ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6720. Donderdag 8 Augustus 1918 57e Jaargang1. Aanbesteding. Bekendmaking. De Oorlog. ABONNEMENT: ADVERTENTlfiN Telefoon 25 Bit Blafl veFSCliljnt Maandag^, Woensdag- en YrUdagamd, uitgezoaderd op Feestdagen, lilj de Firma P. J. YAK BE SANDE te TerNeuzen. H0OFDELIJKEN OMSLAG. Het afgraven BINNEN LAND. Per 3 maanden binnen de stad 1.—Franco per post voor Nederland 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.1% Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie word! $k prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tariiff. lending van advertentien voor 1 llllf op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, zullen op WossiasxSag E4 j&uyustus 89IS, des voormiddags .10 uur, in het openbaar aanbesieden van het glacis en een gedeelte dee wallen van bastion 1V der voormalige vesting Ter Neuzen. Bestek en teekening liggen ter Secretarie ter inzage en zijn daar tegen bet&ling van 0,75 verkrijgbaar. Ter Neuzen, 7 Augustus 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Y/eihouders der ge meente ZAAMSLAG brengen ter kennis van belanghebbenden dat op 3&0tef=s2asj den IOll< n Augustus ISISj desnamiddags ten vijf ure, op de weide van J. Brtjijnzeei. eene oefeaing zal worden gehouden met de BRANDSPU1T. Zaamslag, den 7 Augustus 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLE Lzn., Secretaris. De KabiHttsformatie. Naar sanleiding van oas bericht vaa Yrgdagavond over dsn stand der kabinets- formatie sehrijft men zegt het Hbl. ons nader Naar het sehijat, heeft de zaak reeds weder een ander aspeet gekregen. De heer Nolens, gean premier voer zija kabinet kunnende viaden de heer Idenburg heeft defiaitief geweigerd is verplicht geweest, ten slette toeh in contact te treden met den heer Heemskerk. Het zal hem aeker zwaar zjs gevallen en den ouden heer in ^Der wsisie Hirsch" allesbehalve aange- naam stemmen, maar er seheen toch ten slotte niets anders over te blijven, tenzij men de forraatie wilde opgeven. Hoe nu het verdere verloop der zaak zal zgn, valt niet te zeggen. Het beriehtje, dezer dagen door het Persbureau verspreid, waarin ,men" raededeelde, dat wanneer de heer Nolens aiet slaagde in de formatie van sen kabinet, H. M. zou overwegen een anderen persoon de opdraeht daartoe te verstrekkea, zal niet zonder invloed blijven. ffMen" verwacht dus blgkbaar van den heer Nolens of wel een kabinet of wel, dat hij zijne taak neerlegt, niet dus een voordracht voor een anderen forasateur in sijne plaats. Tenzjj dus een ministerie Heemskerk zou optreden, waarvan de heer Nolens ais de formateur zon gelden, wat weiaig waar- schijnlijk Igkt, is de kans groot, dat het uitloopt op een neerlegging door den heer Nolens van zijne opdraeht. Men zal in dat geval hebben af te wachten, of H. M. eigener beweging den heer Heemskerk in zijne plaats de opdraeht zal geven. In het artikel, dat wij Yrijdagavond ondsr dit opschrift publiceerden, wordt ook de onderhandelingen met Dnitschiand betref- fende de totstandkoming van een oeconomi- sehe overeenkemst aangeroerd. frYoor de portefeuille van Buitenlandsche Zaken, en in zekeren zin geldt dit voor het geheele ministerie, is eok met de verhouding tot de oorlogvoerenden rekening te houden het feit, dat Duitschland, in afwachting van het optreden van eeu nieuw ministerie, de oeconomische onderhandelingen heeft ge- schorst, zegt in dat opzicht genoeg Deze mededeeling eiscbt eenige correctie en aanvulling. Dsn 'ten Juli is door de Nederlandsehe commissie aan da Duitsehe delegatie naede- gedseld dat zij zieh, hangende de kafeinets- crisis, niet bevoegd oordeelde tet de tot standkoming eener oeconomische overeen- komst mee te werken. Toen einde Juli een schikking stand go- iroffen te worden iazake de aanvoer van kolen, is van Duitseb© sijde aandrang g«- osfsnd om althans wat den export van eakele artikelen nit Nederland betreft onmiddellijk overeenstenaming te verkrijgen. De Nederlandsehe commissie heeft toen wsrwezea naar haar verklaring op den lien Juli afgelegd en aograaals bstoogd, dat zg zieh, onder de tegeawoordige omstandig- bsden, aiet competent oordeelde, tot eeniger- Ui definitiave schikking mede to werken. De volksvcediag. In de Maandag 29 Juli gehouden coafe- rantie van den Minister van Landbouw met de heeren Edo Fimmen en J. van Rgzswijk, toegevoegde adviseurs aan het Rgks Ceatraal Administratiekantoor, resp. voer het Nederlandach Vsrbond van Vak- vereenigiisgen en de Permaaen^e Commis sie iasake Crisismattregelen sit do Chris- telgke Werkliedenbondsn in Nederland, ter bespreking van verschilleBde in het belsng der volksvoeding te treffen maatregelen,, werdsn ran de zi]de der arbeiders-vertogen- woordiging wederom enkole wanschea en grioven der bevolkihg ter kenDis vaa den Minister gefcracht, en in verbaad daarmee versebillende wenken en adviezea gegeven. D» rundvleegch-distrihutie. Uitvosrige bssprekingen hadden piaats over verschillende ondordeelen van de bin- nenkort te verwachten beschikbaarstelling van rundvleeseh. Uit de aaededeeliagen vaa don Minister bleek, dat voor verhooging *an den voor- gestelden distributia-vlesschprgs niet be- hoeft te worden gevr»esd. Tea slotte verklaarde de Minister zich op de vraag, of in het vervMg bjj do vast- steliing van maatregelen, botrekkmg heb- bendo op de vloeschdistributia, behalve mot de werkgeversvereenigingee, ook voe- iing sal worden gehoaden on overleg zal worden geplosgd met de organisatiag dor slagersgezellen, zich hiertoe bereid. De melkrantsooneering. Eveneens uitvoerige besprekingsn hadden plaats is verband met de aoodzakelgk ge- worden invoering eener melkrantsooneering, welke, naar meegadeeld werd, beoegt de be- schikbare melk en boter zoo rechtvaardig en oeconomisch mogelgk over de bevolking te verdeelen. S n i k e r. Als regel, aldus werd meegedseld, is de suikeroogst ruim voldoende om de behoefte in eigen land te dokken. Yermoedelrjk zal ook da campagne van dit jaar voldoondo suiker opleveren voor een sormaal gebruik in het kooaende jaar. Absoluut vast staat dit echter nog niet. Ten einde nu ep alle gebeurlijkheden voorbereid te zgn, is be- sloten het verbruik, dat in de laacste weken abnormaal hoog was, een weinig te beper- ken. Verhoeging van het snikorranlsoen binnen afzisnbaren tgd is in dit verband niet uitgeslotee. Z e e p. Aangedrongen werd bij den Minister ep de verstrakking aan kraamvrouwen, zieken en jeugdige personen zoo wel van grootere hoeveelheden zeep, als op de verstrekking van zeep van betere hoedanigheid. Blijkens de mededaelingen van den Minis ter is reeds thans zoowe! het eene als het andere mogejgk, indien de behandelende geneesheer de verstrekking noodig acbt. Dit geldt niet slechts voor de verstrekking van zeep, maar voor die van alle artikelen", welke vallen onder de distribute van Regeeringswege. Extra-rantsoenen. Aangedrongen werd op het beschikbaar- steilen van groote hoeveelheden vaa bepaalde artikelen, zooals rijst, gort, havermout enz. voor kinderen. Met name werd verzoeht deze artikelen geheel voor kinderen, zieken en zwakken te reserveeren, als eon alge- mesne distribntie op senigszins beteekenends schaal niet meer mogelgk is. De Minister zeide overweging van het gevraagde toe, deelde ochter mede, dat de nieuwe oogst van gerst en haver zoodanig belooft te worden, dat oek voor den komen- den winter waarschgnlgk rantsoeneH gort en havermont aan de gebeele bevolking zullen kunnen worden verstrekt. Verbouw in eigen stadstuintjes. Naar aanleiding van een desbetreffende vraag der beids arbeiders-vertegeawoordi- gers deelde de Minister meda, dat het niet in de bedoeliag ligt om beuders van stads- volktuintjes enz., die op bescheiden schaal grevnten en aaraappelen voor eigen gs- bruik verbouwd hebben, vaa de distribute van de met doer hem goteelda artikslon overeeabonaende Rsgeeringsgoederen uit te sluiten. Het schildorsbedrjjf. Naar aaileiding van de vrees, welke in schilderskringen wordt gekoesterd, dat met de beschikbaarstelling van lgnolie voor bun bedrijf zal worden opgehouden, waar- door de bedrgvea voor een greot deal zoaden moeten stougezet, drongos de ar- beidersvertganwoordigers er bg den Mi nister op aan, deze beschikbaarstelling, in dien ook maar eenigszirs mogelgk, te felij- ven voorzetien. De Minister zeide zoodanige naaatregslen te zullen trefisn, dat eok het schiiders- bedrijf zooveel mogelijk op gang gekeuden zal kunnen worden, Y«ortvai«!idh*id ea verEnft! H. M. de Ksningia heeft de eeremedaille in zilver voor voortrarendhsid en vernuft, verbonden aan de Huisorde van Oranje, aan den luittrr zse 2e kl. C. H. Brouwor verleend. Deze onderscheidisg heeft, na&r het Tad. meidt, de luit. Brcuwer ontrangen voor volgend staaltje van voortvarendheid Ergons in hot nodrden was juist de ramp met de »Frans Naereheut" gebeurd. Eea andtre mijnvisscher werd er heen gestunrd om het gevaariijke werkje de epruiming van onder water liggende Engelsche nagnen voort te zett*D. Men kreog sen ffbloem- koeltje" ts pabkea, dock het zat onder water. Er stond z«e, zoodat van dicht nadersn met feet schip of met een sloop (men denke aan het ongeluk met den luit. ter zee Ludon op de We&terschelde, waar de sloep met vier inzittenden in de lueht vloogj geeis sprake meckt zgn. De com mandant wilde de mga dssondanks niet laten liggen, de pliefet gefeood dat het ge- vaarte onscbadelijk werd gemaakt. Zoo'n opdraeht geeft men aan nienaand, behalvo aan zichzeif. Hij entkleedde zich en zwom ea dook aaar de miia er stond stroom. Ondar water demosteerde hij een hem on- bekende soort mgis en deed hern naar de oppervlakte stgg«n, sslwaar 7erder oascha- delijk naaken kinderspel was geworden voor de mannen van bet vak. En de onderoffi- eieren en mantchappen, ze stonden t« trappelen aan dek, dat *hun commandant" hat er goed af zou brengen, maar ook dat een van hen het werk niet voor hem had mogen doen. Duitsfehland's kolenlereriag. Dat de kolenlevering doer Dnitschiand niet beteekent, dat men daar overvloed aan brandstof heeft, bewijst een artikel in de Tagliehe Rundschau, gesefereven door den rgkseommissaris voor de kolenvoorzie- ning ia Duitschland, Tuts, waarin deze voor optinaisme op het punt der kolenvoor- ziening waarschuwt en zegt, dat hetde plicht van iederen Duitscher is, de grootste spaar- zaamheid bg het gebruik van kolen in acht te nemen, ^Alhoewel ik mg de moeilijk- heden van de kolenvoorziening niet verheel, sehrgft hij, zie ik toeh den winter met vertrouwen tegemoet. De uitvoor van steenkolen naar Nederland mag echter niet als een uitvloeisel van dat vertrouwen worden beschouwd. Het uitvoervrasgstuk wordt als ieder ander kolenvraagstuk van het standpunt dsr meerdere of mindere belangrgkheid tgdens den eorlog beschouwd. Ik vertrouw er op, dat de verbruikers zulleB iazien, dat men het zal moeten stellen met een te kort aan kolen". Hieruit bljjkt dus zegt de Ned. dat Duitschlasd van zija kolen een gedeelte verkgopt, omdat het geld noodig heeft en in het bgzonder, dat het levensmiddelen, die het nog noodiger heeft dan die kolen uit Nederland wil invoeren. Zoo staat het hier ook te lande, wij hebben voor de in- standhouding van onze industrie veer gas- fabrieken en spoorwegen en voor de ver- warming in den komenden winter steenkolen noodig en daarvoor staan wij levensmidde- len af, die wij liever in het land en geld, dat wij liever in den zak zouden houden. De zaak is, dat wij die steenkolen meer noodig hebben dan die levensmiddelen en dat geld. Ge®n vee-ultvosr. In aansluiting aan het berickt, dat op het oogenblik geen verdere onderhandelingen met Duitschland gevoerd worden over een oeconomische overeenkomst, kunnen wg medsdeelen, dat hieruit volgt, dat er voer het cogfnblik ook geen sprake is van uit- voer van koeien van welke soort ook. Iubeslagneniiag ran rjjwielbaiiden I Naar ens ter oore kwam zou het plan bestaan in October een aanvang te makeD met het inbeslagnemen van rgwielhandtn ten feehoeve van het Hger, Men sal beginaen met de rgwielen, die in feoofdzaak voor gsnoegea bereden worden en ds bedrghfietsen ia alle geval vrij laten. (Centrum.) Nod. sekepeia tot ziHkoB gebracbt. Volgecs een bericht van den Nederland- schen consul-generaal te Londen aan het Departement van Buitenlandsche Zaken is het aan-de scfeeepvaartmaatsehappg Flandria te Rotterdam behoorende schip Flero X 2 Aug. des voormiddags door gsschutvuur van een Duitsehe duikboot ep 40 mgl Oost van het Sfeipw&shvuurschip in den grand gefeoord. De bemanniug, die 10 uur in een open boot heeft moeten doorbreEgen, is t© Senth- wold gelaud en is nu te Londen. (De Flevo X, een vrachtlogger, groot bruto 111 an netta 95 reg. ten is in 1916 gebouwd). Het Nederlandsehe sehip Renake, dat te- gelijkertjjd met de Flevo X (1 Aug. *.m. 6 uur uit den Waterweg) naar Londen is vertrokken, is eveneens 2 dezer voermiddags tot zinken gebracht. Ook de bemsnning van de Remke is te Londen aangekomen. (De Remke, behoorende aan de seheep- vaartmaatschappg Piet Hein te Rotterdam was bruto 196 es netto 157 reg. ton groot.) Beide schepen waren beladen met gloei- lampeD. Eea gedselte vaa de l&diag der gere- quireerde schepen aangebrseht. Zondag zjjn hier te laade uit Engeland aangskomen de »Markelo", van de stoom- vaartsaaatschappg ^Oostzee" en de *Eem- strooak" van de Moll. Stsomboot-Maat- sebappl, welke een deel van de l&dingen van de door Engeland gerequireerde schepen medabraehten, heofdzakeljjk nit de rRhea" en de #Tellus". De lading van de #Markelo" bestaat hsofdzakelgk uit koffie, wgnsn, amandelen, kurkafval, enz., terwijl de »Eemstroom" wijn, hars, terpentija, kurkafval, kurkpapier en stukgoederen, waaronder textielgoederen aan boord heeft. Fraude bij het examen der R. H. B. S. te Meppel. Naar aanleiding van een klacht der be- trokken ouderi, heeft de Minister van Bianenlandsche Zaken besloten een her- nieuwd onderzoek te dsen instellen naar de beslissingen der eindexamea-commissie in zake onregelmatigheden bjj het eind- •xamen gepleegd. D« scheepvaart op ScandieaTiS, Yoor veertig vaartuigen, die in de haven te Rotterdam beladen liggen voor Scandi- navie, is verlof tot uitvaren door de Re- gaering verleend. Deze vaartuigen zgn alle beladen met aaa bederf onderhevige artikelen en ket is daarvoor, dat toestemmlng is gegeven. Spar«n. In een beschouwing over de rijkspost- spaarbank, voorkomende in de #Haagsche Post", werden zeer interessante cijfers over deze instellisg medegedeeld. Er blgkt nit dat de spaarzin in onze provineie het hoogst is, er zgn nl. in Zealand 8.2 spaarbank- boekjes per 1000 inwoners. De yee-laventarisatie. Nu bij da jongsie vea-inventaiiaatie stratfer bepalingen zgn gemaakt, bljjkt er in Friesland veel meer vee te zgn, dan bQ da eerste telling. Het verschil loopt al in de duizenden. ALGEMEENE TOESTAND. De terugtoeht der Duitschers wordt voort- gezet. De Fransch-Amerikaausche troepeu hebben, door hun voortdurend zegevierend vooruitdringen, de Duitsehe troepen van den kroosprins genoodzaakt tot den terug toeht achter de Aisne en de Yesle, Het Fransche bericht zegt, dat de Fransche troepen, aan den linkervleugel, op dea zuidslgken oevar dwr Aisne en de Yesle staan, van Soissons tot Fismes. De Ameri- kanen sgu in den rand van het stadje Fismes aangskomen. Oostelijk van Fimes loopt da Fransche linie over Courville en Branseourt naar Cbampigny, dus ten zuidea van den str&atweg FismesReims. Het grootste gedeelte van de winst, die de Duitschers hier hadden gemaakt, is sts weder door de Franscben hernnmen. En men verwacht in Parjjs, dat de terugtoeht sogverder zal worden voortgtzet. Ts!©gram~ men zeggen, dat ie Duitschers groote troe- penmasta's en artillerie saar den noorde- Igken oavsr van de Aissse brengen en d® bruggen over de rivier !at«a springen. Het Doitache legerbericht vermeldt slechts dat de Duitseh© troepen aan de Aisne ea aan de Yesle met de Franschsn in ge- vechtscoataet sija. Duidelgk is bg dit alles de invioed van het Ameriksansche leger merkbaar. Een telegram uit Washington meldt, dat thans reeds 1,800,000 ms» in Frankrijk zija aaa- gekomes en dat een millioen mensshen, onder de bsvelen van Pershisg, aan den strijd hebben deelgenomen. Ds overmaeht aan het westelijk front, die na den vrede met Rusland aan Duitsehe gijds was, is daardoor thans aan die der g$a!lieerden gekomen. En door den geweldigen druk dier troe- penmaeht moesten ook de Duitschers bg Albert hunae troepen bevel geven tot den terugtoeht. Het Eageisehe bericht doet vermoeden, dat hier deor de zware regens of door het wassen der rivieren de Duit sehe stelliageB zgn ondergeloopen, waardoor zjj onhondbaar waren gewordeu. Zg moes- ten dus over een front van vgf tot zss kilo meter bg Albert en het Aveluy-boseh op den oostelgken oever der ADcre terugtrek- ken. Dientengevolge konden de Engelsche troepen daar tot op den weatelgken oever der Ancre voeruitgaa*. Zoo geren dus de Duitschers, naar de berichten uit Pargs zeggen, op twee be- langrgke deslen van hat front, de voor- deelen prge, welke zg bg hun aanvallen met zoaveal moeite en opofisringen hebben veroverd, zoo worden zg in hun offensieve beweging balemmerd, en gennodzaakt tot het defensief over te gaan, in twee deelen van ket fro»tzoo worden sjj in hunRS plannen gedwarsboomd. D© ioestand in Rusland wordt met den dag ingewikkalder en verwarder. Lenin, en zijn Efiedf-eotBmigsarigsen in Motkou en Potrograd, hehb®» hunae roede garden, en hun roode leger gemebiliseerd, het vaderland in gavasr verklaard, en naar dsn geest der Fiacsche republikeinen uit de revolntie- dagen een ffl«vee en massee" afgekondig(J». Want het gsvaar dreigtsnel ec eaheiU ipellend komt het epzetten, van versekillende zgden tegeljjk, om aan hit bestaan der Bolsjewikiregeering, van dit ephemera be- wiad der niterste dwaasheid, ee® einde maken. De offieieele orgaeen der Bolsjewiki, z/Prawda" en ^iswestga" aeldea. dat de' regeering van Siberie op het punt staat officieel den oorleg te verklerea aan d& Russische Sovjetregeerieg. Welke regeering van Siberie bedoeld werdt, ie niet duidelgk maar dat doet er niet veel toe. Of het de regeering van Semenof is, of die van generasl Horvat, of een der andere nist-Bolsjewitischevcorloopjge regeeringen in Siberie in den nood wer ken zij alien samen tegen de regeering van Lenin. En hunne treepen, waarvan de Tsjecho-Slowaken §n de kezakken van Seme nof deel uitsaaken, hebban niet eens opde oorlogsverklariug gewacht, maar trokfeen reeds Europeesch Rusland binnen en be- dreigen de verbindingswegen near Moskou en Petrograd. Tegelijkertijd maken uit het noorden de Ententetroepen stadig voort. Een bericht uit Weenen meldt, dat de ©orlog tusschen Engeland en de Bolsjewiki niet verklaard ismaar ook dit is slechts een formeele quaestie. De toestand is van dien aard, dat er kraebtig wordt gestreden in Noord-Rusland, aan de Moermaakast en bij Archangel. En of daaraan nu een oorlogsverklariDg is voorafgegaan veranderfc aan de z&ak mots. Archangel is dosr de Engelsche kruisers gekombardeerd, als voorbereiding voor een landing en tPrawda" zegt, dat ook Moskou zal beschoten worden, wanneer de Tsjecho-Slowaken, di» het bled eveneens onder de bevelen van den Engel- schen staf rekeat, niet worden verslagen. 'WBgttSfWaaBKBBSKtSmSSBaBKttBSSSSBSBEKBESSSS^BSf^ Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter openbare kennis dat het Primitief Kohier van den BBoofdelijSieo fiSanslasi- in deze ge- meente voor 1918 in afschrift, gedurende vijf maanden op de Secretarie der gemeente, voor een ieder ter lezing is neaergelegd. Ter Neuzen, den 5 Augustas 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WAI3EKE, Secretaris. ■■.mmflBUMir! SKM^mw III! |l| »l I i Ililll IIW|>|||S i i i JMBMIISI III ■IIIIIIWII1III

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1