No. 6724, Zaterdag 17 Augustus 1018. 57e Jaargaug, 1 m iJ - Algemeen Nieuws- en Advertentiebad voor Zeeuwsch-Vlaandere n. D E A NEW E T. De Oorlog. Aanwijzing Yerkrijgbaarstelling Levensmiddelen. Administrateur van het Levensmiddelenbedrijf. 1 BINNENLAND. BUITENLAND. M~T r<n Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN tnaken bekend, dat in de week van IH2SS Aug? fSfB mag worden af'gegeven op bon No. 75 70 gram Kaas 20 plus. nun 76 70 Volvette Kaas. 77 125 u groene Erwtea. 73 B K.G. Aardappelen. 80 50 gram Vermicelli of Macaroni. v #81 75 gram Hsvermout. 82 1 reep Choeolade. u n u 83 250 gram Suiker (Melis of bijsoorten). nun 3 der le serie der kinder-suiker- kaarten 250 gram Suiker (Melis of bijsoorten). Ter Neuzen, 16 Aug. 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Seeretaris. Burgemeester en Wethouders der gemee*te ZAAMSLAG roepea op tiollicitanlen naar de vacant komende betrekking van Salaris nader eveieen te kornen. Gezegeide soliicitatiestukkec met opgaaf van verlangd salaris worden ten spoedigste ingewacht. Zaamslag, den lBdeu Aug. 1918. JOE. DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLK Lzn., Secretaris. Het eonfliet in ds Retter&amsehe haven. Oastrent het te werk stelien van Belgische ge'internaerden voor het lossen der Relief- schepen te Rotterdam, verneemt de Tel. nader, dat Woensdagmiddag nag 200 ge- interneerden zijn aaugekomen aan het Maas- station. Hun aantal is dus 400, alien vrij- willigers, afkomstig uit de kampen te H&rdarwgk en Zeist. Men had aldaar vrij- willigers gevraagd om de Reliefschepen te lossen. Daarop hebben zich aile ge'inter- neerden gemeld. Men heeft tsen vooreerst de vakracnnen, de dokwerkers, gekozen sn vervolgens diegenen aangewezen, welke voor bet werk het meest gesehikt zijn. Allen hebben beloofd opdeterreinender^Fursess" te zullen werken, mits niet van hengevorderd wordt, dat zij sehepen met voor Nederland bestemde lading moeten lossen. Zy zullen dan ook uirsluitead aan de Reliefscfeepen werken en verkiezen niet a!s stakings- brekers te worden beschouwd. Naar hun eigen verklaring zouden zij het liefst, hebben gezien, dat de Rotterdamgche arbeiders zich paet het werk kadden belast. Nu door voortdurende staking Belgie en Noord-Fraakrijk aan den rand van honger- snood zij a gekomen, achten zij zich verplicht dit werk in het belang hunner hoDgerende laHdgenooten te verrichten, tot de Rotter- damsche arbeiders het weer kunnen over- nemen. De bazen der #Furness" hebben verklaard niet met de Belgische ge'iaterneerden te willen samenwerken en ook de machinisten en kraandrijvers zullen weigeren, doch dit is geen bezwaar.daar onder de geiuterneerden een voidoend aantai bekwame vaklieden zijn, welke deze taak zullen overnemen. De afdeeliag Viissingen van de Nederl. Fed. van Trausportarbeiders dringt er bij de haven- en traDportarbeiders op aan, te weigeren de aldaar verwachte reliefschepen te lossen en zich ook niet op andere wijze voor onderkruiperswerk te leenen. Door het Rotterdamsche comite is aan de Amsterdamsche bootwerkers geadvise- rd de daarheen gezonden sehepen te lossen teneinde de havenreserve niet in gevaar te brengen. Hos verantwoerdt de regeering den uitvoer van melk e» ree De beer Marchant heeft aan den Miaister van Landbouw de volgende vragon geateld I. Van veracbiilesde zijden Terluidt, dat ds wijze van bezoldiging der opkoopers van aardappelen een prikkel gseft, om zco- veel inogeiijk aardappelen te verzenden aaarvan zou het gevolg zijn, dat de aard- appsieis ondsnks het algemagn gebrek aan vervoermiddelen her en der dear het land rollen ew schade beloopen en dat de rogel- maligo distributie is varstoord. Kan dit joist zijn? Zoo aiet, wai is dan *de oorzaak van die1 stoornis II. Op welke gronden is de uitvoer van gecondenaeerde meik en de voorgenomen veeuitvosr te verdedigen bjj den stggenden vosdselnood D® koie^distributie. Het Kaaierlid Vaa Doom heeft aan dea Miaister van Landbouw da volgende vragen gssteid Waaraan is het toeh te wijten, dat, terwjjl in Nederiaud overvloed van turf is, deze niet in voldoende mate ter besehikking van particulieren en nijverhsid wordt gesteld Ligt de schutd hg d» kolendistnbutie En, zoo ja, waarom weikt daze de be- sehikbaarstelling van turf tegen Ligt de schuld bij de schipperij, die weigert t® vervoeren En, zoo ja, acht da Minister dan niet de tijd gekomen om vervoerpiicht in te voeren Is de Minister voornr.meig zorg te dragen, dat tegen aen a. s. winter voldoende hoe- veeihoid turf ter besehikking wordt gesteld Gebrek aan laer. Het R.ijkskantoor voor huiden en leer heeft den sehoenfahrikanten en schoen- reparateurs medegedeeld, dat de in bet land aanwezige voorraden leder, in feet bijzouder van croupon- en afralleder deor gebrek aaw looistoflVss uiterst gerisg zgu en in verre na niet toereike»d om aan d8 bestaand« behoefts te voldeen, zoodat Eet gebruik van surrogaten, als b.v. hcuten- of rubberzolen zooveel inogel^k zal meeten toenemen en bevordsrd worden. 1)8 ultwisseling vaiidekr^gsgeraHgeiien. Set Alg. flandelsblae sehrgf't naar aan- leiding van de hervatting van de uitwisse- lisg der krijgsgevangen tussckea Esgelaad ea Daitscfeland op onz® sehepen o. b». Waarom gebruiken de ooi'logvoeranden hunne eigen sehepen niet voor dsn uitwis- selingsdienst Waarum doet Esgeland het niet Om geen andere rede* dan om geeD sehepen veor zijne eigan aaavoeren te missen. En waarom steit Duitschland zgnesckopen niet ter besehikking voor de repatrieering van zijne gevangen genomes soldaten, ter- wgl het toch scbepsn genoeg ongebruikt in zgn havens heeft liggea Om geen andere reden imwers dan om nn den oorlog al deze sehepen, weder voor zgn haudel be- sehikbaar te hebben. Wanneer dit de redensn zjjs, waarom de bslangkebbenden bunne schepes liever niet voor het menschlievsnde werk van het vervoer der gevangenen in gebrnik nemen, is er dan eigenlgk wel reden voor ons om onze sehepen daarveor aan te feisdsn en aan a!le risico's bloot te stellen, welke daaraan verbonden zijs, waar- oader wij thaas zelfs ook dat van torpe- daering hebben te rekenen Moetau wij dan voor de Duitsche en de Eagalsche krggsgevangenen meer over heboen dan hunne eigen regeeringen Een bedreiging. De firroa Isaae Bendiea Jan. en de N. V. Confectiefabriek voorheen H. Smits en Co. te Almelo en de firma Blom te Easchede hebben besloten de met de gemeente en het Kon. NationaalSteuseomite overeeagekomen steunregeiiag op te zeggen, indien de re- geering aaocht overgaan tot inbeziteeming van gronastoffen in hare fabrieken, waardoor 2000 arbeiders werkloos zullea worden. Nu bepaald is, dst de Finsche regeering onderhandelingon zal aanknoopen met can didate* voor den vacanten trooB, die vol- gens de grondwet van 1772 zal worden be- zet, komen de candidaten van aile zijden voor den dag. Er schijnt nog steeds vesl liefhebberij te zijn voor de komnklijke waardigheid, ondanks de onvernajjdeljjke #risques du metier", die vooral in Slavisehe landea nog al groot zyn. Maar het riskan'e schrikt de heeren niet af en zoo worden dan namen genoemd van prissen uit het huis Hohenzellern, zoons van dea keizer en van Mecklenburgsche prinsen, bg wie zich natuurlijk ook nog wel een prins van Sak- sen-Coburg-Gotha zal veegen, van wie een- maal gezegd is: „Als er in Eurepa een troon vacant staat, is er altoos een hertog van Saksen-Coburg bereid om er ob te aaan zitten". S-inhufvud, de Finsche rijksbestuurder heeft volgens berichten uitStockholm met, eenige der beschikbare candidaten onder- handelicgen aarigeknoopt en zal daarvan in de zitting van den Landdag, die in Let luatst dezer maand of ia het gin vaa September bjjeenkomt, verslag uitbrengen. De Landdag kan dan overgaan tot de beaoemiag uit de vosrgestelde sollicitanten. Inmiddels heeft tea der krachtigste be- strijders van de monarchale oplossing is Finland, professor Sfahlberg, de leider der Jong-Fineehe partij, zijn ontslag genomen als lid van dsn Landdag. Bij saoliveert diea stap met zijn benoeming tot president van het fieoggereehtshof veor geschillen van bestumr. In werkelgkheid, zoo werdt uit Stockholm aan de Frackf. Ztg. gemeld, zal hit wel zijn, ale gevoig van de misiuk- kiBg zgner pogirgen, om da monarchale oplossing i* Fmland fctgen tegaaa. Professor Stahlberg is een de; meest bekwame staats- liedea van Jong-Fins«he richting en zijn aftreden als lid van d«n La*ddag is een groot veriies voor dit wetgevend lichaam. Daar kg zich in de debatten ever de grondwetsherzieniisg sa de monarchal® quaestie zoo beslist mogelijk voor een repu- blikcinschen regeermgsvorm hseftuitgespro- ken en deze meening deor de meerderheid van deu Landdag niet is asnvaard, is zijn kans om in de 'Fiasch® politick van den komenden tgd esn greots rol te spelen zooals zij® vrieades hooptan r?n v®r- wachten zeer ge> ing geworden. Ei§ ver- laat daarom de politieke arena, om zich geheel aan de juridieke loopbaau te wijden, waarin hij eon zeer belaagrijk ambt te ver- vulien kreeg. Maar voer de Jong-Finsche partij, die in hem eea barer best® leden en een uiistekenden leider verliest, is zijn af- treding a!s lid van den Laaddag een zware slag. De Engelsche regeering heeft schrijft het Hbl. beslote* de Tsjecho-Slowaken onder de geallieerdec natien op te nsmen, en de eenheid der dF« Tsjecho-Slowakische legers als een gealheerd en oorlegroereHd leger te erkennen; tevens erkent deEngslsche regeering het recht van den Tsjecho-Slo- wakischen nationalen raad, em op te treden als opperste raad van deTsjecho-Slowakische nationals belangen en als voorloopig ge- volmacfetigdo der Lrekomstige Tsjecho- Slowakische regeering. Dit is een besluit van ze'er groote ba- teekeais. Reads i» feet eerste oorlogsjaar kwamen eenige Tsjechta te Kjef bijeem, om een nationaai comite te vermen, dat ten doel had da stichting van een Boheemsch koni*krgk onder bestuuv van den Tsaar of van aen der Russische grootvorsten. Zg vormen Tsj«chische brigade*, die tegen Oostenrijk te veide zouden trekkende manschappes daarvoor zochtsn zg onder de in Rusland wonende Tsjechsn en snder de Oostenrijksche gavaugenen. Aanvankelgk was het resultaat van die werusg gering. Naast dit Tsjeckiscb-nationaal somite te Kjaf' ontstond sen twesds eomitd, waarvaa Benesch te Parijs en prof. Masaryk te Lsn- den de leidende persenen waren. De ver- standhonding tusschea d« beide comites was nist schitterend. De Tsjeahen te Pargs en Loaden wilden de Russiseke oplossing nipt aanvaardea, en zag#n een andere, bree ders oplossing van ds Boheemsebequaestie in het verscfeiet. Na de Russische revolutie, waardoor de Tsaar en zgn familie voerioopig uit de berekeniflg van het comite te Kjef waren verdwsnen, kwam prof. Masaryk naar Rus land en werd het comitd gereorganiseerd. De invloed der revoiutionaire beweging deed zich gelden, en vele Tsjeeb® Slowaken, die in Rusland gevangen waren en daar in fabriaken, rnijnen en op het land werkten, sloten zich bij het comite aan. Dit vormde nu de Tsjecho-Slowakischs divisies, die ge- wapend en uitgerust, aan de zijde der Russen tegen Oostenrijk zouden strgde*. Na den vrede van Brest-Litowsk hadden deze Tsjechisch-Slowakische korpsen in Rusland eigenlfjk hun doel en bestemming verloren. Zg waren bestemd voor den strijd tegen Oostenrijk. Wat moesten zij Buneg in Rusland aoen, nu dit met Oostenrijk vred® had gesloten Het plan werd toen opperd, de Tsjechea over Siberie naar Wladiwostok te brengen e» ze vandaar in te schepsa naar Frankrgk, waar zij dan aan dea strijd tegen de Duitschers zondes kun nen deelnemen. Dit plan b'eek ®nmogelijk uit te voeren, door de volkomen desorgani- satie van het Russische spoorwegwezen, door de politieke verwarring in Siberie en ook omdat de regeering te Moskou vreesde daardoor in conflict te zullen komen met de Centralen. Naar Wladiwostoktemarchee- len was een onmogelijkheid de afstand is zso groot, dat daarvoor eea jaar noodig zou zijn. De brigades, die zich in de Oakrajineephielden mosstem, toeade Duitsch- Oostenrijksche troepen daar bimenrukteH, terugtrekken. Zij gingea naar de Wolga, en zagen daar de ontwikkeling van aen toestand aan. Maar weldra vondea zg een nieuw ar- beidsveld. Zij waren georganisesrd, gewa- pend, uitgerust en werden nu door Russi sche officieren, die na de revolutie een plaatsing en soldij zochten en door Rus- sisch® contra-revolationnairen, die in de gewapende afdeelingen bondg®noot«n Teor Kaladin, Kornilof en Dutof meenden te vindr.n, veriterkt. Zoo werdsn de Tsjecho- Slowaken, onder aanvoering van Fransche en Russische officieren, gewonnen veor het denkfeeeld, om tegea de BoUjewiki op te rukken. En spoedig bleak het. dat zij een wer- kelgk er*stig gevaar oplevarden voor de Sovjat-regeeriag. Bg ontzettende ver- warriag, die ia gsheel Rusland heerschte, was dit gedisciplinearde legertje, onder fliake aanvoerders, een macht, waarmede rekeiing moest worden gehouden. Wel werd aanvankelijk in de berichten der Sovjst-regeering op eenigszina smaleaden toon over de Tsjecho-Slowaken gesprGken, maar sedert eenigen tijd worden in de pers en in de Sovjet-vergadsrisgen driagende alarmkreten aangeheven tegen hst Tsjecho- Slowakische gsvaar. De aterkte vaa dit Tsjecho-Slowakische leger was aanvankelgk slechts ongeveer 75.000 man. Maar na de uitbreiding der revolutie werd het de kern van de contra- revolutionaire beweging. Van aile zijden kreeg het toeioop en versterking, van Ser- viers, kozakken en centra-revolutionairen, zoodat het nu een legermaeht vormt ran 300.000 man. Zij hebben een belangrijk voordeel boves de Sovjet-troepen, doordat zg ODder leiding der Rassische officieren en vooral der laden 7sn de vroegere Fransche militaire missies in Rusland en Rocmenie, goed gedisGiplineerd zijn en dosrdat zij in de kozakken-afdeelinggD een go$de eavaierie hebben. Zij staan aan den Midden-Wolga, waar zij de stedess Sysran, Samara en Simbiesk hebben bezet. In het zuid-oosten zijn zg er in geslaagd langs de Ign SamaraOren burg, de verhinding met de troepen van generaal Dutof tot stand te brengen. Oren burg zelf is nog in handen der Sovjets. Door de erkenning van deze belangrijke troepenmacht als een gealliesird leger, heeft de EDgeische expsditionaire troepenmacht in Archangel ®n aan de Moermankust, zich een kracbtigen en gosd gewapenden bondgenoot verzekerd in Rusland zelf, die kan en zal saraanwerktn met de Engeischea om aan het bewind der Bolsjewiki een einde ts makes. Teven# feoopt men in Engeland klaar- blgkelgk, zich eveseens van da hnlp en den steun der Tsjecheu ia Bohamen te ver- zekeren, deor de erkenning van den Tsjecho- Slowakischen Algsmsenen Raad als opperste orgaan voor de Tsjecho-Slowakische belaa- gen. Dez® national© raad wenscht volkomen afschsiding vaa de Tsjecho SUwakisehe ge- feieden in Oostenrijk, en da verming van een Tsjecho-Slowakiseh keninkrgk, onder eigen bestuur, en een eigen verst, op groad van het deor de Entente crkonde zelfbe- schikkingsrecht dor volken. TEK NEUZEN, 16 Aug. 1918". Het weerberiaht van het mateorolegisch Instituut te De Bildt van heden luidt als volgt Hoogste barometarstand 764.7 Maastricht. Laagste baremeterstand: 754.6 Skagen. Verwachting tot den avond van 17 Aug. Zwakke tot maiige wind uit zsidelijke richtingen, gedeelklgk bswolkt, aanvan kelgk weinig ®f geen regea, zelfde tsm- peratuur. Gemesnioraadszittlag. In de Donderdag gehouden vergadering van den gemeenteraad, waarvan het verslag tot onzen spijt nog met vertraging zal moeten verschgnen, waren aaswezig all© leden met uitzondering vam de heeren Waalkes en R. Scheele. Afgewezen werd een verzoek van de ambtenaren van het lcvsnsmiddelenbureau J. H. Wiskerke en M. van Luik, om de veihooging husmer jaarwedde t® doen ingaan met 1 September in plaats van 1 Jannari a.s.aaa den heer 1. de Groot, werd ver- gunning varleend zijn ambtswoning bg school C aan te sluiten aan het rijkstele- fosnnet. De jaarweddea van de gemeentewerklieden werden opnieuw geregeld. Yoor het hoofd van dea beerruimingadienst an e« vaklieden werd dit bepaald op een aanvaugssaluris van f 700 met 5 driejsarlijksehe ver- heogingen va* f 50, maximum alzoo f 950 en veor de gewone werklisden op een aanvangsjaarwedde van 650 met 5 drie- jaarlijksehe verhoogingen tot een maximum van f 850. Veor den gemeentebeuwmeester werd de jaarwedde vastgesteld minimum f 1400, maximum na 15 jaar 2000. Voor dan iuspeeteur van politiesan- vangsjaarwedde 1200, maximum na 15 jaar 1700. Op gelijke wgze werd opnieuw geregeld het salaris van de ambtenaren ter secretarie voor den commies van 1200 tot 1800, voor den adjunet-commies van 1000 toi 1500, voor den klerk le klasse 800 tot 1200, voor den klerk 2e klasse van 650 tot 900 en voor de gckrij vers van 300 tot 600. Voorts werd voor aile titulanssen be paald, dat de verhooging ingaat met den earstea dag der nsaand volgende op den datum waarop een «oor de verhooging aan- gegeren diensttijd is volbraeht. Voor d® ambtenaren ter secretarie is tkans bepaald, dat, als zij in een hoogeren j rang werden bevorderd, de in lageren rang doorgebrachten diensttijd, bij een hoogeren j rang voor de helft in aamaaerking komt. Aan den directeur en de ieeraren van j de H. B. S. werd overeenkamstig bun ver zoek, wegens hun overgaag in dienet van het Rijk, met icgang van 1 September eervol ontslag verlsend. Omtreut den onder- wjjzer aan de M. U. L. O. school den heer Kok is nog geen voerziening getroflen, doch bljjkens informatie is terstdaags dieus be- aoemiisg aan de R. H. B. S. te verwachten. Ik afwijking met het voorstel van Burg, en Weth. wsrd voor de roorziening in de afgifta van gsaeeskundige verklaringen ten behoav® van zieken en zwakken niet benoemd de militair® geneesheer, dech deor den raad benoemd de heer Van Pienbroek, arts alhier. Gnnstig werd feeschikt op een verzoek van de Vereeniging tot stichting eener ambachtsschool voor Ter Neuzen an Omstre- ken om aan haar garantie te verieenen voor het sluitea eener leening van f 90.000 ten behoeve van den bouw der school. Verwerpen werd bet voerstel van den heer De Bruijne om ter geltgenheid der kermis de cafe's te sluiten om 12 uur en des Zaterdags te 11 uur met 7 tegen 4 stemmen. Nsar aanleiding van eea ingekoiaeE schrgven van den inspecteur voor de voor- zieniug in de volkshuisvestiDg werd het bouwvoorschot ten behoeve van den bouw van 42 arbeiderswoningen slhier, verhoogd tot f 199.000 en zal r«kening worden ge« heuden met eenige door hem gegeven wenken ter bespoediging van den bouw. Uit mededeeiingen van den voorzitter blcek, dat gegronde h»op bestaat, dat Sluiskil (en dan ook wel de buurt Drieweges) vaa electri^eh licht zullen kunnen worden voorzien. D® heer Geelhoedt verzocht Burg, cs Weth. met de electriscbe central® te willen onderhaneSelen om, waar het aan- sluiten van meerdere perceelen schgnt af te stuitea op gebrek aan meters, sen regeiing te treffen dat die aansluiiing reehtstreeks van het n®t zal kunnen plaats bebben zoBder gebruik van een meter, «p d# wgze zooals dat b.v. te Hoek geschiedt. In antwoord op een gestelde vraag door- den heer D. Seh<?e!e gaf de voorzitter te kennen, dat door Burg, en Weth. in zake de aardappelenvoorziening aan den Minister is geadviseerd, de ingezetenen die dit weaschen, is de gsiegenheid te steiien zelf hun wintarvoorraad aardappelen op te doen^ zooals dit door velen steeds geschiedt, Nachtelyke leroering. Na het middernachtelgk uur van j.U Wosnsdag werden zeer vele kombewnners ©pgesehrikt door het klinken van een schot vermoedelgk e#n geweerschot, spoedig ge- velgd door nog een viertal schoten en na eenige pauze door een zesde, terwiji het toen op eenigen afstand ieek alsof ook een dringend hulpgeroep door de nachtelgke stilte kiosk. VelsD, die naar buiten kw&Haen geloopen-, spoedden sich naar de plaats vanwaar die geluiden vernoHS8n waren, in de emgeving van het tramwegemplacement, doch men haorde aanvaukejgk niets meer en ver- diepte zich reed3 in gissicgen, toen uit d© duisternis een tamelijk grootsn stost volk te voorschgn kwaaa, die voor&fgegaan werd door den agent Yan Doom, dia een geboeide arrestant meevoerde. E®« eiad verder op het emplacements laidde hij dezen naar een veorwsrp, dat bleek te zijn een soort lier met eea 100 M. stsaidraad. Op verzoek werd deze buit door eea tweesal ©mstasders meegeroerd en kort daarop werd de stoet vergroot door ees m&rechaussee, die eveneens een geboeide arrestaHt meevoerde. Nu ging het naar het politis- bureau, waar d® arrestanten wtrdeu opgesloten. We vernamen dat de agenten Van Doom en Sol, die op het tramwegemplacfment surveilleerdea, een tweetal personen zich daar verdacht had zien bewegen. Later hoorden zij dat deze iets wegbaalden aan boord van het sleepschip #St. Josef" schipper Neve, van Honteniese, waarmede zij zich naar een ledige waggeri begdven. Zij kropen ook in den waggon en hidden zich daar met iets bezig. Toen zij kort daarep met hun bait te voorschijn kwamen, sproEgen de agenten toe, met gevoig dafe de mannsn hun vracht lieten vallen en weg- liepea, de eeue in de richting van de Noordstraat, de andere in de richting van de Grenulaan. De agenten Schoten met hun revolver in de lucht, teneinde de aan- dacht van de burgers te trekken, die zich in de omgeving der andere trambrug be- vonden, en daar stonden te kijken naar het #vuurwerk" bij Zeebrugge. De schoten, terwiji hun een kerel in snella vlucht voorbij liep, deden een paarlate wandelaars,uit vrees voor getroffen te worden, achter een boom de wijk nemen. h\ mwii1 I'll 11 i HSHDHHBaSi Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ingevolge artikel 37, in verband met artikel 12, le lid der Drankwet, ter openbare kennis dat bij ben is ingekomen een verzoekschrift om ver- lof tot den verkoop van alcoholboudenden drank,, anderen dan sterken drank yjin MA J illI.DiS RO SALIA VERANNEMAN, zonder beroep, wonende te Ter Neuzeu, in het lokaal van bet perceel plaatse- lijk gemerkt 5 en gelegen aan den Schutters- hofweg. Binnen twee weken, nadat deze bekendmakmg is gescbied, kan ieder tegen het verieenen van het verlof schriftelijk bij Burgemeester en Wet houders bezwaren inbrengen. Tar Neuzen, den 12 Augustus 191?. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. H0IZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. II H H 79 2 ALGEMEENE TOESTAND.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1