ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6728. Dinsdag 27 Augustus 1918 57e Jaargang. advertentiEn I Bekendmak ing. -I ABONNEMENT: BINNENLANO. Teleloon 25. Bit BM verschijnt MaaMag", Woensdag- es Yrpagavond, uitgezauderd op Feestdagen, bij de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Neuzen. Ultreiklffig Booboekjes. Per 3 maanden binnen de stad /l.—u Franco per post voor Nederland /1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neazea ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushoudersi Van 1 tot 4 regels 0,4Q, s-r Voor elken regel me©# 0.1% Bij direct© opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde adverteniie wordt prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimt© berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tariel. iaeending van advertentieo yoor 1 itlir op deij dag der uitga Op vertooH dsr Rantsoeneeringskaartsn zal op Oondeiulag 29 Aug. a.ss. de uitreiking plaats hebben der nieuwe bonboekjes (seris B) en wel voor da headers van Rantsoeneeriags- kaarten No. 1~ 250 tub u 251— 500 501- 750 751-1000 n 1001-1250 1251-1500 ff 1501—ho#g»r y 9-10 uur 10-11 11-12 1-2 23 ir S-4 45 T.m. n n.m. Yoor de bewoners van wijk 0 nummers 1186 en 202224 bp den heer J. C. Jaxsejt, Hoofd der School te Driewegen, en voor die te Sluiskil bg den heer C. Mbjjlbhosx aldaar. De prfjs der boekjes bedraagt 10 csist per stuk. D® bonboekjes houden 300 nummers in. Ter Nenaen, 26 Aug. 1918. De Hoofdcontroleur-Boekbouder van het Usvensmiddeien bureau, L. W. RIJNBERG. De Burgemeester van ZAAMSLAG maakt bekend, dat de uitreiking der B^ood** kaarteit, geldig voor het 17e tijdvak (periode) ingaande op 30 Augustus a. s., zal plaats hebben, voor de personen wier namen beginnen met AK s op 28 Augs. van 9 tot 4 uren 0Z a u 29 Angs. n 9 4 uren. De Burgemeester voornoemd, JOB. DE FEIJTER. Mr. Th. Heemskerk bsdankt als lid der Tweeie Kamer. De voorzitter van het Centraal Stem- bureau •verwegende, dat de heer Mr. Th. Heems kerk te 's Gravenhage zyne becoeming tot lid van de Tweede Ramer der Staten- Generaat niet heeft aangenomen gezien art. 129 der Rieswet maakt bekend, dat de iu dit wetsartikel bedoelde, voor de kiezers toegankelyke sitting van het Oentraal-Stemburean, tot het benoemd verklaren van een lid der Tweede Ramer van de Staten-Generaal, in de plaats van den heer Mr. Th. Heemskerk, zal worden gehouden ep Vrijdag 30 Au gustus 1918, 's namiddags te halfdrie uur in het lokaal in het gemeentehuis te 's Gravenhage, voorheen voor de vergade ring van den raad bestemd. De Haagsche correspondent van de Tel. schrijft Naar uit bovenataand bericht blykt, heeft Mr. Th. Heemskerk sjjn benoeming tot lid van de Tweede Ramer niet aangenomen. In zijn plaats zal nu door het Centraal Stembureau gekozen worden verklaard diege- ne, die van de niet-gekozen eandidaten der lgst de meeste stemmen op zieh vereenigd had. Dit is de heer J. F. Heemskerk, broeder van den oud-Minister, Rijksbetaal- meester te Middelburg, die van 19091913 Rameriid is geweest voor Rotterdam 1V, In sommige rechtsehe bladen is anlangs de meening uitgesproken, dat de heer J. F. Heemskerk, wanneer bij als opvolger gekozen zou worden, min of meer tot plicht had voor die verkiezing te bedanken, op grond, dat verschillende op hem uitge- brachte stemmen eigenljjk bestemd zouden zgn geweest voor zgn broeder, den oud- Minister. In dat geval zou thans gekozen warden de heer W. van der Ylugt te Amsterdam. Wij gelooven eehter niet, dat de heer J. F. Heemskerk zgn nu verworven Kamer- zetel zal prgsgeven. Naar de reden, waarom Mr. Th. Heems kerk thans onverwacht voor zijn benoeming heeft bedankt, kan men slechts gissen. Het staat vast, dat de oud-Minister, het ernstiga voornemen heeft gekoesterd, zich wederom in de aetieve politiek te begeven en opnieuw een rol in het parlement te gaan spelen. Nu echter blijft hij lid van den Raad van State. De vsronderstelling zal wel niet te ge zgn, dat dit beslait in verband stsat met de tot dusver mislukte pogingen tot kabinetformatie door leiders van de reehter zijde ondernomen. JSir. van Nispen tot Sevenaer. Onze gezant bij het Vaticaan, Jhr. Mr. van Nispea tot Ssvenaer, vertoeft than* te 's-Hertogenboseh en is voornesaens in Sep tember naar Rome terug te keeren. Onze Toedgftlvoorzieulng. Ten vsrvolge op de hesprekisgsn, welke d® heeren Edo Timmea en J. van Rgsewjjk in ban kwatiteit van toegevoegde adviseurs tan het Rgks Centraal Administratiakauteor ®p 16 en 29 Juli j 1. met den Minister van Landbouw hadden over do voeiselvoorzieeing in de eerstkomende maanden, vond Dinsdag jl. wederom een conference plants van de beide arbsiderg-vertegenwoordigers, ditmaal, wegens alwezigheid van den Minister, met Mr. Sehim van der Loeff, directenr-generaal van de afdeeling Crisiszsken van het Dopartemeni van Landbonw. Da Btand van A® vooruitzichten van de voornaamste lavensaaiddelen heeft sodert de publicatie van ket laatste enderhond vrgwel geen wijsiging ondeigaan. B r o e d. De breodvoorziening blijft feg roortduring zorg banen. De aanveer van graan uit Amerika heeft weliswaar geleideigk plaats, deze bigft eehter te gering, daa dat aan verhooging "van't broodrantsoen zou kmnea worden gedaeht. Pogingen, om groote bos- V*eihedeu naar Holland verscheept ie krij^en, hadden tot nog toe geen reseltaat. De eigen graanoogst laat zich niet on- gnastig aanzien, hg kan eveswel eerst defi- nitief worden vastgesteld en beoordeeld, als het graan gedorscht is. Daar bg de uit Amerika versebeepte hosveeiheden echter rekening wordt gehouden met de opbrengst van eigen oogst, zal deze, oek wanneer bg zeer gunstig uitvalt, geen verhooging van het broodrantsoen tengevolge kunaen hebben. Yet. Niet minder zorg blijft de vetvoorzieniag gtven. Weliswaar blgft de productie van boter in zosverre op peil, dat nog wekelijks een gadaelte in de koelhuizen als reserve voor den komenden winter kan worden op- geslagen, hier staat echter tegenover, dat de vetpositie in haar geheel van week tot week aehternitgaat, doordat de voorraad groadsteffen, beaoedigd voor de ver vaardiglng van margarine, wekelijks met ruim 750.000 RG. afneemt, waar geen aanvoer van nieuwe grondstoflen tegenover staat. Bg voort- during werdt gepoegd, hetzg uit de eigen Oost-Iadische koloniin, hetzij ait Amerika, vetten naar Holland versc'neept te krggen. Van het al of niet slagen dezer pogingen hangt het af, of het huidige rantsoen ge- handhaafd zal kunnen bigveD, dan wel zal moeten worden verminderd. Onjuist zgn in elk geval reeds in de pers verscheneu mededeeiingen, dat binnen enkele dagen tot vermindering van het vetrantsoen zal worden overgegaan. Er is ter zake nog niets be- sleien, daar, zooals reeds vermeld, alles afhangt van de vraag, of het alsnog zal ge- lukkeD, vetten of grondstoffsn voor margarine naar Holland verscheept te krggen. V 1 e e s e h. Met de beschikbaarstsllicg van geedkoop rnndvleesch, welker voorbereidicgen werden vertraagd, zal than3 spoedig een aanvang warden gemaakt. De telling van den vee- stapel, runderen, varkens, paarden, sehapen en geiten, is beeiadigd en heeft geea oa- gunstig resaitaat opgaleverd. Behalve voor de geregelde verstrekking van verseh vleesch, zullen een groot aantal runderen en schapen worden geslacht, iegevroren en in koel- huizen worden opgeslagen, teneiade ook in de komende wintermaanden met de be- schikbaarsteiliiag van vleeseh te kunnen voortgaan. De gelegeaheid om vleeseh en boter te conserveeren en te bewaren is sedert dea vorigen winter aanmerkelgk vergroet. Er wordt daaraau nog steeds gearbeid, zoodat de Regeering hoopt de besehikking over voldoende ruimte te verkrggen om de heeveslheden vleeseh te bergen, noodig om op den grondslag van het vastgestelde rant soen de bevolking gedurende den winter van vleeseh te voorzien. Door de beide arbeidersvertegenwoordigers werd aangedrongen op verhooging van het vleescUrantsoen, waarbg verwezen werd near het feit, dat in Duitschland het vleeschraat- seen het duhbele heeir van hetgeen in Nederland zal worden varstrekt. De heer Sehim van der Loeff, die uit des aard der zaak geen beloften ken of wilde doec, zegde echLr toe deze aange- legenheid snder de aandacht van den Minister te zullen brengen en verkiaarde de mogelgk- heid van het gevraagde erastig te zullen nagaan. *1 Aardappelen. De inventarisatie van den aardappeloogst, hoewel thans afgeioepen, staat neg niet vast. Vermoedeiijk zal de epbrengst echter niet geheel beantwoardea aan deaanvankelgk gekoesterde verwaehting? a, zoodat aan ver hooging van het aardappo<rantsoen tot 5 RG. niet zal kunnen worden gedacht. Ten aanzien van de vraag, of opslagvan aardappelen door particnlieren al dan niet zal worden toegestaan, is door de Regeering nog geen beslissing genomen. Sniker tr> jam. Naar aanleiding van de gepublicearde brie7en van B. en W. van Rotterdam over den uitvoer van suiker, verwerkt in jams, en het daarop gevolgde, eveaeens bekend gsmaakte, antwoord van den Minister, werden door de arbeidersvertegenwoordigsrs nog eenige vragen gesteld en inliehtingen ontvingaD, naar aanleiding waarvan door hen op nog verdere verduideljjking werd aangedrongen. Deze werd toegeiegd en is spoedig te verwachtea. Er kenning der arbeiders- o r a r i a t i t e. Ingevoiga het desbetrt 'f-nde verzoek der Minister aan de Regeeringseomniissarissen, belast met de RijksgiatHverzamelicg, een schrgven gericht waarin zjj werden uitge- noodigd in de plaatselgke landbouweena- missies belast met de inventarisatie, inea- rneling en opslag van graan, peulvruehten, zaden en aardappelen, vertegenwoordigers der moderne en confegsieneele organisaties ep te semen. Daarnaast is door den Minister besloten, ia elke provincie een provinciaal conaite in te stellen, bestaande uit een drie- ©f viertal personen, vertegenwoordigers van genoemde organisaties. Verschillende klachten. Een aantal klachten, bg de beide arbeiders- vertegenwoordigers van hunne respeetieve organisaties ontvangen over ontduikingen van ministerieele voorschriften en besluiten door producenten en handelaren werden tenslotte nog ter kenais gebraeht van den heer Sehim v. d. Loeff, die zich bereid ver kiaarde, deze en alle verdere door de arbeidersvertegenwoordigers ie zijner kennis te breagea gedocumenteerde klachten te zullen doen onderzoeken, en zegde bg jwist- bovinding toe de meest strenge maatregelen te zullen netnen tegen overtreders der op levensmiddeienvoorziening betrekking hebbende bepalingeD. Yerbodsbepalingeu. Bij beschikking van den Minister van Landbouw is verboden de aflevering en het vervoer van aardappelmeel, behalve wanneer het geldt zendiagen van niet meer dan 10 K.G. brutogewichtde aflev. en het verv. van bokken en geiten, behoudens toestemming van bet Rijkskantoor voor Vee en PaardeD, Koninginnegracht 19,DeuHaag; het verv. en de aflev. van easeine behoa- dens toestemming van het Rykskantoor voor melk en kaasde aflav. en het verv. van haring, kleiner dan 13 e.M., alsmede van spiering, in verschen toestand kleiner dan 10 c.M. en in gerookten teestand klei ner dan 9 c.M behoudens toestemming van den hoofdinspecteur der Yissehergen, Yan Galenstraat 4143, Dsn Haag, of van de inspecteurs dar Visscherijen in het betrokken districtde aflev. en het verv. van hennen, hanen en tamme kongnen, behoudens toe stemming van het Rijkskantoor voor Pluim- vee en Eieren de aflev. en het verv. van sigfsel (behalve wanneer het geldt hoeveel- heden van minder dan 5 E.G.), behoudens ontheffing door den Minister van Land bouw. Daitsch vliegtuig geland. Zaterdagnamiddsg cirea 2 uur daalde in de nabijheid der spoerbrng te Buggenum, op een open weiland, esn vliegmachine (oud model tweedekker). De luiteisant- eoxamandant van 'tdetachement aan genoem de brng was terstond ter plaatss en nam ds bside inzittende in arrest. Het vliegtuig, hetwelk geheel onbeschadigd is, was bemand door den vliegenier-onderofEcier flans Lus- tig en den waarnemer-luitenant RerzKiann uit Keulen. Naar zij mededeelden, wares zy den koers kwyt geraakt en konden zich tea laatste niet meer oriSnteeren, waarna zg op goed geluk, mesnende boven Duitsch gebied te zgn, daalden. Beiden zijn naar de kazerne te Roermond sverg6bracht, te*- wijl de machine onder militaire bewaking werd gesteld. In de plaats ran sckoenen. Bg het heerschende gabrek aan leeren schoenen worden, naar men aan Het Volk" meldt, beukenhouten sandalen in den han- del gebracht die door een stukje leer in het midden buigzaam gemaakt zijn en met leeren riemen en een leeren hialatuk zgn afgewerkt. Natuurlgk is dit alleen zomerdrachi Yoor den winter werdt echter een vet- leerea schoen met een zwara houten zeol in den handel gebracht. Koffle-voorraad. Van de varwachte 40.072 balen kofBe, afkomstig uit de doer Engelandopgerorderde Nederlandsehe stoomschepen „Rhea", Tha lia", jDanae" en ^Lembok", zg* tot duerer 32.000 balen in ons land aangebraeht per stoomschepen ^Markele", ^Eemstrooia", jMaaestroom" en ^Rgnetreena". Het restant wordt binneskort verwaekt, Bg de tegenwoordige rantsoeseering zal de voorraad koffiie reiken tot eind Maart. Omtrent «le ruim 104.000 bale* kuffie, die verdeeld ever rersehillende havens in Amerika liggen, mede afkomstig uit gere- quireerde Nederlandsehe sehepen, worden onderhandelingen gevoerd. Thee Yoor Nederland. Bg de opvordering te Freetown (Sierra Leona) van het Nederlandsehe vrachtsehip z/Lombok", bevonden zieh behalve koffie, ook 10.000 kisten thee aan boord. Desse party zal uit Engeland naar ons land worden verscheept. Binnenkert, vermoedelgk met de eerst- volgende gelegenheid, wordt althans eea gedeelie hier te lande verweeht. Azgn. De Minister van Landbouw heeft vast gesteld een distributieregeling en maximiim- prgzen voor azgn. Daarbij is vastgesteld een kleinhaHdels- prgs per flesch met een iahoud van ten- minste 7.5 d.L. van 12 cents, en per d.L. van 2 cents. GrRan-aanyoer. Het Nederlandsehe stoemsehip ^Hector", geladen met ongeveer 3500 ton graan, is heden van New-York te Amsterdam aan gekomen. Gebrek aan boter. De burgemeester van Stavenisse heeft, toen in de afgeloopen week het boterge- brek zeer nijpend was in zgn gemeenle, de boter van den Rgksboterverzamelaar in be- zit genomen en gedistribueerd. Yier yisscherschepan in den grond geboord. Van de hsspitaalsehepen ^Sindoro" en yZeeland" welke Zaterdag naar Engeland vertrokken zijn, is draadloos bericht ont vangen, dat zij bun reis hebhen moeten onderbreken om de bemanningen te redden van vier in den grond geboorde visscher- schepen, t. w. de K.W. 125, de R.W. 26, de R.W. 169 en de R.W. 175. De be manningen zijn alien gered en ongewond. Graan uit Amerika. Het Alg. Handelsblad sehrgft naar aan leiding van het aanbed van de Amerikaansche War Trade Board om 10.000 ton graan met de Nieuw Amsterdam naar Nederland mede te geven, op voorwaarde, dat het schip de volgende reis een lading veor de Relief zal vtrvoeren Toen de Geassseieerden een aanzienlijk deel onzer vloot namen meer dan zy kraehtens de base of agrenaent hadden fee- dongen en een zeer pijnlyke verstaad- hoHding tusschen Nederland en de overzee- sche mogendhedeD ontstond, is het graan- aanbod een pleister ep de wond geweest. Yoor de betrekkinge* tussehen de Ver. Staten e* Nederlasd is deze hulp van zeer ijroote beteekenis veor het land zelf is zg een leveasbelang, E* terwgl nu dat graan met behulp van belaas zeer weinig talrijke sehepen uit Amerika wordt gehaald gaat aaen het grootste het eenige groote schip i* Ie vaart tusschen Amerika en Nederland veor «sn reis epeischen. Men vraagt zieh af, of Amerika nu nog niet veldoende heeft ge*ote* van het gebruik van Nederlandsehe scheepsruinate en men vraagt zicb tsarens af, of men daar nu weer minder scherp de moeilgkheden gaat zien, waarin Nederland verkesrt. Vooral dit zoo niets minder dan een ramp voor Nederland zgn. Misverstanden, enjaisto voorliehting om- trent uds land hebbea de betrekkingen tus schen de groote republiek en het kleine- Holland herhaaldelyk cp hoogst ©nge- wensehte wjjze belnvioed. Thans au duur- zanse verbeteriag seheen te tgn ingetreden, vraagt Amerika es* concessie, die slechts- ten koste van verscherpiBg van den nood in het eigen land zou kunnen worden inge- willigd. Nu weten wg wel, datindeYer. Staten de aardappeluitvoer onzaliger gedaehtenia kwasd [bloed heeft gezetj men heeft daa* weer den indruk gekregen, alsof er in Nederlasd nog altyd sekero overvloed heerscht, zoodat wij aan graan eigenlgk geen dringende behoefte hebben. Maar dat is toch al te dwaas. Wanneer naar het oordesl der regeering op een bepaald oogenblik een surplus aan on-con- serveerbare prodaeten bestaat een zeer gering tevael waarvan men den uitvoer naar beide kanten toestaat, dan is daarin nog geen redan gelegen em aan te nemen,. dat er geen gebrek aan andere, veel ge- wichtiger levensmiddelen zou zgn Amerika besehikt nu over een zeer aan- zieslijk doel onzer sckeepsruiratehet zoo enbiligk zgn, nu nog vaD ons te eischea dat wg met onze armoede de rgke repu bliek nog zouden steune*. Hollanders willen feiten zien, om woor- den geven zg niet, zei ons neg dezer dagen een isvloedryk Amerikaan. JuistLaat de Ver- Staten met feiten toonen, dat zij de moei- lybe positie deels aan hun maatregelen te wgten van Nedsrland beeeffen en inderdaad van goeden wille sjjn, Nederland zooveel mogelgk te helpen. Een reis de besehikking te hebben over de Nieuw- Amsterdam betaekent voor Amerika niefc veel voor ons is het missen der laad- ruimte van dit schip een zeer zware last, D© terpedeeriag van de /rKoningia Segentes". Het Ministerie van Buitenlandsehe Zaken deelt het volgende mede Het door de marine-autoriteiten naar aanleiding van den ondergang van het s.r. »Roniagin Regentes" afgenomen getuigen- verhoor zoowel als het door den Raad voor de Scheepvaart ingestelde onderzoek heeft ontwijfelbaar vastgesteld, dat de ontplcffing tengevolge waarvan genoemd schip is ge«- zenken, veroorzaakt is door een afgeschoten torpedo. Barer Majesteiis gezant te Berlgn heeft de opdracht ontvangen de Duitsehe regeering iD kennis te stsllen met de conclusie waar- toe Barer Majesteits regeering is gekomem en kaar tevens mede te deelen, dat zij er prgs op zou stsllen, indisn de Duit'sche regeering alsnog een ernstig onderzoek wilde instellen ter beantwoording van de vraag of een Duitsehe duikboot de ^Koningin Regentes" heeft getorpedserd. Met dit verzoek riehtte zieh Harer Majesteits re geering tot de Duitsehe regeering, omdat de Duitsehe marine orders heeft om in zekere gedeolten van de zee de aan hospitaalschepen in het algemeen toege- ker.de immuniteit niet te erkennen. De mogelgkbeid zou dus niet uitgeslotsn zgn, dat een onervaren Duitsehe duikboot- commandant of door verkeerde opvatting van de hem gegeven orders of tengevolge van onjuist® plaatsbepaling of wel door eene andere vergissing gemeend had het hospitaal- schip de *Roningin Regentes" niet te moeten eerbiedigen en de noodlottige torpsdo had doen afvuren. Daar uit ds bisr te lands afgelegde ge- taigenverklaringen eenige feiten wares gebleken, waarbg de verantwoerdelijkheid der Britsehe regeering batrokken seheeii heeft de Nedsrlandsche regeering vooraf aan de Britsehe omtrent de volgende punten opheldering gevraagd le. In Boston zgn aaa de kapiteinsder drie hospjtaalschspen inliehtingen gevraagd omtrent de iastructies die zij hadden ont vangen nopens de route voor de reis. 2e. Eerst zou het plan bestaan hebben om 160 Duitschers aan boerd van de „Ko= ningia Regentes" in te sehepen, dech dit plan -is niet uitgovoerd. I oislora vertegon vr ooxsJigore JO eloor on Een bevestiging van het »Tel," bericht dat het rantsoen zou verdubbeld worden, werd hier dus niet gegeven. (Red.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1