ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6701. Oinsdag 25 Juni 1918. 57e Jaargang. m De Oorlog. ABONNEMENT: ADVERTENTIEN iMHNENL~AND. TeleSoois 2i&. Bit BM Ysrsciipt laaMag^, Woensdag- en Yrpagavsnd, uilgezonderd op Feestdagen, bij de Firma P. J. YAN BE SANBE te Ter Neiizen. Abonnem entsprij s •USPS! m In ill I Per 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland f 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10 Bij cSil*ecte opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt dc prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 Hill® op den dag der uitgave. psr drie maanden, in de stad f 1,20; &aaco per post f 1,40. Uitbetaiing vergoeding wegens kost- winnerschap voor Landweer- herhalingsoefeningen. De uitbetaiing van bovenvermelde ver- goeding zal plaats hebben op dag 2B Juni S9S0, des voormiddags 10 Ya uur op het gemeectebuis. Ter Neuzen, den 19 Juni 1918. De Burgeme8ster van Ter Neuzen, J. AU1ZINGA. Hel onderzoek maar de „Koaingin Regentev". De sleepboot #Zeeland" die, zooais ge- meld, was uitgevarea in verband met bet onderioek van bet wrak van dn *Koniogin Regentes", is wegens sleckt weder voor- loopig teruggekeerd naar bet Sshulpengat, om betere weersgesteldheid at te wachten. De speorwegtariovem opnieuw rerh@ogd. Naar wordt gemeld, sullen gedurende de naaanden Juli, Augustus en September de spoorwegtarieven worden verhoogd. Da ge- wone, thans van kracht zynde oorlogstoeslag van 20 pCt. wordt dan gebracht op 50 pCt., zoodai de kaartjes 30 pCt, duurder worden dan zjj thans sijn. Tegeijjkartjjd zal gestaakt zijn het afge- vea van gezelschapibiljetten en van goad- kocpe biijetten voor uitstapjes van kinderen. Alleen zal worden voortgegaan met het afgeven van plaatebewyzen tegen veraainderd tarief aan tooneelgezelschappen. Ie de mi- litaire, reizigers en bagage-prijzen komt geen veranderirg, evenmin in die der abon- nementen. De afgifte van kilometerboekjes zal ook gedsrende den zomer gestaakt blij- ven, alleen dekilometerkaaiten blij ven geldig. Uien ea kool. Het bureau voor madedealingsn inzake de voedselvoorzieuing vestigt er de aandacht van beianghebbesden op, dat op dit oogen- blik in Linahurg partijes groete uien ter beschikking zjjn, de voorzitter der provin cials veilingen in Limburg ts Venlo kan hierov<?r infehtingen geven. Te Sappemesr zyn partyea spiiskool goedkoop te verkrijgen. NIIUWE 8TRIJD IN HET WEST EN ©P KOMST. De militaire rnadewerkers der Fransche biaden waken uit het feit, dat de beschie- ting van het Engelsche front ia hevigheid ie toegenoraen, op, dat er aan het Engel- •ehe front ernstige gebeurtenissen zjjn te wachten. De j-Hommu Libre" acht het zeker, dat 't legtr van kroonprins Rupprecht den etc-ot za! toebrengefi, dnar dat van d*a Duitsehen kroonprins te zeer ia uitgeput door de jongste gevechten. Het Daitsehe treinverkeer door Limburg. Reuter meldt d.d. 21 Juiei uit Londea Op een vraag van de Britacbe regec-ring, aan de Nederlandsche gadaae, om een en- derzoek in te stellen naar bet klaarbiijke- Ijjk zeer toegenomen verkeer ep den spoor- weg in Limburg, sinds het sluiten van de jongste overeeiskomsl tusschen Nederland en Daitachiand, heeft de Nederlandsche regeering geantweord, dat zy bereid is een onderzoek in te stellen. Zy gelsofi echter dat het verkeer weinig boven bet norm&le zal blyken te zjja, indien dit alzoo is. Comiisisaie t»b advieg aardappeleu. De Minister van Landbouw heeft inge steld een cowmissie, welke hem van advies zal kunnen dienen inzake aardappelaange- legenheden en van die eommissie benoean tot voorzitter A. Spanjaard te's Graven- hage ea tot leden J. Eiema, ryksland- bouwleeraar te Assen A. J. Herwig te VeendamD. L. de Koe te Sappemeer J. Kok, rijkslandbouwleersar, Veendaai J. Krujt, Stad3kanaalS. H. Meyborg, Veen- dam j J. A. van der Ploeg, Groningen J. van RijKewijk, TilburgDr. J. Th. de Visser, Wassenaar; J. N. Voorsmit, Gro ningen. Rljwielbanden: De Minister van Landbouw, Nprerheid en Haadel heeft aan fabrikantan verboden, rpwielbaaden af te leveren. Dit verbod is niet van toepassing voor legerdoeleinden, ouder voorwaarde, dat de fabrikant welre- lyks aan het Rykskantoor voor Rjjwiel- banden opgave doet van de aflevering. Onthrlfigg van hst verbod kan worden verleend deor dit Rpkskantoor, in den vorm van een machtiging tot aflerering en ge- schiedt steeds onder de voorwaarde, dat de fabrikant binnen eea week na de aflevering die machtiging aan bet Rpkskantoor terug zeadt, onder aanteekening, dat en wauneer de aflevering plaats bed. Hst verzoek om sea machtigiBg tot afle vering most door een fabrikant tot het Rykskantoor worden gericht osder opgaaf van het asntal en gewenschte merken met kwsliteitsaanduiding. Het Rijkskantoor ia bsvoegd, den verzoeker nadere inliehtiKgea te vrafea en voorts de machtiging niet of godesltelyk te verlssnea, aan de machtiging voerwaarden te verbinden of andere markets t* deea afleveren dan zyn gevraagd. TER NEUZEN, 24 Juui 1918. Het wearbericht van het meteorologiseb Lnscituut te De Bildt van heden luidt als volgt Hoegste barometerstand boven 765 Zuid- Duitschland. Laagste barometerstand: 744,2 Skagen. Yerwechting tot dea avond van 25 Juni Aanvankeiijk kraehtige, later wellicht meer afnemende westelyke tot zuidweste- Ifke wind, betrokken tot zwaar bswolkt met tydeljjke opklariagen, waarsehynlpk regeabuien, iets warmer. Benoemd. De heer W. Wieberdiak, hoofd der M. U. L. 0. school aihier, is als zoodanig benoemd aan de lOklassige M. U. L. 0, school te Harderwijk. Een geraffltteerde oplSchterij. Voor esn viertal weken kwam by een winkelier aihier een meisje met sea brisfje waarin verzocht werd eenige Engelscu lee- reti maBsbroeken, niet te kleia, op zicht te willen medegevee. Aldus gescbiedda, maar noch van bet meisje, noch van de broeken werd verder iets gshoord. Dit was den winkelier niet naar den zin en bij deed zijn beklag bij den inspecteur van politie over dit geval. Een onderzoek volgde, dat tot resultaat bad de opsporing van het meisje, dat met het briefje in den winkei was gekomen. Natuurljjk ward zjj oadervraagd en toen vernam de inspecteur, dat een haar oabe kende vrouw haar het briefje had gegeven met verzoek daarmede naar den wiakel te gaan en dat die vrouw haar had opgewacht en het pak met de vier medegegeven werkbroekea vaa haar in ontvangst had genomen. Meer wist het kind er niet van te vertellen en er wares ook geen aanwij- ziagea om aan de waarbeid dier mede- deelingen te twyfeleo. Veej verder was men dus niet gekomen, tot spijt van den winkelier, die niet graag zijn vier, in dezen tyd kostbare broeken wilde missen. Ondertusschen was bet waakzaam oog in onze gemeente niet in mate. Ds op straat komende nieuw Engelsch leeren broeken werden gemonsterd en overwogen of die met het geval" in verband konden staan. Een eakele maal werd na zoo'a ontdekkiKg nader ge'informeerd, docb zonder gevolg. lot er na Zaterdag weer zoo'n nieuwe broek in het publiek verseheen en er ook in verband met een andere omstandigheid een liehteade ster aan den in dezen duisteren horizon scheen te komen. Br werd nu met het meisje van het briefje een bezeek gebracht by de weder- helft van den drager vaa dien nieuwes broek, vrouw v. d. fl., en ofschoon het bewuste meisje ia het begin de vrouw niet herkende, was dat met een kameraadje van bet meisje terstand bet geval en wist «y te vertellen, dat die vrouw haar ook met een briefje naar den schoenwinkel had ge- stnurd, maar dat xij daarvan onverriehter zake was teruggekeerd, omdat men haar daar mets bad willeis meegeven. Da vrouw onlkende ook in een enkel op- zicht iets met bet verhaal der meisjea uit- staande te hebben. De inspecteur keek echter in de woning eens een eindje verder, tot ten slotte in het privaat en vond daar, ondsr een plankje, drie niet gedragen Engelsch leeren naansbrooken in den put. Van het resultaat van het onderzoek is proces-verbaal opgeinaakt. Stekbollen. Aan den gisteren aihier in het cafe ^Philippine" by den beer P. van Jole PauwMs gehouden wedstrijd met de stekbol namen 24 spelers deel. Niettegenstaande bet weer minder aaagenaam was, had men hier*aa in de overdekte baan geen hinder en beerschte er eea gezellige stemming. De 9pannende stry'd gaf den volgenden uit- slag le prys de heeren H. Kiel, E. van der Velden em P. Leyen 2a prjs de heeren E. Evsraert, P. Audenaerd en P. Dhaens 3e prjjs E. van Hecke, P. Baert en A. Reegiers. Landlooperij. Deor de marechausse'e is weder aange- houdsn ter zake van landlooperjj C. v. K., die tsr besehikking der justitie is geeteld. Weer eea bom op ^eeawsch-Ylaanderen. Zateidagmiddag vloog een vliegmachine hoog boven Aardeuburg. Even later klonk een geweldige slag. Bij Heille, oader de gemeente Sluis bleek een bom geworpen te zjjn in da weide vaa den beer Ballegeer. De koewacbter werd licht gewoni e» aen koe werd gatroffen en moest worden af- gemaakt. I)ooige8clioten. Aaa da Nederlandsch-Belgische grens uaby Sluis is aen Duitscb soldaat, die traeht- te te desertearen, door kameraad dood- geschoten. Bmuiatoffeu voor schippers. De minister van landbouw heeft bepaald dat sahippers, die maer brandstof'fen aan boord hebben dan bepaald in zjjne beschik king van 19 dexer, ot die tich scbuidig ma- ken aan frauduleazen verkoop van bvand- stoffeu, gestraft zullen worden met uitslui- tiag van bevrachten ter beurze voor eea tydvak van tea minste 6 maande*. Opening Jacht. Door den Commisaris der Koningin in Zeeland is bekend gemaakt, dat de jacht op waterwild geopend wordt op Maandag 15 Juli as. terwyl herinaerd wordt aan een drietal bekendmakingen en verordenin- gen van den Commandant der stelling van de monden der Maas en der Schelde o.a. over het betredeu van een grensstreek aaa de Belgische grens en van de dninen en een deel van Vroonweg op Walcheren. D« Steaaplicht ea de rerkiezing op Woensdag 3 Juli. De beslissi*g omtrent de geldigheid van het nist aaa bet stesabureau versck^nen van den kiezer, staat echrgft de N. R. Crt. in eerste instantie aan den bur- gemeester. Hij, die om de een of andere reden niet in de stad is of plotseling naar elders wordt geraepea, zal goad doen, van de ge- meente uit, waar hij vertoaft, te schryven aan den veorsitter van het stembureaa, waar hij moet stemmen, dat hij zich om deze of die reden aldaar bevindt en niet in de gelegenheid is tijdig te verschynen. Heeft hy zekerheid, «f bestaat de mogelyk- heid, dat zjjn mededeeling den voorzitter van het stembureau op 3 Juli niet meet zal beraikan, dan zendt bjj zijn bericht aan den feaigemeester. In elk geval moet hy natuurlijk zorg dragee, dat zijn brief ef briefkaart den stempal 3 Juli vaa de plaats van afsending draagt. De Wurgemesster schift da ingekomen mededeelingen wat daarroer naar zjjn oor- deel in aanmerking komt, wordt ia hauden gesteld van den kantonreehter. Wie niet nitstedig is, maar toeh een dringeoda reden heeft om niet te komen, zal natuurlijk inzyneigen belang handelen, door daarvan eveneens kennis te geraa. Opslag ran aardapp»Ien. De minister van landbouw h«eft tot de gemeentebesturen de navolgesde circulaire gsricbt Het is u bek«ad, dat het steeds een strydvraag is gsweest of aan de bevolking gelegenheid moest worden gegeven van aard- appelen winterprovisie op te deon, dan wei of, zooals in de beide afgeloopen jaren is gesehied, de distribute geheel van rykswe- gs ter hand moest worden genomen'. oor het self opslaau pleit ougetwijfeld dat een meet ©f eea minder groot deed der bevolking voor den oorlog ook deze ge- j woonte had, doeh er tegas pleit, dat men volstrsk geen zekerhsid heeft dat van de opgedane hoeveeibeid niet veel msar zal worden verbruikt dan overeenstenat met de in den lande v#or eea ieder beschikbare hoeveelheid. Men kan dit bszwsar niet te niet doen door te verklaren, dat ieder voor zich dit maar moet weten on dat geen grootere hoeveelheid behoeft te worden toegewezen dan bij distribute het geval zou ayn, want, als de aardappels eenmaal zyn verdwenen, hetzy door te groot verbruik, helzij door onvald'osnde bewaring, dan zal in de be- hoefte moeten worden voorzien. Tegen opslag pleit voorts, dat, met name in de groote steden, de huisvesting van een groot deel d«r bevolking niet daarop is berekend, terwijl daarentegen opslag we der aanbereling verdient met het oog op eventaeela verkeersmoeilijkheden gedurende den winter. Immers, het is altjjd nogge- makkelijker eene kleine hoeveelheid naar eene bepaalda gemeente te vervoeren dan de aaazienlyke partyen, benoodigd voor de geheele bevolking. Bovendien is het een bezwaar, dat een •ventueel tekort slechts ten nadeeie zou komen van degenen die niet opsloegen, aangezien het niet mogeljjk is aan het begin van het seizoen de godurende het gabeele seixosn bsschikbare heeveelheid vast te stellen, tengevolge van faetoren, die men niet in de hand heeft, als vorst, ziekte, bederf enz. Het is aoodoende niet nsogelyk het rantsoen te garandeeren aan hen die niet opslaan. Yoorts sij er op gewezen, dat het ook niet mogeiyk is aen het begin van het aeizoen de verheuding tussches de hoeveel heid veen-, zand- en kleiaardappelen vast te stellen. Aan dit bezwaar zeu te gemoet te komen zyn deor den opslag te beperken tot de beide eerste soorten, aan de bezwaren in het slgemeen tot op zekere boogte door de beslissing omtrent het vraagpunt van al of niet opslag asn.de prudentie der gemeente besturen over te laten. Het wil my voorkoassn, dat deze aan- gelegenheid van genoegzaam belang is om nogmaals onder de oogen ts worden gezien en ik heb daarom de eer u te verzoeken my wel voor 15 Juli a.s. te willen rnede- deeles, welke wag naar het oordeel van nw college zoo dit u wensoheljjk toeschynt, na raadplegiag van den gemeenteraad dient te worden gevolgd. ZAAMSLAG. Donderdag jl. kwam op de hofstsde, vroe- ger bewoond do®r wijlen E. J. de Klerk en thans bewoond door den workman Joz. Romeinsen, een jongen en een meisje, naar schatiing vaa 15 a lfljarigea leeftyd, met het doei een aalmoes te vragen. Het meisje begaf zich in den tuin en maakte daar een praatje met de vrouw van Romeiaten, die aidaar aardbeieu zat te plukkea. Den jon gen list zich aldaar niet zieia en na eenigen tyd verliet het tweetal de hofstede. Den daarop velgesden dag, toen de vrouw van Romeinsen geld uit de kast wilde semen, kwam zy tot de ontdekking, dat de kast was verbroken en zy daaruit vermiste een bedrag van 170. Op dat oogeablik viel direct verdenkiug op voormeld tweetal, in welke richting thans het omderzoek geleid wordt. Ten behoeve van de werken tot ver- heoging van dsn zeedjjk van dea Eendregc- P.? is ,°P. ^oorliggende elikken een tydsljjk dijkje aangebracht, teneinde de ingepolderde grond voor ondervloeien te vry waren en regelmatig te kunnen weghabn. By den eterken wind der laatste dagen sloeg het water by ieder boogwatergety over het dijkje wnardoor by bet afloopen van het water fliake partijen hot in handea vielen van de werkliedsn, wat vooral in deze tyden een aeer welkeme buit was. PHILIPPINE. In de gehouden vergadering van stem- bevoegde ingelandea van den Mosselpolder is tot dijkgraaf benoemd de hser C. J. de Zwarte te Hoek, in plaats van P. F. Wyue, die ontslag genomen heeft. SAS VAN GENT. Hulp is n«od. Het ziekenfonds der werklieden lag reeds geruimen tyd op apegapen. De kas ver- tooade een bedeakelyke hiatus, die lang- zamerhand ontstaaa was door de groote offers, welku door de ziske leden gcvergd werden. Om het niet tot een gedwongen werkstaking te doen komen, moest er dus J raad geschaft worden in den vorm van klinkende munt. Eu dit is gebeurd. Hei beatuur, met loffelyken yver bezield, vond het middel om de kas weer voor eea tyd- lang te styves. Er werd een bloemendag georganiseerd en „de muziek" in den arm genomes, met het gevolg, dat het werk lieden ziekenfonds. dank zy den krachligen steun van de geheele bevolking, is staat is zyn vruchtbaar werk op den ouden voet voert te zetten. 't ^Concordia res parvae crescunt" heeft »ok ditmaal sija uitwerking niet gemist. WESTDORPE. Gedurende de laatste dagen heett de be- smsttalyke ziekte bet roodvonk hare intrede in onze gemeente gedaan. Het aantal aangetaste kinderen is begrij- peiykerwijze in eene gemeente waar het kindertal zeer groot is, vrij groot. Worden echter de noodige voorzorgs- maatregelen in acht genoman en volgeee medisch advies gehandeld, dan zal men kunnen verwachten, dat er geen ernstig# gevolgen te duchten zyn. Intusscbee zy een ieder ernstig aange- radee, alles te doen wat in zijn vermogen is om de ziekte in de kiem te onderdrukkenw RECHTZ AKEN. Vry dag werd ter openbare terechtzitting van de rechtbank te Middelbnrg behandeld de zaak tegen P. B. V., oud 21 jaar en P. d. V., oud 19 jaar, beiden veldarbeider te Biervliet, die terecht stonden wegens den vroeger door ons vermelden laagbartigen aanval op den landbouwer C. D. Ongenae, die in den Beukelspolder op een fieta kwam aanrijden en die zy toen, door een stok in het wiel te steken hebben laten valltn en daarna onder bedreigingen van zjjn geld hebben beroofd. Zyn portefeuille bevatt© 327,50. B#k!. zjjs sedert hunne aan- diug gedetineerd gebleven. De eerste bekl. bekende, dat hij, msteen stek tegen het rijwiel van ©ngenae heeft geworpen, waardoo* deze viel en later in een sloot terecht kwam. Toen heeft O. hem zjjn portefeuille gegeven, dech bekL ontkende dat hy die portsfauille zou hebben afgepersfc door bedreiging met een mes, onder het uiten van de woorden ,/je geld of je leven" De tweede bekl. verklaarde echter dat geteige Ongenao da volla waarheid heeft gezegd en dat deie wei degeljjk doer V. is bedreigd. Tegen den eersten bekl. werd een jsar ea tegen den tweede 9 maanden gevanga- nisstraf geeiseht, met aftrck van het voor- arrest. De verdediger, Mr. De Groot meende, dat er geen rsdan ia om dta eersten bekl. zwaarder te straffea das den tweedea en. bepleitte voor beiden clementie. Uitgesteld werd de zaak tegen Th. C., uit Westdorpe, beklaagd van verzet tegen de mareehausse'e, omdat deze twee gituiges a decharge had mesgebracbt, die verklaarden niet te hebbea geziee, dat bekl. zich tegen de marechauss^e verzelte, wat deze toeh in het proceg-verbaal pesitief verklaarde. De marecbaussee sal nu 16 Juli als getnige worden gehoord. J. P. L. en M. K. uit Axel stoDderr terecht wegens mishandeling van zekeren Faas. Uit de getuigenverklaring bleek, dat, toen de getuigen Faas en zijn vroaw per rywiel L veorbijreden, deze reeds zeide srdat hy er diea avond nog een hebben moest", Even later werd by aangevallen door 2 personen, een langen en een korten. By werd door den langsten mishandeld, die hem 3 steken toebracht in den rug en in de zijde. Beide beklaagden ontkeadeu by diaa aan val betrokken te zijn, doch bet 0. M. eischte tegen den langste 14 dagen gevaogenisstraf, tegen den andere 20 boete of 20 dagen hechttnis. Bij de zaak tegen De B., uit Hulst en De R., uit Clinge, tegen wie wegens Ter- boden uitvoer van sajet, kaarsen, chocalade en zeep naar Belgie respect. 3 en 2 maan den gevaogenisstraf werd geeiseht, omdat De B. reeds is veroordeeld wegens verboden verveer, werd door den verdediger, Mr. Adriaanse, er op gewezen, dat de eerste bekl. nit Belgie is gevlucht, teen de beset tende rsacht. hem dwong te werken voor haarnu was hij in de galegenheid 20 te verdieneu voor iensand van geld te hel- pen met het overbrengen der waren, waar- van zyne ouders dan ook een deel zouden krygen. Het is dus te begrypen, dat bekl. zwichtte en er is zeker geen reden om voor hem zwaarder straf te vragen dan voor De R.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1