No. 6730. Zaterdag 31 Augustus 1918. 57® Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentiebad voor Zeeuwsch-Vlaanderen Kamer van Koophandel en Fabrieken. Aanwijzing verkrijgbaarsteliing Levensmiddelen. De Oorlog. Kinder-Zeepkaarten. Maximumprijzen Zeep. TurfvezeSs en Turflok. Schapenvellen. BUITENLAND. Rantsoen Koffie. 3INNENLAND. (Tervisie-legging kiezerslijst.) voegd aan het Rijkskantoor voor Kunst- meststoffen T. B. Lohnis, te 's Gravenhage, tevens voorzitterW. Kakebeeke, le GoesA. P. van der Koif, te Rotterdam B. Lohnis te Zwolle B. H. Meiborg, te Veendam W. Nijkamp, te EnschedeA. van derVen, te Son. Zoutboringen in Twenthe. Naar het Hbl. verneemt is met zoutbo ringen nabij Boekelo een begin gemaakt. Tot 80 M. diepte wordt hoofdzakelijk leem verwacbt, op 80 M. diepte denkt men het gesteente aan te b'-ren. Dit gesteente zal door'ioopen tot op de zoutlaag. Deze zout- laag, welke men op de c.a. 350 M. diepte hoopt aan te boren, wordt verondersteld 20 M. dik te zijn. De zoutlaag wordt geheel met diamantkroon doorboord, om, een zuiver overzicht van het zich in den grond bevindend steenzout te krijgen. Het boorgat in de zoutlaag zal neg een dia meter hebben van minstens 300 m.M. Deze boringen worden uitgevoerd door de N. "V. Diepboormij. ,/Vulkaan" te Arnhem. Het aangeboorde zout wordt uitgeloogd en daarna in de fabrieken der Kon. Ned. Zoutindu- strie welke fabrieken reeds in aanbouw zijn gereinigd enz. Appelen. Ten onrechte is gemeld, dat alle appelen op de veilingen in ons land worden be- stemd voor de jamfabricage. Het zijn alleen de fabrieksappelen en dus niet de fijnere soorten. De gezamenlijke jamfabrieken hebben op elke veiling een leider aange- wezeD, die de fabrieksappelen tegen 15 a 20 cent per E.G. opkoopt. Da kroetfa- brieken krijgen voorloopig geen fruit ter verwerking. De Minister vau Landbouw heeft be- paald I. het vervoer van appelen is verboden II. het onder sub 1 gestelde verbod is niet van toepassing op a. het vervoer van appelen van den boom- gaard naar de in dezeifde of in de aan- grenzende gemeente gelegen woning of opslagplaats vam den verbousver. pachterof voorkooper, en van diens woning of opslag plaats naar de bij het Rijkskantoor voor groenten en fruit ingeschreven veilingen h. het vervoer van appelen, gedekt door eene veilingsverklaring, afgegeven door den veilingsmeester der betrokkeu veiiing c. het vervoer van partijeD, gedekt door een vervoei bewijs, afgegeven door het Ryks kantoor voor Groenten en Fruit; d. het vervoer van appelen in hoeveel- heden van minder dan 10 E.G. (St.ct.) Suikerbietcn en pulp. De Minister van Landbouw heeft bepaald Het vervoer en de aflevering van suiker- bieten en van suikerbietenpulp is verboden Dit verbod is niet van toepassing a. indien het vervoei der suikerbieten geschiedt rechtstreeks van de plaats van verbouwing naar de suikerfabriek of naar de bevaarplaats van den producent b. indien het vervoer van suikerbieten- pulp geschiedt van de fabriek naar een rechthebbende, erkend door het Rykskantoor voor Veevoeder a!s aanvrager of besteiler voor negotiepulp, dan wel als gerechtigde Tot contractpulp c. indien het betreft partijen suikerbieteD of suikerbietenpulp, gedekt door een vervoer- bewijs, afgegeven door een Provinciale Kan- toren voor Veevoeder. Noodlijdend RijkspersoneeL NaarHet Volk verneemt, heeft het Earner- lid J. ter Laan zich tot den Minister van finantien gericht met de vraag, of er geen termen aanwezig zgn, om, nu de nieuwe regeling der salarissen zeer lang op zich laat wachten, het noodlijdend ambtenaars- personeel op andere wyze tegemoettekomen. 25-pfennigstukken. Erachtens decreet van den Duitschen Bondsraad van 1 dezer, moeten de vijf en twintig-pfennigstukken van nikkel aan den omloop worden onttrokken, en vanat 1 October a.s. Diet meer als wettig betaal- middel gelden. Tot I JaDuari 1919 bestaat nochtbans by de daarvoor aangewezen lichamen gelegenheid tot inwisseliDg. (St.-Crt.) Verplichte arbeidsverzekering in bezet Belgie. De ,/Gazet van Brussel" van 25 Augustus meldt Een besluit, gedagteekend 14Maart 1918, voert hier te lande de verplichte verzekering in voor al de beambten, bedienden, arbeiders, werklieden en leerlingen, die in bestuur, bandel, nijverheid of landbouw werkzaam zijn en wier wedde of loon de 8000 francs 'sjaars niet overschrijdt. Een staatsgreep te Wladiwostock. V olgens een Reuter-bencht heeft generaal Plesjkof, die handeide in naam van Horvath, een staatsgreep ten uitvoer gebracht. Hij vaardigde een proclamatie uit, waarin hij verklaarde, dat de Russische militaire macbt in bet Verre Oosten onder zijn bevel staat. Op een tegen-proclamatie, door de Siberische regeering, die Horvath verloochende, liepen de Russische vrijwilligers op groote schaal over naar Horvath. Er werd geen bloed vergoten. De consuls en de militairen der geallieerden beraadslagen over den toestand. Duitschland en Spanje. Er is nog geen officieele bevestigiug ge- komen van het //Times"-bericht, dat Duitsch land den Spaanscheu eisch inwiiligt om Duitsche schepen die in Spaansche havens zijn opgelegd, als vergoeding voor de getorpedeerde Spaansche schepen, af te staaii. Volgens de ,/lmparcial" heeft minister Dato, door versehillende dagbladeorrespon- denten omtrent de Spaansche nota onder- vraagd, de volgende verklaring afgelegd Spanje zal zich niet in een oorlog begeven, waaraan het geen deel hoeft te nemen. Het zal er zich toe bepalen, zjjn rechten met wyze energie te verdedigen en geen krijgshaftige houding aannemen, wat overigens ook niet de bsdoeling is geweest. Zoodra de regeering nadere verklariDgen kan afleggen en wel na afloep van de onder- bandelingen, zal de openbare meening zich lekenschap kunnen geven van de over- drijvingtn en verkeerde opvattingen, die bij sommige vraagstukkeD, welke een kalme behandeling eisehen, zyn voorgekomen. Christendom boven geloofsverdeeldheid. Volgens de Matin, heeft de Russische sovjet-regeering een besluit genomen om het Orthodoxe, Let Roomsche, het Protestant- sche en andere gelooven af te sehaffen en een enkelen Dieuwen godsdienst in te voe- ren, het Nieuwe Christendom. Van geen enkelen anderen godsdienst wil de bolsje- wistische staat weten. Bessarabia onder Roemeenscb bestuur. In Bessarabie is men met het Roemeen- sche bestuur, waaronder het land door den vrede van Boekarest is gekomen, allesbe- hal ve tevreden. De Jodenklagenoverde stren- ge maafregelen, die de burgerlijke en mi litaire overheden tegen hen nemen, de boeren zijn verbitterd over het wegnemen van alle voorraden en levensmiddelen, de ambtena- ren zijn ontstemd over het vervaDgen van velen hunner door Roemeniers en ook is men ontevreden over de pogingen, welke de overheid doet om het onderwijs te Roma- niseeren. Met de veiligheid is het, ondanks de strenge maatregelen der regeering, zeer slecht gesteld. Nog o langs zijn eenige Roemeenscbe officieren vermoord en hebben ontevreden ambtenaren munitie opslagplaat- sen in de lucht doen springen. In een aantal geheime vergaderingen heeft men er op aangedrongen, dat Bessarabie weder by Rnsland zal worden gevoegd. De Duitschers gaan nu, schrijft de N. R. Ctzoo rustig niet op de Hinden- burglinie terug als zij het in het voorjaar van 1917 hebben kunnen doen, toen hun terucbtocht voor de geallieerden onver- wachts kwam. Zij hebben zich te weren tegen aanhoudende geweldige aanvallen en voortgezetten druk van de geallieerden, die er op uit zijn, den nieuwen terugtocht in de war te sturen, zoodat de Duitsche legers niet anders dan gehavend hun terugtochts- linie zullen bereiken, zoo gehavend (als het kan) dat zij haar nauwelyks zullen houden, te meer, daar zy, terwijl zij zich met in- spanning van alle krachten te weer hebben te stellen, geen tijd over zullen hebben gehad de stelling behoorlijk voor te bereiden. Maar zij gaan toch bij lange na niet zoo vlug uit het veroverde gebied terug als de Engelschen in Maart hebben gedaan, toen zij binnen een week van St. Quentin naar Montdidier terugstroomden. Zy leveren geduchte achterhoedegeveckten, die ook de aanvallers op groote verliezen moeten komen te staan. Op het Noordelijk gedeelte van het slag- veld, in de streek tegenover Atrecht (Arras), tusschen de Scarpe en de bocbtige Sensee, en ook ten Noorden van de Scarpe, kan men Diet meer vaa een achterhoedegevecht spreken. Want, zoo men weet, zijn de Britten hier al op den eersten dag van hun aanval (26 Augustus) tot de, hier niet ver afgelegen, oude Duitsche linie doorge- drongen. Hier geldt het dus al stellingen, waarvan men moeilijk kan aannemen, dat de Duitschers van te voren van plan zijn ze slechts tijdelijk te handhaven, te meer, daar zij zullen hebben te dienen als flank- dekkiDg voor hun terugtocht in de streek van Bapaume. Niet te verwonderen dan ook, dat de Engelschen in dezen sector met alle kracht hun offensief hebben her- vat. Of zij wezenlyk hebben gehoopt, op dit punt een doorbraak af te dwingen, valt niet te beoordeelen. Wel kan men op- merken, dat een doorbraak op dit punt, het aansluitingspunt aan de vaste stellingen. zeer noodlottig zon zijo geworden voor fe heele Duitsche terugtochtsbeweging verde® naar het Zuiden. Maar al heeft er gears doorbraak plaats gehad, alleen al druk op dit punt, en meer nog een zoo sterke druk, dat men er eenigszins voor wijken meet, moet voor de Duitsche legerleiding eea groote zorg zijo. Het Duitsche avondberiehtzegt: „Destoot is aan beide zijden van den weg Atrecht Eamerijk in onze stellingen opgevangen.'^ Mits men den noodigen nadruk op het woordje in legt, is biermee het voorloopig resultaat van deri strijd kort en bondig gekenschetst. De latere uitvoeriger, be- nchten, geven met meer woorden hetzslfde te kennen. De Britten zyn tot een ander- halven kilometer diep in de oude Duitsefe© stellingen gedrongen. Hun grootsten voor- uitgang maakten zij aan de Scarpe, waar zy het dorpje Pelves veroverden, hetgesn, sedert 1914, nog nimmer in handen vaa de geallieerden is geweest. Deze gebeurtenissen ter hoogtevan Atrecht moeten voor de Duitschers een prikkel ziijrj, om hun linies aan beide zijden van Bapaurae, zoo gauw als het gaat, verder teiag Ife nemen, en de gelegenheid daartoe zal aiah waarschynlijk wel spoedig voordoen. Want inderdaad hebben de tegenaanvallen, door de Duitsthers in de laatste dagen bij Bapaume ondercomen, de aanvalskracht der Button wat weten in toom te houden, al blevsa dezen dan ook wel wat oprukken. Deae tegenaanvallen zyn niet anders dan even zoovele pogingen, om den toestand voor een verderen terugtocht vatbaar te maken* Want voor een zoogenaamde vrywillig8n terugtocht, is het toch ook volstrekt noodig eerst den vyandelijken druk tot zekere greng te matigen, daar hij anders in een wilder* vlucht zou ontaarden en tot. de grootsfe rampen zou kunnen leiden. Men kan niet veilig een stut onder een opgeschoven ven- ster wegnemen, als men het venster niet in zyn val vertraagt. De Duitschers zullen dan ook, bij de eerste gelegenheid stellig tot een verderen terugtocht in de streek van Bapaume over- gaan, maar daarbij moeten zii ook de aansluiting naar het Zuiden niet verliezen, waar zij juist tot dusver nog het verst vooruit stonden. In dezen gedachtengang is het derhaive alleszins logisch, dat zij Dinsdag al zyn begonnen hun stellingen op de linie Chaulnes- Roye te ontruimen, die in de laatste dagen nauwelijks aan vijandelijken druk hadden bloot gestaan. Dat niet alleen Roye, maar ook Chaulnes weer in het bezit der geallieerden zijn, staafe nog niet in de Fransche berichten, maa** het Duitsche deelt het uitdrukkelijk mele« De terugtocht is hier nog lang niet uit. Men mag benieuwd zyn of het prijsgever* van Chaulnes een aankondiging is van d» ontruiming van de bocht van de Somme, want een overgang over de Somme zou de mofeilijkste operatie zijn van den heelea terugtocht naar de Hindenburglinie. De Engelschen dringen langs de rivier al aardig op, maar het trechterveid van 1916 zal de Duitschers besehermirg bieden, en het is waarscbijnlyk, dat zij, daarop vertrouwend, den overtoeht zullen wagen, welke trouwens ook de vooruitgang van de Britten ten Noorden van de rivier wel noodzakelijk zal maken. De Duitschers zyn de Somme overge- trokken Woensdag leek het nog maar waarschynlijk, dat de ontruiming van Chaulnes en Roye een aankondiging van die beweging was. Gisteren was zij ai een feit. De verbluffende snelheid, waarmee de Duitschers deze gevaarlijke beweging hebben volbracht, bewijst, dat zij de kunst van snel te manoeuvreeren nog niet bebbeu verleerd, al geldt het hier dan ook een achterwaartsche manoeuvre. Aan den Zuide- lijken kant waar de overgang het gevaarlijksfc was, is hij het eerst bewerkstelligd. Verder naar het Noorden, waar de Duitschers een goede dekking hadden in het oude trechter veid, van den Somme slag, zijn vermoedelijfe de troepen bij Peronne en Bree nog bezig over de rivier te trekken. Hierdour is voor de geallieerden de kans verkeken, de Duitsche legers voor de Somme een ramp te bereiden. De Duitschers gingen te Iangzaam terug, zoolaDg zij onder vijande lijken druk stonden, en te vlug, zoodra die druk verminderde. We hebben hier dus te doen met een soort vluchtsucces. Hoe is de toestand sedert den 15den Juli veranderd. Toen wachtte men op hek vierde Duitsche offensief. Nu mag een geslaagde terugtocht over de Somme een succes heetten. Natuuriijk is ook het front bezuiden de Somme bij dezen terugtocht betrokken. De plaatsen, die de Franschen als bezet opgaven, wezea reads uit, dat. Noyon spoedig vallen moest. De Duitschers zijn hier wee*) voor geweestNoyon, hevig door de Fran sche artillerie beschoten, is al ontrHimd. Clemenceau heeft een goeden dag 1 Het feit, dat de Duitschers met de snelheid van hun terugtocht de Franschpn blijkbaa® De Burgemeester van TER NELZEN maakt bekend, dat ten behoeve van kinderen beneden den leeftijd van 1 jaar Einder- Zeepkaarten verkrijgbaar zijn op het Levens- middelenbureau alle werkdagen van 9 12 uur v.m. op vertoon van trouwboekje en rantsoeneeringskaart. Ter Neuzen, 30 Aug. 1918. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, ter voldoening aan Circ. No. 28719 dato 15 Aug. j.L, dat met-in- gang van 1 Sept. a. s. de navolgende maximumprijzen zyn vastgesteld Toiletzeep. Groothandelprijs 0,29 per stuk. Tusschenhandelprijs 0,32 Eleinhandelprijs 0,40 ,t elk stuk wegende minstens 75 gram netto. Scheerzeep. Groothandelprijs 3,06 per K G. netto. Tusschenhandelprys 3,40 ,t Eleinhandelprijs 4, Indien bij het in/werking tfeden dezer prijzen nog stukken toilletzeep in den ban- del mochten zijn van een minder gewicht dan 75 gram, mag hiervoor een maximum- kieinhandelprys in lekening worden ge- bracht van 0,30 per stuk. Ter Neuzen, 30 Aug. 1918. De Burgemeester voornoemd, J.-HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend De aflevering en het vervoer van turf- vezels en tuiffok is verfsoden. Dit verbod is niet van toepassing, indien het vervoe'r gedekt is door een vervoerver- vergunning, afgegeven door het Rijkskan toor voor Turfstrooisei, Keizerstraat 18, Deventer. Ter Neuzen, 30 Aug. 1918. De Burgemeester voornoemd, J. HUlZJNGA, De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, ter voldoening aan Circ. No. 31718. De aflevering en het vervoer van schapen vellen is verboden. Dit verbod is niet van toepassing op a. de aflevering aan of het vervoer naar het Rijkskantoor voor Huiden en Leder. b. de aflevering aan of het vervoer naar ingeschreven huidenclubs ofhuiden- handelaren. c. de aflevering en het vervoer, welke gedekt zijn door een bewijs van toestemming ^van bovengenoemd Rykskantoor (R. H. L.) Ter Neuzen, 30 Aug. 1918. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in het tijd- vak I 15 Slept.j door detaillisten aan verbruikers mag worden afgeleverd op boa No. 36 eerier Koffie- en Theekaart v, ons Koffie. Ter Neuzen, 30 Aug. 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in de week van 2— 8 September mag worden afgegeven opbonNo. 92 70 gram Kaas20plus. ,i 93 70 Volvette Eaas. u 94 125 Bruine Boonen. 95 3 E.G. Aardappelen. n ii 96 2 n tt 97 100 gram Gort. n i, 98 1 reep Chocolade. 99 250 gram Suiker (Melis of bijsoorten). t, n ,i 5 le serie der kinder-suiker- kaarten 250 gram Suiker- (Melis of bijsoorten). v 1 le serie der kinderzeepkaarten 1 stuk huishoudzeep. Ter Neuzen, 30 Aug. 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Kabinetscrisis. Dinsdag arriveerde ten paleize n't Loo" Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman, die de reis uit zijn vacantieoord naar 't Loo" per hofauto maakte. Naar het //Centrum" meldt, is Dinsdag ook Mgr. Nolens wederom door H. M. ontvangen. H. M. de Eoningin heeft gisteren Jhr. Mr. Ruijs de Beerenbrouck, Commissaris der Eoningin in Limburg ontboden en dezen de vorming van een kabinet opgedragen. Jhr. Ruijs heeft deze opdracht in beraad genomen. Yreemde vliegtuigen. (Officieel). Het Ministerie van Buiten- landsche zaken deelt het navolgende mede Op 19 Augustus j 1. te 1.25 D.m. werd nabij Cadzand boven Nederlandsch grond- gebied een Duitsch vliegtuig waargenomen, koersende in Z.W. richting. Het vliegtuig, hetwelk geen noodseinen vertoonde, is door de Nederlandsche afweer- middelen bevuurd. Aan Hr. Ms. gezant te Berlijn is opdracht gegeven bij de Duitsche regeering te protesteeren tegen deze schending van Nederlandsch gebied. (Officieel.) Het Ministerie van Buiten- landsche zaken deelt het navolgende mede Op 11 Augustus jl. te 4 uur 10 minuten namiddag werden boven Cadzandhaven zeventien Engelsche vliegtuigen (twee- dekkers) boven Nederlandsch grendgebied waargenomen, koersende in zuideiijke richting. De vliegtuigen, welke geen noodseinen vertoonden, zijn door Nederlandsche af- -weermiddelen beschoten. Hr. Ms. gezant to Londen heeft opdracht ontvangen by de Britsehe regeering ernstig te protesteeren tegen deze schending^van Nederlandsch gebied. Post en Telegraplile. Een telegrafist aan een der rijkstelegraaf- kantoren is wegens het plegen van lijdelyk verzet gestiaft met schorsing. De betrokkene, die zich daarmede niet heeft kunnen ver- eenigen, heeft een eommissie van onderzoek aangevraagd, welke is toegestaan. Rumoerige Duitschers. Reuter seint uit Weltevreden De bemanning van het Duitsche s.s. Roon heeft de haven van Tjilatjap be schoten. Zij is ontevreden met de loonen, staakt en zet ongeregeldheden op touw. De Nederlandsche regeering is tusschen- beide gekomen en heeft bevolen, dat de leiders op een klein eiland worden ge'inter- neerd. Heden zijn er 23 naar het eiiand overgebracht35 zullen morgen volgen. Tegen het vloeken. Een Ministerieele beschikking van 21 Augustus 1918 betreffende vioeken en bezigen van ruwe taal in het leger houdt het volgende in Op de kamers, in de cantines, in de kantonnementen, in de barakken, enz., moet een afschrift worden opgehangen van de volgende bekendmaking i De Minister van Oorlog maakt bij deze bekend, dat hij het vloeken en bezigen van ruwe taal in het leger afkeurt. Hij doet een beroep op de medewerking van alien, om dit euvel te bestrijden. In herimiering wordt gebracht Legerorder 1917 A 110, waarbij aan alle meerderen wordt voorgeschreven bet vloeken en bezigen van ruwe taal met gestrengheid tegen te gaan. j Kunstmeststoffen. De Minister van Landbouw heeft benoemd tot leden der eommissie van ad vies, toege- iKIt SEUZESSCHE (III ItWT. ALGEMEENE TOESTAND. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN, Gelet op art. 9 van het Koninklijk besluit van den 4 llei 1896 (Staatsblad No. 76): Brengen hiermede ter openbare kennis. dat de door hen definitief opgemaakte lijst van kiesge- rechlii/den in die gemeente voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Ter Neu/.en gedurende acht dagen, te rekenen van af den lsten September a.s. op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Bezwaren tegen die lijst, betzij die den klager hetzij die andere personen betreffeinkuiinen gedurende acht dagen, te rekenen nil heden, dus voor den 9en September a. s., bij den Gemeenteraad worden inge- braeht. Ter Neuzen, den 27 Augustus 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. IIU1Z1NGA, Burgemeester. L. WAIiEKE, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1