I ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEftEN. No. 6735. Donderdag 12 September 1918 57s jaar gang-. 10 m ABONNEMENT: ADVERTENTSENt aiMHITlBAAD. MACHINIST Teletooe Bit Biad msc&ynt Maandag-, Wosnsdag- en Vrjjdagamd. uitgezonderd op Feestdagan, tiij de Firma P. J. TAH DE SAHDE t> Ter Heuzsn. flantsoen Bator mz, Maxinrnmprijs Uien. Hulp-Machinist BiHHEHLAND. Per 3 maanden binnen de stad /I.—. Franco per post voor-Nederland 1.10. Bi] vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika j 1.65, oyerig Buitenland /2. Men abonneert zich bi] de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40, Voor elken regel meer 0.I& Bij cSlFect© opgaaf van driemaal plaatsing derzeifde advertentie wordt dg prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsrujmie berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor t MUSS* op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat gedurende het tijdvak 13—22 S«ptestifeer» 1918 geldig is bon 13a week der kaarten voor Boter, Melange A, Melange BenNormaal- margariue. Ter Neuzeo, 11 September 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Seeretaris. Burgemeester en WethouderB van TER NEUZEN maken bekend, ter voldoening aan cire. No. 18311, dato 3 Sept. j 1. den navolgenden maximum kleinhandsiprjjs Pootaien 10 esnt per K.G. Ter Neueen, 11 September 1018. Burgemeester en Wetheuders voornosml, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, 8eeret*rie. Burgemeester en Woikouders van HOEK roepen soliicitanten op voor de betrekking van van het Gemeentelijk Hectrisch Bsdrijf, op een jaarwedde van 1100, met vrjje woning; pensioensbijdrage 8 %- en eeD op een jaarwedde van f 650,pen sioensbijdrage 8 Indiensttreding zoo spoedig mogeiyk..^ Sollicitatien kunnen tot- en met 14 September franco worden ingezonden aan den Burgemeester. De opening dsr Staten-GeneraaL Est ligt, naar wjj verneman, in het voor- nemen dat H. M. de Koningin persoonljjk de nieuwe sitting van de Staien-Generaal, op Dinsdag 17 dezer, zsl spenen in de Ridderzaal. De nieuvr© Ministers. Daaromtrest sehrjjft de H. Crt. Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruys de Bseren- brouck, die het formateurschap van het nieuwe Kabinet op zich heeli genemeu, werd in 1873 te Maastricht geboren. Hp is de soon van den oud- Minister van Ju- stitie Jhr. Mr. G. Ruys de Beereabrouck, die tot v66r eakele tuaacden Cosamissaris der Koningin in de provincie Limburg was, in welk kmbt de thans opgetreden Minister van BinBcnlandsche Zaken zijn radar on- langs opvolgde. Voor zjjn benoeming tot Commissaris der Koningin bedankte de heer Ch. Ruys de Beerenbreuck toen voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer, wsar- in hy onder ons oude kiessetsel sedert 1905 het katholieke distriet Gulpen vertegen- woordigde. In onze Volksvertegenwoordiging deed de heer Ruys zich kennen als een der voor- mannen van de Katholieke fraetie. Meer- malen stond hp op iensmiuatie voor voor- zitter der Kamer, waavvan hij tot viee-voor- zitter ward gekozen, na het vertrek van Jhr. Mr. vaa Nispen tot Sevenaer naar Rome. Ofscboon vurig Katholiek, heeft de heer Ruys steeds dan grootsten eerbied voor het werk van anderen, en staat hp ook daarom vooral bij de partjjen in hoog aanzien. In da Katholieke party behoort hjj tot de meest vooruitstravenden, en deed hjj veel voor de ehristelgke werklieden- en mjjn- werkersbondea in Limbarg, voor de ziekte- verzekering enz. De uit Duitschlaad naar Nederland gebrachte Katholieke dagen zjjn aan zijn initiatief te danken. De heer Ruys is ook een aeer bekende persoonljjkbeid op het gebied der drank- besirjjding en op dat van de soeiale aetie. De nieuw opgetreden Minister in vroeger jaren adrocaat te Maastricht is kamerheer i. a. d. van H. M. de Koningin. De nieuw benoemde Minister van Buiten- landsche Zaken, Jhr. Mr. Dr. B. A. van Karnebeek, is sederi 1 Augustus 1911 bargemeester ran 's Gravenhage. In dat ambt toonde hfj aich een zeer kraehtig, bekwaam en scherpzinnig bewindsman Den Haag eiet zjjn Burgemeester noode gaan De heer Van Karnebeek, die in 1874 werd geboren, in de zoon van den ond- Miuiater van Buitenlandsche Zaken Jhr. Mr. A. P. C. van Karnebeek. Hjj studeerde te Utreeht, wanr hjj in 1900 promoveerde tei dokter in de rechts- eu de staatswetenschappen, op een proef- schrift, gntiteldDe Costa-Rica^Packet- arbitrage. Na zjjn promotie verschenen van zjjn hand nog versshillende verhande- lingen op het gebied van het volkenreeht. In 1907 maakte hjj deel uit van de Ne- derlandsche delegatie ter tweede Vredes- conferentie te 'a Gravenhage, in welke hoe- danigheid hy nich belast zag met het uit- brengen van een rapport over de wetten en gebruiken van den oorlog ter zee. Voordat Jhr. Van Karnebeek het burge- meesterscbap van de residentie aanvaardde. was by o. a. ambtenaar aan het departe- ment van Kolor.ien, waar hjj in korten tjjd opklom tot chef der afdeelibg Jnstitie, Onderwjjs en Eeredienst en Nyverheid. Ten tyde dat de heer Van Karnebeek hiar als burgemeester optrad, werd reeds meegedeeid, dat zjjn sympathie naar reehts nitgaat. De nie..w K—van Justi- tie, Mr. Th. Heemskerk, antirevolutmnneir, maakt door zyn zitting nemen aan de groene tafel, hiermede voor de tweede maal deel uit van de Regeering. immers na het eftreden in 1908 vaa het Kabinet-De Meester, trad de heer Heems kerk op als samensteller en leider van het nieuwe Ministerie, wasrin hy den zetel van Minister van Binaenlandrche Zaken bezette. Zooals bekend, had Mr. Baemskerk, alvo- rens hjj voor de eerste maal hat Mmister- schap aanvaardde, vele jaren voor onder- schridene kiesdistrikten sitting in de Tweede Kamer. Kort pa zyn eftreden in 1913 asa Minister, werd Mr. Heemskerk benoemd tot lid van den Raad van State. Bij ds jos'gste Kamerverkiezingen in Juli werd by gekozen tot Tweede Kaaaerlid, voor welk lidmaatschap hjj een paar weken geleden bedankte. De nieuw opgetreden Minister van Financien, Mr. S. de Vries Ozn. (anti- revolutionnair) was laatsteljjk wethouder van Financien te Amsterdam, na tevoren wethouder van Onderwjjs aldaar te zyn gsweest. Ia 1902 volgde by den heer idenbnrg, na diens beuoeming tot Minister van KolaniSn, op als Tweede Kamerlid voor het kiesdistrikt Geuda. De heer De Vries bereikt den 50-jarigen leefiyd. Jhr. G. A. A_ Alting von Geusau (Katho liek), die aan het hoofd komt te staanvan het Departement van Oorlog, en fcsvens ala Minister van Marine ad interim op- treedt, maakte, vdoidat hy in 1913 be noemd werd tot directear-generaal van de posteryen en telegrafie, gedureude een 30tal jaren deel uit van het offioierskorps van het NederlaDdsche leger. Hij stood daarbij aangeschreven als een zeer kundig officier. Vele jaren was hy geplaatst bjj den generalen etaf. Jhr. Alting von Geusau is in 1864 geboren. De heer A. A. H. W. Kouig, nieuw- benoemd Minister van Waterstaat, is 51 jaar. Hjj werd te Maastricht geboren. Sedert 1915 bekleedt hy het ambt van hoofdingenieur-direoteur 2e kl., belast met den dienst in de achtste directie ter stand- pleats Maastricht. De heer H. A. van lJsselstejjn is 6 December 1860 te Zierikzee uit een oud- Zeeuwsche familie geboren. Hjj werd in 1882 verbonden aan de Gemeentewerken van Rotterdam, waar hjj ruim 25 jaren werkzaam bleef. Vooral voor de Rotterdamsche haven- werken heeft veel w#r^ verricht. Toen de Minister m i a iQ 19®8 TOo'nemen« i aim was da arbeidsinspecke ta reorganisearen, heeft hjj in dat jaar den heer van lJssel- steijn benoemd tot iaspecteur van den Arbeid, met den perRoealjjken titel van directeur-generaal. Het volgend jaar kwam de wettelyke reorganisaiie tet stand, waarop den heer van lJsselstejjn de general# directie van de arbeids-inspeetie werd opgedragen, welke fucetie hy tet nu toe heeft vervuld. Als vakkundig ingenieur, veeral op het gebied vaa havenwarken, heeft de heer van lJsselstejjn, aeowel binaeB- als buitens- lands, de aandacht getrokken. De heer van IJtselstejjn is lid van da Nederduitsch Hervormde Kerk, doch heeft nimmer deel uitgemaakt vaa een politieke party, nock zich op politiek terrein bewo- gen. Noehtkana gaaa zjjn sympathieeD naar reehts. Zou er sprake ziju van politieke aan- sluiting, dan zou de hser van- IJsselsteyn iw zoeken in Christeljk Historische rich- ting. De heer A. W. F. Idenbuvg (antirev.), bsnoemd sot Minister sd Kolenien, treedt thans voor de derde maal als hoofd van bet Kolonial# Dspattemeni ©p. Zyn nut- tige werksaamheid aan dat departement, zoowel als Landvoogd, mogen algemeen bekend onderateld. Mr. P. J. Mv Aalberse (R.-K.) die be- stemd is om als hoofd op treden van het nieuw te stichten depaitement van Arbeid, Na T'r1 cScnaepman,s aood werd Mr. Aal berse in Februari 1903 rot Kamerlid voor Almelo gekozen, waarvoor zijn mandaat steeds werd vernieawd. In, 1916 trad hjj als Kamerlid af in verband met zijn be- noeming tot hosgleeraar aan de TechnUche Hoogeschool te Delft, waar hij bet handels- rechr doceerde, Staathuisboudkunde, arbeiris- en fabriekswetgeving en het mjjnrecht, Als Kamerlid nasi hjj het initiatief tot het treffen van wettelyke maatrsgelen, tegen de oneerlyke concurrentie en tot het vooy- stel tot beperking van den Zondagsarbeid en naehtarbeid in broodbakkerjjen en van den arbeidsduur van bakkersgezallen. In 1905 werd by algemeene seeretaris voor de Katholieke soeiale aciie en directeur van het Centraa! Bureau der Katholieke Social® actie in Nederland. Mr. Aalberse i3 lid van den gemeente raad to Leiden. Dr. J- Th. de Yisser (Christ.-Hist.) die bestemd is voor het nieuw in te steilen departement van Onderwjjs, werd geboren te Utreeht in 1857, en promoveerde daar suxBsa cum laude tot doctor in de theelogie In 1896 richite hij mede den Christeiyk- Historiscken Kiezersbond op. Dit brack! hem in de politiek en had zjjn Kauaerver kiezing herhaaldelyk ten gevoige. In de Kamer wydde hy vooral zyn aan dacht aaa oDdezwyszaken en soeiale aan- gelegenheden. Dr. de Visser is lid van de Provincial Staten van Zuid-Holland, veldprediker in algemeenen dienst en voorzitter van de Vereeuiging voor Christeiyk Yakonderwjjs. De thans keeindigde Kabinetlerisis heeft 9week geduurd. Den 4en Juli kwam de aanvraag @m eervol ontslag van het aftredend Kabinet in. YoorzIUerscbap der Tweefle Kamer Het Nederl. Correspondentiebureau in Den Haag verneemt, dat de mogelykheid verre van uitgesleten is, dat met bet oog op de samenstelling van de nieuw gekozen Tweeds Kamer, Mr. D. Fock wederom in aanmerking aal worden gebracht voor het Voorzitterschap der Kamer. Nieuwe Kamerleden. De heer Idenburg, de nieuwbenoemde Minister van Kolonien, zal zjjn Kamerlid- msatsehap niet aanvaarden. Ook Dr. De Visser, de aanstaande Minister van Onder wjjs, bljjft geen lid van da Tweede Kamer. Het centraal stembureau zal nu tot lid van da Tweede Kamer gekozen verklaren t in da plaats van den heer Idenburg den heer J. Schouten, anti-rev., lid van den gemeenteraad van Retterdam, en in de plaats van Dr. De Yiscer den heer .T. A. Bakker, arbeider te Menaldmm. De heer Schouten stond no. 10 op de candidatenljjst, doch verkreeg 1408 stem- men, terwjjl de heer De Yeer, die no. 9 stond, alechts 148 stemmen behaalde. D# heer Bakker, die ao. 8 op de ehr._ hist. Ijjst voorkwam, heeft met 1913 stem- men no. 7, den heer Gerretsea (met 982 stemmen), overvleugeid. Thee ea tahab. Met het sieomsehip RjjBstroom, van de Hoilandsche Stoomboot-Maatschappy, zijn vaa Londen 1232 kisten thee en 2803 pakken tabak te Amsterdam aangebracht, afkemstig uit het opgevorderde Nederland- sche stoomscbip Lombok. Generaal Snijdern tegen gedeeltelijke demobilisatie? Omtrent gedeeltelyke demobilisatie kwam oak de (antirev.) „N. Haagsehe Ot." een en aoder ter oore. Zgn we wel ingelieht, zegt het blad, dan hebben dergelyke plannen niet de instemming van den opperbevel- hebber. Het is niet mogeljjk, dat daaruit op eenigerlei wyze consequences vcort- vloeien, welke vaa invloed kunnen zyn op de opperste legerleidiug. (H.bl.) Ge«n prettige intrede. De (Antirev.) #Rotfeerdammer" schryft Naar verlaidt heeft de heer J. F. Heems kerk het lidmaatschap van de Tweede Kamer aanvaard en zal hjj zyn geloofsbrieven in- zenden. Een andere beslissing hadden wij ver- wacht en na hetgeen wjj reeds over deze quaestie schreven, zal het niet bevreemden, indien wy ons leedwezen over dezen gang van zaken uitdrukken. De aanvaarding van het lidmaatschap doet ons leed, niet om redenen in den ir.Ha»"~n^an- dfin heer Heemskerk gelegen, maar om ue wyze van zyn eandicfaailui- flet kan niet anders of zjjn optreden als Kamerlid moet voor onze party-organisatie en partjj-pelitiek veel te zeggtn hebben. Het zegt ons, dat de candidaatstelling voortaan dzoe dient te geschiedeu, dst niet ter laatster instantie aan de antirevolutio- naira kiezers een candidaat wordt opge- drongen, die door de kiesvereenigisgen niet was gesteld en over ,wiens sariwijzing zelfe de groepsbestnrea met zjja gehoord. Het segt one, dat handheving van het parool ,/stemt no. 1 van de Ijjst" slechts mogeljjk is, indien waarborgen worden ge- bodeD, dat niet een of ander groepje, be- wust of onbewust, de rangorder der lyst ten eenenmale komt verstoren. De prjjs der feleiaardappeien. Naar de Tel. meldt, hebben B. en W. van Amsterdam op hun missive aan den Minister van Landbouw, waaiin zij verla- ging van den prys der te distribueereD klei-aardappelen verzochten, tan antwoora gekregeE, dat eerstdf.ags het hoofd vau de afieeling crisiszaken vaa zjjn depaitement in een daartoe te keleggen vergadering, waarvoor de gameentebestnren sullen wor den uitgenoodigd, met hen hierover zal beraadslagen. Skandlaayie aremt geen Nederlaiidscb# sfgareis. Yolgens Skandinavisehe berichtea zou- dea de drie Skandinavisehe landen een oyer- eenkomst hebben gesloten m«t Amerika, volgens welke Amerika aan deze landen een groote hoeveelheid tabak zou leveren. Ia de d rie genoemde landen zal men dan self tot de fabricate van sigsren en sigaretten overgaan, en de overceakomsten met Nederlaadsche fiama's annuleeren, Oorzaak daarvasi is, dat de sigaren ea sigaretten, teDgevoIge vaa de nieuwe be- paliBgen betreffendfl den Nederlandschen export, te hoog in prija zouden worden. Een congres Tan nentralen. Wolfi seint uit Kopenhagen Politieken meldt, dat begin October op initiatief van Nederland te Kopenhagen een aotfgres zal worden gehouden van vertegen- woordigers van de seheepvaart- en handeis- wereld en veizekeringsmaatschappyen in SkandinaviS en Nederland, ter bespreking van de quaestie van een algemeene revisie der prysgerechtvonniasen en andere beslis- singen, waardoor de neutrale handela- en scheepvaartbelangen worden geschaad, Beter voor hotels en restaurants. Met voldoening maakt //De Hetelbouier gewag van de bepaling van den Minister, dat op de vetboas van 250 gram vBn hotels enz. 375 gram boter mag worden geleverd, 't geen dus een opslag van 50 °/0 beteekent. In verband met deze bepalingen kaa dus op een bonnetje vaa 10 gram 15 gram per maaltijd worden gebruiki, welke eenigs- zjui ruimer bestek aan eene gma^el^eE toebereiding des spijzen, welke tot nu toe noodzakeljjker wjjze te wtnschen moest laten, ten goede kan komen en strekken kan tot meerdera tevredenheid der gastea. Deze bcpaling is reeds in werking ge- treden. De pogingen van Mr. Troelstra. Do #Yorwarts" deelt het volgende mede over het mi&Ukte vredesoffensief van Mr. Troelstra in Zwitserland. In het kort samengevat komt het ver- loop der zaken op bet volgende nee*In Januari 1918 werden in Zwitserland op initiatief van een derde besprekingen ge- opend, die ten deel hadden, een gedaehten- wisseling tusschen Duitsehe en Engeiscbe pariementsleden tot stand te brengen. Aan deze besprekingen aoudsa deehiemeB een vei tegenwoordiger der drie groot® Engelsche party en, de conssrvatieven, liberalen ea de arbeidersparty en drie ver- tegenwoordigers dsr voornaamste Duitsehe politieke groepsn, nl. van het Centrum, de ,/Fortschritts-partei", en de sociasl-demo- craten. De Ryksdagleden Fehrenbach, Haassman en Ebert verklaarden aich bereid aan deze besprekingen deel te nemen. De Duitsehe regeering was Tan de bedoelingen der drie afgevaardigde* op de hoogte. Ook van de andere zjjae sehenea de ban sen voor deze besprekingen niet ongunstig te staan; dit mocht mea althans opmaken uit de bonding der diplomatieke vertegenwoordigers -van gene zjjde aangenomen. Plotseling viel eehter een ongunstige weniiBg te eonstateeren, die volgens uii- ktingen van Mr. Troelstra, aan een per- ie - —xl-T.lnvii Ganrire sehjjnt ieder geval zeer interessant zyn over flit punt nog nsdere ophelderirg te ontvaagen. Y«t Naar de N. Ct. verneemt, heift do Minister van Landbouw zich tot het Dagelyesch Bestuur der gemeente Groningen gewend met de vraag, of het mogeljjk is, de kwel- derlanden achter den Reiderwolderpolder in te dyken met het oog op de vetvooiv- ziening van ons land- lagedykte kwL-Sdsr- lsnden zjjn zeer gesehikt voor den houw van koolzaad. Wanneer die iudykiyg tot stand kwaxn,- zou mea ean landaanwinst verkrijgen, waar- van ongeveer 585 H.A. aan de gemean-e Groningen zou toekomen, terwij! bet overige land, het eigendom van 11 particulieren, het onverdeelie Munnekeveen sn de Johan nes Kerkhovecpolder zou worden. De verwfizexHyking van het groote plan - zou van niet geringe beteekenrs zyn voor de voedselvoorziening van ons laLd en zou Nederland sreer onafhankelyk maken van het buiteuiand. Oase broodvooraianing. De thans afgetreden Minister van Land bouw heeft dtL 9 dezer nog den volgenden brief gerisht tot de Algemeene Synode van Ned. Hervormde Kerk, de Generate Synode van de Gereformeerde ksrken in Neder-ard, de Evangeliseh-Luiherscke Sxnode, de Al gemeene kerkelijke vergadering der hersteld Evangelissh Lntherscbe kerk, de Commissie tot de zaken der Remonstrssntsche Broeder- sohap, hei bestuur der Algemeene Doops- gezinde Societeit, de Csntrale Oommistie tot de Algemeene zaken vau het Nad. Israelietisch kerkgenootschap en tot mosseig- neur H. v. i. Wetering, aardsbisschop van Utreeht. Ik heb de eer U meia t« deelar dat de voedselvoorziening van ons land der R*- geering ernstige Borgen basrt. In bet bijzonder veroorloof ik nyjj aw aandacht er op te vestigeii, dat de brood- voorsiening van de bevolking van Neder- laud in een hachelyke en zorgwekkende positie verkeert. Oadanks de grootere oppervlakte, weike aan de teelt van grondstoflen voor do broodbereiding is dienstbaar gemaakt, mees ik naar aanleidiDg van de door deskundigen gehouden schattingen met goaden grond te megen aannemen, dat de opbrengst van het oogstjaar 1917—1918 die van het voorafgaande jaar niet ia eenige mat® van beteekenis zal overtreffen. Van de opbrengst van het oogstjaar 19161917 is in tetaal aan de Regeering geleverd 70,000 ton tarwe en 180,000 ton rogge. Het feit, dat de Regeering nog over eenigen voorraad van buitenlandsche grondstoffen beschikte en in ruime mate de «.g. strekmiddelen, als aardappelmeel, gedroogde aardappelen, erwtee eu boonen- 73^S*S®£?P - rZm^V£3I& S'-.s?--' k I>e Burgemeester der gemeente TER NEUZER isftalst bekend, dat eene Openbare Vergadering vaa den Gemeenteraad zal worden gehouden op Dimderdag den 18 Sept, J9I8, des vooraiiddaga ten 10 ure. ■gar Neuz&a, den 11 Sept. 1918. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZIRGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1