ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VGOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6731. Dinsdag 3 September 1918 57° Jaargang. m sua m._H binnenland. Neerland en Oranje TTTTe nlan d. De Oorlog. ABONNEMENT: ADVERTENTIfiNl Bit Blai Terschynt Maandag-, Woaasdag- en Yrljdaganmd, liitgemderd op Feestdagen, k|| It Firma P. J. YAN DE SAMOE te Ter Henzea. Rantsoen Batar enz, I Per 3 maanden binnen de stad /l.—- Franco per post voor Nederland 1.10. Bij rooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika j 1.65, overig Buitenland 2. Me« abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neesen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbusho«der»s Telefooti ;2§I5<» Van 1 tot 4 regels 0,40, w Voor elken regel meer 0.1$, Bij direct© opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie word! prijs slechts tweetnaal berekend. Orootere letters en clichd's worden naar plaatsruimt* bereker&L Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Intending van advertentien voor 1 una? op -defi dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN laaken bekend, dat gedurende het tijdvak S IS September1 geldig zal sjja boa li* week voor Boter, Normaai- margarine, Melange A en Melange B. Ter Neuzea, 2 September 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Bargemeester. L. WABEKE, Seeretaris. De Kabinetserisis. Volgens ds 's-Hsrtogenbossche Uourant *o* last berieht Tan het Corr. Bur., dat as* Jkr. Ruys door H. M. een opdracht tet ksbinetaformatie zou *ijn gegeyen, gedeel- teijjk onjuist *ijn. Het kabinet, dat thaes aas hat bewind gaat komen, is, zeg't het Bossche blsd, niet gsvormd door Jhr. Ruys, doeh door Mgr. Nolens. Jhr. Mr. Ruys de Beerenbrouck werd alleen ten paleize ont- boden omdat H. M. bij hem wensehte aan te drisgen de portefeuille van Binaenland- sche Zaken en tevens het voorzittersekap van den Miuisterraad te aanvaarden. Niet- tegeastaande d# beer Ruys versehilleeda male* gemeend heeft niet op het verzoek te moeten ingaan, is hij tea slotte voor den aaadraag geswieht. Near de Tjji verneemt zal een afzonder- !ijk departement van onderwijs, kuasten en wetenschappen worden ingesteld. Ook wordt er een vereeuvoudiging in zskere regeerings- werkzaamheden gebracht. Een officidele pubiicatie van het nieuwe ministerie kan in de eerste helft der komende week tegemoet worden gezien. Reeds nu kan worden medegedeeld, dat Jhr. Rays de Besreabrouck d® portefeuille van Binr.en- laadsehe Zaken, Jhr. Van Karnebesk die van Buitenlaadsche Zaken zal aanvaarden. Met andere personen wordt nog onderhan- ueld Justitie, HeemskerkDefensie, Jhr. Alting van GeusauFiaancien, Trip Wateritaat, Beagaerts of KoaigLandbouw e» Orisiszaken, Van IJsselstein arbeid, Aalberse Kolonien, Idenburg. Bom men bij Sluis. (Officieel) 'Het ministerie van buitss- laadeehe zaken dealt het a&voigende suede I« den ssaebfc van 15 op 16 Augustus j.l. te ©ngereer 11 uur 30 mmutea a.m., werden door een viiegtuig twee bossmen geworpen sabjj Slnis. Een onderzeek der bomsehervea toonde aas, dat de boasmen van Britschs herkemst waren. Hr. Ms. gezant te Londen heeft opdracht oatvangen bij de Britsche regeering erastig te protesteeren tegen deze nieuwe sehen- ding van Nederlandseh gebied. Het eonvooi. De Haagsehe correspondent van het N. I. P. A. verceemt uit de meest bevoegde bron, dat omtrent de vraag of de Tabanan al dan niet als hulpkruiser huiswaarts zal keeren nog geen beslissing is genomen en tevens dat de terugreis van de sehspen, die als eenvooi naar Indie ©nderweg znn, zeer vermoedelgk niet in eonvooi zal geschieden. Nederlandsche schepe* in N.-I. en de Yereen. Staten. Rsuter seint uit Batavia De verklarisg, te Washington in het lieht gegeven, in verband met het tot stand komen van den msdus vivendi tussehen de Vereeaigde Staten en Nederland voor het in da vaart breagea vsn Nederlandsehe schepen in den handel tusschenNederlandsch Oost Indie en de Vereenigde Staten, volgens welke er meer dan 40 Nederlandsehe sche- pen in Nederlandseh Oost-lndie stil liggen, is niet juist. Het aantal van alle schepsH, die in Nederlandseh Oost-lndie stil liggen, is nog geen 40. Buitendien zijn al deze schepen drnk bszig met het overladen van Nederlandsehe voortbrsngselen. Descbeep- vaartmaatschapppeH verklaren, dat het vol- strekt onmogehjk zal syn om veel vracht naar Amerika te versehepen. Ds griep in Friesland. De Spaansche griep is in Friesland thans vrywel geweken. Deze ziekte kwam meer voor in de kfeistreken dan op de zandgroa- den en toonde daarook een ernstigerkarakter. 31 Augustus 1918. Steekt uit nu c En heft er het 5 vanen van tinnen en toren er net ruischend Wilhelmus thans aan En jubel, o! Neerland! de dag is geboren, Dat 'thart van Hw volk voor Oranje zal slaan Door banden van Trounce si^ds eeuwen verbonden Aan 't veelgeliefa Stamhuis Oranje-Nassau Hoort Neerland alorn thaus zijn Glorie verkonden Als 't eenige land, geregeerd door een Vrouic. Hoorhoe er de stormen ziin kusten omrazen En rondom de Good houdt zpn bloedig festyn En Neerlandhet ligt aaar als 'n groene oase Aan den rand eener barre, verlaten woestyn. Zyn bloeiende beemden, zijn blinkende duinen, Zij lachen den vreemdTing bemoedigend aan, Nadat hy ontvloden uit ruinen en puinen, Of dobb'rend op zee, den dood heeft doorstaan. Gedankt zij de Hemel in Neerland heerscht vrede Al woedfom zyn marken en kusten de strijd. God was Neerlands schild, maar dit geluk dankt 't mede Der Landsvrouwe zorg en vooizichtig beleid. Dies hijscht nu de vanen van transen en toren En heft Haar ter eere een danklied mee aan, Dat God mag gehengen, het zij Haar beschoren Dat Neerland nog vaak tot Haar troon mag opgaan. A. WEHRENS. Sas van Gent, 30 Aug. 1918. Ylaesch of ?e«n vleesch. Wi# geeft eens boo schrijft men a»» hst Vaderlsnd «sb duichtlijir® ©a geloottwaa - dig® vssrklariag van oas®n vieesehnood S«dert eeaige mafendsn krygen wij nn offi cieel 1 ons vleesch in as week of soms een feeetje meer, tarw|i d« geEsideslde burger verleden jaar om dezsn tiid »og b.v. mi»- st«HS 1 K.G. in dak zeifde tydvak vnrbruikt*. Ik zeg offinied 1 oiss, omdat iedsr west, dat het verschil tussehen offieieel en wer- kelijk zeer groot is in dien sin, dat het werkelyk door de distribute besehikbaar gestslde minder dan de heift van hst offi- cisele is. Was neer Raen nu rekent op een zsker deal vleesch, dat voor daur gald door de vermogendeu gekocht wordt en dat veritrekt wordt is de restauraties, dan blijft er tseh zeker wel zulk sen greot deel van de be- volkiug ever, dat niet langs die wegen vleeseh verbruikt, dat het twrale vleesch- verbruik over de natis gerekend niet veel meer dan 1/4 kaa bedragen vaa dat van verled«H jaar. Zien wjj bu het aeeyascyfer voor de maand Juli 1918, rend 618.090 en dat voor Juli 1917 ro»d 977.000, dan blykt daar- uit een gehsel andere verhoading. Wie zou bu eens een duidelijke, onpar- tijdige en geloofwaardige aiteenzettiag willea geven, zoodak voor den gewonea burger de -tegenspraak tusschsn dea thans voer iedcreen zichtbare greotte van d«n veestapel het geririge vleeschverbruik hier te lande, de verrassande grooite van den accysss op ge- slaebk sn de gcrisge grostte vam het officieel bekejsd gsmaaktevleeschrantsoen wordt opgehsven Petroleum. Het vervoerverbod vaa petroleum is tot nadera bsschikking niet van toepassiag op petroleum voor zoover deze uitsluitsnd is bestemd voor een direct huisboudeiyk ge- bruikde verkoop ea de ^Severing ge schieden rechtstreeks aan verbruikers of aan wederverkoopershet vsrveer plaats vindtof in bussen, flessches of aEdeve verpakking inhoudeiade niet meer daa 5 liter, of in wagentjes, inheudende ten hoegste 200 liter, in gobruik by venters, of in straattankwagens, doch alleen voor zoover de zich daarin bevindende petroleum be- stemd is ter aflevering aan wederverkoopers. Vastgesteld is een maximumprijs voor den verkoop van petroleum voor huishou- delijk gebruik in den kleinhandel van 0.25 per liter. Yervoer van r|wieleu per spoor v«rboien. Het vervoer van rywielen per spoor is met ingang op 1 September weer verboden. Aardappelen. Het bureau voor mededeelingen inzake de voedselvoorzieai«g meldt Yoor vers«heid»ne artikelen worden, gelijk man west, nasr de kwaliteit verschillende prijzen in reksaing gebracht bij de distri- butie. Naast aen soort, waarop door het rijk toeslag wordt gegeven, is dan een tweede soort verkrygbaar gesteld, waarvan de maximumprys beaatwoordt aan den kostendee prys. Zeo wordt toeslag gegeven op bruinbrood, groene erwten, bruiue boonen, witte suiker en margarine en margarine melanges, terwyl daaraeven, maar tegen hoogeren prijs, o#k te bekomea zyn witte- brood, capucyners, witte boonen, bruine suiker en boter. Hetzeifde stslsel zal nu voortaan ge lijk trouwens reeds in het voesjaav bjj de behandelieg van de distrifeutieerediatea in uitzicht werd gesteld worden toegepast op de aardappelen. Naast den prijs voor zand- cb veenaardappelen die, dank zij den ryks- toeslag, ep 5*/2 cent kan worden gesteld, komt de prijs 9!^ cent, overeenkomende met den kosteaden prys voor kleiaardap- peltH. Dit prysversckil zal geiden zoolang er zand- en veenaardappelen zullen wordem gedistribseeri.. Iadien die nist meer beschikbaar zijn, wordt de prijs van de kleiaardappelen Q1I2 cent, evenals hst vorige jaar. Ladtug van de door Fugeland garequiracrde schepen. Vrijdag arriveerde te Amsterdam het stoomselrip E*mstroom, vaa de Ksaiekiyke Hollaadsche Stoomboot-Maatschappij, m- houdeDde van hst stoomschip Lombok 3000 kisten the® en voorts koffievan het "stooinschip Thailia kurk en van het stoora- schip Tellus -wijn en kurk. Koffie. Het stoomschip Mavkelo, dat de vorige week van Leaden te Amsterdam is aange- komen, heeft ocgeveer 3500 balen koffie aangevoerd, afkomstig van de ladiag van het opgevorderde Nederlandsehe stoomsebip Lombok. De kracht van een vervoerverbod. Niettegenstaande het Ministerieele ver- bod, waren Donderdagmorgen te Barneveld ess groot aantal kippes ter markt aange voerd, t®rwjjl ook heel wat vreemde kooplui aacwesig ware*. Op last van den burge- meester werdsn de kippen van de markt verwyderd, wat alleen tot gevolg had, dat de handel op particulier terrain op dezelfde wjjie werd veertgeiet. Ook listen d® kooplui de gekoehie beesten heel gewoen per as naar het ziatien verveersn, vtnwaar aeper tr»i» naar Amsterdam enz. werden ver- zonden. Yervoerverboie*. Ds #St.-Ct." bevat ee» aantal bsscbik- kingen van den Minister van Landbouw, waarby behoadeBi de onder ds noodiga waarborgen te verleenen verguBaimgen verboden wordt hat vervoer «m de aflevering van baksteea en kalkiandstees, beenderen, beendermeel, caeaoboter, caleium earbid, cement, sommige chemicalien, drukletters ear., gasolie, hawlsteen, lornpen, lood, ma- nufacturen, meat, parsffiae em., Nederland sehe breazea ef nikkelea paimunt, petro leum, pyriet, swavelzuur enz., ameerolie, steenkolentesr ens., terpeatyB, tin, viseh- lavers, harisgvet ea traaa, turfstrooisel en turfmeal' vlakglas, wol wol&fvalUn blok- zink en awavel. Reserve aardappel#*. Namsas den Minister vaa Landbonw is thans aan de gemasntebesturan medege deeld, dat zoo spoadig ah zulks saogelyk zal blykan, aan iedere, daarvoor in aan- isarking kosaande gemeenta, op haar ver- zoek, een aardappel-rasarva zal wordaa toe- gezenden, veldosnde voor ee» rantsoen van ten minste zes wekea, De reserve heeft tan deel daaruit ta put- tan, wanneer doer gestreiad verkeer niet roldoende aardappelen ter distribueeriag i» een gesaeente voerhandea zyn. Het gemrentebestuur zal gereehtigd wor den van deze reserve, voor zoover ze voor de geheele btvelking aanwezig is, het even- redig deal direct is bewaring te gavea aan degenen, die over goede bewaarplaatsen be- scbikken, een ea auder ter bevordsriag en ondsr v?rantwoordelykheid van hat geiEeen- tefe«st»ur. De eenhBidgsigarsn. Naar de Tel. verneemt, heerseht er tus sehen ds Nederlandsehe Uitvosrmsatschappij e» het Yerbond van Sigarenfabrikanten m Nederland ean neer gespannen verhoudiug. De verreaigde exportsurs feebfeen g*weigerd im te gaan ep de voorstellen van de N. U. M. betreffend-i! het psreentag® van de winst ep den export. In afwachting van de tegen-Toorstellen vsn de N. U. M. hesfi het Yerbondvan Yeresaigingen van Sigaren- febrika«te« en de R -K. Zuideiyka Bond van SigarsRfaferikanten in een Vrijdsg ge- ho»den vergedering bssloten Maandag aan de expvrteurs een circulaire te zsadeu, waarin h«n geadGeeerd wovdt voorloopig ds fabrieatie van ds senheidssigare* stop te zetten. In het begin der volgesde week zullen de exportears nogmaals vergaderea. Chelera in Belgie Naar vam de grens aan de Tsl. wordt gemeld, heerscht er in Middea-Belgie voor- el tussehen Diest en Leuvea, een kwaad- aardige besmettelijke ziekte die cholera moet zija. Zoo zijn naar een dorp bij Diest zes Duitsche dokters g«staurd om de ziek te te bestrijdsn dasr stierven in een week tijds dertig psrsonen, meess jongeren, in den bioei van het leven. Dertig begrafe- nissan hier, zoo schryft men, wat een druk- te in ons plastsje, en bee sterk gevoelen ws na dea nasleep van den oorlog Hon- ger, ellende en thans ziekte de ziekte breddt zieh endaaks alls sirenge maatregelen nog uit. 't Gebrek is ook nijpead we betalea tot twee fraok voor sea kilo aardappelen," De meuschen zijm ondervosd en niet teges ziekte bestand. Ook van elders uit die streek komen dergolijke berichten. De Duitschers tredes streng op om de ziekte ta leeali- seereB. Te' Brussel zijn tot su toe nog geen ziektegecallen oatdekt. 't Zal raadzaam zijn ook san de Nederlandsehe grenzen doelfreffende maatregelen te nemtn. Dc Duitsche tegenslagen wekken wser veel nei- ging tot desertie en er dwalen veel desor- teurs in havelooze khedij door Belgie trach- tend de grens te bereikea. Zij kunnen ge- makkelyk da ziekte verbreiden, eok tot in Nederland. ALGEMEENE TOESTAND. Op de beid® vlsugsls van het slag front tasschen da Scarpe en de Aisne wordt hevig gestrsden. Hier sehynen de Duitscher® krachtigsn tegenstand ta bisdsn aan elkeu saaval, oai dsardsor een o*ervleugeling t» belettea, sn tevens tyd te wiisaen opdat ook het centrum in de bocht vaa de Somm®, of wellicht zelfs aehter de Hindetsbnrglitiife zal kunnen terugtrekken. De stryd is daar- deor wel byzonder gekenmerkthsvig® Fransche aanvallea in de streek ten Noordert va* Noye*. waar de Duitschevs zieh kraektig tvgea den verderen opasarath van de Fran- schen pogen te verzstten, maar deaea tocfe gehidfilijk vooruitgaas, ess aaa de Ailette^ waar de Hiadenbarg linie reeds byna werd bereikt. De krachtigste strijd wordt echter gevoerds ten z.o. van Atrecht, in de streek ten oosten van Bapaume. Hier zijn het d®, Engelschen die voortdurend hameren tegen de Duitsche linies, en deze, ondanks den krachtigen tegenstand der Duitschers, steeds meer achteruit duwen. Hier, aan den straatweg Atrecht- Kamerijk gaat de stryd met zonderlinge sprongen heen en weer» Het biykt uit de verschillende berichten, dat vooral om het bezit van bet loopgraven- labyrinth en het trechterveld van vroegere gevechtsn hevig werd gestreden. De dorpen Bullecourt en Riencourt, die in den loop van den oorlog herhaaldelijk werden genoemd, gingen ook nu weer van hand tot hand. Zij werden door de Engel schen genomen, soordeDuitsehershernomen, en opnieaw door de Engelschen hezefc. Blijkens het Engelsche berieht wsrd Rien court door de Engelschen behoudeD, maar moesten Bullecourt en Hendecourt, na weder in handen der Engelschen te zijn geweest? worden ontruimd e& moesten de Efigelschen. naar den westrand dezer dorpen en de daar aangelegde Duitsche loopgraven terugwyken. De Duitsche verdedigingslinie tussehen Hendecourt en Honcourt echter werd door de Engelschen genomen, evenals dit laatst- genoemde dorp. Inaaiddels wordt' in het centrum de stry<i minder hevig gevoerd, maar w#rde» de Duitsche lissies daar in Oostelijke riehtisjg teruggebraeht. s De tosstand is ius zoedanig, dat op iea Daitschen rechtervieugel de Engelschen, op den Duitsche hsksrvleugel de Franschen, iser kraehtige pogisgen aanwendtn, oaa dasr d® Duitschs lime te brsken zou dit ep esn dsr beide vleugels slagen, dan sou hst Duitschs ceatrum, van de liaie tesscheD Atrseht en Noyon, groot gevas? loopea afgesneden te worden. Vandaar die hevigs tegenstand tlien de DuiSschers in het Nooi^- d«n en in het Zuiden feieden, en de bevige asBvallen, die »y er te doorstaan hebbeu^ De Duitsche regeering heeft offisie.use mededeelisgen gedaan over den inhoud der met Rusland afgesloten aanvullingsver- dragen van den vrede van Brest-Litofsb. Het Berliner Tag eblatt bekiaagt zich er over, dat, hoewsl ds inhoud divr verdrageu-. in Duitsche politieke kringen reeds lang bekend was en eok buitenlandrche bladen daarover byzonderheden konden mededeelen, de officieuse Duitsche berichten zieh bepalen tot e«H omscbryving va» de verkreges resultaten, is plaats van de artikileu der overeenkomsten, drie ie getal, officieel bekend te makeD. Uit die officieuse mede- deeling blijkt echter wel, dat het eerstfe aanvullingsverdrag betrekking heeft op de afseheiding van Esthland en Lyflend, be- nevexs van Georgie, van Rusland. Do Duitsche regeering heeft dus toegegeverr aan des wensch der adelijke heer»?j vaa Koerland, die wel van hua land een hertog- dom wilden makea - met den Duitschen keizer als hertogmits ket niet ge- scheidea werd van Esthland en LijfkncL En hu moet Rusland ook deze provineies afstaan krachtens het recht van de velken, om zelf over hun lot te beschikken. Feitelyk is dus sooals de VorwErta doet. uitkomen de vrede van Brest-Litofsk opgege»6B, en vervangen door een nieawea vrede, waarby aan den WestraEd van Rut land nog een p&ar brokken ondsr Duitsch hestuur worden gebracht en in den Kau- kasus een nieuwe grensregeiiug wordt ge- trofifen door de zeSfstandigverklaiing vao Georgie. De Duitsche regeeriag verklaartdan.dat verdere afscheidingen niet door haar zulleB worden ondersteund een verklaving die. een zonderlingen bijsmaak heeft, nadat Fin-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1