ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6714. Donderdag 25 Juli 1918. 57e Jaargang. D© Oorlog. ABONNEMENT: ADVERTENTIEN i SINNENLAND. Telefoon 33. s Bit Blad Yersshimt Maandag-, Woensdag- en Vrijdagavond, uitgezonderd op Feestdagen, by de Firma P. J. YAN DE SANDE te TerKenzen. Abonnementsprijs Vervoer van Runderen, Kalveren en Vleesch, Inbezitneming' oogstpro- ducten 1918, Rantsoen Boter enz. Per 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie. /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0.1CL Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt ste prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tariel Irizending van advertentien voor 1 Uttl* op den dag der uitgave. psr drk maanden, in de stad f 1,20; fcssseo per post 1,40. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat da Minister van Laad- bouw, Nyrerheid en Handel by beschikking van 13 Juli 1918 heaft bepaald 1. De aflsvering en hat vervoer va» runderen en kalveren is verboden mat ingang vaa 18 Juli 1918. 2. Bet vervoer van vleasck, onverschil- lig van welke soort, is verbodes met ingang van denzelfdea datum. 3. Yan bet verbod sub 1 gesteid kae, zoo Hoodig, onder daarby te stellen voorwaarden, ontheffisg worden ver leend door het Rijkskaatoor voor Vee est Paarden verzoeken tot ont heffing .kunnen geriebt worden tot de provinciale bijkantoren of da plaatsslijka organisaties. 4. Yan bet verbad sub 2 gesteid kan, aeo noodig, ©nd«r daarby te stellea veorwaarden, ontheffing wordea ver- le»nd door het Rijks Centraal Adsai- nistratiekantoor voor de distribute van IsVeBBHiiddelsn. Het verbod vau vervoer van vleesch is niet van toepassing op 'net vervoer van vleesch binnen de grenzen eener gemeente, Aan deze bepalingen zal streng de hanc worden gehonden. Met nadruk wordt de aandaeht er op gevestigd, dat geen enhel vervoer van, veewaar dan ook, zal mogen piaats bebben, zonder door een vervoerbewijs ge dekt te zijn. Mocht het blyken dat van deze bepalin- gen wordt afgeweken, dan zal onmiddellyk proces-verbaai worden opgemaakt en zullen de runderen, de kalveren of het vleesch, met betrekking tot welke de overtreding gepleegd wordt, in bezit worden genomen. Ter Neuzen, 24 Juli 1918. De Burgemeester veornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt op verzoefe van den Minister yan Landbouw, Nyverheid en Handel onder de aandaeht van belanghebbenden, dat de Minister bij beschikking van 13 JuK 1918 heeft vastgesteld de volgeade distributie- regeling van oogstproducten, waarvaa een inbezitneming door hem is gelast. Artikel I. De landbouwers zya bevosgd hunne oogst- producten, waarvan ingevolge bekendmaking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en flaadel de inbezitneming is gelast, te alien tijde bij de Regeeringscommissarissen, beVaat met de RijksgraanverKameling, of hunne gemachtigden of eenige andere deor den Minister voornoemd aas te wijzen autoriteit, af te leveren. Artikel II. Voor zooverre zy van de bevoegdheid, bun bp artikel I verleend, geen gebruik makea, zijn zjj verplight de in artikel I bedoelde produeton onder zich te houden en op eerste aanmaning van een der in artikel 1 aaagewezen personen af te leveren. Artikel III. Wordt binnen 14 dagen na dagteekening der aanmaning daaraan geen gevolg gege- ven, dan wordt hiervaa ten spoedigste aan den burgemeester van de piaats van in- woning van den betrokkene bericht gezon- den, De burgemeester gaat onverwijld tot inbezitneming overeenkomstig de daarveor gestelde bepalingen over. Artikel IV. Artikel II is niet van toepassing op tz. de afievering der producten, welke ingevolge de beschikking van 21 Augustus •HH7, Staatscourant no. 196, dan wel in gevolge de ter vervanging van deze laatst mtgegeven beschikking voor den zaai wor den verhandeld. b- de hoeveelheden, welke krachtens eenigerlei beschikking van den Minister van Laubouw, Nijverheid en Handel, gelaten zyn of worden. Artikel V. Het i3 verboden de in artikel I bedoelde producten, eit welken hoofde ook, af te Isvaren aan eenig ander, dan de in artikel I aangewezen personen, uitgezonaerd de pro ducten genoeiad in artikel IV, sub a. Bij bekendmaking van 13 Juli 1918 heeft de Minister ingevolge vorenstaand artikel I aan de burgemeesters opgedragen de na te noemen gewassen van den oogst 1918, behondens de hy latere baschikking te laten hoeveelheden, ingevolge de dasbetreffende bepalingen der Uistributiewet 191C en der wet van 3 Augustus 1914 (Staatsfelad no 351) in besit te nemen, voor zooverre zij aiet vrjjwiliig aan de Regeeringscommis sarissen, belast met de Rijksgraanverzame- ling of hunne gemachtigden of eenige andere door den Minister voorneemd aan te wjjzea antoriteiten zija afgeleverd wiater- 6n zomertarwe rogge viarrjjig# ztmergerst twesrijigs zomergerst koolzu&d (raapzaad, boterzaad en deder- zsa:i) lgnzaad haver veldboonen erwten stambooaen boekweif karwijzaad blauwmaanzaad geel mosterdzaad bruin mosterdzaad; kanariezaad wintergerst roodkiaverzaad. Overtreding van de gestelde bepalingen is strafbaar ingevolge art. 12 der Distri butiewet 1916. Ter Neuzen, 24 Juli 1018, De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN isaaken bekend, dat voor het tijdvak 25 Juli tt/mc 3 Augustus geldig is, bes 8e week voor boter, Nor- naaal Margarine, Melange A en Melange B. Ter Neuzen, 24 Juli 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Sscrctaris. Koninklijk bezoek uifgesteld. Het bez®ek aan den Helder van de Ke- ningin is met het oog ep de Spaansehe ziekte uitgesteld. De crisis-Miaister. Naar #Het Volk" verneemt, zal als crisis- Minister optreden de beer H. A. vaa IJssel- stegn, thans directeur-generaal van dan arbeid en voorzitter van het Kon. Nationaal Steuncomite. De Chr. Hist. Unie. Mr. Yerkouteren trekt zich terug. Mr. Verkouteren heeft het secretariaat vaa de Chr. Hist. Unie neergelegdde waarneming daarvan zal voorloopig berus- ten by dea heer Snoeck Henkemans. //De Nederlander" teekent by dit bericht o. m. aan Gelijk ieder begrijpt hangt die eeer- IeggiDg samen met Mr. Verkouteren'a uitlating over de nieuwe blazers, eene uiiiating die //kwaad bloed" heeft gezet. Waren die woorden op zichzelf zoo ergerlijk, duidden zij aan, dat hij die ze uitte niet kan behoeren tot de Chr. Hist. Unie Och neen. Maar er zjjn van die woor den, die op zeker moment, in zekeren politieken dampkring geuit, inslaan en ergernis verwekken, ofscheon ze met die bedoeling geenszins geuit zijn. Mr. Varkouteren heeft door het los- laten van een arbeid, die hem zeer dier- baar was, getoond het belang der party hooger te stellen dan eigen persoon en liever dan door de geuitte ontstenamiiig in onze party zekere beroering te laten vaoiiduren, heeft hij eenvoudig weg, zonder bitterbeid, zonder verweer, zijne functie neergelegd. Dit eert hem en wij zeggen hem daar- voor dank. De Spa&asche ziekte. Vanwege den Opperbeveihehber van land- en zssmacht wordt medagedeeld, dat in ver- band met het heerschen der Spaansch® ziekte te Assen de opkomst van het reserve 5de battaljon Laudweerinf. is uitgesteld tot het tijdvak van 9 tot 14 September a. s. Luchtpostverkeer. Er worden thans, volgens het H.blad, proeven met watervliegtuigen gen®men met het doel, gegevens te verzamelen omtrent de mogelykheid uit teciiniseh oogpunt van een vsrzenaing der oreraeesche post per vliegtuig. De ladiegea der gerequireerde sehepen. Het staat thans volgens het Hbl. vast, dat de ladingen van de Naderlandsche sehepeu, die te Londen lagen op het tyd- stip der requisite, ter beschikking van de eigenaars zallen worden gesteid, behalve voor zoorer die uit vetten, cacao en huiden bestaan. Engelasd en onze Tisscher^. In reederikiiogsn te IJmuiden is bericht ontvangen, dat Engeland de Nedorlaadsche vissckersvloot ossgebindard het bedrijf zal laten uitoefenen, indien er vaa de in Neder land aangevoerde visch niets naar Duitsck- land wordt uitgsvoerd. Het bestuur der reedersvereeniging heeft zich thans in ver- binding gesteid met da Ministers van Buitenlandsche Zaken ea Landbouw alsmede de N. U. M. om de vrijheid tot wederuii- varen te erlangen. Yas Duitsche syde is nog geen toestensming varkregen tot het treffen van eene regeling, waarbjj alia uit- voer is buiteDgeslotea. (Bcheepv.) Het slacktyerbod. Op vragea van het Twesde-Kamerlid den heer Bomans betreftende het slachtverbod en bet slagersbedrijf heeft Minister Posthuma geantwoord, dat hij nog niet ia staat is, mede te deelen, of en zeo ja, wanaeer het slachtveibod zal worden opgeheve* en of vaa regeeringewege slachtvee beschikbaar zal worden gesteid. De daaromtrent te aeeien beslissing hangt af van het resultaat der inventarisatie, waarop op 18 dezer een aanvang is gemaakt en welke vermoedelijk op 31 Juli a.s. zal zija beeindigd. Dit resultaat zal ten spoedigste worden bekend gemaakt. Het slachtea van paarden geschiedt sleefets in zulk een beperkten omvai'g, dat, al werd al het daarvan affcomstige vleesch bestemd voor voeding der militairen, daaruit geener- lei noemenswaardige vermeeruering zou voortvleeien van bet voor de burgerij bt- scbikbare rundvleesch. Ten aanzien van plaatselijke regelingen acht de Minister ingrypen in hat algemeen ongeweascht. Hij is bereid de invoering van centrale slachtplaatsen te barorderen. Op de slachtisgen zal eventueel vakkundiga caatrole worden uitgeoefend door den Vee- artsenijkundigen Dienstaaustelling van slagerscommissies acht de Minister onnoodig. Oe Minister verklaart tenslotte niet in staat te zijn, maatregelen te treffen, om de gedwongen werklooze slagers te steunen en door deze tijden heen te helpen., De Broodvoorziening. Het Bureau voor Mededeelingen inzake de Voedselvoorziening rueldt Met ons broodmaterieel is het op dit oogenblik zoo gesteid dat, rekenende met de ten vorige jare opgedane ervaring over de inlevering van dea graaaoogst in de maanden September en October, aangenomen mag worden dat de overgang van den oogst 1917 op dien van 1918 zonder steornis voor de broodvoorziening, met handhaving van het tegenwoordig rantsoen sal kunnen piaats vinden. Brandstoffen yoer stoom- dorschiiiachines. Het Bureau voor Mededeelingen inzake de Voedselveorziening meldt Voor de verstrekking van brandstoffen aan stoomdorschmaehines is door de Rijks- kolendistributie eene regelicg getroffen met de Regeeringscommissarissen, by wie de houders van stoomdorschmaehines hunne aaavragen om brandstoffen zullen hebben in te dienen. Na contrdle zal hun dan een bewijs worden verstrekt, tegen afgifte waar van bij de brandstoffen-eemmiisies de daarop vermelde hoeveelheid brandstoffen zullen kunnen worden ontvangen. Thee. Behalve de reeds genoemde hoeveelheid toffie had het stoomsckip Lombok, vaa de stoomvaartmaatschappy Nederland, toen het door de Engelsche regeering in feeslag ge nomen vrerd, naar wy rernemen, ook 10,090 kisten thee aan boerd, bestemd voor Neder land. (N. R. Crt.) Prysyerlaging yette kalyeren. Naar de Midd. Crt. verneemk is biEnen zeer kortea tyd te yerwachten, dat de prijs der vette kalveren, die door het Rykskaatoor root Vee en Paarden zullen worden over- genomen, niet onbelacgryk zal worden verlaagd. Zeep. De Minister van Landbouw deelt in een cireulaire tot de gemeentebesturea mede, dat de toestand op het gebied der zeep- fabricage thans z6o is, dat er voor een drietal maanden voldoende grondstoffen voor de fabricege van zachte aeep beschikbaar zyn, teneinde een vierwekelykseh rantsoen van 0,25 K.G. (21/, o*s) per hoofd te kunaen verschaffen, terwyi er voor de daarna komende maanden maatregelen worden roor- boreid om te traebten, ook dan nog, zy het ook een verminderd zeapraatseen te kunnen verschaffen. Als grondstoffea worden au gebruikt de afvalvetzuren der margarinefabrieken. Uit deze mededeelingen, zoo zegt de Minister, meet nu aog niet h»t gevolg worden getrokken, dat de distributie van zaehte zeep een der eerstvolgende dagea zal piaats vinden, De geheel nieuwe grond- stoffen, welke gebruikt zuliea worden by ds vervaardigiag van zaabte zeep (afval- vetzarea en potasch tegenover vroeger lyn- olie en kaliloog) kuanea aanleiding tot vertraging der fabricage geven ds zachte zeep, welke gedistribueerd zal worden, zal belangrgk afwyken vaa de zachte seep, aan welke het publiek gewend geweest is. Het publiek zal dus good doen er op te rekenen, dat pas in de eerste helft van de maand Augustus tot besehikbaarstelliBg van zackte zeep zal kunnen worden overgegaan en daa nog wel van een zaehte zeep van andere samensielling dan de gebruikelijke. Broodgraan yoor de Boeren. Het hoofdbestuur van de Veraeniging van Nederlaedsche akkerbouwers kesft den minister vaa landbouw eaz. in overwsging: aan landbouwers esa vaste arbeiders moet breodgraan gelaten worden, terwyi dan aan hen geen broodkaart dicat uitgerei'st ta worden voor less® arbeiders, zoogenoem- de seizoanarbeiders, moeteu da plaatselijke comroissies bepalen, waaneer en veor hoe- laug dezen geen brooakaarfc ontvangen maar wel broodgraan vaa dsn laadboawer wien zy werken. De V. N. A. blyft ©nverzwekt op bet standpunt staaa, dat de akkerbouwer het recht gesft vaa zija eigen j verbouwd graan te eten. De V. N. A. verwacht, dat d# oogst zeker niet minder zal bedragea dan die van 1917. De V.N. A. blijft op ket staadpunt stasn, dat ge- noeg broodkoren in ons land verbouwd kan warden by goeds prjjsregeling en bij mid- doelmatigen oogst, terwyi het laten van ei gen verbouwd graan voor den lasdbouwer de volksvoeding ten goede zal koman. Na- natuurlijk kan de V. N. A. geen garantie geven, dat voor den oogst 1919 eeu vol- deend aantal H.A. met broodkoren zal werden bezaaid, maar wel geeft zij de oprechte ver- zekering, dat zij alle hulp zal verleenen om hiertoe te geraken, wat zy kan doen, omdat velen van de greotste akkerbouwers ia Nederland, leden harer vereenigiag, zieh reeds boreid verklaard hebben. 31.000 K.Gr. thee. Eenigen tyd geleden deelden we mede, dat bij de firma Thuere te Utreeht, 31.000 K.G. thee in beslag genomen was. Een der firmanten, de heer Molijn, uit Bilthoven, deelde toen mede, waarom hij weigerde de thee af te geven. Voor de pakhuizen der firma stonden dag en nacht politieposten, zoodat niemand in of uit kon. Thans is op last van de Regeering Vrijdagmorgen de thee uit de pakhuizen gehaald in de Jerusalemsteeg, de Lijmarkt, het Visschersplein en de Eioyenst'eeg, en door de politie in bezit genomen. De kisten thee werden vervolgens in een vrachtboot geladen om voorloopig in het Blaauwhoedenveem te Amsterdam te worden opgeslagen. Kunstmest. Naby Ootmarsum zijn by een ingesteld ozderzoek gesteenten en gronden aange- troffen, die phospbaten bevatten. Waar phosphaat een voor de landbouwers bijna onmisbare kunstmeststof is, werd reeds door eenige beeren te Almelo besloten tot aan- koop van het reeht orn ep een terrein, pl.m. 1 H.A. greet, tot delving van ge noemde gesteeaten te megen overgaan. Het plan bestaat, een naamlooze vennootschap te stickten, die de kunstmeststofbereiding op groote schaal zal aanpakken. Ttedmgswaarde Eaas 20 -f- Toen ket broodraatsoen deor den Minis ter van Landbouw werd teruggebracht vac 250 gram op 200 gram, werd te selfder tyd besekikbaar gesteid kaas 20 -j- ter aanTulIing van ait verminderd broodrantsoem Oogensehynlyk lykt dit geen vervangings^- mids'el voor broed, omdai kaas veelal be- schouwd wordt als een middei oa de #boter- bam" wat smakelyker te makea. VYy meenea daarom goed te does, hier- omtrent een en ander mede te deelen, tea eiade aaa te toonen, dat het tegendeel waar is ea kaas 20 -j- wel degelyk 'n zeer waardevol aanvullingsartikel voor het ver minderd kroodrantsoen is. Vergelijken wy daarvoor eerst de voe- dingswaarde van het aanveaktlyke brood raatsoen van 250 grsaa ea daarria&st het tegenwoordige broodrantsoen vaH 200 gram, aangevuld met 10 gram magere kaas. Wy sien daa, dat 250 gram engebaild tarwe- waterbrood bevat 207 voedingseenheden, terwyi 200 gram ran dat brood plus 10 gram magere kaas bevat 165.6 voedings- eenhedem plus 20.65 voedingssenheden, samen dus ruim 186 vosdingseenkeden. Vult men dit tekort aan voedingseenheden aan met 25 gram suiker 24 voedings- eeaheaen), dau vindt men in deze twe® artikelen bet tekort aan brood, ontstaan door ket verminderd broodrantsoen. Wat beteekent ae uitdrukking 20 Dit kseft betrekking op het vetgebalte der kaas en wil zeggen, dat op de droge (dat is watervrije) kaas ten minste 20 procent vet aanwezig is (volvette kaas be vat minstens 45 pCt.) Tegenover dit minder vetgehaite staat evenwel eea hoeger eiwit- gehalte dan bij volvette kaas (byna 20 pCt. mesr.) Ek welk een uitnem9nd roedingsmiddel kaas 29 -j- is, felijkt wel uit het feit, dat een ons kaas 20 -j- (prys 8 cent) in voedinga- waarde overeenkomt met 2 ons vleesch (prys pl.m. 28 ceat voor de goedkooperfr soorten) of met 2 eieren (prys 28 cent). ALGEMEENE TOESTAND. Aan het Westfront duurt de hevige stryd voort. Geaeraal Foch heeft, uit ltaliaansche, Amerikaansche, Ecgelscke an Franscbe af- deelingea een nieuw aanvalslegsr weten^ sa&m te stellen, en is, schrijft bet Hbl, naar ket schijnt, voornemens niet alleen dea Duitschen opmarsch te vertragen of tegen te koudea, maar aaa hst Duitsehen lege! ook de reeds verkregeti veordeeleu te ont- nemen. Daarvoor deen de geessecieerdec hevige aaavallen. in het gebied tusschem Aisne en Matuo, maar tegelijkertyd ook in het gebied ten zuidwestea van Reims. De Duitsche troepen. die uit hun voorste linie werden verdreven, biedea ia meer achterwaarts gelegen stelliagen kracbtigeE weerstand en dieHtengavolge wordt de Fran- sche vooruitgang nu wat vertraagd. Dit is een gewoen verschijnselde artilierie moet wordea voeruitgebracht, de aanvulling der troepen en de aanvoeren Tan leveas- middelen ®a ammunitie worden moeilyker by het vooruitrukken in een terrein, dat door de hevige bescbietiag en door het geveckt wat er geleverd werd, byna onbe- gaanhaar geworden is. Na elk gevecht, waarin de tegenstander genoodzaakt werd een bezet gebied te ont- ruimen, komt zulk een stilstand; dan moeten de troepen worden gereorganiseerd, de ver- liezen aangevuld, de verbindingswsgen hersteld, de middelen van aanvoer vaa het aoodige worden genomen, om de voorste troepenafdeelingea niet in de lucht te latea hangen. Het is au aan het westelyk frost zulk een periode van slilstand. Op enkele punten gingea de Fratischen nog wat voeruit, op andere moesten zij aich verzetten tegen kracluige legenaanvallen aer Duitsche troepen, die tracbtten bet verloren gebied te hernemeu. In het centrum vau de streek tus-schen de Marne en de Ourcq werden de hoogtea ten O. van La Croix en Griselles genomen door de Fransch-Amerikaansehe troepen en het dorp Epieds en Charteves veroverd, zoodat zij ten Oosten van Chateau-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1