ALGEMEEM NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6695. Dinsdig 11 Juni 1918 57e Jaargang. ABONNEMENT: ADVERTENTIEN &ZVIXHTIBAAD. Gras en Kiavers te vilde Cacdopoeder en Chocolade Telefoon 2Z5. Dit Blad versclujnt Maandag^, Woensdag- en Yrijdagayond, nitgezonderd op Feestdagen, bij de Firma P. J. YIN DE 8ANDE te Ter Neuzen. Abonnem entsprij s VERKOOPING V erkrijgbaarstelling Harde Zeep, 1 stukje Harde Zeep, M N L N 0. Per 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland f 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.1 (X Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 WVkP op den dag der uitgave. par tirie maanden. in de stad f 1,20; frssaco per post f 1,40. TWEEDE KAMER. Omzetting in bouwland van graslanden, kiavers of kunstweiden. Prins Hendrik maakt een vliegtocht. Handelsverdrag- tusschen Amerika en Holland opgezegd. Nieuwe aardappelen. Suiker op bons. De vert raging in het telegraafverkeer. Graan en grondstoffen voor onze nijverheid. De Ko»imrfn Re^entes. Be Burgemee»ter der gemeente TER NEUZEU meakt bekend, dateeneO pen bare Vergadering vac den Gemeenteraad zal worden gehouden op den 14 4n i 19IS, dee natuiddagi ten 2 ure. Ter Neaaei, dee 10 Juni 1918. De Burgemeester yooreoemd, I. HUIZINGA. ▼an He Burgemeester der gemeente TER NED ZEN vesrigt de aandachi; ran belang hebnenden op d# door de regeering getn.ffea maaireg»leis inzuki verkoop van (IRAS en KLAVIRS te velde. Voor inliehtiugen wende men zich tot het Provineiaal Hooibureau te Goes, de Plaa seiijke Produetie Commissie of ter Gemeente Secretarie. Ter Neuzen, d*a 8 Jani 1918. Da Burgemeester voornoemd, J. HU1ZINGA. De Burgemaeiter van TER NEUZEN maikf bakend, d it moegen, Oin«tda» II Juni, vanaf 10 uur voormidtaj verkrygbaar is voor houders de bianco Zeepkaart voor de massnd Juni en we| bij de navolgende winkeliers Wed. A. H DONZE. P. VAN ABENTHALS. Wed. A VAN OVERBEEKE. A. TROLENS— VAN I)KN OUDEN P TAN STESEN. J I) THIEL MAN—BAD WENS. Verzcke beleefd voor gepast geld zorg te drhg>-n Ter Neuzen, 10 Juni 1918. De Burgeaieesrpr voornoemd J HUIZ1NGA. De Burgemaeatar van TER NEUZEN maakt b<*k?nd D~ Minister van Landbouw, Njj e>heid en Baudr-1 h"-f goerigevoadea ta bepalen Hi-t t* ve.'ltuden a. Caca poeder te vermengen met vreemde bt-sta'idderlun (-rniker, meel, melkpoeder of wat dan Ook) b. te verwerken C af te leveran d. te vervonren e CHC* >bo .nan, cacaomassa, chocolademassa i t mdere balffaorikatea ta vervoersn of af te 1 veren. f vast re stellen de v, lg Dde m-iximuna kleinhandelprjjzen »OOi I'boCoiaden efen.gevuld of OBge, uld; v ip*kt 12l/2 cent per stuk. onverpakt 12 Ter Neman, 10 Jani IP 18 De Burgemnester voorHoemd, J. H U1ZINGA. Aan het voorloopig verslag der Twecdfc Kamersecties over het betrekkelijk wetsont- vei p wordt o.mj. het volgendte ontleend: Igemeen werd geklaiagd over de latein- dietnng van het wetsontwerp. e gronden, welke in de memorre van toe- c mg worden aangevocrd, werden door ve'e fe(,en niet voldtoende geacht om liet vooi stel (e rechtvaandigen. Ve.e leden wezen op die groote nadeelen nan scheurdwang verbonden, en achttenhet vooi Jiet verkrijgen van een genoegzame noeveelheid koren voldoende, indien behoor- lijke prijzen voor het koren worden uitge- looifd, die teelt van handelsgewassen zooveel mogelijk wordt tegengegaan, en dten land- bouwers graan voor zich en him gezin Wordt gelalen. Gesoheurd weiland is op zijn vroegst in het tweenie jaar vooi- teelt van tarvve en nog- ge te gebruiken. Op sommige gronden zal Inien 5 jiaar na de scheuring moeten wachten voondat de teelt van koren behoorlijk kn:,ii slagen. Nai op de uit de kolonien komende pro- ducten niet meer vaXt te rekenen, zijra vee, bo ter en kaas ook waardevolle ru,ilobjec- ten. Het scheurgebod zou de beschikbare hoeveelheden echter belangrijk do en slin- ken. Ten slotte werd gevraagd, waarom, indien scheuring zoo wenschelijk is als de regeering beweert, op de Staa(tsd>omeinen geen weiland wordt gescheurd. Andere leden dachten gunstiger over het voor stel. Prins Hendrik beoft Donderdag bij zijnbc- zoeJk aan het vliiegikamp Soesterberg een vlncht van ongeveer een half uur met den kapfitein-vlieger van Heijst als bestuurder; bovea bet vliegkamp Soesterberg en omsitre- ken gelaan. De adj ml ant van deni Prins en de lpitenant-vlieger N'ersteegh maakten den tocht mede. De Minister van Buitenlandsche Zaken heeft ter keunis van de Tweedle Kamer ge- bracht, dat bij brieven d.d. 10 Mei 1918 ide Anifi ikaanscbe gezant alhier, namens zijn Ilegeering, het op 19 Januari 1839 tusschen Nederland en de Vereen'igde Staten geslo- ten handelsverdrag en de Consulasire Coni- ventde van 23 Mei 1878 heeft opgezegd, met het gevolg dat deze verdragen op 10 Mei 1919 buiten werking zullen treden. De opzdgging lioudt verband met de zoo. genaamde „Seamen's Act"_, een Arnenikaan- sche welt vjan 4 Maart 1915, welke den presi dent der Vereenigde Staten opdraagt de met haar voorschriften strijdende bepalingen, voorkoinende in de door de Vereenigde Sta ten met andere mogendheden gesloten ver dragen, te doen eindigen. Het ligt in het voomermen', 18 dezer een aanvang te mukeu nidt de verkrijgbaarstel- ling van nieuwe aardappelen volgens die needs gepublioeerde iregeling. Naar het Vad. verneemlj, heeft de Regee ring het voornenien in October een suiker- disdributie op bons in te voeren. Gaat het pub lick voort op dezelfde schaal' suiker op le kocyren als den Laaisten tijd geschiedt, dan zouden de Regeeringsmaat- regelen reeds vroeger te veriwachten zijn. Pe directeur-generaal der postehijen en telegrafie lieeft de aandacht van verscliiD lende regeeilingsbureaux en autoriteiten, ge- rechtlgd tot bet verzendien van regeerings- telegra mm en, gevestigd op de belemmering die het particulier telegraafverkeer onder- vindt van het buitengewoon in tens gebruik dat deze licliamen van bun bevoegdheidV maken. Men wieet, dat niet zelden geheele cfrcu- Iajires gericbt aan b.v. alle burgemeestens per telegraaf verzonden Wiorden. Pe Minister van Binnenlandsche Zakei^ heeft, door Lusschenkonmt van de com mis- sanissen der Koningin, de burgemeesters in kermis gesteld met den wensch vara den Mint van V aterstaat, dat zoo veel mogelijk worde overgegaan tot beperking van het aantal re- geeringstelegrammen, wijl de toevloed dier) telegrammen zulk een uitbreidi^g lieeft ver- ki egen, dat het particulier teiegrammenveit- keier soms geheel op den achtergrond wordt gedrongen. waarvan natuurlijk ernstige klach- ten het gevolg zijn. De Minister geeft daar- bij in overweging. met ernst <t naar te strte- ven om alle gedacbtenivisseling. welke per post kan plaats vinden', niet meer per tele- gi aaf te doen geschieden. en om er voor te waken, dat dfc beslist noodige telegrammen zoo beknopt Tpjogelijlk ingericht zijn. Pe nadere mededeelingen van Minister Loudon over de overeenkomst met beide bel- iigerente groepen, Oiver het halen van graan, met name het b eric hit, dat thans afdoende waarborgen zijn verkregen dat aan de uit te zenden schepen geen moeilijkheden in denr weg zullen worden gelegd4 toonen volgens de Nieuwe Ct., dat de Nedierl. Regeering met haar a, and rang in die rich ting succes heeft gehad. Het overleg met Duitschland heeft blijk- baar ook veel voeten in de aarde gehad, Dat zal wet mede een gevolg zijn ^geweesl van de wijziging in de Pi-isenordnujj" Wij hopen, dat nu niet weer een nieuwe klink in de kabel komt en de 100.090 ton gi-aan, die was toegezegd, in regelmatig ver- keer door ruilschepen naar Nedeiiand kan worden overgebracht. Voor de volksvoed'ing is deze hoeveelheid. graan van zeer veel belang. Als die tijdig ware verkregen zou de jong- ste verlenging der broodkaartperiode niet noodig zijn gew eest, om den volgenden oogst te halen. Nu zal die hoeveelheid kunnen dienenf om' de pi'oduetie van eigen bodem hi het volgen- de jaar aan te vullen ert inmiddels zullera dan alle toebereidselen zijn getroffen, om ons voor de allernoodigste voedingsmid.de- len onafhankelijk te maken vani het buiten land voor den cLuur van den oorlog en den eersten tijd daaraa. Ben hei'haling van de font om op den aanvoej- van buiten te rekeneni, mogen wij nu wel bniteragesloten achten. Maar er is meer. Nil cenmaal principled de mogelijkbeid is geschapen, dat enkele schepen onze vlag weer den Oceaan over kunnen voeren, zal het wellieht mogelijk blijken, een grotoler dcel van de stilliggendc vloot in de vaart te brengen, waardoor de gewijzigde Duitsche Priserfordnung haar beteekenis voor ons zou verliezen. Haast even noodig als brood zijn' grond stoffen voor onze nijverheid, om' goederen voor hinnenlandsch verhruik te producee- ren en Indische producten. Is er kans dat over den aanvoer daar- van met wat ons bleef van de vloots een overeenkomst met 1 'ide belligerente srwenen wordt getroffen? Dat dan de Regeering niet aazele, die kans uit te buiten. Thans is' bij het Denartement van Buiten landsche Zaken bencht ontvangen. dat de ..Java" en de Stella" WoensdRgmorgen uit Amerika de reis naar Nedprland hebben aan- vaard. i N. R. C i. »chrjjfr d»arcmt.rent Yjg t«gocbtend fat ben wjj kepitein W. R»-»4ek«r, 4en g-za<vo»r4er T*n 4n Komi- i<iri R«g«nte«, *<-»proken. G ■»»rmidd»it omiireek* ^eu iur, zoo ver telde hg. (lipid ik op de brug aigi. #ehip. De zee mi bg»a ipKgclglad en het o»«rk-»»igk «»r. Ploteelmjf h»d er aa* bbkb >ord/,gd» «bD hevigb o»tpb ffi g plaats. A (leg kraak's en sehudde. Smkk** van h«t gcoip vlugrn d*or de lughl eu ik zeif w< ri e#n eu.d weggeatingord. I'e Konii-piu Reebniog begen dadelgk te liakan bb »b« in ten boogbte dne minuten naa» d»-n kelder Ik wa» i aar hat achtersehip g- loopeb en met den chef-hofneester en een mbtrooc in »en boot gegaan, die aaa vtuurhoordtgde gget bndare iloepen in de davirti klb^r hing, gejjjk met het dek. om zoo te kuneen i"tn. Wy kondea oatn boot met ipoeaig 1 krggen, »neden een paar touwen d or. *Rgiaak zjj hing, maar voor zg te Water kbntelde zjj en viele> er n»d«r ia zea. Al zwetnaiende heb ik er onder un «awerk». Ik had bet ge- Ink eeri »>uk wakbout ta grgpen en zoo wiet ik het. d k vbp het ropialon te be r- iken, dat h. a fie o»*plof6 g wae weg- g-elapbii en id x»e dreef Den ehef-hof we. ster hielp ll. neh daarop cOorloopi« o. U m vbiliah'K t« hrengb E~ wax op i< dek wei p a«U voor iwaalf pereo-en. V ui eeu toip-di of bellabaan h.b ik r iets ge*i^i Later ben ik net. dee rh.-f hofnaeegter in #-n van de hootei «an de Kot.irigin R gtntes opgenomen m^e wu" e is gbelaap'l. iwee andere ■tuurboori- »fo»[ao ta water >e brengea. I 'e geheeie emaun Dg heeft aliet verspeeld, ni' t» s gced kilni e. woiden, z«< mm i nb h t -cb p en hemanning, ais van bet Ro de Krui»-p- Voorta behhen wp geaproken dan kwa<- t'ermeee'er P de Klerk, uit Vliasinua.i, Ik eiond, zoo v<-rteid« bjj, op h«t a'-hib.- eehip achter de raderka»t aan bakboordzpde op dek. Ploteeting trok «ea ftuitend ge- Irnd nipn aandecht en zag ik op ongefeer 200 meter afetand zeer duidelgk een tor pedo av«n bo*ea water en daerna e-a beilebaan, van een meter hrealte, in echuine richttng op de Koningin Regentes ae.nko- "o u Dacelijk daarop volgde de ontploflBng. Is kae mjj onmogeigk wrgieeen te Sheer- e»- m Engeland heb ik meermalen oefe- ingen met orpedo'x waargenomen. Vroeger d ende ik bij de Nederlandscha marine. De atoker H L-jdekker, uit Souburg, ven ide: Ik »t»nd op het voorschip aas dek, een ge pa-sen achter d«a uitkijk, toen ik ongeveer 50 meter van hat schip over ecu breedte van ruim «en meter ee* feelle- baaa lag aackoven. Bet water werd geel- aehtig groen. De bellebaaa kwam aan bakboordsjjde in schuioe richting ep het sehip aaa ea raakte het veor de bakboordi- kuillaadpoerten. Dadeijjk dsarop volgde de oatploffing. De matrooe W. Waremaa, die op den uitkjjk etond, voor ia dea boeg, heeft een geltjkluideade verklaring all Lefdekker afgelegd en de natrooi Ph. van dei Est, uit Souhurg, beveitigde te? voile de ver klaring, die de scheepitimmarmsn C. Baaa, uit Viiisingen heeft afgel»gd, waarraa is ons varig nummer is meldiag geaiatkt. Al dese menachen, deal uitmakaade van de bemaaniag vaa het stoomschip Koningin Regentes, zijn zeer poeitief in hua ver- klariagea, walk# zg bevestigd hebben ten overstaaa vaa de marine-autoriteiten, die hen eea verhoor hebben afgenomen. Bg deie manner, staat het ale eia paal hoven water vaet, dat het hospitaalsehip Konin gin Rejectee is getorpedeerd. Geea hunner heeft een onderzeeboot gezien. Officierea van de hoepitaalscbepen ver- telden, dat in de itreek, waar de Koaingia Regentes verongeluki is, hooget zelden mgnen worden waargenomen. De toeetand van de gewoaden is heel hevredigend. Bet ermstigst is de 4de ma chinist H. R. van Roosevelt verwond. De zeven mensebt-n, die er hit levea bp lieten, warea alien gehu wd en vader van eea of meer kinderen. Mr-n deelde ons nog mede dai toen de hospitaalschepen nog in Boston (Engeland) lagea. het gerucht liep, dat de Koningin Rfger.tr'S aaQ boord zou krjjgen de Engelsehe dilegafie en 160 passagiers. Dit gemcht had ©hd schijn van waarheid gekreg^n. doordat order was gegeven, een dekwasbalie vol aardep; elen in voorraad te schillen. voidoende voor 200 personen gidu- rende den overtocht. Zelfs werd er uit Ed- geland em telegram aaar Den Haag geaon- d*n met medeue'ding, dat de delegatie zich X"U i. schepen aan boord van de Koningin R gentei 'iNacbte om balfdrie, toen men de ankers al opgehaald had voor het vertrek naar zee is deze delegatu, een half uur voor bet vertrek, aan boerd van de Sindoro gebracht, waarmede zjj Ben overtocht hieft geaaaakt. Passagieri zpn er op de Koningin Regen- tee niet gewecet. In opdraehi van de Duitsche regeering hei-ft de Duitsche gezant lis Den B*ag de Nederlandicbe regeering deelieming betuigd o.er den oudergeng van de Koningin Re gentei en dea d >od van vjjf opvavenden van dat sehip, daar dezen als het ware in dienst *an het Duitsche Roods Kruie zjjn omgr komen. Vuoite hevfr. d^ geeant psrsoonlpk zpn deelneming aan de maatschappjj Zeeland betu igd. D* hospitiaRchepen. Voorloopig gaan de hospifaaUchepen nist u.e-r aran, omdat geblfkr-n is, dat de vaargeul Met vrrj is. Men zal de vaart verst bervatten, waanear de va&ig»ul weer vrp i*. en geblrken ia, waarom ey het ditmaal met was. De eerete ambtelpke rapporten bp de marmi-autoriteiten n gekomm Daaraanl#!- ding van bet gebeurle met de Koningin Reger tes, hebben aanleidii g gegeven tot een nader onder/oek, dat thans door een speciale tecbanche eommiisie te Middelburg wordt gehoudm. Naar gemeldt wordt iteken de masten van het gstorpideerde ho»pi$ba!eefeip Ko ningin Regentes voor een klein gedeelte bo en water uit. D« Ihutseher Naehrichten Dienst zendt van aranteipk* Duitsche marine zpde de volgende i.fiBeieele verklaring; De Duitsche zeestrpukracbten hebben de strengste orders de sehepeD, welke bp de uitwiss-ling de gevangenen dienst doen, geheel ODgehinderd te laten. In eenige Hollandsche hladen is het ver- moeden geuit, dat de Koningin Regentes opzettelijkv door de tor pedo vaD een Duitsche duikboot verniet.gd zeu sijn, waarhij boven- dien een a»< slag op de zieh aan boord bevindende Er gelsche commissie in het voomemeD zou her.ben geiegea Deze onderstelling is onh. udbaar. Het is buitengesloten, bat het een Duitiche duikboot beksnd zou hebben kunnen zijn, dat de Engeische commissie op eeD hos- pitaalschip, en w-juist op de Koningin- Reg •ntei den overtocht maakte. Het vermoeden van een torpedeeriDg is te meer onwaarschpnlijk, waar Duitsche zeeitrijdkraehten onmogelpk van te voren weten konden, of niet uitgewisielde gevan genen vaa Duitsche nationaliteit met de schepen medekwameD, respectievelpk op welk sehip zich Duitichers bevoaden. Duitiche zeestrpdkrachten moisten het veeleir als zeker aannemen, dat zich op alle hospitaalschipen bp alle tochten van Ecgeland naar Nederland een aantal Duit- sch# ni'jewisseld gevangenen, oader wie zwaar verminkte, zouden bevinden. Een aanslag ep die hoipitaalschepen op hun weg van Engeland naar Holland zou derhalve slechts Duitsche belaagen en geen Engeische brnadeeld hebbea, waarmede da onhoudbaarheid der vorecgenoimde merk- wanrdige onderstelliag als voldoende a&n- getoond kan worden geacht. Het Vaderland beipreekt hot vergaan vaa de Kdniigin Regentes, aaaar wil eerst het reiultaat van het techoisch onderzoek naar de oorzaak van de ramp a/wachten. Hit sebipft Bjj de oaderstelling, dat het sehip ie ge- tarpedeerd, heudt a«n alleen rekening met de mogelpkheid, dat «cn Duitsche duikboot de eehuldi^e is. Begrppeljjk. an Eigelsche duikbootea ie een dergeljjke aaaval op sen neutraal sehip, zoaver wjj weten nog noeit gebleken. Maar is het wel denkbaar, dit eon Duitsche duikboot hier aan het wnk is gewei6t De redactis betoogt dan, de onwaarichpn- ljjkheid, dat een Duitiche duikboot ichuldig sou zpn in b»iluit Hit ko»t om voor, dat min nog eerder aan den volilagen waanzin van een torpe- dohaotkommandant zoa moeten denken dan aan zoodanigen, weinig minder ergan waaczia vaa het Duitiche marinibtstuur. In elk geval sehjjut hit ons met meer dan piicht om de uitkomit van test onderzoek af te wachten voor en alaer men dat marinebe- siuur of zelfi de Duitiehe regeeriag van een waandaad heiehuidigt all die het opzet- telpk torpedevran van ds Koningia Rvgentes zou zjjn. Uitzenden van kinderen naar het platteland. In de societeit St. Jorie te Middelburg werd Vrijdagmiddag een vergadering ge houden voor bovecgeneemd doel. Aan de bestuurstafvl waren gezetea de heeren J H. Blum ea A. J. Hoorwig en mejuffrouw Deetman, rexpectieveljjk voorzi ter, secre tins en huiiuezoekster van de irovinciaie veraeniging ter bestriding der tuberculoid. Door de beide genoemde heeren werd o. a. medegedeeld, dat niet alleen de Koningia en de KoniDgin-Jloeder, mnar ook de re- geeriig met een g.ft van 50,000 deze zaak snunt. Waar verleden j*ar 20,t00 Duitsche kinderen en ook een groot aantal Framche en Belgische kleiD-n hier ver- pleegd zpe, moet dit thans ook voor onze eigen kn dereu mogeljjk zpn. De bedoeling is kinderin uit to zendtm uit de groote sti-dcn en industri* centra en wel kinderen van 6 15 jaar voor 6 tot 8 wiken. Dit is mot alleen goed met het o'og op de before voidselvoorzier ing, maar alleen het buiten zjjn is reeds g"ed. Voor kleeding enz. geeft het Koa. Nat. Steuncomite 17 per kind, terwpl ecu extra rantsoen gorfc zal worden verstrekt en voor seboolgaap, zal worden gozornd. De heer Ds Sieinz uit Goee 4 eldo mede dat hjj met mevrouw der Have en den beer Stieger verRden jaar 128 Duitsche kinderen order dak braeht en nu aamsten 40 kinderen wot den af^ewez-s. Al is de t.-eitaud dan i ok zeer veraaderd wil spr. sjjie medewerkn g wel verleenen. Vaa verichillei de /piea werd gevraagd of verpUgiDg in Qe ueitiehten niet beter 'B. waarop trnjuff ouw Deetman zeide, dat de kolomehui/en nu *ol zpn maar wel het plan bestaat z« later te gebruikea. Ds. Suinz raaddp aan de tusschenkomst te verzoeken van dnktoren, predikanten, pastoors en sehoolhoi.fdea om puaven te verkrjjgen w.lke gezini en bereid/pn gratis of tegea gsringo vergoeding de kinderen op te ivmin, Ter verder en *p edig ond^rz-.ek dezer zaak werd eerie cmmissie benoemd be- staaBde uit m juffrouw Deetman en de heeren Hoorweg en Sien a. De heer Blum is door de drukte der State verg*deriEg verhinderd. Aauwezig w*reD afj(ev*ardigden ui« Wal- chere-n, Zu d-Beveland en Zeeuwsch-Vlaaa- de-ea, maar getricht zal worden ook in andere deelea der provineie te werken.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1