ALGEMEEN NIEUW8- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Ho. 6734 Dinsdag 10 September 1918 57® Jaargang. advertentiEn# De Oorlog. llaO ABONNEMENT: Telefoon 25. "nit Blad versrhljHt Maai^gTwoensdas- en Vrgdagawnil, nitgezoiidera op Feestiagsa, DM to Firma P. J. YAK DE 8AKDE MACHINIST BINNENLAWU. 1 W'i Per 3 maanden binnen de slad 1.—. Franco per post voor Nederland 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland 2.—, Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Netmm ook bij alle Boekhandelaren, Ppstdirecteuren en Brievenbushoudera. Van 1 tot 4 regels 0,40. w Voor elken .rcget meer f 0.10, Bij etireet© opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie word! d# prijs slechts tweemaal berekend. Orootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte t>erekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarlef. hszending van advertentie® vdor 1 imr op dep dag der uitgave. Burgemeester en Wcthbaders van HOEK roepen sollicitaoten op voor de betrekking van van het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf, op een jaarwedde van f 1100,met vrije woningpensioensbijdrage 8 en een Hulp-Machinist op een jaarwedde van f650,pen- sioensbijdrage 8 Indiensttreding zoo spoedig mogelrjk. Sollicitatien kunnen tot en met £4 September franco worden ingezonden aan den Burgemeester. ®e Kabiaetssrisis. Volge*s het Vaderl. zallen als raadslie- den der Kroen worden veorgedragea Bin- nenlandsche Zaken, Jhr. Mr. Oh. J. M. Ruys de BeerenbrouekBuitenlandsche Zaken* Mr. Dr. H. A., van Karnebeek, bur gemeester van 's-GravenhageFinaneiSn, Mr. S. da Vrias, wethouder van fmanciea te Amsterdam; Laadbouw, Handel enNjj- verbeid, Crisiszaksn, H. A. van IJsselstegn, direeteur van den arbeid Arbeid, Prof. Air. P. J. M. Aalberse Onderwgs, Dr. J. Th. de Vissar Oorlog, Jhr. G. A. A. Alting von Ge*sau; Marine, vice-admiraal W. Naudin ten KateWaterstaat, A. A. H. W. Konig, hoofdingeuieur rijkswaterstaat Justitie, Mr. Th. Heemskerk en Kolonie'D, A. "F. ltlenburg. De Haagscbe correspondent van het Centrum schrgft: Naar ik uit goede bron vernam, is het berieht, dat de heer Trip geen zitting zal nernen in het nieuwe kabinet, wijl geble- ken zou zijn, dat voornameiijk de eischen voor Oorlog en Marine onvereenigbaar zouden wezen met zijn program, minder juist. Verwacht wordt, dat gee* katholiek de psrtefeuille van FinanciSn zal aanvaarden, zoodat de katholieken vier in stede van vjjf der hunnen in het Ministerie zullen tellen. Wat de uitgaven voor militaire doelein- den betreft, kan ik mededeelen, dat naar bezuiniging zal worden gestreefd en naar verlichting ran de mobilisatielaeten. Doen zich geen gebeurtenissen voor op het oor- logatooneel, waardoor de strijd weer diehter onze grenzen zou naderen, dan sehijnt het oogenbhk niet ver meer af, waarop met gedeeltelgke demobiiisatie een begin zal worden gemaakt. Naar mg verier t$r sore kwam, ligt het in de plannen der nieuwe regeering, een belangrgke wgziging en vereenvoud'giBg in het distribute-stelsel aan te brengen, zoodat o. a. het nutteleos en schadelgk heen en weer zenden van levensmiddelen uit en naar versehillende plaatsen zou worden voorkooi8n. Een ander gewichtig punt is dat van woningvoorziening veor groote gezinnen. Hieraan zal groote aandacht wordea ge- wjjd. Ben ik wel ingelicht, dan zou met W oog daarep een wgziging van de Wo- ningwet in overweging worden geaomen en deze tot de punten van het regeeriags- program behooren. De „Nieufv-Amsterdam". Bij het Departenaent vaa Buitenlandsche Zaken is berieht ontvangen datde„Nieuw- Amsterdam" Donderdag uit New-York naar Nederland is vertrokken met een voile lading. Waavuit deze bestaat is nog niet bekend. Aan boord bevindt zich de heer Lovink. de afgetreden directeur van Landbouw in Nederlandseh-Indie. Eeu Nederiandsch protest tegea dea Daitschen duikbootoorlog. (Officieel.) Het Ministerie van Buite*- lasdsche Zaken daelt het navolgende mede Aan Hr. Ms. gezaat te Bvrlijn is opge- dragen bjj de Duitsche regeering, in aaa- sluiting op de protesten die de Ned. regeering van den beginne af heeft doen hooren tegen de vernietiging van schepen, op grond hunner aaawezigheid in het zg. z/Sperrgebiet" een ernstig vertoog in te dieuen tegea het in den grond beren vaa 7 Nederlandsche visschersvaartuigen door een Duitsche duikboot op 24 Augustus j.l. te weten de K.W. 34 (Neerlandia II), K. W. 33 (Neerlandia III), K.W. 26 (Majoor Thompson), K.W. 125 (Marja Johanna), K.W. 169 (Hollandia), K.W. 175 (Secunda) en IJ.M. 237 (Stella). De gezant heeft in opdracht om, behalve tegen de niet te rechtvaardigen vernietiging zelve, ook te protesteeren tegen het feit, dat versckilienda schippers werden ge- dwongen een verklaring te onderteekenen, waarvas zij den inhond niet kenden en bovendien aan te dringen op teruggave der van boord der visschersvaartuigen genomen goederen. Boikboot eontra hotter. Een door nietj gereehtvaar- digd optredea. (Officieel.) Het Ministerie van Buiten- landsche Zaken deelt mede Op 7 Augustus 1.1. is de hotter ffKrom- menie 1" IJM. 274, terwgl hij zi«n in de z.g. vrpe vasrgeul bevond, door een Duitsche duikboot heschoten. Er vielen achtereeia- volgeas twee schoten, terwgl de bamanning zi«h onder dek bevoed. Toen de beman- ning aan dek was gekosaea, bssloot rnea, een duikboot gewaar wordeade, in overgling het visehtuig in den steek te klen en te vluchten. De duikboot gaf daarop Ban de Kroaamenie I" de voile laageen der mannen werd getrofien ea overbed spoedig. De ^Krommenie I" draaide terstond bij de duikboot kwsm langszij en gaf, nadat men bad te kennen gegeven naar Neder land te willea terugkeeren, toestemming da reis te vervoigen. Aan Harer Majesteit's gezant ta Berlgn is opgedragen bij de Duitsche regeering teges hat tseedogenlccze optredea ran da duikboot een ernstig protest in te dienen en schadevergoeding te vragen, in het bij- zonder tan behoeve van de nagelateu ba- trekkingen van den overleden visscher. Uit het preees-verbaa! van het gebeurds bleek, dat de duikboot zieh op bstrekkelgk geringen afstand van ds //Krommenie I" bevoud, dat dit laatste schip voor zgn set lag en zgn bewegingsvrijkeid mist#. Bet optreden van ia duikboot, die aan de #Kronimenie I" opeens de voile laag gaf, in plaats van te stinen, te roepen of te praaien, was onder de gegeven om- standigheden door niets gerechtvaardigd. Koffte. De vorige week aija per stoomschepsn Maasstroom enEeiastreom vandeHolIandsch# Stoombootmaatschappg, ongevcer 9000 balen koffie, afkomstig uit het stoomschip Lom- bok, van Londen te Amsterdam aaagevoerd. Gedurende de laatste maand zgu nu iu 't geheel ongeveer 45,000 balen koffie uit de door Engeland opgevorderde Neder- landsehe steomsehepen Lonabok, Rhea, Thalia en Danae in ons land aaegekdmen. Deze hosveelhaid kan gedurend# ruim vier maanden in de behoefte naar het tegen- woordige rantsoen voorzien. In de Amerikaansehe havens Charleston, New-York, Newport News en Norfelk liggsn 104,543 balen koffie, afkomstig uit de door Amerika in die havens gevorderde Nederlandsehe stoomschepen Adonis, Zee- landia, Gorontalo, Ternate en Celebes. De kans, dat ook deze hoeveelheid naar hier Eal worden verssheept, is, naar men meldt, zeer gering. Een cemit6 van vrouwen ran veehandelaren. In Hatel de l'Europe te Utrecht werd eergisteren een vergadericg gehouden van vrouwen van veehandelareiv. De uitsckake- liug van den veehagdel door de Regeering had de vrouwen van de veehandelaren er toe gebrachfc een comite te vorraen ten einde een actie te gaan voeren. Met algemeene stemmen werd besloten tot de stichtirg vaa een definitief eomite. De volgeade dames werden tot leden van het bestuur aangewezen mevr. Goud- smit uit Rotterdammevr. Van Hes nit Amsterdam mevr. Bylkema uit Huizum, mevr. De Vries uit Rotterdam mevr, Blod uit Watergraafsmeermevr. Boele uit Eindhovenmrvr. Hartog nit Amsterdam, en mevr. Teeuwen uit Utreeht. Bg de rondvraag werd beslotea zich tot den Minister te wenden, met verzoek om in de commissie van advies op het Rjjks- kantoor voor Vae eu Paarden ook een vrouw te benoemen. Calcinm carbid voor liclitlooze gezinnen. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft een circulaire tot de bur- gem eesters gericht, waarin verklaard wordt, dat er van de zijd? Ses Ministers geen be- zwaar bestaat, dat gerneentebesturen des- gewenscht een voorraad carbid voor den a.s. winter inkoopen, waarvan de verkoop zal kunnen plaats hebbea onder toepassiug van de heperkende bepalingen, vastgesteld bij beschikking van 14 en 16 Februari en 3 April 1918. Tegen een reehtstreeksche levering door de gemeentebesturen bestaat geen bezwaar, indien de calcium-earbid in 't algemeen most dienen ter vervanging van andere verliehtingsmiddelen, door de abnormale tijdsomstandigheden niet meer verkrijgbasr. Geen grootere hosveelhedem zullen mo- gen wordea algeieverd dan voor een zuinig gebruik noodzakelgk is, en de afgifte zal beperkt raoeten worden tet de z.g.n. lieht- looze gezinnen, in hoeveslheden bg boven- bedoelde beschikkingen gen»?md. Mochten de burgfemeesters willen over- gaan tet reehtstreeksche distributie van ealcium carbid dan moeten zij zich maan- delgka wenden tot het Rijkskantoor van Verlichtings- en aanverwante Produeten, afdeeiing II, Parkstraat 103, te 'a Graven- hagc, onder opgave van het santal lieht- looze gezinnen, dat in de afgeloopen maaed ealcium-carbid ontving ea de verstrekte hoeveelheid. Het verdient, in vetband met dezuioig- heid, welke ten aanz;en van calcium carbid geboden is, de voorkeur perceelen aan te sluiten aan een elee'risch net, indien mo- gelijk. De „Maasland". Hier te laeda is berieht ontvangen dat het stoomschip wMaasland", dat op uitr6is is naar Buenos-Ayres, oua graa* te halea, te Halifax is aangekomen. Jam en marmelade. De Minister van Landbouw, Ngverheid en Handel heeft vastgesteld de volgende maximuaaprgzen voor huishoudjam en buis- houdmarmelad# Kieinhandelprijs voor uitgewogen jam of marmelade 1,05 per K.G. of 0,11 per per i/io K.G. (St.ct De Minister van Landbouw, Nijverheid sn Handel heeft met ingang van 1 October vastgeiteid de volgende raaxisaumprijzen voor jam en marmelade K'einhandelprijs voor jam of marmelade lo. verpakt in glazen, potten of blikjes, miMmuminhoud 0,45 K.G., f 0,85 2o. verpakt in kistjes, minimumiuhoud 0,45 K.G. 0,78 3o. verpakt in giazen, potten of blikjes, minimuminhoud 0,9 K G., f 1,65 4o. verpakt ia kistjes, miaimuminhoud 0,9. K.G., 1,50. Bepaald, dat bovengenoemde prgzen met ingang vaa keden reeds gelden voor huis houdjam em huishoudtnarmelade. Het Bureau voor Mededeelingen inzake de voedselvoorziening meldt In verband met de vetschaarschte, is het van belang, dat een beboorlijke hoeveelheid jam tegen redelijke prgzen ter beschikking van de bevolking komt. Daarom heeft de Minister van Landbouw besprekingen doen houden met de Nederlandsche Vereenigirig van Fruitverwerkers, met het resultaat, dat de fabrikanten etteljjke millioenen K.G. jam (aardbeien, frambozen, bessen, fram- bozen en bessen, en kersen) aan de regee ring zullen leveren in kistjes van 10 K.G. Daardoor zal een distributie van jam kunnen plaats hebben deze distributie zal geschieden op boas. De prijs, waarvoor deze jam verkrijgbaar zal worden gesteld, is 1.15 per K G. of 11 cts. per ons. De fabrikanten zullen het recht hebben, Yio van him voorraad pulp te verwerken tot huishoudjam, die zij in kleine verpakking in den handel mogen brengen. Hierbij zullen eehter maximumprijzen in aeht moeten worden genomen. Yerbod yervoer zaaiuien. De Minister van Landbouw, Njjverheid en Handel heeft het vervoer van zaaiuien verboden. (St.ct.) Wild en schadelijk gedierte. De Minister vau Landbouw, Nijverheid en Handel, gezien art 26 der Jagtwet, over- wegende, dat in verband met de bestaande buitengewone omstandigheden doeltreffende maatregelen behooren te worden geaomen tot voorkoming van schade aan gewassen door wild of schadelijk gedierte, breugt ter algemeene kermis, dat, ingeval door wild of schadelijk gedierte belangrgke sehade j aan gewassen wordt teegebracht, door hem voor bepaald aangewezen terreinen baiten- gewon# machtigingen tot hat schieten of op andere wgze bemeesteren van deze die- ren zullen worden verleend. Desa machtigingen zullen niet worden verleend, dan nadat a. het adviss van deskuEdigen is inge- wonnen smtrent den aard en den omvang der schade en de raaatregelen em deae te voorkomen b. belanghebbenden bg de jacht op die terreinen in de gelegenheid gesteld zgn het wild of het schadelijk gedierte binnen eeD bepaalden termijn te beteugelen of op te ruimen. Ter toeliehting van bovenstaaDds kennis- geving diene het volgende Art. 26 der Jachtwetgeeft zonder eenige beperking aan den Minister van Landbouw, Ngverheid en Handel de bevoegdheid tot het verordenen van maatregelen tegen de nadeelen, ontsiaande uit te greote vermeuig- vuldiging van wild of schadelijk gedierte. Yolgens het tweede lid van het artikel is genoemie Minister bevoegd buitengewone machtigingen tot het schieten of op andere wijz© bemeesteren van wild of schadelgk gedierte in gesloten of open jachttijd te verleenen of te laten verleenen, met toe- kenning van de bevoegdheid urn honden te gebruiken. Machtiging om tegen den wil van den eigenaar of den gebruiker van den grond of van den jachtgerechtigde wild of schadelijk gedierte te bemeesteren zgn, voor zoover bekend, ondar de werking van de tegea woordige Jachtwet nog niet verleend. Het Ijjdt eehter geen twgfel, zoowe! op grond van den tekst van ganoemd artikel als vaa da beraadslagingen, bij de behan- deling van da wet gevoerd in de Tweede Kamer, dat de Minister /iaartoe de bevoegd heid heeft. Thans heeft de Minister van Landbouw, Njjverheid eu Handel van deze bevoegdheid gebruik gemaakt, zulks uit hoofde van het buitengewooa groote belang, dat onder de bestaande omstandigheden bg de voedsel voorziening van ous volk betrokken is. De Minister zal even wel geen machtiging tot het bemeesteren verleenen zonder des- kundige voorlichtiDg omtrent de verschT- lende vragen, die kunnen worden gesteld en zonder den belanghebbenden de gelegen heid te geveB, zelf het euvel te keeren. Hij vertrouwt, dat deze daaraan wel de voorkeur zullengevenboventemoetendulden, dat anderen op hun ierrein het wild an het sehadelijk gedierte komen beteugelen of opruimen. (St.ct.) A&rdappelen. Namens de centrale commiseie uit de arbeidersbeweging heeft, naar het Volk meldt, de heer Fimmen gisteren eaar aanleiding van de jongste beschikking be- treffende de maximum aardappelprijzen, een telegram aan Minister Posthuma ge- zonden, waarin hij o. m. zegt. i - Het zij mij vergund Uwe Excellentie er nadrukkelgk op te wgzen, dat een storm van verontwaardiging onder dt arbeiders is te voorzien, nu openlijk voedsel wordt gegeven aan het besef, dat het eene ge- deelte van de bevolking wordt bevoorrecht feoven het andere, dat den koopkrachtigen gelegenheid wordt gegeven, zieh beter voed sel te verschaffen, dan de minder bedeelden. De aardappelenpiijs, die het vorig jaar gold, was voor de arbeidersklasse reeds te hoog in verhouding tot de waarde van het noodzakeljjke voedingsproduet. Doch nood- gedwongen legden de arbeiders zich er bij neer, aangeziem deze prgs voor alien gold en zij droegen het ortfecht, dat meerge- goeden op fraudulenze wjjze hun rantsoen konden verhoogen, met merkwaardige kalmte Nu zij eehter uit uw beschikking de conse- quentie moeten trekken, dat de mindere soort aardappelen goed geuoeg vosrhenzjjn, omdat een prys van Q1/^ eent per K.G. door hen niet betaald kan worden, nu heb ik de op goede gronden rustende overtuiging, dat zg deze kalmte zullen verliezen. Ik mag u niet verhelen, dat de megelijkheid van een ernstig conflict geenszins een veronder- stelling zonder meer is. Ik veroorloof mij mitsdien uwe Excel lentie beleefd, doch met den meesten na- druk te verzoeken-onverwgld een andere aardappelen-prgsregeling te ontwerpen en naast de rantsoeneering eenzelfden maximum- prgs voor alle soorten vast te stellen. Naar aanleiding van de prijsbepaling door de regeering voor zand- en kleiaardappelen resp. e»p en 9Vi cent per K G., hebben B. en W. van Groningen aan de regeering versocht, den prijs van klei-aardappslen eok nu weer op cent per K.G. te bepalen. Distributie-artikelen voor schippers. De Minister vaa Laadbouw, Njjverheid en Handel heeft tot de burgemeesters de volgende circulaire gericht Nog steeds bereiken mij klachten omtrent onvoldeende verstrekking van regeeringi- artikelen aan schippers. Meer in het bjj- zonder is zulks het gevai met die goederen, die, zooals harde zeep, euiker, sago en ver micelli, niet in de schippersbeekjes vermeid 8taan. Hierbij schgnt het neeermalen te zgn voorgekemen, dat de winkelisrs bg aankomst van den schipper hun voorraad hadden uitgeput, zoodat het dezen niet mogeiijk was, zich van die artikelen te voorzien. In verband hiermede zoude het aanbe- veling verdienen om, althans gedureade ein periode, een bepaalden winkelier te belasten met den verkoop van de hierbedoelds ar tikelen aan sehippers, aan wien dan een voldoende voorraad hiervoor zou diene* te worden toegeweze** Om bsvoorrechiing te vermgden zou op gezette tgden ee* andere winkelier met dezen verkoop moeten worden belast. Yoor wat de wijze van bsschikbaarstelling van harda zeep betreft, zg verwezen naar de circulaire van het Rijks Centraal Admi- nistratiekantoor voor de distributie van Le- vensmiddelen va* 14 Augustus 1918, no. 143, terwgl va* (is verstrakkisg van audsre arti kelen, siet in het sehippersbeekje roorko- me*de, als suiker, vermicelli en sage ef pak- meel, aanteekening moet worden gehouden op de bicnenzgd# van dec omslag, Hier- door wordt het beswaar ondervaEge*, dat sommige sehippers van die artikelen grooter hoeveeiheden verkrijgen dan met het rant soen overeeakemt. Nog breng ik, weliicht ten overvleede onder uw aandacht, dat voor deeehippers- bevolking levensmiddelen kunnen worden aangevraagd boven het gemeenteraetsesn en dat zulks aok geldt voer de bovenbe- doelde artikelen. ALGEMEENE TOESTAND. De Duitscbers gaan nu, schrgft de N. R. Crt, verder met spoed naar de Hinden- burg-linie teYug, voor zoover zij die nog niet hebben bereikt, of wel reeds verloren hebben. Benoorden de Ailette, naar den kant van St. Gobain, hebben zg die iinis weder be reikt. Naar Kamerijk toe hebben de Britten de Hindenburg-linie veroverd. Die twee vakken zullen wel spoedig de brandpunten worden van nieuwen strijd. De Britten zullen Kamerijk willen bereiken. Wat op het oogenblik tusscben die tweo punten gebeurt, is niet van beslissena belang, De Duitschers zgn' doende ook daar op hun oude stellingen van voor den 21sten Maart terug te trekken. Die verplaatsing zal nu zoo doorgaan, tot do Hindenburg-liaie over haar geheele uitgestrektheid is bereikt. Gaan da Duitschers vlugger terug, dan in hun voornemen lag Op twee Septem ber schreef de militaire inedewerker van de oflicieuse Norddeutsehe Zeitung, dat volgens het plan het front nu zoodanig was verlegd, dat het op 80 kilometer breedte bgna volkomen recht was. De tegenstan- der zou, als hij zijn aanvallen wilde door- zetten, frontal® aanvallen moeten deem die zijs eigen vernietiging ten gavolge zouden hebben. In de du bereikte frontlinie zullen de Duitsche troepen aan de ententelegers de tanden laten zien, met het gevolg, dat ze het wel zullen laten ooit weder terug te komen. De vijanden hebben dat ook wel ingezien en daarern probeeren zg bg Atrecht door do Hindenburg linie heen te komen, maar da» is alios tevergeefseh. Tusschen de Scarpe en de Oise zal het ententeoftensicf dus nu wel uit zijn. Onze frontverlegging is voorloopig afgeloopen, al zullen wss wel nog een a een klein eindje aehteruit buiger, wat geen ongeruitheid hoeft te fearen, als men bedenkt, dat wjj over het algemeen nog 20 kilometer van de oude stellingen af staan. Zoo koa men 2den September in de Norddeutsehe irtfge^pine lez8n, en het

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1