I Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 6738. Donderdag 19 September 1918. 57e Jaargang. Maxim umprijzen Gar en. Keuring voor den krijgsdienst van vroeger afgekeurden, Distribute undvleeseli. Eieresi voor zssken. S I H N E i L A N D. J Bijzondere bepalingen ten aanzien van hen, die in het buitenland wonen of verblijven Beroep tegen de uitispraaJe van den heuringsraad Indeeling De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bt-kend, ter voldoening aan circ. No. 30875 dafo 5 Sept. 1918, de vofgende maximumprijzen voor naaigarens en andere garens A. Voor naaigarens en andere geverfd of ge'oleekt, tevens geglansd of gemerceriseerd Beneden 8 8 tot 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 24 22 24 26 26 28 28 30 30 32 32 34 34 36 38 36 38 40 40 en hooger 189,- 189,— 159,— 139,— 126,— 115,- 107,- 101 95, 91- 87 85,— 82,— 79,— 77,- 75,— 73,— 71- 49,- 49,- 39,- 38,- 28,- 24,- 22,- 19,- 18,- 16,- 15,- 14,- 13,- 12, 11,- 11,- 10,- 10,- "213, 213, 179, 157, 142,— 130,— "121, 114, 107, 103,— 98,— 96,— 92,— 89,- 87,- 85, 83,— 80,— 55,- 55,- 44,- 37,- 31,- 27,- 25,- 21,- x 20, 18,- 17,- 16,- 15,- 14,- 12,- 13,- 11,- 11,- 1.70 1.70 1.45 1.25 1.15 1.05 0.95 0.90 0.85 0.83 0.79 0.77 0.74 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.44 0.44 0.35 0.30 0.25 0.22 0.20 0.17 0.16 0.14 0.14 0.13 0.12 0.11 0.09 0.09 0.09 0.09 B. Voor naaigarens en andere geverfd of gebleekt, ongeglansd of ongc-merceriseerd, zooals ondergarens, stopgarens, haakg'arens (macrame), enz. Deze bedragen 70 °/0 van de onder A vermelde prgzen. Bovenstaande prpzen zgn berekend voor opmaak op de gebruikelijke kruisspoelen of op kloasen, kluwen, enz. De prijzen voor 2-, 4-, 5- enz. draadsgaren worden berekend naar 3 draadsgaren, door de prijzen van de overeenkomstige nummers te verminderen, respeetieveliik vermeerderen, met de bedragen per draad, aangegeven in de 2e onder- kolom der kolommen voor groothandel-, tussckenhandel- en kieiiihandelprpzen. Alle leveriiigen te geschieden op de gebruikelijke leveringscondities. G. Voor naaigareD, betwelk verkockt wordt in andere lengten dan 500 yards gelden groothandel-, tusschenhandel- en kleinhandeiprijzen, welke berekend worden naar even- redigbeid van de overeenkomstige prijzen van 500 yards, onder A en B vermeld. Elke klos, spoel, streng, of andere opmaakvorm, naaigaren, welke ten verkoop wcirdt gebotlen of ten verkoop in voorraad wordt gehouden, moet voorzien zijn van etiket of kaartje, waarop vermela het nummer van het garen, benevens de lergte aan garen, welke de klos, spoel, streng, enz. bevat. Ter Neuzen, 16 Sept. 1918. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De voortdurende sti],;ing der papier- prijzen en alle andere materialen welke voor het drukkers- bedrijf noodig zijn, noodzaakt ons den ad\Tertentieprijs vanaf 1 October eenigszins te verhoogen.^ Deze wordt vanaf dien datum 12x/» cent per gewonen regel, terwijl de gratis derde plaatsing vervalt. DE UITGEEFSTER. De Burgemeester ran TER NEUZEN maakt bekend, dat bon 9b voor rundvieeseh wordt ingetrokk&n en zal geldigzijn voor deze week bon No. 19b, waarop mag worden afgegeven 2 ons vleesch. Ter NeuzeD, 17 Sept. 1918. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Voor hen, die in het bezit zijn van een Eierkaart_voor zieken, zijn deze week eiereei te bekamen bij A. THOLENS—v. d. Gin en, Noordstraat 26, tegen afgifte van bon tweede week. ler Neuzen, 18 Sep':. 1918. Da Hoofdcontroleur Boek'nouder van het Leveiismidielenbureau, L. W. R1JNBERG. SE TROOHREDE. De zitting van de Staten-Generaal is gisteren door H. M. de Koningin geopend met het uitspreken van de volgende troon- rede Te midden van U. Jeden der Staten- Generaal, is het mij een behoefte openlpk uiting te geven aan ce zorg en de smart, die de buitengewone imoden van mijn voik, waarmede ik zonder ophouden medeleef en medegevoel, in raj opwekken. Te grooter is de dankbaarheid, waarmede ik jegens God vervuld ben, nu voor ons Tand de vrede bewaard bleef. De nog steeds woedende wereldoorlog blijft van ons geheeie volk zware offers eischen, die, naar ik vast vertrouw, ook verder bereidwillig znllen worden gebrackt. Niettegenstaande gerezan moeibjkheden, ter.gevolge waarvan de economische toe- stand een voortdrrrend ernstiger karakter aanneemt, bleven onze betrekkingen met alle mogendheden van vriendschappeljjken aard. De verpiichtingen die op een neutraien staat rusten, zal ik met onveranderde nauwgezetheid en vastberadenheid blijven nakomen. De beproefde eensgezindheid der natie geeft mij steun bij tnijn onwrikbaar voor- nemen onze onrfhaukelijkheid tegen iedere aanranding tot het uiterste te verdedigen. Dit belet niet, dat getracbt zal worden de lasten der mobitisatie zonder vermin- dering der weermacbt, te veriichten. De voorziening in het, uit de tijdsom- standigheden voortvloeiend gebrek aan nood- zakelpke levensbehoeften blijft het onder- werp van mijn voortdurende zorg. Ik ben er op bedacht de daartoe strekkende maaU regeien zoo weinig drukkend mogelijk te doen zijn en te streven naar zekerheid van de reehten naast de pliehteu der ingezetenen. Reeds thans zal voile aandacht worden gesehonken aan de maatregeleu, die na den oorlog zoowel bier te lande als in de kolo- nien .zuDeh moeten worden g^troffen om de zoozeer ontwrichte handel en nijverheid de voorlichting en steun te geven die alsdau zij behoeven. De toestand van 's lands schatkist wordt steeds meer zorgwekkend en vordert dringend zooveel mogeigk beperking van uitgaven. Daarnevens zullen ingrijpende madtregelen tot versterking van de middelen niet kunnen uitbiijven. Instelling van een Departement van Onderwps, Kunsten en Wetenschappen en een ander voor Arbeidsaangelegenheden ligt in mijn voornemen. De uitvoering van het gewjjzigd artikel 192 der Grondwet zal in den geest van onderling vertrouwen en toenadering die de herziening heeft gekenmerkfc ten spoedigste en met kracht worden ter hand genomen zonder dat deze uitvoering wordt vertraagd, zullen, ter wilLe van de billijk- heid onverwijld de noodige voorstellen' worden ingediend tot wegneming van de steeds toenemende ongelpkheid in bezolai- ging van openbare en bijzondere onder- wijzers. Aan de in 1913 tot stand gekomen Verzekefingsweiten, zal zonder vertraging uitvoering worden gegeven voorstellen tot aanvulling van die wetten zullen U ver- volgens worden gpdaan. Een opbouw der soeiale wetgeving zal worden voortgezet. De regeling der col- lectiev# a) beidsovereenkomst, zoo v?at de publiakrechtsrlijke als de privaatfechter- lgke z|d« betrc ft, zal worden ter hand ge nomen. De uitvoering van "Waterstaatswerken, daaronder begrepen de drooglegging der Zuiderzee, zal met kracht worden voortge zet en endernomen. Het ontwerp der Tndische begrootihg dat U zal worden aangebodea, is dit jaar voor het eerst in Indie in openbare behandeling voorbereid, De goede verzorging van de geestelijke en stoffelijke btlangen der in- iandsche bevolking heeft mijn voortduren de _aa&dacht. Met siipte eerbiediging van de godsdienstige overtuiging der ingezete nen, wordt dankbaar de steun aanvaard, dien het Wester3eh particulier initiatief biedt en met name de hooge beteekenis erkend van den arbeid der Chxistelijke Zending. Tegen drank en opiummisbruik zal de strpd krachtig worden voortgezet. Ruimer deelneming van de ingezetenen aan de be- hartiging van de locale belangen en uit- breiding van autonomie en zelfbestuur zullen zoowel de eigen-geaardheid der bevolking tot haar reeht doen komen als de vigwil- lige saamhoorigheid met bet moederland sterken. Deze strekke tot hechten grond- slag voor de krachtige eonomisehe en mi- litaire weermacht waarvan de vorming zooveel mogelpk zal worden voortgezet. In de West-Indisclae kolonien wordt mede d« druk der tgdsomstandigheden gevoeld, saar sterking van haar draagver- mogea zal worden gestreefd. Bij het toeaemen der Binnen- en Buiten- landsehe moeilgkheden vertrouw ik des te vaster ep uw onverdeelde medewerking. Met de bade, dat God ons volk in een- dracht mege sterken en door de zware tijden tot betere dagen moge voerren, ver- klaar ik d® gewone zitting der Staten Ge- neraal geopend. Een vergissing in den yerkiezlngs- uitslag Men schrijft aan de ,/N. R, Ct." Naar mg heden uit betrouwbare bron ter oore kwam, zgn er touten geslopen in het opmaken der egfers voor het proces- verbaal der in Juli gehouden verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het antwoord op een ter bevoegde plaatse gestelde vraag bevestigde dit gerucht. Die fouten schuilen in het district Deventer en Eoschede. Het stemmen-aantal een verschil van 2500 wordt ^enoemd moet dei^ vriiz.- dem. ten goede zgn gekomen, ten koste van rechts en van de soc.-democraten De zaak is in handen van den voorzitter van het Centraal Stembureau in Den Haag. Vermoedelijk zal men~ van reehts trachten te verkrijgen, dat de Kamer zieh incompe tent verklaart de geloofsbneven goed te keuren. De N. R. Crt. schrijft nader Men meldt ons naar aanleiding van het bericht in sns blad van gisteravondDe voorzitter van het centraal stembureau in Den Haag deelde mg hcden mede, dat het juist is, dat er in der. kieskring Zwolle bg het vaststellen van het proces-verbaal onregeimatigheden zijn voorgekomen. Kwade trouw is daarbij eehter uitgesloten. Het valt te betwijfelen, of die onregeimatig heden wel van dien etnvang zijn, als het bericht doet veronderstellen. Zij zijn mis- sehien zoo onbeduidend, dat er geen open- baarheid aan zal worden gegeven. Mocht dit wel het geval zijn,'dan zou dit moeten plaats vinden in de Kamerzitting en zullen de Handeiingen_hiervan melding maken. Hetgeen te Zwolla is geschied, zal in ieder geval wel niet die gevolgen hebben, als het bericht aangeeft. De griffier der Tweede Kamer heeft de image der desbetreffende stukken niet.toe- gestaab, daar de commissie voor b^t onder zoek der geloofsbrieven heden wordt be- noemd en mea in deze de Kamerzitting zal hebben af te wachten. Een nieuwe Kamerclnb. De Kamerleden Kdithek, Kruyt, Van Ravensteijn en Wijnkoop hebben besloten tot het vorrnen van een Kamerclub op den gro'ndslag van het revolutionair socialisme, met volkomen vrijheid, bij principieele ver- schillen aan eigen inzichten uiting te geven. Het secretariaat zal worden waar genomen door den heer Kruyt, te Utrecht. Deze nieuwe Kamerclub had besloten, de opening van de Staten-Generaal niet bij te wonen, als protest tegen het koning- schap. Protest tegen scheniling van deNeder- landsclie onzijdigheid. 1 (Officieel). Het Ministerie van Buiten- landsehe Zaken deelt het volgende mede Op 27 Augustus j.l. te 7 u. 25 min. v.m. werden aan boord van het bewakings- vaartuig in de Wielingen, geankerd binnen de territorial wateren, boven Nederlandsch gebied twee Engelsche landvliegtuigen waargenotaen. Zij vlogen op een hoogte van ongeveer 200 meter in Zuidelgke richting om vervolgens, ombuigende naar het Noordwesten, over het bewakingsvaar- tuig been te vliegen. Toen de vlmgtuigen circa 100 meter achter het bewakingsvaar- tuig waren gekomen, liet een der vlieg- tuigen onmiddellijk achler elkaar twee bommen vailen. Een bom kwam aan bak- boord aehter het schip, op 50 meter afstand neer, zonder te ontploffen. De tweede bom kwam aan stuurboord achter het schip op 30 meter afstand neer, en cmplofte. Schade aan het bewakingsvaar- tuig werd hierdoor niet aangericht. Helzelfde vliegtuig vuurde daarop met een maehinegew-pr ongeveer 15 schoten af, waardoor bet schip niet werd getrofifen. Noodseinen werden niet gegeven, zoodat van Nederlandsche zijde op de vliegtuigen werd geschoten. Het weder was goed, het zicht lichtelijk heiig. Aan Hr. Ms. gezant te Londen is opge- dragen bij de Britsehe regeering met klem te protesteeren tegen deze ernstige seheDding van de Nederlandsche onzijdigheid. Kon. Nationaal Steuncomite. Tengevolge van zijne benoeming tot Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft de heer Van IJsseistegn zgn functie van algemeen secretaris van het Koninkiijk Nationaal Steuncomite neer- gelegd. Als plaatsvervangend algemeen secretaris treedt op de inspecteur lste klasse bij den centralen dienst der arbeidsinspectie, de heer C. J. Ph. Zaalberg, die aan den heer Van IJsselsteijn als directeur-generaal van den arbeid was toegevoegd. Voorts heeft Mr. Treub, in verband met zijn ontsbag al3 Minister van Financien, zgn functie van eersten algemeenen voor zitter van het Koninkiijk Nationaal Steun comite neergelegd. Thee in hotels ena, Het Bureau voor Mededeelingen inzake de Voedselvoorziening meldt: Herhaaldelijk komt het nog voor dat in hotels, cafe's, restaurants, lunchrooms e.d. aan het publiek thee wordt gesehonken. Dit is in strijd met het schenkverbod voor thee, dat voor de hierboven bedoelde bedrij- ven slechts van 15 Juni tot 15 Augustus I.I. is opgeheven geweest. Sinds dien ishetweder verboden thee te schenken. Houders van hotels enz. stellen zich dus door het schenken van thee bloot aan eene vervol- ging, wegens overtreding der Distributiewet, maar loopen bovendien gevaar nitgesloten te worden van de distribute van koffie. Nederlanders in Amorika tot leger- dlenst geprest. De Nedarl. meldc al verscheiden vcor- beelden te hebben gehoord van Nederlanders, die, schoon nog niet genaturaliseerd, bg het Amerikaansche leger worden ingelijfd. Het blad meldt „Als de voorloopige stappen zgn gedaan om mettertgd Amerikaansche ""burger te worden, schijnen onze landgenooten een- voudig als dienstplichtig te worden be- scheuwd. Een vaste lijn. wordt daarbij niet getrokken, want ons is ook het geval mee- gedeeld van een Nederlander, die voor de keus werd gestsld om of binnen zekeren tgd naar zijn land terugte keeren of te die nen. De joDgeman wou niets liever dan terugkeeren, al moest hij prijsgeven wat hij door zijn werk in Amerika had bereikt, maar aangezien er in die dagen geen schip naar ons land vertrok, moest hij in Ameri- ka blijven Vermoedelijk staat hij nu reeds aan het Westelijk front, als bg nog leeffc. Zijn familie hier te lande heeft niets meer van hem vernomen. ,,Van een auder ongenaturaiiseevd land- genoot wetfen wij, dat hij, ondar.ks zgn protesten en zgn beroep op den Nederland- schen consul, tot zijn stomme verbazing, zooak, hg schrijft. als soldaat ove? den Oceaan werd gestuurd. Men had hem gevraagd of hij burger wilde worden, maar hij had geweigera. Trouwens, dat hij nog Nederlander was, bleek hieruit, dat de consul m&eite voor hem heeft gedaan. Maar /r/macht maakt recht" schsijffc bij, #al zgn er ook nog zoo veel schoone idealen". ffHet is bekend, dat onze Regeering haar best doet, de Nederlanders in Amerika uit het leger te houden. Of het iets he]pea zal Yerzekering van Amcrikaansclie soldaten. Een inwoner van Enschede, wiens zoo'n in Amerika woonde sn thans als soldaat aan het Westfront bg de Amerikanen dient, ontving van de Amerikaansche regeering een polis, voigens welke hem, indien zijn zoon mocht sneuvelen, een uitkeeriug wordt gedaan van 10.000 dollars en Ingeval van invalidideit eene vergoeding van 57.50 doll, per maand. Yet. Er zgn in de laatste dagen bg herbaling berichten in de bladen versckenen betref- fende verlenging van den duur der vetkaart vermindering van het rantsoen derhalve met ingang van den eersten termgn der De Burgemeester van TER NEUZEN hrengt ter algemeene kennis, dat de in deze gemeentewonende personen, geboren in een der jaren 1806, 1897, 1898, die hetzij voor, hetzij na hun indiensttreding voor den dienst ongeschikt zijn verklaard met uitzondering van lion, die in en door den dienst ongeschikt zijn gevvorden of die langer dan zes maanden in werkelijken dienst zijn geweest gelcgenheid hebben zich aan. een keuring te onderwerpen bij den keuringsraad, die zitling houdt te Ter Neuzeil in het Gemeentehuis. DATUM WAAROP DE KEURINGEN PLAATS HEBBEN. Donderdag 10 October 1918. Yrijdag 11 October 1918. Zaterdag 12 October 1918. UUR DER KEURINGEN. .LAARKLASSEN DIE ZICH AAN DE KEURING IOJNKEN ONDERWERPEN. v.m. 9 uur 30 min. n.m. 1 30 v,m. 9 n.m. 1 v.m. 8 30 30 30 Jaarklasse 1916, Nos. 1 tm 25. 1916, overigen. 1917, Nos,! tm 12. 1917, overigen. 1918, No. 1 t—m 20. 1918, overigen. Het welbegrepen eigenbelang van ^de hiervoren aangeduide personen maakt het seer tvenschelijk, dat zij zich voor deze keuring aanmelden, o.a. omdat zij, ingeval zij ongeschikt mochten blijken nadat zij in werkelijken dienst zijn geoteld en alsdan weder huiswaarts worden eezonden. daarvan moeilijkheden kunnen ondervinden ten aanzien van hun maatschappelijke of studieb'e- lansen. Hjj, die bij de te houden keuring geschikt wordt verklaard of omtrent wien niet naar de gestelde reoeien uitspraak kan worden gedaan, komt tot den landstorm te behooren. B Wenscht een ingeschrevene voor een anderen keuringsraad of wel op een anderen tijd en plaats het onderzoek te ondergaan, dan kan de Voorzitter van den keuringsraad, voor welken hij is opgeroepen, hem daartoe op zijn verzoek toestemming verleeneh. Hij. die binnen het liijk zich in verzekcrde bewaring bevindt of verpleegd wordt in een rijks- werkinrlchTing, een rijksopvoedingsgesticht of een tuchtschool, kan het onderzoek ondergaan ter plaatse, waar hij zich bevindt. Ook kan ter plaatse, waar hij zich bevindt, het onderzoek warden ondergaan door hem. die binnen hit Rijk verblijft en doet blijken door ziekte of gebreken btiiten staat te zijn voor den keuringsraad te verschijnen. Hij, -die woonplaats heeft of verblijf houdt in het buitenland, kan, indien hij door ziekte of ge breken buiten staat is voor den keuringsraad te ver schijnen, bij dien raad voor de sfuiting zijner zitting een verklaring inzenden, welke rnoet zijn afgegeven door twee geneeskundigen, ter plaatse van afgifte bevoegd tot uitoefening van de genees- en heelkunde, en nit welke verklaring moet blijken lo. dat hij met geslachtsnaam, voornamon en leeftijd aan te duiden wegens ziekte of gebreken buiten staat is voor "den keuringsraad te verschijnen 2o. dat hij door hen, die de verklaring hebben afgegeven, ongeschikt voor den dienst wordt geoordeeld; 3o. van den aard en den graad der ziekte of het gebrek, op grond waarvan de ongeschiktheid aan- wezig wordt geacht, zoomede van de bezwaren, door de ziekte of het gebrek veroorzaakt. liedoelde verklaring mag op den dag, waarop zij hij den keuringsraad inkomt, niet ouder zijn dan twee maanden, terwijl de handteekeningen van hen, die haar hebben afgegeven, behoorhjk voor echt moeten zijn verklaard, onder bijvoeging, dat zij, door wie de handteekeningen zijn gesteld, ter plaatse tot uitoefening van de genees- en heelkunde be voegd zijn. Hij, die door den keuringsraad geschikt is ver klaard, kan binnen tien dagen, nadat de uitspraak door den Voorzitter Van dien raad in het openbaar is medegedeeld, een nader onderzoek aanvragen bij den herkeuringsraad in de provincie, waar hij in het keuringsregistcr staat ingeschreven. Hij moet zijn aanvrr.ire daartoe tegen ontvangbewijs inleveren bij den Burgemeester der gemeente, waar hij in het keuringsregister staat ingeschreven. Wenscht een ingeschrevene bedoeld nader onder zoek voor .een anderen herkeuringsraad te ondergaan, dan kan de Voorzitter van de herkeuringsraad in de provincie, waar hij in het keuringsregister is inge schreven, hem daartoe op zijn verzoek toestemming geven. Bij de keuring bestaat gelegenheid om op te geven bij welk korps belanghebbende het liefst zou dienen. Er bestaat echjter geen zekerheid, dat aan zijn wensch kan worden voldaan. Verschijnt de persoon, die een nader onderzoek aanvroeg, niet voor den horkeuringsjaad, dan wordt zijn aauvraag om herkeuring als vervallen beschouwd, tenzij hij a. blijkt door ziekte of gebreken tot verschijning voor dien raad buiten staat te zijn. h. zich in verzCkerde bewaring bevindt of ver- verplecgd wordt in een rij^gwerkinrichting, een rijks opvoedingsgesticht of een tuchtachool c. in het buitenland woonplaats heeft of verblijf houdt en vdor de s'uiting dpr zitting van den her keuringsraad een verklaring heeft ingezonden als hiervoren nader is omschreven onder de bepalingen ten aanzien van hen, die in het buitenland wonen of verblijven. Ter Neuzen, 17 September 1918. De Burgemeester vooriioemd, J. HUIZINGA. Grootli. prijs per gros 500 yards. Tusschenh. prijs per gros 500 yards. Kleinliandelprijs per 500 yards. GARENNUMMER 3 draads p. draad meer of min der hooger of lager. 3 draads. p. draad meer of min der hooger of lager. 3 draads. p. draad meer of min der hooger of lager.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1