I i Algemeen Nieuws- en Adverientieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 6741 Donderdag 86 September 1918. 57e Jaargang, ft Zeep voor ltinderen beneden 1 jaar. HebesicSmafelng. 81KWEHLAHD. De Burgemeester tan TER NEUZEN msakt bekt*d, dat ten behoeve van kinderaa beceden dan leeftijd van 1 jaar tegen in- levering van boo No. 2 der kinderzeep- kaarten lji K.G. zeep (trioleaat) tegea dan prijs van f 0,80 per E.G. vejkrijgbaar is 27 en Sept.; 4 uur aan op a.s. Wrijdlsg nawiddags tusschen I Remise op Java. Tar Nauien, 25 Sept. 1918. Da Sargemecstsr v*>ornoemd, J. HDIZ1NGA. des de De Rurgemeester van ZAAMSLAG maakt bekend, dat de nitreiking der ISiPffiOsi- kaaiPteiSj geldig voor het 18e tijdvak (periode) ingaande op 27 Sept. a. s., zal plaats bebben, veor de personen wier namen beginnen met 0-2 i op 26 Sept. van 9 tot 4 urea. De Burgemeester voornoemd, J OH. DE FEIJTER. De geloofsbriaven d#r Eamerledtn. De commistie uit de Tweeds Earner, be- noessd tot het oaderzoek der geloofsbrieven van ds nieuw gekozsn leien, is. hoswei sy eok Zaterdagavond aog bijeeakwam, met harea smvangryken arbeid niet gereed ge- komen, zoodat zij morges ntgraaals byeen- boEat ea daa waarsehjjnlijk haar taak ten einde brengt. De verw&shtisg schijnt ta bestaaa, dat de Kasser tsgsn Donderdag a.s. ter her- vatting va® haar werkzaaeiheden weder zou kunnen bijean geroepen words*. Het verluidt, dat het resultaat van bet ©ndsr- zoek der sommissie niet tot wijziging in de samsnstalling der Eamsr zal leiden. Wei zullen enkele leien blyken %«k«r aantal stesnmen minder t« hebbt* bekemen dan by het proees-verfeaal vaa bet stem- bureau van den kieakriog waar zij gekoasn werden was vastgesteld, doch daar bierdoor ook de kiesdeeler daalt, zal bevea'oedoelde omstandigheid geen effect hsbbe*. Nederlaad ©a Amsrika. De Amerikaaascke blades bevatten vol- gens eon buitenl. telegram uit Washingten de volgende msdedeeling Met het eog op da bljjkbaar hsersebende misvattingen ever d« houding dsr regeeriag van de Vereenigde Statszr ten aaszisn van de uitvoeren aaar Med#rland, keeft bet Mieisterie van Buitenlandsche Zaken devol- gende verklaring verspreid „Het is altijd en het is nog de wensch der regeering van de Vereesifde Staten, dat de kulpbronnen der V. S., voor zeover kau worden overgehoudsn op wat wezenlijk noodig is voor ten voortzettiag van den oerlog, onder voldoeads waarbsrgen be- schikbasr gesteld. werden voor onzydige landen ten einde deza fey ta staan in de haadkaving van bun eeonossiscbe leven. De oprsebtheid van desen wsnsch is ge- blekea uit de overasnkomsten van da War Trade Board met de autoritsitsn van Zwit- serland, Noorwegen, Zwede», Denemarksn en Spanje, door welke •vereeukomsien deze landen tegeawoordig van overzca uit de V. S. af andere landen belangrijke voor- raden van de noodige levensmiddelen, grond- stofle/a en fabrikaten ontvangen. De regeering beeft de hoop gekoesterd, dat de War Trade Beard met Neaerland een soortgelijke overeenkomst zou kunnen sluite* all tot stand is gekomen met ds andere onzgdigen, wier ligging met die vsn dat land aversenkomt, zoodat de uitvseren van de V. S. caar Nederland zouden kunnen worden toegestaan. Naar bekend is, was in Januari te Londen een voorioopiga overeenstemming verkregen, volgens welke de regeeringas der V. S. en hun bondge- nooten den uitvoer naar Nederland van ruimti voorraden, welke voor het econo- miscbe leven van dit land noodig werden geoordaeld, zouden vergemakkelyken. Deze schikking heeft de goedkeuring van de Nederiandsche autoriteiten niet kunnen verwerven. Anders was de invoer van de volgende voerraden door de V. S. en bun bondgenooten vergemakkeljjkt broodgraan tot een hoeveelheid als de behoe.te sterkte, petroleunaproducten 14,000 too, katoonproducten 2000 ten, koper 4000 ton, magnesia 400 ton, koffie 35,000 ton, cacao 2000 ton, thee 5000 ton, elieneten enz 1000 ton, henDep 2500 ton, lood en loodiabnkaten 4000 ton, bovendien belang- njke voorraden tabak, ijzer, staalfabrikaten, teztielprodn ctenterpentyn, hars, was, kapok, loaistoffen, aluminium, antimoniumj wonderolie, chemicalien enz. enz. De War Trade Board is steads bereid gaweeat om in vereeaiging met de anteri- taiten dar geallieerde regeeringen en op redelyke voorwaarden van een dergclyke schikking a!a niet de goedkeuring van de Nederiandsche regeering hesft kunnen wegdragen, rekening te houden »et wysi- gingeE sis ssbiert plaats hebkea gebad in den toestaad van verscbeidens lasden met betrekking tot hen behoeften en bun veor- rad«n. Ais een ernstig bewys van deze gezind- beid en in antwaord op dringesde ver- toogen der Nederiandsche regeering in verband met de nooden van het Neder- landsehe volk, bekbsn de regeeringen der V. S. en hua bondgenooten eenige maanden geleden envoorwaarddyk (unaonditionally) als ter beschikking van het Nederiandsche volk asngeboden 100,000 ton broodgraan, die naar scbatting voldoende zonden zijn tot dan nieuwen oogst in Nederland. Onder de voorwaarden van bet annbod (under terms offers) bebsorde deze, dat bet graan zou worden geladea door gebruik te raaken van een groot aantal Nederiandsche scbepen, die werkelocs in de Nederiandsche havens in Earopa lagen. De loop *an zaken is echter geweest, dat door de dreigecaeaten van Duitscblar.d tegenover d* Nederiandsche scheepvaart, de Nederlandaehe regeering zicb niet in staat beeft gezien, om van dit arnbod van broodgraan of van de bereid- willigheid van de V. S. en hun boDdge- iooten om andere voorraden ter bsscbikking van bet Nederiandsche volk te stellen, gebruik te maken. D# Ncdarlacdsebe koopvaaTdy beeft dien- tengevolge verscbeiden *$a*nden stilgelegen, zonder fiaaacieel voordeel en keeft een ver- mindering oadergaan van 100,008 ten Nederlandsehe koopvaardij-tenneBmaat in Nederlaadsche en Europsssehe havens. Dit hesft gassmakt, dat die toanenmaat niet bstchikbsar was voor het vervoeren, hetzij van het broodkoren dat was aasgeboden, bakij voor andere voorraden isgeval #r een algemeene feandelsovereenkoisist ware tot stand gekomen die de regesringsn van de Vor. Staten en de geallieerden in dat geval ter besahikking zouden hebbsn g»- steld van de Nederlandscba regeering. Er isoge op worden gewezen, dat deze tonnenuaaat de eenigo varsfcmeling van neu- trale tonuenmaat ter wereld is, die nist op nuttige wyze wordt gebruikt. Ten eisde eekter bet Nederlaadsche volk te vtrlossen van bet ernstige takort aan voedsel, dat door de Nederiandsche regee- riug was gewild, beeft bet Amor. dept. voor den oorlegsbandel, in 07ereenstemu»ing met de autoriteiten van de geallieerde re- geeriugen, als verderen aitzonderingimaat- rsgel vergunning gegeven dat aanmerkeligke voorraden broodkoren worden geladen deor aslere sebepen dan die welke aanvankelyk waren vastgesteld. Zoo hebben de Nieuw-Amsterdam en sekare scbepen, die onder normal* om- standighedea gebruikt worden voor den bandel in het westelijk gsdeelte van den Atl. Oeeaan, ten naasten bij 50,000 ton broodkoren naar Nederland getransporteerd. De voori aad in ArgentiniS is nu reeds zelfs maanden lacg oningeladen gebloven wegens het (door Nederland) berustea in bet stand- punt van Duitschland, hetwelk, terwyl het van Nederland groote hoeveelheden vosdings- stoflen oatvangt, te zelfder tijd drdigt wel de vernietiging van Nederiandsche scbepen, die mochten worden uitgezonden, ook naar andere neutrale landen osa graan te balen voor het Nederiandsche velk. De feandslsbstrekkingen tusschen de Yer. Staten en da Nederlandschs kolouivn zyn op soraaale basis harvat. In die wateren, die vry zija van de Duitscbe duikbootbedreiging, bswegea zich de Nederiandsche scbepan volkoeaen vry. In de traneportavereenkomst tassehan de V. St. en Ned. Oost-Iuaie zist de rsgeering der V. Staten een aanleidiug om te hopen, dat er uit de Nederiandsche havens scbepen zullea worden gesonden om het graan te halen dat op transportgelegaeheid naar Nederland wacht en dat daardoor de weg zal worden geopeud tot hervatting van de handelabstrekkingen tussehen de Ver. Staten en Nederland, op gelgke wyz« als die welks op zos gelukkige wyz# bestaan tusschen de Ver. Staten en de Nederiandsche kolo- niln. licht gesteld. Wy latan dit dus rusten, dock wen3ehen bier ilechts te constateeren lo. dat de toanenmaat der door de Enteste gerequireerde schepen ongeveer 25 pet. grooter is, dan volgens de besprekir.g te Londen vrywillig tsr beschikking der Entente zoude zyn gesteld, indien die voor ioopiga fessprekiug tot een overeenkomst had geleid. 2o. dat zslfe de sehepea, die tich boven dien tea tyde dur requisite op weg naar Amerika bevoaden, bij aankoast aldaar wel waar niet zyn gertquirterd, maar voor dag door bet huidigen De mededaeling, volgens Reuter deor hat Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Washington aan de Amerikaansche bladen toegezonden, sckijnt schrijft de N.R.Crt. weer het preludium te zyn tot een nieuwe folteriDg op diplomatiek terrein, walke wy van de beide oorlog- voareBden zullen bebben te ondergaan. Men zal goed doen er zieh rekenscbap van te geven, dat de toestand tbans nog ernstiger is geworden dan hij in Maart j.l. reeds was, en dat in verband met de groote be- langen die op het spel ataan, bet al heel verkeerd zou wezen, indien wy de hsrin- nering aan oud zeer bij de huidige be- handeling der zaak niet zouden weten terzijde te stellen. De osjuiste voorstelling van zaken, tbans wederom in Amcrikaaisscbe bladen gegeven, is destyds door minister Loudon in het me&remdeel tot a*n de Amerikaansche autoriteiten zyn ver- hindcrd, met voedingamiddslen naar hier te vertrekken, en thans nog werkloos in Amerika liggen. Dat dug oss verlangen, om ss eerst maar sens een aantal unzer scbepen met voedsel tsrug te senden, »iet maar een kortziehtig vastbaudan aan eige* iHzicht was, zal ieder onpartydig beeirdeelaar gersedvlykViOeteB tosgeven. Sleebts ten desle is, zooals ook uit het telegram van Reuter blykt, als uit- zoaderisgsmaatragel aa» obb aaadringen tea deze voldaan, door hst veivosr toe te staan met ./andere sckepen dan die welke a*n- vasikelijk waren vastgesteld" (d. w. z. die bier lagen.) Wilien wij thans echter dit beofdstnk ais efgestetea besebouwen, en instesamen mat de verwaektiug aaa het slot der meie- ieeliagan uitgesproken, dan moot toch eerst daarby de pijnlyke vergelyking met de kervatting van de vaart tussehen Amerika en Nedeilaadscb-ludiS, waarnaar de Ame rikaansche regeering zoo triomfautslyk ver- wyst, worden uitgsscbakeld. Het is immers duidslijk, dat nog wel iets auders dan de afwezigheid van daikkooten die vaart asoge- lyk keeft gemaakt en wy moete» helaas betwijfeles, ef daarbjj dezsrsyds wel vol- doende wet d# belanin van bet moeder- Iand is rekening gshoudsB. 1) Evenwel, hoe dit alfes ook »y, wy beb ben nu eeemaal rekening te boaden met bet feit, dat ais gevelg van de gebeurte- nisi&u in Maart de Duitscbe regeering hare Piisenordnung heeft herziea en daar- meda de control® op fa uitvaart van onze hier iiggende sehepen in banden genomoB, ondsr de laus 2), dat zij niet wenscht ver- dere neutral® eehepen in banden van den vyansi te zien geraken. Nu kemt bet ona voor, dat het volmaakt nutteloos is, ons te verdiepan in eea beoordeeling van bet door de beide oorlogvosrsadea iDgonoman stand- punt. Maar wel kas hat aanbeveling ver- dienen na te gaan, welka matieven hierby ia bat spel kunnen syn. Mea dient zieh dsartoe te herinnaren, dat het sedsrt de ge- feeurtenissen in Maart mogs'yk is geblelisn een rageling te treffen, waarbij een graan- schip van hier vertrekken mag op kst oogen- blik, dat een der overgebleven vrye niot garequireerde schepea in Amsnka naar bier afvaait e» zoo vervolgens. Dez« regeling betrof echter slechts de enkele sckepen, waarovtr kierbovvu werd gespro- ken/en met da lading ging bet allerminst altyd even vlot. Wil deze regeling waarde van beteekenis verkrygen voer onze voed- selvcorziening, dan behoort, ay te worden uitgebreid en op 1 .yale wyze uitgevoerd. Daartoe zou voor eenmaai e#n aantal sebepen van bier moeten kunnen vertrek ken om in het bof#ngescbetsfe wisselsy- stsern te kunnea wordun opgenomen Later, wy thans de indertijd voldoenda gewraakte houding van de Enteste verder buiten bescbouwing en nemcn wij aan, dat de eveutuee-1 onder de geneemde voor waarden uit te varea scbepen inderdaad ongehinderd zullen kunnan terugkeeren (bieromtrent zijn uitdrukkelyke, officieele toezeggingen aanwezig), dan rijst d® vraag u Welk belang heeft de Duitscbe regeering erbij om bet tot stand komen van die regeliug te belett#*." O. i. geen, integen- deel 1 Handhaving -van haar sfaodpunt tack beteekent nicer graan voor de ge allieerdeu en hoagerlijde* voor ons, ea dat kas toch moeilyk de bedeelirg zyn Ten opzicht® van de audere nentrale staten waarnaar bet. Reuterberickt verwyst, die in ruil voor voedsel weliicht aog meerdere scheepsruimte meeten afstaae, zou bet Duitseha standpunt begrypelijk zynin ons geval is het dat niet, tenzij wat wij vooralsnog niet wilien aannemen de bedoeling voersit om van onzen nood- tosstand miskruik te maken en ons in ruil voor de verlaagde vrije vaart, economische tegenvoerwaarden op te leggenom ens ta bewegen tst het gvrywillig" in lean geven van ons geld, (by gebrek aan voe- dingsmiddelen, die wij zelf niet meer kunnen missen) evenals ®ns in Maart doer de andere zijde het alteraatief werd gelaten van ffvrij willigen" afstand van onze schepea, eveneens voor oorlogsdoeleinden Het wil on3 voorkoman, dat onze re geering, nadat zij zicb ten opzichte van dit oadarwerp, hst hoogste volksbelang rakend, e*n daflnitief oordeel zal bsbken kunnen roriaaii, biyk zou geven van jaist inzieht, indian sy den feitelykea toestand, waar van zy alleen voliedig kensis kan dragen, minder dsn tot dus-erre gawoonte was, in e«n on- rust varwekkend, gebeimsinnig stilzwijgen voor ons volk verborgen houdt. Zy zal toch in deze moeilyke dagan hat vertreuwej* van de gehsele natie niet kunnen ontbaren, an vertrouwan ba&rt niet alleen vertrouwaa, maar draagt ook by tot zolfhaperking in woord en schrift, tarwyl da* ook ©ns volks- karakter berg staat, dat onafwendkare rampspoed met waardighaid zal wordsn gedragan. In nauw veerband met het bovenstaande a ook met groota belangstelli»g eea mededaeliDg worden tegemost gezien, of de regeering meant te knnaen voldaen aan de voorwaarden waarop de Vareeniging van Nederiandsche Akkerbouwers in dit voor- aar te kennen beeft gegeven, ziek stark te makea, den verbouw van broodkoren in ons land op dusdanige wyze te kunnan opvoaren, dat da eerstvolgesde sieuwe oogst aen broodrantsoen van 250 gram zou toelatan. Of wel, dat zy evenals de vorige regeering van oordeel is, dat deze opval- ting niet op voldcend bstrouwbare grond- slagan berust. Legor. De opperbavalhabber van land- en zee- macht heeft aan da csmmandanten der eorpsen namens de Eoningin ialiehtingen gerraagd omtrant 15 militairen, die in den loop van 1918 in en d#or deu dienst door een ongaval zjjn omgekomen »f verwond, waaromtrant H. M. ingaliebt wenscht te warden, of zij een weduwe an kindaren bebben nagelatea, in hosverre desa steun ontvangen van bet rjjk, an of aan bjjArage uit H. M.'s particulier# middale* dringend moodig words geacht. De opperbevelhebber van laud- en zsemacbt heaft bepaald, dat de recruten- ploeg, welke omstraeks" 1 Mei j.L. by de infanteriadapots ward ingalyfd, i* het tyd- vak van 8 tot «u met 12 October nit de depots sal vertrekken e* worden uitgezon den naar de velibataljona ler latatfwne- brigadas en naar da reserve-, eyfer- en Istterbataljona. Hierby is tavans bepaald, dat de depot- cow man daa ten bf de verdeeling van de uit ta zanden recrutan zorg moeten dragea, dat de landstormplichtigen in de eerste plaats bestamd wsrde* veor de reserve- formaties, terwyl #r voorts ky de toaw|zing aan dasa zootesl mogeljjk naar most wor den gestreafd, dat iis de nabnheid wonende dienstplisktigen daarvoor worden bestemd. De nieuvre dspartemeatea. Naar wy verueaien, is de installing vaa de beide nieuws departemeaten van o*der- wys enz. en va* arbeid binnea enkele da- gen te verwachtem. Wy meanea te waten, dat Jkr. Mr. C. Faith, thans ehef vaa de afdsaliDg Ondar wijs aan het Ministeria van Binnenlandscbe Zaken, beitamd is voor bet ambt van secre- taris-gsnaraal van hat nieuwe aapartament van Ocderwijs. Nederlantlssli® vlssckerg beloond. De Britscke regeering baeft eene loosing van '50 p. st. toegekend aaa da opvarendais van de» Nederiandsche* traw ler ^Jacoba" voor de hulp, verleend aan de opvarenden van een Britsch sarine- vaartuig. Opslag va» aardappelen. Daar gebleken is, dat het baricht trent den opslag van aardappelen door par- tieulitren, dian de regeeriag voornemans is too te staa*. aanleiding heeft gegeve* wyzsn, en i waarear om tot twijfel, of deze epslag lsuiten het rant soen zal vallen, kan worden meegedeeld, dat zuiks gesnszios de bedoeling is, maar dat, evenals by dan opslag van kolen, de opgsslagtn hoeveelheden in minderingzullsn worden ga'oracht vaa het gehsele rantsosn Eenhoidssigaren. Hat denkfceeld vaa de verstrekking va* eenksidssigaren is bij den tegenweordigen Mieister van Landbouw, Nijverheid en Haedel nog in everweging, maar het staat volstrekt niet va»t, of er van die verstrek king nog iets komen zal. Naar men weat, was bet feeschikbaar stellen van eenheids- sigaren gekoppeld aan den uitvoer naar het buitanlaud. Aaagezien deze uitvoer thans geheel is stopgazet, kan in elk geval het denkbeeld, gelijk het was ontworpen, voor- loopig niet worden verwezenlijkt. Laadslormplichtigen met «nl)epaald verlof P Naar verluidt, zoa ds Minister van Oorlog de mogelykbeid overwegen, voor het einde van dit jaar de oudste drie landstorm- lichtingen met onkepaa'd (kleis) verlof te zenden. Scboenen. Het Bureau veor Mededeelingen inzake de VoedselvoorziesiHg meldt Het schynt niet overbodig, er op te dat het verb©d van aflevsring van scboenen aansionds in working is getreden het alle schosnwerk omvat, Eerst bons zijn verstrekt, mag de aflireriag wcer beginnen. Dese bons zullen worden uitgegeven door het Ryks- kantoor voor Huiden en Leder en over bet geheele land geldig zija. Met de uit- reiking zulle* zieh echtsr de gemeente- besture* beiasten, die bet best de meerdere of mindere behoefte aan schoenwerk kunnen oversien. Wat de latere sflevering aan de wiake- liers beireft, htt is met ae bedoeling, dat deze zal moete* g#sehied«E vial de grossiers. Ook de recbtetreeksche sflevering door d* fabrikanten aan de wiakeliers zal, als tot *u toe, worden toegelaten, maar dezen zullen, betzy reebtstreeks va* den fabrikant, hatzij door tusscheHkomst van grossiers, bun voorraden alieen kunr-in aanvuilen na inlevtring va* de door hen ontvaagen bons. Onz® uitvaer ea de iav®or van Dnitsch ijzer. Het keriebt va* het Haagseh Corr. bareau, dat de uitvser vaa alle levensmiddelea e* alles wat in het algemeen ia verband staat met de volksvoedieg thans stopgezet most, saar bet Yad. verneemt, zoowel japgrkt als aangsvnld worden. Beperkt zooverie,dat 4e "uitvoer, wasrtoa ®ns and zick bij overeenkomst heeft verbonden, doorgaat; aa*ge»uld, in zeoverre dat alle overige uitvoer, aiet allsen die ia varba*d met de volksvoediag staat, voorloopig is gestaakt. Het bericht, dat de invoer van ruw jjzer nit Duitschland ssdert Woensdag gestaakt is, is veigeas het Yad., oek sleebts ten deele juist. De invoer van ijzer *it Duitseh- land, krachteas oude contracten, gaat door. Maar men is bet bij de onderhaudelingsn tnsscbe* onze vertegsnwoordigers an die Diitschlaud nog aiet eens gewordes i* zake het crediet, dat ons land aan Duitseh- land zou vsrlsenen, en verleden week heeft Dmitschlaad toen beslotsn or«. tot een op- lossing zou zya gevonden, met de leverisg van yzer op te hoiden, met uitaondering dan van de leveri*g, waartoe oude contraeten Ten overvloede merkt feet blad op, dat hst besluit van de Nederlandsehe rageeriDg in zake den uitvoer ia het algemeen, en het besluit dor Duitsehe regeering in zake den uitvesr van jgzer naar ons land niet met elkaar in verband staan. Iavriezea van vloeseh. Er zullen tsr vorming van eea vlsssch- reserve veor bet voorjaar, volgens het Hbld., 50,000 stuks vee worden ingevrorsn. Esn twintigtal koslisrichtingen - veor den oorlog wares er drie hier te lands geves- tigd sullea het vlseseh coBserveeve* en bewaren. Er is nu met het invriazen reeds eea be^in gemaakt. Voor deae vleeschrsserve worden nitslui- tend zeer goede kwaliteite* vee gebruikt. Ia gedwongea krygsdieaat. Een dsr Hollandscba burgers, die in Amerika wonen, is de inganieur J. Skven- burg, iemand van een Rotterdamsche ban- kiersfaailie. Deze man is door de Ameri- kaansebe rageerieg, ocdanks z'& protestsa, gedwongen dieast te *©men in hst leger. Pogisgen ook van de familie by verscbillende cossuls aangewend om hem nit den dienst ta kiijgen, naislnkten. Hg werd naar het front gezoteden en is daar gewoud. Ter verpleging werd by daarra opgenomen in een bospitaal in Engeland. Opnieuw beeft men toen pogingen in het werk gesteld ©m bem vry te krijg©?!, zelfs bij den vorigen Minister van Oorlog, De Jocge. Tevsrgeefs echter De heer Slavsn- burg is, nadat hy hersteld was, weer naar het front gessendes. Het yVoik" verneemt dat hst Enmerlid Snoeck Heakemans zich deze zask aange- trokke* heeft. Wisstlbons bsterkasrt©n. Gedurende de aieuwe periode vsn de botorkaartea zullen made w®rden uitgereikt wisselbous van 5 gram en de nog in omloop zynde wisseihons va* de onda vet- of boter- kaarten geldig bljjven, Eea Duifsch vliegtnig. Zosdagmorge* 7 uur is te Gassel (Nbr.), *abij de Maas, een Duitscbe tweedekksr neergekoBien, hemand met twee ender- offieieren en gewapend met twee machine- geweren. Het vliegtuig was san het Westelijk fronl opgestegea e* seheen door geweervuur beschoten t® zijn- De beide ondcrofficiersn zyn doer militairen uit Meek gelaterneerd. Ecsuomisclie onderhandalingea. (Offlcieel.) Naar aanleiding van bet vol gens een Reuterbericht in de Amerikaansche pers gepubliceerde communique kan wor dsn medegc-deeld, dat dezer dagen weder- zydscb in beginsel besloten was, de econo mische onderhandelingen tusschea de Neder iandsche regeering en de geassocieerde re- geeringen te hervatten. In afwaehting i- I is i* 1) Men zie ook de Economisch-Statistische Be- richten van Woensdag 11 September 1918. 2) Onder deze leus wordt ook onze vaart op Scan- dinavie beperkt, terwijl agenten der Duitsche re geering ten bate van Duitsche reederijen onze dringende houtaanvoeren over Delfzyl leiden. jtfcnwLtwJ- n -j-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1