdag I Oct. 8 iim* w.rra. tot; Woensdsg 2 Oct. 12 UUP 's smiddags, mag worden afgegeven op bon No. 1 der leserie Rurrdvleescbtaarten 17, ons Rundvleesch zonder been. Ter Neuzen, 30 Sept. 1918. De Burgemeester voornoemd, J. HU1Z1NGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat gedurende het tydvakS 12 Octfflbsp 1918, geldig is bon 2« week der kaarten van het tweede tijdvak voor Boter, Melange A, Melange B en Normaalmargarine. By deze boa moet teveng worden afge geven bon No. 40b. Houdsrs van schippersboekjes dienen hun sehippersboekje aa* de winkeliers ter inzage te geven. Ter Meuzen, 30 September 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HU1ZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat gedurende het tydvak van i15 October1 1918, door detaillisten aan verbruikers mag worden afgeleverd op bon No. 38 eeaer Koffie- en Theekaart 7, ons Koffie. Ter Neuzen, 30 September 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HU1Z1NGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Hoofdcontroleur-Baekhouder van het Levensmiddelenbureau maakt bekend, dat de uitreiking der nieuwe Aardappel- 6ons der 9e en lOe serie van 2 en 1 K.G. zal plasts hebben op Oinsdag 8 Oct. a. op vertoon der rantseeneerings-kaart en we! voor de houders der summers N©. 1— 250 251— 500 501-,750 751—1000 1001-1250 1251-1500 1501 en ho»g®r 4-5 De prijs dezor kaarten bedraagt 1 cent per stsk. Yoor de bewoners van wijk 0 nummers 1186 en 2®2224 bij den heer J. C. Jansin, hoold der sehoei te Driewegen en voor die van Sluiskil by den hser C. Midlbrojsk aldaar. Ter Neuzen, 30 Sept. 191S. De Hoofdeontroleur-Boekhoader van het Levsnsmiddelenbureau, L. W. R1JNBERG. De Residentie beschikbaar gesteld voor eveatueel vredes overleg. Officieel. De tijdelijk zaakgelastigde van Oostenryk-IIeng&ryo heeft op 25 dezer in opdraeht van zijn regeering ter kennis gebraeht van den Minister van Buiten- landsshe Zaken, dat zij met waardeering zoude zien dat da Residentie van H. M. de Koningin beschikbaar werd gesteld voor het houden van besprekingen van den aard, als bsdaeld in de door de keizerlijke en koninklyke regeering tot alle andere oorlog- voerende regeeringen gerichte nota van 14 September j 1. Op dezea stap heeft de Minister aan graaf Calice bet volgend antwoord gegeven De Nederlandsche Regeering heeft zich de handhaving der onzijdigheid laten e.' Ja! fiet slechts door overwegingen, ungluitend op de eigen belangen des lands gericht, doch er is haar van het begin van en oorlog af aan geiegen geweest haar onzydige positie dienstbaar te maken aan 8 gastrrijheid jegens de oorlogvoerende*. i overeengtetnaaing met dez® onveranderlijk oor haar gevolgde gedragslijn is het der ederlandiche Regeering aangenaam te ver aren, dat H. M. de Koningin zich ten 3 l &e^ukkig zal achten de gast- vryheid barer Residentie ter beschikking te stellen van samenkomsten, welke'beide oorlogvoerende groepen daar moehtes wenschen te houden. Van oordeel zijnde dat zij de Regeerisgen van de andere oorlogvoerende landen niet onkundig rnocht laten van den door Oostenryk-Hongarye gedanen stap en het daarop gegeven antweord, heeft de Re ran 9—10 u. v.m. 10-U v H-12 1-2 n.m. 9 geering aan de Nederlandsche diplomatieke vertegenwoerdigers in die landen telegrafisch opdrackt gegeven van beide der bedoelde Regeeringea mededeeliag te doen. TWESDE KAMER. De Earner beeloot Vrijdsg tot toelating van den Voorzitter en daarna van de andere leden. De toegelaten leden leggen de eeden of de verklaring en bslofte af. De Voorzitter wenscht de leden gelak en heet in het bijzonder meTrouw Groeneweg welkom. Nonunatie vo«rzitt«rschap. Als eerste candidaat voor het voorzitter- schap der Kamer werd gekozea de heer Eock (u. I.), met 63 van de 18 stemme*. Op den heer Sebaper waren uitgebraeht 21 stemmen, Wijnkoop 4, Noleas, Van Vuuren en Rink 1, bianco 5. Tot tweeden candidaat werd gekozen de heer Koolen (r. k.), met 74 gtemmen de heer Schaper kreeg 8 stensmen, De Geer 5, Wijnkoop 4, Kolkman 3, blanc# 3. Tot derden candidaat werd eveneens bij eerste stemnsiag, gtkozsn de heer De Geer, (c. h.) met 54 van de 97 stem men de heer Schaper verkreeg 34, Wynkoop 4, Van Deorn en Treub 1, biafico 3. De Kamer giag uiteen' tot Dinsdagmiddag 1 uur. Yrouvr«nkiesrecfet. De heeren Merchant c. s. hebben aan de Tweede Kamer een voerstel van wet aan- gebeden tot wijziging van de Kieawet, ten eiade aan de vrouwen het kiesreeht toe te kennen op denzelfden voet als aan de mannen. Kamerlidmaatscliap. In de Vrydag gehouden zitting van het Centraal Stembureau is in de plaats van den heer A. F. W. Idenburg, Minister van kolonien, benoemd verklaard tot lid van de Tweede Kamer de heer J. Sehouten te Rotterdam. Liberal© Unie-Kamerclnb- Tot voorzitter der Liberate Unie-Kamer- club is gekozen Mr. P. Rink en tot secre taris jhr. R. R. L. de Muralt. Minister Dr. De Visser is Vrijdagochtend zijn werkzaamheden be- gonnen e« heeft heden bericht gezonden, dat hij het Kamsrlidmaatschap niet aaii- vaardt in verband met zya optreden als lid van het kabinet. Voorts heeft Dr. De Visser bedankt als lid van het algemeen eollsge van toezicht, bijstand an advies veor het epvoedingawezea, als veldprediker in algem*enen dienst, als lid van da Provineiale State* van Zffid- Holland, als lid vas da aardappelen-coBa- missie, als lid v&a den raad van bestuur over de velksuniversiteit in Den Haag ea als preside*! van de eommissie van toezicht op de openbare leeszalen. G@lijkst#lliHg onderw^EerssalRrlssm. Naar Oeze Vacature verneemt, zal de regeerieg binnen een week ee* wetsveorstel indienen in den geest van het initiatiefvoor- stel-Lohman tot gelykmaking 7an de sala- rissen der byzondere onderwyzers met die der opeabare. In de troonrede stond trouwens reeds, dat on ver wy Id de noodige vsorstellen zouden worden ingediend wtot wegneming van de steeds toenemende ongelykbeid in bezeldi- ging van openbare ea byzondere onderwij- zers". Hat convooi in Indig aangekomen. Bij het Departement vaa marine is be richt ontvaogen dat het convooi, onder bevel van kap'tein ter zee De Joncheere, te Tandjong-Priok is aangekomen. Het convooi is dea 5n Juli uit Nederland vertrokken. Britsch vliegtuig gedaald. Zaterdagnaeht om half twee is te Ooster- hout een Engelsch vliegt*ig geland op den Reysaschen weg. De drie inzittende offi- ciere* meendea op Duitsch grondgebied te zyn en staken de maehine in brand. Zy kwamen van Metz, waar zy bommen hadden gegooid. Zy waren den keers kwijt geraakt en aiaesten wegens gebrek aan benzine landen. De machine is groot 14 bij 30 meter, en was genunmerd 9727 C. De officisren zyn gexnterneerd. S.s. ffFrisia". Bij het departement van Buitenlandsche Zaken is bericht ontvangen, dat de „Frisia" thans van Buenos-Aires vertrokken is met 3700 ten meel. Directeur-Generaal der Posterijen en Telegrafle. Voor de benoeming van directeur-gene- raal der posterijen en telegrafis komt, naar men aan de »N. R. Ct." meldt, hoogst- waarschijnlijk in aanmerking de referen- daris bij het hoofdbestuur der posteryen ea telegrafie de heer D. van Jole, die als surnumerair der posterijen zijn dienst begon. Adres van antwoord op de troonrede. Onlangs is gemeld, dat, zoowel van de zyde der S. D. A. P. als van die der S. D. P., voorstellen tot het beantwoerden der Troonrede door de Tweede Kamer te wachten waren. Thans zyn die voerstellen ingediend. Karakteristiek is, sehryft de H. Crt., dat de heer Treelstra zyn yoor»t«l heeft ge- adresseerd ffaaa den heer Voorzitter Yan de Tweede Kamer" en dat hij vde e e r (heeft)aan de Kamer voor te stellen" terwyl de heeren Wyakoop c.s. adresseeren ,asii dea Voorzitter" en voorte schry ven ^ondergsteekendsn doen het voorstei" e*z. InterressaDt is 6e toelichting vaa het voorstel-Wijnkoep. Zij luidt Tot toelichting van dit vooretel etrekke, dat het neodig is dat de Regeering onmid- deilyk wele, dat het revolutionnaire en ar- beidende volk van Nederland de direete in-staat-van-beschuHiging-stelling van de ledeu van ds afgetreden regeering eischt en tevens, dat er zender verwyl ophelde- ring kome, hoe de regeering haar binnen- en buitenlandsche politiek denkt in te rich- ten, ten einde de steeds toenemende levens- midielen-ellende van de groote massa van het volk ts doen opkouden. Portverhooging. Een wetsontwerp tot wyziging e* aan- vullicg van de brievenpoet- e* pakketpost- wet., beeft den Raad van State verlaten. De wijzigingen betreffen in hoofdzaak een voorziening is de kooge eiploitatie- kosten door verho*ging der tarieve* voor brieven en pakketten, ee* nadere regeliag der verhouding tuesehen nommige porten en rechten, de invoeriDg vaa vereenveudi- gingen en het verleeaea van meer facili- teiten voor de gebruikers ran de* dienst. Het moet onder meer in de bedosliag van den betrokkea minister liggen, de ver- laagde kringporttarieven te doen vervallen e* deze gelyk te maken aan de andere tarieven. Verhooging van d«n kaffleprijsl Volgens de Tel. is dezer dagen een Miaisterieele besehikking te wachten, waarop met ingang van 1 October de keffieprys veor particulieren wordt verhoogd tot 1.50 per pond. EHgelsehe vliigtuigen. Onder Soubarg, op Waleheren is, Zater- dagmergen ee* Eegeisch vliegtuig neerge- komea. De inzittenden zyn geiaterneerd. Bij Waterlandkerkje is Zaterdag een Engelseh vliegtuig neergekeme*. By de landing werd h«t zwaar beschadigd. Het is gemerkt F 1542 en gewapend met twee mitrailleurs en twee bournes. De vlieger, luitenant D. M. John, werd geinterneerd. Boterbonaen-control®. Men deelt aan de „Ned." mede, dat planaen aan het Departemeat van La*d- bouw feestaan, om op ds boterkaarten een dufebele controle in te veereti, een a* ander natuurlijk in verband met de disfstallen, die den laatsten tjjd van dit artikel plaats hebbea. Deze contrble zou hieri* moeten bestaan, dat ep den boterbon alleen geen boter meer verkrijgbaar zeu zijn, doch naast den ben een door de gesaeente telkens aan te wyzen gemeentelijke bon moet worden ovsrgelegd. Is yerhooging yan het snikerrantsoen inogelijk Aangezien bij yelen o*zekerheid bestaat omtrent de vraag, of en waarom de sui- kerrantsoeneering inderdaad een noodza- kelijke maatregel is, heeft de Minister van Landbouw de beweegredenen, die tot die rantsoeueering geleid hebben, i» een rond- sehiyren aan de burgsmeesters uiteenge- zet. Die beweegredenen bestaan voorna- melykin het volkemen oatbreken van den vroeger naast den export niet onaan- zienlyken suiker-import, in de belangrijke inkrimpiDg van den uitzaai der biete* an in de toeneming van het gebruik sinds de laatste eampagae. Bedroeg over 1916/17 de suikeroogst 263.416 ton, over 1917/18 laverde by sleehts 200.160 ton op, terwyl de nieuwe eegst op niet meer dan circa 175.00© te schatten is. Tegenover deze zeer bedenkalyke vsr- kleining van het produktiecijfer staat over het afloopende jaar een siet minder be- denkelijke toeneming van het consumtie- cyfer. Over de maanden October 1917 tot en met Augustus 1918 waren de verbruiks- cyfers totaal 1.766.235 rafe tegenover 1.359.863 zak over October 1916 tot en met Augustus 1917. De voorzichtigheid gebood het rantsoen aanvar.kelijk niet ai ta hoog te stellen. De vraag of verhooging mogelijk zal zijn, maakt een punt van ernstige overwegirg uit. Eerst wanneer de positieve resultaten van den oogst 1918 bekend zyn, kan te dezer zake een beslissing worden genonaen. Het crediet aan de geassoeieerden. Naar de Tel. verneemt worden thans 5 ondsrhandelingen gevoerd over het guldens- crediet, dat de geassoeieerden hier te lande wenschen te plaatsen. De bedoeling is, dit met een groep bankiers af te sluiten, tot een bedrag van 150 millioen. De geassoeieerden zij* er op gesteld, dat de vtrschillends onderhandelingen te Londen worden gerosrd, doch onzsrzyds wordt daartegen bezwaar ingebracht. Vooral de Amerikaansche legs tie heeft haar bevreemding te keaaea jsgeyen over het gebrek aaa voortgang in t(e onderhan delingen. Te mesr, daar hst eredist vo*r sen internationale transactie, onderstauud door de vo*rnaamst« Nederlandsche bankiers, als laag te beschouwen is. De aany©er van kout. Het Nederlandsche stoomsehip ,Satur- nus" heeft van Umea ongeveer 1200 stan- daard gesaagd hout te Amsterdam aange- braeht. Thans zijn de zere* stoemschepen, die vaa de vlost der Kon. Ned. Steomboot-M|. na de ophrffing van het Hitvaartverbed van Amsterdam naar SeandiaaviS vertrokken, met hout teruggekeerd. Totaal hebbe* deze schepe* ongeveer 5450 standaards hout aaagevoerd. Het graan nit Amerlku. De Londensehe ffEve*ing News" meldde Donderdagavond, dat de Amer. Regeeriag, op dringend verzoek van de Nederlaadsehe, toestemming had gegeven, om 10.00# ton graan per stoomsehip naar Nederlasd te brengen. Hiermede is de heertelheid van 50.000 ton, welke Amenta aan Nederland toe wees, toe* de Nederlaadsche schepen in Amerikaansche havens in beslag genomen werden, zoo goed als uitgeput. Krachtens deze evereenkomst zoa Neder land ook 60.000 ton graan uit een Zuid- Amerikaansche haven ontvangen. Deze voorraad, voegt 't bled er by, is feitslijk oaaangeroerd, daar de Nederla*d«ehe Re geeriag van Duitschland geen toastemming heeft kunne* verkrijgea om hem te halen. (Wy herinneren er hierby aan dat de on derhandelingen, welke thaas tusschen Ne derland en de beide groepen van oorlog- veerendea zulle* worden gevoerd, beoogen een overeenkomst te trefien, waarby juist ook het verkeer van schepen uit en naar de Nederlaadsche wateren zal worden ge- regeld. ALGEMEENE TOESTAND. Het lijdt wel gee* twyfel, dat de gebenr- tenissen der laatste dagen van grooten in- vlood znllen zyn op de oatwikkeling van den algemeenen toestand. In de eerste plaats was daar den duide- lijk uitgeiprekea wensch om vrede doer Oosten die deor de tege»parry voer dit eogenblik neg wel wordt afgewezen, maar die toch niet nalateirzal gevolgen te hebben. Voerts de veortgang van de geassoeieer den op verschillende froeten en ten laatste, en dit is seker niet het miast va* iavloed zijnde feithet verzeek om sen wapenstil- stand door Bulgarije, hatgeen een grootea ommekeer ka* teweegbrengen in de verhou ding der strijdende partyea. Vrydag werd doer generaal Franchet d Esperey, de opperbevelhebber van de lexers der geallieerden in Macedosie aan de Fransehe vegseriiig meegadesld, dat een Boelgaarsch parlementair een schorsiag der vyandelijkheden voor den iijd vaa 48 aren heeft verzocht, in afwachting van de komst vaa gedelegeerden van de' Soelgaarsehe regeering, ter vaststelling van de voer- waardea voor een wapenstilstasd es even- tueel voor den vrede. De opperbevelhebber had geantwoord, dat hij aoch een wapen- stilstand, noeh eea schorsiag der vijandelyk- heden ter onderbreking van de aan den gang zijnde operaties kaa teestaan, maar dat hy behoorlyk van machtigingen vsorziene ge- delegeerden van de Boelgaarsche regeering zou ontvangen. Dezen zouden zich moeten vervssgen aan de Engelsche liaies, vergezeld door een offieier-parlementair. Ee* hsoggeplaatst Boelgaarsch officier, die optrad als parlemeatair, bracht ee* brisf van den Boelgaarschen opperbevel hebber, waarin verzocht werd osa seborsing der vrjaadeiykheden veor dan tyd Tan 48 uur. In den brief werd verder medegedeeld, dat de Minister van FinanciSn ee de be- valhebher van het tweede Boelgaarsche leger de Boelgaarsche regeering zouden vertegenwoordigen en dat zij komen met goedkeuriag va* koning Ferdiiaand. Boelgarije wendt xich tot de geallieerden. Reuter meldt, dat ook de Engelsche re geering van offieieel gemaehtigde zyde een verzoek van Boelgarye ontvangen heeft tot het sluiten van een wapenstilstand. Er is geen reden om aan te nemen, dat het eea actie van Malinof op eigen gezag is, zooals uit Duitschland bericht werd. Het verzoek is gericht aan de geallieer den en betreft eea wapenstilstand en onder- j handelingen over vrede. Er wordt op gewezen, dat aan Boelgarye geen antwoord kan worden gegeven voor er overleg tusaehen de geallieerdem heeft plaats gehad. De Engelsehe Ministers Balfour en Bonar Law zyn uit Londen vertrokkea om met Lloyd George, die buiten vertoeft, te confereere* over het Boelgaarscbs a*nb*d. Uit $efia wordt bericht dat d« Boel gaarsche regeeri*g (niet dus minister- president Malinof alleen) de vyandelijkheden wil staken. Een offieiSel btriehfc uit de Boelgaarsche hoefdetad meldt i Gezien den samenloop van de onlangs ingetreden omstandigheden en nadat de teestaad gemeensckappelyk met alia hevoegde auteriteiten bespreken is, heeft de Boalgaariche regeering, geleid door den wensch om aan het Oloedvergietau een ei*de te maken, den opperbevelhebber van het veldleger gemachtigd aan den opper bevelhebber van ds legers der Entente te Saloniki staking der vijamdelykhedea voor te steliea, teneinde onderhandelingen, ten doel kebbend ee* wapemtilstand es vrede te sluiten, aan te knoope*. De leden van de Beelgaarsehe delegatie zyn Woeasdagavead vertrokken om zieh met de gevolnaaehtigden der oorlogvoerende Entente-state* in verbinding te stelle*. Het Wolff-bureau dat het bericht doer- seint, voegt er bijDe mededeeling van het vertrek der delegatie blykt, volgess nadere beriehten, o*juist te zyn. Een ander bericht uit Sofia zeyt, dat de regeering in orereeistemmicg bandelde met de meerdsrheidspartye* vaa de So- bra*je, het parlemeat, dat tegen Maandag is byeeagereepe*. Er zou te Sofia groote opwinding heer- schen. Het is verbodea na 9 aur's avends op etraat te gaan. Volgens Haras bestaat het plaa Maliaof te vervaDgen door een geaeraal, die de miiitaire dictatnur zou uiteefenen. De indruk in Engeland. De Engelsche regeeriag heeft nog geen offieieele meeaing t omtrent den etap van Boelgarye meegedeeld. In welingeliehte kringen te Loaden meent mea, dat een vrede met Boelgarye van buitengewone uitwerking zou zijn en met het oog op hetgeea er gebeurd is, zeer groot effect op Turkye seu maken. Het heele Saloniki- leger zoa vrij koisen en oader zekere omstandigheden ten opzichte van Turkye ©ok ds troepen in MesopotamiS e& PaUstina De weg aaar de Zwarte Zee zou vrjj worden, want mea is van meaning, dat dit een hoofdvoorwaarde voor een mogelijken vrede met Boelgarye zou zya, ea boven- dien zou het een einde make* aan Duitschland's bedreigiag van het oosten. De vrede zou ook een groote veraadering teweegbrengen in den toestaad vaa Rusland en zelfs in het levensmiddcleEprobleem van de wereld. Alle Duitsche bewegingea naar het Oosten zouden afgesneden worden en Duitsehland zou zyn laatste gslegecheid kwijt rake* om het Eagelasd iH die streken lastig te maken. Deze resultaten kunnen echter slechts verkregaa werdee, waeneer de pelitieke ea miiitaire betrekkingen tusschen Boelgarye en de eentrale megendheden totaal ver- broken en de verbindingen tussehea Boel garye en' Oestenryk-Hongarye door troe pen der geallieerden bezet worden. Duitscheverklaring over Boelgarye In de hoofdeommissie vaa den Ryksdag: deelde miaister von Hintze, m»e, d&t't Boel gaarsche leger door tegenslagea in ernstige moeilykheden was geraakt on dat Boelgarye aan don opperbevelhebber vsa de troepen der Entente te Saloniki onmiddellyk staking der vijandelykheid on aanknoepiag van vre- desonderhandeliagen voorstelde. Een Beel gaarsehe delegatie, bestaaude ait den mi nister vaa fiaaneien Liaptsjof, genoraal- majoor Loekef en den gesant Radof, zou,. naar het heetto, reeds Woea*dsigavo*d *aar Saloniki vertrokke* zij*. Uit ds tot duster oncvaugen, nog onvolledige, beriehten valt nog niet met zekerheid op ts maken of do Boelgaarsche regeering feitelijk, zooais zy sehijnt te beweren, in overleg met het Beel gaarsehe legarbestuur, het Boelgaarsche parlement en den koning heeft gthandeld dau wel of zy i* meerder of mindere mate op eigen gezag is opgetreden. Do SohraDje zou eerst 30 September bijeenkomen. Uit verschillende omstandigheden is de mogelijkbeid af te leiden, dat Malinof deor de verdere orstwikkeling der omstandighe den, gedesavoueerd zou kunnon worden. In het heele land valt een sterke stroo- ming tege* dan stap van Miaister-president Malinof op te merkeu. Bflangryke partijen in het parlemeat en invloedrijke krachten onder het volk willen van sen afzonderlyken wapenstilstand ea een verzosk em vrede niets weten. Kenschetsend is, dat de Boel gaarsche vredesdelegatie, die volgens het bovengenoemde persbericht reeds Woensdag- avond vertrokken zou zijn. Donderdag- middag de stad nog niet bad verlateB. Een tegen-aetie van de element en, die trouw blyven aan het verbond, schynt spoedig te rcrwachten. Na ontvangst van de eerste onrustbarende beriehten van het MacedoDisc-h front heeft bet Duitseli8 opperste legerbestuur dadelijk een groot aantal troepen uit de beschikbare reserves ter ondarsteuning der bondgenooten naar Boelgarye gezonden. Deze verster- I IEEZEISCHE 9 y> 9

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1