Donderdag' 2 Juni a, s. Een Ernstig woord /If9' NATIONALE BANKVEREENIGING LINNEN SCH0ENWERK Wollen-, Chitsen-en Moltondekens, m De Nieuwe Kieswet. Aanvang vooria. 11'A uur. J. E. PA RAPLUIES Etc. Beeitseis's Magazijn9 BERKEFELD ll£»e0E BEBICHTEM. Firma L. GABRIELSE, HH. Landbouwers! Z1ZTTH0L1H vaa L VXBDUBXZV, Een PIAMO of 03SKL .S„JenEICEEet©Go@® Firma P. J. VAN DE SANDt, Ter Neuzen Hgssege prijgofi. wmm Het ZEEUWSCH-VLAAMSCH ZEN- DINGSFEEST zal gehouden worden op te AXEL, op de weide van den heer PH. j. VAN DIXHOORN. 15000 K G. Vlasleetnen CREDIETEN, COUPONS, DEPOSITO'S, EFFECTEN. ontvangen, bij A. F. VAN HAUWE-ACKE, is Wssteliik Zseuwsch-Ylaanderen bij C. J. DE ZWART te Zuidzande. 'i Nsord- en Zoid-Beieland bij J. B. RODW te's Heer Hsndrikskinderen (bij Gq^ k QosteSijk Zeeiiwscb-Ytaaoderen bij den Fabrikant zeif. L VERDURMEN, Zenuwziekten I - Zenuwziekten Opgepast voor ojuoaksols, die reeds bestaae. Deze ziin zonder waarde. WGOSDAB 28 JUNI, des avonds 7 uur BIDSTOHD in de Geref. Kerk te AXEL. Na afloojD van het feest is er gelegenheid per tram in de richtir.g KLOOSTERZANDE en HOEK te vertrekken, Het Hoofd-Comite Bijk. OE ROSIER Co s-s VLlSSiiiSEH. Incasso's Effecten - Coupons - Wissels - Vrsemd Geld. 077303, ZDsTEJTTZJIEUSr AANGEBODEN: YRAAGT STEEDS T3»51 a4- i &a te brengen, "bet^ffende heTatakd ik t0t het g#achte Publiek J wat door ons bijna 60 jaar is verkocht, zal zeer apocd2g geheel De aanvoer van Steffen, in hoofdzaak van Engelsche Zijde staat Meheel dientengevolge wordt geen enkele Parapluie meer bijgemaakt en zijn wij fsj nC*i ln voorraac^ zijnde go-ederen alleen aangewezan. .*,et ook voor specuintie dit artikel wordt opgekocht, acht ik het van het grootste belang U aan te raden koopt spoedig, daar nu nog tegen billijken prijs door mij wordt geleverd, en bezoekt hiervoor Ter Neuzen. Een iedcr doe zljn voordeel. J*W BAC TERIE-VRIJ flltraat levert ae Water filter. Vit voorraad leverbaar. Vraagt inlichtingen. KAPITAAL an RESERVEN f 6,900,000. Kaotoreo te HULST en TERNEUZEN. Zitdag Zaterdags t® AXEL, „Cafe Wilhelmina". De aandacht wordt gevestigd op de afgifte van Binnenlandsche Credietbrieven, waardoor in ruim 80 plaatsen in Nederland gelden franco kunnen worden opgenomen. WIT en ZWART heeft last gegeven tot het bijasnbrengen van een troepenmacht, om tegen Siberie te worden in het veld gezonden. DE AE-LUTING DER YLAAMSCHE HAVENS. In antwoord op esn vraag decide Macea- mara, secretaris der Engelsche Admiraliteit, in h«et Lagerhuis rnede, dat de vlootoperaties tegen Zeebrugge en Ostsnde nog meer stances haddsn opgeleverd dan men zich aanvankelijk had voorgesteld. De schepen te Brugge eta in het kanaal van Brugge liggsn dear nog opgesloten en zijn aan voortdurenda bommenaanvallen blootgesteld. Eea en twin- tig torpedobootjagers, ean groot aantal duik- booten eta talrijke hulpschepen kunnen het dak en het kanaal van Brngge niet ver- late*. TER NEUZEN, 20 Juni 1918. Uitgowszen. Door aan commandant der stalling van de monden der Maas en der Schelde fcceft ten tweede male en thans voor goed het verbljjf in zya gezagsgebied ontzagd wegens het betrokken zyn by den smokkelhandel aanMaris Hamelinck, geboren 5 Aragus- tus 1893 te Schoondgke, zonder beroep, weuende aldaar. Yerguuniag tot verkeer. Aan de volgende personcn is voorwaar- delyk vergunning verleend in het gezag- gebied van. dem commandant dsr stelling van de morsden der Maas en der Sckelde terug te keeren C. L. Blommaerfc, Lam. Cor. de Bruijn, Lud. Car, de Bruyn, J. de Moor, A. Vervaet, J. Vervaet, P. Vervaet eD Fr. X. Vervaet, alien wonende te Nicuw- NamenK. Braeke, wed. M. L. Loerg, C. J. de Smidt en P. J. Verplaake, alien te SluisJ. J. de Clerck, P. E. d# Clerck, Tb. de Clerck, alien te AardenburgEd. van Damme en W. C. Snaep, beidsn te IJzemdyke; L. Maas-Laridaen, J. F. Maas, alien te Eede en C. de Paepe te Oestburg. De Prorinciale stoorabootdiemsten in Zetland. Met de lyn YlissingenBreskensTer Neuzen werden in 1917 vervoerd van Brsskens near Ylissingen 33942 eerste en 134163 tweede klasse passagiers, naar Borsse- len 151 en 328 ea naar Ter Nauzeu 578 en 1279 van Ylissingsa naar Breskaas 35219 en 62211, naar Borssele* 703 en 3274, naar Ter N<r*zen 15142 en 30472 van Bersselen naar Ylissingen 6486 en 2594, naar Breskens 149 en 421, naar TerNeulen 373 en 2850; van Ter Neuzen naar Borsselen 479 en 2513, naar Ylissin gen 14231 en 24127, naar Breskens 629 en 1026, totaal 10240 eersta klasse en 265453 tweede klasse passagiers met resp. 62767.227s en 108107.19 opbrengst aanvracht. Aan vervoer van goederen,rijwie- lea enz. werd ontvangen 75.338.05. De totale ontvangsten bedreegen /260.292.85s en de uitgaven 314.719.156, zoodat dez® dienst ee» nadeelig slot opleverde van 34.436.30. Voor 1919 zijn de ontvang sten geraamd op 250466 en de uitgaven op 310466, alzoo een kwaad slot van 60.000. Met de lijn WalzoordenYlake zijn per boot vervoerd van Hansweert Daar Walzoor den 10816 eerste en 40967 tweede klasse passagiers en in omgekeerde richting 9852 en 30897 met een opbrengst van respectie- velijk 12396 I21/2 en 31204.271/;,. Met den tramdienst werden in doorgaand verkeer van Viake naar Hansweert 53911 en van Hansweert naar Ylake 49539 passa giers vervoerd met 19.345 opbrengst en in totaal 5785 en 3109 met f 1334.10 opbrengst. De totale opbrengst van dezen dienst was 79.633.87 en de uitgaaf f 82.0.27.325, alzoo een kwaadslot van 2,393.455. Voor 1919 wordt geraamd aan ontvang 78960.50 en aan uitgaaf 102960.50of 24000 kwaadslot. Met de lijn Ter NeuzenBoedekenskerke Hansweert werden vervoerd van Ter Neuzen naar Hoedekenskerke 635 ea 2010, naar Hansweeet 7239 en 18205 van Hoede- kenjkerke naar Haosweers 213 on 1012 en naar Ter Neuzen 462 en 1684; vau Hans- wetrt naar Hoedekenskerke 240 en 1177 naar Ter Neuzen 5773 en 14734, alzoo tataal 14562 ea 38872 met 12882.25 an f 23450 12!/2 opbrengst. De totale ont vangsten van deze lijn bedroegen /56 646.5872 ec d® uitgaven/36.795.061/3, alzoo een kwaad slot van f 30.141.48. Voor 1919 is geraamd aan ontvangsten 54738.50 eu aan uitgaven 96738.50 of een kwaad slot van J 42000. Mst do ljjn MiddeiburgZierikzee werden in totaal vervoerd 13411 eerste en 22956 tweede klasse passagiers met 14235.05 en 14964.75 opbrengst. terwijl bovendien de omnibusdienst Katsche VeerGoes 5471 passagiers vervoerde met 3226,90 op brengst. De totaie outvangsten van deze iyn bedvoagen 64.447.25 en de uitgaven 98.209.46 alzoo een kwaad slot van 33.662.21. Voor 1919 is geraamd aan ontvangsten f 63.922 en aan uitgaven 1039.22 alzoo aen kwaad slot van 40.000. Ten alotte leverde de eindrekening van don veerdienst tusschen Kortgene en Wolp- haartsdjjk een kwaad slot op van 325.721j2 A1 daze Ijjnen te saman leverden dus in 1917 een kw.aad slot op van f 100.966.17. ST. JANSTEEN. In ons vorig bericht wezen we er op, dat het spelen om groote geldsommen zyu oonaak vindt in de buitengewoon ruime verdiensten, die het smokkflen heeft opge- lsverd. Begrijpelgkerwijze wordt door de meesten geen waarde gehecht aan het //Smokkel- geld," zooals men bier die verdiensten neemt. Een sprekend voorbeeldje. De vreuw van een werkman gaat naar een wiakel, om een kaehel te koopen, en vraagt den prys van esne die haar aan- staat. Tosn haar ^tachtig gulden" wordt ge- antwoord, zegt ze, dat haar dit zeer meevalt, en betaah dadelyk met een lapje van /300! Deze dame met echte O.-Wer maniersn, zal dit papiertje wel niei des Zaterdags door haar man als weekloon zijn thuis gebracht. GRAAUW. By een onzer landbouwers zijn reeda een aevenial vealentjes gestorven, nadat de dierea eenige dagen oud waren. 't Is een zeer belangryke schadepost nu de paarden zoo'enom duur zijn. MIDDELBURG. Da heer Dr. W. S. Uager, alhier, o.m. leeraar aan de boogere burgerschool te Ter Neuzen, is beneemd tot gemeente- archivaris alhier. SCHOONDIJKE. Het beroep naar de Geref. kerk alhier is door den heer J. R. Goris, theoi. doers, te Zavenbergen aangenomen. Een biinde «nderwijzer. By het t« Rotterdam gehouiea ender- wyzers examen is o.m. geslaagd een 39- jarige blinde mannelyke candidaat. By is werkzaam aan een blindefiinrichticg aldaar en legde een zeer goed examen af. Ook daar niet veilig. Van de kapel der R.-Kath. kerk te Zwaag (N.-H.) is het koperwerk van den bliksem- afleider outvreemd. In het lijkenhuis. Te Schyndel (Noord-Brabant) zoeht de politie reeds lang naar een fraudnleuze slachtplaats van varkens. Zy ontdekte die eindelyk inhet knekelhuis op het kerkhof! Hbl. Ossehoorns. De turfgraver J. Wesseiing te Barger- Oostervesn vond by het graven van turf een paar reusachtige ossehorens van onge- veer 45 e.M. lengte in bet veen. Verralschte thee. Eenige inwoners van Hariingen hebben op hun boas thee ontvangen, die vervaUcht bleek te zyn met gedroogde bladeren van andere plaaten. De politie doet onderzoek. (,/Leeuw. Ct.") Waar ons gondgeld blijft. Het #Berl. Tageblatt" verneemt nit Thorn Aan het douaaek&ntoor van het grens- station Alexandrofno is een man uit Beriyn in hechtenis genomen, die 30.000 Neder- landsche gouden tisntjes naar Polen poogde te smokkelen. Naar zyn zeggen zeu hij daarby 200 000 mark verdieud hebben. Het goudgeld werd in beslag genomen en naar de Rijksbank ia Thorn gebracht. Zeelt in de distiibntie. De pnocf is gelukt. De laatste andcrhal- ve week werden. in Nederlaind 100.000 piond zeelt gedisiriljueei-d, wel een bewijs, d.at de gezionde, voedzame zoetwatervisch, die vooi- den oorlog in zoo grootesn getale naar Duitscliland werd uit^evoerd, ook hier itn den sinaak valt. Den lezenessen, die in de naaste toekomst haar huisgenooten op een i^eeltmaal ;wen- sche.i te vergastcn wij kunnen het haar proefo ndervindelijk" aanraden zij .ane- degedeeld, dat deze vischsoort „b3tauwkookt" Met gewelde holer opgediend, vormt zij een bijzondca- smakcliik gerecht, ook wanneer zij ze stooft kan de vroaifw1 des huizes er lof mede oogsten. Hbl. Hamstftren iti 't. groot. Bij een inwoiruer van HeerLen werden dezier dag en voor J 400 aan manjufacturen in be slag genomen, onder een vloerkleed verbor- gen. Naar aanleiding daai'van werd in het- zdfde pand een nader onderzoek Lngestc'ld. Toen weixl gevonden:, Een groot aantaLzak- ken rijst, die reeds in staat van bederf ver- keerden, tionderden kilo's wasch- en toilet- zeep, ook in bedorven toestand, een paii-tij tandrnbbai-, duizenden sigaren en sigaretten, .'50 K.G. gemalen peper, eenige zakken leder, Oeen groote pariij manufacluren, honderden Okilo's cacao, tientallen parert nieuwe sdioe- sienl eln Suuidsdioencn, versdhie&defnje'lieerai- costu'mes, een groote ildst met wollen onder- kleeding, een partij kurken; Jlesschen en kruiken olie, bussen jam enz. De gezamenlijke waarde van dit alles be- loopt tienduizend gulden. Er waren 3 slee- pes-skairen noodig, om allies fte vervoercni. Bij een ander te Heerlen werd nog voor honderden guldens cliocoliade in beslag ge nomen. Mot sraokkelen van goudsold. Een fraudeerend sergealit-com)uies Een tweetal opkoopers van goudgdd le Apetdoorn, waarvp n er een reeds la rigen tijjd is uifgewezen uit het fn staat van beleg ver- klaarde gebied, hebben zu,lk een aanidpenlij- ke ztorg voor den goudvoorraad den Centaale Mogendheden', djat de uitgewezene, zekere B., tweemaal in de week's nachts per fiefcs door 't in staat van beleg verklaarde gebied rijdt, pm bij B'uurlo liet noodige over de grens te brengen. J let is een publiek geheim, selirijft de „Tel.", dat daar eeh sergieant-commics ge- detacheerd is, die meer gev.oelt voor eenige blanke r'ijksdaaldc.rs djan voor de belangcn van djn vaderland. Er bestaat zeii's een vast taidef, en elkeen weet, d.w.z. elke srnok- kelaar, dat voor 'tover de grens brengen van een paaid 30 betaald moet worden. Zoo- doende gaan er nog elke week heel watdie- ren, maar took partijLjes kwatta, hjarde zeep, enz. enz. pver de grens, terwijl het usance is igeworden, dat elk paard tegenwoordig be- last word met een vrachtje gouden tiemtjes, die, voor de pi-ijzen lot 17, 18 gulden per stak opgekocht, tegen 23 gulden in'Duitsche handen overgaaav. Gm eoiat. Naar wij vepnemen tuidem de rechtsover- wegingen van het vonnis door het kantonge- recht te Doixlrecht gewezen, in de zaak van1 Blerkom contra gemeente Dordrecht als Vo;Lgt: s Overwe:gende, dat gedaagde door aan ei- scher, gelijk door hem is gesteld en niet is weersproken, op 15 Janiuari jl. tegen afgifte van een coupon, het vervoer van Doixlrecht naar Zwijndrechlt te weigerem, zich heeft schuldig gemaakt aan contractbreuh, de dpor eischer geleden schade moet vergoedpn.. Ovcrwegende dat eischers vbrdering der- halve behoort te worden 1 toegewezen, Gelelt op de betrekkelijke wetsarlikclen, Rechtdoende in Naam der Koningin! VeroordeeLen gedaagde om aan eischer te gen kwijting te betatenj de soman vanl cent. •D. Ct. VLA8BEUBH AXEL. 20 Juni 1918. Aanvoer 19600 K.G. schooa vlas. 6000 K.G. Stroovlas. Pryzen schoon Dauwroot f 2,55 tet 2,75. Waterroot 2,40 tot 3>,10. Aantal afgegeven kaarten 98. Lj CJ UJJ-Zi±1j V J±SJfc^ _LJJL-a.JVL^-JM bjlos3X3"k:q Langevieie K 380-89. MIDDELBURG. Levert prima KAPOK-, ALPENGRAS- en ZEEGRASMATRASSEN| in elke maat. Eigen werk. Ruime keuze "Wilt XJ met zekerheid bijtijds een te St. ,.I a n f t e e n hobben, bestel ze dan direct 1 Fabrikant van Zeeftmolens, Peemolens, Zwingelraolens, Ylasknippen (bollenbrekers), Vlasbraakmachines, eaz. nestemrigen werden, vanaf heden aangenomen en uitgevoerd naar bekwaomheid der planten. P. HAMELINK, Telefoon 151. Zaadhandel, TER NEUZEN. VAN geeft U WAARBORG, in 't bezit te komen van een SOLIED en ARTIST1EK instrument. Alle onxe instrumenten zijn DEUGDELIJK GEGARANDEERD. Catalogus gratis. Stemmen, Repareeren, Verhuren, Inrullea. Betaling desgewenscht OOK IN TERM1JNEN. Frijs 0,80 nassier: l. uH. wadlrc. nv4 vergoeu. Z)« coupons der deposito obligation, vervallcnde 1 Juli, worden reeds ingeivisseld. InkOOD van oude Machines en Ketels, Landbouwwerktuigen, ms. «m. Oud Leod Zink, Koper en alle andere Metalen. Ledige Olievaten, enz. Alles tegen hoogeprijzen. LOUIS BAKKER, Sas van GentHtationsp vein Is aan kuis te ontbieden. In 'tbiizonder Scheie. Heofdpijn (migraine) en nnarteiijke of verachteren.de Maandstondenoogenblikkelijke lemgmg en volkomene eenezing door de Wmiderbme I'oedm s van het WtUe Kruvs. Onder de Zenuwziekten zijn nog begrepen: ^aaimS®n, zenuwkoorts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartkloppingen, slapelooshe vallende ziekte, zenuwaanyallen bij de vrouwe^hystenej.^zw^nnoe^^g- d^'ze'Swen, lli™(n Eanscb onschadelljl en miesee Tvrrnxs, Depothoude, en Alfemeen ^'H™»'ERHwuSH\nNfgntschentraat. Hnlst. SlOp

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 6