i' Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Mo. 6700. Zaterdag 22Juni 1918, 57e Jaargang lanwping Yerkrijgbaarstelling LeYensnilddeien. Beken dm akin g\ De Oorlog. Uridisoowbirichten. S.HBBT1] BLAD- Abonnementsprijs Strandgoed. FElDIKBlUETli, ieei Sir bmlklif ju Tif Insia. ""fiESfiENGDE BEBiCHTEH. Een kleine Uitqave per drle maanden, in de stad f 1,20; franco per post 1,40. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat met ingang van 24 Juni da thans loopenie bonbladen worden ingetrokken, en zijn dan geldig de op 20 dezer uitgereikte bosboekjss. In de week van J84 3© jiaffii mag worden afgege^en op bon No. 1, 2 en 3 ieder 2 KG Aardappelen It/ n y 4 70 gram Kaas 20 plus. 5 50 v Volvatte Kaas. 6 100 Bak- en Braadvet. 7 250 Groene Erwten. Boter, Melange A, Melange B en Normaalmargarine bon 4e week Burgemeester en Wethouders voornoemd •J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Burgemeester van GRAAUW EN LANGENDAM, brengt ter kennis dat op 15 April 1918 is gestrand een B*ffisiteoot nabjj de haven te Paai, en is opgeborgen op de scheepstimmerwerf van J. Vikeas, aldaar. De boot is groen geverfd en ongemerkt. Dengene, die tot het geborgene vermeent gerechtigd te zjjn, wordt opgeroepen zich aan te melden. Graauw, den 15 April 1918. De Burgemeester vnd, P. A. VAN CAM PEN HET HOIGERENDE 008TENRIJK Ds Oostenrjjksche ministsrraad heeft be- slotea, het broodraafcsoe* te Weenentotop de heift te vsrtainAeren, n.l. van 180 tot 90 gram per dag, een maatregel, van walks gevolgen men zich een denkbeeld kan vormen waaaeer men weet, dat wjj in Nederland 200 gram- brood per dag ontvangen. Voegt men daarbjj, dat ook het areelrantsoen is verlaagd, hei aardappelrantsoen tot op 1/s K,G. per weak(!) is teruggehraeht en ook de vleesch- en vetrantsoenen sterk ajjn inge- krompen, dan beteekent deze maatregH kortafhonger. Voor de provincie was hjj reeds van kracht, maar yoor de hoofdstad iurfde men hem tot nu toe nog niet toepas- sen o» politiske redenen en ook, osadat een groot deel der Weener bevolking in de eorlogiDijverheid werkt. Men moest er erenwcl toe orergaan, want de eigen graan- voorraden en die ran Roemenie zijn op, de inbeslagnemingen in Hongarjje hebben wei- H1'g opgebracht en met den aanvoer uit dee Oekraine gaat het aeer slecht, terwjjl er tee slot'e moeiigkheden bij het vervoer zijn ont- staaa, die da vermindering van't rantsoen tot den volgeDde® oogst noodiakeljjk maken. De nieuwe levensmiddelenminister Paul is naar Berljjn vertrokken om daar bespre- kingen orer de levengnaiddelenvoorziening ACHTER DE C6ULISS1N VAN DS C® *yERENTIE TE VERSAILLES. In Zwitserland weet men te vertellen maar voor de waarheid srvan staan we niet in - dat het op de jongste coniereatie der geallieerden te Versailles tot belacgrjjke meeningsverschillen ia gekomen tussehen Clemeuceau en Lloyd George. De eerste zon zelfs kwaad zijn weggeloopen. Van Engelsche zijde zou a 1. zjjn voorgesteld 'n nauwkeurig omschreven program van oor- logsdoeleiden der Entente vast te stellen er zou in Engeland aangedrongen worden op een poging tot het eflenen van den weg voor den vrede, vereenigbaar met de waar. digheid en het prestige van de Entente- landen, doch de mogelgkheid van een toe- aadering openlatend. Clemeneeau protesteerde deor te zeggen, dat dit geijjk zou staan met een onmi'ddel- Ijjk vedesaanbod en door Duitsehland als een bewijs van zwakte zou worden uitge- legd, Lloyd George gaf echter ClemeBceau met geheel zijn zip, en besloten zou zjjn, zoo onmerkbaar mogelgk een proefbailon °p te latea. Zooale gezegd staan wjj voor dit bericht allerminst in. Van een proefballon heeft fflen dan ook tot heden nog niets bemerkt. Ook het Zwitsersehe bericht, dat men in London vred9sonderhandeling«n in het na- jaar mogeijjk zou achten, wordt helaas nog doo* niets bevestigd. Waar men het in Zwitserland ook druk over heeft. is da poaitie ran het kabinet- Clesaeaeeaa, die men erg geschokt acbt. Men verzekert zelfs, dat Briand «n Barthou reeds een coslitie naiuisterie gerecd hebhen, voor het geval Ciemeaceau dezer dagen een beentje wordt gelicht. EEN VREESELIJK EINDE. Een Reuter-telegram maakt melding van het versehrikkeljjke uiteinde van het mee- rendse! der bemauning van ees der grootste, nieuwste Duitsche duikbooten, een der laat- ste, die Zesbrugge heeft verlsten voor de haven door de Engelsehe strjjdkraehten op 24 April werd gebtakkeerd. De duikbeot is op een mjjn geloopen en van de 40 koppen tetlende bemanning zijn er slechts 2 in geslaagd levend de opper- vlakte te bsreiken na ongeveer andevhalf uur op 20 vademen onder het watervlak een vreeselijken dood voor oogen gahad te hebben. Een aantal leden der bemanning pleegde zelfmoord, na alle heop so hebben vevloren, nog ievend uit de boot te kornen. De eeuige kans om er nit te komen, was den verkenningstoren en de voorste luiken opsn te brekcn en op de samenpersing van da lucht in een gedeelte van de boot te ver- trouwen, waardoor iedere man als een tor pedo naar de opperviakte zou worden ge- dreven. De Inehtdruk in de duikboot was zoo geweldig geworden, dat het grootste deel der Duitschers hun mocd niet gesloten kondf-n houden. D« samengeperste lucht schoot hen naar de opperviakte, doeh nauwelijks hadclen ze die bereikt, of de luehtdruk deed hunne lea- gen scheuren en terwgi een bleedgolf ea een vreeseliike kreet hun mond ontsnapte, zonken een iwietigtal mannen als steenen near de diepke terug. Slechts twee bleven in leven «jj werden door een op het gil- len haestig toegestoomden Engelschen trei- ler opgspikt. Wjj laten dit sensationeele verhaal na- taarlgk gehesi veor rekeaing van het pers agentschap. TER NEUZEN, 21 Juni IflS. Het weerbericht van het meteorologiseh lestituut ts De Bildt van heden luidt als volgt Hoegste barometerstand boven 760 Zuid- Duitschland. Laagste barometerstand: 752,0 Skagen Vei wachting tot den avond van 22 Juni Matige, later tijdeijjk afnemende weste ljjke tot zuidwesteljjke wind, tjjdeljjk opkla- rend, later toeDemende bewolkmg met kans op regen, zelfde temperatuur. Rijwieldief aftBgehouden. Zondag oi.tmostte de inspeeteur vac politi® hier e-n tweetal, dat, uit deze ge- meente afkomstig, zich later eldirs Tr.stigde. Gp grond van versehillende omstandigbeden kwam hem die aanwezigheid verdacht voor. In den voormiddag van Maaudag langs de Djjkgang in de Nieuwstraat kemende, zag de inspect«ur dat e'en van dat tweetal, P. de R., thans da Vlissingan wonende, ees vlugge beweging maakta naar een voor de coiffaerssaak van den heer Verpoortea staani rgwial. Da R. zag evaawal op dat oogenblik den inspeeteur en hieid zjjn greep in. Ondervraagd erkesde hjj echter het voornemen gehad te hebban de fiats weg te nemen en zoo mogelijk te verkoopen om aan geld te komen, daar hjj geea cent op zak had. De inspeeteur nam ham mede naar het bureau. Hjj stelde een verder onderzoek in en daarbij bleek, dat de R. Zaterdag te Vhssingen 2 lijwielen heeft oatvreemd, die te gelde heeft gemaakt en met dat geld alhier goeden sier te hebben gemaakt. Yereeaiging tot Zi@kour#rzorgiBg. is deJL Diasdag in het vHotel des ayg-Bas gehouden algemeene vergaderiag van de Yeieeniging tot Ziekenverzorging" werd o. m. uitgebracbt het jaarverslag. Daarin werden verschilleade ssaken in her- rinBering gebrscht, de in werkingsteiling van het nieuwe reglement, de rentegevende be- legging va* het legaat van mevr. Harte— Lamaitre, de aansehafSng van instrumen- tarium, de erksnning als „SpeaiaIe Kliniek" door dea Ned. Bond van Ziekenverpleging, Eenige pakbenale cijfers werden gegeven ®«trent de stgging der uitgaven voor voe- dmg, verpleging en verwarming, om maar den voorbeeld te noenaen, voor het 2de half- jaar 1916 werd voor eiereu betaaid 60,08s tegen 185,155 in het 2de halfjaar 1917. Herdaeht werd bet overleden Bestuarslid, da heer Schagen van Leeuwen. Opgegaven werd het aantal in 1917 behandelde paiien- ien, 120 met 2543 verpleegdagen. De balans, opgemeakt door den boek- houder geeft als eindegfer van de activa e" °P 34.588,78, a^s eindcjjfer van de W inst-en verliegrekeniug 12648.185 met een saldo verliss groot f 1747,03. Als bestuursleden werden herkozen de twee aftredende heeren J. A. van Rompu en R. G. E. Nolson, in de vacature Schagea van Leeuwen werd gekozan de heer G. de Ridder. Provinciale stooaibaotdiensten. Naar het schgnt loopt er een gerucht, dat eene beperkicg van den stoombootdienst is te waebtea, waarbij de vaart op Ter Neu- zen geheel zou vervallen en alleen de over- tochten te Breskens en te Walsoorden in exploitatie zeuden blijvtn. Bjj irgewonnen info^matie vernamen wjj, dat is verband met de aangezegde kleinere kolenverstrekking wel verdere beperking van den dienst wordt o.erwogen, doch dat er van algeheele opheffing van de vaart naar en van Ter Neuzen geen sprake is. Dit zou niet aiieen een groote moeiljjkheid veroorzaken voor het reizigersverkeer uit dit centrum van Zeeuwsch-Vlaanderen, maar ook vooral voor het van beteekenis zjjnde goederenvervoer. Geen yervoerrerbod ran yroege Aardappelen. De Minister van Landbouw heeft ingetrok- ken zjjne beschikking betreffende het ver- voerverbod op vroege aardappelen. RECHTZAKEN. Een yader becchnldigt zijn beide kind«re* vergiffcigd te kebben. In de Dinsdsg gehoude* eindzitting heeft het O. M. bjj de rechtbank te Amsterdam levenslange gevangeuisstraf tegen beklaagde Vlek gecischt. Da verdediger, Mr. Van Gigch, pleitts vrjjspraak. Ten slotte besliste de rechtbank direct, dat het wettig en overtuigend bewgs niet was geleverd ea beklar.gde Vlek aaitsdien werd vrggesproken, raet last tot onmid- dellj|ke in vrjjheidsstelling, Zondag 23 Juni 1918. Qereformeerde Kerfcen, 10 u., en 3 u., Di. H. v. i. WaSl Ghr, Gereformeerde Kerk. Gereformeerde Gemeente (Ylooswh'ketraa*! ler Neuzen. 9 u., 2 u. en 5) u. (euden tiiAt, Dp. D. C. Overduia. In den loop der vorige week hebben zich in deze gemeente gevestigd: C. G. Overdulve, dienstboie, O 63, uit Axel. Z. H, hrjjling, zonder, Van Bovenstr. 32, uit Stad Hardenberg. H. van Hoorn, dienstbod#, Nieuwstr. 44, uit Hoek. D. P. de Jong, sender, Blokken 3, uit Dordrecht. M. A. Wiegeraad, kleermaker, Nieuwe- j diep 104, uit Bergen op Zoom. A. A. Vereecken, zonder, Langekerkstr. 106, uit Zaaraslag. Vertrokken: W. J. M. Nolson, zonder, Seheldekade, naar 's Gravenbage. L. Beukeiaar, varensgezel, f holensstr. 88, naar Rotterdam. S. J. van Doeselaar, agent van politie, Dijkstr. 29, naar Woerden. 9. D. Kaan, zoadar, Markt 14, naar Oost Kapelle. P. J. J. Staal, Slagsrsknecbt, Q 182, naar Graauw. A. van Haneghem, sehipper, aan boord, ■car Vegkel. E. R. Kolbe, fabrieksarbeider, O 191a, naar Zaamslag. H. W. vaa Assist, scliipperskaecht,Java- straat 32, naar Veghel. A. J. Lauret, ichipper, Van Bovenstr. 29, naar Rotterdam. Het lo®f ran yro«ge aardappelen als yeeveeder. Na de tjjd ran rooiea der vroege aardappelen t ii aangsbrokea, »cht ik het wel gewenecht, te wjjzen op de mogelijkheii, hei lonf hiervan ale Toedermiddel te doea dienen. Daargelaten, dat men het loof niet zal ver- wjjderen, zoolang de knollen nag groeien, bekoait het groene loof de d<eren slecht. Het niet uitgerjjpte aardappelloof berat sameljjk veel van een giftige slof, solanine geaoemd, die het meeet voorkomt in de bloesems en de onrgpe besse*. Van de verschillende diereoerten schgnen sehapen het minet gevoelig voor deze »tof te zjj». Naarmate de plant haar vollen waedom nadert, cevmt het solaninegehalte af. Aardappelloof komt, na gedroogd te zijn, wat op rniters zou moeten geschieden, taaieljjk wel met hooi van wat minder kwaliteit overeen. Het beste bewaart men het loof echter door het in te kuilen. De samenstelling van het ingekuilde aardappelloof komt tamelijk wel met die van ingekuild gra* overeen. In enkeie monsters ingekuild aardappelloof, die vcrleden jaar aan het Rjjkslandbouwproef- statio* voorVeevoederonderzoek teWageningea op bet gehalte aan solanine werden onderzocht, werd dit bestanddeel niet gevonden. Tegen hetaliag T^.n 1,50 kan men aan genoemd proefstatio i een onderzoek naar het gehalte aan solanine doen instellen. Wanneer het loof der aardappelen bij het rooien Jus in zoodaaigeD toestand verkeert, dat men vsrwaehten kan, dat het voederwaarde heeft, dienen de verbouwere ia dezen tgd dus zeker ernstig te overwegen of zjj niet in de gelegenheid zijn, door iekuilen hiervan de hoeveelheid veevoeder voor den komenden winter te vergrooten. Een yat zilyer opgeyischt. Door den duiker Sperling, die voor de Regeering duikt aaar de ladiag koper van het Nederiandsthe stooaaschip ^Besteyaer", dat, zooals bekend is, in de nabijheid van bet vuurechip #Maas" getorpedeerd is, werd een vat zilver naar beven gebraebt van on geveer 358 KG. Eigen «chuld. Te Westzaam had een 17-jarige jongen, werkzaam aan Molenaarskindermeelfabriek, de oavoorzichtigheid met een hard voor- werp een slag te gaven op sen geweerpa- troon, die hjj in de naad van een werkbank had geatoken. Het gevolg was, dat de kogal ontplofte en de 9tiakken den joagsn in den borst troffen. Na door Dr. Vis aldaar voorloopig ver- bonds® te zijn moast hjj per brancard naar bat gasthuis te Amsterdaai vervoerd worden. Een oplichter. De pelitie te Groenlo heeft de hand ge- legd op eea gevaarljjk sujet. Deze, zich uitgevende voor een Belgisch uitgeweksne, was het op eeDige plsatsen gelukt eenvou- dige lieden voor aanzienlgke bedragen op te lichten. Een landbouwer onder de ge meente Lichtenvoorde werd zelfs voor 2500 de dupe vaa zjjn bedriegerijen. Een psrtret aaa den wand was het mid- del, waardoor hj zich de gunst van dien man en zjjn gezin wist te verwerven. Het stelde de zuster van dea boer voer, die in Belgie in een klooster vertoefde en daar door oorlogsgeweld om bst leven mo®st zgn gekomen. De opliehter had zich vermoedelijk laten inlichten omtrent de familie-omstandigheden van het gezin. Bjj zgn bezesk verklaarde hjj, de zuster in zjjn armen uit het in brand geschoten klooster te hebben gsrsd. D# goede lieden eindigden met den man J" 2500 te geven, waarmede hjj in den omtrek een kleine baerderij zou beginnen. Dit bedrag zou hg later aflosgen. Ssdert de man zich niet meer liet zien, begoa men argwaan te krjjgen en waar- schuwde men de politie. De oplichter hield zieh schuil in een verdacht huis in de onmiddellgke ossgeving van Groeclo. Bg zjjn aanhouding, die met kraehtig ver- zet van de zijde der bewoners van dit huis gepaard ging, had hij nog sleehts 40 in zjjn bezit. Ter confrontatie naar de Lutte bg Enschede overgebracht, werd de aangehoudene herkend als de persson, die aldaar soortgel.ijke schelmstukken had uit- gehaald. wat per tientje «,en verlies kan bsteekenen van 7 of 8 gulden. Een rommannetje. Woensdag naeht vond de Rotterdamsche politie aan de Boompjes den sehipper van het in de Zalmhaven liggende schip ^Gerai- dina" liggen, druipnat en met gebroken enkel. De man deed een romantisch vsrhaal van sea aaaval van twee maanen, waarvan hjj het slacktofier was geworden. Hem zoa 2700 aan bankpapier ontvreomd vijn, dasrna was hjj te water gaworpen, en er zelf weer uitgekrabbeld. Bjj onderzoek bleek echter, dat de sehip per 's avonds in zoo vrooiijken toestand haS verkeerd, dat hjj onmogelgk het rechte pad had kunnen houden, terwijl de bewuste 27®0 zich nog aan boerd vaa zgn sehait beyond. Ds politie heeft dsn van bianen en baiten natten gast met zjjn gekwetste been nasr het ziekennais aan de Coolsin gel verveerd. Een dronken inkreker. Door den heer Hooy werd 's middags in zgn wijnkelder aan de Ged. Oudegracht te Haarlem een man aangetroffefi, dien hjj in dien kelder opsloot. Daarna waar- schuwde hjj de politie, die onmiddelljjk ter plaatse kwam en aldaar aantrof den 20- jarigea C. H., die zwaar bescheokea was. Op hem werd bevonden 13,10, welk geld hjj in het kantoor had ontvreemd. Daarna is hjj onder eec kraan van een der vaten gaan liggen, heeft den inhoud in ajjn mond laten loopen, en in dien toestand trof men den man aan, die,zooals later bleek, reeds eerder inbraak in genoemden kslier pleegde ea wel op sen Zondag, toen hjj op aanwjjging van twee dames werd ge- arresteerd. Van een Engelschen hoed, die een Holl&ndsche wai. Onder de streep van het Handelsblad doet J. H. een vermakeljjk verhaal. Hjj kecht dezer dagea een stroohoed. Maar natuurljjk waren al die moeie hoedjes daar in dien heerenmodewinkel ran Engelsch makelg. Hg vroeg een Hollandsch hoedjs, maar de heerenmodehandelaar had echter geen andere dan van Eogelsch maaksel. In den hoed, die ik dus kocht, vertelt J. H. dan verder, zat een papiertje geplakt, waar op stond Habry Briton en Co. Oxfordstraat 260, Loaden. Mjj dus eigenaar van mjjn stroohoed voeiend, zette ik mjj aanstonds aaa het lospeuteren van dat zwarte papierije, het- welk mjj als Vaderlaadtr onsympathiek was. 't- Ging hsel gsmakkel|k. Doch welk een mengelmoes van gewaar- wordingen maakten zieh daarna van mij meester Onder het zwarte papiertje stond in gewotie letters op de witte voering van den hoed gedrukt Jan de Bont, Heuvelstraat, ^ilburg. Ik was verontwaardigd en tegeljjk ver- heugd. Ws»t ik had toch een Hollandsck hoedje, zooals ik graag wou hebben. Maar verontwaardigd was ik over ens vaderlandssh publish dat zoo Hollandsehe heeden (en oak aaicre artikslsn) wil drageDj doch pos se Engelsche hocden ssoet hebben. Een hoed ie in Holland genaaakt is, deugt niet, maar is deztlfde hoed voorzien vaa eoa papiertje met een Engelschen naatn en een Eegelsch aires, ian is het goed Dan pas stjjgen hoei en drager ia eigen achtieg Weer een staaltje van Amerikaansche beschaying. De New-York Times verteltVgf kolen- werkers van Oostenrijk-Hongaarsche natio- naliteit, die in een mijn in ien staat Penn sylvania werkzaam waren, weigeraen kort geleden op de vrgheidsleening in te sehrgven^ Daarop werden zjj door hun collega's bjj de beenen gegrepen en met het hocfd naar benaden ;h een ketel met olie gedompeld. Toea hiertegen uit den kring der om- standers protest rees en men dreigde, raidiaaiers van deze wandaai te zulfen aan- jjeven, verklaarden zg, dat de Oostenrijkers onmiddellgk aan den naastbijzijndeD boom opgeknoopt zouden worden, zoodra er aan- gifte geiaaa was. Den velgendea dag schieven da vijf arbeiders prompt op ie ffvrjjheids leeoing" in. Gondgeld in beslag genomen. Naar het Vaderl. verneemt, heeft de politic sen inval gedsan bg de verschillende handelaren in Den Haag, die goud boven de wsarde opkoshten. Het aanwezige goud werd in beslag genomsnia totaal voor eeu waarde van eenige duirendea guldens. Voer de handelaren brengt dit in beslag nemen een niet onaanzienlgk nadeel mede. Voor het in beslag genomen goud krijgen eg niet raeer dan do werkelgke waarde terug, welke echter groote voordeelen afwerpt, is het koopen van een doosje Lixserpiiien tsh Apotheker Boom. Deze piilen zui- veren het bloei, verdrjjvea ie vui'e stoffen uit het lichaam en bevorderen een goedes stoelgang. Alleen echt in gesloten etoosjes met handteekening Firrna A. M. BOOM. Prigs 25 en 50 ct. Verkrijgbaar in de me^ste Apothsken ea Drogistwinkels. Verkrijgbaar te Ter Neuun 1 ij J. J. KENSE. SCHEEPVAARTBEWEG1NG. Van 19 tot en met 20 Juni werden laugs de Oostsluis alhier, 16 binnenvaar- tuigen op- en 21 afgeschuthangs de West- sluis 17 op- en 4 afgeschut. a wmmummaauMmHk sssms^samiasas&c FER COFRMT. H H H V II II 1 te houden. Uervormde Kerk. T»r Seusen. 9i u., Da. a". Timgstwun en 2 u., Ds. A. TimmermeB, Bediening Tsn den H. Deop. SLu'skii. 9J- u. en 2 u., dhr. L. Dek. Hoek. 9J n. en 2^ u., Ds. E. R**ms. Zaamslag. 9J u. m 2} u Ds. G. van Dis. Axel. u., Ds. J. B. TE. Hugenk«lta,.2 u., geen dienst en 's avonda 6 n Ds. J. B. Th. Hugenholtz (Bidstond voor den vrede.) Sa» van Gent. 9£ u., Ds. H. Akersloot van How ten Roos. Kulst. 10 u., Ds. De Boer. Kloosterzande. 10 n., Ds. W. J. van Liasienk. Hoek. Zaamslag. 9J u. en 2J u. (nieuwe tijd), Ds. L. de Bruijne. Oud Gereformeerde Gemeente (Ylooswjjkstreat). Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5* u. (onden Hgd), leeskerk. Lokaal „Eben-Ha&%er" (Kerkhelaaa), Ter Neuzen. 5| u., Evangelisatie. JS. K. Kerkdiensten te Ter Ketusen. Zondag zijn de H. H. Diensten om 7,8} ea 4® utw, 'sNamiddags om half drie Lef.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1