Economische Bond Openbare Vergadering GEERLINGr'S K00LZA.AD een pot droog PAKHUIS. SlOO P E R jj VAN DALEN, Bond van Vrije Liberalen. De hevigste Kiespijn, AFMAAKPALEN Goudgeld, Goudgeld Goudgeld Haast U tmr JE* a>r apl u 3. Wegenkaart voor Zeeu wsch - Vlannder en. Aanbestedmg. Huish. Artikeien, VAN HEEL Co.. eeu Hofstede, Johanna Brikstten. Bshangselpapieren en Randen Groen© Kruis Firma L. GABK.IELSl Yoorb-aadsa P. J. VAN DE SANDE te Ter teen, H. J. VAN OEM OUDEN, Firma A. J. WITTE ZONES, ongeveer 1000 bossen HI ST. Kanfoormeubels, Afdeeling ZEELAND. DONDERDAG 13 J UNI 1918, HET COMITE. Voorhanden: Nedenaudsche Briefstdler Prijs fl,75. Verkooping vsm zwaar Koolzaad, Eene groote partij Email en Graniet G. VAN EERDENBURB. TAN I 4 B T S. Een Woonhuis. 8 upineten zwarr kia\fra, KOORiSPOt.DERS Gear G. ess F. STEVENS, Kerkboeken en Bijbels Kassier en Commissionair in Effecten Kersstraat 3-5, Ter Neuzen Telefoon no 58 F.rma P. J VAN DE SANDE Firma P. J VAJS DE 8AKDE BLOEM *Af£RKEN voor alle gelegenheden. GEENSEN'S MAGAZIJN. Kalkblusscherij - Slooperij een Portier, een Hinke Loopjongen, een nette VROUW Bloemkool Wortelen en mooie Radijs. J. VAN DIXHOORN, geteekend door dhr.ft. BB.v.d. REIT, in leven bareelamhtenaar bi| den Prev.Waterst Meest volledige kaart voor Wandelaars Wielrijders en Automobilisten. Prijs 35 cent. Franco per post 38 cent. Firma P. J. VAN DE SANDE, in het Hotel nCentraal", Markt, Ter Neuzen. Sprekerde Heer Candidaat voor de Tweed# Kamsr. Algemeene bespreking van de beginselen en het werk- program van den Economischen Bond. 8 maal 0,44,23 H.A. Het bouwen van een Groenten- drogerij en Zouterij met bijbe- hoorende werken, op een perceel Bouwland, nabij Ter Neuzen. VOORHANDEN Te koop of te huur gevraagd Kantoor geopend Oagetijks van 9 v.m. - 8 's av. Koopen en verkoopen effecten. Brouwerijstraat (Heek Havenstraat), Voor de verkiezingen zijn candidaat gesteld in Zeeland BEHANGSELPAPItREN Vraagt anza Staalboeken I Vergelijkt onze pr?zen I Wederverkoopers flink rabat I Baaltjes Plakmeel Col Amidon van 25 K.G. a 35,- BLOEMENMAGAZIJN, STEENENBEER. TELEPH. 141 BLOEMKWEEKERIJ, KOUDENHOEK. Wij geven de hoogste prijs voor alle soorten Goud geld, wij geven 10 ct per stuk m er dan ieder wisselkantoor Ook inkoop van oud Goud en oud Zilver. Bij groote hoeveelheden wordt de reis van buiten de piaats wonenden vergoed Zitting Dinsdag 9 6 uur j Woensdag 9-6 uur i *'"f 48' Firma COSMAN, Onoyertrefbare poeders van het U Til Bun SACK'S WIEO- en A AH AAROPLO* GEW. CULTIV&TOfTS f. z. b. v. r.. aehter de wielen werkend. TW&CSCHAARi-LOEGFN z. f. zwaar model. FLOEGEK B 10 M., gebogen balk en open voorntel. TW?F.SCKAARPLO€Gf.M z. h. 9. b., met Stuurboom es Regulateur. OEERI^G GRASmAAIMACHtlSES middelburo. Mahonio en Noten L1NNENKASTEN, SECRETAIREN enz. op 's avonds 7.30 uur. VHIJ ENTREE. in ^en boekwinkel van de firma groet 468 pagina's. Veertiende vermeerderde ea rerbeterde Druk. uEERLING'S werk mag met recto een richtsnoer heeten, om zich earn lossen en bevalltgen briefstijl eijjen fc maken. Ongekunstelde toon, eenyoud en natuurlijkheid van opvatting. M«b vindt zijne reeks BRIEVEN geleidelijf; onder de voigende rubrieken gebracht als: Brieven ter inwinning van informafffisi of inlichtingen; biz. 2540. Brieven van Raadpleging, Raadgevtrag van Waarschuwing; biz. 4052. Commission of Opdrachten en BwbeF lingen; biz. 5362. Berichttbrieven; biz. 6307. Brieven Van Gelukwensching; biz. 98—117 Brieven van Deelneming, Troost er Rouwbeklag; biz. 118120. Brieven ten geleide van een Gescherek biz. 130—151. Uitnoodigingsbrieven; biz. 15216H Verzoekende brieven; 169185. Brieven van aanzoek; biz. 186ISO Huwelijksaaneoeken, Minnebriever^ biz. 191—20& Brieven van aanbeveling; biz. 210—218 Brieven van dankbetuiging; biz. 216—223. Klachten; biz. 226—233. Brieven over rekeningen; biz. 234—241 Verzoekschriften, Requesten; biz. 242—264 Koopmansbrieven; biz. 265275. Brieven ter bekoming van inlich tingen; biz. 275—278. Wegens onderneming voor gemeen- schappelijke rekeriing; biz. 279—280 Brieven over waren; biz. 281280. Brieven over expeditiezaken; biz. 289292, enz ewz Brieven over het verzenden van waren en Inkasseering van gelden; biz. 292—296 Brieven over Krediet en Wisselzaken; biz. 296—304. Brieven in Faillissementen; biz. 304—305. Vrachtbrieven; biz. 305307. Enz., enz Wettelijke vooraehriften, Optnerking** en Mededeeiingen bij eevige bw- gerlljke handelingen van too- passteg, waarvan da kennis voor etken burger ownit- baar ia WetteHjke voorschriften die dien nederingen titel zooveel hrufb- baars en onontbeerlijks voor het b»- drijvige leven bevat, zet de kroon het werk an verrast den gebruikar ®p eene hoogst aangename wijae. Daarta is met de meeate nauwkeurigheid es degelijkheid de algemeene rechtsteer uiteengezet, waarvan de kennis voor een ieder rn burgerlijke handeiingea onmisbaar moet genoemd wordea Wie derhalve niet weet, hoe zich te keeren of te wenden in zaken van ge- boorten, overlijden of huwelijkea; btj minderjarigheid en voogdij; bij he! maken van schenkingen, legate* en testamenten; bij huur en verhuur, btj koop en verkoop; bij ruiling en weder- inkoop; bij betaling en kwijting; btj het stellen van borgtocht, pand en hy- potheek, bij aannemingen en aanbe- stedingen; bij lastgevingen; bij het sluiten van vennoot- of compagnie- schap, bij faillissementen, wisselzaket enz. enz., hij raadplege dezen Gids et geene vraag zal hij kunnen stellen waarop geen bevredigend antwoort volgt. Hierdoor zal men in staat ge- steld worden in de meest voorkomen- de gevallen zijn eigen zaakvoerder te zijn en zich vele moeilijkheden en kos- ten besparen, het vaak noodlottig ge- volg van onbekendheid met de hande lingen, door ons opgesomd. Franco per post f 1,90. te Waterlandkerk] De Notaris Z1JLSTRA te IJzendijke, is voernemens Zaterdag IS Juni a. s., des namiddags half vijf, onmiddelliik na de verkoopiag van Klaver, dien dag om 4 uur te Waterlandkerkje te houden, pubiiek te verkoopea, voor den Heer ABR. DE KRAKER Kzn. wassende in den Generalen Prins Wil- lempolder, gemeeate Waterlandkerkje, sectie D nos. 10 en 11. De bewilliging tot verkoop Is verleend. Verzekerd tegen hagelschade. Te vergaderen aan de partij. Door het Bestuur der vereeniging Cooperatieve Groen tendvoyeiij en Zouterij te Ter Neuzen, zal op Vrijdag 14 Juni 1918, 's nam. 7 uur, in het Hotel Centraal" te Ter Neuzen, in een perceel worden aanbe- steed Het bestek met 3 teekeaingen is h f 5,— verkrijgbaar bij den architect L. DE Bruijne te Ter Neuzen. Plaatselijke aanwijziag op Donderdag 13 Juni, 's nam. 6 uur. w.o. allerlei soorten Pannen, Koffie- en Theepotten, Emmers, Borden en Schalen, enz. enz. Tevens eene groote partij Hanglampen, Lampeglazen, Lampkatoen, Balons, Branders, alsmede alle Onderdeelen. Alles prima en zwaar Email, aan goed- koope prijzen. Minzaam aanbevelend, E. v. d. BENT, Donze-Visserstraat 95. Brieven no 86, bureau van dit blad. AXEL In- en Verkoop. Bergplaats Oostslute naa.-t hei Schietplein bij Java. tOORHaWOEHi Rigasparren, Planken, Latten, Kepers, Battings, Kruiwagens (alle soorten), Kar- ren, 3 Boerenwagens, 1 Vrachtkar, 1 padde, Kettingen, Assen, Veeren, Wie- ken, 2 Slijpsteenen, Ladders, Trappen, Huistrapjes, Vuilnisbakken, Tafels, Ban- ken, Waschtobben, Laarzen, Spektonnen, Kelderwinds, Kasten, Deuren, Ramen, Kozijnen, Schoppen, Rieken, Waterton- nen, Dekkleeden, Pindraad, Pompen, Bascules, zuursteen, machinale Steen, Kookfornuizen, Schotsche Haringvaten, Inpakkisten, Watertank, Masten, Lieren, Zwaarden, Gasbuizen, Lantaarn, Lampen, IJzeren Balken, lang 11 M1, Koolteer Carboline, Black-Varnish en tevens ver krijgbaar Eikenblokjes, gezaagd, 6 cent per kilo. Aanbevelend, Telefoon 121. Ter Neuzen. Ter Neuzen, is dagelijks te consulteeren van 912 en van 24 oar. Plaatsen van Kunsttanden en Gebitten. Behandelen van Mond- en Tandziekten. Telefoon No. 195. KIEZERS! Vraagt Beginselprograms, Statuten en Verkiezings-Manifesten van den S Bond van Vrije Liberalen aan bij den Secretaris, A. M. KOOLWiJK, Van Dishoeck- straat 37, Vlisiingen. Zij, die nadete inlichtingen mochten wenschen over doel en richting van den Bond van Vrije Liberalen kunnen zich wenden tot een van onderstaande Heeren Jhr. Mr. E. A. O. DE CASEMBROOT, Lid van Ged. Staten van Zeeland, Middelburg. Mr. J. P. CAU, President Rechtbank, Zierikzee. J. D. V1RULY, Burgemeester van Westkapelle. De Algemeene Lijst 1. MR. H. C.DRESSELHU1JS 2. Prof. Mr. A. C. VISSER VAN 1JZENDOORN 3. B. NIERSTR4SZ 4. F. J. W. DRION 5. J. W. NIEMEYER 6. Mr. Dr. J. H. W. Q. TER SPILL 7. F. M. KNOBEL 8. Mr. A. G. A.RIDDERVAN RAPPARD 9. WALRAVE BOISSEVAIN 10. Jhr. Mr. P.vanFOREEST De Bijzondere Lijst 1. J. D. V1RULY 2. G. P. VAN HECKING COLENBRANDER 3. VINCENT LOOSJES 4. Mr. Dr. J. W. E1JSTEN 5. Dr. G. N. BUDDING DE VOOGT. TE KOOP: Te bezichtigen en te bevragen bij KRIJN DE BOKX, Hoek. UIT DC HAND TK KOOP: wassende op de landen van AUG. DE Bock, landbouwerte Assenede, liggende in den Verdronkenpolder. Te bevragen bij LOUIS COENE, St. Albertpolder, Sas van Gent. Zenuwkoortsen, Fleurecijn in het hoofd en Influenza-pijnen worden in eenige uren genezen door de uitstekende van H. VAIN AKEN, Apo- theker te Selzaete. t'rijx it,GO f/itt Hoofd-depOt voor Holland N. V. v/h C. A. SCHULTE Co. te Middelburg. Verder te Ter Xeuzf-n J. j, Kense, Wed. A. van Overbeeke— Leunis; Hoek Wed. L. Machielsen, Sink*kitAlg. Begheijn, A. G. van BreenStix van GentJ. van Leem- putZuiflflorpe E. A. Waelput Zuum#/<uy: Wed. S. Deurwaarder, F C. Wisse, A. F. Buijsse, C. Dees- Stoffels AxelC. B Antheunis, I. J. Brakman, SmiesMeulbroek, A. A. Slijpea, Homchkupelle.- Hermans. TE KOOP GEVRAAGD met 30 h 40 H.A. Land. Brieven, no. ®7, bureau van dit blad. voor afrastering van weiden. PERKOENEN voor zeeweringen. Bereid in de teer tegen bederf. Nog voorhanden in lesgte van 2 M. Overige maten momenteel alle uitver- kocht. 5ns van Gent. VKAAWT NTEKDS Te bevragen bij F. H. v. d. PEUL, 2e Verbindingsstraat, Ter Neazen. Firma P. j. VAN DE SANDE, 4eemt orde?* «oo-an en wenkoap van Eff«cia« ter heunc wan Amsterdam en 8ott»r-d&m. Verzilwert Coupon* Contpoieaft Uifiotingen, ncaaseart op Binneo rn Buitenland. ftospt en voekoopt Cheques op de «a»r*88mst« buitenlandacht ulaatten, te'uit Le«en« *n a«*»rdve»>iek«rinpe<» TFH m* «tz a MEEST GESORTEERD MAGAZ1JN VAN IN en RANDEN GEHEEL ZEELAND Onze Magazijnen zijn, evenals vorige jaren, wederom ruim voorzien van eene groote keuze zoowel in de gewone als de fijnste soorten. Niettegenstaande de enorme prijsverhoogingen van alle papieren zijn wij er in geslaagd, door groote inkoopen, onze prijzen zoodanig te regelen, dat concurrentie onmogelijk is. Staalboeken van Luxe papierea en van geweae seortea worden op aanvrage gaarne op zicht gegeven. Aanbevelend, Noordstraat 5557. VLISSUNGEN. LOSSE BLOEMEN. BLOFIENDE PLANTEN - - PLANTENVERSIERINGEN. - - Aanleg en ond -rhoud van TIjINE V en sEIt IIE V. v,;. t?, VS4 Hotel SO EH M AN. Tev V eu ten. om nog tegen billijken prijs U te voorzien van Een Solide daar dezelve straks niet meer zijn te bekomen of alleen tegen onbetaal- bare prijzen. ^°°r Dames, Heeren en Kinderen een prachtige sorteerinf voorhanden in 6 N.B. Zoo juist gearriveerd het nieuwste in WANDEL8TOKKEN. eenigst en afdoend middel tegen Hoofd- pijn, Kiespijn, Influenza en alle Zenuw- pijnen. Hoofddepot A. VAN OVERBEEKE-LEUNIS, Westkolkstraat Axelsche straat. VOORHANDEN Kalkmergel en Landbouwkalktevens zwaar Hout, geschikt voor schuren, Planken, Masten, Sprieten, vierwielig Rijtuig op gummi banden, 1 Dogkar en diverse Machinerien, verplaatsbar* Keeten, enz. enz. Aanbevelend, P. PLATTEEUW, Ter Neuzen. ttSVKNi iUb NKDKItT 1871. WiMel- em EfTectswteartk. HULST, TEti NEUZBK, aIEL •n SAS VAM GENT. Verzendt op Uw verzoek gelden aan op te geven adressen in bianen- en buitenland (Belgie, Duitschland, Engeland, Frank- rijk, enz Op een Fabriek in Zeeland wordt gevraagd afwisselend in dag- en nachtdienat. Leeftijd niet ouder dan 30 jaren Eigenhandig geschreven solicitatign zoo gpoedig mogelijk onder No. 85, aan het bureau van dit blad. GEVRAAGD voor Magazljnwerk. Niet beneden 14 jaar. Zich te vervoegen aan het bureau vaa dit blad. ER BIEDT ZICH AAN voor Baker. Adrea: C. NOTTE, Cokesfabriek, Sluiskil. GEVRAAGD Aanbiedingen mat prijsopgave aan het bureau van dit blad. toil JAC. HAAK, Nieuwstraat. Aanbevelend, TER NEUZEN. Lanfleviele K 38®89. levert nit v< orraad aiaBureaux, Schrliftnfcls, Boekenkasten, in verschillende Stijlen en Houtsaorten. uitaetnerd in T kleurns. 1' E W. NEUZEN,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 4