No. 6736. Zaterdag 14 September 1918. 57e Jaargang. J 1! r Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Gemcentobegrootiag. ■MMZEijSrrxi .blai.'. Aaawping Yerkrijgbaarstelli&g LeYensmiddelea- Uitreiking Vetkaarten. Laiidbouwber^olstsn. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in de week van 16—22 September* mag worden afgegeven opbonNo. 10b 70 gram Kaas20plus. g n lib 70 Volvette Kaas. huh 12b 125 u Bruine Booisen. huh 13b 125 Witte Boonen. 14b 3 E.G. &ardappelen, it h 15b 2 n u H 16b 75 gram Havermout, 0 g 0 17b 1 reep Cbocolade. 00 0 18b 250 gram Suiker (Melis of bijsoorten). 000 7 le serie der kinder-suiker- kaarten 250 gram Suiker- (Melis of bijsoorten). Ter Neuzen, 13 Sept.' 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. <jp vertoon der Rantsoeneeriugskaarten zal op Omstiag II Sept* s. de uitreiking plaats hebben der riieuwe kaarten voor boter, melamge A, aselsnge B en nermaal-margarins (2e tgdvak) en wel voor de bouders van Rantsoeneerings- kaarten No. 1— 250 van 9—10 uur v.m. 0 251- 500 501- 750 0 751-1000 v 10-11 g g 11 12 g g 0 1—2 g n.ra. g 1001-1250 0 2—3 1251-1500 3-4 0 1501—en hooger K 4—5 K Voor de bewoners van wijk O nuramers 1-186 en 202-224 bij den heer J. Jassin, Hoofd der School te Driewegeu en voor die te Sluiskii bjj den heer C. Mbolbroek aldaar. Ter Neuzen, 13 Sept. 1918. De Hoofdcontroleur-Boekhouder van het Levensmiddelen bureau, L. W. RUN BERG. TER NEUZEN, 13 Sept. 1918. Het weerberieht van het meteorologiaeb Institunt t« De Bildt van heden iuidfc als volgt Hoogste baroraeterstand boven 760 Zuid- Duitschiand. Laagste barometerstand 742.8 Haparanda. Verwachting tot den avond van 14 Sept. Meest matige westelijke tot zuidwcstelijko wind, zwaar tot half bewolkt, wellicht nog enkele regenfeuien, iets warmer overdag. Gemesnteraadszitting. In de Donderdag gehouden vergadering van den gemeenteraad, waarin met uit- zondetmg van de heeren "Van Hagselt en Van den OudeD, alle leden aanwezig waren, werd mededeelng gedaan van een scbrjjven van bet Eon. Nat. Steuncomitd, dat dit bereid is 50 °/0 bij te dragen in de meerdere kosten die de uitvoering van de beschreven werken als middel tot werkverschaffing zullen kosten boven aanbesteding op de gewone wijze. Naar aanleiding van bet bedanken van den heer Van Pienbroek, voor de benoeming tot distributie-geneesheer, waarna door Burg, en \V«tb. de heer Eggink is aange- wazen, werd over die bandeling bevreem- ding uitgesproken, dat, nadat eerst de Raad de benoeming bad gedaan, noch de Raad, nosh zelfs de commissie van bijstand daariu verder waren gektnd. Dit heeft den heer Nolson aanleiding gegeven ontslag uit die commissie te fceaen. De Voorzitter gaf te kennen dat Burg, en Weth, hebben ge« meend in het algemeen belang de zaak aldus te moeten oplossen, daar de benoeming aan hun college behoort, docb dat het niet de bedoeling was, den raad of de commissie te krenken. Ingekomen zijn brieven van Ged. Staten, waarin deze te kennen geven, bet onraad- zaaa te aehten, dat op alle scholen onder- wgs wordt gevea in de Franscbe taal, daar alsdan nog tjjd voor de andere leervakken, waarvoor die toch al bsperkt is, moet worden onttrokken. Voor de kom wordt het voldoende geacbt, dat dit onjslerwijs aan school B wordt onderwezen, Voorts geven Ged. Staten te kennen zich ni«t te kunnen vereenigen mat het besluit tot opheffing der M. U. L. O. school, die voor Ter Neuzen noodig achten, terwijl hun uit de siukken niet biijkt, dat dt inriehting van school B aan de daarvoor gestelde eischen voidoet. Daze zaak zal uader bij den Raad in bespreking komen. Uit een schrijvea van den Minister van Waterstaat biijkt, dat vooralsgog niet het voornenaen bestaat het" z.g. eiland tusschen de ouda kanaalarmen geschikt te maken voor los- en laadplaate voor de binntnvaart, door diUmet eeu dam mat den vasten wal te verbinden. Ter iegeraoetkoming aan da bahoefte sal da oostslijke kaoaaldgk van den middenarm daarvoor geschikt wordan gemaakt. De gemaantebegrooting voor 1919 is aangeboden opeeneindcijfervan f\67.599,09, terwjjl de hoofdeljjke omslag is uitge- trokken op 90.000. Voor het loopende_ j«r is dat bedrag 78.750. Het varzoek van den heer 1. de Groot ora vergunning tot aansluiting van zjjn perceel aan het rijkstelefoornet is aange- houden, daar deza met het oog op het doel waarvoor dit geschieden moet, volgens art. 37 en 38 der w$t op het l.o., eerst dispen- satie aan Ged. Staten behoort aan te vragen. Besloten werd, de teekenbehoeften, be- hoorende san de opgeheven M. U. L. O. sehool veor de helft te schenkan aan de R. H. B. S. en voor de andere helft aan de ta stichten Ambachtsschool, ten gebruike van tninvfermogende leerlingen. Daar de benoamde vorloskuadige, mej. M. Bouters® hare vestiging alhier afhac- kalijk maakt van vtrhooging der thans 375 badragende jaarwedde, is overeen- komatig het voorstel van Burg, en Weth. besloten die te verhoogen tot J 500. Besloten werd tot uitbetaling der aan de Zeeuwsch-Vlaamsche TmniwegE?aats«h8p- pjj toegekend® subsidie. Aanvankeljjk is de Raad daartoe niet genegea geweest, op grond dat de lijn te Driewegen niet is ge- legd veigens hst verlangea van den gemeente raad, doch volgens de voerwaarden moest daaremtrent BOTerleg warden gepleegd." Dit is gesckied en ook werd erkend, dat vrjjwel aan v^erschillende geopferde be- zwarea is tegemoet gekomen. Burg, es Weth. werden gemachtigd te voldoen aan verzoek van bewoners vac den Baandgk tot het maken van een welput in die buurt. Aan de firma P. J. van de Ssnde werd vergunning verleend tot het aanleggen van een rioleering door de Brouwergstraat Op een verzoek van mej. de wed. 1. Standaert om haar in de gelegen'neid te stellen den door haar in erfpacht bezeten gemeentegrond af te koopen, werd te ken nen gegeven, dat zij dien grond kan koopen tegen 4,50 per lis. Naar aaul iding van een verzoek van het bestuur der Chr. bewaarsehool aihier om subsidi9 werd besloten onder eenige voor- waarden eene subsidie toe te kennen van 500. Daar het vermoedeB werd geoppetd dat inwilliging van het- Terzoek van den heer J. A. ran Rompu, om aan hem te ver koopen ongeveer 32 M3. grond, gelegen voor zjjn stalling aan het Tuinpas aan leiding zou kunnen geven tot belemmering van het verkeer, werd deze zaak aange- houden voor een onderzeek in loeo. Gunstig werd besshikt op een veraoek van de heeren J. van Luik en M. de Jonge, om het terrein langs de Soheldekade, thana bij hen als tuingrond in gebruik, op dezelfde voorwaarde te verpachten voor den tjjd van 4 jaar. Aan den heer E. van den Eeekneut werd uitweg verleend door den brandgang aehter zjjn perceel in de Donze-Visserstraat. Naar aanleiding van de lichtvoerziening te Siuiskil en Driewegen was door de com missie, beslaande uit de heeren De Bruijne, Nolson en Geslhoedt, een zaer uitvoerig rapport ingediaad. Aan de hand van de feedrijfgresuitaten vaa de electrische centrals te IJzendgke werd aangetoond, dat de ex- plsitatierekening, die de vorige week aan den gemeenteraad was overgelegd, te lage ejjfers aangaf. Door de commissie wordt uitgesproken de vrees, dat, wil men zich thans groote offers getroosten, om licht te krijgen, het te voorzien is, dat men zich dsaraan weer zal onttrekken, zoodra andere tijden aan- breken. Er wordt berekend, dat, volgeas de opgegeven tarieven de stroom zou wor den betaald tegen gemiddeld 1,30 per Kilowattuur, dat een zeer hooge prgs is. Zjj acht het engeraden dat- de gemeente de exploitatie zelf op zich neemt, doeh stelt voor, aan iader der buurten, indien zij zelf eene exploitatie st.chten, eene jaarlijksehe aubsidie te verleenen vaR ten hoogste 2000. Dit voorstel is aangenosaen. Bij de besprekingea werd lezing gegeven van een brief van den roorzitter der com missie te Driswegea, die daarin h«t ver- moe'den uitspreekt, dat, indien het verlich- ting van de kom betrof, door de gemeente kracktiger zou worden opgetreden. De veorzitter wilde niet ontkenaen, dat, indien de gemeente in de kom vrij ware, dit mis- sehien he* geval zou zijn, rnaar dat dan oek niet uit het oog moet worden verlo- ren, dat de exploitatie in ds kom rente- gevend zou zjjn. THans achter verlangen de eoBiiuissiiis der buurten, dat de ge meente d'a volla hand :.ou dompelen in eene gewaagde oad; rnemin waarean zy zelf misschien nog niet met den vinger sou willen raken. Met de subsidie van de gemeente, die de rente van het noodige kapitaal ver- zckerd, acht hij, wanueer in de buurtsn een cooperatieve veresaiging wordt opge- rieht, het expioiteerea eeaer centrale wel uitvoerbaar. Bij de beoordaelieg van dea toestand moet ook niet ait het oog worden verloren, dat de gebruikers van eleeirisehe stroem in de kom dit zelf geheel beta'ea en de gemeente volgens ds beraktning ook op de straatverlichting nog een veordeel bezorgen van 3000 'sjaars. Niettegenstaande daar eene centrale bestaat, zjja er toeh aog 1000 gezicnen vek dat licht verstoken. Daar waarschgnlijk nog eenig materia*!, ook meters, zal kunaen worden betrokken, werdt feet misschien mogelijk dat nog door dubbel aansluitingen, een lOOtal gezinnen zullen kunnen worden geholpen, maar daarmsde is de grens .van bet mogelske bereikt. De overige 900 kunnen absolunt niet geholpen worden, daar de centrale gees nieuwe machines, die alsdan noodig zjjn, kaa aanschaffen in verband met den ooriog. Daartegen kan nu eenmaal geen mensch iets doen. In aanmerkiHg nemende die 900 lieht- looze gezinnen in de kom, kunnen de 300 te Sluiskii en 150 te Driewegen nog niet van ackteruitzetting sprekeu. Ten behoeve van aileenwonende land- bouwers en dergeiijke heeft het gemeente- bestuur een partrjtje irbid aangekocht, voor distribute en zal vraehten nog wst te krjjgen. Aan de beer H. L. C. Kok is eervol ontslag verleend a is onderwjjzer aan de M. U. L; O. school, wegens sgne benoe ming tet leeraar aan de R. H. B. S. en aan den Ned- Bond van gemeenteambte- naren werd et-na jsarljjksehe bjjdrage van f 15 toegezegd voor het op te richten vacanlie- en rustoord. Ten slotte bekweek de heer No!s?nvoor den asndrang uit den raad om terug te komen op zij ontslag-aanvraag als lid der commiatie van i ijstand voor het distributie- bedrpf. Ka»tongereeht. Hedenmorgea werden voor het kaatoa- gereefet alhier behandsld enkela zaken ter zaks vaa overtrading der teeltregelicg. Bg die tegen den k'oopman M. alhier, werd vrijvpraak gevraagd, daar, blgkess hetondsr- aoek, da teelt was aangevangan v66r hat. in- werkingtreden vaa het varbod. Tegen Gh. P. ta Sag van Gent, die in de g«me«nte Westdorpe wjjnpe6n verbouwde zondifr vergunciag van dea burgemeester, in oydracfet vaa eea Belgiscfeen eigeoaar en gebruiker dier grondea, meenas.de, vol gens het tractaat in 1843 tasschen Neder- land en Belgie gesloten, voor dio binnen 5 E.M. van de greas gelegea groaden niet aan de teeltregsling onderworpea te sijn, werd 50 boave subs. 50 dagen hecht. geeischt. De^ verdediger Mr. flejjse uit Middelburg pleitte vrijspreak. Vereeniging Bidt an "Werkt. Zooals uit Bohterstsande advertentiebiijkt, zal bovengenoemde afdeeiing van het NederJandsch Jongelingsverbond alhier van 18 tot en mei 20 Sep ember in haar lokaal Bethel in de Verbindingsstraat vergade- ringen houden, isderen avoad aanvangende em 71/2 uur. Laiuberfy brik«tten. Jl. Woendsg hebben wij in het „Veree- ninginsgebouw" alhier een proefneming hijgewoond met ,/Lamberty briketten", eene nieuwe brandatof, die nog niet onder de distribute vait. ilij het betreden van het lokaal was de warmte terstond merk- baar. De vulkaehel stond luBtig te bran- den. Deze biiquetteD, die ongeveer de grootte en vorm hebben van een waal- steen, worden, alvorens ee in de kachel te werpen, stukgeslagen. Ze geven geen walm of rook, maar het ap de wgze van eokes gloeiende vuur verspreid een krachtige warmte. Er blgft zoo goed als geen asch over. In deze tjjden van braadstoffen sehaarschte zullen deze briqustten zeker een welkome aanvulling van den' voorraad mo- gelijk maken. Een demoHstratle om aardappelen. Te Viissingen verzamelde-zich Donder- dagavond voor het stadhuis een groote me- nigte mannen vrouwen en kinderen, die wilde demonstreeren in verband met de ge- ringe aardappelrantsoeneering. Een depu- tatie uit de arbeiders werd ts woord gestaaa door den wethouder den heer Van Niftrik, voorsitter van de levensmiddeleneommissia. Na dit^OBderboud deeide een der leden van de depat&tie mede dat de heer Van Niftrik, hen had uitgenoodigd Vrijdagavond bij eea vergadering der commissie aanwezig te zijn en zjjn voile medewerking toezegde om alles te doen ora meer voedsel te krjjgea. Spr. raadde de aanwezigen aan rustig uiteen te gaan. Hieraan werd voldaan, alleen bleven Dog velen eenigen tjjd staaa voor asn goed van vleesch voorxiena slagerswinke!, maar toen deze gesloten werd ging men ook hier uiteen. Een prettige verstaadhoudlDg. 1b een gecombineerde vergadering van de besturen der afdeolingen van de Libe- rale Unie, den Vrgz. Dem. bond en ds S. D. A- P. te Oost- en West Souburg is een motie aangenomen, waarin afkeuring wordt uitgesproken over de houding van den burgemeester dier gemeente, den heer P. S. Bateaux, in de laatste raadsvergade- ring, en waarbij besloten werd bjj den mi nister van Binnenlandsehe Zaken en den commissaris der Koningin te klagen over de slordige wgze, waarop de burgemeester zjjn ambt waarneemt. De afdeeiing der Unie verklaarde boven- dien den heer G. Danietse Sr., wethouder der gemeente, vervallen van zjjn lidmaat- schap van de afdeeiing wegens diens anti- vrjjzinnige houding in dezelfde raadsverga- dering. OSSENISSE. Op verscbillende akkers zgn des nachts groote hoeveelhedea boonen gestolen. De slimmo dieven slaan nset stokken op de stapels, waar omheen takken gespreid liggen. De boonen vallen daarop en door de voeht trekke* de schelpen weer samen, zoodat er ocgensehgnljjk niets is gebeurd, en men den diefstal slechts kan eonstatearen, als men de stapels van nabjj bekjjkt, of els men gaat mermen. BOSCHKAPELLB. Een witte zwaluw vliegt hier rond tus- sehen gewoon gekleurde. Men heeft ge- tracht den vreemden vogel te vangen, maar dit is nog niet gelakt. TERHOLE. Het driejarig zoontjs van den landbou- wer V., kreeg zoo'n geduchten slag van een paard, dat geaeeskundige hulp niet meer mocht baten, eo bet knaapjs spoedig daaraa overleed. KOEWACHT. Woensdsgvoormiddag vlogen boven den Kernemelkpolder twee Duitsch® vliegma- chines, dicht bg elkaar. Daar zg niet hoog wareD, meende men, dat er iets aan seheelde. Biijkbaar was dit echter niet het geval, wast na eenigen tijd in de lueht rondgezweefd te hebben, daaiden beide kort na elkaar even aan de andere zjjde van den electnschen draad op Belgisch grond- gebied. Verscbillende vlasbewerkers in deze gemeente zitten in groote moeilijkheid, daar enkele landboawers weigerec het aan ben toegewezen vlas te leveren. Zg heb ben zich tot het Rgkskautoor voor Vlas te Don Haag gewend met verzoek maatrege- len te willen nemen, opdat hefT aan hen toegewezen vlas alsnog worde geleverd. Zondag 15 September 1918. Ger e for meer da Gemeente (Vlsoswjjkstraat) Tor Neuzen. 9 u., 2 u. en 8) u. (ouden tjjd), Ds. van Oord van Middelburg. Lokaal „Eben~Ha2eer" (Kerkhefiaan). Ter Neuaen. 5) Svasgeliaatie, Adres Z.-Laiidbeuw Maatsctappij. Het Zoeuwseh-Land en Tuinbouwblad meldi Op het adres der Zeeuwsche Landbouw* maatsehappij tot den Minicter gericbt om den prijs van Zeeuwsche vette kleiwol als nog met 15 cent per E.G. te verhoogen, is afwjjzend beschikt. Eveneens is afwijiend beschikt op het verzoek om in 1919 in Zeeland karwij te lnoged verbeuwen, zoodat de reeds te velde ataande karwij zal moeten warden cmge- ploegd. Gunstig is beschikt op een verzoek, alsnog iemand uit de gebiedea voor consumptie- aardappelen tos te voeg^n als lid van de coramissie in zake tiardapp laangtlegsn alB zoodanig is benoemd de heer P. Linden- bergh, te Wemeldinge. Extra premie voor da teelt van winter- tarwe ef winterrogge op dit najaar ta sckeuren grasland. Alvorens de uitvoering van de Seheurwet zoo ver gevorderd kan zgn, dat voor elk be- drjjf-in ons geheele land de te scheuren op- pervlakte grasland is aangewezen, zai de eaai- tjjd van rogge en tarwe reeds zgn aangebroken. Het is echter zeer in het helang der voed- selvoGrziening, dat reeds dit najaar een zoo groot mogeljjke oppervlakte broodgraan wordt uit- geraaid op gescfeeurd grasland. De Minister van Landboaw, Nijverheid en Handel maakt hierom bekend, dat grasland, dat langer dan de laatste vier jaren otafge- broken in gras gelegen heeft en dat na aan- gifte op na te maiden wgze wordt gescfeeurd, tussehen heden en 15 November 1918 en nog dit najaar wordt bezaaid met rogge of tarwe, sal worden geaeht te zjjn gescfeeurd krachiens de Seheurwet, voor zoovarre betreft het recht der belanghebbenden op de toe te kennen schadeloosetellingen en dat daarboven nog een exira premie van 100 per H.A. (zaaiens- veld) zal worden toegekend. De oppervlakte, die aldus in een bedrgf met tarwe of rogge wordt bebouwd, zal boven- dien ten voile in mindering komen van het aantal H.A., waarop ten laste van dat bedrgf scheurplicht wordt gelegd. Van het voornemen tot het scheuren van grasland en het bebouwen daarvan met rogge of tarwe naar aanleiding van deze bekend- makiDg zal zoo spoedig mogelijk aangifte moeten worden gedaan bjj het gemeenleijjk Landbnuwkantoor (Plaatsslijke Landbouwcom- missie) der gemeente, binnen weiker gebied het te scheuren grasland is gelegen. Dasrbjj dient te worden opgegeven lo. naam en woonplaats van den aanvrager en dito van den eigenaar 2o. kadastrale nummers van de pereeelen grasland, dis gescheurd zullen worden 8o. nauwkeurige grootte van elk pereeel in H.A. en A. (slooten, greppels en verdere niet bebouwbare gedaelten niet medegerekend) 4o. naam van het gewas (tarwe of rogge), dat de aanvrager op elk perceel wenstht te verbouwen 5o. zoo nauwkeurig mogelgk de datum, waarop tot het scheuren zal worden over- gegaaa. De plaatselgke kantoren zenden wekelgks de ingekomen opgavea toe- aan den directaur van het provineiaal prodactiekantoor, die se zoodra mogelgk laat sontroleeren en in ijne registers doet inschrjjven. Deegewenscht kdnnea zg, die op boven- stasnee gunstige voorwaarden rfeds tfeans wenschen te scheuren, ook rechtatreeks aan gifte doen bij dsn direeteur van het P. P. waaronder zjj ressorteeren. Aldaar worden ook de verlangde iclicfe- tingen verstrekt. De adressen der ProviEciale Produetiekan- toren, welke op 1 Augustus j 1. in de plaats getreden zgn der voormalige Cultuurcommissie zgnvoor Zeeland Groote Markt C 58 a, Goes De bekecdmakicg no. 18197, afdeeiing Crisiszaken, Bureau Landbouw, opgenemen in de St.ct. no. 197, vau 23 Augustas 1918, komt hierdoor te vervallen. Vlas en rlasafrallen. De Minister van Landbouw, Nijverheid ea Handel heeft vastgesteld de voigende Maximura- prijzen voor vlas en vlasafvallen geel of blauw vlas f2,50, dauwroot lste art. f2.25, dauw- root 2de srt. 11.95, Fricsch f 1.80, Zeeuwscb f2 20, groen gczwicgeld fl, snuit lste coork f 1.55, snuit 2de soort fl.25, snuit 3de sooit f 1, gezwingelds lokken, Groningsch f 0 85, gezwingelde lokken, Hellandsch f 0.80, Friesche heede, landheede, lste qualiteit f 0,60, Friesche heede, lemdheede, 2de qualiteit f 0.45, Friesehe heede, landfeeede, 3de qualiteit f 0.30, ge- zwingelde heede f0.70 per K.G., alles voor pavtgen in qualikgit evereenkomend* met de stardaardmoncters, ingesteld deor bet Rijk*- kantoor voor Vlas. De leveringsconditien aijn franc© tea der pakhuizea vaa het R. K. V. te Rotterdam of Leeuwardex. Slacliting voor eige® gehrnik. De Minister van Landbouw brengt ter ken nis van belanghebbenden, dat laedbonwers die wenschen ever te gaan tot het slachten van een rund ten behoeve van aicfe ee hun gezin voor dan aaasiaanden winter, hunne desbe- treffende aanvragen voor 1 October a.s. moeten indienen bg het Rgkskantoor voor Vee ea Paarden, te 's Gravenhage, Wagenstraat 22. J ill Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN, Gelet op art. 103 der Gemeentewet Brengen bij deze_ ter kennis van de ingezetenen, dat de Btegrooii'ng van <5e plaatselijke inkoansten en uitgnven dezergemeente, voor het jaar 1919 op heden aan den Raad is aangeboden en, voor een tijdvak van veevtlen dag-en, voor een ieder ter lezing is nedergelegd op de Seeretarie der gemeente, alwaar tegen betaling der kosten afschriften van dezelve kunnen wbrden verkregen. Ter Neuzen, den 13 September 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. HervermdKerk. Ter Neueen. u., Ds. A. Timmerman en 2 u., dhr. L. Dek. Sluiskii. fli u., dhr. L. Dek en 2 u., Ds. A. Timmerman, Bediening van den H. Doop. Hoek. 9j n. en 3} Bs- E- Raams. Zaamslag. 9k u. en u., Ds. G. van Dis. Axel. 9k u. en 2 u., DS. J. B. Th. Hugenholtz. Sas van Gent. 9J u., Ds. H. Akersloot van Hon- ten Roos. Hulst. 10 u., Ds. De Boer. Kioostersande. 10 h., Ds. W. J. van Lindonk. G&reformeerde Kerken. Hsek. 10 u. en 3 u., Ds. H. v. d. Wall. Ghr. Oerefortneerde Kerk. Zaamslag. St u. en 2J n. (*ieawe tijd), Ds. L. de Bruijne. Oud Gereformeerde Gemeente (Tlooowijkstraat). Ter Neuzen. 9 u., 3 u. ea a. (eaden tijd), leeskerk. M- K. Kerkdiensten te Ter Keuzen. Zondag zijn de H. H. Diessten om 7,en 13 uur. 's Namiddags em half drie Lof.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1