No. 6691. Zaterdag 1 Juni 1918. 57e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-'Vlaandereix °'wo kg De Oorlog. De Krijgsbedrijven. Aanwijzlng verkrijgbaarstelling Levessmiddelen. Abonnementsprijs M I L I T I E Voorkeur omirent de Inlijving. aankondigingen van den Provincialen Stoombootdisnst op de Wester^Schelde, Boter- e» Veirantsoe- neering. Maximumprijzen Paardenvleesch. Distributie Eieren. Rantsoon Koffie. Uitreiking Boter- en Vetkaarten. jlNNEMLAND. per drie tnaanden, in de stad 1,20; Sraaco per post f 1,40. Onttrekking aan den openbaren dienst. van 3 Juni 1918 tot nailere aar*- kondiging. 1501 en hoeger van 910 u. v.m. 11 n.m. De inbeslagnemiag bij de boeren. Geeu bandengebrek. Hougersnood of brood In voldoende rantsoen. DE GROOTE SLAG IN FRANKR1JK. Frame* avondlsgerberichl van Maandag. EagcDch avondlegerbericht. TER SEIIZMSCHE COERAST. De Burgemeester van TER NEUZEN rnaakt bekend, dat de dienstplicbtigen der lichting 1910 hun wen- schen met betrekking tot de inlijving alsnog voor 9 Juni e. k. kunnen kenbaar maken bij den Burgemeester der gemeente, waar zij voor de mjlitie Z'^Wi<-Yich opg'eeft voor de zeemilitie, kan bovendien opgovcti, wanncer hij het liefst zou worden ingelijfd, Augustus 1918, in November 1018 of in Febru- ari 1919. Ter Neuzen, 30 Mei 1918. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen hierbij ter openbare kennis, Jat zij in ver- band met de a. s. overname door het Rijk van het gebouw der gemeente hoogere burgerschool en de openbare school voor meer uitgebreid lager wnder- wijs, den gemeenteraad zullen voorstellen, dit ge bouw met bijbehopren.de terreinen aan den opdn- haren dienst te onttrekken. Bez waren tegen deze onttrekking kunnen inge- diend worden tot en met 8 Juni a. s. Ter Neuien, den 30 Mei 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis van logement-, koffle- en bierhuishouders en verdere onder- nemeri van voor het publiek toegankelijke bedrijven, dat van af heden op het Gemeentehuis op degewone kantooruren GRATIS verkrijgbaar zijn Tar Neuzen, den 30 Mei 1918. De Burgemeester voornoemd J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN, nocdigl alle handslaren (winjreliere) in boter en margarine uit, hun normalen omzet per 4 weken, voor boter en margarine (ieder afzopderljjk) schriftelijk op te geven voor of op 1 en 3 Juni a. s. Opgaven in te leveren op het Levens- middelenbureau van 9—12 uur v.tn. Ter Neuzen, 30 Mei 1918. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN rnaakt bekend, ter voldoening- aan-Oiie. No. 30650, dato 18 Mei 1918, de navot- geDde Biaximumkleinhandeiprijzen voor Paardenvleesch. Biefstuk 1,60 per K.G. Roasbeaf 1,20 Lapptn, gebakt en bouillon vleeseh 0,70 u Afvai0,15 Beenderen 0,06 u Deze prjjzen gelden voor vleeseh zonder been. Verkosp en aflevering van Paardenvleesch onder andere benamingeudanbovengenoemd, is verboden. De maximutnprjjs per K.G. slachtge- wicht voor slachtpaardsn, bedraagt 0,60 per K.G. Ter Neuzen, 30 Mei 1918. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. MJl^^®meester en Wethouders van TER UZEN makeH bekend, dat in de week v<->rs 3—3 Juni S3£3 geldig znllen zjjn voor Aardappelea bon no. 9 en 10 8e seris "ir 15 6a serie Kaas, 20 plus 7 le Bak- en Braadvet bon no. .2 4e Rjjst Q r» n 4 2e Brume Boonea 4 2e Ter Neuzen, 31 Mei 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ^UIZINGA, Burgemeester. mi, w WABEKE, Secretaris. 'P bon no 2 T00r Bak- en Op bon no. 7 voor Kaas mag 70 gram worden afgegeven. Op bon no. 4 vnnr p.-:.* 0 200 KG. worden afgegeven"^ Op bon no. 4 voor Bruine Boo- afcrea K.G. worden atgegeven. Burgemeester en Wethouders van 1ER NEUZEN, makes bekend, dat op vertoon der rantsoeneeringskaart morgan, Zaier- dag S Juni, tuischen 3 en 5 uur, des namiddags, aan het pakhuis van den beer A. VERDK3KT. Lange Kerkstraat 68, eiersn t» bekomen zjj a tegen den prijs van 14 cent per st. h. Per gezin kunsen tan beogste 10 eieren worden gegeven. T6r Neuzen, 31 Mei 1918. Bnrgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgesaeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat gedurendo hat tjjdvak van I15 Juni 1518, door detailiisten aan verbruikers mag worden afgeleverd Op bon Ne. 30 eener Koffie- en Theekaart 0,050 KG. (V2 ons Koffie.) Ter Neuzen, 31 Mei 1918. Burgemsester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Op Ttrtoondtr rantsoeneeringskaart zal op IVEaandag 3 Juni a. s., de uitreikiog plants hebben der Botei*- en Vetkaarten •n wel Voor de houders van Rantsoeneerings- kaarten N«. 1— 250 251— 500 501— 750 751—1000 1001-1250 1251-1500 11-12 a 1-2 2 3 y, 3-4 s 4-5 ■v" ft ft ft De aangegeven verdeeling zal strikt in aeiht worden genomen. Voor de bewoners van wijk O nummers 1 186 en 202224 zijn de.kaarten ver krijgbaar bij den beer J. C. Jansen, hoofd der school te Driewegen en voor die van Sluiskil bjj den heer C. Mjsulbeoek, aldaar. Ter Neuzen, 31 Mei 1918. De Hoofdcontroleur-Boekhouder van het Lewnsmiddelenbureau, L. W. RIJNBERG. In een nota aan de Kamer schryft Minis ter Posthuma, dat thass reeds kan gexegd worden dat de aangewonnea ievensnaidde- len-voorradea bij de boeren niet zoodanig waren, dat de beschikbare voorraden thans merkbaar zpn verhoogd. laveatarisatie. De Miaister van Landbouw is voorne- mens zoodra hat thans aanhangiga wete- oatwerp tot wijzigiag van de Distributie wet zal xjja aangpnomen, oek bij particulieren op rnimer schaal opgaaf te vorderen van voorraden, ais voorhehoedmiddel tegen den lust tot hamsteres, en veorts em de onjuist- heid der meening aan te toonen, dat bg voldoende opneming van voorraden de rant soenea souden kunnen worden verhoogd. Eraatz-sigare*. Op de tabaksmarkt loopt het gerucht, dat de Minister een bepaiing zou uitvaar- digen, dat er geen sigaren, geheel uit tabak samengesteld vervaardigd mogen worden, zoodat er in de sigares een gedeelte Ersatz verwerkt aal mogen worden. De bedoeling is de industrie zoo lang mogeljjk gaande te houden. Het opkoopen van zilvergeid. De meest uitgsbreide maatregelen wor den thans genomen om de ovortreders van de maximum- bepaiing en andere voorschrif- ten betreffenda 't zilvergeid te straffen zeo- dat de mogeljjkheid op eeneenigsziagbloeiea- de handsl in galdens en rijksdaalders, zooals die bestaat in gouden munt, nagenoeg is uitgesloten. Hierdoor zullen degenen, die thans hun ziiver bewaren dit na verloop van eenigen tpd wel weer in circulate brengen, waardoer de schaarschte vanzelf zal eiadigen. Een bericht van de »Tel" dat binnen- kert de vervaardiging van banden stop zon komea te etaan, wegens gebrek aan grond stoffen, kan »Het Vad tegenspreken. Wel is, omdat geen aanveer plaats vindt, de voorraad minderende, maar hjj is nog zoo groot, dat particulieren, die rijwiel- of au- tobanden gebruiken, voorloopig geen vrees behoeven te koesteren, dat zg geen banden meer zullen krijgen. Voor het leger is voldoende voorraad gereaerveerd. Ondvr dit opschrifi scbrijft de heer Jac. Boutna, speciaal arts voor stofwisselings- en voedingsziekten in Den Haag, het vol- gende in de Nieuwe Ct. Reeds eenige malea is de trom gereerd over de quaestie van aardappelpoeder ter vermenging met broodg/aanmeel. Deze zaak is reeds meer dan een jaar z. g. in onderzoek zelfs heeft »N*utricia" goed en deugdeljjk bro'^d bereid van aard- appelpoeder met ondermelkpoeder, waar- uit de bruikbaarheid van het aardappel- poeder als broodgrondsi-f boven alien twijfel is gehlsken. Door een vermenging van dit materiaai met bij v. 30 pCt. tarwemeel of dergel. verkrijgt men een broodgrond- stof met schittereaden bakaard en uitste- kend van smaak en hoedanigheid. Wat de gezondheid betreft is aardappel- poeder verre te verkiezen bovea aardappel- meel. Alle auttige bestanddeelen blgven bewaard es het digestie-proces wordt er door gebaataardappelmeel constipeert bevendien wat aardappelpoedsr niet doet. Op het gebalte aaa 6 pCt. eiwit is reeds aaeermalen gewezen, tarwjjl de opbrengst van aardappeJpoeder die van aardappelmeel met 30 pCt. overtreft. Bedenkt wat dit beteekentop 15,000 tons een winst vaa 4500 toms netto pro- venu, dus zooveel als een gewone Americas trader over zee vervoert. Helaas, deze goudvink dreigt ons te ont- vliegen door de heerscheDde anarchie aan ons Ministerie van Landbouw. Commissies eaz. in het oneiadige Op Amerika valt niet te rekenen en op Oekraine evenmin 5 wat er komt, moet als toegift worden bescbouwd. Wat is dan grootseher dan zichzelf te helpen en dat kan wasaeer nu neg de hand aan den ploeg wordt geslagen. Nog een paar weken talmen en het is te laat Alle fabriekasardappelen moeten worden verwerkt tot aardappelpoeder. Dit kau alleen geschiedea in de buurt vaa de groeiplaats, daar transportmoeilijk- heden naar elders onoverkomeljgk zjjn en de zich aldaar bevind^nde aardappelmeel- fabrieken voorzien zga vaa waschinrich- tingen. De groote meeiljikheid levert het drogen hierveor zjjn deze fabrieken niet ingericht. Het materiaal hiervoor, de riffel- buizen, moet uit Duitschland komen en is voor bet oogenblik vrijwel onbereikbaar. Weinu, dan de groote bestaande droga- rijen verplaatst naar 5^e streek van de aard- appelproductie. Waar een wil is, is een weg bet geldt ons volkshestaan en onze volksgezondkeid. Het kan, dus het moettalmt da Regee- ring langer met het nemen vaa onmiddel- lgk ingrgpende maatregelen, dan komt de geheele verantwoordelgkheid van brood- gebrek en hongersnood ten. lasts onzer Regeeriag en speciaal van den Minister van Landbouw e»z. DE AL6EMEENE TOESTAND. »Zelfs als de Duitschers den Chesain des Dames in handen hebben, meeten zg aog door moeilgk terreia naar de Aisne op- rukken", zoo schrevea Dinsdag de Engel- sche bladen. Zij wistes toen natuurlijk nog niet zegt de N. R. Crt. dat in het tweede gedeelte van den dag vaa Maandag de Duitseliers aiet alleen dat moeilijke ter rain benoorden de Aisee ai doer waren ge- trokken, en dat zelfs de waterscheiding van de Aisne den geallieerden geen gelegenheid heeft gebodea den epmarseh der Duitsebers tot staan te brengen. Pargs en Berlgn stemmen ever het resultaat van de geveehten vaH- Maandag volkotsen overeen tnsschsn Vailly en Berry-au-Bae waren de Duitschers over de Aisne heen, d. i. ever eea hreedte van een kleine dertigr kilenaeter. Deze ge- weldige vorderingen wjjzen uit, dat de ver- deiigers in geenen deele op den aanval voorbereid waren en oek Reuter ziet er thans gees voordeel meer in deze ©mstan- digheid weg te doeselen. Dinsdag ssinde dit bureau nog: //Hst feit dat Engelsche troepen zoo ver naar het Zuiden toe etaan, wordt als een aaawijzing beechouwd, dat Foch volkomen op het offensief was voor bereid". Het omgekeerde hiarvan is volkomen in evereenstemming met de waarheid. Die Engelsche troepen waren naar dit gedeelte van het frent gebraeht, niet omdat er een aanval werd voerzien maar juist omdat men meende, dat op dit vak in gee* geval een aanval zou los breken. Immers het warea de divisies, die bg het offensief van den 2lsten Maart zeo geducht gehavend warem en naar het nu aangevallen vak waren ge braeht om uit te rusten. De aaawezigheid van die troepen daar is dns «9n bewgs te meer, dat de geallieerden geen het minste vermoeden hadden over de plaats van dea nieuwen aanval. Na dan 00k de voerdeelea van de Duit schers zoo groot zgu geworden, dat zij on- verklaarbaar zoudea zgn, indien de gealli eerden hun stermleop hadden verwacht, schroomt Reuter niet langer te erkeneen, dat hjj voor de geailieerde legerleiding ge heel onverwaeht it gekomen, ja, hij iegt daar zelts den nadruk op en schetsi hoe zjj geea gebruik hebben kunnes maken van hun hooggeroemd uitiieht van den Chemin des Dames, daar de Duitschers in eenen nacht al wat voor dezea aanval noedig is, zottien hebben opgebracht, zgnde dit een vijfvoudige overraacht op de geailieerde trospen ter plaatse. Acbter de; aangehaalde opmerking om- trent da moeilgkheden om da Aisne te bereiken, stoad nog: »de Aisae, aehter welke rivier geen stratsgisehe doelen lig- geti Dit kan alleen dan zin hebben wanneer de bladen, die zoo spraken, vaa te voren als vaststaand aannamen, dat de Duitsckers sleehts over zeer kteinen af- stand aehter de Aisne zoaden kunnen voort- rukkea. Zjj hidden dan 00k Dinsdag nog vast aan de veronderstalling, dat deze aan val der Duitschers maar een eehjjnbewegiag was om de reserves te lokken en dan toch sog met een hoofdaanval elders, met name in Westelijke richtiag (bjj Amiens bjjvoor- beeld) los te komen. Dat is alles goed en wel, maar een aan val, die dient om de reserves dss vgands Daar het gewenschte punt te brengen, is 00k een ernstige aaaval. Hij moet van dien aard zjjn, dat de vjjand gedwongen wordt zgn reserves naar de plaats v^n aanval te sturen of hjj wil. of niet, omdat hjj anders te groote voordeeleo uit zjjn hand laat slaan. En zulks is hier nu juist weer het geval. Van beide zjjden wordt dan 00k gemeld, dat er reeds jj lings aaagevoerde reserves aan de zjjde der geallieerden in den strjjd zijn gewerpen. Zoo is dan de toestand in- getreden, dien de Duitschers vroeger hebben voorspsld, deze nameijjk, dat de reserves van Foch in allerjjl heen en weer worden gestuurd langs den buitenomtrek van het sterk gebogen front. In hoever de Duitschers nu hiervan ge- bruik zullea weten te maken, moet sog worden afgewacht. De Eagelsche bladea leggen heden den nadruk op de toekomst, welke zij voorspellen op grond van het verleden. Zij zeggem namelijk: de eerste aanval der Duitsehers is tot staan gekomen, toen de reserves der geallieerden ter plaatse kwaaaeH. Laten wjj ons dus bu niet onge- rust maken, want eok nu zullen de reserves ter plaatse komen. Dit klopt als een bus. Maar de vijand weet dit 00k en zal het zeker niet aan pogingsn latan schorten, om oek van zjjn zjjde gebruik te maken van de onderviadi«gem van de vorige maal. Hoe dat is nu nog aen puzzle, om niet te spreken fhn de vraag, of zgn peging thans al succes zal hebben. Een, boewel dan missehi&a wederom beperkt, succes heeft de aanvaller in dit effensref reeds zeker bereikt. Dindag toch is de vooruitgang nauwe- ljjks geringer gewaest, dan den eersten dag. Tusschen Vauxaillon en Vailly is de op- marsch der Duitsehers gericht naar het Zmiiwesten, dus regeireeht naar den kaat Taa Soisons. Hier was de tegenstand der Fran- schen het krachtigst, hier was het hooge terrein 00k uitnemend geschikt voor de verdediging. Nietlemin hebben da Duit schers eea kilometer of drie, vier vooruit kunnen komeu en zjj hebben. 00k het niet onbelanrjjke plateau van Vregny weten te vermeesteren. Grooter zgn echter bum voor- deelen meer Zuidwaarts, waar zij op een breed front de Vesle hebben gepasseerd. Braisne en Eismes zgn ia Daitsche haaden. Nu was Fismes het groote coneeatratie- punt der Fransehen voor aaaval en verde diging bjj den machtigea rug van den Che min des Dames alsmede voor Reims, zoo dat met den henvelrug 00k het punt is genomen, van waaruit het krjjgabedrijf op dien rug werd geleid. Fismes was 00k een gewichtig militair station op den weg naar Reims, dat nu naar het westen geen spoor- wegverbinding meer heeft. De slag heeft aan den linker Franschen vleugel in de sfrzek van Soissons een bui- tengewoon verwoed karakter aangeHomen. Na een hardnekkig veraet en straatgevechten die verscheiden uren da k'achtsontplooiisg dar Duitschers hebban tegengehouden, heb- beu de Franscke troepan de stad ontruimd, waarvaa ze de Westeljjke uitgangen bezet houden. Ten Zuicf-Oesten van Soissons ontrolt de slag zieh op da hoagvlakten, afgepaald door Belleu, Saptmonts, AmbriefenChacrisa. In het centrum slaagden de Britsch- Frantche troepen er ia, terwjjl de Franschen onder den druk der Duitsehers weeken van het terrein in de streek van Loupeigne, benoorden Fere-en-Tardenois, verder oost- waarts hun steilingen te handhaven op de linia BrouilletSavigDyTilloy. Aan dan rechterkant zjjn de troepen, die Reims dekken, aehter het kanaal van de Aisae teruggetrokken ten noordwesten van de stad. Woan«d»g-ft*ond is een vijandalijke over- valsafdaeling bij Beaumont Hamel terugge- woi pan. Fransehe troepen hebben een plaatseljj- ksn aaaval vrd dcu vgand benoorden Kem- mel volkomsn sfgeslagen. Van bat Britsch# front is rarder niets te melden. PARIJS, 80 Mei. Officieel middagbe- rieht Vannacht. heeft de slag zonder op- houden voortgeduurd. Da Fransehe troepen hebben da Westeljjke toegangen van Soissons krachtig gehouden, waaruit de Tjjand in weerwil van zgn herhaalde pogingen niet te voorschjjn kan komen. Verder Zuidwaarts ontplooien zieh bui- tengewoon verWoede geveehten in da streek van dan wag van Soissoins naar Bartennea (tan Z. van Soissons) an wp het front-Fere- en-TardenoisVezilly, waar de Fransch® troepen zich met eea onvermoeibare hard- neltkigheid tegen den opmarsch des vgands verzetteD. Reckts hebben de Franach-Britsche troe pen op het front Brouillet—Thiliois alsmed® ten N.W. van Reims aha aanvallen gefnuikfe en hun stallingen gehouden. PARIJS, 30 Mei. Officieel avondbericbL Vandaag heeft de slag over de heele uit- gestrektheid van het front met dszelfd© verwoedheid voortgeduurd. De Fransehe troepeD, die zieh aan de westeljjke uitgangen van Soissons vastklem- men, hebben aan dien kant elken vooruit gang der Duitschers belet. In het Zuiden houden de Franschen de linkeroever van de Chrise 9tevig in handen. In het eentrum heeft de strjjd niet aan beftigheid verloraa. De Duitschers hebben Fere-en-Tardeiois en Vezilly vermaesterd en vardubbelen hun inspanning in de riehting van Ville-en- Tardenois. Aan hun rechtervleugel hand- haven da Franschen hun stellingeft krachtig zoo goed als ten N.W. van Reims. BERLIJN, 80 Mei. Officieel avondbe- richtBszuiden Fere-en-Tardenois naderan wjj strjjdend da Marne. BERLIJN, 80 Mai. (Wolff) Officieel. De keizer heeft aan dsn Kroonpriss het volgand telegram gerichtZ. K. H. den Kroonprins, oppsrhevelhabber van de leger- groap van den Duitschen Kroonprins. Naar aanleiding van de groota successan, died© dappare en beproefde troepen van de onder jou bevel staanie legergroep in deze dagers onder jou leiding hesben behaald, verleen ik je de starren van den commandeur der Koniaklyke Huisorde van Hohenzollem met de zwaardan an zend je ter gelege: heid van deze hooge en welvardiande onderschei- ding mgne hartaljjke wenschen. WILHELM. PARIJS, 30 Mai. (Havis.) Da jongst© gevechtsdsg, welke even hevig is gaweest, kan aldus gekensabetst wordenonze troe pen hebben, terwijl zjj de vtjandelgke kracht- iaspanaing heldhaftig het hoofd bebbea geboden, Seissons ontruimd, doch de uitval- punteu westeljjk en de stsrke stelliugen Z.-O. van de stad zgn in hun handen. In het centrum van het slagfront is de Dnitsche voortgang matig, waar de vjjarjd Reims tracht te nadcren. De Duitschers, die gistaren in de onmogelgkhaid varkeerden om hun beide vleugels te strekken, doen ostzagljjke pogingen om hun front in da riehting van Soissons en Reims uit te breiden. De geveehten wordan hier ge- stadig heviger. Voor Soissons hebben vjj- aadeljjke strgdkrachten, die voertdurend opnieuw worden aangevnld, de Franschen na eea heldhaftigen tegenstand gedwongen om al strjjdend liehtelijk te wijken, waarbg ze den aanvallers bloedige verliezen toe- brachten, om zich daaraa op de hoogten onmiddelljjk bewesten de stad te nestelen. In het Zuidoostan is de strjjd eveneens zeer hevig. Daar heeft opnieuw de nume- rieke meerderheid van den vjjaad de geail- lieerden gedwongen zich op ds heiliagen op ongeveer zes K.M. acbterwaarts tsrug te trekken. De Duitschers hebben eveneens getracht in hat centrum verder door te dringenzjj slaagden met hun stormloop in de riehting van Laupeigne, op alle ander© pnnten der sectoren hebben de Fransch- Britsche troepen de stormaanvallen afgesla- ge/i en hun stellingen behouden. Op den linkervleugel, in de riehting vaa Reims, hebben de Brittsn de uitertt hevige stromaanvallen afgeslagsn. Pas na ver- scheideB g®veehten ontrnimden zjj de koog- ten van St. Thiery om hun front naar het Aisne-kanaal tc verplaatsen, waar zjj een hechten beschermingskring rond de stad vormen, die tot dusver behouden is. De Daitschers hebben stellig eenig© vorderingen gemaakt, doch de offers zgn uiterst zwaar. Het wekt voldoening te kunnen vnststellen dat da vgand zijn voor- nemen om een bres te slaan niet heeft kunnen verwezsnlijken. De eerste reserves hebben hun gewieht doen gevoelen. Ge- stadig zullen zg meer ingrgpen, het even- wicht herstellen en de Duitsehe vloed- golf geheel stremmen. De Dnitsebers he- pen dnt de slag beslissend znl zjjn, zjj

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1