ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSGH-VLAANDEREN. No. 6699. Donderdag 20 Juni 1918. 57® Jaargang. De Oorlog. ADVERTENTIEN s ABONNEMENT: Telefooii 25. Bit BM Yerschijnt laanflag^, Woensdag- en YrydapvcM, nitgezonrlsrd op Feestdagen, hi] de Firma P. J. YAN BE SAKDE te Ter Nenzen Abonnem entsprij s Vervoer Eieren. S p e n e n. 0 Itreiking Levensmiddelenbonboekjes. 6IWNEWLANP. Per 3 maanden binnen de stad /l.Franco per post voor Nederland /1.10. Bi] vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neazen ook bi] alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij directe opgaaf yan driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt d§ prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tariei Intending yan advertentien voor 1 ttttf op den dag der witgam. per drie maanden, In de stad f 1,20; franco per post f 1,40. Ultbetaling vergosding v/egens kost- wfnnerschap voor landwee5"- herhalingsoefenlngen. De uitbsstaling vas bovenvermelde ysr- goeding za! pleats hebben op dag 2S justia I3S8S des voormiddags l©Ya uur °P gemeeKtehuis. Ter Nsuien, den 19 Juni 1918. De Burgemeester van Ter Neuzen, J HUIZINGA. De Burgemesster van TER NEUZEN maakt bekend Het vervoer van eieren (kip en eenden- eitren) is verboden. Dit verbed is niet van toepassing op vervoer binnen de grenzen der gemeente. Ter Neuzen, 19 Juni 1918. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. fan m m «9 10 11—12 1-2 2-3 3-4 4-5 10 u. v.m, U Da Burgemeester brengt ter kennis van belanghebbenden, dat ten behoeve van zuigeJingen spenen verkrijgbaar z^n tegen den prjjs van 45 cent per stuk, zulks met is gang van 24= Juni a.s. De spenen zullen worden verstrekt aan gezinnen met een inkomen tot ten hoogste 1000,per jaar en wel een stuks per gezin. Ovorlegging van trouwboekjes is vereigckte. Ter Neuzen, 19 Juni 1918. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Op v&rtoon derrantsoeneeringskaart zal op Dossdep'dag 80 Jsawi a, s., de uilreiking plants hebben van Levens- middeienhonboekjes, tegen betaling van S cent par boekje en wel voor de houders van Rantseeneerings- kaarten No. 1- 250 w 251— 500 501— 750 751—1000 1001—1250 1251-1500 1501 en hooger De aangegeven verdeeling zal strikt in Mat worden genomen. Voor de bewoners van wijk 0 1186 en 202224 zjjn de bonboekjes verkrijg- baar bjj den heer J. C. Jaksen, hoofd der sehool te Driewegen en voor die van Slniskil bfl den heer C. Medlbroek aldaar. Ter Neuzen, 19 Juni 1918. De Hoofdeontroleur-Boekhoader van het Levensmiddeienbureau, L. W. R1JNBERG. De Maatschuppg ,ZeeIand" blijft varen In de te Vlissingen gehouden aandeel- houdersvergaderisg der maatschappp »Zee- Jand. werd door d»a voorzitter Mr. E. Fokker, de ramp van de „Keningin Regen- 68 nerdacht 013 telocirstelling daarov®r uitgssproken. Hulde werd gebracht aaa de aagedachtenis van de omgekomeaen en eea woord van troost aaa de nabestaanden. Hennnerd werd, dat commandant Reedeker reeds drie schepen onder zich zag verdwij- nen; dit toont aaa dat de Jan Saligeest in Nederland niet algemeen is en er nog steeds joagens vaa Jan de Witt z-jn. Spre- *«r verheugt zich, dat d# directeur er goed is afgekomeD. Over de oorzaak der ramp treedt hp niet in besehonwingen, nu het regeeriagsonder- e gaande is. Noch de directie, noch ae eommissarissen denken er aaa met varen stoppen. Zjj vertrouwen, dat de reges- nng zal waardeeren wat de maatschappp 74 cand. 71 u 56 43 n 29 28 28 20 15 11 U 10 9 9 a fi 6 6 6 4 3 2 2 4 u 1 u 1 u 1 1 n 1 1 1 1 1 in de laatste 2 jaar deed en sullen vast- houdsn aan het ^luctor et emerge". Do Kainerrerkiezingen. De ^Voorheede" heeft uiigeteld, dat het aantal politieke partijen bij de verkiezingen gebracht is op niet minder dan 32. Er komen 461 verschilleade candidates voor de honderd zetels op d® Ijjsten voor en wel in de navelgende aantallen over de partpen verdeeld S. D. A. P. Kaiholieken Vrij-liberalea Unie-iiberel^a V rijzianig-democratan EcoDomisshe Bend Anti-revolutienairen Chi'ist.-historischen Algem. Staatspartp Verb. t. democratis. d. Wcem. PlaDelandsparti] Middenstandspartp Politiepartij Bond vas christea socialistea Nsutrale partij (artisten) 8. D. P. Uaienisten-Liga Christelpk sociale partp S. P. Natioaals koloniale partp Christea-demoeraten Staatk. Geref. partp Nat. Bond v. Protest kiezers Oud-Gereformeerden Alg. vrpz. partp (Rott.) Amsterd. politie en brandweer Syutbetiiche partij (Groningen) Volkspartjj (Dordrecht) Groep-Stoffels (Amsterdam) Groed-v. d. Zwaag (Leeuw.) Groep-Kuiper (Laeuwardea) Verguaainghouders (Laeaw.) Bozlne. Blijkens mededeeling van de Nederlandsehe chaeffeurs-vereeniging (chauffeurs in parti- culieren dienst) heeft sp op een desbetreSend veraoekschnft aan den Miaister van Lasd- bouw ten antwoord entvangen, dat de ver- hrpgbare en beschikbare voorraden benzisae niet toelaten, het rpverbod gedurenda den zomervacantietpd op te heffsu. De K^iiiagin-llogantes. Gisterennamiddag is ds sleepboot Zeelasd, onder bevsl vas kapitein L. Bemmes^uit de havea van Maasslsis vertrokken, teneinde een duiker-onderzoek in te stelles op de Koningin-Regentes. Aan boord bevinden zieh de Engelsche esmmasdant Fargua e» de Duitsehe kapitein-leutnant Gadew. Eerst- ganoemde behoort tot de bier te lande ge- 'internesrde Eugelsch# zs-eoffi«ieren, detweede behoort t#t de hier te lande vertoevende Duitsehe krpgsgevangen officieren. Het onderzoek is opgedr&gen aan luite- nant ter zen le kl. W C. A. Vink. Verder zpn aan boord de duiker Sperling, de nit- voerder J. Nieman, van de Nieuwe Bsr- gingsmaatscbappp te Maasaluis en de tweede stuurman flinterthur van de KoniDgis- Regentes. Vergiffigd tulpesmeel. Naar men van beroegde zpde aan de N. R. Ct. mededeelt, heeft het onderzoek aan het centraal laboratarium van den Provincialen Keuringsdienst is Friesland aangetoond, dat de vergiftigingsverschpnselen »a het gebruiken van koek, banket, anz., geheel of gedeeltelpk bereid uit z.g. tulpen- meel, naoeten worden ioegeschreres aan het feit, dat bedoeld tulpeameel genaengd w*s met een weinig narcissenmeel, welke laatste meelsoort de vergiftigde eigen- schappes bezit. De Eatholieke lijstan verkoades. Naar de //Residentiebode" verneemt is de verbinding van alle katholieke ljjsten reeds tot stand gekomen. Jhr. nsr. L. voa Ficenne, die daarvoer door den Alg. Bond van de R. K. Kiesvereehigingen in Neder land was aangewezen en die op de 9 lijs- ten verm eld staat als gemachtigde, heeft de officieeie verbinding bewerktselligd over- eenkomstig art. 50 der Additioneele Arti- kelen. De katolieke lijst is dus een, in zooverre, dat alle resten der verschillende Ipsten bij elkaar geteld worden. len Fraasch vliegtuig. Maandagmiddag is een Fransehe vlieg- machine gedaald juist op het vliegterrein te Vlissingen, nadat er van fort de Nolle door een Nederlandsehes militair op was gesehoten. D® beide iuzittenden, een vlieger en sen offieier werden geisterneerd. Verroer van vroege a&rdappeleu. De Enifliscer van iandbouw heeft bepaald L het verroer vaa vroege aardappelea oogst 1918, is vrrbodeD II. hat onder sub lo. gestelde vervoer- verbcd is niet van toepassisg op het vervoer van vroegas aardappclen van het lead naar da woning van den verbou wer en van diens woning naar ds bp het Rpkskantoor voor groenten en fruit ingeschreven veilingeo, alsmede van die veiiingen naar de ge- meenten, mits in dit Isatste geval het vervoer gedekt is door een veilingsverkla- ring, afgegeven door den veiliagssaester dei hetrokken veiling. Overgaag naar d« laadtveer. Op 1 Augustus 1918 gaan naar de land- weer over de dienatpliehiigen der militie, behoorende tot de infsnttrie de wielrpders hieronder feegrepen de vesting-artillerie, de pontonniers, de>gemetroepen, dehospitaal- soldeten en de edministratietroepen, vaa de lichticgan 1911, 1912 en oudere lich- fcingen, die ook in aormale tpdsomstasdig- keden, op 1 Aagustus 1918 naar de land- weer zouden overgaan. De militie-plichtigen, werkzaam bp den motordienst, raoeten, voor wat de onder- werpelpke aaagelegenheid betreft, worden beschouwd als bp den motordienst gede- tacheerd. Bevinden zieh onder hen personeu, die voor of ep 31 Juli 1918 den voor hen in aormale tpdaomstandigheden geidenden militiedieasttpd hebben volbracht, dan gaan derhalve ook dexes op 1 Augustus a. s. naar de lasdweer over, voor soover sp in verband mat het bovenstaande moeten gs- acht worden te behoeren tot een der in het eerste lid genoemda wapeas of dienst- vakken. (Corr. Bur.). De vartraagde telegrasfdienst. De opperhavelkebber heeft onderstaande order uiigevaardigd Den laatsteffi ipd vrordsn veel klachten veraomen or®r groote vertragisig van tele- grammvn bg den RijkstelegraafdieBst. Die vertragiug is tea deale een gavelg van de groote aaatallea regeeringstsiegrammen waaronder ook ta rekenen, die over mi!i- taire dienstzaken die gedurende de laatste jaren dageipks werden verzondeu, ea welke aantallea voortdurend stpgan. Beparking in het verzanden van tele gram men is drisgend noodig. Ik verzoek u derhalya, uw o/h. pereoneel met naSruk er op t® wpxen, dat allesn van telegrammen mag worden gehruikgamaakt voer medsdeeiicgen of vragen, die bij bs- handeling per brief of die«stkaart hun doel zoudea misseu. Chocoladereopea. Het bureau voor msdeieelingen inzake de voedselvoorxieiiing meldt Tet 15 Jali zijn de fabrikantea nog vrp om ander# chocoledereepen dam de eenheids- reepem af te larereD, en tot dien datum kunnen de winkeliers vaa hun voorraden duarvan blijvea verkoopen. Er blpkt echter een uaisverstand te bestaan ten aauzien van den prps. Velen schpnea te meenen, dat de maximum-prijzen alletn geldea voor de eenheidsreepen. Dit is niet juist. Men mag tst 15 Juli nog andere reepea veikoopsn, doch uitsluitead met inachtneming van de maxinaum-prpzen. Minister van Buitenlaadsche Zbken, inge- zonden 17 dexe* luidt 1. Er zijn geen stesakolen uitEngeland aangevoerd, omdat met dit land geen schik- king bestaat, krachtens weike wp steen- kolen kunnen betrekken. In den grondslag tot sen economische regeling, die bij de onderhaudelingen te Loaden werd gelegd, was ia den toevoer van steeekool en pek voorzien. Door de inbeslagnemiag vaa onze schepea in geas- socieerde havens is deze regelisg niet tot stand gekomen. 2. Herratting vaa den aanvcer dezer artikelen kan eerst worden tegemoet geziea, wanneer ds Britsche regeering zich bereid verklaard uitvoervergunaingen er voor te verlaenen. Een bereiiverklaring tot het verschaffea van speciale goedaren heeft de Britsshe regeering afhtrnkelpk gasteld van bet tot stand komen van een algemeene economische regeling. Over het voeren vaa aoedaaige enderhandelingea is de ondergeteekende met geaoemde regeering in gedaehtenwisseling. Niet roorsarae gevolgen 1 Door den gemeenteraad van Stavennisse werd besloten, de in December jl. vastge- stelde regeling iazake de oaderwijzersjgar- wedden, in verband met de wet van 28 Fe- bruari 1918, aader t« herxien, en het vol- gende bepaaldDe jaarwsdde* wordea, met terugwerkende kracbt tot 1 Janmari 1918, zoodanig verlaagd, dat ds door kat rijk hp de aaDgehaalde wet toegekende verhoogingen, geheel kunsen worden ge- notsH. Zachte zeep. De minister van Landbouw heeft de af- levering ea het vervoer van aachte zeep verboden. Het verbod is aiet van toepas sing op sachte zeep welke in den handel is gebracht door fabrikanteu, die als zach- te-zsepfabrikaaten ziivi ingeschreven bij het Rijkszeepbureau, mite de zeep verpakt ip en de verpakking gemerkt zp overeeakom- 8fig de aanwpzingen door het Rijkszeep- bureau te geven. EveBseas zal het verbod aiet van teepas sitig zijn op hoeveelheden van boogsteDS 1 K. G., welke over de toonbank worden ver- kocht. De beschikking treedt 1 Juli a.s. in wsrking. fileiaarslappelen z«ek. Het blijkt dat er op de Friesche klei duizenden H.L. aardappelen miader zijn dan bp de inventarisatie opgegevem zija. Van daar dat men aog in Friesland sleehte zsnd- en veenaardappelen most eten. Waar die kleiaardappelen gebleren zpn f Steeakolen ea pck uit Eagelaud. Het lid van de Tweede Kamer, de heer Nisistrasz had 17 Mei de volgende vragen ingezonden 1. Wat is de reden, gezien het feit, dat Binds begin April 1918 de aanvoer van steenkolen uit Duitschland opgehouden heeft, dat geen steenkolen uit Engelaad worden aaegevoerd 2. Is de regeering bereid maatregelen te nemen om den aanvoer van steenkolen en pek voor de brikettenfabricage nit En- geland zoo spoedig mogelijk te dosn her- vatten, en zoo ja, wanneer kaa deze her- vatting tegemoet whrden gezien Het antwoerd van den heer Loudon, ALGEMEENE TOESTAND. Een sedert niet bevestigd bericht van enteKte-zijd# had gemeld, dat de Duitsehe troepen, die in het Oosten met rastbewaren oogst isnen en dergelijke bezig waren, door Oestenrijksche troepen wares vervangen. Op zoo'n mauier, scbreven wij, aldus de N. R. Crt., hadden anders de Oostenrijkers nog op een onschadelpke manier het offen- sief der Duitscbers in het Weston kunnen steunen. Denkbaar was ook een aadera onschadelpke manierOostenrpksche troe pen in het Westen vechtend ender Duitsch varband en daarvoor in de pleats eenige Dnitsche troepen naar Italie om daar de leiding te nemen. Reeds Zaterdag werd er van verboegd geschutvuur op bet Itsliaansche front mel ding gemaakt en gisteren is gebieken, dat het ceatrale verbond het goed heeft geoor- deeld een allergevaaripkste onderceming ts beginneneen zuiver Oosfcenrpksch-Hon gaarsch off^nsief tegen de inmiddels met Franschen enEngelschea versterkteltalianeD. In de iter talrpke slagen, die Oostearpkers en Italianen tegen olkander hebben geleverd, is het tet dusver altpd zoe gegaan, dat de aanvaller aanvankelijk wat terrein wod, maar daarvan later weer een gedeelte moest afstaan, terwpl beide partjjen elkander ees groot aantal gevangenen afaamen. Men heeft altpd den indruk gemaakt, dat de wederzpdsche ondernemingen vooral slechts gesing succes hadden, cmdat de tegenstander te voren te goed met de plannen van den aanvaller op de hoogte was. Een doorslaand succes hebben de Oostenrpkers alleen in het ajaar 1917 bevochten, toen Dnitsehe troepen hen bpstonden. Die Duitsehe troepen zpn nu verdwenen. Zouden de Duitsehe bergtroepen, gebruikt bjj de bestorming van den Kemmel, some denelfde zgn geweest, die aanvankeljjk in Italie stonden p Nu moeten de Oostenrpkers het dus alleen af doen, en er is nauwelpks reden om te verwachten, dat zij het beter zullen doen en meer zullen bereiken dan vroeger. D» onderacheidene effensieve bewegingen der Oostenrpkers kunnen uit den sard der xask slechts variaties zijn van edn plan een asnval over dea feeaedenloop van de rivieren (in Wssteipke richtiug), gepaard met een aanval uit de bergea in Zuidelpke richtieg. Zoo is het nade Oostenrpkers trachtea over don beaedenloop van dea Piave hoen to kome®, en tegelijkartijd langs do Brenta is Zuidelijka richtiug op te dringen. Uit de benchten kan dadelijk siem, dat laatstgenoemde beweging geen sucees van beteekenis hseft gehad. Wel is waar werd aan de linkerzijde vau de Brenta aanvankeljjk esaigen vooruitgang gemaakt, in aoover de Oostenrijksrs den Paniaro i* handen kregen wat een inleiding had kunaen wordea van een aanval cp desa Monta Grappa, lerst als die berg gevalleis was, son het esn teekes zijn geweest vaa susces der aaarallers. Niet alleen echter houdt de Grappa het uit, maar de Oosten rijkers kunnea van dion kaut niets gansti- gers meldan, dan dat zij vpandelpke aan» vallen op den Noerdelpke helliag van dien berg weten af te slaaa, terwijl ze dien Paniaro door esn tegeaaanval alweerkwijfc zjjn geraaki. Is dus aan de Oostzjjde van de Brenta het succes van de aanvallers gelijk nul, aan de Westzjjde van die riviar is het stellig niet grooter. Daar stuittea zp op zeer sterke vijandelpke atrpdkrachten, die ten aanval waren samengetrokken wel een bewjjs, dat ook ditmaal al weer de Italiaan- sehe leiding op de hoogte was van hetgeen de vpana in zjja schiid vosrde. Een Oos- tenrpksch telegram meldt dan ook, dat de Oostenrpksche-Hongaariche troepen op de hoegrlakte van Asiago ^segevierend stand- houdea". dsor welkes sin het fiasco van het offensief. dat ^volgens datzelfde bericht moest dienen, om de Itaiiesen ,/vernietigd'5 te verslaan, niet kwaad wordt gekarakteri- seerd. Het is niet te ontkencen, dat het forceerea van den overgang over den Piave, welke rivier op het oogenblik een kilometer breed is, een kranig stukjs is. D» Oestenrpkers hebben dat gedaan oj) de drie plaatsen, waar spoorwegen beginDen. Maar het over gaan van de rivier is hst niet wear het voornamelpk ep aan komt, het gaat om het ©prukken aan d® overspde. En uit de wedarzpdsshe berichtsn blpkt, dat daar niet reel van gskomen is. Slechts won de aanval wat terrein op dea Montello en aan de Zuidkant bij de see, waar Capo Siie werd bezet. Dit allss be- teeksnt echter nog niet reel, en ds serste dagan vaa dszen striji geven geen groote verwachtingsn voor ha* verrolg. De oai- staadigheid dat alle Oostenrpkseh-HoBgaar- sche cationaiiteiten mesvechten, waar vsn Oostenrjjksche zpde met ophsf van wordt gesproken, kan dezs verwaehtiag niet ver- sterken. lntegendesl. Men mag benieuwd zpn, welk verlaop d© strpd verder sal hebben. Een eslatante mielakking zoa op den biananlandsehea toestand in Oostenrjjk een katastrophale uitwerking kunnen hebben. LUCHTAANYAL OP PARIJS. Zaterdagavond om kwart voor 12 werd te Parps het waarschuwingssigBaal voor een Tlieger-aanval gegeven. Een uur later was de aaaval geeindigd. Er seheidene slachtoffers en ook sehade aangericbt. apn ver- is eenige ESN TWEEDE DARDANELLEN- EXPEDIT1EI De in Zwitserland gevestigde Ao-eace Helie»iq«e meldt, dat bij de~Entente de meening heerseht, dat het noodzakelpk is, een gemeensehappeljjk militaire expeditie tegen de vermoedelijk meest gevoelige plek van de centralen aan de Middeilandsche Zee op touw te zetten. Men twpfelt tusschea de keuze vas een nieuwe Dardanellen- expeditie, waarhp van de tot dusver apge- dane ervaringen zou kunnen worden ge- profiteerd, evenals van de op het oogenfelik bestaande Turksch-Bnlgaarsche gesehillen, en een groote aetie tegen de Oostenrpksche lavens aan de Adriatisehe Zee, waarbij gebraik gemaekt zou kunnen wordea van de gevoelens van zekere Oostenrpksch- Hongaarsche nationaliteiten, die aicb gaarne van de Dubbelmonarchie souden willen osmaken. Door een met sucees bekroonde tweede Dardanellen-expeditie gelooft men ook de politiek van Veniielos in de hand le kunnen werken. ENSCHE n.m. V ii V ii ii H 11 II II II ii ii H 1/ 9 U V 9 9 n 9 II n -v--"3«rgrxM6»

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1