Dinsdag 25 Juni 1918. 57e Jaargang. ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. TerlTsuzenscheCourant De Oorlog. 6701 ABONNEMENT: ADVERTENTItN TeleSoon Bit Blad yersohijit MaaMag', Woeasdag^ en YrpagavopJ, uilgazoaderd op Feestdagen, foij de Firma P. J. YAN BE SANBE te Ter Nenzen. Abonnem entsprij s Zaterdag 22 Jnni 19i8» Ho. 6700. 6 i N N 'N L A N 0. k ■a? Per 3 maanden binnen de stad f\.Franco per post voor Nederland 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland f 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10 Bij cSirect© opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 UUr op den dag der Hitgave, Uien ea kooi. Het bureau voor mededeeliugan inzake l.aoue tot ten siotte in h#i privaat en vond daar, ondar een plankje, drie ni»t gedragen Eogelsch leeren Kiansbroeken in den put. sAnJiat.onilerzoek is woonte had, doeh er teges pleit, dat men volstrsk geen zekerheid heeft dat Tan de opgedane hoeveelheid uiet reel mssr zal raad geschaft worden in den rorm van kliokende munt. En dit is gebeurd. Het bestuur, met loffelijken jjver beeield, vond bwt middel nw de. kaa wnnr vner eea tiid- ^W~IE0:H]IDIE0 1BxIa.:Q. Kamtsoeneering Tan melk Naar wij veraemen, is het. niet geheel en al onw:;urschijnlijk, dat de Minister van Landbouw binnenkort zal overgaan tot raut- soeneering van meJk, tensinde ds boterpro- ductie te verboogen. Zekerheid bieromtrant bssfcaat echt®r nog yolstrekt niet. Yervoer v&n braadstoffeucloerscliippers. De Minister van Landbouw heeft be- paald, dat het verbod tot vervoer van brandstoffen. in de besckikking van 9 No vember 1917, niet 7an toepassing is op de brandstoffen, welke scfeippers tot eigen ge- bruik in bun scbip met zich voeren, tot eene hoeveelbeid van ten hoogste 10 H.L. kolen of cokes of briketten of bruinkolen of van 2000 turven. De uitzondering genoemd beeft uitslui- tend betrekking op bet vervoer dezer brand stoffen aan boord van bet sebip. Het vervoer dezer brandst»ften van het schip af, zal onder geen omstandigteden kunnen plaats vinden zonder dat dit gedekt is door eene vergunning tot vervoer ais bedoeld Sub 3 in de regeling, betreffende bet ver voer van brandstoffen. VerToerverbod van zeepsurrogaten, De Minister van Landbouw beefs de aflevaring en bet vervoer verboden van alle producten, welke, geen zeep bevatteade, als waseh- of als reinigingsBiiddel in den bandel worden gebracht of aangeboden. De bescbikking treedt in werking op 1 Juli 1918. In verband daarmede, beeft de Minister aan de burgomeesters een eirculaire ge- zonden, waarin hij er op wijst, dat"de aflevericg en het vervoer is verboden van alle in den bandel gebrachte of te brengea zeepsurrogaten, behabe voor zoover deze worden vervaaidigd en in den haudel ge bracht door fabrikanten, die zich te voren hebben doen inschrijven bij bet Riikszeeu- bureau. De door deze fabrikanten in den handei ce brengen producten, zullen moeten worden verpakt en gemerkt volgens de aan wij /A a gen van bet Rijkszeepbureau. Nader e bekend- makingen omtrent het merk zullen door mjj nog tijdig plaats vinden. Voor zoover wasch- of reinigingsmiddeien, dis wel zeep, respectievdijk vetzuur bevatten, in den bandel worden aangetroffen, zullen deze v&Uen onder de bepalingen der barde zeep- en zeeppoederregolicg en voor zoover deze niet bet Ryksmerk dragen, als over- tredingen van die karde zeep- en zeeppoeder- regeling zjja atui te merken. Bestriding (uberculose. Het iigt, volgens de Tel., in het voor- nemen der Regeering eerstdaags een staats- commissie in te stellen, die de Regeering zal voorlichten omtrenttwenschvlijke wette- lijke maatregelen ter bestrijding van tuber culosa. Han Shaving der neutraliteit in de lucht. Naar de N. R. Crt. rneldt, passeerde Woensdagmorgen te Ommen op aanzienlijke hoogte en met groote Snelheid een een- dekker, vermoedelgk van vreemde nationaii- teit, onmiddellijk gevolgd door 2 Neder- landsche tweedekkers. De eendekker ver- dween in de riehting van de Duitsche grens. Treinenloop. Naar de H. Crt. rneldt, bljjft, in weerwil van loopende geruebtea, voor de maand Juli de loop, der treinen bepaald ais aan- gegeven in den nieuwen, 3 Juni 11. ver- schenen reisgids is aangegeven. Weer een verloren Bljjkens een ontvangen telegram heeft het door de Amerikaansebe regeering in besiag genomen Ned. stoomscbip //Alcor" op de kust van Nieuw Schotland sehipbreuk geleden en is vermoedeiijk als totaal ver loren te beschouwen. Be eindexaraenfraude. Omtrent de fraude met het examenwerk voor het einddiploma H. B. S. meldt het Hbl. Da dertien examencommissie's sturen elk een stel eindexumecopgaven bij de inspec- teurs in, die daaruit eera keuze doen. Van uit Den Haag waar het examenwerk op de Landsdrakkerij gedrukt wordt, wordt het ttgeltjk in verzegelde pakeften aau de directeuren van de 80 H. B. scholen ge- zonden De frauds werd ontdakt in Den Haag, waar een lrerling gescbreven opgaven in zijn bezit had voor algebra, trigonometric, scheikunde en Nederlandsch. De vader of de voogd van dien leerling gaf keonis vau de ontdekte fraude, waarop onmiddellijk alle direeteuren van H. B. Scholen telegrafisch bericht kregen, dat het eindexamen een week zou w®rden uitgesteld. Gisteren zijn nieuwe paketten met examenwerk verzonden. Daartoe behoefde slechts een keuze te wor den gedaaa uit bet andere door de exaruen- commissies ingezonden werk. Er is de justitie verzocht een onderzoek in te stellen en de direeteuren hebben de opdracht ge- kregen, de eerste paketten naar Den Haag op t© zendec. Het onderzoek naar de broa van de fraude zal wel niet moeilijk op te sporen zijn. De jongen, wiens vader of voogd de zaak ter bevoegder plaatse aan gaf zal, ondervraagd kunnen mededeelen, hoe bij aan het gescbreven werk is gekotn8n. Blgkt het, dat hg het van een anderen leerling heeft, dau kan men, de keten ver- volgende vinden, wie het gebeim heeft ge- schenden. Eieren. Het bureau voor raededeelingen in zake de voedseivoorziening meldt Ten gevolge van den voedernocd en do groote slachting van hoenders, die dsarmede verband houdt, is de eierproductie zeer sjerk teruggegaan. De voorziening van de steden t eieren is daardoor zeer moeilijk en ten siotte bijna onmogelijk geworden, vooral omdat de groote producenten (hoen- derparken) bun bedrgf hebben moeten staken, en de opkoopers bij de tallooze kleine producenten de eieren weghaalden, veeial met overschrijding van den maximum- prgs. Deze moeilijkheden zijn nog toege- nomen, nadat, op grond van een onjuist courantenberichf, if meening had postge- vat, dat de maxiarumprijs was opgeheven. Dit is oven wel onjuist. Niet alleen b.ljjven er maximnmprgzen bestaan, maar zeifs zulien zjj mot grooter strenghsid wor den toegepast, oa ontduikingen, ^ooveel als met dit lastige artikelmogelgk is, tegen te guan. De maximumprijzen zullen gelden voor alle eieren, versch of op eenigerlei wijze geconserveerd en ook voor eenden- eieren, omoat herhaaidelijk kippenepren ais eendeneieren warden verkocbt. Bo*en- ditin weigerden de producenten v»ak aan tden tusscbenhandel. te verkoopen tegen den daarvoor bepaalde- prijs, maar leverde zij alleen tegen kleinhandelprgs. Daar.om zal nu als groothandelprijs gelden de prijs, dien de producent ontvangt en als tusechenhan- deiprijs de priis, dien de tusscbenbandelasr ontvangt. Zoodeende blijven de voor de i usschenhandelaren vastgestelde winstmarges van kracbt. Ten siotte is alle verveer van eieren verbodea, tenzg door de Riikscommissie ontbeffing wordt verleend. Da Rg'kscom- missie zal daarbij altereerst letten op de voorziening voor zieken en zwakken en het maken van een eierreserve voor den winter bet surplus zal voor de gewone consumptie worden bestemd. Aan dat vervoerverbod zal streng de hand worden gebouden de meest uitgebreide maatregelen zijn genomen orn verzending met opecbare middeien van vervoer, anders dau met vergunning van de Rijkscommii sie, te beletten. ALGEMEENE TOESTAND. Zoowel op hes slagfront in bet Wosten als op dat in Italie wordt gestreden, caaar zondsr d&t belaggrijke resultaten zijn ver- kregen. Hat Oostenrgksche offensief in Italie is scbrijft het Hbl. op den derden dag niefereel verder gekomen, dan den eerstau d&g. De Oostenrijkscha troepen zijn opdriepantenover de Piave getvokkea, doch stuiten daar op zrn n krachtigen tegenstaad, dat bun vooruit- gang gering moet worden genoemd. Yooral zn het centrum is de weerstand der Haii- anen bjjzonder hardnekkig. In bet noorden beeft aartshertcg Josef zija successea in bet Moatelio-gebied waf. kunnen uitbreiden in hs-t zuiden, waar generaa! Wurrn het bovel voert, is nadat Caposile bezet was het Eosabha kariaal bereikt. Daar korat echter bet ieger van generaal Wtirm in h^t moeras- sige terrem f.usscizen de monding van ''e Piave en de golf van Venetie, zoodat hij zgrz weg meer noordwaavts zal moeten zoeken. De aanvallen in bet gebiod van bet berg- land, van de Sette Communi, zjjn volkemen afgestuit op den tegenstand van Franscbea en Eagelsches. De minister Orlando heeft in de Italian- scbe Karnsr deu toestand alius gesehefcst. In net bergfront ea het Monkello-gobied olijft de vijand zija krachtigen druk hand- haven, zonder tot nieuwe aanvallen over .0 gaanin bet gebied van de Piave duren zijn pogingeH om terrein te winnen voori. De koniug van Roc-meme heeft de zitting van de Roeme«Hsehe Kamer te Boecharest geopsnd met een treonvede, waarin enkule tnerkwaardige zicsneden voorkomen. De honing roemde den beldenmoed en de va- derlaudsliefde van de troepen, die op eigen middeien waren aangewezen bij de ver- dediging van bet land. Dat dit land uit eigen beweging in den oorlog ging en dat het dien ondernam, om een deel van Ho«- garije te veroveren werd daarbg wjjsalijk verzwegen. Roemenie mo^st vrede siuiten, zeide de koning, omdat verlengicg vaa'den gewa- penden tegenstand zijn kraebten tot ver- nietiging zou hebben uitgeput. De srede, die zich als een levensToorwaarde opdrbng, iegt bet land pijnlijke offers op, doch bet Roemeenschs vedk zal deze met manhaftig- heia weten te dragen. De koamg herinnerde aan dea mogelgken terugkeer van Bessarabie, dat in 1878 aan Rusiand moest worden afgestaan en zag daarin tenminste een lichtpurt in de ge- schiedenis van de zware beproevingen, die Roemecie bad ondergaan. Hij wees erop, dat de vredesonderhandeliDgtn den weg hadden geopend tot het berstel dervriend- scbappeJijke betrekkingen, aooa 8 deze in het verleden bestonden. En terwijl Roemenie goeda betrekkingen met de andere lacden wil ©nderhouden, zal het trachten met de nieuwa, in opkomst zijnde staten, die door de verbrokkeiiag van het oude Russisshe rgk zjja ontstaan, in normale betrekkingen te treden. Een reeks financieele en administratieve maatregelen worden aangekondigd, die veel sullen eiiehen van de hevolking. Maar de koning hoopt, dat deze door arbeid, spaar- zaamheid en offervaardigheid de regeneratie van Roesaenie zal mogelijk maken. Hoe anders had de toestand in Roemenie kunnen zijn wanneer niet de megalomatiie van een onverstandige rsgeeringspartij dit land in de rampen van den ©orlog had ge- worpen, waaruit bet nu verarmi, vernederd en verbiokkeld moet terugkeeren En over het verlies van de Dobroedsja, van de mooie havenstad Constanza, heeft de koning maar niet eens gesproken. In Siberie is de maximalistische Bolsje- wiki-regeering ten val gebracht door de contra-revolutionairen, die door g^wapende Tsjechische troepen worden gesteuad. Wg hebbzn reeds vernomen, dat deze Tsjechisch- Slowakische tr»epen, die in Rusiand tegen de Centralen haaden gevochten, naar Frank- rijk zouden worden overgebracht. Door moeilijkheden in bet transport toss dit niet geschieden. En cu hehben de Tsjech*- Slo- wskiseke troepen zich aangeslotea bg de contra-revclutionairen, om de loisjewiki- icgeering ten val te brengen. Omsk word door dezen troepenmaeht genomen, te Je- katerinenbnrg en Alfa hadden geveebten plaats. Hoe het nu met den Tsaar is, die onlangs van Toboisk naar Jeksterinenburg is over- gebiachs, wordt in de heriebten niet ge- meld. Kolonel Iivaaof beeft aan Lenin een telegram gezonden, waarin wordt medege- ditelt, dat een Siberiscbe Doema gekozen is, die een voorioopige regeering heeft inge- steld. Deze zal allereerst een Constituante samenroepen. Iwanof verzocht aaa Lenin geen militaire maatregelen tegen Siberie te ondernemen dat is de voorwaarde voor bet vervoer van graan uit Siberie naar Rusiand. Maar Lenin wil met de nieuwe Siberiscbe regeering niot in onderhandeiing treden en Krujt, Stad3kanaalS. H. Meyborg, Veen- dam J. A. va» der Ploeg, GroDingen J. van Bijgewgk, TilburgDr. J. Th. de Viss«r, Wassenaar; J. N. Voorsmit, Gro- ■ingen. Rijwielbanden: De Minister van Landbouw, Ngrerbeid en Haadel haeft aan fabrikantan verboden, rgwielbanden af te leversn. Dit verbod i« niet van toepassing voor legerdoeieinden, ooder voorwaarde, dat de fabrikant weXe- lyks aan het Rgkskantoor voor Rgwiel banden opgave doet van de aflevering. Otithvffiiig van het verbod kan worden verleend deor dit Rjjkskantoor, in den vorm van een machtiging tot aflevering en ge- schiedt steeds onder de voorwaarde, dat de fabrikant binnen eea week na de aflovering die machtiging nan het Rgkskantoor terug zesdt, onder aanteekening, dat en wanneer de aflevering plaats had. Hat verzoek om sen rnachtigiKg tot afle vering moet doer een fabrikant tot het Rgkskantoor worden gericht onder opgaaf van bet aantal en gewenschte merken met kwaliteitsaanduiding. Het Rijkskantoor i® bavoegd, den verzoeker nadere inliehtingen te vrafen en voorts de machtiging niet of gsdeelteljjk te verleenea, aan de niBcbtiging voorwaarden te verbinden of andere merkeB t« deen afleveren dan zgn gevraagd. V eel veruer was w*u uu» mo. tot spijt van den winkelier, die niet graag zgn vier, in dezen tjjd kostbare broeksn wilde missen. Ondertusschen was hat waakzaam oog in onze gemeente niet in raste. Da op straat komende Bieuw Engelscb leeren broeken werden gemonsterd en overwogen of die met Jiet ffgeval" in verband konden staan. Een eakele maal werd na zoo'x ontdekkiag nader ge'informeerd, doch zonder gevolg. lot er nu Zaterdag weer zoo'n nieawe broek in het publiek versebeen en er ook in verband met een andere omstandigheid een liehtende ster aau den in dezen duisteren horizon scheen te komen. Br werd nu met het aaeisje van het briefje een bezeek gebracht bg de weder- helft van den drager va* dien nieuwen broek, vreuw v. d. fl., en ofschoon het bewuste meisje ia het begin de vrouw nist herkende, was dat met een kameraadje van bet meisje terstond het geval en wist sjj te vertellen, dat die vrouw haar ook met een briefje naar dan scheenwinkel had ge- stnurd, maar dat zij daarvan onverriehter zake was teruggekeerd, omdat men haar daar rnets had willea meegeven. Da vrouw ontkende ook in een eckel op- zicht iets met het verhaal der meisjes uit- staande te hebben. De inspecteur keek echter in de wouing eens een eindje verder, A in W^gelegenhem is' tgdig te verschgnen. Heeft hij zekerheid, *f bestaat de mogelgk- heiel, dat zjjn mededeeling den voorzitter van het stembureau op 3 Juli niet raeer zal beraiken, dan zendt bjj zijn bericht aan den baigemeester. In elk geval moet hjj natuurlijk zorg drageu, dat zgn brief ®f briefkaart den stempsl 3 Juli vandepiaats van afzending draagt. De burgeaaesster schift de ingekomen mededeelingen wat daarvoor naar zgn oor- deel in aaiamerking komt, wordt ia handen gesteld van den kantonreehter. Wie niet nitstedig is, maar toeb een dringeade reden heeft om niet te komen, zal natuurlgk in zgn eigen belang handelen, door daarvsn eveneens kennis te gevea. Opslag van aardapp«len. De minister van landbouw hseft tot de gemeentebesturen de navolgeade eirculaire gericbt Het is u bekead, dat het steeds een strgdvraag is gsweest ot aaa de bevolking gelegeaheid moest worden gegeven van aard- appelen winterprovisie op te deon, dau wel of, zooals in de beide afgeloopen jaren is gesshied, de distributie geheel van rijkawe- gs ter hand moest worden genomen. Voor het self opslsau pleit ougetwijfeld dat ©sn meer ©f eea minder groot deel der bevolking voor den oorlog ook deze ge- direct verdenkiug op voormeld~tweetaI, in welke riehting thans bet onderzoek geleid wordt. Ten behonve van d« werken tot ver- heoging van den seedjjk van den Eendrsgt- polder is op de voorliggende elikken een tjjdelgk dgkje aangebracht, teneinde de ingepolderde grond voor ondervloeien te vrgwaren en regslmatig te kunnen weghalen. Bg den sterken wind der laatste dagen sloeg het water bjj ieder hoogwatergetg over het dijkje waardoor bg het afloopen van het water fliake partijen hot in banden vielen van de werklieden, wat vooral in deze tgdan een aser welkeme buit was. PHILIPPINE. In de gebouden vergadering van stem- bevoegde ingelanden van den Mosselpolder is tot dijkgraaf benoemd de hser C. J. de Zwarte te Hoek, in plaats van P. F. Wgu«, die ontslag genomen beeft. SAS VAN GENT. Hulp in rseod. Het ziekenfonds der werklieden lag reeds geruimen tgd op apegapen. De kas ver- toonde een bedeakelgke hiatus, dis lang- zamsrhand ontstaan was door de groote offers, welke door de zieke leien gevergd werden. Om het niet tot een gedwongen werkstaking te doen komen, moest er dus terecht wegens misbandeling van zekeren Faas. Uit de getuigenverklaring bleek, dat, toen de getuigen Faas en zijn vroaw per rjjwiel L. veorbijreden, deze reeds seide srdat hij er die» avond nog een hebben moest", Even later werd hij aangevallen door 2 personen, een iangen en ean korten. Bg werd door den langsten mishandeld, die hem 3 steken tsebracht in den rug en in de zgde. Beide beklaagden ontkeadeu bg dian aan- val betrokken te zgn, doch bet O. M. eischte tegen den langate 14 dagen gevaogenisstraf, tegen den andere 2® boete of 20 dagtn hechtenii. Bij de zaak tegen De B., uit Hulst en De R., uit Clinge, tegen wie wegens ver boden uityoer van sajet, kaarsen, chocolade en zeep naar Belgie respect. 3 en 2 maan den gevangenisstraf werd gteiseht, omdafe De B. reeds is vercordeeld wegens verboden verveer, werd door den veraediger, Mr. Adriaanse, er op gewezen, dat de eerste bekl. uit Belgie is gevlucht, toen de bezet tende siacht hem dweng te werken voor haarnu was bg in de gelegenheid 20 te verdienen voor iensand van geid te hei- pen met het overbrengen der waren, waar- van zjjne ouders dan ook een deel zouden krggen. Het is dus te begrgpen, dat bekl. zwicbtte en er is zeker geen reden om voor hem zwaarder straf te vragen dan voor De R. SasSa L-4- Jnn mPt VAN Y

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 5