ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENT1EBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. 6723. Donderdag 15 Augustus 1918 57® Jaargang. De Oorlog. ABONNEMENT: ADVERTENTIEN Keuring jeugdlge personen en vrouwen. Rantsoin Koffie. Administrateur van het Levensmiddelenbedrijf. Telefoon 3 £5. Bit BM Yerscfipt laandaff", Woensdag- en YrpagaYond, nitgezonlerd op Feestdagen, hy de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Kenzen. Distributie Tri-oieaat. Geldigheidsduur firoodkaarten. 8INNENLAND. BUITENLAND. Per 3 maanden binnen de stad /l.—Franco per post voor Nederland 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Nettzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushoudera. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken jegel meer 0.1% B<j dis*eC£t^ opgaaf ran driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt prijs slechts tweetnaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. lending van advertentien voor 1 tatsi* op den dag der .uitga Da Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat op vertoon der rant- soesesringskaartsn Ys K.G. tri-oleaat (ter vervanging van zsep) per persoon verkrjjg- baar is in de Remise nab) het Distributie- bureau en wel voor de bonders van Rautsoeneerwgs- kaarten i Mo. 1—400 Donderdag 15 Aug. 9—12 y.m. 401-900 2-0 n.na. 901-1300 Yrijdaj 16 Aug. 9-12 v.ra. 1301 e» hooger n 2-6 n.ra. De«e volgorde sal strikt in acht worden genomen. Deze hoeveeiheid is besterad voor een tijdvak van 4 weken en wordt derhaive da uitersta zuinigheid aangeraden. Ter Ncuxen, 14 Aug. 1918. Da Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester es Wetheuders van TER NEUZEN makes bekend, dat in het tijd vak 1631 door detaillisten aan verbruikers mag worden afgeleverd op bon No. 35 eeaer Koffis- en Theekaart Yj ons Koffie. Ter Neuzsn, 14 Aug. 1918. Burgemeester en Wcthouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Sscrstaris. De Burgemeester van TER NEUZEN, maakt bekend, dat de broodkaartea der 62e week geldig zijn tot Donderdag- avond 15 Augustus. De broodkaartea der 63e week zija geldig van 16-22 Aug. eaz. zoodat in het vervolg de geldig- heidsdnur steeds loopttot Donderdagsavonds De bakkars dieaen dus nu hun opplak- bladeo en verzamelstaten des Vrijdags in te leveren. Ter Neuzen, 14 Aug. 1918. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethauders der gemeente ZAAMSLAG roepen op sollicitanten naar de vacant komende betrekking van Salaris nader everaen te komen. Gezegelde sollicitatiestukkea met opgaaf van verlangd salaris worden ten spoedig ste ingewacht. Zaamslag, den 13den Aug. 1918. JOH. DE EEIJTER, Burgemeester. J. STOLK Lzn., Secretans. De Kabiaetscrisis. Onze gezant bg het Vaticaan, Jhr, Mr. van Nispen tot Sevenaer, is te Bern aan- gekonaes en kan reeds Donderdagavend te 's Gravenhage worden verwacht. Steenkolen uit Duitschland. De aanvoe? van steerskolen en cokes uit Duitschland is thans voor onbepaaiden tjjd definitief geregeld. Langs het station Zeve- naar blijft voorloopig de invoer bestendigd van ongeveer vgftig wagons per etmaal. De vaart op Scandinavia. Naar het Haagsche Correspondent-iebu- reau verneemt, is gisteren de overeenkomst met Duitschland, betreffende de Scandina vians vaart geteekend. Wascta midde len. Van Regeerisgswege vindsa Binds langsn tijd ouderzoakingen plaats cm een grootere besparing van waschmiddelen met name van sleiat, mogeljjk'te makea. Met name zjjn in verschillenda fabrieken reads prosven g*nomea om uit het afvalwater weder vet terag te winner, voor tscbnische daeleiHden. Yoorts wordt overwegsn do verdore ver- strekkitsg van oleine afhaakeiijk te stelien van hat aanbrengea van installation voor het terugwinnen van zulk vet. De vardssling der verschiilende vetzuren voor de bereiding van stearine an van zaep zooals die thans geschiedt, is naar ons werd verzekerd, in ovarleg met deskundigea aldus opgeaaaakt ona ®an zoo groot mogelgk nuttig efftct van de besshikbars voorradan te verkiijgeH. Intusschen wordt steeds in 't oog gahoeden dai, bjj varandsrde omstan- digbaden, een wijiiging in hat gebrnik der vetzuran noedig kan zga. E«n sterka vermindering van de kwaliteit dar xaepea zou, naar wij vernemsn weinig batea, omdat daarmede ean evesredige ver- mindering van den duur eener bepaalde hoeveelbaid zeep gepaard gaat. Yoor zoo- var dit nuttig schijnt wordt raeds zeep van lager vetzuurgahalte beschikbaar gesteld. Yreemde vli«gtuigen b^ven ons laud. Protesten dor Naderlanische regeering. Offieieel. Het Ministerie van Bniten- landscha Zaken daelt het volgeode made: Op den 13en Juli j.l. tusschen 10.50 en 10.55 uur v.®. werd een Duitsch vlieg- tuig waargenoiaaen boven Borghaven, de omstreken van Maastricht, St. Pieter en Wiires. Het vliegtuig, dat ge«» noodseinen vartooade, werd oader vuar ganomen. Tussehen 8.15 en 8 25 uur n.m. werd eea Doifcscha tweedakker waargaaomen boven Nederlandsah gebied vaauit Ksrkrads, Simpalveld, de ometreken van Maastricht, Haanrada en Heerle. Toen het viiegtuig oader vuzr genomen werd vertoonde list noedseinen en daaldo aabg do grens op Duiisch gebied. Hr. Ms. gezant ta Berlpn hetjft opdracht ontvangen bg de Duitseha regearing te pretestaeren teg-'n. deze sehendingen van Nederlandseh gebied. Op 16 Juli j.l. te 4 40 nur namiddags bewagen zich twee Britscha vliegtuigen over Cadzaud en Aardenburg, koersende in Zuide- ljjka richting. Waar deze vliegtuigen klaar- blj|kaljjk op weg waren een aanval uit te j, voeren op het bezette gedeelte van Beigie, is aan Hr. Ms. gezant te Londen opgedragen bij de Britsche regeeriag mat nadruk te protesteeren tegen deze nieuwe, zg het weilicht OQopzetteljjk aehending van Neder- landseh gebied door vliegtuigen, bestemd om een oorlogsdaad te verrichten. Yergosding voor opgevorderde sohepea. Met het thans gezanken stoomschip »Po- seidoa", van de Ken. Ned. Stoomboot-Mjj., zijn van door de Geassocieerde RegeeriDgen in beslag genemen Nederlandsehe schepen, sedert April reeds negen stoomsehapan, metende totaal 58.205 bruto ton, als ver- loren te besehouwen. Het zjjn de *Staten- dam" en #Oosterdjjk", samen 40.371 ton van de Holland—Amerikaljjnde »Rhoa' en de genoemde ,/Poseidon", 3217 ten, van de Kon. Ned. Stoomboot-Mjj. de ,/Zaan- land", 5417 ton, van dan Eon. Holl. Lloyd de //Texel 8210 ton, van de Stoemv.-Mji Tritonde ,AIcor", 3551 ton, van Van Nievelt, Goudriaan en Co.de /,Kieldrecht", 1284 ton, van Ph. van Ommeran en de #Leonora", 1150 ton van Jos de Poorter. Acht dezer schepen waren van een tot YY Jaar oud, waardoor ze volgeas de jongste nota van de Amerikaansche en Engelsehe Regeering in aanmerking komen met 900 gulden per bruto ton te wordsn vergoed. Totaal vormt een en ander een bedrag van plug 5U/2 millioen gulden, waarvaa op rekeniug van Engeland komt ruim 32 millioen. IndieD de betrokken reedergen de keuze stelien op betaling in geld, dan za!, naar het ,N. v. d. D." berekent, de Holland— Amerika Lijn een bedrag hebben te vorde- ren van plus 36 millioen gulden Mij. Tri ton rond 2.800 000 gulden, van Nievelt, Goudriaan Co., 3.195.900 gulden; Ph. van Ommeren rond 1 millioen eB Jos de Poorter idem. Aardfippelon. Namens het college van B. en W. heeft, nan de Dordr. Ct. meldt, de burgemeester -an Dordrecht bet volgende telegram ver- zonden aan den Minister van Landbouw: Door gebrekkigen aanvosr daartoe ge- dwongen moga het rantsosn aardappalon eenige dagen op vier kilo per hsofd on psr week noodig zrja, voor Sanger echter is dit bjj het teganwoordige brpodrantsoen en geisais asa pealvruchten en rjjst bepaald onvoidocBfie voer het grootst® deel der be- volking. Het eollege van B. en W. van Dordrecht verzoekt Uw® Exe. beleefd maar dringend het rantsoen aardappelen z®o spoedig mogelijk ta verhsogen. Uit Deventer wordt aan De Tjjd gemeld, dat men daar au raads weken aahtereen acht kilo aardappdes per week per persoon distribueert. Hierferj komt, dat man daar ter stede een centrals ke«ken heeft door de gemeente gcexploiteerd, welke kenken tweemaai per dag warm eten verschaft, zsnder inleverisg vaa aardappeiboni. Met behulp van groote hlikkeu rasp#n maken velen van den overvloed aardappeimeel. Stoornis in d« suikervsorziening. Het Bureau voor aaededaelingsn in zake de Yoedsslvoorziesing msldt Denoodzakeljjkbeid is niet buitengesloten, dat zich eenige stoornis veordo»t in d® voorziening met suiker mat name in het Zuidelgk deel des lands. De oorzaak daar van is gelegen in d» staking der veenaar- heiders te Rotterdam. Imauars da voorraden •ler faferiekea, die voor levering naar het Zuidan in asnmerking komen, liggen of geheel of voor hst grootste deel ia de pakbuizen vaa het B'auwkoedenveem ta Rotterdam. De overige fabriekca te belasten ook met de levering aaar de Zuideljjke provin ces stuit op ernstige bezwaren, tea dvele wegens den groolen aistand tusschen leve- raneier eu ontvanger, ten deele wegens da sterke afneming der voorradea der fabrie- ken in verband met het vergevorderde suikerjaar en de afdoening der v«riga be- stelliagen. De leverlug van jenever es braadewge. De Bond van Distillateurs en Likeut* stokers heeft bepaald, dat de hoeveelheid der te leveren jenever, brandewjjn en likeuren is vastgestsld op 40 pCt. van de hoeveelheid in Aug. 1917 ge'et-erd. De glazen in volkazakea zullen moeten inhouden 30 gram, in andere inrichtingen 40 gram de consumptieprjjzen zullen naar den aard der inrichting moeten bedragen lo cent, 20 cent en 25 cent per glas en de jenever en brandewijn sal een minimum atcoholgehalte moeten hebben van resp 30 en 35 pCt. Overtreuing dezer voors«hriften zal uit- sluiting van leveranti® teagevoige hebben De uitvoer vau gectndenseerde melk Men vestigt er onzs aandacht op, dat de voorgenomen uitvoer van gecondenseerde meik met suiker voor de leege schatkist een kostbare fiDancieele oparatie is. De accjjns van de gebruikte suiker wordt >jj eventueelen uitvoer gerestitueerd. Bij zulk een belangrijke partg in ieder blikje zit U/g ons suiker loopt dit be- drag op. Niet alleen onze volksvoeding maar ook onze schatkist worden door den uitvoer benadeeld. N. Ct. Lading uit de gerequireerde schepen. Het stoomschip //Maasstroom" van de Hollandsche StoombootmEatschappjj is hier te iande aangekomen met een lading af- komstig uit de door Engeland gerequireerds schepen. Het schip heeft de volgende lading aan boord van de volgeisde gerequireerde schepen kurkhout en wijn van de ,/DaEze" wijnen, amandelen ®n koffie van de ,-Thalia"; koffie,^ kurk en textielgoederen van de //Rhea en kurk van de //Agamemnon". De lierbegrafenis van den ex-tsaar. Op last van de Tsjscho-Slowaken is het Ijjk van den ex-tsaar dat Bonder doodkist, slechts in een iaken gewikbeld op een ongewgd deel van het kerkhof was begraven, onder deelfiemiHg van duisenden menschen uit Jekaterinenburg en omgeving pleehtig in gewijde aarde herbegraven. Een geeste- ljjke hield een Ijjkrede, waarin hg toornde tegen dezen vreeselgken mo®rd, op een weerlooze man bedreven. Niet veilig meer te Moskou. Stamssecretaris Hellfersch, dategenwoor- dige Duitseha gezant te Moskou, is bang, dat bij het lot van zijn voorganger, graaf Yon Mirbach, zal deelea en die vraes is nist zonder grond, want d® soeiaal-revoiu- tionairen hebben te kennea gegeven in een opealijke preclamatia, dat zjj oak hat schiik- bewind zullen toepassen als middel om buH doel te hereiken. Daarom hesft Hellferich aan da Rasaische regeering meegede dat bjj, om de betrekkiagen tusschen haar en het Duitseha rjjk niet in gevaar te hren- gen, hat gezanlschap zau verplaatsen. Z#lf is hjj daarop naar Bsrijje gegaan om rap port uit te breagen en sader leiding van den gezsntschapsraad Dr. Riaalar, vsrtrokken de avenge ledaa van het gezentachap en een deel der te Moskou vertoevende com- missies naar Petersburg. Daar is het evea- wel van hetzelfde lakeu een pak, dus is het gezantschap #u Pskof als verbiijfplaats aaa- gewezen, waarheen hst schter nist recht- sireeks van Petersburg kon reizen, zoodat de reis ging over Heleingfors en Reval. De Kussische warwiukel. Yolgens eeu te Stockholm ontvangen bericht, zouden de Russische volkscommis- sarissen inziec, dat de tegenwoordige re- geerirgspolitiek onmogelgk ep den duur kan stand houden, maar veeleer Rusland tot volslsgen ondergang zal brengeu. Daarom werd beslotan het tegenwoordige programma grondig te herzien, vale basluiten in te trekken, een andere politieke ea economische richting in te slaaa en een nieuwen grond- slag voor de handels politieke oatwikkeling te leggen. Te Petersburg zijn nieuwe onlusten uit- gebroken. Alle couranten zgn verbodea en er is een 1000-tal officieren in hechtenia genomen. Over het geheal moeten er 18.000 officieren gevangea genomen zjjn, die gedwongen worden, om in het nationale leger dienst te nemen. Lenin en Trotzky schijnen zich te Peters burg niet meer veilig te voelen, want zij zjjn ta Kroens&ad aangeksmen, waarheen ook de regeeringsraad zal worden verlegd. Of zij eebter te Kroonstad ook wel Jaeg veilig zullen zgD, mag betwijfeld worden ep grond van een bericht, dat de »Neue Zuricher Ztg." van Russische zijde ontvangt Onder de Russische matrozen, die in November '17 de ijverigate bolsjswiki warsa en in de maximalistische revolutie een greote rol speelden, is een volslagan ommekeer gekoraen. Hun stemming is in d« laatste dagen zoodanig veranderd, dat geheele afdeelingen van de Oostzeevloot welke basis te Kroonstad is zjjn ontwapend en dat tal van matrozen dar Oost- en Zwartezeevloot in den jengsten tjjd als tegen-revolution- nairen zgn gevangen genomen en gefusileerd. Een afdeelicg van de Finsche Roode Garde, eirca 200 man sterk, onder leiding van Engelsehe officieren, staat bij de Finsche grens, omstreeks 50 K.M. ten noerden van Tuthua. Reeds hebben schermutselingen met de Finsche grensbew&king plnats gehad. Vluchtalingen, die over de Finsche grens gckomen zijn, vertellen, dat de strgdkrachten der Entente zich van Petrowodsk hebbau meester gemaakt. Overste Von Rodern is voorloopig tot chef van den Finseken generalen staf benoemd. Uit te Weenen oatvangen berichten blijkt, dat de tegen-revolutionnairen tevreden zullen zjjD, wanneer de tegenwoordige regeering ten val gebraeht is, maar dat zjj zicb niet tegen de centralen zullen keeren. De Tsjecho-Slowaken telden aanvankelijk 75 000 man, maar gaandeweg hebben ServiSrs, Kozakken en tegen-revolutionnairen zich Dg hen aangesloten, zoodat zjj nu over ongeveer 800.000 man beschikken. Doch ook de troepen der regseriag worden vdort- durend sterker door den aanvoer van nieuwe Roode Gardisten en zullen binnenkort even- cens een 300.000 man tellen. De Tsjecho- Slowaken zjjn in het voordeel doordat zg cavalerie hebben. DE NIEUWE TANKS. Volgens beriehten uit LoudeH komt de voornaamste ®er in den huidigen slag toe aan het nieuwe type van tanks, dat thass gebruikt wordt. Deze zgn veel lichter dan de vrsegere geweldige zware monsters, die eersfc zulk een sehrik verspreidden in de Juifcsche gelederen. De nieuwer® liehte tasks bewogen zick •ven sael over het terrein sis de cavalerie en zjj veegden, de Duitsche machinegeweer- posten w®g, stiehtten verwarring in de transport-koIoEnes, josgen losstaasd® troe- pen-eenhedes laiage de wsgen op de vlueht en bereidsn den weg voor ds infanterie voor, die volgde ®m den aanval is voltooien t*gen ds vjjandeljjke infauterie, die reeds aan het wankelen geferacht an gedemorali- sesrd was door da aanrukkend® pantser- auto's. De Duitscbers staunen mear en meer op hun statiouaire asaehinegeweren. De En- gelschen en Franscben bedienen zich van mobiel® machinegeweren, die op liehte voer- tuigan zjjn geplaatst, welke gepantserd zga tegen kogels. DE GEWELDIGE SUIT DER GEALLIEERDEN. Een draadloos bericht van Nauen beweeri een tegenspraak ontdekt ta.hebben in de verscbillonde officieele opgaven der Franschen over hat aantal gevangeuvn en de buit-, welke den geallieerden in dea loop der laatste veldslagen ia handen gevallen zijn. De gageven juiste cgfers zjjn eehter, seini Havas, feoven alien twjjfei verhevea. In ds geveehten tusschen Msrne en Aiene hebben de geallieerden 35 000 gevangeaen gemaakt ea 700 kmaonnen veroverd. Hierbjj moeten thans 85.000 geraugeneis ea*500 gevange- nen worden gevoegd, welke het effensief in in Piesrdie heeft epgeleverd; wat dus sederfc 15 Jali een totaal van 70.000 gevasgenen en 1200 kanoanen maakt. De Duitsehs bladen bekennen boveadiea zelf, dat ^ge- voelige veriiezen" aaa maaschappen ea materiaal geleden zgn. GEYECHT TUSSCHEN LUCHTYAAR- TUIGEN EN DUIKBOOTJAGEBS. Niet ver van Ameland heeft Z9ndagsch- tead te 10 uur eea geveeht plaats geha5 tusschen een afdeeling Engelsehe duikboot- jagers en een 20tal Duitsche vliegtuigen, vergezeld door een Zeppelin. Big kens de officieele berichten van Duit- be zjjde waren van uit den Zeppelin de naderende Engelsehe oorlogsschepeE gesig- naleerd es werd aas dezen de bedoeling toegeschreven op ruime schaal mgnen te sirooien ie da Duitsehe bocht. De vlieg tuigen vielen de oorlcgsschepen met bom- men aan. vVan de Engelsehe oorlogssche- psn stegen dsarbjj bebooreDde watervlieg- tuigen ep en dez« vielen dea Zeppelin aan, die spoedig brandend is zee stortte. Yer- moedeljjk is de gaheeie bemanning omge- komen. Van Engslsehe zjjde werd een viiegtuig geveld en 8 motorbooten tot zinken ge braeht, terwijl 3 buiten gevecfet werdea gesteld. Een der laaisten kon nog het strand bereiken, terwjjl de 2 andere door Nederlandsehe torpedoboottn op sleeptonw werden genomen en te Terscheliing binnen-^ gebraeht. Yan de hemansing der booten zgn door de kustwacht 6 man gered, onder wie 3 gewonden en door de torpedobooten 13 ma», onder wie 1 gewonde. Bjj de reddiDg der drenkelingen hebbea versehillende kustwachters zich bgzonder onderscheiden, o. a. doordien zjj 2 der ge wonden al zwemmenda aan land wisten to brengen. Door een Dnitsche terpedohoot is ook een beschadigd viiegtuig uit zee opgepikf, Huiveringwekkend was het gezicht van. den is vlammen neerstortenden Zeppelin. Een groote rookzuil bleof gernimeu tgd ter plaatse bacges. DE „LUSITANTA" GEWKOKEN. Het is nog te vrocg gckrjjft de hoefjjzer corresp. van het Hbl. te 's Gravenhage, om te zeggen dat het Duitsche offengief in het Westea definitief ia misiukt. De Duitschers hebben gedurecde deze vier jaren, de wereld te vaak verbaasd door de uitingen van hun bewonderenswaardige kracht om het niet onvoerzichtig te maken. nu reeds te oardeelen over de geheele beteekenis over hun tegesslag aan de Marne. Dat het echter een ernstig* tegenslsg is, staat toch zeker wel vast. Ea nu wiiden wjj er evers op wijzen, dst de diepere grond van dat eehec ligtin den. onbeperkten duikboo- tenoorlog en in het meest sprekesde feit wa&rmee de periods van onbeperktheid weid ingezethet torpedeeeren van de Lusnania, Waardocr is thans op bet Westfront, (tgdeijjke of duurzame) keer in dec toestand gekomen Door het uitspelen van j/de Amerikaansche kaart". Getuigde niet Clemenceau met verrassende openhar- tigheid #De partg wordt gespeeld op de Amerikaansche kaart" Het steeds meer aanvulien van de geleden veriiezen door De Burgemeester van TER NEUZEN noodigt de mannelijke jeugdige personen en vrouwen in deze gemeente, die zich aaui een geneeskundig onderzoek willen onderwerpen, teneinde, bij eventueele goed- keuring, het a a. seizoen in de handvlasserijen werk- zaarn te lijn, uit, daarvan aangifte te doen ter gemeente-secretarie, voor 23 Augustus 1918. Ter Neuzen, den 13 Augustus 1918. De Burgemeester voornoemd, J. IjUIZINGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1